Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

11 EYLUL 1982 DIŞ HABERLER Cumhunyet 3 ABD: Israil ve Suriye Lübnan'dan aynı anda cekilsin Tel Aviv planı yararsız ve ciddiye alımnayacak nitelîkte buldu ABD ve Israil Arap planını reddetti nın tanınması re bu haklan Fılistin Kurtulus Örgütü"nün öaderligmde kullanmaları gereguıe ışaret edilen planda, Batı Şena ve Gazze'nm geçıcı tur donem ıçuı Bıtlejmış Müietlerin yonetımıne bıralalması öna nlıyar. Planda başkentı Kudus oıan oağırcs:z bır Fılistin devietının kurulması öngorulüjor. Arap Bırlıgı zırve toplantısm da kabul edilen barış planında lcurulacak cağm.s:z FılıstıH dev'etıyle bırl^kts rum "bo.şe u jse.enmn Bırlesmiş Mılletler Guvenuk Kor.seymce garantı edilmesi ıstegıne de yervenıiyor. Pas Kralı Ikıncı Hasan'ın BasKvınlık ettigı Konferaasta kabu. edilen Ortadogu Banş p'anından başka öteki çeşiJi sorunlîr Uzennde auruldu Konferansa katılan Lubran, kendı upraiilarında bulunan Israü açkerlennın geri çeküme sını murnkün kılmak amacıyia, Lübnsıı :ç savaşı sırasmda ulKeye gelen Arao Banş GucU Askerlennm geri çekılmesjıı ıstedı. Lübnan'daki Arap Banş Gucu ask=rierı sçınde Suııye Kont«njanı sayıca önemiı bır yfr tuttağjndan. bu sorun ötein ülke'erden daha çok Surıye'yi ügilendiriyor. ABD'NtN TtTUMTJ Arap Bırliği'nm doruk düzeyinueki konferansında, Israil Arap uzlaşmazlıjı karsısmda ABD'nin tutumunu mcelemek ve bu Konuda >eterince bılgı toplayıp bunu Arap dunyasına aktaımak amacıyia bir komısyon kurulması kararlaştınldı. Büind'ği uzere Baskan Reagan. Batı Şena ve Gazze ŞeridiYıde Ürdun'ün de ortak olacağı ozerk bir Filistin'ın varlığını önermis, bu arada bu topraklann Israll tarafından iflıakını hıçbır biçimcte kabul et~ meyecefinı duyurmuştu. Reagan. aynca, i^al altındaki top raklarda yen. Yahudi yerieşim rnprkezı kurulmasını, onceden kurulmu? olanlann da genısle tılmemesmi savunmııs, lakat bu topraklar üzerüıde bağımsız bır Füstın devleti kurulmasır>a da taraîtar olmadagını açmlamıştı. Arap Bırlıği donık konîeransınca kurulması kararlaştınlan komısyon. aynca, SM. Güvenlık Konseymın sıırekli üyeleny î» ternas kurarak, bu ülkelerin Ortadogu sorunu karsısırsda ızleyecçkleri tutuaıu ogrenmege çalışacakFKÖ LÜBN4N 45ORCNU Lübnan hükümeti Lübnan top raklanndan Israil'e karşı ydr.eltılen saldıruara son venlme sını ıstedi, bunun gerçeklesajesı üe îsrail'in Lübnan topraklannı daha kısa zamanda boşaltılabUecegıni kaydetti. Fas Kralı tkıncı Hasan, tübnan i!e PKÖ arasındaki sorunun Fas'ta yapılacak görüşmelerle çözüme kavuşturulacağını, ancak bu çahşnoalarm, belki de haftalar a!aca|mı söyledı. AFRIKA BOYNUZU Dısıslenyle görevlı Fas Devlet Bakanı Buketa, donüc konîeransında Sotnali ile Etyopya arasındaki uzlaşmazlık konusunda, Araplarm Somali"yi desteklemeyi kararlaştırdıklarmı söyledi. Doruk Konferansının sözcülüğünü yapan Buketa, Somali'nın bağıinsızhğını ve toprak bütünlüğünil koruma açısından, buradaki Iş galci Etyopya birliklennin geri çekilmesi ?erektiğini savundu. İRAN IRAK Konferans, Arap BlrKginin kabul ettıgi ilkeler çerçevesinde, saldınya uğrayan bir Arap ülkesine öteki Arap ülkelerinin :."ardnn etmesi gerektiğini pözetmek zorunda olduğunu duyurdu, bu arada savasa tutuşan bu iki ülkenin, yani Iran ile Irak'm güvenük konseyinca kabul edilen 479 ve 514 sayül karar tasanlarma göre savaşa son venneleriai onerdl. buMuğunu duyurdu. Drş Habcrler Servisi Fea ve .Vraplarm tavııUn çok a gi bir yeoi öfe ortaya koy Dort gun basına kapaü oladoruğunoa Arap ülkeleri ta çık. Eğer kalıcı bir banş is maıhgim öne sürdü. ve Arap ülTürkıye'nin, Arap ülkelentiyorsak, iki iaıafm da dıuumu kabul yeni • Israil Başbakanı Begin, Reagan'ın FılİstinK rafmdanplaaınınedilen memi Or nn gSröşnıeier yoluyia ele nın Fasta kabul ettiği banş rak siiren genelilk kezOrtadogu kelennin bir tadogu tam alere ozcrklik konusunda kararlı olduğunu çıklanırken., ABD ve Israil almahyn. ösdi. planını «yapıcı. olumlu t e banş planı üzerinde anlaşmaayla dağüan Doruk sonrası, tsraü Dtsısleri Bakanlı g«rçekçi» buldugu açıklandı. açddamasndan sonra «ABD İsrail hükümeti planı reddettiler. Israil planı ciddi bubnadığuu öne sur ğmın açıklamasmda, Israil'm Dışışîeri sozcüsu, Arap ül plan ve toplantılarda ele aîıni devirmek istiyor» dedi. dü, ABD ıse Reagan planıa planda yer alan Batı Şeııa ve kelennin Pas'ın Fes kentinde nan konular resmen açıklandı. 3 maddekk planda baskentı öan farkîı yanlan bulunduğu Gazze bolgelennde bır Fihs düzenledikleri 12. donık top tia derleti toTülmasını 6ngoren lantısmda îabul etükleri ba Kudus olan 'oagımsız bır FılısDi9 Haberler Servtsi Başkanı Ronald Beagan'm nu açıklaöı. ABD Dışişlen Bakaahğı dun çagnyı «bötönüyle retldettiği» r:ş planı ile ügıh olarak, «p!a tjn devleti kunüması ocgorıi ABD Dışişlen Bakanı Geor FılıstınLüere özerklik konuna genei hatlan içinde bır lüyor jre Shultz, onceki gun Was sunda kararlı oldugunu açık Senato Dış Ihşkıler Komıtesı beUrtüdi. Kabul eriilea Banş planırda öminde ^.aptıgı konuşmada, Açıklamada, «bu flkir. Israil' bütön olarak hakıldığında va hıngton'da yaptığı açiKİama lamasindan sonra, BırleşiK «Arap liderlcri. Reagan pla in varolmasına yönelik bir teh pıcı, olnmlu ve g^rçekçi göni îsraıl'in 1967 savaşından sonra da Israil ve Sunye bırlikle AmeriKa'yı sert bir dille e nından sö/ etmeden kendi ön« likeyi açıkça ortaya hojınak >oruz» dedi. ı$gaı ettıgi Ktıdüs dahıl tiım rine Lübnan'dan aynı anda leştırdı. rllerini tartışhlar. Kabul edi ta re Israil'in aşamalı olarak Federal Alman hükümeti cr Aıap topraklanr.dan çekılmesı ve bu topraklarda kurulan çekilmeleri çağnsında buItaıya Savunma Bakanlıgı, len plarun temel ilkeleri Rea. yokedilmesi niyetini beUl et cekı gün yaptıgı açıklamacia hudi yerieşim merkezlennınYade gan plaoından farklı. Baskan mektedir» dedi. Arap lıderler tarafından kalundu. 592 askerden oluşan Italyan îsraıl. planin «felen«ksel A bul edilen yeni plandan mem dagıtılması ıstenıyor. Dişışleri Bakanı Shultz, Barışgucu Bırlıgı'nın bugün piamnı sonuna kadar desteklePilistmlilerin yasal haklanülkesinin Ortadoğu'da ka Lübnan'dan aynlacağını du jecektir. Israil hükümetinin rap tntnmundan farklı herhan nun olduğunu va onerileri «n lıcı bir çözüm için Arap . yurdu. Israil görüşmeleri konusunLübnan hükümetı. gerek da çaba barcamayı taahhüt iç savai ve gerekse Israil îşettiğıni söyledi. «Şimdi banş gait sonucu harap olan üliçin mantıkh bir şans oluş ienın yenıden ıman ıçın ai dir.den olwlarsa olsunlar herkesin ibadetme acıfe tutııDıs Haberler Senısı Geçen 8 eylul gunü başlayun tu» diyen Shultz, Israil ı!e Dunya Bankasından yardım vp onceki gece yors^ı sonc eren Doruh Knnferaısı'nda,* lccahw. Lübnan arasında bir banş ıstedıg nı açısladt 4 Fılistin Kurtulus Orgutü (PKO> Filtftm halkımn Ortadogu bunahnunı çözume kavuşturmak uzere bır ba\ anlaşması içın ilk adımm Filjstmlı geril'alann Liıb n$ Dlanı kabul edıldı Suudı Arabıitan ve Tunus tarafın' tek yasai temsücısıdır Bu nedenle Fihstin halkı tum yaLübnan'da merkezi bir hükü nan'dan aynlması sıra dan konferansa suruilduktan sonra onay goren vlân, juı sal haklannı bu orgutun bncüluğânde ve kendı kaderinı meün kurulması yolunda a sında çokuluslu 1 tayin aırıacı^la ıstedıgı gıbi kullanabilecektir. barışgü ılkeleri kapsıyor. talacagını kavdetti. Temsil cü kapsamında görev ya 5 Baîı Şeria ve Cazze. sadeee bırkaç oylıfe peçıci t ctter Mecllsi Dıs Ilişkller Ko pan Amerıkan bir sure içm BM örgutunun vesayetme bırakıiabıleceknr. T Kudus dahu oîmah üzere Uraü 1567 savaşlanndan askerlerl raitesi'nde konuşan ABD dun 6 Başkenti KudÜ3 olmak uzare. bağmsız bır Fıhsberi işgal cîtında tutulan Arap topraklanndan geri çekiBeyrut'tan ayrıldı. Djsiçteri Bakanı Suriye'nin Fransa ve ttalyan askerle lecektir. tin devleti kurulacaktır. ve IsraH'in kuşkulu oldukla rinin kenti bugtin terket 7 BM Cüvenhk Konseyi, bogımsız Fılistin devleti 2 196? yihndan beri Uraü ifgali altındaki «oprafej nnı. Suriye'nın. Israil geri meleri bekleniyor. larua kurulan Yahudi yerlegtm rrurheüenran tamarru söj dahil olma'i üzere, bölgede yer alan tum devletlerin banş cekilmeden Lübnan'dan çeiçinde yaşamalannı güvence altma alacaktır. Fılistin Demokratik Kur kulüp kaldınlacaktır. kümemeye niyetli olduğunu tuluş Cephest lideri Na8 BM Guvenlik Konseyi, aralan bu ühelerle ilgüi 3 Kudus'te kutsal sayılan tum ibadet yerlen haı> kaydetti. Shuitz bu nedenle. yef Hawatme. olarafe temmat verecekUr. Filistinii Lübnan topraklanndan her savaşçıların Doğu ve Ku iki ulke birliklerinin aynı zey Lübnan'da îsrail'e anda çıkmaları gerekir» karşı yeni bir savaş baş dedi. latacaklannı duyurdu. Ha Israil Başbakanı Menahem watme Beyrut'ta yaptığı Begin. «Birleşlk Amerika İs bir basın toplantısında bu rail hükümetini devirmek fs amaçla Bekaa vadisinde Öyer» dedi. örgütlenmekte olduklannı Begin, Birleşik Amerika soyledL Israil yönetlmi Batı Şe ria'nın El Halil BölgeDı§ Haberter Serrisi sinde Dura köyü muhta Baskan Iteagan'm geçtlrını çağırtarak, köyün ba glmiz bafta ortaya attığı tısmda kalan topraklann Ortadopu ban? planı, bundan böyle «devlet ara böindiği gibl Israü'in sert zis*» olacağını bildirdi. tepkisi ile karşüandı. Ba^ îtalya Devlet Başkanı bakan Begin, Reagan'ı Sandro Pertlni Filistin Camp David anlaşmasıKurtulug örgütu (FKÖ) nı çignemekle saçladı. Oy lideri Yaser Arafafı Dün sa 1978 yılında Env<r ScVARŞOVA, <a.a.V Po ya Parlamentolararası Kon dafla, Menahem Begin'l, lonya. Bern Büyükelçiligi feransına katılmak üzere Camp David'de bir ara>a ni basarak içeridekileri re îtalya'ya gelişinde. kabul getirip anlasmanın imza edecegmi kaydetti. hln alan ve daha sonra îslaııaıasınj sağrlayan ABD' Fransa hükümetinin. viçre yetkililerinın operasnin eski Başkanı Jimmy yonu sonucu yakalanan Lübnan'm yeniden lnşa Carter bu fförıısii payla<)dbrt terorlstin iadesini res edilmesi içln yardun yap tnıyor. maya hazır olduğunu açık men istedL dergisiladı. Polonya Haber Aansı nin bu konuda Jlnuny Fransa hükümett açıkPAP. bu kararm Polonya lamasulda, yardımın. AE*Ç Carterte yaptığı göruşme ile îsviçre arasında 1937 de tarafından yapuması ka* y\ okurlartmıza sunuyoImzalanan suçlulann iadesi rarlaştınlan yardım çer 1 nır: GERÎYB BtRt KALDf Camp David'ln üç mimarı. Carter, Sedat ve Begin ananlaşmasına uygun olarak cevesi içınde Xewsweek: Başkan Rela^majı 19"8'de imzaladılar ama. Ortadogo'da istifcrar saglanamadı. gellştlrileaündığını bildirdi. agan'm Batı Serta ve Gaz ceği beUrtildt. ze'dekl Filistinlilere ÜrPolonya'nm iade lsteğiUNICEF yetkililerinin Bey ze'nın nlhal statüsü taCarter: Hayır sanmıyoseyın'i arayarak ona dadun'ün himayesinde tam nin dün sabah Varşovada rut'ta yaptıkları araştırmaraflar arasında göruşmerum. Başkan Reagan nışmıştL Hüseyin, Sedat özerklik verilmesi dneriki îsviçre Btiyükelçisine ıle lardan sonra verdikleri sa~ lerle saptanacaktır. sadeee ortaya bir formül Mısır'a dönerken kendisı. Israil hükümettnde tlldiği belirtildi. yılara göre, bu savaşta 29. Newsweek: Başkan Reattı ve ABD'nin görüşüsl ile Fas'ta buluşmayı sert tepki yarattı. Sizin Gözlemciler bu girişimin 506 ölü ve yaralı var. Bunagan'ın Filistin'lllerin Ür ne göre. bu formülün sokabul etmiştl. bu konudaki görüşünite büyükelçiliği basan t€rörist ların 11840"ı cocuk, 8 688'İ düntln himayesine girme runa olumlu blr çözüm Hüseyin o sırada Manedir? lerin şefi dısmdakl üç kişl kadın, 2 4O9'u altmış yaşınm sl yolundaki görüşüne ne getireceğini söyledi. Reayorka'da tatilde idL Ama Carter: Başkan Rea5.469'u da trin Polonya uyruklu oldu üzerinde. dersiniz? gan, taraflann kabul ede Sedatia buluşacağına gan'ın planı, Camp Dağtrau ortaya koydugu":u gö altmış yaşın altında erkek. blleceği baska bir forAmman'a uçtu. vid anlaşmasına aykın Carter: Başkan Rearüştedeler. Gerilla şefinin Bombardımanda ölen savasmülü engellemeye çalışdeelldir. Camp David an gan'ı eleştiremem. Çünkimligi şimdlye dek açıklan çılann sayısı ise. yalnızca Vewsweek: Başkan Remıyor. laşmasına göre. taraflar kü benim kigisel görüşüm 1.100 kişL madL agan'm Ortadogu gödan her biri (ABD. Mısır de öyledir. Ben bunu bır Newsweek: Size gore. rüşmelerini ytirütmek ive Israil). kendi görüşkaç kez tfade ettim. Ama Reagan'ın planı, Kral Hü çin yeni bir «süper göniş ABD Havana eski temsllcisi lerini ifade edebllır. Bag Amerika'nın resmi görıiseyin'ı gorüsmelere katıl meci» ataması gerektiğikan Reagan da, bunahgü olarak değil, ki§ısel maya ikna edebilecek m ı ' ne inanıyor musunuz? mın çozümü lcin gorei'iterclhim olarak. Carter: Umut ederim, Carter: Ben boyle blr nl Lfade etaıiştır. Başkan Newsweek: îsrail hükü Bız Camp David anla§görüşmecl atayacak olReagan özerklik görüşme meti Başkan Reagan'ın ması imzalandıktan sonsam, Dışişleri Bakanı lerini ortadan kaldınnakendllerıne bir ulttoara Hüseyin'in özerklik George Shultz'u bu göyı amaçlamıyor k l Bu tom verdiğlni üert sürügörüşmelerine katılacarev için ideal adam olagörüçmelerde ele aünma yor. Size göre , Reagan' ğını sanıyorduk. Camp rak görürdüm. Shultz den WâSHÎNGTON (CBA) A manm, Kübayı d a e getireınösı için ortaya bir formül m yeni banş planı bir ulDavid'de toplantı halingeli, serin. kanlı ve otonmerika'nın Kiita'dakı esM tem yecegıni Küba"nın kişılık sabiatayor. Batı Şeria ile Gaz tımatom nlteliğinde mi? deyken Evner Sedat Hütesi olan bir yetkilidlr. siKasi Wayne Smıüı, Reagaain bı yöneticüsrt tarafından ıdaKfiba polıtıkasını kmayaraJt, re eaıldığıni bildirdi. Ameıikaya iuç bır yarar sağiaEski djplomat, Amerika'nm mayacagııu soyiedi. Kuba ıie dıyaioga gırznesınin 1979 • 1932 yülan arasınâa iki iiiitPTiın de çüianaa oıacakKüba basşehri Havana'da Ams ken, bu fırsatların kaçınldıprikalılann çıkarl&nnı koruyan nı, eski Dışişlen Bakanı Haıg* lşgüder Smith, daba sonra iki in Meksıka'da Kuba Başkan yü Dışısleri Bakaniığında Ku yardımcısı ıle General Waiba rnn.«atqna yonelItUStİ. Wavters'ın öe Havana'da Rdel ne Santh «dış poliüka» dergı Castro ıie yaptığı göruşmelerm smde «aniyop diplomasi» adı Salvador genllalan sorunu neDış Haberler Servisi aitında yayıslacUğı oir yazı da, denıyle beklenen sonuçiara u ABD ile Avrupa arasında. # Thatcher Eeagan*m Küba polıükasını iaşanıadiğını îiade etti. Wayne Smitb Küba'nın Saî Sibirya Doğal Gaz Boru hükümeti şiddetle yererken, bu polıtikavador genUalanna sılah gön Hattı konusunda ortaya çının nma^iTiın KUba'dakİ SOVambargo kararmt yet etkisıni amnmnb iken tü dermesi karşısındaki Ameri kan bunalım, ABD hükükmayarak mü ila ters tepki yarattığım, kaYun gösterdiğı tepkinin de metinin Ingiliz sirketine Küba • Moskova ilişkUerini da yanüş olduğunu, Küba'nm Sal ambargo uygulamasıyla yeiki Ingiliz vador gerıiialarına bır ölçude niden tırraanıyor. ba da sıklaştırcbgmı beiırtti. sirketine «Ticari Wayne Smıth, Araerikamn süah gonderdığını, ancak bunu ABD Ticaret Bakanı Ma)burnunun dibındeki bu Mark niç bır zaman Amerıkan gızlı çıkarkn s:st ülkenin bir çoîs kişinın servislennın ıddia ettıgi oran cotm Baldrıdge tarafından korrnna yasası» sandığı gibl basit bir «mnz da olmadığını, öyle olsaydı Sal yapılan açıkhmada. amctunburtyetiı olmadığını, An>a vador gerllalannın şımdikin bargo kararırun «Başkan gereği rikan ıç sıyasettnden esınlene den en az 20 kat daha guçlü o tarafından belirtüen amaçSovyetlere rek ba ülkeye basküar uyguia lacaklannı belirtti. lan kapsadığı ve dostlara malzeme satışını ve miittefiklerc zarar vermeyeceği» belirtildi. sürdürmelerini Dünyadan Thatcher hükümeti, ABD' bUdirdi nin ambargo karannı kınarken, ambargo karaaçıklamıştı. da sıkıyonetimin kalkması nuna bir çözüm bulacağını rına, neden olan türbin sürdüreceğini ler dün Glaskow limanın ABD hükümetinin fcaran, için bir baskı aracı olarak düşünüyorlar. Bu nedenler dan yola çıktu îngiliz türbinler Glaskow limanm kullanmaya çalışıyor. gozönüne alındığında, ABD • Mt&ır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'ın Romanya'ya Ticaret Bakanlığı iki Jn da Sovyet gemilerine yükleABD ile Avrupa arasın nin ambargo uygulama teh yaptığı resmi zıyaret sırasmda. Ortadoğu'dakı son ge glliz sirketine daha ABD nerek yola çıkmaya hazır da, çelik satışlan ve faı? ditlerinin neden bu kadar hşmelert. Romen hderlerle göruştüğü bildinldi. ambargosunu dikkat* al landıktan hemen sonra gel hadlerl konusunda çıkan büyük bir tepkiyle karşüan 9 Irkçı Guney Afrika'da siyahlann. kurduğu bır sendikaya mamalannı ve Sovyetlefe dı. tngiliz şirketi ıle ABD' anlaşmazlıklara bir de ABD dığı ve ticari ilişkilerın bomadencilik sektoründe Ük kez toplu sözleşme yapma malzeme göndermeyt sür nin ambargo uyguladığı şır ambargosunun eklenmesi. zulması pahasına Sovyetlerbakkı tanındı. dünnelerini bildirdi. «Tl ket sayısı dörde çıktı. Daha bunalıma yeni bir boyut ka le yapılan anlaşmalann ta• tsveç'te parlamento seçimlerinin 19 eyUU paznr günü ya cari Çıkarlarını Koruma önce iki Fransız ve bir ttal zandırdı. Ancak, Sibirya do mamlanacağının açıklandıpvlacağu e müyondan fazla seçmenin sandık başzna gıde Yasası'na uygun olarak alı yan sirketine daha ambar ğal gaz boru hatta projesi, ğı anlaşıhyor. ceği ve seçimlere katüan altt parüye oy verecekleri be nan karar gereği Ingiliz go uygulanmıştı. ekonomik bunalım İçinde UrtiUyor. bulunan Avrupa ülkeleri YUMUŞAMA şırketleri sözleşmelerinl ta BUtndigl gibi, ABD, Av• Batı Avrupa ülkesi tarafından kurulan Uzay Ajansı'nın maralayacaklar. rupa'ya doğal gaz taşıyacak için bir «can simldU oluşonceki gun uzay'a gönderdiği uzay gemisi, fırlatüışından ABD hükümeti. Avrupaiı turuyor. ABD hükümeti daha önce boru hattının yapımını çekısa bir sure sonra denize duştü. dostlannın Sovyetlerle yapŞimdiye kadar fearşılas• Avrupa ülkeleri tarafından gelistirilen «Ariane» roketi, îngiliz «John Browu» şirke şıtli nedenlerle engellemetıkları anlaşmaları tamamilh ticari uçuşunda taşıdığı iki uy*uyla bırlıkte >tlan tlni uyararak Sovyetler Bir S'e çalışıyor. Bunlann ba madıkları kadar büyük bo layacaklan konusunda ısrar liği'ne malzeme gÖnderme3i şmda, Sovyetler'in doğal yutta işsizlikle yüz yüze ttfe Okyanusu na gömüldü. etmesi üzerine yumuşamak • Japonya Tren Yollan îdaresl manyetik alan üzerinde halinde ambargo uyguia gaz satışlanndan büyük ge olan F. Almanya, tngiltere zorunda kalmıştı Geçen ve Fransa gibi ülkeler boru harsiet edebilen bir trenin deneme'inl başarı ıle ger yacağını bellrtmişti. tngı Hrler elde edecekleri ve bun çekleşürdi •Dalgalanan Tren» adı verilen ve yepyeni lız şirketi, Sibirya boro hat ları silahlanma İçln harca hattı projesınin önemli bir hafta yapılan açıklamada, bir teknikle calışan bu trenin hızı saatte 265 kilomet tı projesl için türbin yolla vacaklan korkusu geliyor. Istlbdam alanı olacağını ve ambargo karannm «çok ge mayı tüm tehdttlere ragmen ABD ambargoyu, Polonya" geçlcl de olsa lşsizllk soru nis» olduğu bellrtUerek, tireyi buluyor. Kuveyt basmt Türkiye Körfez savasında arabuluculuk yapmaktan vazgecti Dış Haberler Serrisi Amerıkan AP ajaasmın, Kuveyt gazetelen na dayanarak verdiğ) habere gore Turkıye konez savaşmı sona erdirmek iıinacıyla arabuluculuk yapmaktan vazgeçü. Büındıgı gıbi. Basbakan Ulusu, Tahran'a agustos ayı başlannda Turkıye nın arabuiuculuk gırişımi olarak nıtelenen tnr zıyarette bulunmuştu. Ulusu'nun da ha sonra Bağdat'a da gıtmesı beklenirken bu zı>aret gerçekleşmemışU. Turkiye ayrıca, Islâm Konferansı bunyesmde oluşturulan îslâm îyı Nıyet Komitesı'ne üye bulunuyor. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, îran Irak savaşına son ver mek amacıyia, CezayJ"'ın arabuluculuk çalışmalarını siirdürdüğunu büdırdi. Kuveyt'h gazetecılere bır demeç veren Saddam, Fez'de Sunye Devlet Başkanı Hafız Esad ile görüşmesının iki Arap ülkesi arasında bir !i?lqşTna yaratacağı yolundaki söylentilen yalanladı. Bılındıgi gibi Sunye, körfez savaşında Iran yanhsı bır tutum ızliyor. Saddam Hüseyin sözkonusu açık lamasında, «iki Devlet Başkanı birbirlerinin elini sıkar ve birbirlerini kuçaklarlarsa tek bir toplantıda bile uzlaşma sağlanabilir» dedi. Irak savaş uçaklan îran'm Bu şehri lımanını bombaladılar ve bır petrol tankerinde yangın çıkardılar. Yeni Ortadogu barıs planının tam metni Carter: Reagan'ın politikası Camp David anlaşmasına aykırı değil Polonya 4 isgalcinin Isvicre'den iadesini istedi Iran, hacıların gösterilerine "sınırsız özgürlük,, verilmesini istedi Dıs Haberler Servis! İranlı bacılann Suudi Arabıstan'ın Mekke^ce Medine kentinde yaptıklan gosterilere tepküer sürerken, Iran, Israil ve ABD karsıtı düşuncelenn acıklanmasına «sınırsız özeürlük» verümesi gerektiğini belirtti. Bıbndiği gıbi, Suudi Arabistan hükümeti. Iraniı na cüarın Mekke ve Med^na kentinde yapuklan eosterilen dagıtmışU. Hükumet, tran'm gösteri yapılmayacağı yolunda kendilerine gü vence verdığıni, buna rag men hacıların edsteri düzenlemelenne izin verümeyecegıni açıklamıstı. Iran hükumet vetküüeri yapüklan açıklamalarda, hacılara Israil ve ABD kar şıtı düsüncelerini açıklamalan için «suıısız izin» verümesi gerektigıni bildir dL Suudi Arabistan hükümeti, gösterilerin dağıtü masına gerekçe olarak nacılann Humeyni'nin poster lenni taçıdıklannı v« Fas m Fez kentinde toplanan Arap Doruğunu PTotesto eden sloğanlar attıklannı da öne sürmüştti. Suudi Arabistan, haaların gostsnsıni önlemek amacıyia olağanüstü önlemlerin aiı nacağını kaydettiler. Hac döneminde 66 Müslüman ülkeden gelen iki mflyon kadar hacı. Suudi Arabistan'm kutsal Mebke ve Medine kentlerinde toplanıyor. Reagan'in Kuba politikası hîcbîr yarar sağlamaz Sîbirya doğal gaz boru hath bunalunı yenîden tırmanıyor ABD, Ingiliz sirketine de ambargo koydu cari ambargonun yalnızca petrol ve gaz teknolojlsinl kapsayacağı belirtilmıştL TORONTO Tül'LANTISI Toronto'da yapılan IMF toplantısmda Sibirya boru hattı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlık ele alındı. Konuyla ilgili olarak, proJenin Sovyetler'e düşünüldüğü gibi çok fazla kazanç sağlamayacagı ve Batılı ülkelerl Sovyetler'e bağtmlı kılmayacağı belirtildi. ABD Maliye Bakanlığma bağlı bir uzmanlar grubunca yapılan açıklamada, projenln tamamlandıgı zaman, Sovyetlerin elde edeceği gelirlerin ancak, azalmıs olan petrol geürlerlnin yerini tutacağı belirtildi. Iran eski Dısisleri Bakanı Sencabi Fransa'ya sığındı PARIS, (ANKA) Iran eskı Dişışleri Bakam Kenm Sencabı'nm Fransa'dan sığınma hak kı ısteyerek. kabul edü dıği, Iran kaynakiannca öne surüldü. Kerim Sencabi Şah Rıza Pehlevi'ye muhalif olan ve Humeyni'yı des tekleyen ilk pohlikacılardan biri olma özelllğıni taşıyordu. iki hafta önce gizlice Fransa'ya gittiği öne sürülen Sencabi'nin Fransa'da olduğu Fransız hü kumet yetkililennce henüz doğrulanmadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog