Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

KARCO TAŞIMAC1L1C1 İÇl KARGONUN 1ŞID1R SIRKECI:2Ş4666 KAEXKÖY:38904O MECIDfYEKÖY: 674498 ANKARA:251944 BURSA:23291 1ZMİR:143633 ADANA:14520 59. Yıl; Sayı: 20875 Cumhuriy Knrucusn: Yınras NABİ 30 TL. 14 Eyîül 1982 Sah Prof. Sadun Aren ve sekiz uzman da 515 yü ağır hapis cezası istemiyîe yargılanacak. İSTANBUL, (a. a) DtSK Araştırma Ensfiîüsü'nün 19 uananı hakkmda îstanbul Sıkiionetim Komutanlıaı l Nohı Askerı Miljkeraesi "de dîna acıldı üzmaDİardan 10'tı ıçın TCKrrın 148/1 naddesi uy^rmci idam re•sası ıstentyor fdamı t«tenenler arasında V î'l Bırlık Komıtesi eskı fiveîerinripn. Tabfi Senator \hinet Tıldi7 ile TMMOB eskı Genel Baskanı Teoman örturk de bulunuyor. İdam cezası istemljîe yar r Erılanacak otekl «arnk'ı ^nkrıi Ozhavrak tro) Val oın, >Iustafa Cenıpz \<M Ali Ozkanlıoflu. Oetin T>gnr, Sababattm Topnz, rtl>eni Ertan Tanen ve Trcan Kapatılan TİP'ln eski kurucu ve mıUetvekıliennden Proî Sadun Aren'in de ara larında bulunduğu dokaz uzman TCîTnan 146/3. mad ie<sındea yargılanacakiar ^u sanı&lar ıçin 5 1 5 yıl hapis cezası ısteniyor Va«stırma En<*tıt<! 1nün 19 uzmanı, DÎSK ' n davasmda Kon'edera"n Genel Başkanı Abdnll»h Basturk \e bteki 52 «anıkla birhkte v^'gılan^caklar 146 \ E DtYOR? TCK'nun l»6 1 maddest «Türkiye Cumhnriyeti Ana 1983 ÜSSÜYS KüRSLARI ° 4.Ekim ÜSE SON StNlFLAH DİSK'in 10 uzmanı için idam istendi Aralarında Ahmet Yıldız ye Teoman Öztürk de var yasası'nm tamatnını ya da bir kısmını tağylr ve teîıdil va da ilgaya ve bn kanunia teşekkal etmiş olan Büvuk Millet Meclısi'ni ıskata veya Ta7İfe<îîn1 yapnıaktan men'e rpbren te«îebbüs edenter ıılam cezasına mataKum hükmtinö ıçeriyor olur» Ara^tırttıa EnstıtüM n l n 10 U77tianı «yasadışı örgut oiuşturmak VP bn orguttın çeşıtlı çalı«malanna katılmak» suçîanndan idam cezası isteniyor. îscilerin vergi farklarî bayramdan önce ödenecek \NK\RA (Cumhunyet Bft» rosu) Vergı tBdmmmden dogan farkîarı Merkez Baa kası'nda bloke edı'en ve bu farklann 'kıncı taksıdını alscak ışdlenn paralan ba av sonuna dpşın ödenecek. Malıve Bakanlılrı yetkı1 ılen ük vergı farkını mart avmda alan ve ikmcı taksidi bu ev başmda almalan gereken lsçılenn paralannıa en gec Kurban Bayramı önce^mde ödeneceğını bildrrJ dHer. Verei farklannm ikmd taksd'tı evlüî ayında alma sı sereken ısçılerın genell'k le Baymdırlık Bakanlıscı Ka ravcilan v e Tekel ışyerlerra de calıst kları ogrenıldi Ta (*rkısı sa « ?>ı • | * Ahmet YILDIZ Teoman ÖîrilRh Tanık dedektif: En üst duzeydeki Turk dîplomatını öldürmek istedîklerî anlaşıldı Iki Ermeni terörist Londra'da tutuklandı Ağustosun son haftasında Ingiltere'ye giren Zaven Bedros'un ASALA tarafından görevlendirildiği ve kendisine Gris Gregoriyan'm yardımCT olacağı saptandı. Samklarm durusması perşembe gününe bırakıldı. Ahmet TAN bildiriyor LONDRA Türiöye'mn Londra Büyukelçisl Rahmi Gumrükçuoğln"nu öldOr mek uzere hazırlık yaparken înglliz polıs örgutu Scot land Yard dedektiflerl tarafından yakalanan ıta Ertnenı terörist dun Londra'daki ılk sorgulan sonunda tutuk lanarak cezaevtne göndenldıler. Londra'daki Marlybone Maglstra*e Court'ta dün sabahkı duruşmada Zaven Bedros ve Gri? Gırgoriyan adlı Ertneni teröristlerin du ruşrnasına, akrabası oldujru söylenen bir kadın VB btr erkekie gazetecüar dioında kımse almmadı. Duruşmada Scotland Yard* m Anti Terör Bırl^ı dedektıfl«»nnden Mr, GnfTtsh. tanık oJflrak dlnlendı ve bıl dıklenni sorsru varpıa önünde acıkladı îkı Ermeni sanıçin 9 eylül gunu Ki!?ev Londra'daki btr semtt* Sovyet yapısı vatim otomatık ıkı tabanca, bir tabanca ve elbombalan ile vakalandıklartnı AS^LA adh örgüt uyesi olduklannt iörsf ettiklennı anlatan dedektif Grifftsh, •Samklarm. Londra'daki Türk BOvök n en ust du?eydeki diplomatını öldürmek icın plan yapma hazırhklan içın dp olduklarınt» bıidırdı Dedektıfe zöre Erm<"nl tprönçtlerden Zaven B«dros înEiltereye dışardan BPMI Gregorı\an î«?e tneıltere de ıkamet edıvor Rprfros evli ve anne«îi ve kardeşı\lp bırtlkte yaşsyor Mr Gnff*sh fanık! £\ •»rasında vme «Tflrk Büvukpl cillSı'ndekı en vüksek griSrev Klere karşı Sldfirme a/mı ıl» pian hanrTadıklannın (Arkası 1 sayfada» DM'de komisyona verilen maddeier TBMM 450 üyeden ohısacak \, (Cumburi*et ^ıı) Daımma Meclısi'run dün ~vi. bırleşLtn'eri sırasmda An& \ava Tasansmın 11 maddesl edJİirken 4 madde Koşonderlldi Genel Kurulda kaonl edılen 83. mftdnft< •e göre TBMM 450 mületvefciv lınden oluşacak. Anayasa Ko rn.svonu'mın jsteği üzenı» Dfi» rışma Meclisi çalışmalarma ya Tj»a degm ara verecek. An» ^ i îvorrusvonij yanna değtn pecM martdelerle Komisyom picioı ] r i s bulunan maddslerl Orel Kıırul, tasarıöa varf l n butun maddelerın gortisul (\rkasi Sa. 11. Su. l'de) Ermeniler 2 teröristî alkısladı Ahmet TAN yazıyar U>NDR\ Bearos 23 yaşmoa ufak tefek zavıfça, avurtlan çokük, sert bataşlı esmer. bıvtklı ve kısa «açlı Üzermde bevaz pömlek ve kahverensi btr panto'on vardı Greemivan 25 vaşlannda, otta bovlu, esmer, düz sıvah saçlı dah vuffiuşak yüslü îdî Tainm efbıse çlv. (Arkas 7. aaytada) Ekmekciyan'ın gerekçeli kararı; ASALA nın amacı Güney Anadolu topraklarını almak Mahkemeden canınm bağışlanmasını ısteyen Ekmekçiyan. Savcılık ifadesinde Kars, Ardahan, Erzurum, Eraincan, Mus Ve Van'ın Ermeni toprakları olduğunu sövlemis 4NKABA, (Cumhurtyet Burosu) Enneni terorlst Ekmekçiyan'ın blüm cezasına çarptvrümasına illşkin gerekçelt karar hazırlandı ve dosya incelenmek ürere Askert Yargıtay'a ?önderlldi Ekmekçiyan. mahkemeye gönderdlÇl kısa btr dilekçe İle «canmın bagışlanmasın » ıstedi ve mahkeme karannı temyiz isteminde bulundu Ermeni terortst Ekmekçlyan"ın duruşma öncesinde Ankara Sıkiyönetim Komutanlıftı Askert SavcılıSı'nda verdlgl lfadesinde «bana «»övledikterine cöre olavdî» 9 kM öimflv 70 kisi de yaralanmış halktan ulenlere pısroanıın. ancak yaptıftım evleme pısman deiılim» dedigi belırüldi Ekmekçlvan durusmadakl ıfa £ destnde olaydan otürü p' man olduSunu sovlemıştl Elanek^yan'm Askeri S ı v rılıktaki ifadesmin ilk bolümünde şunlan sovlertiai anlişıldı «Ben Rrmenirinı. ASAL% orKfttrindenhn. Halen Tiirkive ramhorivetl Revleti'nin sınırlan icinde hnlnnan Kars. 4rdahan ErTiırnm, Frzinf an Mns Van ve Tftrk çe adını hatırlavamadıjim Sa<»nrı adtndjkl iilerin hnInndufn toprakiar Fnnenl tonrakiarıdtr Birî 1915 senp'iindp bu ttpraklırdan rıkarmıslar ve 1.5 rnilyon Frkesmislpr Bentm nldusrum AS\L% firçfıtft vnkırda belirttiJnm (\rka«ı 7 sivfada) Özel muayene ücretlerine sırtır getirüdi «VE \AP4C%AI/ BLR\Dİ°» \na oknllarının renklı ^e bol ovancakh dünvavımlan ciddl ilköfretime adım atan kucuVler annclermden güçlukle aMildılar Bır kucük \aşkm «^nne» «flvordn, •oe Tapaca»Tr hıı <=undi btırada"» Yeni ögretim yıiının açıiıs törenlerinde baslıca konu, okullarm ''basarı^'düzeyiydi Uzman cioktor 1440, pratisyen 1200 liradan fazla ücret alamayacak 4VKARA, Cnmhurijpt Bürıv, sn) Sağlık ve Sosyal Yaraıra Bakanlığı öael muavene iKrenlennin Taoîb Odalan'nca saptanan asgan ücretsn bır ka* tını geçemeyeceğıni karar altına aldı Buna gore, iîlerae ozei roJ»jene ucre"! aratıs^'en netamler ıçm 1200, uzmaa nefcımler içn» 1^40 lırayı geçemeyecei. Kasabalarda, ozel muaiene tıcretl pratısyenler içın 1100 uzmsa hekımler için 1320 lıra olacak. koylerc'e ıse r/"it"'pnler osel jnufivene ıcın l * > uzman heCn Jnmler ISP 1200 hradan NukseS ıScret 3lıni%acaKıar <\rksi •'a 11, SB 8'de) Kastelli'nin sağlık durumu iyi Tunııs Bassavcılığı dosyayı henüz incelemeye almadı % Adalet Bakanhğı Cevher Ozden'in iadesi konusunda bir taıih \erilemcyeceğini bildirdi. Yalçın PEKSEN bildirivor TU>X'S Tuaus Ba=savcı^ı Hechmı Zentmet dün «Cnmhoriyet» gazstesıne yapugı açiü lamada, Banser Cevher Öı> den'm Turkıje'je Iade işlemlenne daha başlanmadıgını sovledı özden'm TurtaveVe lade ıcm gereklı formaliîeTürkıve'den gondenlgn dosjranın Tunus makaınlarına teslunmden sonra en az 15 gun suıeceği yolundaki bllgileri tekrariayan Başsavcı, aosjanın Tunus Dışışlen Ba!«ınlı&ıiıdan Adalet Bakanlıgına göndenidığııu, ancak dosvav înccieyec&i olan BessaTCilı^a resml bir basraruda bı.l'inmadıgını sovledı Bsts«arcı Zemmet, Tuımye'aea gonuenlen aosvadala rum bılgllerın teker teker incelenpceğını. bur.un da erpev zaman alacagmı açüdaâı Tunus Adalet Bakan;j»ı \dıl Senıs Mıidürü HeJdı Saled de dosvanın Adslet Baıranlıgı1 na geldfgjni dogroladı. Ancak <\rkam Sa, 11, Su. 8'de) '' Yazılar yazacağım... Adımı yazacağım,, 9 milyon oğrenci dün sabah sokağa dökülünce büyük kentlerde birden hayat değisti. Haber Merkeri Geçen yü, ya da daha once okula aoımını atmış olanlar, denevlı olmanın verdığı ranaılıkla kollarını sa.laya saiıava sreldiler Tlkokul vıl lannı ger.de bırakanlar. orta oğrenıme başiamanın ılk *edır^ın adımlannı atarken ilkokula veni baslavanlar btremm alamndaki ilk saatlenni annelertnln kncaklEnnda e'eklarmde çecirdiler İlk ve ortaokullar lıseler ve 8 vühX temel eSıtim otaılian Ğnn törenlprle yenı oS'etım vıIÎM ba^'adıl.r Dun saban 9 ğışü, traük arapsaona dbndü. görevbienn bütün çabasına rağmen ogrencıler okullarma, çahşanlar ısyerlerine ulaşmakmilyon ogrencırun evinde erken ta hayU güçlük çektüer. den kalkücu, ukokul oerenclleOrtaokuı ve llselerda uç aylik nyle ortaokııüu kıziar sıvart evnlıktan sonra bırbırlenne onlüKlennı, erfeekler ceKetieıını kavuşarüar, tatıl anılanaı ancnydıler Bevaz vakalar. kraiat Jatniar, yeni smıflanrıdala oı;lar tak'.cu Oç ay'ık vaz t»t3î>n re*menlenni, derslenm lcoau<5°n sorra çantalar saldırüıiut surfcen, ükokuUar eerçeKten ıan ^erden <nka"idı temızen gorulmeye degerdı. dı ıçme defterler, tatanlar. ka^na okulîannm renkli ve bol lemler verleştırüdı ovuncaklı oyalayTCi eğitıminin 198283 öŞretım vıİTmn başa ardından iaröknla ba vıl başlaması nedenivle. 9 mılvon doh Tatüards bir «şajjkmlıfc» gdzlevmda o»rencl. bircoğa afeleııv rivordu Kendılerlnl birden, îe bırlkte •îokağa dokü'tsp ' "rletnde sırab önlflkler, elotuuarımn voluru tuttular Bu îsmde defterler, alîabeler. (Arkası " sayfada) ^uk Xent>erdfi hayat birden ĞP "İngiltere'nin 2 Ermeniyi yakaiaması diğer ülkeiere örnek olmalı,, • Turkıye ıfeı Enneni terorıstın yalıalannıası uzenne Ingdız guvtnhk malıamlarını kutlacu A>ıKAR\ (Cıunhuri)et Bürosu) TuiiUje. litı'.dr*cu ıkı Er usıu eıoTietın yakalanması nedeiıy e Ingılız guvenlJc maKaımarmı ku lodı D.şışierl i>a Kanlıgı ndan \~Hpilan açıldanıada, Ingı1^! ıesmı makamlorı nın ou c ddı \e soruınlu nıtumun memnunıyet \e takd^rle karşılartfügı belırtilırkei, «Türk hukumeti bu tntunm munhasıran ıki ulke arasımUki dosthık ve ısbirUği çerçe* vesinde mutalaa etmemektedlr. Tntumnn bnnun yaaında ozelbkie onera arzeden Urafı, In> güiz hükumttimn, ınsanlığuı başuıa bela olan uluslararası teröriznun, ancak knllektıf bır çaba ve iş.blrllğı fle önlenebileceği lnancım ak«*ttırmekte olmasıdır. Diğer tarattan, Turfciye, tnçflız makamlarnun gos terdikleri bn sorumhı da\T»mşın dıger nlkelere de bir mi»1 teşkfl edecefbd fimit ennelc demlcu. Faruk Oüvenc topraça veriliyor ANK.\RA (Cumhurıyet Ba. rosu) MuiiK f^leî'ırmemmıj\ AnKara Old. Orkestra sı kurucusu DevıPt Başkanlıgı Flanrıon' Or^eîtası üyesı Fanık Guvcnç bugüa, topraga ^e^lî^cr Güvenç, Maltepe Camıı'nde kılmacak cenaze namaJ (Arkası Sa. 11. Sü 6'dj) (.URSEC Olu munun lb. vıldonıununde de\let turenıyle diuUcak. İsrail ucakları Lübnan'ın Bekaa vadisi'ne saldırdı Dış Haberter Servisl îsrall savaş uçaklan dün dalgalar halinde saldırıya geçerek Bekaa Vadlsi'ndekl Pilistln ve Surtye mevzilerinl bombaladılar. Bombardımanlarda L i belirlemelere göre 50 Fılıstinll gerilla ve Sariye askert öldü, çeşltH askeri mevziler alevler \ctnde kaldı. Beynıt Şam karayolunda da traflk durdu. îsrall savaş uçaklarının hava saldıriti TSt 8 30'da başladı. Lübnan Devlet Rad rosa ve Falanjistlerln organı «Lübnan'm Sesi» radyosunun bildirdiğine göre, îsrall hava saldmlan TSt 12. devam etroektevdi. (Arkası Sa, 11, Sö. Tde) Cemal Gursel bugun anılıyor ANKARA, (a*.) Tttrklye CunihuriyeU'nin 4. Cınsfaurbaşkanı Emekli Or general Cemal Gürsel, Ö1U münön 16. vıMönümü olan (Azkası Sa, S, SB. 4'de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Teröre Karsı... Yüksek ögrenım gencliği ne diyor? | «Son sıruftayım YÖK'ün kararlan sonucu 2. sınıftan kahna bir ders yüzündcn oktıldan atdıyorom.» ^ «Bir zamaniar beli silahlı, eli muştahkrla boğastuk, bugünler için mi yaptık bımlan.» | «Durumunn esld yonetmeliklere göre ayarlayan eski oğrendlere ceza verümektedîr.» 12. Sayfada Italjan hükümeti General Chlesa'nın Mafya tarafından oldürülmesinden sonra yeni yasal önleralere başvurdu. Bu onlemlerle Mafya orgütunün çokertilmesl ve cezalandırüması ongorfllUyor. Sılahh eylemlerle savaşmak ıçin ülkeler, ge(Arkası Sa, 11, 80. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog