Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

ÜNtVERSITEYE HAZIRLAMMM ÎUVENCE «962 83 KURS OONEMİ KAYITLARIM1Z OEVAM ETMEKTEOIR Tlf Î7 79 3J Î7 35 06 KAOtKÖY DBSANESİ Cumhuriyet 59. Yıl; Sayı: 20879 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 18 Eylül 1982 Cumartesi yüksek okuUanc kurulması hükümleri isc ta sarıdan çıkanldı Turk Dil Aksufimisı de tasandan çıkarıldı ve yerıru Atatürk Akadenu sı aldı. Kamulaştırmalarda vergı değerinin esas alınması kabul edıldi. tlk olarak «Cumhurbaşkanımn görev ve yetkileri» başlığını taşıyan 133. madde komısyondan gelen bıçımiyle ksbul edıldi. Madde şoyle: «Cnmhurbaşkanı devletin basıdır. Bu süatla Tiirblye Cusnhuriyetinin ve Türk mllletlnın birlipnl temsü eder Anavasa'ıun aygtılanmasını de\let organlannın düzenli ve uyum lu çalı^masuu gözetir. Bu amaçla anayasanın HgiH maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacafı görev ve kuUanacuğı yetküer çunlardır. a) Yasama ile UgİU olanlar. (Arkası Sa. U, Sü 8'da) Cumhurbaskanı tarn yetkili, arıcak sorumsuz Türk Dil Akademisi'nin yerini Atatürk Akademisi aldi; YÖK de tasarıya eklendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Danışma Meclısi Genel Kurulu'nun dün sabahkı bırleşımınde Anayasa Tasansının «Başlangıç» ve «Oeçici Maddeler» dışmdakı madclelennın gtruşulmesı tamamlandı. Genel Kurul'un bugün saat 14.30'da başiayacak toplantısında ta sannın «Başlangıç» bolümü ile «Geçicl Maddeler»! ele a'onacak. Anayasa Komısyonu bu gun (dün) öfeden sonra ve bu sabah çalışmaîarıru sürdürecek. Genel Kurul'un bugunkü bırleşütunde Anayasa tasansının birtncı tur gcruşmesinın tamamlRnması beklenıyoı Genel Kurul'un dün sabahkı toplantısmaa Kormsyondan y^nıden düzenlenerek gelen 9 madde goriışülerek kabul edıldi Kabul edilen maddeierle Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile sorureluluğu aynntılı olaraK belırlendi Bu arada. Ünıversîteler maddesınde, YÖK yasasının hükümlenns yer verildi. Özel Seçimleri yenilemek Başbakanı atamak Genelkurmay Başkanını atamak. Bakanlar Kurulu ile olağanüstü hal ilân etmek TRT Genel Müdürü. Merkez Bankası ve Diyanet İşleri Başkanını seçmek İdamlan onaylamak Anayasa Mahkemesi üyelerinin tümiinü, Danıştay üyelerinin dÖrtte birini, Cumhuriyet Başsavcısını, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek Asgari ücret ve kıdem tazminatı konusu referandıım sonrasına kaldı TürkİsHükümet toplantılan ertelendi. Son bir arastırmaya «töre ass;ari ücretin net 19.500 olması gerekivot ANKARA (Cumhuriyet BÜ rosu) Anayasa tasansı yeni ılkeler getirdigtnden asşari ücretin yeniden saptanması ve kıdem tazminar tınm tavanmın belirlenmesi ile ılgılı çalışmalar halk oylamasmın sonrasına kaldı Hukumet ile Türklş ara sında mayıstan buyana bu konularda ayda bir yapılan toplantılara ara verildL Anayasa tasansında, asgari ücretin ışkollanna v« bölgelere göre belirleneceğl ve vergi dışı kalacağı yolundaki hükümter bugünkü uygulamalara ters duştu&ü için yapılan çalışmalardan kesın bır sonuç alinamayacağnna karar veren yetkıliler bu çalışmalan erteledi(Arkası Sa. 9, Sü 7'de) TurkYunan üişkilerinde yîne gerginlik mi başlıyor? Ânkara "itidaL önerdi Bakanhk sözcüsü Nazmi Akıman: «Yunanistan taleplerimiri yerine getireceğini bildirdi. Tatmin olabilmemiz için vaadettikleri hususlan gerçekleştirmeleri lazımdır» dedi. ANKARA (Cnmhnriyet BÜrosn) Dışişlerl Bakanlığı sözcüsO Büyükelçl Nazmi Akıman, Yunanlstan ile Tür klye arasındakl «Moratoryum'un sona erlp ermediği» yolundakl blr soruyu yanıtlarken. «tkl tarafın da Kidalle hareket etmesi gerekir. Aksl halde atmosfer sedelenlr» dedl. Akıman, bu sorunlar Ikl ülke arasmdaki lllşkilerl ciddl şekilde zedelediğl takdirde, müzakere zorunluğunun o ölçüde artacağım ifade ettl. Akıman, Dışlşleri Bakatu llter Tflrkmen İle Yunan Dışişlerl Bakanı Yoannis Haralambopoulos'un, 2 eklm de NATO Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle öngörü len ve llk temas nitellğini taşıyan görtişmelerlnln «nor mal» karşüanması gerektlğlnl de söyledl. Atlna Büyükelçllltl Askert Ataşesl Hava Kurmay Yarbay Osmao Boyalar'ın Yunanlstan'a kaçan Türkler tarafından dövülmesl olayından sonra Türklye İle Yunanlstan arasındakl Moratoryum'un sona erdlğlne lllşkln haberlerle llgill olarak Btiyükelçi Akıman şunları söyledl: «tki ülke arasındakt lli?kilerin siikunet Içinde bulundurulması diye tarif edilen sözlii mutabakatın amacı iki ülke arasında karşılıklı itimat havasının yaratılmasıdır. Bu itibarla, her iki tarafın da Itidalle hareket etmesi gerekmektedlr. Aksi balde atmosfer zedelenir. Atlna'dakl son müessîf olayın son derece olumsuz etkilerl biliniyor. Yunan hükümetinin de bunun bilinci içinde ve bizim makul olan, haklı olan isteklerlnalzi karşılayacak şekilde dav ranışını tespit etmesi gerektifei de biliniyor.» Olay karşısında Yunan hükümetinin cevap verdiglni bellrten Akıman, daha sonra şöyle dedl: «Bn durum ışıtında, bn aşamada sözkonusu centflmenlik anlaşmasının, sozlü mutabakatın ayrıntıb mflnakaşasına pirmemenin fay dasına inanıyoruz. Çünkü bn anlaşma, sağduyu, basiret ve ltidal gibi her zaman uygulanması gereken davranış kaidelerini yansıtmak tan oteye giden bir nitelik hiçbir zaman taşnnamiîtır.» Nazmi Akıman, Ttlrk Dış lşlerl Bakanı Türkmen İle Yunan Dışişleri Bakanı Ha ralambopoulos'un görüşmesi ile llgili olarak şunlan soyledi: «Türkiye, müzakerelerin sürmesi için bir şart Ueri sfirmüş değildir. Bizlm temel tutumumuz. tilkeler ara sındaki sorunlann müzakereler yolu ile çözülnıesidir. Bu sorunlar, iki ülke arasındaki Uişkileri ciddi şekll de zedelerse, mtizakerelerin zorunlulu&u da o ölçüde artar. Dolayısıyla Kanada'daki NATO Bakanlar Kurulu toplantısı vesileslyle öngörülen, llk temas niteliğl taşıdıgını daha önce belirtti(Arkası Sa. 9, Sü. l'de) BANA YÂN Doğramacı: Asgari koşulları belirledik Ekonomik yorum Öğretim üyeleri: Emirler geliyor, biz uyguluyoruz Şükran KETENCİ TÖK"Un uygulaınalanna iliskin Prot. thsan Doğramacıtun yaptığı açıklamalarla, aynı uygulamalara llışkin üniversıteler ve takuitelere gelen uygulama Ukeleruun bazıları çehşıyor. Prof. îhsan Dogramacı onceki gün düzenledığı basın toplantısında, sosyal bilınüerde tek tıp egıtım programırun söz konusu olmadığını, bir kısun deıslerin bazı tlnlversitelerde çok fark.li ölçUlerdo okutuldugunu, YÖK olarak sadece «a». garl koyultan» bellıledüclerinl soyledi. Ancak TÖK Başkanınm bu açıklaması üe, YÖK'ün 6 Eylül taıihli toplantısında aldıgı belzrtılen ve üniversıtelere ulaşan ogretim programlannın lçe nği çelişlyor. Siyasal Bilimler ve îkösadl ve îdari Bilimler Pakültelennde, Sosyal Politlka, tşleüne, Maliye, Sıyaset ve Yönetim Bilünleri. Uluslararası tliskuer ve Öttiaat Bölümleri için gönderilen ders prograouan, thMa Doğramacı'mn açıkladığı gibi hıç de «asgari boşullan» belirlemiyor. Bu fakültelerde okutulacak 6 bölUm içm de bütun derslerin adlan, teorik ve uygulamalı olarak okutulacağı saatler, hangı sömestirlerde oku tulacaklan ve toplam ders saat leri ayruıülı biçimde duzenlenmiş. Aynca uygulanaalı ders ve rürneyen konular İçin, tabloya (Arkası Sa. 11. Sü. Vde Ara model İsrail askerleri Sovyet Elciliğini işgal etti yok, bütce var.. * Bati Beyrut düştü Sovyetler Birliği İsrail'in elçüiğî geçid olarak işgâl etmesini protesto etti. İsrail Bab Beyrut'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. rtnta Sovyetier Birligi Büyükel çıliği binasına sığındıklan ha» berleri üzerlne îsrail tanklanndan bırinin Sovyet Büyukelçiliğının kapısını yıkarak bahçeye girdıği bğrenildı. Biı büyukelçiDı? Haberler Servisi tsrail «teröristlerin geri kalanlan d» lik yetkilısi binanın arka kapıBirlıkleri dün Bati Beyrut'taki temlztenlnceye kad»r B»tı Bey sında gazetecilere bozuk bir tngilizceyie İsraıllilerin büyükelSovyet Elçüiğinl bir süre işgâl rnt'to kalacâgıx> dedi. BBC'nın haberine göre îsraü çiiUc kompleksınde bulunan oku ederken, kentteki denetimleri pekiştirerek solcu Örgütlerin en işgâl kuvvetleri dün Mazraa lu, konsolosluk bınasını ve rebUyuğü olan Murabitun"un pe Bulvannın B«tı yönünde deni zidans işgâl etüklerini söyledl. nel merkezini tahrip ettiler. ts ze uzanan ucunda bulunan Sov Yetkili silahlı askerlerin konsorail Savunma Bakanı Ariel Sh» yetler Birliğl Büyükelçüiğine losun odasında oturduklannı ron dün yaptığı açıklamada. girdiler. LUbnanU nülis liderle(Arkası Sa. 9, Sü. S'de) Yalçın DOĞAM ANKARA Yüksek ma Kurulu günlerdir ust üsta toplantı yapıyor. Gündemde iki ana konu var: lltn, şu Ualü «ara model». Maliye Bakara Kafaoğlu'mm bakanhğa atanmasından sonra sık sik dil» gebrdığı «adınm ortada dola^tığı, ama kendislnin henüz açık< lanmadığı bir ara model». Diğerl de, 1983 mali yüı bütçe yasa tasansı. (Arkası Sa. 11. Sfl S'de) Tek ders sınavlan son sınıflar icin 2 2 eylül, ara sınıflar için 6 ekimde ANKARA (ANKA) Ortaokul, llse ve dengl okullarda son sınıfta tek dersten kalan oğrencüerln sınavı 22 eylülde, ara smıt ögrencllerlnln tek ders sınavı 6 eklm de yapılacak 22 eylulde yapılacak sınava, okul dı§ından bltlrme sınavlanna glr mlş, hazlran döneml sonun da merkezl sisteme dahtl derslerden basansızlıgı bu(Arkası Sa. U, Sü. 4de) Alman Hükümeti catladı kanı istüa etti. Başbakan Helraut Schmidt, erken seçim konusunda muhalefetle anlaşabilirse hukümetin çekıleceğinı dıt yurdu. Ancak muhaleletteki BONN Federal Almanya' sağ partıler, erken seçim alterda aylardır dağılıp dagılmaya natifıne yanaşnuyor ve Sosyal cağı tartışılan ve son gunlerde Demokratlann çekUmesını, iyice «yolun sonuna ıceldi» dı hukumete kendüerinin geçmeye bakılan koahsyon hükümeti sinı önenyorlar. sonunda çatladı. 13 yıldrr SosBaşkan Schmidt dün parlayal Demokratlarla ortai bi mentoda 40 dakikahk sert bir çimde hükumet eden Hür De konuşma yaptı ve Hür Demokmokrat Parti"nin (FDP) 4 ba ratlara çattı. Bu sırada ET>P1İ Schmidt erken seçim, mıüıalefet îktidar istiyor Ulya ÜÇER bildiriyor bakanlar hukumete avnlan san dalyelerde degil, parti gruplan arasında oturdular. Schmıdt, FDP ile hâlâ birçok ortak yönlen bulunduğunu sövlediginde çoşkulu biçimde altaslandı, ama Başbakan yıne de koalisyonun sonunun geldığinı sovledi. Pederal Almanya Anayasası'na gore, Başbakan Meclisten püvenoyu Ister ve alamazsa, Devlet Başkanı 21 gun içinde parlamentoyu feshedip erken seçim ılân edebillyor Ancak Mec »Bugün okutmakta olduğunuz hukuh ilkelert ile çıhardığıruz kararlan nasıl bağdaştınyorsunuz?» •Atatürh Türkiye'nin geleceğini gençliğe emonet etmıştir. Ne garip teı. geleceğin sahibi oJduğu söylenen gençlerin ehnden gelecekleri ahmyor.» 12. Sayfada lis bu arada yeni biT Başbakan adayı çıkarabilirse, erken se<^me gidılmiyor ve venı Başhakan yeni hükümeti olusturuyor. Buna göre, muhalefet Schmldt'in bnerdigi yolu kabul etmea ve Başbakan vine de <»üvenoyu ister v« düserse, muhalefet partileri ıktidara Keçecek. Hıristiyan Demokrat Partj ve müttefıki Hıristiyan Sosyal Bir lik bunun hesabmı vamyorlar. (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) TYS'nin 7 yöneticisinin ifadesi alındı Evren, Tokat'ta bugun konuşacak ANK.\RA (Cumhuriyet Büro su) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, bugun Tokat'a gıderek Aîganıstan'dan gelen mültecüerin durum ve sorunlannı yerinde inceleyecek C^leden önce halka hitaben bır konuşma yapacak olan Evren. b&a askeri tesislerde ıncelemelerde de bulunacak. Evren ve beraberindekiler aynı gun Ankara'ya dönecek. Evren'in gezısme, MGK üyelen, Başbakan Bülend Ulusu, tçişleri ile Köyışleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif Gü ney de kaülacak Bu arada Devlet Başkaru Ev îren ve MGK üyelenrün Kurban Bayraınuıı Antalya'da geçirecek leri büdlrildl. 19 TSİP'li hakkında 1030 yıl hapis cezası istemli dava aeıldı TKP/ML Halkın Birliği davasında 6 sanık için idam isteniyor. Davada 26 sanık yargüanacak. Haber Merkeıi Kapatüan Turkıye Sosyaüst tşçi Partisınm merkez yönetim kurulu, Sınop ılı ybneüm kurulu, Karasu üçesı ydnetim kurulu üyesı 19 loşi hakkında îstan bul Süuyönetim Komutanlığı 3 numarslı Askeri Uahkemesıne dava açüdı. Sanıklar için örgüt kurmak, üye olmak, suçun işlenmesı ıçın alenen tahrık etmek, kanunun curum sayd?gı bir liilı övmek, sıtayönetim emirlennl dinlememek suçlanndan 10 yıl dan 30 yüa kadar değişen hapıs cezası isteniyor. İstanbul sıkıyonetim Komutanlığı yaruımcı savcılarmdan Mnstafa Gül taraiından hazırlanan 74 sayfalık iddianamede TSİP'in kuruldugu tarih olan kişUer yakalandığı takdirde da vaya dahıl edüecekleri us bıidinldı. 11 ekim 1982 tarihınde 3 nu16 haziran 1974ten günUmüze maralı Askeri Mahkemeda kadar mevcut anayasal hür de TCK'nın 141/1, 142/1, 311 313 mokratik iktisadı ve sosyal nl maddeleri Ue 1402 sayılı Süazamlan kökünden değiştirme yönetim Yasası uyannca yargı ye yönelik laaliyetlerde bulun lanacak olan Merkez Yönetim duğu, marksist leninist idea Kurulu üyelerı şunlar. lojıyı yaymak için propaganda Cemal özden, Abbas özay, yaptığı iddia ediliyor. Nnh Diyar, Ksdir Tuncel, Dur Aynca İddianamede aralann sun öztürk, Abdülsel&m Suda TStP Genel Başkam Ahmet vakçt, Ercan Civelek, Cemil Kaçmaz'ın da bulundugu 40 ki Fazla. şınia dosyadan aynldığı, bu (Arkası Sa. U. Sü. 5'de) MAFİA VE PRENS Etap Marmara'da düzenlenen defilede herşey güzeldi Yabancı gazeteciler, mankenlerin portrelerini çekerken Paris'te bile böyle bir moda gösterisi izlemedik şimdiye kadar. Hele kızlarmızın güzelliğine söylenecek söz (Fotograf: Necdet DOĞAN) yok» dediler. Arkadasinuz Deniz Som tstanbul'un yeni Belediye Baskanıyla konuştu 7. Sayfada "Rokoko,, modası: Gözde renk siyah Leyla UMAR Beymen'in 198n guz va kış defilesinin gala kokteyhnden sonra izleyenler «herkesin her zaman ve her yerde giyebileceği giy siler... Üstelik çok zevklU dediler. Gerçek ten, moda uzmanı Kerim Kerimol'un «Bokoko> adını verdiği bu yılın defıledekl kadın giysıleri geçen yıllara kıyasla son derece zevküydi. Sdet, deri yüa, ipek ve mo herler içinde uçuşan Turk mankenlerini ça lıştıran Italyan koreograf, bu yıl onlann sahne yeteneklerini de ortaya döktü. Kiml z; man «Mafia» üyelerini canlandıran erkek mankenleri başka bir sahnede prenslere benzetti seyirciler. Bu yılın kadın modasını da Duygu Tanberk çağdaş bir görunum le hazırlamjştı. «Rokoko» modasına uyularak hazurlanan bu defilede, grinın butün tonları slyahla bitiyordu. Yani, siyah bu yıl en gözde renlc. ) ISVEÇTE SEÇİM ÖNCESI Şahin Alpay'ın incelemesi 12. Sayfada Iste Belgeler. «Amerlk&n hükümeti, Ermenistan'm Adana da dahil korunmasını istiyor. Silah, cephane, demir yolu ve her tttrlü malzemeyi buraya sevk edecekler. Boşaltma Karadeniz limanlarına Amerikan bahrtyesi tarafından ve Amerikan donanması hlmayesinde yapüacak.j (Arkaa Sa. 9, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog