Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

1983 ÜSSÜYS KURSIABJ $ Mo» H«» okatfcımavn a ^ . svnfl*. LİSE SON SINIFLAR ! 18 4ira Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20877 : Tunns NADİ "30 TL. 16 Eyföl 1982 Pcrşerabe Kararı Bakanlar Kurulu verecek Memura zam için 2 seçenek Işçimemur geliri • 1. SECENEK: 36 katsayı • 2. SEÇENEK: 34 katsayı ve 5 bin lira net yakacak yardımı çln liinci bir seçenek ortaya atüdL Daha önce ağırlık kazanan eğlllm katsayımn 30'dan 36'ya çıkanlması yoIundaydı. Maliye Bakanı Adnan BA şer Kafaoglutıun. bütçe çalışmalan sırasmda memurlara verilen yakacaK yardımının net 3500 îiradan 5000 liraya çıkartılması ola nağının çıkması üzerine, katsaymm yeniden saptanmast gündeme geldl. Buna göre 1933 mall yıh bütçe yasa tasarısında memurlara 5000 liralık yakacak yar dımının verilmesi k fiıse katsayı da 34 olarak saptanacak. 1 ocaktan itlbaren gelir vergislnin yüzde 4, mall denge verglsinin de yüzde 1 oranında indirilmesi kesinlik kazandı. Böylece 1kinci seçenek yoluyla memurlara yüzde 25'lik gelir artışınm vergi indirimi. yakacak yardımı ve 34 katsayı ile sağlanmasını öngörülüyor. Öte yandan. Malîye Bakanhğı Bütçe Genel Müdürlüğil tarafından katsayımn 36 olarak saptanması halinde geUr ve mall denge vergisi lndirlmleri dışında memurlara başka bir yardım yapılması öngdrüliEöyor. Hangl seçeneğin kabcl edileceğl konusunda son ka rar Bakanlar Kurulunda alınacak. Yetkiîiier «Katsayı artışmı azaltacak, bunuıı yerine yakacak yardımını artıracak bir seçeneğin Maliye ve Bakanlar Kurulu ta rafından daha kolay beninı senebileceginb belirtîiler. Bu hafta sonuna kadar da Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun her iki se çeneği Bakanlar Kuruluna götüreceği ögrenildL Milli gelirden aldıkları pay 10 yılcjır sürekli düşüyor Katsayımn 36 olarak saptanması halinde gelir vc mali denge vergileri indirimi dışında memurlara başka bir yardnn yapilması öngörülmüyor. A.NKA&A (CumhurJyet Bürosn) Ocak başından itibaren yürürlüğe girecek 1983 yıh bütce tasansı ile llgill çalışmalar Maliye Bakanhğında sürdürülüyor. Memur maaşlan konusunda daha önce ağırlık kazanmış oian (36 katsayı) görüşüne karşı yeni bir secenek geliştirlML Buna göre, memur rr.aaş katsayısı (36) yerine (34) olarak saptanacak, bu na karşıiık aylık yakacak yardımı 3500 tiradan net 5 Wn Hraya yükseltilecek. Maliye Bakam Adnan Ba ser Kafaoğlu'nun Toronto'daki IMF topiantısindan Ankara'ya gerl dönüsünden sonra DPfnin de katsayı konusunda göriişü alındı. Daha sonra memurlara ayhk gelir artısı sağlamak 1 yüzde 50 azaldı ANKARA (Cnmburiyet Bürosu) Işçl ve Vıemurlanr. mllli gelirden aimış olduklan pay son on yıl içinde yarı yarıya azaidı. İsçi ve memur kitlesinin 1972 yıimda uiusal gelir içindeki yüzde 32.5'luk payı. 1981'de yüzde 16,2'ye düştü. Ortadogu Teknik Üniversitesi Ekononu Böiümü öğretim üyesi ve Devlet Planlama Teşkilatı eski Şube Başkanı Dr. Okıay Varuer'in yaptiğı araştırmaya göre. işçi memur geîirlerindeki aşınma süreklilik ka/anmış durumda. Derlet Planlama Teşkilatı. Devlet tstatistik Enstitüsu ve SSK istatistiklerine dayanılarak yürütülen araştırma, 1972 1931 yılian arasmda uiusal gelirin cari îiyatiarla 27 kat arttıgmı ortaya koyuyor. Aynı dönem içinde isçi ücretlerinin 12 kat, raemur ücretlerlnln tse 10 kat arttığı belirlendi. (Arkası Sa. 9. Sü. 5'de> 1 Gelir bölüşümü ve Anayasa: Dr. Oktay Varher'in yorumu 7. Savfada YÖK "tek tip program,,! ilgili fakültelere teblig etti İsrail Batı Beyrut'a girdi Beşir Cemayel'in öldürülmesi Lubnan'ı karıştırdı Oı? Haberter Ser\isi Lübnan CuıruaurDaş latnlıiı'na seçilen sağcı Hınsüyan lider Se>ıc Ceraayelin önceki gün bombalı bir suikast s o nucu öldürülmesiEden sonra, Batı E«iTut Kapüannöa beldejen İsrail ku\TetlfTİ 3 kokıan kecta girmej'e basladüar. Tel Aviv'de bir açıklama yapar., lsTaü Silahlı Kuvretter Komutanlığı, «çarpısmalan önlemek ve banşı sağUınak. amacıyla İsrail r.uvvetiertnin Batı Beyrut'a girtüklerir.i durartiu. îsrail ordusu, Güney Lübiiaııda :şgal alttnda tuttuğu Sayöa kentir.de sosajı ç'imı yassğı üân ettl ve Ltibnanİsrail Finırmı ;'skeri trafılc ciışmda her tiirlü tratige kapatn. Begln'in »ÖÎOÜSÜ Ürt Porat. Israı! JCUvet'ennin Bfttı Beyrut'a girişini «tehlikeli bir dıv rumu önlemek» amacıyla açısLadı. Isn.il Parl«3nKitosu Dt? îlişkiler Komisjonu Başkaıu Ellahu BenEÜssar lss «Kğ«r İsraU onlusu Batı Bernıt» girmcMrdl, ülkede K' s»vaş başlardı» öedL BenEUssar, îsrail orüusyr.u IA'.~(Arksu Sa. tt, Sü. 4de) Sosyal bilimlerde lise gibi tek tip öğretim yapılacak Şükran KETENCİ L Iktlsadi ve ldarl blllrrsier alanlannda öğretim yapan fakültelerde uygulanan tüm programlar lptal ediîerek, YÖK1 ün hazurladığı cprototip Uekdii7t)» programın uygulanması i« tendi. Bazı Oniversitelerde veni ögretün yılınm başlamasma tkl hafta kala gönderiîen, üniversite egitimiyle çelişen ve fatülteleri Itseler düzeyine lndlren karar tepklyle karsılandL Pakültelerln ve dolayısıyla ögretim üyeierl İle flgrencllerlnin degişik alanlara ydnehnesl, uzmaniaşması olanagını saglayan özgrün uygulamalar kaldınldı. Fakültelerln blllmsel özerk1 Şl bir kenara atılarak, öers ko 1 nuları, saatlerl, teorllc ve praıik olarak verilebilecek ders saatlerl de dahil olmak Ozere. be lirlendi. «Prototip Profram». Tör kiye'dekl bütıin ilgili faktlîtelere aynen uygulanması zorunlu iuğu getirilerek teblig edildi. Ye ni ders yüında bütün fakülteler de uygulanması istenen tete ttp programla tlgili müfredatlann da aynca gönderileceğl bildlrildi. (Arkası S». U. Sü. î'dei Atina: Suçluiar yakalanacak, gösterilere izin yok Stelyo BEKBERAKİS bîldiriyor •VflNA Türüye'den fcir çara.c Yunaniscan'dan sığxnnı* ısteyen D:r grubun saldınsına usrayan ACma Büyukelçilıgı As keri Ataşelenncien Kurmay Yar bav ()sman Boyalar'uı saöılc duremu lyıye gıaiyor. Yunfeaıs tr.r.'ın Aniara Büyükelçisı Papuulias. Dışişlen Bateanı Tür^r.en'c Yur.an hüküîneticin 6nce:u fronkü Türk resmi açıislarnasma verdigi vanıtı iletü. Yu can nükümen saldınnm faUJerinin yatralanacagı ve kaçaic Türkler:n sıyasal çostert vapınasına bundan boyte izin verümeyecegine iüşkin eüvence vsr di. Yunanıstan hükümet sfoacü sü Dlnıitrios Manıdas. hühümetioin. «Moratornun sçıkJa(Arkan Sa. 11. Sü. 6'fe) Yüksek ögrenim çencligi ne diyor? • *Yeni dönemin başlamasına kısa bir süre kala öğrencisiy. le. öğretmeniyle. yöneticisiyle rum üniversite çevreleri nasıl, ne zaınan, hangi biçimde uypukmacaği bilinme}>en yen: yonetmeliğin getirdiği belirsizlih içinde.» • 'Btidigimiz hadarıyla hazanıtr mı$ haklar geri ahnmazdı, falıat alınıyor. Neden1?* 12. Sayfaia Kım, o Kimdirr Beşir Cemayel: Kısa ama kanlı bir sivasal vasam Lübnan CuanburbaskarJığı iolruğuna oturmasına i> gün kala bir bombah suikastta öidürülea Beçir Ceıaai^el 10 kasun 1947'6e FalanJist Partisi'nin kurucusu ve lideri Pierre Csmayel'in en küçük oğlu olarak dür.yaya gelnuşti. Bir Cizvit Okulu"nu 'bitirereis hukuk v« siyasal biümler diplomssı alan Besir Cemayel Washington'da bir hukuk bürosunda kısa bir süre çalışMktan sonra Lübnan siyasal yasamında aktiî görevler yüklenmlşti. Bu alctif görevierin en önenılisi Falsniisî Ktıvretler'e komuta etnıesiydi. LUbnan İç Savası sırasmcia Faîanüst Kunetlerin Kormranı Tel Zaatar Fiüstin Mülteci Kampı'n:n kaşatrnasmda öldügünde or.ıın yerine geçti. Hıristiyan Falanüst miîislerte birlifcte sllahlı egiürue daha 13 yasmdayken oaşlayan Be?ir, bu göıev ıçın oıdukça yetişmişti. tç savaş sırasmda Karantina adlı Müsiünıan ge(Arkası Sa. 9. Sü 7de) İki Ermeni teröristin durusmasına bugün devam ediiecek Ahmct TAN bildiriyor LOVDR.A Türioye'nls Londra Bü>ükelçisini veya üst dertcede bir elçüiiî mensubuna öîdüriîiejc tizere hazırl.klar yaparken plan v el bombalarıy.» ÇOK Dt'ŞM\NI VARDI önceki jrftn bomb3İı Hr sııikasite iSldârüien I.übnan'ın 7. Cnm la birlikre Scctiacd Yarri tarahurbaşkanı Beşir Omaycl çok rtüşman ka7^ı;tniî ve bu yüıdfn ifcl kez suikaste uğramıştı. fmdan yakalanan iki Ermeni teröristin duri!şır.s!anr.a bugün devam ediiecek. Güney Londra'da Lambeth Mahkemesi'nde japüacak olan durusmada Zaven Bedros ve (Arfcası Sa. y. Sü. 7'de) Öğrencilere tatil 9 gün A.NKARA, (Cnmhuriret Bürosu) \ til Jîap^mına alınraası nedeniyle, 8 gün MüU tguim Bakaniığı, daha önceki j lülc taîüdsn sonra ögreaanienne 4 ekiın gür.lenn Kurban Bayramı tatillr.e rast pazartesi günü devam edecekler. laması neâeıuyle aradaki tek öğretim İIiili Eğıtim Bakanı Sagiam, otoilgunü olan 1 ek.tm cuına giisiınüa cie ta laroa yoneueı ve ögTetaenieriiî, ogren tü Sapsaraına sl^r.dığın: açıkladı. ! ci veiiienru para vermeye zorlamaiaıı ve dernek aduıa da M;îlı Egitim Bakanlığrnın aldıgı '] ışine jiarışmamalan olsa para toplama gereSctigini belirtti. k&rarla, i!k ve orta derecelî ciruiiania Vajuîiclere bir genelge gönderen Sagokuyaa tlun cgrenciler toplam 9 gün 'a lam. kayıtlar s'.rasıncia Q'sxı\ îiomrrıa ü! >apmış oiacaktar. derjıeklerinın ve!i:erde çok tazla para aidıkian yoıunda yaniaiar o'd'jgunu ha 24 eyiül curaa akşarm haftaiıîv tatitırlatsrak. veiileria EizlaniTialartna yo. le girecek oîan tfgrencıler kurban bavaçacjLK şekiide ve istelderi dışıuda yar ramıaın 27 eyiiil pazartesi günü oaş»»iıma rorlartîanıalrTinı istedi. Rıasi ve arsda.ii cu:r;a gtnünün ce ta Besir 1 kim* neden öldürdü? Cengiz ÇANDAR Buadan yafelaşöt 10 gür. Stadar önceydı. Batı Beyrut'ta TV'de haberieri izliyorduk. Dar kıka başı «kraEa Beşir Cemayel geliyor, bozuk Arapçasıyia konuşuyor, konuşuyordu. İtirazlar ve tepkiler uyandıncı bir seçirnle Ctunhurbaşitanl:ğı koituğuna oturacak olan genç mllis komutarurun üısana bıkJcmlık verici görüntülerini lzleyerek, dayanamayıp sorduk: Eger Beşir Cemayel btr su&asta uğrayıp öldürülürse ne olur? Odada buiunan bütün Lübnanlılann tepîcci ortak oldu: Lübnan'da uygulanan ABD secaryosu tllmüyîe boziüur. Bütün hesaplar kanşır. Ondan sonra ne olacağmı, naal geliseceğini kimse kolay kolay kestiremez. Ve, bugün gelinen nokta, üstelik da'na (Arkası Sa. 9. Sü. 4'de) Amerikan TV'sinin yeni iddiası Basbakanın Meclis içinden secilmesi benimsendi • « Kamulastırmada vergi beyanı esas alınacak ANKARA (Cumhuriyet BüroIU) Daaışma Meclisi Genel Kurulunjn dünkü toplantısmda konıisyonun yeniden düzen leyerek getirdiği 30 madde gö rüsüldü. 29 madde kabul edilir ken 1 madde yeniden komisyo na gönderildi. Genel Kurulda kabul edilen maddeler uj~armca Başbakan'ın Meclis dışından seçilebilme si hükmü tasandan çLkanldı. Bisb3kan Meclis içinden seçllecek. Tassnva tabil servetler v« kaynaklann aranması ve işletil mesi hakkının devlete ait olacağı hükmü eklendi. Orman sııçlan İçin af çıkanlamıyacagı hükmü de tasarıya konuldu. Ekonomik ve Sosyal Konseye iiişkin madde tasandan ÇJkanldı. Onun yerini KtTlerin TBMM'de denetlenmesi madde si aldı. Bu arada tasanya eklenen yeni bir madde ile Cumhurbaş kanının anayasa maiıkemesinin verdigl Jptal kararlanrun yeniden Incelenmesini isteyebilecegi kabuı edildi. Kamuîastırmalarda rayiç bedel yerine ver^i değerinin getl r'lmesine ilışkin önerge benimsenerek 48. madde yeniden ko misyona gönderiîdi, Genel sağ lık sıgortasma da tasanda yer verildi. Genel kuruida aluıan karar uyarmca bugün Danısma Mecll si toplanmayacalc. Anayasa Ko misyonu bugün toplanarak elde buiunan 8 madde ile geçicl maddelert sonuçlandıracak. Danışma Meciisi yarın topîa narak komisyondan ge'.ecek maddeleri görilşeoek. Tassnnm birinci tur görilşmesinin ysnn tamamlanması beKeniyor. Danısm« Meclisi'nin dünkü (Arkası Sa. 11, Sft. l'de) NBC: Ağca, Bulgar ve Sovyet ajaniarıyla temastaydf XEW İÜRK tAP) ABD televizyon şirketi NBC. Papa Jean Paui'ün vurulacağını Sovyetler BirHği ile Bulgaristan'ın bnceden blldiklerine iHçk.in kanitlar bulduğunu öne sürdü. \BC, «Papa'mn vurulması olayına Sovjet ve Bııisrar haberalma örgütleri yardım da etmiş olabilir» dedı. rArkası Sa. 11. Sü. 4'de) Beıtira sorunum sn bay dofetoT: yeryfiınmhı ve bnanın oln^umn Itonusunria dersinde öğrendiklerünî zorunlu dlr> dersi öğretmenine. zorunln din dersinde öğreoâUderiml biyolojt öğTetmenine anlatınc» «hül ye gidiş»ten sıfır alıjonım! Grace Keliy öldü, Monaco'da yasam durdu Ois Haberier Servisi Monaco Prensesi ve Ameri kalı esM fılm yüdızı Grace Kellv*nin önceki gün, gecirdiği tralik kazasından yaklasık 36 saat sonra, beyin kanamasından ölmesi tüm dünyada büyük iizüntü yaratırken. Monaco'da yasam adeta durdu. 52 yasmda ölen Prenses Grace Kelly, pazartest günü küçUk kızı 17 yaçındaki Prenses Steptoanle ile birlikte rrafik kazan geçir(Arkaaı 8». 9, S t 8'de) a Dilinin Kantarı... Anayasa Komisyonu'nun pek muhterenı ve muhteşem Başkanı Tercüman Gazetesi saMbi kırküç şirketii Ilıcak'ın seksen bin lira ayhklı vekill, Prof. Dr. Orhan Aidıkaçtı, çam devirmeye, pot kırmaya yine büyük bir başan İle devam edlyor. Atatürk llkelerine aykın amaç güttüğunü Uerl sürdüğti partiler İçin bakın ne diyor: 1981 Anayasası yürürlüğe glrdlkteıı sonra lkl defa bu tip partl kunılmuştur. Bunlardan bîrlsl kapatümış, diğeri ise bir siyast parünln büyük is (Arkası Sa. 11, Sft. 1 de) i ardındaki Ânarsinin Göstergesi Çoğunluğumı Türkiye'den kaçarak Yunariistoria sığınan Türklerin oUışturduğu göstericüer 12 Eylül günü Atina Univeraüesi bahçesmd» bir protesto mitingl cuzenliyorlar. Kakıbalıh ara sındart çıkan bir gruo. olayı fzlemeh amacıyla orada buiunan Asheri Ataşemiz Kurway Yarbay Osman Boyalar"a saldvnyor. Yarbay Boyalar gözu ddnmüş «rfdırganUmn eiinden (açıhlan ?nan tor bir gecikmeyie). kurtanlıyor. Gösteri nedeniyle Yunan polisi çevrede güvenlih önlemleri almıştır. GöstericilcHn sayısı azdır. Yunan polısinin r.için daha önce da> ranmadığı bir sonı işareridır. Nitekim 'Atina Büyükeiçimiz Fahir Alaçam bu nokta üzerinde durmuşîur. Olaym üzücü bir yanı buiATfcan S». 11. 8 8 . «*da> Türk tş: Temel hak ve özgiirlükler oldu bitti ile ortadan kaldınldı 11. Sayfada Niyar Kalesinden Harran Ovasına ErbD TTJŞALP'ın röportajı bugün 8. Savfada Onee KeUy: St yagmıtoydı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog