Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

I 12 EYLÜL 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Oış Haberler Senısı Fas' ın Fez kenünde toplanan 12. BtKNOs AIRES ral Beynaid Bıgnone'nm verdi Arap Dorugu"nun kabul etügi .rjanun'de. 21 eylül'de yüxğı soze, baglı oldukları kayae 8 maddelık Orta Dofu Banş # ek hukumet orgaaı sıiauyla dıku Kuv\et KOinutanlannın Planı yanKiıanmaya de\ am ed?or. Araplann 1948 ae Istaii • Jaşthıc yenı bır asken cun onumuzdekj 13 ay boyunca, hü ı kurulacagı açıklandı. komet siyasasını belırterken, sı devletmrn kuruluşunaan bu ya Yayımlanan asken btldın vil kes.mden temsılcüerle te na ılk set Ortaya actığı ortak £, haHran'dan ben tükenın maslaraa tnılunacaklan da bıl barış plâruna değışık tepkıler geüyor. iyasal kararlarıru tek başma dırıldi. Domk toplantısına başksalık lan kara kuvvetlen yeni plan FALKLAND ADALARI eden Fas Kralı Honcı Hasan yannca, denız ve hava feuvIngıltere, FlaUdand adalann eüenyie ortaklaşa olarak, yo dan, Arjanün riışınriaiyi txun Plan'ın nıhaî bır banş anlaşlettaü yürutecektır. Falkland ulkelere att gemılerin vararia masniîn ılk aşaması olarak, Isd&lan savaşma katılan üç nabıiecskJennı açıkladı Ingıl ruj ıle Arap komşulan arasında <^ava.ş haline son verme» •uvvet fcomutamndan bıçbın. tere Savunma Bakanlıgı, ada 3 huKmuEan Plan m 7 maddesu eni cuntada yer almayacak lar çevresındekl maym temlzi» olaras ver aıdıgın: açm.adı tr Askeri bıldınde, kuvvet ko me çahşmaiannm taroamıan Btr bason toolantjsı dıızenlejpr nııtaalannın 1984 rnaründan ması uzenne. yabancı gemıler Kral tkıncı Hasar,. Pîan'ın 7 race sıvıi Tönetıme donülmesı ıçın konan 5 km "lik yasaK bo! rraddesırı yorumlarken «UU otunda Devlet Başkanı Gece genln kaldınldığını duyurdu a s n u BM GfivenHk Konseyı" ntn 1967 öncesi sınırlar zemint üzerinde garintl altma alacaği saraş haline son \erilmesinf saflamak olacaktır.» 7 nıadde «BölçcniD ttan de»letleriniıı» banş ıçınde \asamahi ıÇîî Gwenlık Konseyı ga rantısı aramakla Israıl'ır varlı ATÎNA ( u . AP) Yunsnıs wa'ua 2 etam'deki NATO topan Dışışlen Bakanı Yannls lantısı sırasında ouaraya şe\f> çmır. Araplarca zımm«ı tanın tnasıru ıfaoe edıyor iaralambopulos'un, gelecek ay cekler îanada'da Türk Dışışleri BaKrai Hasau, Israıl'e ae gfcğn Bu topiann Papandreu hdku :anı tlter Türkmen üe yapaca da bulunara'^ Plan'a olumlu tep mettnin 11 ay bnce işbaşına fc gostermesınj ısteyerek, «Plan. ı göruşmede, Balkanlann nük ser silahlardan armdınlmış gelraesmden bu yana ıki Ehşış dünr* tarihiode yeni bir sayta len arasmâakl llk btüuşnıa o» açmaktadır» ded: >ir bölge olması konustmu lacak. Ş « f l R KINADI ^indeme geürecegl açıklandı. Buna karşüık, Israıl DışışieBu açıfclama, Yunan hükume AP ajansı, Atina hükötnetlinin sözcüsu Dımıtri Marudas nin açüüamasının Papandreu' n Bakanı Yrtzhak Şamir, Pez arafmdan yapıldı. nun TllrJaya'nln atom bombası Platu'nı kmadı ve Pîanı «IsDışışlerl Bakanı tlter Tttrk ıSzerinde çahştığını iddıa etma raıle karşı yeniden havaş llâm» olarak nteledı Şamır, Plan' nen ıle Yunanistan Dışışleri s^nin ardmdan yapıltiığma dik m Araplann Beyrutta Fiîısnn S&kanı Haralambopulos Otta katl cekiyor. lüenn yardınıına gelememeie rındea otıiru ortaya koydiüla n zaafı ortmelt ıçın jaraaid: Jun öne sürerek, «Bu. tsraü'ı Sayın Ortaokul Türkçe bir ya da iki a^amada tmha etmek bedefinc yönelmi? btr Öğretmenleri yeni phuırtan başka bir şey değUdir» dedı cımta kuruluyor 3 kisilik 2, Hasan: Plan. IsraiVe karsı savas yeni bir askeri haline son verilmesini de içeriyor Fas Kralı tsrail hükümetine çağn yaparak Arap planına ohunlu tepki göstermesini istedi ve «plan dünya tarihinde yeni bir sayfa açıyor» dedi. FAS KRALI II. HASAN Slnjton'u da Uyaret ederek Başkan Reaganla gdrüşeces ^ncak, Araiafın \<ırlıgını/ı Rea gan taratından kabu! edı'memc sı olasılıgına değınen Krai Hasan, amaglanniTi Reagan'ı zor auruma sokmak oUnadıgîn;. Washıngton'a gideces beyette Arafafın 7er almayahuecefuıl beUrtti Bu arada. FKÖ llderl Arafat' m önümüzdela çarşamba gunu Dünya Parlaraer.tolar BırLğı toplantısma katılmak arcacıjla Itaryaiıın başkentl Roma'ya gı jeceğı açıklantfı. Arafat. Homa da THUTKIU*U sırnda Vatıkiın oa Papa Ildncı Jean Pau; ıle ?ortışecek, aynra Italya Cum^u^başaIlı S?xaro Pertını ta rafından da 'iabal edılecek Papa Arafat gtrlişmesı. Batî dünyasına FKÖnun teronst b'r ı crgut olmacLg m sîmgeleroeK atnacıyla yapüacak. Arafat m Rorca zıyareöyıe FKÖ'nün ttalya tarafından resmen tanınması yine grındeme gehyor. Eger FKÖ"yü Tesmen tarırsa, îtalya, Y*jnanıstan'dan sonra bu yönde adun atan Ikm rı BaO Avnıpa ulkesı ve AET liyesı olacak Lubnan'da ıse PKÖ kuvveUer:nın Beyrufn boşaltmasma nezaret eden İtalyan tarrvetlen dun çekıldiler. Amenkan DeW2 Pıjadelen ıse perşerobe günu f .ekılmış'erdı Fransız kuv. e len ıse 14 Eylul gur>u çekılecek er Pransızlar Çok Llııslu Gucun ilk partısı olarak 21 Agustos'ta Lübnan'a gelmısierdı Israü Savunma Bakanı Anel Saron, Israıl'ın Beyrut çevresmderi çekllmek istedığır.ı ancak Israü kuvTetlermın guvenlıgınn gozetılmesı nedenıj ie bunun \akit alabılecegın., bu nederJp bu konuda sab'rlı olun nas. gereknğaıi soyledı Şaron, Lübnan ordysjrun baskent Beyrutia kontrolu tam olarak eline almasuu bekledigını behrtti. Şaron, Dış Ilışküer ve Güvçgnhk Komit«sl onünde yaprığı konuşmada, Lübnan'dakı Surlve ku\vetien ile Fılıstm gerülalarmı bulunduklan boîge lerden çıkartmak ıçm askeri harekata şerek olmadığıru da t)ild.rdı. Sunye baîıklen Ue Fılıstm srerıllalan Kuzey Lübnan ıle dogtıdskı Bekaa Vadısı'nde bulunuyorlar. B L I Sorunlar» AC Ekonomik Bunalım L.yui petrol rez^rrierı ıle yakın gelecektc, «duşler uikesı» o.nıası be^lenen MeksUca'ran 80 müyar cuş borçla ıflas bayrağını çekmesı, 3. Dunya ile geiışmekte olan ulkelenn acı ekonomıK gerçeklenol çarpıcı bıçımae ortava koyda. Aslında olağanustu borç yukü altında ezüen *ek ülke Meksıka degü. Brezılya, Venezuella, Arjantın ve Polonya, kaldıramayacaklan kadar agır borç jukunun altına gırmışler. Bu ve dıger bazı ülkelenn borçlanm odemede güçlük çekmelen ıse, Batı dünyası barkacılıs s'sterrunı Mndıt edıyor. Boylece Uçüncu dunva ulkeîerımr klssık somuruune formulü olan ucuz hammaaae dıssaTirru, pahalı mamul eşya VB malcne aıim olgusunun yanı sıra §>ımdı olaganuscu boyutıaraajtı borçlar da gundeme gelmış durumda. Ergun Politikada o . 4 B Yunanistan, Türkiye'ye Bolkanlann nükleer silahtan arındırılmasım önerecek Danimarka'da yeni moda: Dünyadan £ ABD. Israile «F15» satacak. "Türklere ölümy yazılı A. Birkan L Ileri S. Ayfcun R. Gökyayla bıçakianmıs kuklalar Ortaokul larda fürkçe Dersleri ve Dilbilgisi Dersleri lll.lll. Müü Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Ktırulu'nvm 23.8.1982 tarilı ve 5639 sayılı yazılanyla Ortaokullar için KAYNAK kitap olarak kabul edilmiştir. Israü Dışışterl Bakam. Orta Dofu'da Israıl'ın onayını almayan herhangi bir plamn defenrun sifır olacatmı sözlerıne ekleoı ABD Chşışlen Bakam George ıse Senato Dış îlışkıler >aptığı konuşma da Başkan Reagan'm kendı pia runda ısrarlı oldhığunu, çünkü Paz'de kabul edilen Arap baı;? pignırnn temel noktalarda Reagan Pianı'ndan aynldığnu soy Fez Doruğu*nun ardmdan Araplarm yofnn bır dıplomatüe faalivete gınşecelüeri arüaçıüyor Fas Kralı Hasan, Arap tezmi dunya çapında anlatmauc uzere 7 Arap hderınden oluşan bır delegasyonun olu;turuldu funu bıldirdı. Bu 7 kı<î!, F^af Kralı Hasan, Suudı Arabîstan Kralı Fahd, Ürdım KraU Haseyin, Tunus Cmnhurbaşkanı Habtb Burgiha, Cezavlr Devlet Başkaaı Şsdll Bencedid re FKÖ licteri Yaser Arafattan olu çuyor. Söa komuta delegasycm Was Israıl radyosunun ABD Savumna Bakanhgı'na dayanarak verdıga habere göre. ABD Hava Kuvvetleri tsraıre F15 Üpı 11 savaş uçağı satacak ABD Hava Kuvvetlen nln yapılması lç:n Mc Donald Douglas fırmasıyîa anlaştığı uçakiann toplam değ»n 69 3 •nılyon dolan buîuvor Bihndigı gibı ABD Israll'e daha önce de F15 upı 40 uçak venaıştı KOPEVHAG (THA) Dftnimarka'naı Kopeniıag kentııv de Türic duşmanı ırkçıiar, Türklenn oturduklan semtlerde üzerade «Tarklere ölüm» yanlı bıçaslanmış kuklalar aaı vorlar Irkçı gençlenn yeni bır eyıetruııln beklendığı Türk semtlermde durumun gergın oldugu, bolgede özel polıs tirrüerrain önlera aldıklan bildirjıyor. Bu araaa. Turk dUşmara gençlerin ABiydekj tinlü ırkçı orgut Ku Klux Klan uyelennın giydigı tışortlarla gezdıkterı de saptandı Tişortlarını kalaırarai bellermdekı süahlarla gaze tecüere poz veren ırkçılar, dısandan destek gordüklertnı, Türkier Danımarka'yı terkedınosve kadar eylsmlerini stlrdUrecekleriül soyledıler. Irkçî gençler, llertd ParU Başfcarj Mogers Glustruy"ua kendilenyle ayru fikirde oldugunu da sözlertne «kiedller. Az gelışmijier ile gelışmekte olan ülkelerla borç alma ışlemlen ozeJıkle petrol fryatlanna yapuaa bUyük zamlardaik soara hızlandı. Petroldeıı kazandıüan mılyarlarca dolan harcayacak yer bulamayan Arap üikeleri üunlann bır bolümünu batıdaki bankalara vatıımaya başiadılar. Boylece bu bankaiar 1973 ten sonra petro Oolarla doldular Ancak, batı esDnomılermde gorülnıeye oasiajan uurgunluk ve aatı • enuasyonıst önlemler yu~ zunaen, baniîalardan .<redı talebı duşuyorau. Borç l&teyen \e.u kaynakjar bulmak gerekıyorau. Ve batıli buyük bankalar dıkkatlenıiı gelışmekte o^an tılkelerle sos\alıst ülkelere çe\irdıler. Başlangıçta üa larat oa rnem. cundu. Batıiı ban^alar kendı ülkelenndeki talep yetersızlıgıni telafı etnıiş, kredı verecek yenı müşterUer bulmuşlardı. Borç alanlar ıse, koiay ve ıstedıkleri kadar kredı bulabümenın mutluluğu ıçindeydüer. ~Se var kı, bauda ekonomik durgunluğun gıderek artması, kredı alaa. lilkelerde Ise, aşırı lyımser tatiminlerle, hesapsıa vatınmların yapılması bu mutiu tabıoyu değışUrdı. Poionjaoa Gnerek Batıdan alo\gı bol kreaüerle ırtriıalı bır sanayıleşnıe programı uygularken, tanını ıhmal edıyorclu Hesaplar, aonan kredılerle kurulacalc labrücalaraa uretılen nıallann batı paza'ina satuacagı, boylece toorçlann odeneceği varsaymıına dayanıyordu; Ancak. hem uretılen mallann kalıtesınm duşük ohışu, hem de baoda ekonomik durgunlufun devam etmesl yuzünden bu ıjraıser tahraınler gerçekle^meoı ve Polonya 24 mılyar dış borçla buguniere geıdL Meksıka ve Venezuella, pet> roilerine guvenerek borçlanırken, Brezılya buyük yer altı ve yer üstü zengnülklennden yureklenerek, sürekll kredı alryordu Bu borçlanma furyasından sosyaüst ülkeler de kurtulamadılar Doğu Avrupa ülkelerıntn günütnuzde BaXıya borçlan 80 mılyar dolara ulaşınışa. Ancak, faızlenn yükselmesı, ekonomik durgunluğun bir turlu aşılaırtaması ve gelışmekte olan bır ÇOK ülkede j'apılan hesapsız yaunmlar, borçlann ödenememesi tehlıkesını de bırhkte getırdi ve batılı banka çevrelerinde telaş başgosterdı. Dünyamızı saran ve özellikle Uçüncu dünya ülkelerini ezen ekonomik buralırnın bır yüzü de OPEC ülkeleıîne donuk «petrol sarhoşlugnna» ugrayan bu ülkelerin gıriştıiJeri ıddıalı yatırımlar, petrol tüketımınin düşmosi üe yanda kaldı. örnegın Nıjerya'nın 5 yılülc İmivınma planında 125 müvar aolarlık yatınm ongorülüyordu. Ama, petrole talebın düşmest yuzünden bu yatıraalar yanda kaldı. Bu arada tanm sektorü de ıhmal edU. dıgmden, ullcede bugun besm maödesi kıtlıgı çeküıyor. Petrolüne gOvenen Lıbya'nın ıse, Sovyetler Blrhğı'nden aîdıgı silahların yıllık iaturası 34 müyar dolan buluyordu. Bu ülke bugün, Moskova'ya olan 1 müyar dolar borcunu ödeyemlyor. Tanını ıhmal ederek, mllyarlarca doiarlıi rafinenler yapan Romanya'da, bugün, bu ratıaerUerm dnemli bolümü ışleyecek petrol bulamıyor. Dünyayı «aran «fconormk bunalunm en fazla geU> (Arfcmaıll. S^yfsda) 0 Irak, bir gemi daha batırdu Siparis Adresî: DERS KİTAPLAR! A.Ş. Babıali Caddesi 39 İstanbul Tel: 22 73 15 Irak. Hurmüz Boğazı gırişinde dun ywat btr «rfusmam Bemısı» daha batırdığmı açıkladı. (İNA) a)ansı. Irak Hava Kuvvetleri'nftı dün TSÎ 1135' de Hürmüz Boğan'ndakl bır duşman gemisine karşı saldında bulunduğunu ve batırdıgını duvurdu Irak son 3 gvn ıçinde aym boîgede ıkı «düjnuın geımsi' dana batırdısnnı 0 Suadi Arabistan'da tutnklamalar sürüyor Suudl ArabıstAnda guv«ıiık kuvvetlennin renm karşıö faahyette bulundıütlan ön« suruleD, gruplara karşı gınştıgl operasycm ve tutuldaınalar suruyor. Pans'te yayınlauan L'Hurmm^t «azetes. son üç gunde tutukJandığmı belırttiğl 40 kişlnln ad v» tneeleklennl yaymladı tüm anababalarma. YapıKreditlen... Yapı Kredi, anababalara, çocukla ilişkiii herkese yardımcı olmak için, bir kitapçık hazırladi:"Çocuk ve Para". Çocukta para kavramı ne zaman başlar, nasıl gelişir? Harçlık ne zaman, ne kadar verilmelidir? Çocuk hangi yaşta, nasıl tasarrufa yönlendirilmelidir? Çocuk ve anababaya düşen görevler nelerdir? İşte bu ve benzeri konular kitapçığın içeriğini oluşturuyor. Ve Yapı Kredi, konunun her aile için taşıdıgı önemi gözönünde tutarak, bu kitapçıgı dileyen herkese armagan ediyor. Yapı Kredi'de hesabınız olsa da. olmasa da... İlk Yapı Kredi'ye ugrayın. "Çocuk ve Para" kitapçığını alın. sp ve yarının YAPI ve KRED BANKASI 4< hizmette sınır yoktur"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog