Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ulusal Sanayi MUMTAZ ZEYTİNOĞLU llgiyle aranan kitap Yayına Hazırlayan: Prof. TAHSÎN YÜCEIİ EDERÎ: 100 LÎRA tsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU tSTANBUL Cumhuriyel 59. Yd: Sayı: 20839 Kurttcusu: Yunus NADt 20 TL. 9 Ağustos 1982 Pazartesi kk İ" ÇAGDAS YAYINLARI Ailenin ÇiEesi Bosanma Her H.V. VBLİDEDBOĞLU aydının okuması gereken .vapıt EDERİ: 200 TL. tsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL İlk kez ASALA üyesi bir Ermeni terörist Türkiye 'de yargılanacak Yaralı terörist: Az bile oldu! da 100'ü aştığmı söyledı, Ekmekçıyan bunun üzerıne, «a? bile olmuş» dıye yanıt verdı Yetkilıler. ASALA'nın Esenboğa saldırısının gensmde yatan amaçlann ve teröristlerm nereden ge'ıp eylemi ne şekılde vürüttüklerıne ılişkın kesın bilgılenn, üzerinden kimlık ya da herhangı bir belge çıkmayan ve sağlık durunru iyıye giden terönst Ekmekçiyan'ın aynntıh sorşulaması sonucunda ortaya çıkacağuıı söylediler. Böylece tlfc kez, 19T5 yılından beri TUrkiye'mn dış ülkelerue. kı resmı temsilcıliklenne yone. lik saldınlarda b'jlunan ASALA örşUtünün bir uvesı Türk makamlarınoa vargılanmış oıacak Olay aynca savcüık ve çeşıtlı ilgilılerce çofc yönlü olarak soruşturııluyor. Esenboğa Çubuk'a bağlı olduğu ıçın, olay yerıne ük akşam Çubuk Savctsı gitn îlk inceleme ve soruşrurmalan vaotı Cubuk Savcısı dün sabah Ankara'va ge'erek, mcelernPlerı hakkında Ankara SavcılığTna btlgi verdı Aynca çok sayıda savcı vardımcısı hastanelere dağılarak, olayda yaralanan görgü tanıkları ile konusuyor. ifade alıyoriar. önceki ataşam Esenboğa Havaalanı'nda soruşturma yapan Ilgililer, bir yolcu valizmde, bir bıdon dolusu benzinin bu 12 gündür Ankara'da oldukları saptaııdı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Esenboğa baskınıyla ılgıli soruşturma dennleştırılerek surudurülurken 2 Ermeni teronstin An fcanı'da Guleryu^ Oteü'ndo 12 gun kaldıklan anlaşıldı. rdmılen bügilere, gore 27 temmuzda Turkıye'ye gelen ıkı terönst Ulus'ta Itfaiye Meydamn da bulunon Guleır yuz Otclı'ne geidıler, Otel ka yıtlarma ı^ımlennin yarılma sı sırasmda U7erlprinde ta sıdıkları Mısır pasaportuııu verdılpr, pasaportlarda tarorısUerden bırınm admın «Samir Yusuf» oburunun ısa «Vecdi» olduğu yazılıydı. 1e (Arkasj Sa. 11. Sü, 1 de) Ölü sayışı 8'e cıktı, terörist iyi Türkce konusuyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu ASALA'nın Ankara Esenboğa Havaalatn'na düzenlediçi saldında yaralı nlarak ele geçirilen terörist Leon Ekmekciyan dün sabah ayağa kalkarak odasında görevli polislerden biriyle konustn ve olaydaki ölü ve yaralı sayısını öğrenince, «Az bile olmuş,» dedi. ASALA uyesı terönst Ek. mekçıyan, A.Ü Tıp Fakültesı Hastanesı'nde sıkı güvenlık onlemlen altında tutuluyor ve te davısı büyük ozen ve süratıe siirdürüluyor. Ekmekciyan dun sabah Konuşacak durutna «etdi ve nobetçı savcıva ıfade VTdı. Ekmekçiyan'm odasında görevlı polis memurlarmdan birı, çok iyi Türkçe konuştuğu bildirilen Ekmekçiyan'a havaalanındaki olayda, 8 kişinin öldüğünü, yaralılann sayısının lundugunu saptadılar. Bu yolcu valizının sahibi bulunamadığından, valiz polis denetımınp alınmıştı Yaralılara, boyle Dir valızleri buHırmp bulunmadığn da soruluyor. Mavı renkll valıztn oldukça lıiks olduğu biL dınliyor. Valizden bir gömlek, bir panrolon da çıktı Soruşturma sonucunda ıçınde benzin bıdonu bıılunan bu valizin terbrtstlere ait olduSıı kanısına varıldı. Ancak, bu kanı he niiz kesınlık kayanmış değıl Esenboğa'da inceleme yapan yetkıliler. oncelıkle «pasaport» bölümünde çalışanlann bilgılerıne ba^vurduîar. Olay, pasaport boUimtiniin önünde başladı. Olay öncekı gün saat 15.43 sıralannda meydana geldi. Alman Hava Yollan (Lutthansa) İle seyahat edecek yolculann • P'jntTlannın aerıetimıne baş lanmıştı. Aynı saatlerde hareket edecek Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nm fKLM) j'olcu ları ise, henüz salonda sıralarını beklemekteydiler. 16.30 sıralannda kalkması beklenen Lufthansa uçağına yolcularm bir bölümü alınrtıaya başlanmıştı. Lufthansa uçak yolcularının bilet ve pasaport denetiminde, yolcular arasında, ortalarda bulunan Ermeni teröristlere he GOZÜ YAŞLI KALVVLAR Teröristlerin öldürdüğü polis Atilla Bahşi'nin eşi ve çocuğu, «kannüz sıra gelmemişti. Ermeni Jı haftasonu»nun gözyaşına boğduğıı insanlardan. 1957, Hatay / Kınkhan doğuınlu Bahşi havaalanında, vuruldu^u yerde hayatım kaybetti. 1935, Trabzon / Akçaabat doğumlu. evli, iiç çocuk terörtstlerin eylemlerine tam babası Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hamdi Yahyaoğlu da teröristierin kurşunlarıyla can bu anda başladıklan belirtiliverdi. Esenboğa cevresindeki grttvenlik zinrlrinp katıimaya çiden. 1949 Blngöl doğumlu, evll. öv yor. Kendilerlne sıra gelmediğt halde, olaym neden o sırada çocuk babası polis tnemuru Celal Biroi ise yolda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. patlak verdiği üzerinde ilgiUler uzun uzun durdular. Jtiadelert alman pasaport görevlileri, «Biz herhangi bir şeyden şüphelenmedik. Pasaportlanm s orup incelediklerimiz arasında teröristler yoktu» dediler. Bu na denle, teröristlerin herhangi bir heyecana kapılarak ateş aç maları olasluğı ile ilgili tahtninler ortadan kalknuş bulunuyor. ANKARA (Cumhuriyet BOro vaalanına gittiklerini belirtti. cer, oğlunun Ankara'ya görevll Bu arada, ilgililerin soruştur su) Esenboğa havaalanma Esenboğa havaalanmdaki kan olarak su tahlili yaptınnak üze ma sırasmda yanıt aradıklan saldın düzenleyen iki terönstle h saldırı sırasmda lokantanın re geldiğini anlattı Anne Senbir soru da şu oldu«Madem M, teröristlerin b6y ilişkisi olduğu ileri sürülen Be camından atlayarak kaçmaya cer'e yönelttiğimiz ssorular v& le bir niyetleri vardı, neden a kir Sıtkı Sencer'in annesi Mü çalışan Bekir Sıtkı Sencer'in yanıtları şöyle: lana ve yolcu salonuna girer şerref Sencer, iddiaları kabul annesi Müşerref Sencer, «Oğlu Olay nasü oldu, siz orada îirmez bir saldınya geçmedi etmeyerek, oğlunun Ermeni te tnu Ermeni yaptılar. Her şey mıydınız? ler de, Lufthansa yolculannın röristlerle ilişkisi olmadığını yaptılar» diyerek iddiaları va«Biz 1213 kişi beraber haarasında yerlerini alarak, sıra söyledi. Müşerref Sencer, Be lanladı. Bekir Sıtkı Sencer'in vaalanma gittik. Kızım ve daya Ririp bir sfire bekledller?» kir Sıtkı ve akrabalarıyla bir Aydın'daki TEŞTAS firmasında madım üç sene evvel Amerika" Bu sorunun yanıtı henüz a likte Amerika'dan gelecek ak kimya mühendisi olarak çahş ya gitmişlerdi. Onlan karşıla(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) rabalarını karşılamak için ha tığuu belirten Müşerref Seniçin havaalanma gitmiştik. Davaya Sıkıyönetim Mahkemesi bakacak CEZASI tstanbııl Haber Senisi Kaj, oiürak vaka^snân brm«n1 tcron^tm evlemt can gu' rıı tehdıt eden eylemler ğmde olduğundaıi sıkıyönetim mahkemesınde yargılanması ga rekiyor. Yürtirlüktekl yasalanntua göre Ermeni teröristin suçu TCY'nin 125. ve 450. maddelerine girebileceği gibi, 448. va 450. maddeleri de içerebilecek. her iki durumda da fiili adam c«zasuıı gerektiriyor. (Arkası 9. Sayfada) Devlet Başkanı mesaj yayınladı İDAM "Akıtılan kanın hesabı tarihe bırakılmayacak, Haber Merkezi Devlet Başkanı Kenan Evren, Türk mllletine bir mesaj yayınlayarak «MiIIetce teessürttmüz çok derindlr, sö nen hayatların ve akıtılan bunca kanın hesabı tarihe tniras bırakılmayacaktır» dedi. Evren olaym derin bir nefret ve üzüntü yarattıgını belirtti. ASALA saldırısmda hayatını kaybedenlere başsağlığı. yaralılara acü şifalar dileyen Devlet Başkanı Kenan Evren'in mesajı ö?etle şöyle: «Bu olay hangi asıldan olursa olsun tüm Türk vatandaşlarının kalbinde kapaırraayacak gazap ve infial tle dohı yeni bir yara daha acmıştır. Hedef gözetmeden birçok ABD Dışişleri Bakanhğının açıklamasında «Bu, alçakça hareketlere karşı ahnması gereken katı önlemlerin vahşi bir hatırlatmasıdır» dendi. Başbakan Ulusu bütün dünya devletlerini te rörizme karşı samimi ve kararü mücadeleye çağırdı. masum insanın hayatına son veren veya kanının akmasına yol açan bu şekildeki insanlık dışı, canavarca saldırılarla bir avuç şeni katilden oluşan ASALA ve henzer uluslararası terör ör gütlerinln Türk milletinl neye boyun eğdlrınek Istediklerini anlamak güçtür. Vatandaşı olduğu çeşitll yabancı ülkelerin koruması ve teminatı altında masum görünüş içinde türlü kirli işlere ve entrikalara karışmış kişiler çıkarları için bu örgütleri maddi ve manevi olarak destekleyen ve teşvik eden Ermeniler ile terör guruplarını ülkelerinde barmdırmalarına imkan sağlayan, adeta bunlara yasal bir kişilik tanıyan ve (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Süphe altındaki Bekir Sıtkı Sencer'in annesi: ' Oglum terörist degil, Sıtkı Aydın'da "tEŞTAŞ" ta çahşıyor. Buraya gece otobüsüyle geldi. Dün (öncekl gün) sabah indı. Ögleden sonra arabalara sı£madık. O, bir iki kişiyle beraber hava yollan otobüsüyle geldiler, orada buluştuk. Gençler 67 kişi lokanta kısmında oturdu. Biz de, Amerika'dan gelen uçağı gördük. Oraya yöneldik. (Arkası Sa. 11. Sü. l de) Kücük Gazi konusmaz oldu % YARALILARDAN 311 İLK MUAYENELERİNDEN SONRA TABURCU EDİLDİ. ANKARA, i Cumhuriyet Bürosu) Ermeni KurtuluS Ordusu tASALA) mihtanlarının havaalanı baskını sonucu yaralananlar. olayı «bütün dünyanm lanetlemesini» iatediler. Olay sırasmda ayağmdan ve başından yaralanan 2 yaşındaki Gazi Kürkçü ise olaym şokundan kurtulamadığı için konuşamıyor. Esenboğa havaalanmda meydana gelen olaylar sonucu yaralanan 72 kişi Ankara'nın çeşitli hastanelerinde muavene edildi. Bunlardan 31'i ilk muayenelerl yapıldıktan sonra taburcu oldu. Geriye kalan 41 kişinın yattığı Nümune Tıp, SSK. Hacettepe. Mevki ve Ankara Hastaneleri'ndeki ya ralılarla yaptığımız konuşmalarda bütün yaralılar olayı lanetledi Yaralılardan kimisi olayı «cahillikle» nitelendirirken, kimisi de «az yara aldığı için haline şükrediyor» 2 yaşından 62 yaşına kadar her yaştan ANKARA. (THA) Er yaralıya rastlanan hastanelerde akli dengesi bozulan meni teröristlerce Esenboğa havaalanmda yapılan bas kîşiler de var. Akli dengesikmda ölen Emniyet Müdürü nın bozulduğu belirtilen bir Hamdl Yahyaoğlu'nun öl yaralmm (Veli Kilis) Ankara Nümune Hastanesi'nden meden önce havaalanı koru masının zayıf olduğu yolun kaçtığı öğrenildi. da rapor hazırladıgı öğrenil Yaralılardan, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane(Arkası Sa. 11, Sfl. 8'de) (Arkası 9. Sayfada) Kafaoglu: Çok ağır bir miras devraldık Volgın PEKŞEISl «Özal politikalan başarıh olsaydı niye ekip değişti» diye soran Maliye Bakanı ekonominin gerçek durumunu gösteren bir rapor hazırlattığını ve bunu açıklayacağını bildirdi. ANKARA, (ANKA) MaUye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Başbakan eski Yardımcısı Turgut özal tarafından ortaya atılan eleştirüeri yanıtlar ken, «gerçekten çok ağır bir miras devraldık. Onun altmdan kalkınmak için çalışıyoruz» şeklinde konuştu. Kafaoğîu, ANKA'nın «Özal polltikalarının başansıyla» ilgili sorusuna da, «başarıh olsaydı, o zaman niye ekip değişti?» sorusuyla kar şüık verdi. 15 Temmuz 1982 günii goreve başladığmda, ekonomırun gerçekten hangi durumda olduğunu tesbit etmek üzere bıı rapor hazırlattığını açıkiayan Maliye Bakanı Kafaoğîu. «ra. por biter bitmez açıklayacağım. Ekonominin gerrek clıırıımu rapor çıkınca görtticcek» dedi. Maliye Bakanı Adnan Ba«>er Kafaoğîu, emlsyondaki genışle Sözümüz sismanlara değil, zaysflara... Bu yaa dizisinin hazırhklarına şişmanlık Borununa bir çözüm getirebilmek amacıyla başlandı. Ancak uzmanlarla konuştuktan ve bazı araştırmalar yaptıhtan sonra amacımızda küçük bir değişiklik oldu Yazı dizimiz, şimdilih şişman olmayanlara (yani norrnal kiloda veya altında olanlara) seslenecek. Çünkü uzrnanlar şişmanlamış bir kişinin eski durumuna dönmesinin çok zor. hatta olanaksız olduğunu belirterek şu görüşte birleşiyorlardi: «Zayıflamaya zayıfken başlamalı» Verdikleri örneklere göre çeşitli rejimlerle kilo yitiren insanlar bir süre sonra yeniden şişmanlıyorlardı. Ne hi, bu uğurda büyük çabalar ve paralar harcıyor, çeşitli sömürülere alet oluyorlardı. O yüzden bu yazı dizisinde konumuz, nasıl zayıflanacağından çok nasıl şişmanlanmayacağı olacak. Şişmanlığm mekanizması bilimsel yoldan ele ahnırhen bu uğurda sokağa atılan paralar ve işleyen sömürü mekanizması anlatılacak. Sözün fewast şu: Eğer şişmansanız ve zayıflamah istiyorsanız bu yazıyı okumanızm size pefe yararı dokunmayacak. Fakat eğer zayıfsanız (ki bu durumunuz tıp dilinde »şişman adayı» olarak tammlanıyor) okumamzda yarar var. Yani sözümüz sismanlara. degil zayıflara.. "Koruma yetersiz,, raporu yazarken vuruldu menin enflasyonu hızlandırnto« smm kaçınılmaz olduğunu ba lirterek, «hedeflenen yuzde 2% oranııu bu sene iutturmak pek nıümkün olmayacaşa benzi>ot» dedi ve şoyle devam ettı: «IMF'de son yaptığı kOnstiJtasyonda yüzde 30,(î oranmda bir enflasyon tahminl yapmış. Orada durabilirsek, gene de basarılı olacak. Ama şiındiden ne olacak deyince, tabii kesin bir tahmln yapmaya imkân yok.» Adnan Başer Kafaoğîu. «Emisyondaki arlışın enflasvoıın hızlandırmasına engel olmıık Irin belli önlemlerin ahınp, alınamavacağı» yolundaki fou so(Arkası Sa 11. Sü. 4 de) Eski politikacıların anayasa görüsleri Sismanlık: SANTRALI Sismanlık sorunu bize Amerika'don ithal edildi ! Cerrabpaşa Tıp Fakfiitesi Sismanlık Po< llküniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikret Biyal, «Polikliniğe. Ideal kilosunon en az 30 kilo üstünde banımlar basvunıyor. Bir gram yağ dokusu yakıldıçıııda dokuz kalor! vernıektedir. O halde 30 ldlonun fizerindeki yağ birikimi 300 bin kalori verecektir. Böylece 10 kadın biraraya gelse taemen hemen ber konuda kullanılabilecek büyük çapta Mr enerji santvaII kurulabilir» diyor. Akcali: Demokraside Bakan dernek kapatamaz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan AP'nin Adana eski milletvekiti ve Anayasa Komisyonu Başkanı Cevdet Akçah, 1982 Anayasa Tasansını eleştirerek, «İçişleri Bakanına dernek kapatnıa hak kının verilnıesi demokratik prensiplerle bağdaşmaz» dedi. Akçalı, Anayasa Tasansı'nın «herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir» maddesine değmerek, «siyasl bir organ olarak Icişleri Bakanına bazı sebeplerle de (Arkası 9. Sayfada) Ermeni Terörist «ASALA» adlı Ermeni terör örgütünün Esenboğa havaalanmda işlediği korkunç cinayetler blzleri acı acı düşündürmelidir. Demek ki, bu terör örgütü yurt dışmdaki diplomatik temsilcilerimize karşı glriştiği alçakça saldırılar yanmda şimdi de yurt içinde bazı hedeflere saldırmayı planlamıştır. Esenboğa baskınını bu açıdan değerlendirmeliyiz. Hep yazılır, hep söylenlr: Terör, yapısı gereğl, çok ulusludur. Terör örgütleri, birçok ülkede yuvalanmış, terör odaklannca desteklenir. Bu kadar sllahı, bu kadâr parayı, aracı, gerecl ve sahte pasaportu Ermeni teröristlerıne sağlayanlar klmler(Arkası 9. Sayfada) Hastane kapıları ana baba günü... 1errahpaşa Tıp FaKOltesl Şişmanlık Polikliniği'nde sıradan yurt> tasm «şişman» sayacagı kişiler kapıdan kovuluyor. Sokakta yurürken arkasından döniip bakacagınız ölçüde «topln» kişiler ise, poiiklinik gbrevliieri veya diger hastalar tarafmdan «siz nasıl zayıfladınız?» yollu sorularls (Arkası 9. Saytala) ANKARA, (Camhnriyet Büıtîsu) «Bagfin Bremmner'de işe başlamam lazım. Kocam da Aljnanya'da merak içinde» dıyor genç kadm. Yıluk tenini geçirmek üzere koeasmı Almanya'da bırakıp memleketl Kırşehır'e geîmış Ayşe Durmuç, 26 yaşında. iki de çocuğu var. Annelerinin baş ucunda şaşkın şaşkın bakıyorlar, genç kadının sarılı bacağına. Annelerine ne olmuştu, niye bu hastanedeydiler?.. Ayşe saldmnın şokundan dana çıkmamış ki kesik kesik (Arkası Sa 11. Sii. 4 de> C
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog