Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

C "nhur yet 10 SPOR 18 E Ozyurt: Liğlerin 3. haftasında antrenör kıyımı baeladı ANKAKA, (a.a.) TUrkiye Putbol Antrenorlen Menejerlen ve Monıtorlen Derneğı tiaş kam Günardm Özyurt. bır içık lama yaparak, rurfcve lıglerınde heiîüz sezon bası olmasına ragmen kulüplerın antrenör kıyımına girıştıklertne dıkKati çektı, Ozyurt. bu fconudakı açiKİainasmda şu goriışlere yer verdı «Türkjye Hglerinde henüz seZOD başi olmasına rasmcn antrenör kıyımı insafsız bir sekil de bas'.amış huhınmaktadır. Türkive Fntbol Antrenörleri DerneŞi oîarak tüm üvelerimilin bu kmnrı vardımcı olmuş durunıa di'ıSTieme'rri icin çörevine son verilmls üve arkada«'arH c;örG<:nıc<1en hıı kıılöplprde eörev almamalarını ıstlyoruı Avrupa Kupası'ndaki rakibimiz F. Almanlar, Milli Takım için casus gönderdiler Özel talimatla Trabzonspor'un kaldığı otele gelen Kaiserslautern antrenörii Kroner, Ahmet Suat Özyazıcı ile sabahın 4'üne dek konuştu ve Türk futbolu hakkuıda bilgi aldı. Can OROĞLU bilditiyor KAİSERSLAUTEEN Avrupa Uluslar Kupası'ndaki rakibimiz F. Almanya. Trabzonspor'un Almanya'da olmasından yararlanarak Trabzonspor kafılesının kaldığı otele resmen casus gonderdi Kaısers'autern Teknık Dlrektoru Kroner maçtan sonra otele gele>ek Ahmet Suat Özyazıcı ile sö*1 de maç hakkında konuşmak istediğını belirtti. Kroner sordu. özyazıcı. yanıt verdı... Kroner sordu. Özyazıcı yanıt verdı... Ta kı sabahın O4.'üne dek Ve Kro ner otelden istedığıni elde etmenin huzuru ile gülümseyerek ayrıldı Kroner üe Özyazıcı arasındakı soyleşi, maçtan son ra Trabzonsporlu futbolcu lar bıraz once oynadıkları maçı televızynndan gerçekleştl. Her fırsatta Öz yazıcı'dan Türk futbolumın zayıf noktalan, Türk futbolculannın özellikleri konusunda bılgi ısteyen Kro ner, Özyazıcı'nın yenılginın üzüntüsü ıçmde buluntnasmdan yararlanmasını tam bir profesvonel casus gıbı başardı Bir ara Trab zonspor'un şu anda sahası nın olmadığı. özyazıcı'nın dudakları arasından stizülunce Kroner çok hayrete dü?tü Bu hayret özyazıcı1yı daha bir dertli, daha bir derdmi doker hale getirdı ve Kroner'e sadece dinlemek duştü «Asfaltta antrenman yapıyornz. Bn maca da tpir'k c'ısmalarla hiçbir saha çalı.şması yapmadan hazırlandık. Türkiye'de de göçmen gibi o kent ten berikine, dolaşıp duruyoruz. Aslında Türkiye'dp olanaklar çok dar, saha çalışması hiçbir zaraan yeterli olmuyor. Bu nedenle Avrupa sahalarmda katı bir savuntna uvsrnluvoruz. D'kkat pd'n biz dahU tum Türk tabımları kendi evlerinde daha cesur futbol oynprlar Biz de Ankara'da size karşı açık futbol oynayacağız..» SPORDA DI/ALOC Caprazlı kimdir? Şükrü Çaprazlı 195$da hlanbul'da doğdu ITÜ'de başladığı atletizmi 5 yddan beri surduruvor Şu anda Caıatasarav'da ctletızm yaoan ulusal atletımız 100 ve 200 koşuyor Isviçre'de bulunan antrenârü Erdoğan Akdağ'm mekıupla verdıği talimatla kendinl yanşlara hazırlıyor 200 metrede 27 43 üe Turfejye rekortmeni. Pıstlerın «Hırçın, a*I» at'eti i^ukrü Çr)razü, AbıUiılüdlr YUCELMAN'ın sorulannı yanıtlarkcn (Fotoğrat Ender ERKEK) Romen bayan at'et Buica 1 mÜde dünya rekoru kırdı R*ETt (îtal>^) (AP) Ro rn"în bayan atlet Maricia Buı ca 1 raı'de yeni bir dunya rek ru kırdı (417 44) 1 mılde eski dünya rekor' 4 13 03 ile Amenka'.ı bayan at lct Mary Decker'e aıt bulunu yordn. Pistlerin hırçsn atletî Sükrü ÇaprGzlı: SarıyerG. Sarav Spor Servisı Turfcye ni rinı Ii5in:n uçuncu haftası ou gün VMiUcak teu tcarsılaşmav la baslıvor. Gunun tek karşılasması Ga latasarev üe S3rıyer arasınrta oynanacak Geçtıgımız haltavî dışsahada geçıren ıkı ekıo'er Galatasarr.v Sakaryasoor'a tek go'le boyun eîmış lısın vrnı lerınden Sarı.er de Adana Pe mırspor'dan uç golîe ıkı puanı e'mıştı "YanlFş'arı söyle Abdalkadir YÜCELMAN Atletızm Federasyonu Başkanı Abduılah Kokpınar'm «En ba?anlı Federasyon Atletızm Federasyonu» dernesı spor çe\ re e. nr.de geniş yankı u>andınrken son bır a> ıçınde atletuan çevre'.eriade konuşu an, tartışıJan, uzermdt; tıtızlikle durulması gereken Uz'icü olay'.ar oldu. Bazı atıetler pıstlenn d'şma kaçarken bazılan da pistıerden uzak'.aşîırıldı. Crnegaı Mehmet Yurdadon ile Necdet Ayaz bazı gerekçe'.er ıleri surerek Avrupa Atletızm Şampiyonası gıbı her zaman e'e geçmez Dir pıst mücadelesme katılırad'lar. Aslında sonradan öğrendiğımıze gore iTehmet Yurd^don adı bıldınlmedıgı için 5 b:n metrerie de koşamayacak, semra Aksu gıbı tribunds oturscaktı Bdtun bunlar Atletizm Federasyonu Başkanı 'nı raha+sız etmiyor. Hatta çırkın dedıkudularla doltı bır Biıkreş dönüşü büe «Otobüs skandalı» olarak spor tarihire geçti. At'et Şilkrü Çaprazh otobüste «istenmeyen adım» ilan edildi. Daha sonra Izmir'fieV.l yarışmalar sırasırıda «olay» kansö» dentierek milli takımdan çıkanldı. Sana neden pistlerin asl ve hırçın çocuğu dıyorlar ŞÜkrU. anlatır mısın? Spor Servisf U'u r aı t?kım kadrosuna çagrı'uı Fransa'd&kı .futbolcumuz En»ın Verel dUn Istanbul'a gelerek, eskı takunı P Bahçe ile antrenmana çıktı. G. Sarav'ın asker futbolcusu B. Meün'de dünku çalışmaya kaUlırken, 2 Yugos'av Hosio ve Seydiç ayn olarak çahstüar. 9 Engin, F. Bahçe Üe B. Metin G. Sarayla antrenmana çıktı İTÜ eltopu takımmın 6 soorcusu ve bir yöneticisi toplam 45 ay cezalandırıldı A.NKARA, (aa.) Beden Terbıyesı Genel Müdürluğü Merkez Ceza Kuriilu. Istanbul Teknık Ünıversıterı nentbo! ta bmırun altı sporcnsu ile bır ybneücisıni, top'in' 45 ay hak yoksunhıgu i'e ceza!nndı(iı. York da ö n c e k i ' »ece b ı r Cezalan~""n an sporrücr, Na profesyonel boks maçı yapıldı. hıî Sfcnni'>2, Ç?rr.tiy Cr.vj:, NeMeksıkah orta sıklet Juan La jat Küpeli V3 Kt^m "isbut'a Porte Jr.'ün kazandığı bu karşılaşma sonrasmda. salonda bulunan seyırcılerın bir çoğu aitışar ay, tnkırı knptanı Kagözyaşlarını tutamadı Bunun nedenı sanırız yukanca'zı foioğrafla belgelenıyor. Meksıka dır Bastürk'e (JikiK ay ve talı boksör La Porte, maçı kazandıktan sonra 3 yaşırıdahı oglu Marıo Mıranda ring kenarm kım yöneticisi Bet?ri Teilıkurşun'a da bir yıl hak yoksunludan fırlayarah içeriye atlamış ve babasım »ife feathyan feıjı oimujtu. ğu cezası verdi. (Telefoto: AP a.a.) hakkımı aradığsm icin asi olup çıktım,, hnda yanlışlık kalılenin ikiye ayrüması, bir kısmına özel muamele gösterilmfsindtjdi Fakat Ayaz'a, Vurdadon'e kinıse takılamıyor bana çatıyorlardı. Psikolojik bir sava; açıimıştı adeta bana karsı. Hatta öyle ki tam yarışa baslıyaogun sırada benden çhi istediler. Cıldırmak ışten değildi. Bunu Dilerek \eya bilmiyerek yaptılar ama yanş benim için bılmişli artıb. Bir band daht bıılmah sorun oldu yanşta Vani anlayacaçıuız atletizın değil sinir yanşı Neyse uzatrnivalım, yola çıktık. (Hobus belediyp otobüsıi gibi, durmadık yer kalmadı Vemek yemeye değıl de nerde Free shop gör srk orada durur olduk. Otobüsiın arkası dolu. yatacak yer yok açlık, başımıza vurmuş, dedim ki «yeter artık be blr daha Free Shopta durursamz sizi ihbar edcceçim » Neyse gümrüje doğnı gellyoruz kendl mize otobüste yatacak bir yer açalun, bir arkadaşımla bır büyük kutuyu kcnara ata lım dedik, sordum «Bunun içinde bir şey var mı?» yok dedi sahibi «Klrli çamaşırlanıu rar> «atacağu bak blr sey olmasın» deymce de «Yok yok Içi kirli çamaşırta do!u» Attıb kutuyu kenara, çangır şungur ses çıktı, mejer içinde vazo varmış. Tabil orüa bir <cere daha kötü adam oldum. Sonra gumruğe geldlk, kimsede çıt yok gümrük:en geçtik, arkadaşlar başladı «hani gümrükte haber verecektln. sen de erkek mi^in?' Bir iki baktım sonu gelmiyor, karakolun önüne çelince bağırdıra, «>oföı çek arabayi Edirn* karakolona Ihbarım var» Artık iyice tırlamısım ki bir çok sey soTİeraişi» Wr ara otobüsten tnip poUf aramışım. Peki Federasyon Başkanı ADdullab Kökpırıar yok mu otobüste'' Vaı tabii Ama o herkesi kendl glbı biiiyor kı ne vaı arabada diye bana soru yor. Bir şeyden baberi yok! Yanı sen özellikle Izmir*de nakemlerın sana rekor vennıyecekıenne kesin kos ınanıyorsun. bunu Feaerasyon Başkanınn üa soylec'ın m i ' Söylpmediçim, sesınd duyunnadığun kimse kaimadı Id. Hele tzmir'de hakemle rin atlrtp tabanca patlatttğmı iyice ınls dım Ne demek bu atlete taoanca patlat mak? ? Açıkİ3yayım yerlerinizi aldınts, tabanca sesi ile fırlayacaksınu. Ama slz eğer lzmhıi blr allctseniz çıkış yaparken taban ca sizin çıkışınıza göre veriliyor ve Tode par yok. en azından 23 salise avantaj sag lıjorsunuz. Peki bunu kesın anladm mıî Tanı blr gece düşfindüm ve bOtür varısların deparlannı tzledim. tzmlrli ha kemler tzmirli atletlerin deparlanna gört tabanra pntlatıyorlar. Yalnız bu agır bir ltham, bunu ay nen boy'e yazacagım Bu benim Izmlrlilerfn her zaman yüzlerlne sö\Iedıglm blr olay Üstelik tam atletizm camıası bunnn bövle oldujunu M U>or, neden saklayavım Zaten bım'an nep açıkça sövlediğim İçin hırçın, ssi oldom. Seni müli takımdan neden, çıkardılar, oeza heyetıne verdıler? Istanbul, bir stada dstlıa kavuşuycr Spor Servlsi Fenerbah1969 yılından bu yana yapım çalışmaları süçe Stadı yann açüıyor Staren stad yarınki Fenerbahçe Altay karşı dm açılışmda Gençlik ve laşması ile, Gençlik ve Spor Bakaru Vecdi Spor Bakanı Vecdi Özçül de bulunacak ve stadı açacak. Özgül taraf ından hizmete açılacak. Bu arada, yann hizmete girecek olan Fenerbahçe Stadı ile tstanbul'da 1. Türkiye Ligi maçlannın yapılabileceği stad sayısı da 3'e Meyfarth: 10 yılda yıtdızlan AyşegÜl MANÇUHAN ğür.de yenı bır dünya rekorunun sahıbıyoı Meyfarth. 16 yaşındayken Munıh'te Olunpıyat Şampıyonu olan F. Alman yuksek atlayıcı o gunler ıçıu «Çok kolay oldu hiç lorlanmadım» demıştı. Ancak Müıuh'ın üzennden 4 yü geçıp de 20 yaşma ulaştıgında Montreal'de eienmesı gerçekten büyuk sürpnzdı. Meyfaıth o gunlerı şraıdi hıç anırasamak ıstemıyor. Kendısjne gore yaşam'jım en zor gUnlerıydı o gunler .. «Tekrar buraya gelebilmek için çok güçlfik çektim» Bu sözler olmuştu. Ulrıke'nın yeni dunya rekorunun sahibı oiuşunun ",emen aıdından dudaklanndan süzülen. Guzel atlet geçnuşının guzel yıllanndan soz ederken «14S8 boyundayun gerçekteo de irı yan biriydim 12 yaşında spora başladım ve kcııdiıne en uygun olarak yüksek atlaınayi gördüm. 16 >aşında da şampıyoniuğa ulaşmıştım.» üırıke Meyfarth şımdi olgunlaşmış, büyumüş ve insan yaşamındakı ınışlerın çıkışiartn doğalügına inancı tam. Beden egıtımı dalmda doktora yapan rekortnıenin son sözlen tam bir ders nıtehgınde «Şimdi 2.02">1 geride bıraktım. Bu demektir ki 10 yılda lü cm. ilerledim. Artık daha da yüksek atlayabUirim. Çalışuica htçbtrşey zor değiİJt IÜNESCU (iTun Atlama) Geçtığuıuz atustos ayında Bükreşte yapıten yanşmalarda Bayaıuar uzun atlama rekürunu 5 dakika ıçınde 11 cm. üe 10 santim yükseğe nye göttiren Vali Ionescu da Atina'daydı Romen atlet îonescu 7.20 ile rekvrtmen olduğu gun «Rekoriar kırümak içindir daha son söziimü söylemedun» demıştı. Ancak Atına'da 6.79'da kaldı. Buna gerçekten çok fezla iızulen Inonescu atlayışından sonra «Rekornmu sağlamlaştıramadım. Ama Avrupa'nın en ıyi atlavan bayan atletı olarak kendiml kabul ettirtlim. Bu yanşlara uzun süredir haarlanmıştım. En aandan 1 metreyi düşünüyorUum, ama rüıgar esmedi...» dedı. 21 yaşmdakı genç atlet sımdı gerçekten uzgün. FERNER (800 m.) 800 metre yanşuıda dünya rskortmenl ünlü tngillz Sebasüan Coe yanşın tartısmasız favorisıydı. Ancak Coe'yu; o yenümez, yetışılmez bılınen Coe'yu hıç de o denlı ünlü olmayan bır atlet geride bıraktı. Federal Alman Hans Peter Ferner. Tum otonteler gıbı yanş sonunda Ferner de şaşkınhgmı gızleyemıyordu. «Inananuyorom. Kazananın ben olması atol abnaz birşey,» dıyordu bıraz da şaşkınlıkla. «Bu yıl istedigün çibi hazırlanamadun, Yanşlardan önce sınavlanra da vardı. Gerçi atletizm ile okıılu uzlaştırmaya çaİLŞıyordum ama hiçbir laman atletinn ön planda değildi. Avrupa şampiyonasında tinale kalmak blle bana yttecekti» ölyor Pemer. Femer'ın 1979 ve 1980 yıllarında Almanya'da yapılan salon şampyonalannın dışmda buyük bır başansı yok. 26 yaşında, 1.78 boyunaa 69 kilo sgırlığında olan Femer herkesle aynı şaşkmlığı paylaşıyordu: «Coe'nun savunmaa gereken ünü vardı. Beniuı ise kaybed»cek birşeyim yoktu » ÎAR1N: THOMSON, DOMBROWSKÎ çıkacak. 1969 yılından bu yana yapımı süren Fenerbahçe ötadı yann Fenerbahçe Altay arasında oynanacak TUrkiye birinci liginin üçüncü hafta maçıyla sporseverlerin hizmetine girecek. Fenerbahçe Stadı'nın açılması üe jillardan bu yana ılk kez Türkiye birinci lig maçları tstanbul'un Anadolu yakasmdaki bir stadda oynanacak. Fenerbahçe Altay maçından önce yapılacak olan açılış törenıne Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz To katlı katılacak. Saat 15.30'da başlayacak olan karşılaşmadan stsnra ise saat 17.30'da Fenerbahçe ve Yeşildirek profesyonel genç ta kımları karşı karşıya gelecekler. hakemler, İzmirli atletlere göre tabanca patlatıyorlar ve onlar bana kesinlikle rekor vermiyecekler, bunu çok iyi biliyotum.» Doğru söyleyenl dokuz köyden kovarlarnuş da ondan Ben l'ugün ne ya/ık ki Turtcne'de sprinlcr olarak tekira. tederasyon orta mesafedcki atletlerin peşine takümi> çidiyor. Çünkü orta mesaleüekı atieu ler onların banı. hayatı. Bir \urdadon, bir \<: ^. hır Tımurlenk onlan ayakta tutan klşiler. Fakat ben süratçl olarak yalnız bir •üı^.un. Benun de istediklerim var OrneE sa!i<"'!or icindeki durumumn anıamam için elektronik kronon\etre tutulsun isli}usu;a. Bu cihaz Izınir'de var Koskoca bir >.ınıoijona yapılıjor, seçme ve baraj musabakaları yapüıyur. ama elektronik kronometreyi klmse çali'jtırtnak istemlyor. Ben de dunununın anlayayım, yurt dısıia çıkınca aptıllişnıayayun istiyorum. tşte bunlan söj ieylnce de kötü oluyorum. hırçın oluyorum, asi oluyorum. Hepsı sadece bu kadar mı? Seni hırcın!aşt:ranlar yani? Yine buna benzer hakkımı aradıgun şevler var. Koştuğumda bana derecen 21.2 dediler, buna kesinlikle inanrnnorura. Derecemin çok daha iyi nldupunu sanıvonım. El kronometresi ile tutnyorıar derecelerimi. Aslmda el kronometresi de değil, el elektroniğı. Derecem 21J. Oysa dereceru 21.11, 21.15 gibi bir dereceye 212 verıyor hakemler. 100 metrede bir ay önce tzmir'de 10.41 koştnnj, rekor olaraK sövledlıer, bir dakika sonra 10J dediler. «nedrn» dedim, işte bu el elektroniği, 10.41 veya 10.45'i lOj'e tamamlıyonız, dediler. Peki siz elektronik beyin misiniz Id bunu çalışnrıyorsuauz da kafanızdan hesap yapıyorsunuz, diye sordum, bu rekor mekanlk bronometrede kınlmamış mı, kınlmış. peki benim ne eksiğün var, bana da elektronik kronometreyl çalıştınn rekonunn tescil edln, yok eger elektronik kronometrenlz yoksa bırakın öylevse mekanik kronometrede kırdığun rekoru tescil edin. (.'ünkü bu rekoru bm kırıyorum, stz de bihyorsunuz dedim. Bu sezon belld 7 kez 103 ko?tura hem de toprak pistte. tşte bu nakkımı arayışın belki biraz bağımu çağırma İle oluyor, çünkü sprinterler biraz sinirli olur. Peki sana karşı bu davranışın nedeninl bilıyor musun? Beliıii bıt nedfni yok, olmaması gcrekir. Fakat duydum Id bana kesinlikle Umir'de hakemler rekor vermeyeceklermiş. Bunun nedeni ıse benim tzmir'li hakemlere bağırıp çağırmammış. Peki bdyla bır olay oldu mu gerçekten, Izmîr'h hakemlerle dalaştın m ı ' Evet dalastım kronometre tntmasını bilmıyorsanız yapmayın bu işl dedim. Artık kendime de güvenlm kalmadı, hakemlere de .. 200'e çtkarken koşuya asılsam da asılm3sam da bana 31A verecekler diye bir intiba var bende, bu havada koşuvorrra artık. Oys» 2 1 ^ koştutum gün rRT'den bir arkadaşımla blr antrenör, mekanlk kronometre tuttuiar £0 94 ü> 20.99 arasında derece tutmuşlar Bana g5re bunun bazı nedenlerl vardı. Örneğin Avrupa baran 21.1 di. Ve bu barajı bana aştırtmamak amaç Sana fcarşı bunca kötti dtişünenienn bir araya gelrnesi bıraz anlamlı degıl mi? Romarıva döntişu otobüste bazı oiaylaı olmuş, istenmeyen adam İlan edilmişsin, nedır bu otobüs skandalının iç yüzü' «Kaçait mal var, çekin karakola» demenin nedenı? Olay otobüste de$H çok öncedcn başladı. Biliyorsnnuz bazı atlet ler Komanya'ya otobusle bazı atletler de uçakla Ritti. Ben de nçakla pidenlerin arasındavciım. Ama nedemse BBkreste herkes bana takılıyordu. Süreklt olarak Ozerlmr geldller, as 2.02lık çıtanm taerinden aşıp da mlnderin Uzenne dtiştu Türkiye 2. liginde 4 maç oynanacak Spor Servisi Türldve ikm cl liginde bugün tstanbul'da toplam 4 karşılaşma oynanacak Günun proKramı şövle: Sanyer Stadı: 15 30 tstabuispor Karagümrük Vera Stadı: 13.30 Fenkoy Davutpaşa, 15.30: Galata • Bevlerbeyi. â. Sitesi ÇAm Saha: 1530: Anadolu . Alibeyköy, AT YARIŞLARI 1. KOŞTJ: F. Keban. P: üçakkaçtı 2. KOŞTJ: F: Cabit, P: Istanbul lu 3. KOŞU: F. Kaskash. P: 4nka 4. KOŞU: F. Başefendi, P. Ba5. KOŞTJ: F. Amazon. P: Waltşabo 6. KOSD F. Bengül. P. Şahto 7. KOŞU: F. Şefika. P Serdar 8. KOŞU: P. Senem. P. Borso Burçin. 1Levent DONDURAN enerbahçe Stadı yann Feneroahçe Altay fcarşılaşması ile açnıyor. Açıımasına açüıyor da bır çok curuz bır o kadar çok eksık en az onlar KHfiftr çok sorunla. Fenerbançe Spor Kulübü tle Beden Terbıvesi Genel Mudurlugu arasında ilk kez 1964, sonra da 1966 yılında yaoüan içenk olarak birhırımn aynı ıkı DrotoKOlle BTGM'ye devredılen eskl Fenerbahçe Stadfrun verıne yapüan stad 1969 yılından bu vana vanı tam 13 yıldır ınsaat halındevdJ îapımı geotıgımız ni sona erdı ve 18 affustos erlinü Beden lerbıves! Gene' MıidürliiSü :1e Fpnerbahçe KultlbO arasm3a vapılan son Drotokolle sporseverlere actımaya daîir hale eeldi Fenerbahçe Stadının öyküsü f F. Bahçeliler icin stad özİemi 19501i yıllarda baslamıştı den bir beyeti, devrin Başbakanı Adnao Menderes'ın karşısına dek suruklenusU Fenerbahçe Kulübüne sempatisı olan Menderes bu lşi ele alacagını vaadedince özlemı gerceklestinne yolunda gereken en btlvttk destek de sağlanmıs oluyordu. Adnan Menderes konuya ük girişimini ylne zamamn Basbakan Yardımcısı Medeni Berk'in Fenerbahçe Kulüp Başkanlıgma eetırllmesivle atmıs oldu Ne vaı Id bv eelismeden 3 av son ra olan 27 Mavıs Devrlmı Fer.erbahçe'nin stad haval lerinı de bir bilinmeze erte lemistl Takvimler 1964 vılını çösterirken vüreklerdeki stad tavılcımı yeniden alevlendi ve Fenerbahçe KuIUbü Başkanı tsmet Clue. Beden Terbıyesı ile ılıski kurup Genel Müdür Nuri Gücuvener ile bir masava orurdu ve sbzlesme a masada un zalandı. Sözkonusu sözlesmeye göre: 1 Fenerbahce Spor Knlüb<i kend! malı olan 33 bln metrekarelik arszisinln va rısını 2J5 milvnna ve 3 taksittp fidenmek sartıyla BTGM've satacak srazinin öteki yarmni da hibe edecekfl 2 BTGM stsdı tnsaat njhsatinın alınmamndan son n ep eeç 4 vı) i<Hnde Fener. bahçp Snnr Kniühfi'ne tes'Im ederokti 3 Stsd BTT,M"nln mah olscak. kullamm tukkı 10 KulubOTKle Fenerbahçe ID5011 vıllarda tvidpn ıviye <»lev)fr,pn biı Bzlem var1ı: «Rİ7İm âe Wr «lnfiırtıM yıl söreyle Fenerbaoçe'y* verUecekti4 Fenerbahçe staödakl karşılaşmalardan % 6 pay alacak ve hasüatınm tümu kendisine kalmak koşuluyla yı'da 3 özel fcarsılasma yapacaktı. 1964 yüı fıyatlan tlzenndec yapılan malıyet hesabtna göre ıse stad 30 müyona çıkabılır gorünüyordu. Bu konuda daha sonralan başkarüık gorevıni Ustlenen Yüksek İnsaat Mühendısl Fanık Ileaı Uginc bir teklil getırmiş ve BTGM've şöyie demışti: «Bana 5 milyon verin, stadı sadece absap verleri yıkıp yaparak 50 btn kişilik hale petirevtm.ji IIgaz'm bu teklifının reddhv den sonra stadın ınsaatı nedense bir türlü baslamadı. Tabii bu arada Bavındıruk Bakanlıgı'riin inşaatı BTGM" den devraldıgını da behrtmeden gecmeyelim Kısacası sözleşme eerefii stadın tesllm edilmesl eereken tarihe sadece bir vıl kala tnsaata başlandı Bavtndırlık BakanhSı msaatı sürtUşmeye dtlsrUM o mUteahhitten aldı ötekine verdl. ötelrinden aldı berikine verdi ve insaat ancak 13 vıl sonra tamamlanarıildi. SARIN: I i n s neden «Hayır» dedf?. «Atletizm Federasyotro Yurdadön ve Ayaı ile ayakta duruyor. Onlar için orta me safe atletleri önemli. Ama ben Türkiye'den de sprinter çıkacağını kanıtlayacagım.» remei Krbek üe Mustafa Kahramao adlı iki atlet arkadayun kavga etmişler incir çeKirdeğıni bile doldunnaz bir neüenle. Aslında ben sahanın bile dışındayun K a v p var, dediler koştum iş bitmlştl Temeli karakola gotörmek ısteılı bır görevli. O sırada ben müdahate etltm burada saha korniseri yar. siz bir raaçta olay olsa alıp karakola entürür müsünüz dedun. Işte suçum bu Aslında amaç Temel'l sat dışı bırakıp puanını sllmek ve şampı\onluğu önleraek. Bir de benim Atina'ya git memem ısteniyordu, hesap bu işte Avrupa şampıyonasına gıtseyduj dsrece yapabılır mıydln? Esas derecem 20 9. Bunu bilmeyeo yok. Eger Atinaya eitseydim 100 metre için bir şey divemeyeceğim. ama 200 metre için flııal dah) koşabilerefc kapasitem vardı. Kendlmi bu yarışa hazırlatntşum En szından kendımi aşardım 20.71 ile finale kaldı. hlnnei olan. 2<l «d ilr 20 9» arasında mnhakkak kosardıra Bakın blr çey daha söyleyeyim Atina barajma hakın ba zı dallania TGrklve rekorlarının cos altında haraj konulmuskpn benim hostnîiım IW dalda da rrknrların üitünde Bunu hilc he saplamıslar zamanında. Bır atietın sorunlanru bans Kısaca sıralayabı'ır mısln? ? lartan pl« yok salon vnlı veterlt hllçide antrenfir vok pjitlrı wıfc nultrmr yok. elrktronih ciharımıt vok Atıetizm yapmanın malı gUçlUklen nedtr' Malzeme çok pahalı B1?e Itlei jrüç farelımı yapıvnrlar Hnrah cnffl'ln Itirl cöcünü yenl alflık 53 hln lir* aldık toplnca. nu. ALTILI GANYAN "Fenerbahçe Stadından Fenerbahçe Stadına,, Halit DERİNGÖB yazdı olson > Bu Hzlpm l<*î(' vı'tnde penerbahce Kulübün YARIN Cumhuriyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog