Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

r UNİVERSİTEYE HAZlRLAMADÂm 83 KURS DÖNEMİ •"" KAYITLARIMI2 /DEVAM ETMEKTEOtR Tlf. 37 79 33 37 3S 06 KADIKÖY DBSANESİ 1982 Cumhuriy 59. Yü: Sayı: 20838 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 8 Ağustos 1982 Pazar DÖRTLER^ DERSANESI '. liae son 23 ağustos l/ll eyiOl Beklemeliler 418 eklm. Cağaloğîu Ut ( Esenboga'yı basan ASALA üyesi 2 teroristten 1'i ölü ele geçti Ermeni terorizmi yurdumuzdaki ilk topiu cinayetinde 5 can aldı; 72 yaralı Toplu Cînayelin Boyutları Ankara Lscnboğa havalimanı Ermeni teröristlerin eylemiyle kana bulanmıştır. Olayın boyutları su satırlar yazılcîgı sırada yeterinee ortaya çıkmış değildir. Ne var ki. bu asamada hile bazı teşhislpt yapma olanağı vardır0 önce Ermeni teröriz minin ;lk kez Türkiye sınırlan îçinde bir cyiem girişimine geçtigi görülüyor. Şimdiye dek yurt dışmda. co£unlukla Amerika ve Batı Avrupa'da dış görevlilerimize vönelen kaniı terör evlemlerinln bu «ez Tiirkiye'nin baskpntinde sahneve kon d'iÇnna lanıl* olııyorıız. Bu vpni TPİKmpnin anlamı iist'inde durulmalıdır. © CUnkti Tiirkiyc. terör ve anarşiye karşı Ikl yıldan berl ciddf bir savaşim vermiş bu yolda basan safilamıstir. Bu basarının da bpdpli bt'iyttk olmuş. bir siire irin toplum O7eiırlrtklerdpn vazsreçme nzverisini KÖStermistir Şimdi hıı noktada Rrrnent tprörüntin jrölaresinl ülke listüne dftşilrmesine hiç kimse Izln vprmevecektir. Halkın ve devletin bn yolda kararlı oldngunn dtınya kamnovunnn bHmesinde yarar vardır. O Kaniı olayın perde arka«ı yeterfnce aydınlanmasa bile, Türkiye' deki Ermeni yurttaşlar topluln&tınun hu kaniı eyietne karşı oldugunu biliyoruz. Ermeni terörflnün Türkiye'de bîr tabanı ve maddi deste&i bıı'unatnaz. Dışardan tezsrâhlanan bı< kaniı oyunnn umııtsıı» bir çırpınış oldufıınıı vur?ulamakla yarar vardır. O Olayın bir başka yanı da, terörlstlerin plan larını düsündiiklpri çerçcve îcinde arerçekleştirpmpme'prinde heliriyor. Gevçl kaniı terör 5 can almış. 72 insan varaîanmıştır, aına, ortada eksik kaian hir sirişim vardır. @ Rir rtnemıl nnkta daha unutulmamahdır. Hava yolları?ni7in düzensİ7 çahsması hava alanlarıni karmakarısık ettnekte. ?örevlilprin Isinl 7orlaştırmaktadır. Hava alanlannda tam hir di«iplînîn *a§İDnması, yalrıır polisiye öniemîprle oiası doSiIdir. Hava ıılasımını rte vapıp edip bir yola kovmalıvre Artık bütün diinyada lıava alan ları duyarlı v«* sıpak noktalar sayıimıakta. buna röre bir dü/rr kurulmaktadır. Türkiye buyiık bir ülke, denev'mll bir dPvlettir. ÎJ1iı«al yapıınız her tfiriö saıdırıva karsı Upndislni koruma«ını hllerek tlr. Yazık ki, bu sprçek, £8ztt dönmftş klnıl çevreİPrce yeterincf bilinemiyor. Havöalamnın bekleme salonundc bulunan yoEcuların üstüne bcmba atıp otomatik silahlo toradılor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Ermeni terorterrrt yuw dumuzdaki ilk toplu cinayetınde 5 can aldı, 72 kışıyi yaraladı, losa adı ASALA olan Ermeni Gizli Kurtuluş Örgütü üyesi ok duklsrı bildirilen Ermeni tedhişçı'er dün öğleden sonra havaalamna bafkın düzeniedıler, ha\aalanı terminal binasma bomba fttılar kurş.un yagmuruna tuttular. saldında aralarmda Emniyet Müdür Yardımcısı Hamdı Yahyaoğlu'nun da buluııduğıı üçu polis 2'si yabnn<"t uy rukiu olmak üzpre 5 kışı caa verdı. Guvenlik Kuvvetlerıylp çatışmaya gıren Ermeni tnrön^'lerden biri kısa bir süre sonra ağır yar.'.lı olarak ele çecırıhrken, diğer terörist hava~lanı restoranına kacarak burada 20 don fnzla kışıvı bir süre ıvhm tuttu Daha sonra bu teıvr:s.t ölu olarak ele geçti. Ermeni terörıstlenn saat 16.30'da gırıştıkleri baskın sırakmda Türk kimligi ta>ıyan üçürtcü bır kışi ise sağ olarak ele geçti Sozkonusu kuşkulu kışmm ŞEHIT OLDU TcrfiristlerlB A.Ü. Fen Fakültesi Kımya bopirişilen çatışmada sçhit olan lümü öğrencısi Bekir Rıtkı Sancar olduğu ve olay sırasmda Ankara Emnivet ıviütlür Var« camdan atlayıp kaçmak istediği dımcısı Hamdi Yahyaoğlu^ bildırildi. Ermeni terörıstler baskın sı» 9 rasında Türk hükümetınden Ermeni hukümetmi resrncn tanımpsmı ıstedıler, saldırıyı ASALA Ermeni örgütü üstiendi. Baskm nedemyle Esenboğa havaalanı ulaşıma uzun bir süre kapanırken. havaalanlannda guvenlik önlemleri artınldı. Ankara'ya uçak kaldınlmadı. Olay sırasında havaalanı çevresinde geniş gUvenlik ön ANKABA (Cumhuriye* B8» lemleri ahndı. Ankara Esen rosu) Ermeni terorıstl»boga Havaalanı yolu trafi&e ka rin kanh saldınsında 5 kisl patıldı. Genelkurmav tkinci öldu, 72 kişı de yaralandı. Baskanı Orgeneral Necdet öz Ölenlerin adlan şoyle torun ile Ankara Sıkıyönetim Hamdı Yalıyaoğlu (AnkaKomutanı Korgeneral Recep ra Emniyet Müdur Yardım Ergun olay yerine giderek ope cisı). Atilla Yahşi (Polis). rasyonu yönettiler. Devlet Başkanı Kenan Evren de olar Cemal Birol (Polis), Her, sırasında sık sık teNizle bil bert Rossfinowski (Afşln^ (Arka« i. Sayfada) (Arkası 5. Sayt3da» Ulü ve yaralılaruı adları YAitALJLAR TAŞ1N1VOR: Ankara'nın Esenboğa havaalanına riiin öğlcden sonra bastan düzenleyen, birl oiü olarak ele geçirilen ASALA üycsi Ermeni teröristler, 5 kişinin ölmpsine, 73 kişinin de yaralanmasına yol açtılar. Eraıenl teröristlerin terminal binasında bomba patlatması ve sağa sola ateş açması sonucn yaralanaolar görevliler ve yıırttaşlar tarafından bastanelere taşıntlı. Yukarıda serumunu Ud kl^lnin ta^ıdığı bir y<*ralı hastaneye gotürülürken... Olayı yasayan Esenboğa Emniyet Müdür Muavini: ve eylertileri Gizli Ermenıstan Kurtuluş Ordusu (ASALA) 1975 yılmda kuruldu, admı ilk kez Beyrut'taki Türk Turızm ve Tanıtma Bürosuna bomba atarak duyuran örgüt 7 yılda gerçekleştirdiği 29 saldında Türk görevlilerl şehit etti, temsilciliklerimizi bombaladı, Ermeni Tedhiş örgütlerinin TUrklere yönelik saldınlarından çoğunu ASALA gerçekleştirdi. ASALA, Ermeni örgütlerinin en çaphsı olarak biliniyor. Diğer Ermeni örgütlerinden bağımsız olduğunu iddia eden ASALA amacımn anti emperyalist bir Ermenistan kurulması için sonuna kadar savaş vermek oldugunu belirtiyor, ASALA Ermeni militanlarının tutuklu bulunduğu Ulkeler aleyhlne de saldırılara geçmek tehdıdinde bulunuyor ve bazı eylemlere girişiyor. ASALA'nm eylemleri Ozelikle tsviçre ve Pransa'daki kuruluşları da hedef alıyor. ASALA'nm önde gelen liderlerinden Agop Agopyan'm geçen cuma günü îsrail saldınsı sırasında Batı Beyrut'ta yaralandığı daha sonra öldüğü büdirilmişti. Gizli Ermeni Kurtuluş örgütü ASALA'nın ilk saldınsı 7.2 1975 taıihirde başladı Beyrutta Turizm ve Tanıtma Bürosuna konulan ayarlı bomba imha uzmanımn elinde patladı, uzman yaralandı. Bu olayla admı duvuran Ermeni örgütü ASALA'nın diğer eylemleri ise şöyle: (Arkası 5. Sayfada) ASALA Ermeni terörist Ttirkçe konuşuyordu ^ 7 yaşmdaki Banş Tuncay: «... Büyük bir silahla restorana girdi. Bana bir kâğıt verdi ve 'Silahsız bir polisi buraya yollamazsanız rehineleri öldüreceğiz ASALA' diye yazdırdı...» $ Halil Şenlik: «Saat 14.15'de basladı olay. Büyük bir patlama oldu yolcu salonunda. Ben meyve suyu içiyordum. Feci patlamadan sonra, yere yatın, diye bağırdılar, hemen yattık.» | Bir kargo görevlisi: «Aniden patlama oldu. Meydan çok kalabahktı. Oturacak yer yoktu. Herkes paniğe kapılmıştı.» ANKARA, (Cumlîuriyet Bürosu) Olayın başından berı havaalanmda bulunan ve saldınyı başından sonuna dek yaşayan, Ermeni saldırganlarla çatışmaya girerek kolundan yaralanan Esonboği Emniyet Müdür Muavini Mehmet Kâhya başından geçenlerı şöyle anlattı: «Saat 15.40 . 15.45 sıra'arıydı. Lufthansa'ya ait uçak alana yenl inmişlti. Yanındaki yardım cılannıi» salonları geziyordum. Gelen yolculann çirişi yapılıyordu. Bir anda yukarıdan ikl bomba patladı ve silahla tarama sesî geldi. Bu sjrada Emniyet Müdür Muavini Hamdi Yahyaoğlu maalesef ölmüş. Biz merılivenlerl çıktık ve o anda iki teröristle karşılaştık. Karşılıklı çatışına oldu. Ben bir tanesini vur muşum. Bu sırada yamındaki arkadaşun Atilla Yahşi düştü. Öldü. Öbür tercirist restorana girdi ve içeridekilerl rehin aldı. Meydanı boşaltıp tedbirlerl aldık. Dımırnu merkeze bildirip yardım istedim. îçerl gireni konusarak ovalamaya çalısıyordum. Terörist, benimle Türkçe komısuyordn. (Arkası 5. Sajfada) Hastanede... Yaraiılar oiayı tekrar yasar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Esenboğa'ya yapılan saldırınm acı tarafı çeşıtlı has tanelerin acil servisleruvie yaşandı. Ambulanslar, taksiler, özeı arabalarla getiril'sn yarahlar hastaneyi bir anda yoğun çalışmaya boğdu. Esenboğa'ya saldıran teröristlerden Ermeni asıllı Levan'm Ankara Tıp Fakültesıne gstlrilm6Si ıle sıkı guvenlik önlemleri, acil serviste daha da arttL Bir anda, koşuşturma lar, Jdınlik saptamalan, bağır (Arkası 5. Sayfada) CUMHURİYET ilgili diger fotografSar 5. sayfada YARALI ERMENİ TERÖR1ST Esenboğa Havaalaıu'na bjikın düzenleyen ASALA üyesi Ermeni teröristlerden biri, saldırınm ilk anlarında vurularak agır yaralı halde ele geçirildi. A.t). Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan terörist burada hemen ameliyata aludı. Yetkilüer, yaralı Ermeni teröristin kurtanlması İçin yoğun çaba gösterlldlğini açıkladılar. Hastanede bulunan ASALA militanı konuşacak duruma çelirse olayın birçok yönden aydınlatUabilereği Uerl sürülüyor. Esenboğa'ya kaniı baskını ddzen Ieyen öteld terörist ise 20 kadar Idşiyi rehin tuttağu havalbnam restoranmds ölfl olarak ele geçlrUdl. Bu terürlst guvenlik kuvvetler» müdahale ettneden 'ince dışan t,ıkntaya çauşan bir Amerlkab kadını nrtından vurarak öldürdU. tNSANÜSTÜ ÇABA HARCANDI Esenboğa Havaalanındakl Ermeni saldmsmda, henüz teröristlerdea biri havaltmanı restoranında 20 ka dar kişiyl relıin tutar ve poliste çatışmayı stir dürürken, bekleme falonuna dağılnuş olan yaralıların bastaneye taştnmasma başlandı. Sal dın sırasmda yaralaomif birçok yolcu da yaralüan taşımak için insanustü bir çaba harcadı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog