Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Mahmut TEZCAN yönetimindeki derginiz OSS U U I R t EDİYOR ÖSS82 soruveyanıtlarının tamamı ilksayımızla ücretsiz gazete bayilerinde. Â;ÂMA Cumhuriy 59. Yü: Sayı: 20876 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 15 Eylül 1982 Çarşamba lemlerl aldı, yoldan çeçen tunstler ve bır releyıcı toplulujju babçe iıar^ısındakı kaldınma toplandı. Gosterıcüer, ıktıdardakı PASOK un gençlık orgutıenmn katılmaması neaeımle anca<t 100 kısı kadar b^r ka.abalık oluştıiTdulr.r Kaiabnlık toplamajs amacıyla saat 19.00'da başlaması gereken gost«=nvı gecıkü rpn Koçtencıler arasından bır grut), bır ara ünıversıte bal»çesınden çıfcarak kır^ı kalcunmda buhman bi» kışının uzerjie a'iMüar Oa*ıa sonra Buyukel CIIIK Asken Atasesı Kurmav Yarba\ Bovalar oldueu ap.a"=ı lan Kişıvı 7orla ü w ersıte oah cesıne so'tan saldıraarîar v a r bav Bovalir'a vurmaya başia dılar. Bu sıradâ g dan bazüannm, «Fotoeraflarjmraı cekiyordu» dıve bağırdMları duyuidu Yasalar geregı unıversıteye gıremeven polısler olaya sevırcı kaiırlarken, aaiabahgırı arasma kansan bırfcac sıvıl oolıs vetıserek Asken Ata şe Bovalar'ı saldırganlann Pİ!ncıen kurtardı .\sKen Atase Bovalart saldırEanlann elınden kurtarmaya cahsanların arasında Kıdemlı Asken Ata'se Kurmav Mbav Baha Tuîüner'm de bulunöuğu ar.lasıldı Tuzılmr de saldırıva uftradı Hava Kurma\ YaTbav Osman Bovalar dernal hastaneve kal nınldı. îc kvamn tehlıke^ı ned°nivle çecevı ftastan«le geçıren Boyalar'ın tanlaa burun kemıgine müdahale TaDildı, tetsrna clıkis atîldı. Doktorlar, Bo. yalar"ın ıç kanama eeçınaedı çın., sağliiî durumunun lyive gıttı»ını, herhangı bır tehlike ntn SOEİSOHUSU olmadıâım açıkladılar. Dıln akşarn geç saatlere ^adar olava kanşan ve °a7etelerde açık seçık fo'ogianan î?n Türk \e Yunan ların herhangı b;r tasinm snzaltma aUnmqd:g7 dıkkan çektı MıhaliI Yıınan gazetesı tvathimerini, Kurmav Yaroiv Bo yalar't Turk saldırg:anlann elmden Yunarlı ogrencılerm kur tard'fını Î1<»I «ırlu «Tnnantı 1'nlwrsite rt. Türk BÜM'ıkelcillci \skprı Maşesinl so\daşl»r!nın elinden kurtararak çuTcnlik kuvvetlenne tesllm ettiler» bıçimınde \erdı. Yunan gazeteleri olay sırasında ve hastanede çekvlnus çe şı'lı fotoğraflar jaymladüar Saldıx?anlann. bu arada iıer ikı askeîi ataşemızın de dıplo matık kımlıklenm aldıklan ve dun aksam vavınlanan bazı B3f p zctelerde bu kımlıklenn fo ot o. pıîerimn va^nlandığı sörüldu Aynca. Povalar'ın elmde bu. t'inan kurâ'î el çartası ve :omdekı tr"aann«;ır!in da olay •nrasında kavboldufiu Yunan basınmda ıddıa edı'dı Ancak bu konurta Tıırk bıryufcp'cıliîıne beryıımgı bır Waı ver lmedi t yarl«ı Akropolis ga MfyV™ Fpıîım Pen Atina'da Türk göstericilerinin yaraladığı Boyalar ameliyat edildi Kantm bükmünde kararname: Firari Ttirkler ataşemize saldırdı Askeri Ataşemiz Kurmay Yarbay Osman Boyaların saldırıya uğramasına Yunan polisi seyirci kaldı Stelyo BERBERAKİS bildiriyor: AT1N\ çoğunlusarau Tuıkıve'cen kaçarak Yunanıs'an'aan sıgınma hakkı ıstevenlerın oluş>turdufu taır srup. Türkıye'nın AtiE3 Büjukeıçılığı Asken At?sesı Hava Kurmav Yarbav Osman Bovalar'a saldırdı. «12 Evlül'ü protesto» gostensi vap tnak ıçin Atina Ünırersitesı bahçesmde toplanan 100 kadar Türk ve Yunanb ebstericinm arasmdan çıkan btr erup, Var bav Bova'ıar'i ka'dınmdan ünı versıte bahçesme cekerek dovdJier Ba?ı sıvı) polıslertn vardımıvla «^ldîrjanların elırrten kıırtanlan Bovalar. hastaneve Jcaldınldı. Boyalar'ın burun kemı*ı kırıldı, kaşına 3 sannnıetrelık bır dikış atıldı. Doitorlar, Atma Buyükelcılığı Asken Atasesmm saâlıls üurumu nun ıyi' e asttishnı herhangı bır ıc Kananıanın sozkonusu • >.raadigını acıkladılar. r 12 E\l ıl'un ıtancı vüdoml mı dolayısıvla bır protesto göstensı düzenlemek ısreven Turk ve Yunanh eraplar önceta gun Atma Ünıve'sıtesı bah(?îsinüp bırarava geldı Lavnon kamDmda kalan den kacarsk vasaı sıSınma hakkı b'ilur.an Türkler eostennm baş lavacagı vere fael btr otobü«ıe sehrild Ürıvcrsıte bahcest rev rpsmde polis genıç atlverıJık on zet«i, Boyalar'ın hastanede şunlan soyledıguu razdı«GöstCTİnin japüdığı yerde bulunuyordunı. Elçiliçitnden ura\a gltmem konusunda herhaııçi hır talimat atmatnıştım. \ammda fotoğraf makinem \ar dı ama toto&raî çekmi%ortumBana kaç kişının sildırdığuıı fark edemedim. Güvenlik ku\\etleri bana daha çabuk yardım edebilirlcrdî.» îktıdar ^n'.ısı Elrftrotrpia gazetesı sekLZ sutun ve bol fotograflı haüennın baslığında. «\tinada Turk kasaolıjh» sozlerne xer verd. Mıiuslıf ax«m sezetelennden Vradinl ı<se be<« sutunlult «Tütk kacak'an Atina'da diplomat va(*rkusı Sa. 11. *sii frte) Bankerin mevduat sertifikası alması ve satması vasak • Malıye Bakam Kafaoglu MEBAN ve Fİ~ BAN'm 1 efewn'd« 6demetere başlayacağını açıkladı VN'KARA. (a.a) Bakanlar Kumlu, odeme guçl'jgıi ıçmde tıu'unan bankerlerm ıMetnlerı hakkında 35 savılı kanıın hukmunrte kaıarnaraenın ban hukumlerinın <Se p*<ınlmesme ve bu kararnameye toaaı maddeler eslenmesıne daır kanun hıik"îunde bir kararnanıe yayın«Arkaa Sa. 9. Sü. B'd»» Lübnan'ın yeni Devlet Baskanı bombalı suikaste hedef oldu Cemayel öldürüldii Falanjist Parti Genel Merkezine yerleştirilen bombanın patlamasıyla 8 kişi daha can verdi. Beşir Cemayel 1979 ve 1980 yıllarında da suikast girişimlerinden sağ olarak kurtulmuştu. Dış Haberler Servisi Lubnan uı yeru Devlet Başkanı Beşir Cemayel, dun Bevrut'un Doğu k.esımındîjîi Falanjıst Partı Genel Mersen'nde uğra dığı oombalı suıkast sonucu ol durüldü Patlamada Cemayel ln d.şmda en az 8 ta'sının daha öldugü ancak bu sayının arta büeceği bıldırılıyor Paıanust Para Genel Merke zı'ndeiu patlama, dun saat 17 sıralarında mfiydana geldı Bey rut radyosu, şıddeth patıama sırasmda üç katlı bınanın bır boîumunün çoktugünu çevre de de onemlı derecede hasar tneydana geldığuu bıldlrdı Ke sın ölü ve yaralı sayısınm enkaz kaıdııma ışlera'.or.nden son ra belırleneceği kaydedildi Beşır Omavel. 1979 vr il18U yLıannda da ıkı suık?s» mrısımınden sağ o arak kurtu!mustu Ajanslar, Luonan bblıkennın Dogj Bevrut'un denetımını bugun uzerlerme alacaklarnı hatırlatarak ola ym bır gun onreye rastlamasına dıkkatı çekıyor'ar Doğu Bey rut'takı sıgcı H r.stivan mılıs ler kentın bu kpsımınm de netımınj 1*T5 76 Lubnan iç sa >a • *vu > b'ctaı Dikerdem, durusmalardan vcreste tutuldu Reha Isvan: Bizim değil, iddia ıııakamının bakısı ideolojik • ^orqusu bıten /svcn «EsInden suç olmayan bır »ev sımdı neüen suç olııyor Bugun bızı suçlayab'lmoit ıcm o zaman ses mı çıkartılmamutır Dev let böyle bır ruzak nv kumvustur» declı Ecevifin duruşması 12 ekinıe ertelendi VNKARA. fCumJjarr*et Burosu) Kapauteo CIC • nın eskı Genel Baskaıu Bnlent Ecevit'm Norvec'de yat' ırJanan bvr gazeteve öe•neç \erdiğı gerekcesıvle var çuanmasma devam edildi \nkara Sıtayonetirn Komutarüîğı (1) Numaralı Askerı Mahkemesı'nde dün »apıian duruşmaya kat>alı ce^sevır.ae nıtuklu bulunan Eülent Ecevit gelmedi. Ilurusmava Ecevıt'ın avultatlan. Şahln Menrü. Orhan Tosun v Dr. Hasan Btyıklı katdauar. (Arkası Sa. 9. Sü. 5'<te} • Anayasa tasarısının geçici maddelerinin bugün açıklanması bekleniyor «ı) Anavasa Komısvonu Başkanı Prot Orhan Aldıkaçtı geçırı maddelenn «îavısınırı 12 oiacafını açıkladı Prot AJdı kaçü bugrdn dvbenleyeeetını bıidırdıfeı bastn toplanüsıvla geçlcı maddeien açıklavacak Komısyonun dünkü loplantısın dd da geçtcı maddeler ıle komısvona sen göndenlen tasan Ü7erındp çalışıldı ^ maddelerde ver aima sı beklenen Türtavp'nın 7 Cum hurbasknnımn se<^mı ıle Mılı 1 Cumhurbaşkara'nın Anayasa oylamasıyla birlikte secimi. 2 Anayasa'mn kabulünden sonra halk oylaması yapıbnası. 3 Anayada'dan sonra kurulacak TBMM tarafından seçilmesi. ANKARA (Cumbnriv^t Büro Oüvenlilt Konsevl uvelenrun Cumhurbaskanı secimi icin 3 olasılık • * m Monaco Prensesi Grace Kelly öldü Dış Haberler Servisi Monaco Prensesı ve eski AmPHkan film yıldızı Grece Kelly dün oldü Ke'lv. önreki gün küçük kızı Stephnie'nin kullandığı otomobilin bır vırajı tioreıken devrilmesi sonucu jaralanmıştı Yapılan açık'a(Arka«iı >a II Sü 5'de) lstanbııl Haber !=«rvisi Barıs Dernfesı da\asında dun P»el)a ls\an'ın sor^rısu yapıldı '.e bı'Tiluı I>Jruşmaya. 21 Eyjül •ah gumı sh.ı 10'da, Istanüuı ( \rkdsı a. J. Su. i de > Dikerdem dün ameiiyat edildi , <4NKA) Barıs M.ıhınat l)ıkerdeat. aun saban Istanbul Asken Denız tıast me«.'nde bjr prostat ameiıvdtı üeçutu \r>eujitı vapan Kasımp^a D^•n.^ Hastanesı üroloıı Semsi çetı Dr Yavu önen Anka muhabnuıe ameliyat hakkında su bJ.:.!erı verdr «<)rkıekt<»nu denilen bır opera^nn %aptık bu operasvon >a|>tıçımi7. brtlçpdchı büvurre^i ön!ı\ecek. kuçültecek hir \vneInat rani bir orsan ciknnlmn^ıdır. » Prostata vönelik bir ameııvat degil oradaki zararlı etki>i ortadan kaldıracak bir op?rasrnrı olarafc kabul edebüiri?.» önen. amelivattn basan'ı olduRTtnu belirterek Tümör üzeritıdeki rtfcin" anlamak Jçîn 101 > evn\ kadar Dikerdfm'in ba^ta nede vatacaçmı sövjedi konumlanna ilışkın çesıtli oia sılıklar bulunuyor Bu olasılıklar şöyle sıralanıyor 1 CumJıurbaşkanımn anaypsa ıçin yapılacak halk oy'a ması sırasmda yanvana ıki san dıkta seçılmesı 2 Cumhurbaskanırun ana yasanın kabulünden sonra ye nı bır halk oylaması ıle seçılmesı, 3 Genel seçımlerle kurula cak TBMM taraftndan seçılme (\rfcam »a. II. »fc Ermeni teröristlerin diger eylemleri arastırılıyor Ahmet TAN bildiriyor LONDRA Turk selare tıne karşı bir suıkast emştmıyle vakalanıp tut'jKİanan ıkı Ermeni teronotın daha önce Avrupa'nın ötekı ulbelerınde Turk dıplomatlanna karşı vönelen ey lemlpre katılıp katılrnadıkla n înpılız polısınce arastınlı yor. Bu konuda tnterpol'le Sa 9 ^6 4'de) Gürsel ölümünün 16. yılında anıldı tstaabol Haber Servisi îstanoul Beledıye Başsanlıgı na emeklı korgener.il Abduliatı l m ı l ataadı. JU agustosta 2 Kolorau Komutanlığı gore\ınden emekiı olan Abdulah Tırtıl'ın Istanbıü Beledıje Faşkanlıgına atandıgına ılaskuj Bakanlar Kurulu kararı onceiı gua Istanbul Valüıgı'ne gelcuIsianbul Beledıve Başkaaı Korgeneral Ecmel Kutav'ın çorevı bu av sonuna dogru ae\Tetraesı oekienıvor Korgeneral KuU3. aslı gorevl olan Harp Akaderaüen Kotnutan YardımeılıÇına donecek. (\rkası Sa. 9. *>iı. 5de) Istanbul Beiediye Baskanlığına emekli Korgeneral Tırtıl atandı GürseVin doktoru: Bir zamanlar bu alan kalabalıktan gecilmezdi Mustaia EKMEKÇİ ANKARA TC'nm dörduncu Cumhurbaskanı 27 Mavıs Devnmı'mn lıden Cemal Gursel ıçm olum\inün 16 vılı dolayıstvla dun Anıtkabır'de «Devlet to reni» duzenlendı Saat 135 te başlayan törene Stlahlı Kuvvetler temsılcilerı 1!P Cemal Gürsel'} n dottoru emeklı Tümgeneral Prof Saim Bostancı katıldı. Torene katılmak lsteyen eskı tabit senatörlerle baa bakanlara. torenın devlet torenı oldugu, bu nedenle pro tokolda bulunanlann katı.abılecegî bıldırılmıgtl Devlet Başkanı adına torene G^nelkurmav'dan Dev let Yüksek Dcnetlenie Kurnlu Baskanı ürpenera! Te\fik Fikrpt f)Utay katıl(\rka«ı Sa H «Üı '.î'de) «KADINLAK SAVAisA K4R5IDIR» Reha lsvaıı duruşmada «K.ıdmlar ınsan neslüu sürdürurleı. yetiştirirler hcslerler. Savaşlar ise insanlan yoU eder Bunun içın kadjnlar savaşa karşıdır. Beıı de kadjnım • Ğtâi. (Potograf: Ender ERKkKı Süelkan'm cenazesi devlet toreniyle kaldınldı Cerceve yönetmelik esitsizlige vol acıvor Toplu konut icin üye kayıtları donduruidu . U.a.) Toolu KorJ Kananu'î^ bır cîeUya nıahsus ozel kreüı aLraya hak kazan^n vapı kooperatıüernın. \era uye kayıtlar bngorden ı^ıtıaren dondunüdu Y3t>: kredı KOO peratıîlen dunk'i 'anhıe uye ka'.n def'erleıırva d . vonet m kv.rıUar\nci o(Arkası **a. 11 <ü. l d e ) Türkmen: Bu mücadeleyi kazanacağız AMvARA (Cumhuriyet Bürosu) Geçen persfenıbe gür.u şehıt, edılen Bulganstan ın Burga? Ba«konsoloslugu Idarı Ataşemız Bora Mielkan'ın cenazesi dun dev let torenı ıle bdlaırılüı Cetnze torenınde b1r konusma >apan Uışi'jiPiı Bakani ter lıjrkmen «YuzMİlaroa !>er tıırlıl tecruheyt mN bır uııllet olarak. metarıetimıyı Mi&nkUanlılıffimın korumak /orııııda.vu. Bu jman<>i7 miıcadelevi azim ve kararlıhkla. fakat aynı (Arkası Sa. 9, £u 4de) Yüksek öğrenimde ders gecme sistemine bağlı olan öğrenciler tam cıkmazda Asiye UYSAL Yüksek Ögretım Kurulu'nca hazırlanan «çerceve yonetmelitin» ongorduğu «ek sınavsa ogrencılerın eşa kobullarda gıretneveceklcrı anlaşılıvor Özellıkle «ders Rectne» sıstemmın uygulandıaı ıınıversıtelerde, oğrencılerln, sırf o okulda kayıtlı bulunmalanndan otürü cezalandınlrnış olacaklan gorülüyor Yüksek ögretlm kurumlarında, genel olarak lkl değlşik sistem «ders geçme» ve «sınıf geçme» sıstemlerı uygulanıyor Simt geçme sısteminm esas alındıgı okullarda. okul dan okula deşişen bazı ufak ayrunlanrı dışmda bir sonraki yılın smavianna glrmek ıçin, bir öncekı yılın smavlannda başan gosterilmesl zorunlu Bu nedenJe: îstanbul Üniversıtesl'nde olduStu glbl. sınıl geçme bistemınln uygulandıeı oln]I larda onceki yıllardan ancak sınırh sayıda der&, üer ki yıllara sarkıyor ve boylece dersler bınkmemiş oluyor Ders geçme sistemınm uygulandığı okullarda ise, ogrencının son sınıfa gelmesme l;arşın onceki yıi(Arkası Sa. 11, Sü. "de) KsSıç davası saıı Yüksek öğrenim gencliği ne diyor? YÖK ve Dernekler.. Devıetın «dernekler tarafmdan parsellendigi» yolunda vakmmalara. a k SÜÎ tamk oltınmuştur. Bırtakun derneklerm, kiinu karuluşlarında orgüt(Arkası Sa. 11, Su. 7 de) Baymdırhk Bakaniığı davaya müdahil olarak katılacak (Cumburivet Bürosu) YUee Dıvan, «^orevini kötöve tnıllanmak» sanyla yaiTÜanan Bapnrtırhk eski Bakanı Selabattin Kılıç ve arkadaşlannın cturu^tnasında Baymdırhs Bakanlığı'nın mudahıl olarak davaya kattfma ıstegini kabul ettı. Durn$mada. BayırKürlılc Bakanlığı, Devîet Hazm»sı'nln A\as Tüneli"nın vapırm fle ilsffl islemlerden dolayı 100 Tniîvon 68 bın 819 Iıra •^rsıro pinli*in1 beltrte(Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Sonınlannız var mı Ankaraya götürebileceğim? Yaşamıyoruz ki, sorunumuz olsun beğim... FARUK GÜVENÇ TOPRAĞAVERİLDİ \NKARA. (Cumhnriret Bnrosu) Geçırdıgı kalp k n a sonucu hayata gozlennı vuman sanatcı ve muzık ele$tirmenı Varnk Gövenç dün duzenlenen torenden sonra topraga venlda. Fsruk Giıvenr'ın Hacıbayram camimdekl cena^ törenıae ssnatcılar. devlet pörevlıleri ve (Arka« Sa. 11, S>u. 8'de> Erbil TÜŞALPm röportajı l y o n n «Oğrenim hayatumza YÖK'ün vurduğu neşterle ortada kalan öğrenciler, işsizler ordusuna katılacak. Yeni kararlar Anayasa'da yeri olan işsiz ve serseriler ordustma, YÖK yönetkilerine hayıriı olsun» • 12. Sayfada Yüksek öğrenim kornmlarma ön kayıtla 300350 puana sahip 38 bin ögrenci alınacak. 11. Sayfada CumhurİYel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog