Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

7507» 59. Yü: Sayı: 20862 umhuriy Kurncusu: Yunus NADİ tınbnası» oldugu bgrenlMl, Buna göre. ortaya uç seçenek sürüldü. Halen 30 olan katsayının 3533 ya da 37 olması nzerın de duruldu Konu Maliye Bakanlığı ile dıger yetkılıler arasında tartışıldı ve bııt çe tasansmda memur katsayiiinın «36» olarak yer alması gorüsO ağırltk kfyndı. Çok büyük n * o!a?ılıkla 38 olarak sao • tanacak ulan memur katsayıunın momur ay'ıklarında brüt 2 bin 280 iira ile 8 bin 400 hra arasında bir artışa yol açacaSı he&aplamyor Mpmıır ayiıklarındakı artışların va sal olarah emekli aylığı artışlarına da van sıyacagı b:!d rihvot. ÇAĞDAŞ YAITNLABI Geçmisin Kusları OKTAY AKBAL EDERÎ: 150 TL. tsteme Adresi: Türfcocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBCL 20 TL. 1 Eylül 1982 Çaışamba Gellr veNlafi DengeVermlerinin K A T C A V I Z f i A I I f V A D dusürülmesi kfisinliuazandı l i A l O B J 1 ü D U L U l U t f Maaşlar 1 ocaktan itîbaren brüt 2280 lîra ile 8400 lîra arasmda yukselecek ANKARA. (Cumhnriyet Burosn) Çalıçmalan sürdürulmekte oian 1983 maU ?ıh bütçe tasarısında memur ayüklan n a uygulanaeak katsaymın 30'dan 36' ya yükseltilmesı gorüşunün ağırhk kazandıgı bıldinliyor. 1 ocak 1983'te yürurluge gırecek yeni bütce üzertnde çalışmalar sürdürülüyor. Cumhuriyet tarlhinde llfc kez bu vıl takvim yıh ile bütçe yılı aynı zamanda. 1 ocakta başıayacaH. Bu nedenle bütce çahşmalan çeçen yülara göre daha erke ne alındL Yasaya gore. en geç eylülfin son günü Danışma Meclisi'ne sunulacak olan bütçe tasansı ekim ve kasım aylannda Danışma Meclısl'nde tartışılacak. Aralık aymda ıse. tasarı Mıl'ı Gü venlik Konseyı'ne gonderilecek. MGK Bütçe üzerındetn çaiıçmalannı aralık ayında bltırecek ve nütce l ocak 1983 ta nhınde yurürlüğe sırecek KVTSAYI 36 OLUYOR Ylne Cumhunyet tarüiınde ılk kez Iki trılyon Urayı aşması beklenen butçe tasarısının yatırımlar. carı harcaraalar ve transter harcamaları mıktarları bakaniıklar itlbarlylp tek tek belır'pniyor. Üzerinde «kesin olarafc anlavtnaya varılan» madde'erdPn binnın «mpmurlarıo aylıklarına e>as olan katsaymın artYıne yenl bütçe tasarısı ile 'k1 vereıde indımne gıdılıyor Gelır vergısı ya.^â binda get;en yıl gerçckle^tırıleü degısjik IIK soaucunda. şeıir vergli oratıları 1 ucaktan baş!a;arak \uzde 39dan vu?de 35 e ındırıLîvor BUHH et olarak nalen >u?de i o'prı nıali denge verei'i ite vine 1 ocak ıtıbanjMe yü^de l'e dusüyur Dolayısıyla kaUayı artıının d.şında yu^de 5 oranındd bır vergl rıdırımnın de vü rürıüae şırmesı beklenıyor Eylül boyun^a sürdurülecek but e ça ıı$ma!arı sonucunda ekonomıde geıffk v»! \ıv?ııUnacak ayrıntıUr kesınl'k ka Enflasyon resmen kabul ediliyor.. Yalçın DOĞAN Üst düzevde bir toplantı. Konu ylne ButÇA tasansının «teıt/eve donuk onemh büyükluklerinm* saptaatnası Boyle bir resmı topiantıda ılk kez ortaya ılgınç bır duşunce atıldı *Memurlara uvaulanacak katsavı artsm Ancak. katsayı yıhn ılk varısmda şu kadar olsun ikıncı yansında daha da artarak bu kadar olsun* denlldi Ve rına temel olan katsavının artışı* dıle fcetirilmış oldu Daha sonra «feafsavı artıjt» kesinleşti. Ancak nasıl bır artış o'acaktı?. Ketsavı slstemıne ilk kez 1970 yılında «ıdilmijtı Ve o tarıhte katsayı 7 olarak belirlenmışti 1975" te 9 B yukselen katsayı 1976 yiiında yıne 9 olarak kahmştt. (Arkam Sa. U., SiL 4 de) 1963 B u t ç e t a s a r ı s ı ile ilgilı o l a r a k ilk kez •memur avhkla YENİ MAASLAR NE OLACAK? • Derece 1 2 3 4 b 6 Kur garantisi isteniyor Kadrme 1 1 Gösterge 1.2JU 1 055 9'i 835 725 65( 59f^ .V500 4711 441. 425 410 39.. 380 A\lık Brüt EmekH Sandıjı 4J02 3 798 3 312 2.934 2.610 2340 2.124 1.962 1.800 1.692 1584 1.530 1.476 1.422 1.368 Damga Vcr^ısi 17b 152 132 117 104 94 EVLÎ i ÇLK:lh.Lt Mali ^iik >ergisl D.V telir 1 1 1 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1 11 13 14 12 15 1 1 1 1 43 320 37 8 » 33 120 29 3^0 36 100 23 400 21240 19 62» 18 000 16 920 15 340 15 300 14 760 14 220 13 380 11 787 9 916 8 33^ 7!9.=> 337 2s:< «5 78 72 68 63 61 59 57 55 6 174 S.323 4 643 4.133 3F22 3^33 2.942 2.772 2.602 2.4T2 2 262 240 20b 17.. 152 133 11R 10S 94 84 •27 .& 2 i 83i 2 i D4' 18 88» 17 0 * l i 4H1 14 25.S 1332P 12 4(J< 11784 79 ıı ıtr. 10 85K in54>J 10 240 9 930 74 fi9 65 Mesııt Krez: 200'ıı askm kuruluş kapaııma telılikesi icinde Majye es*i nı ve Eskişehır Sacayl Odası Meclıs Başkanı Mesut Ercr «Sanayi kuruluşl»nnın kur borç lanna kur «arantisi tanımak sanayi tercihlni yapmış bir iilkede kaçınılmu Mr loranînluktur* dedı Kur garantismin varacagı oo yutlan kesMrerek bundan bir yıl once ilk kez bır «kurtarms formiilfi» geliştiren Sayın Erez' !e Sanayi Odaa'nda görüştük. Ssyın Erea şByle dsyor «TürkJve hâla ne yank kt tanıtılk ım kalkmalım, sanayt ile mi kallarutlım »orununu sur maya devam etraektvdir Bir yandan 300°Q aşkın kuraliL* tfXi milvarlık bir kiır borco fle Ua panma tehlikesi Oe karşj karşı (Arkan Sa. 11.. ŞB. S da) UĞURLANDI Yaspr Arafat'ı Büyükelçöer. Lübnan Başbakanı. Mıisluman önderler, Lübnanlı solcu liderler ve buyuk bir kalabahk TEK Silahtarağa santralında yolsuzluk Bir deııiz nakliyat fîrmasına 200 milyonluk haksız kazanç sağlandı Hasan UYŞAL ANKARA Tfirkiye trık Kurumu'na (TEK) aıt la tanbul Silahtarağa Santraiı nın gereksınim duyduğu ko murun denız yoluyla taşınmasında. bır özel deniz nak lıyat fıımasına 200 milyonluk baksız ka2an; saglandı&\ iddla edıldi. Fırma ile ya pılan tlk sozleşmenın bıtımin den sonra ışe. pıyasa araştırmaat yapUmadan ve yıllık 115 milyonluk bır ış içın herhangı bır ihale olmaksızın sozieıjmeDin söz konusu fırma ile yenılenerek devletı zarara 9okarak bıçıımta uzatüdıgı belırj^ndı ILK'm Istanbul SılabJ ağa Santrali Içın Zonguldak tstanbul (Kuruçeşme» ara smda vıllık 230 bin ton kö rnurun denız yoluyla taşn ması ıçın tşletmemn amaş tığı Armatör Celal Sadıkoğ lu fınnasına < X mılyun Iı M) rayı bulan haksı/ ka7Hnc, sağlandığı ortaya cıktı Dev letın zararB gırmesıne vol açan ışlemler içın daha önce bu santralin îdare M0 dur Yardımcılı&ını yaptıklan sonra söz konusu fırma ya gıren v e onun adına i$ lemlen takıp eden <ZO) ile halen santralda ust duzeycte görevh 3 kışınm adının yolsuzlufea kanştıfr sap tandı Edinılen bılgıye Kore. ılk anlasma bin ton bişına 132 bin olmak üzere ıki yılhgina toplam 60 tnılyon 720 bin lıraya santralin kömurlerınır. ta^ınması ıçın yapıl'iı Anlaşma 27 eylül 1979 tanhmde sona erdı Sozle&me suresının bıtunıne bır gun kala fırma TEK'e başvura rak. taahhut ettıgı kömu ı un 80 bm tonunun kaldıgı (Arka<n Sa 11.. Sü. 3 de) Arafat Atina'da Fransa Devlet Başkaıu MHtcncand d» resnti bir zîyaret i<jin bugim Atina'da olacak. Stelyo BEİtnERAKİS AT1NA FTansa Devlet Başkanı Fraaçois Mttterr*nd resmı, Fslıstın Kurtulus OrgutU (FKÛ> Başianı Yaser Arafat ise gaynresnıı birer ziyaret için bugUa Atına'aa. olacaklar. Yunanistaa Devlet Başkara Konsta.."m Karamanlîs'ın konuğu Mitterrand ile Başbakan Ps.panâreu'nun ^onutu Ara/at'm Aüna'da bır görüşme y&pmayacaklan kesınlıkle aç^dandj, Beraaerinde eşı ohnajan Mıtterrand'a ''u bakan olmak üzere 80 davlet <Arkası Sa, 11., Sü. l de} Türkmen: Türkiye ile Israil in strateji anlayısı arasında bir uyum olamaz ANKARA. «.umlıuri%el BOro sa) Dı^ıslen Bakd.ü Iltnr Türkmen, «Turki\e ile Israıl • in strateji anlayışı arasııiıU hır vyumıın sörkomı«n olamuvaiMtmı> soyledı. Tflrknıen. dün duzenlediüi b*sm toplantısmda tsrnıl SaTimma Bakam Ariel §aron'ı:rj TUıklve'vi hedef alan sr>rîer>ni (Arkası Sa. 11.. Su. » oo) • Polonyada claylar cıktı polisle göstericiler catıstı • GuvenUb guçleri. Dayanışma nm kuruiuşunun 2 yüdonumünde kentte gosterı yauan bınlerce kışıyı daqıtmafe ıçm göz yaşar tıcı bomba kuUandı VARSOVA. (AP) Poionyada Dayunışma sendıkasının &un..uşunun i. vüdöntfmü oıan aun, hılkünîetin aldıâı olajanU'tu onlemlere raSır.an ola lar çıku Ilk naberlere Kore tiort buvuk kenrte. gostericılerle uo lıs arasında çatışma ciâtı. Gü venliıc çüçlen çost^ncılerı da (Arkası Sa. 11., Sü. >> da) CengizCAMDAR / Beyrut tan büdinyor Filistin Kurtulus ** .* Orgütünün Batı Beyrut ta son günü 800 Filısttnh genlla daha. dün denız yoluyla Batı Beyruftan Kuzey Yemen'e gıtn. Cenllaların Batı Beyruftan aynlışı sırasında duzenlenen törenı ve ayrılıştan sonraki ızlenınüen arkadaşımız C£JvG1Z ÇANDAR'ın notlanndan sunuyomz. Israil bir Suriye ucagını dücürdü fii ıl^ Suriie arasiiidası a'eskesten bu yana i!k nava çarpış ma5i dtai sabah merıfcna pflc\ ve ISTOII favas t'çakıdrı D > ğu Beyrut uzermae uır 8unye Mig 3 uçafffii dü«unftı. «Löbnanın Sesi» radyosunun bildırdiğine göre, îsraıl uçakla naın Surij"e uçağını vurmasıa dan sonra" Sovyet yapısı Mıg (Arkası Sa. İL, Sü. 3 de) OKll. BlRINt'lMNt KLTLtiUrt liunbul'a geleıı Uevlet Başkını Ur^eneral Kenan Evten Hava ve üenlı Harp Okull a ı n ı i meznjı olan teçnunlerin üiploraa töremne katıldı. Fotoçrafta, Orgeneral Evren. Hava Harp Okuiu'nu birinciUkle bitlren Tcğmea Ha.san Hüsevin Detniraslan'a diplomasını verdikten sonra kutlarken .. <Fotoğral: Erdoğan KÖSEOGLU) Yalçın Kücük, "Bir Yeni Cumhuriyet Için,, kitabından yargılandı t^Unhnl Haber Servlsl «Bir ¥eni Cumhuriyet tçin» adlı yapıtında, yayın yoluyla komünizm propagandası yaptıgı gerekçesiyle Yalçın Küçük'ün yargılanmasına dün îstanbul Sıkıyönetün Komutanügı (1) Numaralı Askeri Mahkemeslnde başlandı. Küçük'ün TCY'nın 142/46 maddelerl uyannca cezalandınlması istenlyor. Yalçın Küçük hakkında daha önce İstanbul 6. Agır Ceza Mahkemesl'nde dava açılmıs ancak. dava dosya(Arkssı Sa. 11., Sü. 3 de) G Evren, Deniz ve Hava Harp Okullarının diploma törenine katıldı 217 lıa\aa teğmen. 159 Türk, 47 Iibyah deniz teçmeni diploma aldı.. Törenlere MGK üyeleri ve Başbakan da katıldı tstanbul Haber Servisl Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren dun sabah Istanbui'a gelerek Hava ve Denız Harp Okuiu'nu bıtıren tegmenlerın diploma törenine katıldı Orgeneral Evren'le bırlıkte MUh Guvenlık Konseyı uyeleri Baçbakan ve Milli Savunma Bakanı da lstanbula gel dL Ilk toren. dun sabah Yeşılyurt ta Hava Harp Okulu'nda yapıldı 217 havacı tegmenm mezun olduğu 28 donemın okul bınncısı Tegmen Hasan Huseym Demıraslan'a dıplomasını Devlet Başkanı Orgeneral Evren verdı Okul ıkuıcısı Teğmen Hurrıyet Karageldi uçuncusu Tegmen HMogan As'antaş dörduncüsu Tegmen önder Aydjn(Arfcası Sa, 11., Sfl. 3 de) bzyeslan. gozjaşları, gbzjaşlan, güıücukler, gulucuivler ve kulakları sa£ır eden makinaiı tule* ateşı ile RPJ7 roketlennm havayı tıtreten ıniılaklan... Dun 600 kişilık Dir KCıstıail savaşçı kafıiesı oaha denız yoluyla Knzey Yemen'e utarlanuı. Boylece, 'bugün Surıye'ye ?:decek küçıis bir savaşçı katılesiyle Filistin Kurtulış ÖrgUtü'nün 19S9'daa 'oen Luonan'da sürdurdügü sılahh varağı Kuzey Lubnan ve Beıiia Vadisı haricınde sona enyor. Ögie ssatîerind* savasın harap eitığı Unesco aoiı möydanda toplanan son büyuk sa\"aşçı kafıles; TSI lö te kamyonlara doluştu ve hıçkırtklar, zaler işaretieri ve yerı gogü ınleten makınaiı tutek ve roket atışı arasında yola çıktı. Baslannda bordo berelen, tertemız haki gıi'sllerı, boyunlarına doladıklan sy^hbe;'az keffiyeleri, ellerınde Yaser Ara/at'ın buyuk bor loiogreflan, Pülsun ve Ltibnan bayraklanyla hmaEa doğru vola çıkan Rllstınli savaşçtfar gorkemli bır renk cunı(Arkası Sa. 11.. Sü. l de» • 6AZI TELERDE KESİN KAYITL^VR BAŞLADI Habcri 7. Sayfada Genel secimler beş yılda bir yapılacak ANKARA, (Cvnhortyet Biirom ) Iki güniüi aradan sonra Anayasâ tasansının rcaddeleri Uzeriodeki gorustnelenne yeniden başlayan Danışma Mec lısi, Genel Kurul'da dün görtlşulen 19 maddeden 12'sı kabul edilip, Tsi Komısyona verilirkan, 13 günde 105 madde gdrüçuierek 200 maddelık tasannın yarısı aşütmş oldu. Genel Kurul'da dün seçimlerin b > plda bır rapıünası kabul <$ edılirken, ızinsız ve ozursuz olarak bir ayda torılam 5 gun Meclis çalışmalanna katılrnajan üyelerın uye'.lğının dusrnes: b^rnnısena:. Mıüeuekılı odo nek ^e ^olluöanna bır tavan petınîmesırar» Anavasa'da ver aîması ilke olarak kgjbul edili'ken, önergeye karsı çncan Komlsyon Başkanı Aldıkactı. Danışma Meclisi'ndekı gorftvın den başka bir vasama gorevl düsünmediğmı belırterek, «"\D1 leUekili maaşlan çerçekteıı hizmet >apabiIecck. onlan r»hat gfcindirecek kadar dolgun otmahdır Ba nedenle Anayasa'da suur scürilmemelidir» aedl Danışma Mecüsı dün saat '0' da Başkaavekülerinden Fenra Islimyelı'nin ycnetiminde toplandı. Islımyeli. istanbul üyesı Ferıdun Ergın'm DM uyeüğındcn ıstıfa etrnesıne ılişktn tnek : IOU okutarak üyelerin bilgisıre sundu , Maddelenn görüçülmesıre ^eçıldı. «Mllletlerarasj andlaşmalan nygun bnlma» başlıkiı ü7. madde ele alındı. Bu maa(Arkası Sa. 9, Sfl. 4de) Idari Yargı... 61 Anaya&ası, bilindigi glbl «tdarenin her törIft eylem Te işlemîni» ldari yargı denetimıne bağlamıştı. ldari yargmın yürütmenln her türlü eylem ve işlemini denetlemesi, AP hükümetlerince oteden berl yakınma konusu dmuştu. 61 Anayasasının söz konusu 114. maddesi, 12 Mart 1971 dönemınde deglgtirllmış, böylece idari yargının görev ^tn\ riaraitaimaif lstemalçtL (Arkaa Sa. IL, SiL 7 de) DM'de kabul edilen maddeler 9. sayfada Türkiye'nin ilk kadın Büyükelçisi Filiz Dinçmen anlatıyor 8. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog