Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

beklemeli 4,Ekîm stanbul Eriirne Canokkclel 274092 3159 2359 lerkBZ dersanesî Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20874 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 13 Eylül 1982 Pazartesi redir Izlenen v« Insıltere'de ki temasları VP baölaniıları komisund<» hıta toplanan Ermpnı tpronstler evleme geçeeeklen sırada plan ve cepnaneleri lle bir likte yakalanmışlarcJı. Bu BÜyuke'ci GümrükçüoÇlu. yılUk innden yeni dn"mtlş, eectıpiri!/ haf'n gorç vine b?.slamı^t\ tnsiiterp THY buro<una konan patlavıcı maddpler dışında şimdive dek Erm«nı teröristîerin Türk oiploraatlanna saldumadıkları ülkelerden birt. Londra Bi^ vtlkelçilieinv7. Başkonsolos !uğumu7İa bırMkte en gertfş Dışişleri ve öteki bakanlık görevlilennin bulundugru yurtdışi tem?l!nll!î!eriıni7 arasında bulunuvor. Büvfik elcl dısında 4 müçtesann. K^ra. Hava ve Denl7 Kuvvptlerıne ba&lı Silahh Kuv vetler araşeierinln ticaret. turizm, malıye ve basm mfi şavîrlerlnin ve bunlara ba» lı ataşelerle idiri ve mahallV metnurlarla btrlifttp Başkonsoloshık görevlUerl de dahll olunca 1ÖO> yakin kişı çalışıyor Londra'rnn çnk ^eniş bır kent olması ve Büvükelcl görevllierlnln (Arkası «a 1!. "ö. Vdf\ M a h m u t TEZCAN . yönetimindeki dergiruz OSS G&RuflTt EBİTOR Ö S S 8 2 soruveyanıtlartnın tamam» ilk sayımızla ücretsiz gazefe bayileTİnde ASAMA Londra'da yakalanan 2 Ermeni bugun yargıc önünde pp1" ^ Hedef ortaya çıktı: Londra Büyükelçimîz TerörisÜerin saldın için İngütere'deki Ermeni lah, cephaneden baş&a «Cl konuda, polis bilgi verde îngügruplarmdan yardnn gördükleri anlaşıhyor. nayet Planı» için gruplann mekten çou sün olarak katere'dekı Ermeni çmdıgı gıbi Türk Büyükdan yardım ve destek zör elçüiği'ndekl gorevlilere bl Abmet TAN tıklan belirtUiyor. düfcü anlaşılıyor. le olay konusımda bir açık Bugün Marlybone bildiriyoı rate Court'da yargıç Magirt Îngili7 polisince uzun s Q lama yaptnıyor. ? önuLONDRA Ingillz pollsınce yakalanan ıki Erıneni teröristln doğrudan TUr ktye'nln Londra Büyükelçi sı Bahml Gfimrükçüoğhı'nu oldtiraek uzere plan yapne nk^rılacsk oian Iki Ermenı'nVn kimbkiprt halâ pı/U tutuluyor. 'Vneak. f>!d« edılen bilsilerden bmnın admın «Bedros» oldııau. t n KiHere'dP eirişeeek!en sutfeast eyleml için gerekll sl Doğramaci: Yönetmelikle ilgili tereddüt yersiz , , İ O M X IM'ER K1 • üf.lfl «a^k.ır.ı Kvrtn, MOK üyeleri ı t lia^baks.iia Uiılibte Ankna .öı^inde uıceiemelerde bulundtt. Bcypazan ÇaMrhM». Valluhan *e <arnar Barajma giden EMrçn V<as «üııelim ue gexüi. O.>let Başkmı, «Gonul ıster *:» dcdı. *sâdtce Ankaranır. drğıl bti'ur TdrXı; e'\\u\ ılç« ve toylenzi! gezçlım» (Fotograt: 4^1 Çalışan öğrenciler için "açık öğretim,, istendi YOK Başkanı hazırhklarm «son noktaya geî feonusu yönetmeligın öngör düğü devam aorunlulugu diğini» soyledi, «açık öğretitnc bn yıl baslana Rars.ısmda çalışan ögrenct bileceğhü kuvvetle sarayoratn» dedi. lerin durumuna iîlşkın ola Kenan MORTAN tZMtR Yüksek ögretim Kurulu Başkanı Prof. thsan Doğramacı. çalışan ö&rencller lçm «açık öfcretim» sistemlnın gettrilecefcinı söyledi. Dofraraacı, bu ö&retım yıhndan itibaren rievam zonınlulugunun yttrürîüge konması sonucu «ça lışan S£renciterin okuma hafckuun yofc olduguna» llişkın eleştirtleri yanıtladı. Prof. Doğramacı «açık figretim» sıstereınde baren cılere okuma olanağının çeşitlt yaymlar ve TV lle s.3âlanacaSım bildirdl YÖK Başkanı, uluslarara sı bır kongreye sunacaftı tebhfel hazırlamate üzere ça hştıgı izmlrÇEşme'de çprçeve yonetmelık konusnnda sorularımra yanıtladı. Sör rak Dofraınacı şunlan soyledi: «Çahvın dgr^ncilerin du rurau göKetilmiştir. Bundan bövle çalısıp bir fabiil teye devam eden ö&renci aynı haktarı tatııyan açık öftretimp cecpcpkle|'dit. Bn açık ösfretim Tiırtıiy«''m» çesitli mprkeTİprinden vurütüiprek rp hanrlınacık yavınlar dnsrnltuMirnla oi: rPnrinin «»titimi •••ıiîanacaktır. \vnı «igrpnnlpr için TV olanaklarınrlan da vararlanilatMknr.» Docramacı. oac<k oirttıme r\r ?aman e<*(.0er?gt** "Ahkâm Devlet Başkanı Evren gezilerini sürdürüyor vırnan ^e Nallıhan'da mceieme ierde bulunuu. Erren, ilk olarak r»t»ğı P«ypsııan'rJİa Currüıurivet Aisru Parto'r.öa vurttaşîara h'.taoen bır kunu$tna vantı. Konuşmasında 12 Evlul'e nasıl Eelır.dıgı ni anlatîm Evren, o?etla sunlar« «rtvledl: «tloeniye hasijn cofe mutlu btr olavtn. 12 Evlöl Harekâtınm vıldönömrmrte srlpıek nasip oldn. Dert VP dilek1erinİ7İ bi?xat ösrenm* fırsatım t\6r kesenler ülkeyi gezsin,, 11 Devlet Baskam Evren, Beypazarı ve Nalhhan'da meelemeler yaptı, bazı tesisleri gezdi. AMvAEA (a.a.) Devlet Başkanı Orgeneral Kenao Evren. «Istaııhul \e Ankarada oııı nıp konnsarak. TSJI \aiarak ah tîim kepenler v»r. Bunlara tav üiyem. Türkiv^'nin henfrini aüım Mİus eersinler. onıian son. ra ae vaucaklarsa va/«ınlar ne soyieveeektersı; sü\lesinler» Devie Başkanı Evren aün berabennâe MGK tıvelerj Oreeneral NnreUio Ersin, Orgene ral Tahsin Sahinkava. Oramı: *ıl \ejat Tümer, Orffeneral S^. <lat Celasun HP Basbakan Böleııd llusıı ve Enern ve Tatm KavnaSlar Bakanı Fahir llkci v Anıtara Valısı Mn"îtaf» Gfl. ııul oldugu halde Be\pazan Ca etmı* olrtnk. Bunlar öncnı »ırasına çöre cbıume kavnstunılma'»"a çalışüacaktrr. Gi'mül sadew AnUara'niB tlçe ve kıivlerini deeril. bütün Turlrrre'nln llçe ve köylerinl srezmeyl a n u edıvor. O zamsn riertleri çok \akından din\er mek. ösTenmefc mümlcün olur. Aslında btz vönetitn elatak b« prpnsihin ısı^ında İlk enndr* bu vana arüzel vurdumuzun evsitll bölgt>lerin1 gezmeye çalışt <\rkası Sa. 11. Sü. 4'de) Azmi Koru adtı Türk ortadan kayboldu Yüksek öğrenim gençbgi ne diYor? 0 «Temel hak ve özgürlüklerden geri dönüliir de, yüksek Öğrenim alantnda dograma hakkı verilmis btr kurron ondan şeri kahr mı?» % «Yeni üniversite olan akademilerde çeçi^ dönemi oîmaması binlerce o&renci yi zor darumda bıraktı.» 12. Savfada sonımu/a. «Bu nı kuvsanıyorunj. Ha^ıtlık larımiT, son noktava SPI'HÎN tir» yanıtını \erd\ «labnratiıvar nysıulaması gpr«»ktirpn daUarda calisan nerenoüertn ne olaeasn?» konusunda DnSramacı ^u acık lnrmvı vaptı «Bıı konıı tartıvılmamTl» dır. Pratik dpr<l*re srirerpk sonnnda alaratı flifiloın ı ile insan sağlısrını pmınet etti£imi7 hir hPkinı a«l.\vınm derslpre dpvam ptmeden ve aynı sıirede cal«sarak dSretimini «flrdurnıesi beklenrmpz Bn ftSrrnnlpr Caiısmak vpva dgrpnınıe devam etmek ara«ında bir tercilı vapmnk dıırmnnnıla dırlar.» thsan DoğraiTiâcı veıci've yönetmellk Konıı«ur»da ortaya cıkan «tereddiıtlerln yersiz oldutunn» «nvl*»d1. «Bundan soura tek ce çerlt yönetnıeiik. bizıı» cı kartnış hnlnndıı^uınn7 çcrceve vftnettnfligi olacjkttr.» dedı Doçramac vone»melik konu^ıtnda ş vvi eiv' verdt: «Fakülte vbnetnıelıkİPrtni eldpn a:PC(rdi5:imİ7(}»> 1t (Atkası Sa. U. Sü 7'dr) Tunus halkı Kastelli olayını yeni öğrendi ^ Kastelli dosyası bugün Tunus İçişleri Bakanhs:ı'ndan Adalet Bakanhşrı'na verilecek. Daha sonra tnahkemeye çıkanlacak Cevher OzdeD kapalı bir duroşmada yargılanacak. Yalcm PEKŞEN bildiriyor TUNUS Tunus:ular tarafından «Abidin» dıye bıknea Cov'ner Ozden ın ycttı^ı ruııus Cezaevı 9 Kısan 1938 Cadde^. uiennde yer elıyor. Bu tarih, Tunus Başkanı Habib Burgiba'mn ^ıriştıgı de\Tnm harekatı sırasında Fransızlar t?raıından vakalanara't; hapse atıldığı gun. Bu yuîden, Tunus Cpzaev:nın butursdueıı caddeye bu ad verılmı?. Bır ?am\nİ3r kentm dı^mda kuruîmus o'.duğu anlaşılan ceza«>vı. artık fentm ortasmdi sayıHyor. Kapısmda nobet bekleven polislpr olmasa, yanında bulunan Tunus Tro Odalar Biriigi Fekultesi nden farkH bîr soruniıs yok Genei Kurulu Tunu<î Runeşi altmda bira? sonuçiondı da ^arı rengınden dolavı «cayır c*yır yanıyor»a benCpvher Orden'm en a7 1 S 20 sam surecek oîan tutukluîvsu oncekı gunden jtıbdr3n ıstp bu b'nada s;ererek Bu =jre ıçınde en ^aknlon ciısında (ki bunlar arasmda ktirsı %e çocuklan sayılıyor) Tcirnseye zıyaret izni venlmiyor. DALGAL\RLA B(>GL^TlıL.\K Bauın gemılennı terkt ui.ıüifU ^ « u m ' j kılan altı gemici Mı küçucük tilikada ıcmn ıriıre dAlsaiarla boğnstuktan sonra kuttanlüılar. (Fotoğraf: Ender ERKKK Daha önce de belirttığim gıbi, Baaker Kastelli'nln dos yası buyük bır olasıltkla bugun Dışişlerı Bakanlığmdan Adalet Bakanlıgına verilecek. Adeılet Bakanlığınca da Aslıye Maükemesı düzeyinde bir mahkemeye çıkarılacak. Fakat, Tunus Emniyet yetkilileri. bu mahkemenın kapah geçeceğini behrtiyormtl kadar açığmda 190 ton lar. Yani, Cevher Ozden'm Küçük filikada azgın dalgalarla boirusan 6 komurle blrhkte sulara go Türkiye'ye iade karan Ivapadenizcimizi bir Sovyet tankeri kurtardı. V kapılar ardmda verilecek. müldü. Kaptan Selim Çobanoğlu Teorik olarak Banker KasKarablga'dan tstanbul'a tstanbul Haber Servlsl tetlı'Bin Türkıye'ye iade edıMartnara denizinde birden komür taşıyan 230 tonluk vonetımındekl yük motoru, lro edilmeyeceği daha belli camartesi saat 18.00 suîapatlayan fırtanada batan Metamet Akm adh yük modeğil Ancak, gerek Turk \ uk motorunun kaptanı ve toru. havanın boraya çevır nnda, btrdenblre dönen ha Büyukelcıliği ilgilileri, gerek vanın etkısiyie, tskele başoeş kişilik mürettebatı bir mesi ve motora dolan sulaomuzlufundan su almaya Tunus Tcişleri BakanHgı yet Sovyet tankeri tarafından rın boşaltılamaması sonu(Arkası S». 11, Sü. 3'de) cu, Maraara Adası'nın 25 (Arkam S». 11, Sa. 3'de) kıırtarıldı. 7ivor Gönderileceh yasılann yanm daktilo sayfatııru aşmamasını, ad, okul adı ve adresin unutulmamas\rn rıca edenz İlk ve orta okullar bugün acılıyor Yaklaşık % milyon kisi "okul düzeni,,ne geciyor Haber Merkezi îlk ve orta dereceli okullar bugün açılıyor. Okulların açüışı. bütün Türkıye'de yaklasık P.5 müyoü tnsanın ve ailelertaîn gündelik hayatında yenl bir düzenle gecme si demek. 193283 öSretfm yılmda ilk ve orta oKullar da 9 nulyon doiayında ogrencl öğretim garecefe. 53 bınl askın JUs; ve ortaokulda hi7met verecek öğretmenlerln sayısı 322 blntn üstünde. MJlü ESlttm Bakam Hasan Sağlam, bu ögTetim yı (Arkaaı Sa. U, Sil. ti'da) Kararnamede degisiklik Cerceve yönetmeliğin tam metni ANKABA. (Comhuriyet Burosu) Yüksek ÖgTetimde «eğltim, öğTetim snresi Ue »ınav vc değerlendinn» esaslanna iliskln Ukeler» komısundaki kargaşa sunrvor. Bazı yükse* bg retim yettalileri çerçeve y ö w t . meüğinin tajn metninm henu/ ksndüerıne ulaşmadjgını belirürken, bğrencüer karar konusunda açtklavın bılgı rer*> cek yetKfli öulmakta guçHıçekiyor!ar. YÖK karanran ayrıntıları v uygu'.aına sorunlan, yüksek «ğ rettm kıırutrüannm yettali kııntilarnun yent düz^nlpyeceklerı vönetmeüklerte nçıklîfa kavusacak. Tartışmalara açtklık kas^andırmak arnacıyla Yüksek Öğretim Yasast uyanoca alınan YÖK karan aynen şövle(Arkası Sa. 9, Sfi. Yazar, yeniden baskan 230 tonluk gemileri sulara gömüldü Banker borclulan malbeyanı yapacak ANKARA (THA) Banksr tasfıye kurullannın, 'banteTİere borçlu olarüarsn malîanıun tasuyesıni isteyebılmesını ongoren yeni bir karamam« bazırlandı. Ödî:ne güçlüğü içinde büîunan Taankerlerın. ışlemlerının öu zenlenmesi haKonda 35 sayılı kanun hukmunde kararnamerun faazı maddeleTiru değiştıren, bazı madaeler eiil©y«ı 44 sayıü yeni kararnamenm taniinüaaarak Bakanlar Kurulu'nun onayına sunuldtıgu ögrerül dı, THA'TÜH Başbaicanlık Banksr H's Koordinasyon Kurulu ye'kılılerınden aldıği 'bıSgıleTe gcire, yeni kararnameda T a s l ı ^ Kunıüan'nm nakden ya da Vıan (Arkası S*. I I , S ö . 6'da) Ölüp, ölüp dirildiler ANKARA (CumhUTİ>Tt Bürosl Turkiye Odalur Bırhği'nra 3 Genel Kuruı'u dUn «ona erd Mehmet Yaz^Jr yenıöen Yon tım Kurulu Ba^kanlıfma seç dı. Toplam ?C3 u\emn oy kı landığı secısrıde, Mehmet Yaz. m lıstesı şeçerİ! ü,lr.r:r! 59 sıni ab^ken **ezai te«i tse ancai 109 ov bildi. Türkıve Tıcaret. SunuYi. I nız T)cpret Otia'an ve Tıca f\rkası Sa. H. «u î"ı ODAIJVR BİRLİGİ'NDEN İZLENİ1VÎLER 11. Sayfada Faruk Güvenc yarın topraga veriliyor (CumhoriyetBürosu) Devlet Senîonı Orkestrası va Anîara Ooa Ortes»ırası vtyolacı lanncSaîi ve muzık eleştJrmeni Farnk Guvenç, y a n a "jnfeaıa'da toprağa venlecek, Kemancı Suna Kau'ın «şl «v lan Faruk Gürnç. ü ç gün önc e bir beyin kanaması rerek Hacattepe'ya U. Daha önce bır kanser, uç kalp spazmı ve b,r Bay P a s ameliya'ı geçıren ftıruic Guvenç'i kurt&rmak miuniün ola^ raadı ve onceka gece y a n a ol<Jü. (Arkası Sa S, Su. V&tt Kafaoglu: Para politikasını gevsetnv isletmeleri kurtorıcı yol degil olaytarın ardındaki Okullar Acılırken Ataturfe Cumhtmyeü'rdn iemel devrimlennden blrisi îaıkkkur. Bu temel devrtmm ışığında miüi eğit&m düzeni kurulmuş medrese öğretimtne son vsrılereh çağdışı OH f retim yuvalan feapatıbnıştır. Eğer Atatürk döneminde kurulan öğretim düzeni feorunsaydt, bugün Turkiye'run çoğu sorunu &zulmüş olacaktu renme geçişten bu yana. Ne yoztte fei çofe pa*titt ileriye değil, geriye açıb bir siyasal üüzenin uygulamaBI ağv ba&tmş, îaihlih ilhesinden verilen Ödürüer öğretim sistemini ifeîye porçolamıj, öğretim birüği yaaosı çiğnenmiş ve çeşitli siyasal iktidarlann eğıümine göre müli eğitune değışih yönler verilmistir. Bu uygulamalann yarotUğı çalkantılartn sayısal oçı (Artovn 11. c<Gasp Sucundan Sanık...)) Herhangl btr suçtan dolayı yargılanıp da beraat eden bir kışinin görevtoden atüması yasalara aykırı değil mldir? Hiç şüphe yok aykırıdır. Hukuk devletinde bir •yrrttaşın suçlu ya da suçsuz oldu(Arkam Sa. 11, $0. Tde) u Am model dediğink düzeltmeden ibaret '5? re, «Zaten ara model ı mi, yapmayı düşünd müz duzenlemelere tarafmızdan verilmis I sinadir.» dedi. Maliye kanı, «para politikasın şetmenin zor dnrnr mdesseseleri kurtancı yol olmavacağmj» b« (Arkası Sa. 11, Sü tstanbol Haber Servisi Maliye Bakanı Adnan Başer Kataoğlu, «ara model» in, uzun vadell olarak düşünulmüş mevcut ekonomılc polıtlkanm «uygolannaasmda ortaya çıkmış akjıaklıklarm dflzeltOmesinden fbaret» olduğunu soyledi. Kaîaoglu gazetecüe
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog