Bugünden 1930'a 5.357.452 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 10 EYLÜL 1982 televizyon 16.30 16.55 BULGAEİSTAN'I TANTTICI BÎR PROGRAM AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI HAVA DÜEUMÜ ANATASA OLÜŞMA YOLUNDA HATAL BELDESt 20.30 HABERLEK 21.10 21.05 21.15 Mehmet Ulusoy, Fransa'da GogoVün "Ölü Canlar^ını sahneye koyuyor Leyla UMAR ILLARDAN beri Fransa'da kurup yonettıgi «özgtirluk Tlyatrosu» top luluğu ile uluslararası üne kavuşan Mehmet Dlusoy, Bodrum ve Istanbul'da uzun blr tatil yaptıktan sonra Pa ris'e döndü. Hem de uçagını kaçmp felekten iki gece çalarak. nevzat süer H. CURTH (Deutsche Schachzeıtung, 6/1982) Y m •!• Dizinin »Komik Kız* adlı bölumü yayınlanacak Kay Penny. ulastıgı büyük üne karşıhk hayatının hiç bır anlamı kalmadığından yakınan büyuk bir komedj yıldızıdır. Hayal Beldesi'ne, özlediği eskl kimligi, sade Cathertne Patrina'yı tekrar yaşamak için gelmiştlr. Hayal Beldesi'nin dlğer iki konugu, büyuk kentin baskıh ve programlı yaşantıstndan bıkan ikl kafadar, Alex Faily ve Bill Cummings lse kovboy fılmlerinln sevimli haydutlan Butch Cassidy ve Sundance Kid olarak tehlikeli günler geçirmek, hayatlannda bir kez olsun bir sonraki günün neler getireceğini bilmemenin heyecanını tatmak istemektedir. 22.05 TÜRK HAFİF MÜZİĞİ Teoman Tarhan'ın hazırladıgı programda, sanatçı TurBoy MeKh sırasıyla şu parçaları okuyacak. «Bano benzerler», mKara sevdan yüzünden», •Çalsam bir gün kapıru», «SensizJife.» 22.25 ÇOCUK VE BİZ Programm bugun yayınlanacak olan bfilumünde çocufcon uyanık kaldığı sürelerin öneml vurgulanıyor Uyku zamanı ve uyku alışkanlıklan ile Ugili sorunlar, sorunlan glderecek pratik çözum yollan yarı dramatik bir anlatımla sunuluyor. Bodrum'da gemici kasketini başından rakı kadehini elınden duşürmeyen se vtmli sanatçımız konu tıyatrodan açıldı mı derhal clddıleşir ve hemen tüm soruları yanıtlar. Son gecesinl Aylâ ve Beklan Algan'la Rumelihisar'dakl evlertnde geçiren Meh met Ulusoy «önümüzdeki yıl tiyatro çalışmalannız nasıl olacak?» sorumuzu Söyle yanıtladı: Fransız Kültür Bakanı Jack Lange'ın sanata karsı olumlu tutumu ve büyük tutkusunu bllmeyen yok. Yıllardanberi yakın bir dos tum ve sadık bir seylrcim olduğu için bu yıl benim tiyatrom da eskiden aldıgı ödeneğin üç misllne sahip oldu. Doner dönmez Gogol'ün «Ölü Canlar» adlı ya pıtınm provalanna başlaya KERİMAN ULUSOY cağım. iki perdelik yapıtın on beş şubatta başlamasını istiyorum. Yirmi klşilik kad rodan oluşan bu eserde baş roıü raısafır sanatçımız Ayla Algan oynayacak. Ana dıll gibi Fransızca konuşan bu yetenekli tiyatro sanatçısımn teklifimi kabul etmesi beni son derece mutlu etti. Yaklaşık 17 buçuk milyon hralık devlet yardımı ?ören «Özgrıırlnk Tlvatrosu»nun emrıne verüen üç tiyatro salonu var. İki ay Parıs'te gosterılenni sürdurecek olan topluluk, turneye çıkarak tüm Fransa'yı gezecek. Oyunda Mehmet Ulusoy'un birkaç yıl önce boşandıklan halde çok iyl dost kaldığı eşl Keriman Ulusoy da rol alıyor. Fransa'daki tiyatro sanat ve film cevrelerinde iyi tanman Keriman Ulusov iki yıldan beri Fransız televizyonundaki «Mo7alk» programında rö Mehmet ULUSOY portajlar yapmakta. «Hazal» îılmının en başarıiı oyuncularından bırı olarak Fransız sıneraa krıtıkçıleri tarafından ovülen Keriman Ulusoy başta «Hazal» olmak üzere birçok fılmln tüm dünyada satılması ve BBC gıbi bazı önemli televızyonlarda gösterilmesinl sağlamakla meşgul. Mehmet Ulusoy. «Keriman yalnız iyi bir oyuncu de^il, tiyatronun biitün per de arkası işierini de idare eden en büyük desteğimdir» diyor. «ölü Canlar»dan sonra uzun yıllardanberi Paris'te yaşayan ünlü îngiliz tiyatro yönetmenl Peter Brook İle bir Hint oyununu sahneye koyacaklannı söyleyen Mehmet Ulusoy. «Asıl atnaeım Türk oynncnlannm yapıtlannı sahnplemek. Sait Faik'ten birkaç yapıtın montajmı düsımıiyorum. Ama ilk Işim Go?ol'ü ele alıp çıkarmak. Tabil en büyük arznlarıradan biri de gelecek yılki tstanbul FestivaH'ne ' ö l ü Canlar'ı getirmek.» İki bamlede Mat (6 2) *•• Bayanlar Türkiye Birinciliri sonuçlandı: 1 1 Gülumser Yılmaz İO ^ p: 2 Joan Arbil 9 p; 3 Gulsevıl Yılmaz 8 i i p; 4 Nimet Yardımcı 5 ^ p; 56 Nesrin Tabak, Esra Fanosçu 3V4 p; 7 Suna Oktay \^/ı p. Istanbul dışmdan sadece Arbil'in (tzmlr) katıldığı turnuva, gerek düzenleme gerekse teknik düzey bakımmdan gelecek İçin ümlt verdı. Bayanlar satrancı bu haliyle, uluslararası alanda artık uğraş verebilir. Ancak sık sık turnuva oynayarak deneyimlerini çogaltmalan gerek. Türkiye 17'nci Satranç Bhinciliği'nde sondan bir öncekl turun oynandığı 8.9.1982 çarşamba akşamı puan durumu şoyle: 1 îlhan Onat 9 p: 23 Can Arduman, Nurl Dnrlu 8% p (tüm oyunlannı bitirdiler): 4 Çetin Sel 8 p: 5 Rupen Asaturogla 7 p: 68 Ali tpek, Cem Pekün, Zekl Sayber 6 ^ p: 910 Hayrl özbllen, Murat Pamnk 6 p: 11 Nevzat Süer 4 p; 1213 Enis Bilyap, Turgay AÜlla 2% p; 14 Yılmaz öztflrk IVi Ptstanbul Sanayl Odası ile Yapı ve Kredl Bankası'nın desteğinde olarak Türkiye Satranç Federasyonu tarafmdan düzenlenen her iki turnuvanın hakemliğinl, Mübın Boysan, îsmet Arvit ve Zaven Çiğdemoglu yürüttıiler. Antalya, 19'oncn Altın Fortakal Şenligi'nde geçen yıl olduğu gıbi, bu yıl da bir satranç turnuvası düzenlenmesi konusu, Belediye Şenlik Kurulu'nun programma gırmiş bulunuyor. Altın Portakal 2'nci Satranç Turnuvası adı altında 19 Ekim 1982 günleri oynanacak yansma, 20 yaşmdan küçükler arasında (yoresel) ve 15 yaşından büyükler arasında olmak üzere ikl a y n turnuva halinde yapılacaktır. İstanbul ve Ankara'dan üçer. Izmlr, Bursa ve Adana'dan ikiser oyuncunun katılabileceği turnuva, toplam 40 kışi arasında Isvıçre Yontemi'yle 7 tur düzenleniyor. Satrançı Antalya'da yayma ve sevdirme özlemlyle hareket eden Belediye Şenlik Kurulu, bu turnuvalann geleoek yıllarda uluslararası boyutlara ulaşmasmı amaçlarnıştır. Toluca / Meksika'da oynana Bölgelerarast turnuva, Portia (Macaristan) ve Eugenio Torre'nin (Fılipinler) eş puanda Birtncl gelmeleriyle sonuçlandı. Her ikisi de Aday Maçlan'na katılma hakkı sağladılar: 12 Portiş, Torre 8 ^ p: Spaski 8 p: 47 îvanov, Tnsupov, Polngayevski, Seirawan 7>£ p: 8 Nnnn 7 p: 910 Adoryan. Balaşov 6H p; 11 Hulak 5 ^ p: 1213 Rodriguez, Rubinettl 4 p; 14 Kouatly 2'4 p. ••• Ingill»; ÖZTÜBK PAMFK (Türkiye 17 B. 23 8 9.9.1982 Odakule. İstanbul): 1 c4 e5 2 Ac3 Ac6 3 e3 Af6 4 d4 d6 5 Fe2 Fe7 6 h3 oo 7 Af3 Ke8 8 oo e4 9 Ah2 Ff5 10 f3 e4xf3 11 Fxf3 Vd7 12 a3 Ff8 13 b4 a6 14 Ka2 Ae4 15 Aze4 Fxe4 16 Kaf2 f6 17 Fze4 Kze4 18 Ag4 Şh8 19 Vd3 Ke7 20 Fb2 d5 21 cxd5 VxdS 22 Kf5 Ve4 23 Vc3 Kd8 24 d5 Kxd5 25 Kxf6!. Terk (25 ... gxf6 26 Vxf6+ Fg7 27 Vxg7+ Kxg7 28 Kf8+ Mat.) Hollanda Savunması: All İPEK Hayri ÖZBtLEN (Türkiye 17 B. 23.8. 9.9. 1982 Odakule. İstanbul): 1 d4 f5 2 e4 fxe4 3 Ac3 Af6 4 P«r5 g6 5 Fxf6 exf6 6 Axe4 Fb4+ (Gereksiz. Çünkü Beyaz, c2c3 zaten oynayacaktı. Şimdi zaman kazarunış oluyor: 7 c3 d5 8 Ag3 Fd6) 7 c3 d5 8 Axf6 + Î!. (îyl gibl gözüküyor ama değil. Siyah, bir Er'e karşılık gelişlm üstünlügü ve saldırı kazanacak) 8 , Vxf6 9 cxb4 Ac6! 10 AI3 oo! 11 Fe2 Fg4 12 oo Kae8 13 Keı (13 h3 Kxe2 14 hxg4 Kxb2 15 a 3 = ; 13 .„ Fxf3 14 Fxf3 Axd4 15 Fxd5+ Şg7 16 Vd3! Ke2 17 Kadı Belirslz. Ya da: 16 „, c6 17 Fc4 b5 18 Fb3 Ke2 19 Kadı Kxf2 20 Kxf2 Vxf2+ 21 Ş h ı = : Başka bir savunma da: 13 Kcı Eğer 13 ... Kxe2 14 Kxc6 ve eşltler) 13 .., Kxe2! 14 Kxe2 Fxf3 15 gxf3 Axd4 16 Ke3 Axf3+ 17 Kxf3 Vxf3 18 Vxf3 Kxf3( 19 Kcı Kf7 20 b5 (20 Kc5 c6 21 b5!; 20 ... Kd7 21 Ka5 a6 22 b5!) 20 ... Şf8 21 Şfı Şe8 22 Şe2 Şd7 23 Kc3 Şd6 24 Ka3 Şc5 25 Kxa7 Şb6 26 Ea8 Şxb5 27 Kd8 Şc4 28 Şe3 c6 29 f3 Şc5 30 a3 d 4 + 31 Kxd4 Kxf3 + 32 Şe4 Kb3 33 Kd2 Kh5 34 Şf4 Şc4 35 Şg4 c5 36 h4 b5 37 Ke2 Şb3 38 Ed2 c4 39 Kf2 Kd5 40 Ke2 h5+ 41 Şf4 Kd4+42 Şg3 Kg4+ 43 Şh3 Kgı 44 Kd2 Kbı 45 Kd5 Kxb2 46 Kxb5+ Şxa3 47 Ka5+ Şb3 48 Ka6 c3 49 Terk. ••• tnrfllz; ADORYAN HULAK (FIDE Bölgelerarası. 8/1982 Toluca): 1 c4 c5 2 Af3 A16 3 Ac3 Ac6 4 d4 exd4 5 Axd4 e6 6 g3 Fc5 7 Ab3 Fe7 8 Fg2 d6 9 oo oo 10 Ff4 Ah5 11 Fe3 Af6 12 Kcı Ag4? 13 Ff4 g5? (13 ... a6 y a d a 13 ... e5) 14 Fd2 Age5 15 Ab5 Agr6 16 c5 d5 17 e4 d4 18 Ad6 FxdS 19 cxd6 T6 20 e5! Agxe5 21 Ac5 Vxd6 22 f4 Ad7 23 fsg5! Axc5 24 gxf6 e5 25 Vh5 Kf7 26 Fb6 Ae6 27 Fe4 Af8 38 \g5+ Şh8 29 Vg7 + !, Terk. Çözüm (H. Ctoth): +9PH Z 22.55 KAPANIŞ OKURLARIMIZA Yer sıkısıklığı nedenlyle blr süredlr yayımlayamadığımız «Izleyici Gözttrle» köşesine yeniden yer vereceğiz. Okurlanmızın, gerek televizyon gerek radyo programlarına llişkin görüşlerini elli kellme içinde özetleyerek «Kültür Seırisfctne göndermelerinl bekliyoruz. Sanat Danısma Kurulu bugün toplanıyor ı Sanat Danısma Kurulu, edebiyat, sinema, fotoğraf, resim, heykel, seramik, tiyatro, müzik dallannı ve TRT'yi temsil eden üyelerden oluşuyor. ANKARA (ANKA) Sanat politikasmın oluşturulma&ma ve geliştirilmesine rehberlık etmek, Kültür ve Turizm Bakanhğı'nın güzel sanatlarla ilgili olarak geleceğe yönelik çalışmalarma yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak amacıyla oluşturulan Sanat Danışma Kurulu i\k toplantısmı bugün yapıyor. Sanat Danısma Kurulu Edebiyat. Sinema, Fotofraf, Resun, Heykel, Seramik, Tiyatro, Müzik (gelenekse! ve çok sesli müzik) dallarını ve TRT'yi temsil eden üyelerden oluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanhgı Müsteşan Kemal Gökce'nin başkanlığmda Sanat Danısma Kurulunun bugün yapacagı toplantıya Müsteşar Yardımcısı Tevfik Rüştü Gökalp. Güzel Sanatlar Genel Müdürü Mehmet ö zel. Orhan Şaik Gökyay, Proî. özdemlr Altan. Prof. Hüseyin Gezer, Füreya Koral. Halit Reflğ, Ozan Sagdıç, Dr. Nevzat Atüğ, Faruk Yener, Proî. Dr. Metin And ve TRT tarafmdan belirlenecek blr temsilci katılacak. radyo 05.00 Açüıs ve Prograra, 05. 05 Ezgi Kervanı, 05.30 Şarlalar ve Oyun Havalan, 06. 00 Kısa Haberter, 06.02 Bolgesel Yaym. 0630 Koye Haberler, 06.40 Saz Eserlerl 06.45 Kurtnı Kerim Türkçe Açıklaması, 07.30 HaberJer, 07.40 Gunun içinden (1) 10.00 Kısa Haberler, 100)2 Arkası Yann, 10.22 Bölgesel Yayın, 11.05 Haüf Müzüc 11J20 Bizden Sesler, UAO Şarkılar. 12.00 Kısa Haberler. 12.10 ögle üzerl (2) 13.00 Haberler 13.15 Saz Eserlerl, 1330 Bölgesel Yaym, 14.45 ögleden sonra (3), 16.00 Kısa Haberler, 16.05 Şarküar, 16.20 Haflf Müzik, 16.40 Türküler, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Fasü, 18.00 Kısa Haberler, 18. 05 Çocuk Bahçesi, 18.20 Hat tanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Bölgesel Yayın, 19.00 • 01.00 TRT2 De Ortak Yayın, 19. 00 Haberler, 19.30 Haflf Muök, 19.45 Oyun Havalan, 20.00 Köyumüz Köylümüs, 20.20 Şarküar, 20.40 Türkçe SözlU Hafif Mttzik, 21.05 Ynrttan Sesler, 2150 Beraber ve Solo Şarkılar, 22.05 Çagdaş Türk Sanat Müziği, 23.00 Haberler, 23.13 Gecenin tçinden, 00.55 Günün Haberlerınden özetler, 01.00 Program ve Kapanıs. 01.0505i» Geca Yansı. TRTI aerl, 09.00 TUrkçe Haberler, 09.03 Müzik, 09.30 Elton Joim'un «The Poı» Albümü, 10.00 Tttrk Yonnnculan. 10. 30 Müzik, 11.00 Ogleye Dogru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Kon ser Saatl, 14.30 Klasik TUrk Müziği, 15.00 MUzikli Dakıkalar, 16.00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17J2 Sizler Içta, 18.00 Pop Cas, 19.00 Haberler, 19.12 MUzik, 1950 Besteler Bestedler. 2030 Caz, 21.00 Mtlzik, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdikleri, 23 00 Cuma Konseri, 24.00 Müzik, 01.00 Program ve Kapanıs, bulmaca 1 2 345 6 7 8 9 1 I I II 2 3 4 5 6 •7 8 9 TRTIII 07.00 Açüıs, 07.02 Solistler dan Seçmeler, 0750 Haberler, 07.40 Türküler, 08.00 Müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Türk tnküâp Tarihl, 0950 Sabah Konseri, 10.00 Şarblar, 10.20 Folklorumuz Y9 TUrkülerimiz, 10.40 Pslkolojik Sorunlanmız, 11.00 Solist ler Geçidi, 1150 Tango Dünyaa, 13.00 Erkekler Toplulugu, 1250 Açıklamalı Klasft Koro, 13.00 Haberler, 13.15 Hafil Milzik, 13.30 Türkuler, 1 4 i » Şartalar, 1450 Yabana Dil Oğrenelim, 1505 Şarkılar. 1550 Müzik, 16.00 Türküler, 16.20 Arkası Yann, 16.40 Şarküar, 17.00 Olaylann îçinden, 17. 30 Yurttan Sesler, 18.00 Müzik, 1805 Sas Eserleri, 1850 Din ve Ahlâk, 19.00 01.00 TRT I ile Ortak Yayın, î J\TT \ I.lL U d• S O L D A N SAGA: 1 DUz kas oltası... Bir hayvan. 4 Su... Büklüm, kıvnm, 5 Selüloz türevleri larda spazmı giderdiği ve damarlan genişletügt lçin hekimllkte kul rnn uretimicde kullanüan koloidal selüloa çözeltisi.» Blr haber a]ans> lanılan afyon alkaloitlerinden bin. nın kısa yaalısı. 6 Binek nay2 Sinir doktonı. 3 Eskl Yunan vanlannm sırtına konan oturmalık» lılar tarafından kullanılnus kırişli Kocaeli yannıadasının en buytik debir çalgı... Sozünden ve Kararlarınresı. 7 Gövdesi hindistancsevızi dan dbnmeme. 4 Verme™ Taykabuğundan yapılnuş, uzun saplı land'da, Malakka yarımadasım Çin bir çeşit kemençe... Vietnam takvihindi yanrnadasına bağlayan vasminde yılbaşı. 8 Acı verme, agnt. tak. 5 Amerika'nın acak bölgelertnde yetisen ve yemisleri kahve ma. Japon inanışında pırinç taançası. 9 Vasıflandırmak. gıbi kullanüan bır ağaç... Klmyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren aygıt. 6 Dince aziz tanınan kimi 1234 56789 kadınlara verüen saygı ünvanı... 1 u T u p. M 'Ç A Kunyada zirkonyumun simgesı... 7 < A :; rJ A i Kimyada neonun simgesi. 7 Bır nota... Yemek yedırme. 8 Bir şe3 a. A. e. İA V A yın elden ele geçmesi. 9 SevımU 4 u n A siz, sofuk. p T ç. A [^ 5 I \P İT 6 A YCKARIDAN AŞAĞIÎA: 1 7 D it [A Kabadayüık taslayan Rum delikan[T ü 1 lılanna anlatmak için kulanılan bır 8 OM A A M sözctik. 2 lstanbul"un eski adlaA e. |Â \"t> 9 r r nndan biri. 3 Çok igneli balık 1 1 •• • •1 1 1i F TRT. II 07.00 Açüis, 07.02 Gttns Baslarken, 08.00 Sabah Kon FRANSIZCA DUY GÖR KONUŞ 20 klflilik sınıflarda yoğun eğitım.. 14 Eylül 20 Ekim Kayıtlar 13 Eylül'e kadar devam edecektir.. ACELE EDİNİZ Fransız Kültür Merkezi Ziya Gökalp Cad. No: 15 Tel. 17 52 68 (Evren Reklâm) ILAN İZMİR 2. ÎCRA TETKtK MERCtt HAKİMLtĞtNDEN Dosya No: 982/644 Alacaklılan ile konkordato akdetmek üzere mehıl talebinde bulunan îzmir Cumhuriyet Bulvarı No: 50'de Kardeş Kırtasıye ve Deniz Mahsülleri İhracaatı işi ile iştikal eder Necdet Kütuk'e alacaklılan ile konkordato akdetmek üzere I.Î.K'nun 285 ve müteaklp maddeieri gereğince İKİ AY MÜHLET V'ERİLMESÎNE ve Izmır avukatlarından Erdoğan Keser'in konkordato komseri tayinıne 6 9.1982 gün ve 962/644555 sayıl iie karar verilmiştır. Keyfiyet Uan olunur. 6 9.1982 (t. 9149 212941 tur Oriur Ortur urlur ortur Orltır vnur ttriıır orıur urııır unur t* tur urlııı »|cc<10|ba Neth biı plıjda Denıze gvmek ısteneou * Her t»m» kean huckrt ILAN FATİH 1. ASIİTE HTTKUK HAKtMLÎĞt\DE\ 1981/880 Davacı Nerlman Çetin tarafmdan Mlmar Sinan Mah. Keçeciler Sok. No: 87/1 Fatih adresinde oturan Kemal Akbaş'a karşı açılan davada: Kemal Akbaş'a satılan taşınmazm satıştan çok bağıslama amacı ile birtemlik olduğu ve açıkça bir muvazamn varüğı nedeni ile tapudaki tescllinln lptallne karar verllmesi istenmiş olup davalı bu adreste bulunmadığından duruşmasmm Fatlh 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Salonu'nda 13.10.1982 güntt saat 10.20'de yapılacağı ilan yolu ile duyurulur. 29.7.1982 (Basm: 9364) tur ALANYA AUADDttlOUl Tam Pansiyon13500TL Şehlr mcrkezlnc yalumDcğtjlk nrimansi«Tera5 Restonr> Bar>Gune}lenı»cT(rx3fRoo< BjrÇılı Aansöru ile Aiı U a ı ' m n <kxenk yemekleH, dcnu tören banyo, duş M C tı 108oda Her gcce müıık OİSCÖ TROPİCAL FtYATLAMMIZA ı Oad KoUı Mnmfcı rehbennb itıvi, , c ,<ı,j)od»Mklir ••*«»•. B « f » w ı ! M S t < t U « M / I S T . l > l Ttlou K10» OBOB TK. Kad*«r irtUuL Abca TBmm Tei f) 61 01 6 1 10 7 4 6 1 8 2 2 6 6I22S' 4 orn*r ortur vrtar nrim orur o m r «rfur <wim ortur onttr ortm orîoron Milli Eğitim Bakanlığı Validebağ Sanatoryumu ve Öğretmenler Hastahanesi Bastabibliğinden S.No. 1 2 C l n s l Genel Cerrahl Tıbbl Sarf Malzemesl Laboratuvar Klmyevl Sarf Malzemesl Tahmln BedeU 2.618.650 TL. 1.621.465 TL. Miktan 71 Kalem 55 Kalem Geç.Tem. 78.560 48.644 thalenln Taribl 17.9.1982 17.9.1982 Gfinfi Cuma Cuma Saati 11.00 11.30 Şekll Kapalı Zarf Kapalı Zarf Yukanda bulunan tıbbl malzemeler hizalannda göstertlen gün ve saatte kapah zarf usulü ile lhale edllecektlr. Eksiltme Koşuyolu Kadıköy'de bulunan Validebağ Sanatoryumu ve öğretmenler Hastanesi Baştabipligi ikametgâhında yapılacaktır. îstekliler eksiltme evraklarını kurum idaresınde göreblllrler. Ekslltmeye gireceklerin geçld teminatlarını yatırmış olduklanna dair bir belge ile Ticaret Odası faalıyet belgesini, istekliler bir şırket olduklan takdirde kapalı eksiltmenin llanı tarihinden sonra almo§ olduklan Ticaret Odası faaliyet belgesini, şirketin sırkülerınl veya şirket adına teklifte bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu ?osterir noterlikten tasdikli vekaletnameslnl ve geçici temlnat mektubunu ibraz etmek snretiyle yukarıda belırtilen saatlerde eksiltmeye iştirak edeblllrler. Limit dahilinde almacak geçici teminat banka mektubu dışında geçici teminat nakit olarak verılmek istendiği takdirde açık eksiltme saatinden evvel Üsküdar 2 Sayılı Okullar Saymanlığı MUdürlüğüE3 vezne aündısı makbuzu kargıüğında yatınlarak istenilen diğer belgelerle birllkte lhale saatinde Komısyona ibraz edilecektlr. Gazete İlan masraflan müteahhitçe ödenecektf» İlan olunur. (Basın: 20426) 5982 tLAN İSTANBUL ASLtYE 5. TİCARET MAHKEMESt BAŞKANLIĞINDAV Dosya No: 979/521 Zekl özturk tarafından Mehmet Ali Yalçın, Atilla Tokatlı aleyhlne açılan davanın yapılan muhakemesinde: Davalı Atilla Tokatlı'nın Babıâll Cad. May Yayınlan Cağaloğlu İstanbul adresine çıkarılan tebligat bila teblig iade edilmiş yaptmlan zabıta tahklkatında adresi bulunmadığından duruşma gününün ilanen tebllğine ve duruşmanın 16.9.1982 günü saat 14.30'da yapılmasına, duruşmaya gelmediği takdirde admıza gıyap karan çıkartılacağı tebliğ mfkamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. Not: Mahkeme karanna göre Cumhuriyet Gazetesi'nde Uan yapılacaktır. (Basın: 9359)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog