Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

1 8S3ÜSSÜYSKyBSİAR) BEKLEMEÜLEP IİSE SON SlNlFLAR 18.Ey!üî 4.Ekim Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20871 Kuructısiı: Ynnos NADt 30 TU 10 Eylül 1982 Cuma kan'a 6 el ateş edlldigl ve Süelkan'ın vücudunun çeşitll yerlerinden aldığı üç kurşun yarası lle yaşamım olay yerinde yitirdiği bildlrildi. Bulgar polisi olaydan stra ra geniş bir operasyona glrlşirken saldırganın kısa boylu. şişman ve yüzünün. maskeli olduğunu belirledi. llk belirlemeler ışığında 45 yaşmdaki Bora Süelkan'a saldıran katllin eşgali resimlendirildi. Süelkan'ın şehlt edilmeslnden sonra saldınyı uzun süre hiç bir örgüt üstlenme di. Ancak Bulgar BTA Ajansı. saldmdan sonra olay yerinde beyaz bir elbise par çası üzerinde tflkenmez ka lemle yazılmış «Ermeni soy kırımma karşı adalet komandolan adına öldiirdük» şeklinde bir notun bulunduğunu bildirdi. Akşam saatlerinde Amerlkan ÜPI ve AP ajanslannm değlşik ülke lctdeki bürolarına telefon eden kimli&t meçhul kişiler. saldınyı değlşik yerlerde üstlenmiş farklı Ermeni terör örgtitlerinin üstlendiginl iddia ettüer. AP Ajansınm Atina bürosuna telefon eden bir kişi. saldınyı, «Ennenl Soykınmma Karşı Adalet örrütü»nün üstlendiğini bildir Mahmut Tezcan yönetimindeki derginra «ASAMA» ÖSS GARANTİ EDİYOR ÖSS 1932 sorulannm tamammı ve yanıtlarını ücretsiz Uavemizde veririyoruz, Pazartesiye Gazete Bayilerinde Katiller bu kez Bulgaristan'da vurdu Uluslararası terörizm Doğıı Bloku 'na da sıçradı Burgaz'da şehit edilen Bora Süelkan'a yapılan saldınyı değişik Ermeni örgütleri üstlendL Haber Merkezi Ottawa Büj"ükelçili|i Askeri Ataşesi Hava Pllot Kunnay Albay Atilla Alttkafın öldürül*nesînden 13 gun sonra, BCTgaz Başlsonsolosuığunda görevll îdari Ataşe Bora SüelBORA SÜELKAN Sehit edilen idari ataşemiz 45 yaşındayiU. di. Aynı ajansm Beyrut bülosuna telefon eden ve ASALA üyesl olduğunu söy leyen bir kişi de. «Türk dip lomatlanna yapüan saldırılar sürecek» dedi. Bulgar BTA Ajansı saldınnm 14.30 dolaylannda Bora Süelkan'm alışverişden evine döndüğü sırada gerçek leştlrildiğini büdirirken, yapılan araşttrmalarda Wal«* ter marka 7.65 çapında bir tabanca Ue 4 şarjör ve blr cift eldiven bulundnğunu kaydetti. Bu arada Sofya Büyükelçisi Yıldırsm Keskin ile. Elçllik Müsteşan Erdal Tümer. olayı haber aldıktan hemen sonra Bolgaristan (Arfcuı Sa. 9. Sü. Tde) Cevher Özden'in Türkiye'ye iadesi en az bir ay alacak Yalçın PEKŞEN bildiriyor TUNUS Cevher özdenin Tiirkiye'ye verılmesinın en A? bir ay sürebileceği Tunus emniyet makamla n ve Türk Büyükelçiligi mensuplarınca belirtiliyor. Geçtiğimiz pazar gümi emniyet makamlan tarafın dan Tunus'a girmeye çahşırken havaalanında yakalanan Banker Cevher özden gözaltına alınışının OKURLARIMIZA Cumhuriyet bugünden başlayarak fryatıru 30 llraya çıkarmak karannı almıştır. Kuştusuz bu kararı isteyerek degil, zorunloklar nedeniyle vermiş bnlunuyoruz. Şimdiye dek enflasyon sürecl Içinde, gazeteler birlikte Tiyat artınmuıa gitmişlerdi. Klmj gazete de rekabet kaygılarryla fiyat artışı kararlarına başlangıçta katümayıp sonradan kervana katılma stratejisinl izlemlştir. Ba kez Cumhurtyefîn tek başına fiyat artırumna yöneünesinde çeşitli düşünceler etkili olmuştur, Ba dü'ünceleri okurlarımızla paylaşmak ısteriz. Bir söreden beri büyük tstanbul basuunda fiyat arttrcna egilimleri ağır basmaktadır. Bu zorunlu^run bütün gazeteler için önümüzdeki aylarda yürürliiiçe çirmesl kaçmümazdır. Çünkü gazetelerin masraflan son dönemde dormadan artmaktadu*. Okurlarunm sıkmamak için yalnız bir iki kalemdeki artışları sergilemek isteriz. Gazete kâğıdınm kilosn 1980 ocak ayında 9 Urayk.en şubatta 40 lira olmuş, 1981 yüı içinde 75 liraya tırmanm\ş, 1982 martında 83 lira düzeylne rarmış, 1982 temmuzunda 105 lira olarak saptantni^tır. 1981 haziranı ile 1982 temmnzn arasuula îazete kâ£ıdına yü/de 100 ram yapdmıştur. Gazptp mürekkebi 1980 şubatında 125 lira iken temrnuz 82'de 60 liraya yükselmişttr. 1979"un aralık ayında 5 liraya satılan Raıeteler, ocak 1980de 10 lira, şubat 19«2'de 20 lira (Arkası 7. Sayfsd») Üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin son YÖK düzenlemeleri konusundaki göriişlcrini bekliyoruz. Görüflerin yorım daktilo sayfasını aşmaması, ad, ohul adı ve adresm unutulmamasiru rtca eâeriz. besinci gununü doldurdu. Tunus Içişleri Bakaaugı ve emniyet görevlilerince Türk gazetecileri ile görüştürülmeyen özdea'in ilii gün önce Tunus'taki Türk Büyükelçiliği yetkilileri iîe görüştürüldüğü ve ifadesinin alındığı öğrenildi. Buyükelçilik mensupları. Kastelli'nin. tsviçrBden ayrılışı ve Tunus'a geliş ne denlerini açıklamaktan kacınırken Tunus yetkilileri bu gezinin buyük bir olasılıkla «turistik. olduğunu belirtiyorlar. Özden'in Eylul ayi içinde Turkiye'ye donmeyi duşündüğünü. dönmeden önce de bir tatil yapmak ama cıyla Tunus'a geldiğini ile ri sürüyorlar. Banker Kas telli'nin Tunus'ta nerede ka'.dıgı da şimdilik bir sır olarak saklanıyor. Türk Büyukelçüi^i ilfrili leri ve Tunus emniyet ma kamları Banker Kastelli'nin Türkiye'ye iadesinin en az bir ay sürebilecegi gcrü şü üstünde bırleşıyorlar. Ankara ile temasta olduk lannı belirten Tunus makamlan dosyanın beklendi gin: soylüyorlar. Daha son ra. kesin iade işlemi için Devlot Başkanı'nın karar al rnası gerektiği tfade ediliyor. Öte yandan Ankara Bürofunun bildirditine göre, Abıdin Cevher Özden'in tu tuklu bulunduğu Tunusdan Turkiye'ye iadesi ile iigili dosya Adalet Bakan lıgı'nca tamamlanarak Dış (\Tkasi ~ı. Sayfaöa) Üniversitelerde belirsizlik Rektör ve dekanlar "bilmiyoruz» dedi Şükran KETENCİ Yüksek Oğrenim Kurulu'nutı tüm unreersiteler için hazırladığı çerçev e yönetmelık X9 ağustos tarihi ile yüruriuğe girdi. Ancak daha Cnivsrsite Rektörleri. Fakülte Dekanlan dahi nasıl uygulanabileceğinı bilemiyorlar. 8u tirada, sınavlar yururh'ik'oki esk' y^netme'iVler<5 gö'c de\am ediyor. Yen! yönetmei'k hükümleri de i$lemey.3 başladığından. çakv şan yönetTnehklerin aieyhte. nükumleri Yenı yöoettnelıgın uyguiamasının nasıl olacağı. unıversitelerin kendi yönetmelikleriru ne zaman ha*y!ayaCKk'anna üişkin olarak goruşüne başvurduğumuz Ünıversite Rektör ve vönetici'er. ya gorüşmekten haçınaılar ya da henüz h'çbir bilt:ı sahibi olmadıklariDi. konunun ügili komisyonlarda ıncelenmeye ahrtdışırv d^ha sonra aç'klama yaoacaklannı söviediler. Ba?ı!;ın da henüz cerçeve yonetmpliçın geltnediğinı. neleH ıçprdiğini bilrfiPdiklçrin: helir''i(Arfeası ". Savfada) Bans Dernegi davası Istanbul Hahrr Servisi Eanş Dernegi davasmda. Gerel Baçkan Mahmur Di'serderr.'in sorşrusu dün Ş«=CB sp.at 21.1'Vcia su'iııçlp.r.dı ve Dikeröem'in t avv.i5.R".anrc3 yapı!?.n tahliye isterr.i reddedildi. Dünkü ' dur;îsrr.acla. daha Önce bulunarnr... dık'.an bi'.dirüen Barıç Derr.cf: karar defrerlerinin DİSK'e (Arkası 7. Sayfjda) argıc: Siz de biz de yaşamıvor olabüirdik CUMHURİYET Odalar Birligî genel kuruiu yann Dıblan ile Yazar'm listeleri carpışacak ANKARA (Cumhuriyet Bü rosu) Türkiye Odalar Bir MEHMET YAZAR Nuh Kuş liği Yönetim Kuruiu Seçinv* çnlu'ru Ustesine almak istiyor. lerinde yeni aday Sezai Dıb* lan ile Mehmet Yazar'ın listeleri karşı karşıya gelecek.1S63 yihndan bu yana ilk kez. Odalar Birlı.âi Yönetim Kuruiu seçimlerine karşıhk lı iki kste girecclı. Turkiye Odalar Birliği'nin. 37. Genel Kuruiu yann Ankara'da. An Sineması'nda (Arknsi 7. Savfada) Anayasadan "Cağdas,, sözcüğü cıkarıldı Basın özgürlüğüne kısıtlatna getirildi 0 Danışma Meclisi'nde Anayasa tasansından özeJ yüksek okulların kurulmasına tttşkin hükmün çıkarilması kabul cdilmedi. ayr.ca oze\ vjksek okui kı;rulamamasına, ilişkin bir onerge de diltkate ahr.d:. Dil Akadem;s : kuru'm«f.ına iliskin maddenin ta.sarsdan Çikanlması için verilen önerae de Genel Kurul'(Arkasi Sa. 9. Sii. ldel ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Daniîtna Meclisı Genel Kumlu'nda dün basın ozgürlügune binırîamaiar getiren 28. madde kabul edilirken. çagdas sözcugünün Anayasa'dan çıkanlması kararlaçttnldı. Genel Kurul'da Tıırkiî?'te "parti kurma v tartısması ANKAKA. (ANKA) ~ ITRKî?/:n dün vapüan Yonethn Ku. rulu toplani5'.naa «Farti kur. ma» konusu 3orü?îildü Konteclerasyonun d'ijenlediSi «Anavasa K da. Yfinp'im Kum'.u üveWrınrten naziları Genel BaifKün Scvkel Yıltnar'ın »(««rekirsf tulumlanmızı giyer. 87 itde «iyaset vaparız» sözünden yola çıkarak. Konfederasvomın par. (Arkası 7. Sayfada) lc sayfalarda • Yeni meTsitnde sürprlr fUm. Costa Gavras'ın Ka>ip"ı. 5 Sayfatla • Altm riüuvada ve Türkiye*» de tüm tahmincileri yanıltıvor. 6. Sayfada • Tatanaktardan DtSK davası. • Bir yargıç yüâ» ortalam» 633 davayı sonuçlandınyor. 8 Sayfada • PKK sanığı ömiırbovu se mahkum edlldi. • «Toplu Konut Tasası | i gibl tşlctUmiyor.» • Bodnna Mektobu. • «tş arama «rraklanna btp» arsya. getirerek kitap basUt rabilirim.» 12. Sayfada SIK1VONET1M KONtSV Ban>> Uerneği davasımn ılünkü duruşmasında Genel Başkan MaUmnt Dikerdtm'in sorşnı^una devatn edildi. Vargıç Atilla Ulkü'nün sorulan Ue DikeTdem'in >aıııtlan özeHikle süayönetim konusnnda yoğunlajjstı. (Fotoçraf: Endcr F.RKEK) SEZAt DIBL.\N Ticaret kesiminin UtnsikUertyle birlikte. Papandreu: Türkiye ile yumusama var Stelyo BERBERAKİS bildiriyor ATtNA Yunanistan Devlet Başkanı Konstantin Karamanlis, «Savaşı çözüm olarak görmedik. Ancak çözüm bulunmazsa savaşı da kabule hazınz» derken. Başbakan Papandreu. «Türkiye ile Yunanistan arasmdan gerçekten bir yumu şama olduğunu» söyledi. Papandreu bu arada «Türki ye'nin Pakistan'la birlikte bir atom bombası taazırla dıginı» da öne sürdü. Karamanlis. Selanik'teki 47. Uluslararası Fuan'na, banşçıhğını anlatma ama cıyla gönderdiği mesa)vnda şu görüşlere yer verdi: «Yunanistan hiçbir zaman savaştan bir yarar gormemiştir. Hiçbir zaman savaşı çözüm olarak görmedik. Ancak, soranlanmı za başkaca bir çare bulun mazsa. savaşı da kabul ede riz. Yunanistan, hiçbir za (Arfcası 7. Sayfada) ardındakd Filıstinli ve Afganlı... FKO ile Israil urastndatei savaş bir bafeınıa Tei • Aviv in başarısı ile noktalanmıştır; bir bakıma yeni bir dü zeyde değişik boşullartia sirnt«fetedir. Israü'in hahsızUk ve zorbaltk üzerine dayalı politikası daha uzun süre Ortadoğu'âa en beîirteytci etken olacafettr. Israil yöKeticilennin belki de haşan sarhoşluğu Ue verdıklen, demeçler geleceğin oiurnsuz hosullarını fimdicten vurgulamaktaüır. Bu ortamda Türkiye'ntn 'durumu ve tutumu ne olacofetır? İsrail ile PKÖ arasındahi çatışma 6 haziranda Güney Lübnan'ın işgali ve Püistin halkına uygulanan soyfeınmla başladı. 12 ağustosüa sağlanan 11. ateşkesten sonra FKÖ'nun Beyrutu bo saUması surcci eylül başında tamamUtndı. Bu süre içinde Türkiye birkaç kez İsrail saldınsını kınadu ama. Ankara ethin a'eoit, edilgin bir tutumu yeğledi. Ağustos ayında İsrail bornbardurnanı Lübnari dahi Turkiye Büyükelçiliği 17641 kisi tutuklu 493 kisi gözattında Fez Doruğundan kim kirlı ç<ktı? ANKAJtA, (aA) Sıkrjonetim ilarandan 25 Temmua 1932 tarihme kadar Sıtoyönerim Komutanlüdan Askeri Mahkemelerinde 29.821 dava dosyasuıın karara bağlandıfı ve topiam 25.983 kişinin çeşiüi eezalara çarptırüdığı açıklands. Genelkurmay Başkanlıgı Sıtayönetün Koordinasyon Baş^ kanlığı'ndan bttgün yapüan açüc laınada, halen askerl cezaevle^ Sa. 9, SB. 6'da) rtada 493 kişinin gözaltmda. (Arkast 1. Saytada) Toplu Basvuru yirmlyee' saym rektör, Danışma Meclisl Baçkanlıgı'na başvurarak, Anayasa taslağmda yeralan cünlversiteler kendileri tarafından seçilen orvanlar eliyle yöneUlir» ilkeslnl degiştlrmeyi (AıkM sa. 9, SBL Araplar Reaganhn bans planına sert kosullar eklediler % İsrafl Parlamentosu ABD Başkanı Reagan'ın Ortadoğu Hanım reddetti. # Cengiz Çandarın Fas'ın başkentindeki Atap doruguyla ilgüi yonunu: Fez'de FKÖ kazandı« 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog