Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ŞAİRLER DÖVÜSÜR MEHMED KEMAL'in tüçkllerl anılan söyleşllerl Buncs yılm blrlkinıinl sıcak blr ilgiyto okuyacaksuuz ÇAĞDAŞ YAYINLABI EDERİ: 220 LÎRA îsteme Adresi: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türkocagı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU 1STAXBÜL Cumhuriy 59. Yü; Sayı: 20878 Kamcnsa: T m m NADt bağlı televizyonla açık öğretam programının uygulanacağını kaydederek. «ekstern öfcrend» denılen yenı bir uygulamanın getinleceğını de soyledı Ekstern oğrenntenn derslere aevam zorunluluğı» oımayacagını behrter Dogramaa. bu ogrencılercn «laboratuar. klinik, atölye ve uygulamalı okullarda» ögretım gdreıneyecegmı bıldırdı Ekstern öğrencllenn kontenjanınm universitenin önensı uzenne, Yuksek Öğretün Kurumu'nca saptaaaca|;ını söyleyen Doğram&cı, ?öyle konuştu: «Ekstern ögrencüer devam zorunlulujru dışında öğretim programıtu izleyen öğrencilerin bütün yükumlulülilerini taşırlar ve öğrencilik haklanndan yararlanırlar 19821983 SgTetim yılında çalışan ögrencilerden açık iğretüne geçmek isteyenler bunun sebebinl kanıtlamak kaydı ve ilgüi öğretün birlmlnin karmrı Ue ekstern öğrenci olarak öfcrenimlerine devam edebilirler.» Gelecek oğreüm yılında h«r yük CAĞDAŞ YAYINLAKI Doç. Dr. ORAL SANDER Doç. Dr. KURTHAN FİŞEK EDERÎ: 80 TL. Îsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU ~ tSTANBÜL TÜRKABD SİLAH TİCARETİNİN İLK YÜZYIL1 SO TL. 17 Eylül 1982 Cuma Çalışan ögrenci de okuyabilecek 25 bin kontenjanb "açık üniversite,,ye kayıt tarihleri yakında acıklanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) YÖK Başkaru Prof. thsan Dogramacı çalışan oğrencilerin, künık atolye. laboratuvar v« uygıüamah eğıtım görmü yortarsa. derslere devam ettne zorunluluğu dışinda tutulacaklanni açıklada. Bu arada Eskışehır'de açılması kararlaştınlan 25 bıxı oğrencı kapasıtell «Acık üniversıteye kayıt tarihlennin yakında açıklanaca£ı bıldırildı. Prof. thsan Dogramata dun düzenlediğı basın toplantısmda, çalışan ögrenciler içın Anadolu Cnlversıtesı'ne 8«k öjretim lcunmm için ekstern figreari kontenıanı saptanacagını belirten Doğramacı, bu ogrencilertn ara smavlara gırmeîennin zorunlu olacağını kaydettı. Yuksek ögreüm kurumlarmda. sosyal bihmierde tek tıp ogretim programı uygulajıması konusuna da de£ınea Doğramacı. tek tıp egitim programının söz konusu olmadığını belırterek. «biç bir zaman böyle bir yola gldilrneypcpktif. Böyle bir yola gidilme(Artaun Ç». 8. Sn. 7'de) Anayasa görüsmesinin 1. turu bugün tamamlanıyor Eski siyasiler geçici maddelerde yer %/ almayacak Danışma Meclisi, bugün Anayasa tasansının greçici maddeleri, başlangıç bölümü ve Komisyon'da bıılunan 8 maddeyi ele alacak. ANKARA, (Cumhuriyet Buro s,u) DanışnA Meclısına'3 Anayasa t«ans»mn börıncı tur gDruşmesinın bugün somıçlanrnası beklenıyor. G«nel Kurulua bugun yapacagı toplantıda. Geçici cıaddelerle, Başlan gıç bol'Jmü ve Komisyonda bıılunan 8 madde ele aluıacak. Komxs\cm dur. sabah saat 03' dan çece yansına kadar çalışmilanrı surdürdü. Saat 23'o geUndığınde k&mısyon Jcendısııw gonderıîen maddeler üzenn dekt gorüşmelen ancak tamarrüayabıldj. Daha sonra, ge çıcı nıaddeler teerinde genel gonlşmeye geçıldl. Ojrrenildlğıne gore, maddeierd9 eski sıyasilerle 11g:i Sökumîere yer venlmeyecek Bu aradi gecicS maddelerds yeralmas: beklenen bazı kfinuiann da bulunmayacagı b.ldirüdi. Bu arada 3485 sayüı Kurucu Mec'js Yasasnm yilrüriük stiresıne de geçıcl maddelerde yer venlecegi sanılıyor. Büyük bır olaMiıîda Kurucvt Mecl» va ^a^. grne! seçımlerderı sonra parlamentonun olıışmasma dek :n!nır:ükte kalacak Treç.e: xnnddeîerde yeralroasî b»Wenen diğer fcornılar şdyl» s:ralamyor: •nirfcve*nir! yedinci Cmnhurbaskanınm b:r defafa m&bsus olmak üzere Acayasanm halkovtina «unulnsu gtrasBtda «an',nna koonîacak Od sandıkt* sertlraest oiasahgırtm ajhrlıls ka?ındıeı bildlrillyor. Millı Gürenhk Konsevi Bv* lprmm 7 ^ıl l sürevte Cumhurb^ikar.ı rtam m»n\ıklanna "eHrîpcekleri konusundaM seclci madrlprp k»«in töiüvle ha(Arkaıa S». 11. Sfi. İ'&H Batı Beyrut'ta son durum İsrail tüm kilit noktaları ele geçirdi £ Lübnan Birle^miş Milletler Güvenük Konseyî'nî derhal toplantıya çagırdı. Duj Haberltr Servisi Israü kuvvetSennın Batı Beynn'u ışgal amacıyla surdurdukleri askeri harekat tcentın .ç «ent'tnie ulaştı. AP'nın bıldırdıgme gore kentm reerkez: sayılan Hamra Caddesı çevresmde Israü askerlerı \e tanklan goruıuvoı bau Beynıt'un sah:l ^er.dıne çıkaa Israıı oırliklennın BaşbakacliK, Merkez Bankası. Radyo, T\" ve gazeteVer tle ajansların bıtlundugu ilamra Caddesı'ne ula^an butun yollan kes*ıkıer. Hani fe sahıJ sendı artoindaıU bağlantmın kesıldığı blldınlıyor. Luonan, BM Guvenlık Konseş ı r.ı kor.uyj goruşmek uzere dernal toolantıya çagırdı. Lubnan m btı kon'idikı goraşunü açı!dayan Arap Bırlıgi'r.uı BMceu gozıemcısi Maksut, ABD'ne de cagr.da bjlunarak îsrai. b.rhklennm Batı Beyruftan oetvi!roasını ongoren karar Tasansıaı desteklemesinı ısied: Israıl Ordu Komutamığı Ccngiz ÇANDAR ögle a»atlerm<i9 bır ctuyurudün• >& • yınîayaraıî. Baa Beyru*"un KIlıt noktalannm Israıl'jn elıne ?ascr Arafafın Batı Bey geçtigıni bıldırdi ve tum sıUnıi nıf u terkettigı gıtaün tam kıçılfeiden sılahl3nnı ertesinde, 31 agustos gecesl lannı îbtedi Israıl Filistln Kız'.layı yönetlclleBeçın da h'ikUnıel rinden Dr. Neblle Nasaşlbltoplantıya ça^ıraı nin evinde sohbet ediyorLubnan Başbakam Sefik Kl \azzan. İsraal'ın Baü Beyrufu duk. Konu. «bondan sonra ne olaca^rı» idl. Dr. Naşaç' ışgal gerekçesımn asla kabul edılemejeceğinl blr kez aaha bi, «tsraU Batı Beyrnt'u da lç«ral edecefc» dedt. Blrçotc M ;ineleyerek Israıl saldınsının durdurutamsı sçm ABD Başçtye anlamsi2 gözüken bu kam Ressaa'a vs Suudı Aragorüsu paylaşanlann sayı bıstan Kralı Fahd'a başvurau. (Arkası S». 9, Sü, 4de) \ azzan, îsrail kuv\fetlennın geçtigmıiz saiı gunü Çok Uluslu Kuvvet'ın çekılmesinden ve Be"Egemen bir tı Beyrut gırı^ienndeKi mayınFilistin devleti laraı temizlenmesindan sonra Beşir Cemayel'.n o'.dürülmesıkurulmolı,, nı nrsat bilerek harekete geçtığmı soyledi ve bunu «tırsatçılık» olarak niteledı. FKÖ liden Yaser Vrafat da bır sure onoe Beyrut'da gorev japan çok ulusiu Banş gü cünun Lubnan'a yenıden gerı donmesini ibtedı, îtalya Dışısle n Bakanı Colombonun, Arafar MOSKOVA (AP> Orta ır bu îsteğıni ABD'ye ve Fransa"ja ilettığı büdınldi. dofu konusunda sırası Ue or Arafac ıse Koma'da yaptığı ataya atılan Fahd planı. Rea gan planı ve Fez doru^un çüüamaaa, konunun görusülmek'e oidugunu, Lubnan'dakı ?ı da kabu! edüer» ^rap pla vıllerın korunmasından çok unından sonra. Sovyetler Bır lu^iu banş gUcurrün sorumıu llgl Devlet Baskanı I>on1d oidugunu açıkıadı ABD fip. israil m Batı Bey. Brejnpv de a;n madd^l'k rut a e rmesın: üddetîe kinsja bir bans planı onerdlrak Israıl b:rliKİertnin derhn! Başkan Reaean'ın OrtaSa II, SÖ. 7cir> dofeu bans planını reddeden SoTCt liden kendl ban ş planının temel msddel*>(*rka«ı Sa. 9. SS. 8de> Demirel'in ifadesi tebligat yaptlmadıgı icin alınmadı ANKARA. <ANKA) Kapatılan AP*nır> Geael Baskanı Suleymas Oeraırel'ın 1979 yıirnda Ec«\X HUlîümetı alevhiıvde verdıgı bir deaıeç neoeriyle dün Ankara sıköronetım Komutanlıgî Askeri Savcılıftnda almacağı tnidirilen ifadesi eerceM«smediAskerl SarcıMc vetklülerı Demirel'in sorguiamasmın üeri bir tarfiste >BTnlaca»na bOdirtOer. Süleymao Dftnirel îse, A>JKA muhabincin soru?u üzerine «Kendlsine ho h^rlıantri Wr tıtbDcrnirel tstaabul • 7 t a ia'datl vazlık evinden ftscek) »ksam ArJcar&'y» Şaron hedefine ıılaşb HvO lıdeıi \aser \ralat ın Papa • Jean Faul Urafındso Vati kan'ria kabul edilmfsi, kuşkusuz çok anlamü bir olardı. İsrail yetldlilenaln «Teronst. olarak nltcledikleri Arafat'ın Hırfstiyan dünyaitmn ondert taralından sıcaklıtcia kabul edilmesi Begin bukumetinln dünyad» ne dpnli yaltiız knldıpnın somut kanıtını oluştun!>ordu. Kotoğrafta Y'aser Arafat. Vatikan'd» 2. Jean PauJ llr e) sıkısirken görülüvor. (Fotoğraf: KV*A.) ARAFATIS ROMA'DAKl TEMASLAR1 XA 1L1ŞK13 HABIR 3. SAYFAMÎZDA ISRAİL'I ÇİLEDEN CIKARTAN SAHNE DlVTde kabul edilen maddeler 7. Sayfada Erdost'un öiüm nedenini Adli Tıp saptayacak ANKARA (Cmnlrariye* Btoosn) Yayract ÎHuu» Erdost'un Mamak 6ZE1 Aa keri Ceza ve Tutukevınde dovülerelc öldürulmesi da vasına tanıklann dinlenıl mesi ile devam edildi. Taoıklardan, olay günü tutuklu olan Abdfilkadir Can, o gece uyudnğunu, olavi sabah fetrendiğinı sövledi. Erdost kardesleıin ceTaevıne Retınldiei camaıv fotoBraflannı ceken foto^rafcı er Varol Çıtnk < 4rka» Sa. 11, Sü. l'de) Atina, saldırı olayını kapatmak istiyor ^ Olayı gittikçe küçülten Yunan basınınm 2 ekim de Ottawa'da yapılacak Türkmen Haralambopulas arasındaki görüşmenin olumsuz yönde etkilenmemesı için özen gösterdiği dikkati çekiyor kumetınin yanıtının da ana hat lan anklBndı. Atma'da yapılan resml açıklamaya gore. Ankara'da YuATtN \ Vunan oasımnın nan Buyukelçisi Papoulisas'ra Türk b&v*. atasesjıtn saldınya Turk hukuınetine ilettiği bildi ugrajr.asıylâ ılplı haberleri ku nlen Yunan yanıtının anahatla rı soyle: çülrerss moratoryumun etkılen 1 Her ikı ataşe. Türklj'e'de memes: çabasmı gosterdıgı d;>: kf.tı çeHerken. Ankara'da Tiirk t vr.netun aley'nmde yapıîan b.r cösterhe hıle blle gıderhukıimetıne venlen Yunan hu Bir Orta Doğu barıs planı da Stelyo BERBERAKİS bildirivor ken kendılennl de tehlıkeye at tıklannın larkır.daydılar Kaldı kl bu komıdakı nıyetlerinı d(* Yunan yetldlilerine onceden büdırmemı şlerdı. 2 Turk siyasal goçmenlerı hakkında ıshhbarat yapma, her ikı atasenın de doğal gor?vîer!ni asan bir ıştir. 3. Saldırgarüarın derhaı yakalanarak gerekli yasal :slemin yapılması :çın ugüi makamlara talimat verılmıştir. 4. Aynca, Yunanıstar'data Turk sıyasal goçmenlerln de ulus.ararası kuraîlara gore du/<?n altma alınrnası ve herhangı bır sıyasal evleme kanşma larmm önlenmesi amacıyla ge rekli makamlar da uyarünısş Yunan basını bu açıklamaya da yer \enrken olaylan gıttıkçe kuçültrce^ yoluna gjderek 2 ekıra'de Ottawa'da yapıiacax TUrk rnsışlen Bakanı llter Türkmen ıle Yunanlı meslekda ?ı Yuannts Haralambopulos arasındaki ılk diyalog gorüsme smın ohımsus yönde etkılenraemesı içın özen gösterdiği de dikkati çektı Ote yandan. nara ataşesı Kunnay Yarbay Osman MasUfa Boyalar'm sa|lı:< durumu nun da ıviye dogru gıttığri b:!d i nliyor." Yunan basuıının olaya«kap»n ım? gönt» ıle baktıfı dikkati çekiyor. Gazeteler, ılk günkü manşetlenni tek sütunluk hsborlsre düşürdüler. Muhalil «Mesinmini» gaaetesinde «Atina'nın Ankara hükumetinin tüm isteklprini kabtd etti|inl> eteştıren kısa blr yorum yer alırken. ıktidar yanlısı «Ta Nea» gazetesmtifi, Tiirk hüiumetınce Yunan hükümetinden ıstenen bir video iasetinın it>tenmssi ile ilgill bir soruya bıi kumet sOTCüsünün «böyJ* blr şer olmaz» yanıtmı ^erdıği bıîdınldı. îirtıdar yanlıst «cElrftrotypia» gazetesi, ıid ataşem:22T. sınır dışı edilmeslni ıster(Arkası Sa. 9, Sü. 8de) İbrahim Ciftci'nin beraatı istendi İNKABA, (Cumburiyet Burosu) BahçeUevlîr'ce T TIP ujesinın oidurulmesme ılışkın davada, askerı savcı. ianık tbrahim Çiftçi*nin beraatıne 'liarar venlmesinı ıste dı. Ankara Sıkıyonetım 1 Numaralı Askeri M&hkemesınde dun ycaılan Bah çebe^l»r fzatliaru uavas'n da asrjfr: savn. esas ra.c Jundakj sronısun^ açıkiadı. As:°rı SavcJ sanıklar dan Ibrahim Çiftçi, Omer "iavuz Haciom«TOglu, Abidijı Şahincr, >Iehmet Kundakçı \r Radır Sa. 11. ^ü. l'(".e) Ermeni teröristlerin durusması 23 eylüide sürecek # Ingiliz Mahhemesı terünstlerin tutu'üutak halırun surme*\ne karnr ver dı. Bazı trmenı ızlevıcıler Türk cıazetçcüerın oın mobiüennın Dİakasını yazdu Uzun Bayram yaklaşıyor Bayram kartlannın simdiden postaya verilmesi istendi KlTBlZ\Uh Bakaclıtınrian idams Muhittin Sadak, 82. doğum gününde öldü • Eski Miüetvekillennden Abdurrahman Şeref Laç htanbul'da öldu. lrtanbnl Haber Serrisi TÜrkiye'nln ilk vlolonselistl, Devlet Operasının emek lı koro §efi, Istanbul Beledtye Konservatuan'nm kurucusu Mnhittin Sadak. 82 doğum günü olan dün Taksım Hastanesi'nde öldü. Sa (Arkası Sa. 11. Sfi. S'de) Bayram nedrnivlp ucak. ijemi ve tren seferleri arttınldı. Haber MerUezi 27 evlill pazarte=n eünti başlaKurban Bavramı için. VP nlaşım önsiındidfn alındı THY Dpımrrnilan ^e Denı?vollan bavram nedenlv\e ek seferler kovarken. PTT de yurttaşlara kolaylık ?aa lamafe amacıyla pul basfcılı tebrik zarflan hanrladı. rjlastırma Bakanlıtı tarafından yapılan açıklamada. PTT gişelerinde 4 liradan satışı yapılacak ve sağ tist köşesinde pul yerlne o&nlmış Atatörk resrai buhınacak olan zarflar PTT gîşplerlnden temin edilebilecek Acıklsmada. po«tadak1 (Arkası Sa. 11, Sfl. 3'de) FKO üyesi 3 Ürdüniü tutuklandı tstanbuı Haber Serrisi Füıstın Kurtuluş Orgu tu uyesı Halit Izzettin Rina Masruje. Memduh Cev det Abdülfettah ve Şdkru Muhamnıed tbralünı Istanbul SücıyonetıiT. 1 Numaralı Askeri Mahkemest tarafmdan tutuklandı. sanıklaı, TCKmn 312 uncu rnaddes: uyannca «cürüm işlemek için te?ekkul meydana g*tir. mek» suçundan tutuSlanaılar. Urdün tıyrnkln sanıklann, Hlıstm Kurtuluş ÖrgtftU üyesı olup Is raıl Havayollan burosu. bu olmadîgı takdiTds y.ne îsraıie aıt dığer ku roiiışlara bombalı ve sı. iahlı eyletn gerçekîeşür(Arkası Sa. U, Sü. l'de» Ahmet TAN bildiriyor Türlcye'mn tondra Buyukelçısı Rahmi Giinırükçüoğln'nu o'.dünne hazırlıâı içindeyken sılahıan ıle taırhktu yafcalanan Ermenı tprönstier Zaren Bedros ve Grish Gresor. yan*m yargılflnmalanna dün Gtiney Londra"hın Lambeth Mahkemesinde devam edüdl. Durnşma, samk avukatlarnBn dossayı tnceleme tçm süre teteaeleri urortae 23 Eyltil 1982 (Arkası Sa. 9, Sfl. l"de) Humeyni'nin bir zamanlar yakınındaydı Kutbizade kursuna dizildi TABBAN (AJanslar) tran'ın eski Dışigleri Bakanı ve blr zamanlar îmam Humeyni'ye en yakın çevrede yer alan Sadık Kutblzade Sa. 11. ?>n 6'da) Atina^daki Alcaklık... Hava At^şemiz Kur. Yarbay Osmsn Boyalara karşı yoneltilen linç girlstal t > sözcük <k iie osetlenebüır: AlçakükTürkiye den kaçan ve Yunanistan'a yerleştiri(Arkam Sa. U, Sfl. 7de) Et ve Balık Kurumu 46 Dolaylı zanı^ yaptı tstanbul Haber Servisl Et ve Balık Kurumu Genel Mudürlugü, et çeşitlerinde de*ışiklik yap*ralc dolayh joldan «am yapU. Et ve Balıi Kınrumu'nun zamlı et satışlan bugünden iübaren başlayacak. Kurum yeüdlilerinden alman bilgiye göre, daha önoe Idlosa 349 lirays »atılan kıyma, bundan sonra «y»Slı »oym»» ve «bfftek tayma» adı altmda iîd sekilde satışa sunulacak. Yaflı iuyma S40 iiradan, biftek kıyma Ise 390 lıradan satılacak Kurum magaıaJannda bundan böyle, pürola, rosto ve biitefc satLtmajscak. Daha önca kıiosu 400 luadan işlem gbren bu et çeşitlerinden pireola, «Antrikot» ismi tltr6a, 45o lirad&n satılacak. baa et çeettleıtato U^etiznlnin dtjrduralnıssnnn gıgır Hkmüsından kaynaklandığıBB btmun da mevsim geregı oldugunu »öylüyorlar. TcPorist Ekmekçiyan hakkmdald gerekçeK karar 12. Sa\fada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog