Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAY1NLARÎ Öyküleriyle Atatürk'ün Özel Mektuplan Derleyen: SADİ BORAK EDERI: 200 LİRA Isteme Adresi: Tilrkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20836 Kurucnsu: Ynnus NADT 20 TL. 6 Ağnstos 1982 Cuma «Vuzuh esastır. Hlçblr yeni düzenleme refabı, adaleti kısıt lamayacaktır. Tasarı, devletin KÖrevJeri konnsunda büyük bir dikkatle hazırlanmış, devlet hiçblr zaman bu kadar tecrit YENI ANAYASANIN ATATÜRK MILLİ edilmedi. Bn konuda komısENDER ~YETÇİLÎĞÎ TEMEÜNE OTURDUĞUNTJ yomı tebrik etmek istiyorum. IttEMNUNİYETLE GÖRÜYORUZ. Cesur bir Anayasa bn. Güçlii blr Törkiye, jrüçlü Mr millet TOPLUİYIDA YENt YARALAR AÇACAK, GÜRBÜZ YENÎ BUNALIMLAR DOGURACAK ZOR arzu ediyorsak, sosyal ve ekonotnik şartlar dfizelttlmeli. Güç LAMALARA GİDÎLMİŞ. süzler konınmalı. vataodaşlar • YENt TASARIDA HERKES HER ARADIcözetllmelidir. Anavasa bunu HAZER "ĞINI BULAJVIAYACAKTIR AMA DE3IOK getirmektedir. Bu tasan Ue dev R\StNÎN ÖZÜNÜ BULACAKTIR. let işinin efendisi nlmaktan çık mış, hi/mct!c3n olmuştnr. Bu TASARI BAŞBAKANI GRUBUYLA HER mlllete efendilik yoktnr Hİ7GÖKTEPE ~GFN BAŞI DERDE GÎRER HALE GETImetkârlık vardır. Bu açıdan RIYOR. CUMHURBASKANLARINA BAŞ da tnükemmel bir tasandn.» 0AKAN1 AZİL YETKtSl VEREMEZSİNIZ. Büttin siyası iktidarın kayna18 Y4ŞINI DOLDURAN' GENÇLERE OY Cinm millet olması serektigmi. PARLAK "H\KKI SAĞLAVVTAMASI HVLİNDE BÜ .. b;ı tasanva corp sivası iktidaKITLE YA GüN'VN BlRtNDE PATLAR rın Oınıhurbaskanında topYA DA İLLEGAL ORGl'TIOERE GtRER. landıgını belırten Ertuğrul Zekai Ökte, daha sonra şöyle koANAYASA TASARISI HEM ÎLMt HIÎÎM KANTARCl "DE MILLtDIR. HAZIRLAYANLARA TE nustu: «Siyasî iktidarın tek sahibi ŞEKKtR EDİLİMESI GEREKtR. Cıınıhurbaşltanıdır. Şüpbeye girmeye gerck yok. Bu bir başlangıç rejimi içln hazırlankaî Ökte, Anayasa Tasarısı'nın nuştu. Tasanmn hak ve hürrt mış, işiıı sonu getirileraemişcesurca hazırlandığını söyledı, yeüer konusunda teferruatlı ve tir. Cumhurbaskamna sırasroÖkte, «Amaç güvenli huzurlu karışık bır sıstem setırdığinı hir devlette hak ve hürriyetlebu teferruat ve kısıtlamalann da yasama, Türk Silahlı Kuvrin sağlıklı ışlemesidir. Hürri gelecekte, tartışmalar getirece vetleri'nl kullanma vetkisini VP riyorsak, o zaman Cuınhurbaş yetleri boçatı hürrivetlpre miiğini bildiren Ökte, sözlerini şöy (Arkası 7. Savfada) samaha etmeyeceğiz» dıye ko le sürdürdü: I Beşiktas.kanbul 607200 (4hat) Ökte, Ender ve Hazer tasarıyı savundu: IZLENIMLER I Ergin, komisyon sıralarında oturmadı Betül UNCULAR ANKARA 1982 Anayasa Tasansı'nın görüşmelorl oldukça sakın ve neyeoansiz gıdiyor. Üyelenn btr bölümü kulisi tercın ederken, blr böliırntı de (Arkası Sa. 11. Sii. 4 de) "Cesur Anayasa,, Gürbüz: Tasarı toplumda yenî yaralar açacak ÖKTE StYASİ ÎKTÎDARIN TEK SAHİBt CUMHURBAŞKANIDIR. ANAYASA İ İ E BU StSTEMt KURACAKSAK O ZAMAN CUMHtTtBAŞKANINI DA BÖLLET SEÇMELÎDİR. Gazetecüer Aldıkactı'yı teypten dinledi Erbil TUŞALP ANKARA Prof Or han Aldıkaçtı'nın Anayasa tasarısımn eksik sunuluşuna ilişkin sozleri çeşitli yorumlara yol açtı. Danışma Meclisinin Jdmi üveleri «hoca dog f Arfcası Sa. 11. Sö. 1 de) ANKARA, (Cmnhuriyet Bürosu) Anayasa tasansını gorüşmeye devam eden Danışma Meclisinde dün de 7 üye görüşünü açıkladı, Ertuğrul Zekai Ökte (merkez üyesil Mu zaffer Ender rKırklareli üyesi) Ozer Oürbüz (Sınop üyesi) lVleh met Hazer (merkez uyesi) tb • rahim Göktepe (Içel üyesi), Evliya Pariak fHakkari Uyesı) ve Selçuk Kantarcı'nm sırayla söz alarak konuşmalaruıdan sonra Anayasa Komısvonu Baş kanı Orhan Aldıkaçtı, Cumhurbaskanına ili>kin madde üzerındeki eleştırilen yanıtladı. Bu arada Anayasa Komısvon Başkanvekıli Feyyaz Gölcüklü de serseri sözcüğünün taslağa konuş nedenlerint anlattı. Görüsmelerde üyelerden Okte. Knder ve Hazer tasarıyı genellıkle savunurlarken, Gürbüz elestiride bulundu. Gökte pe tasarıda bazı sakmcalı bolümlere dikkat çekerken, Parlak tasarıda olumlu ve olum suz bölümler bulunduğunu belirtti. Tasarıyj olumlu bulan Kantarcı da bazı deyimlerf eleştirdı. îfade veren CHFliler g« bildiremeyecek Ankara Sıkıyönetim Askeri Savcılığının CHP hakkmda açhğı soruşturma nedeniyle ifadesi aknmış olan tüm CHP'liler Anayasa bakkında görüş açıklayamayacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milli Güvenlik Konseyinin 70 numaralı karanna göre, kapatılmış olan partilerin merkez yöneticileri ıle haklannda soruşturma veya kamu davası açılmış olan üyeleri yeni anayasa tasansı hakkmda görilş açıklayamayacaklar. 70 numaralı karann içerdiği kısıtlamalardan, özellikle, eskl CHP'U parlamenterler iîe CHP yöneticileri etkilenlyor. MGK'mn dün yürürlüğe giren 70 numaralı Karannm «devam eden yasaklamalar» başlıklı bölümüne göre. yeni anayasa tasansı hakkmda görüş blL* diremeyecek ldşileri aşagıdan ki gibi belirlemek mümkün: O Feshedilen partilerln 11 eylül 1980 tarihindeld tüm genel merkez yönetlcileri. Q Feshedilen partilerln, haklannda soruşturma devam eden mensupları. Ankara Sıkıyönetim Komutanhğı Askeri Savcılığmca CHP nakı kında soruşturma açılmış va bu soruşturma kapsamında CHP'li yönetici, parlamenter ve mensuplannın ifadelerl alınmıştı. îfadelerine başvurulan CHP'liler, «haklannda (Arkası 7. Sayfada) Kirnler açıklama yapabilecek?.. Ecevit gibi, 52 sayılı bildiriye aykın davranmaktan hüküm giyenler cezalannı çekecekler. Yalgın DOĞAN ANKARA VElli Güvenljk Konseyi'mn 52 ve 65 sayıh bildirHerirJ «Yumuşatan» ve yeni ıLkeler getiren 70 sayıh krldiri, başkentte üst düzeydeki yetkililerce «Anayasa oeğîşikUği niteliğinde» bir karar olarak tanımlacdı. 52 v e 65 sayılı b'ldfrllerle konulan yasakldjnalan n bir bölumü kaldınluv keıv diğer bir bölümu yerine «Yeni kuraHar» getirildi. «Anayasa ds^işikliğî niteliğlnde» tanımianan y« nl bildiri doğruitusunda, hukuk tartışmları bir yarf na, fiilen ortaya çıkan durum şöyle özetiensuilirs' 1 Yenl kuraîlar dzeln likle «Yeni Anayasa lasansı» üzerindeki du^üacelerin açıklanmasma o!;.nak veriyor. Yenl bildinnın beşinci paragrafında vurgu' (Arkası 7. Saytada> Ertuğrul Zekai Ökte Dün sabahki oturumda ılk konuşmayı yapan Ertuğrul üe 33 general ve amiral Ue 42 albay terfi etti Korgeneral Necip Torumtay Ue Korçencral Fikret Oktay Orgeneral oldular ANKARA, (a^.) Yüksek Askeri ŞUra'mn Devlet Başkaıv ve Orgeneraı Kenan Evren'îrı başkanlığında 3 ağustosta başlayan agustos ayı olağan toplantısı dün sona erdı. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinden bildirildıSme göre, hazırlanan liste Devlet Başkanı Orgeneraı Evren tarafmdan onaylanarak yürurlüğe gırdı. Açıklamaya göre, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerı'nden 33 General ve Amiral bır üst rüt, beve. 42 Albay, General ve Ami ralliğe yükseldi. 12 Generalm rutbe bekleme süresı bır yıl uzatıldı ve 24 General ve Amiral kadrosuzlule nedeniyle emekliye aynldı. Kara Kuvvetlen KomutanUgı'nda Korgeneral Neclp Torunay ıle Korgeneral Fikret Oktay OrgeneraUige yükseldller. Bu konudakı açıklama şöyle: «1 Yüksek Askeri Şüra ı5 Agustos 1982 tarihlerinde yap tığı olağan toplantısında türk Silahlı KuvveOeri'nde görevlı General Amiral ve Albaylardan bir tist rütbeye yüksel«f^ekler ile rütbe bekleme süresı 1 yıt U7atılacaklar ve kadrosuzluk nedeniyle emeklıy» sevk edileceklenn durumlarını görüşerek karara bağlamış ve hazırlanan liste Saym Devlet Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2 30 Agustos 1982'dcn geçerlt olmak üzere bu yıl Ttirk Silahlı Kuvvetleri'nden (33) General ve Amiral bır ust rütbeye, (42) Albay, General ve Amırallığe yükselmış, (12) Generalin rütbe beldeme süreleri 1 yıl uaztılmış ve (24) general ve Amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye aynlmışlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye yükseien General ve Amiraller: Neclp Torumtay, Fikret Oktay. KORGENERALLÎĞE YÜKSELEN TUMGENERALLER Muhittin Füsunnslu, Sabrl Yirmibeşoğlu, İrfan Yay, Sâbrl Yirmibesoğlu, f'uat Avcı, Mustaia Udaman, Nazif Oka. TUMGENERAIAtGE YÜKSELEN TUĞGENERALLER Eşref Bitlis, M. Kemal Yavuz. Suat Eren, Cengiz Arpağ, Süleyman Gülcü, Nedim Erden, Fuat Şenel, Sedat Semercl, Ya şar Kök, Hikmet Bayar, Sedat Tokgöz, Muzaffer Başkavnak. TUGGENERALLIGE YÜKSELEN ALBAYLAR P. Kur. Alb. Yılmaz Tezkan, w 2 4 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıldı Parlamenterler görüs bildirmeye basiadı Kara Kuvvetleri «RGENERALtİOE YÜKSELEN KORtiENERALLER Top, Kur. Alb. AtUla Ateş, P. Kur. Alb. Cıunlıur Evcin, Top. Kur. Alb. Selçuk Soko, P. Kur. Alb. Fuat Ersoy. P. Kur. Alb. Hüseyin Cenzoğlu, Top. Kur. Alb. İsmail Öîian, P. Plt. Kur. Alb. KUtret Boztepe, Top. Kur. Alb. Hilmi Şençün. ytn. Kur. Alb. Ahmet Çakıroğlu, Top. Plt. Kur, Alb. E^ref Haskırış. İs. Kur. Alb. Ahmet Başkurt. Top. Kur. Alb. Cemil Özer, Tnk. Plt. Kur. Alb. Metin Okçu, Top. Kur. Alb. Erol özalp, Top. Kur. Alb. Abdullah Öztekin. Top. Kur. Alb. Hasan Satır, P. Alb. Kamil önceler, Mu. Alb. Hilmi Yavuzer, Ulş. Alb. Ahmet Dölgen, Lv. Alb. Sebati Aşarkaya, Per. Alb. Necdet Bozkurt, Tbp. Alb. Numan Zihnioğlu. Y. Muh. Alb. Sıtkı örün. 4 Arkası &a. l i . sü. 6 da) Başoğlu: Tasarı işverenlerin görüşlerini acıkça yansıtıyor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosni 5. dönem Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu, 1982 Anayasa tasansını eleştırerek tasarınm demokratik yönetimi gerçekleştirebilecek nitelik te olmadığını söyledı. Başoğlu, Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan 1982 Anayasa tasarısma ilişkin görüşlerini açıklarken, tasannın işçi haklarını kısıcı düzenlemesinin işverenlerin düşuncelerini ve isteklerjni açıkça yanattı haklan basın özgtirlugü gını söyledi. ve demokratik yönetünin vazgeçilmez unsurları oBaşoğlu 1982 Anayasa tasarısına ilişkin eleşüri .>lan belli başlı kurum ve kuruluşlara da görevlerilerini şöyle sürdürdü: ni serbestçe yerine geDanışma Meclisinde götirme imkânı vermemekrflşüünesine başlanan yeni Anayasa tasarısı milie tedir. Tasannın işçi hakla rım bısıcı düzenlemesî timîzin kendisine yönetim tarzı olarak seçtiği ve ya işverenlerin düşuncelerini ve isteklerini açıkça yan şatmaya kararh olduğu, in san sevgisine, oy üstunlü sıtmaktadır. Bu düzenleme. gerçekleştiği takdirde çağüne ve insan haklarına hşma hayatımızın barış dayalı demokratik yönetiiçerisinde sürdürulmesl mi gerçekleştirecek nitelik (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) te değildir. Aynca işçi Afyon'da kamyonotobüs çarpıstı: ABD, Israii'in cekilmesini istedi ABD BAŞKANI REAGAN ISRAİL'E SERT BİR MESAJ YOLLADI. AP AJANSININ HABERİNE GÖRE MESAJDA ABD İLE İSRAİL ARASINDA BEYRUT'UN BOMBALANMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR. Dış Haberler Servisl Batı Beyrut'ta dün sakin bir hava yaşamrken, önceki günkü îsrail saldırısında 250 sıvılin öldüğü bildirildi ABD îsrail'in pazar günkü mevzilerıne çekilmesmi isterken İsrail Baş bakanı Menahem Begin, ABD' nın kendilerinl cezalandırmak içın uygulayacağı yaptınmlara şiddetle karşı koyacaklarını söyledı ve «hiç klmse tsrail'e diz çöktürmez» dedi. Bu arada Eeagan'ın îsrail'e sert bır mesaj göndererek aralarmda gö rüş ayrüıkları ve anlaşmazlıklar bulunduğunu bildirdiği belirtiliyor. Amerikan Senatdfeu Dış îlışkiler Komitesı Başkanı Char]ps Percy'nin, «Batı Beynıt'a saldırmasından dolavı IsrailV vaprırımlar uygulanabileccğ!» yolundaki sozlerine Kudüs'den janıt veren Menahem Begın, «Unutulmamah ki Vabudiler Tanrı hariç, hiçbir kimseye bovun eğmezler Atalarımız bu t< praklarda Ronıa tmparatoru önünde diz çSkmevi reddetmişlerdir. Biz de atalarunızı utandırmayacağız» biçımınd'3 konuştu. Bu arada ABD Başkanı Ronald Reagan'm İsrail'e sert bır mesaj yolladığı bildiriliyor. AP'nin haberine göre, mesajda ABD ile İsrail arasında Beyrut'un bombalanması konusunda görüş ayrılıkları ve anlaşmaz lıklar bulunduğu belirtildi. ABD aynca İsrail'in 1 agustos günü ilan edilen ateş kes hattma cekilmesini istedi, Dışi^leri Bakanhgı sözcüsü Romberg bıına kar?m îsrail bır liklerinin Beyrut'ta mevzilerini koruduklannı belirtti. AP Ajansı'mn Washington"dakı Dışlşlen yetkılüerine dayanarak verdiği habere gore Reagan yönetimi îsrail'e, Beyrut'a saldınlarını sürdürdüğii ıçin askeri, diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulayabılir. BM tarafından alınan ateşkes kararlarına uymadıgı gerekçesiyle tsrail'in kmanmasını ö^ıgören ve Ürdün ile îspanya tarafmdan hazırlanan bır karar tasansı 15 üyelı Güvenlik Konseyi'nde 0 olumsuz oya karşılık 14 olumlu oyla kabul edildi. Oylamada ABD çekimser kaldı. Kararda Beynıt'a gönderilen îsrail birliklerinin geri çekılmesi de isteniyor. AP ajansmın Beyrut'taki ' Pilistinli yetkililere dayanarak verdiği habere göre FKÖ, ABD temsilcisi Philip Habib'le yapılan dolaylı görüsmelerde iki önemli konuda ödün vermeyı kabul etti. PKÖ'nün, bu iki konuyu da kapsayan 11 maddelik Beyrut'u boşaltma planını Ha AKVON, (Cumhuriyet) Al7on • Izmir Isarayolunda dun [ece bır yoicu otobusunun iauıyoııls çarpışması sonucu .3 kışl öldü, 8'i agır 13 kışj ie yaralandı. Kaza, tzmir'den Adana'ya gıie Ahmet Oğua yonetimınde£i 34 LD 287 plakalı yolcu o t o Jüsunün, Atyon'dan İzmır yoıune giunekte olan Süleyman rosuo yönetıtnindekı saç yukU 42 EP 595 plakalı kamyona çarpışması sonucu meyda> ı? geldı. Saat 03.00 sıralannda Afyon nkışındakl trafık ımtıhan pısi yakınlarında meydana gelen Lazada ölen 13 kişıden Le'ent Karcıoğlu, İzzet Temel tlüdürris, Ömer Öner, Sami ifaslı, Murat Büyükköse, Nur:an Koyuncu, tnıran Koyunuu. Vdem Aşkın, Süleyman Özalaa e Yaşar Kalaycı'nın kımlıkleri jellrlenebildi. 13ölü harab olan harabeler ANADOLU UYGARLJKLARI MI. GÂVUR TAŞLARI MI? • KANALİZASYON VE TÎYATRO ÜYGARLIĞINDAN BUGÜNE... • KEKOVA SİDE: İLKELLİK Mİ, UYGARLIK MI? • bib'e ilettiği ve Habib'in bu plandan genellikle memnun kal dığı belirtiliyor. Plana göre FKÖ, Uluslararası Barış Gücü' nün bölgeye gelmesi koşuluyla Beyrut'tan çekilmeye ve israil hatlanndan gsçerek doğrudan Suriye'ye gitmeye hazır bulunuyor. FKÖ'fıün 11 maddelik önerısi şöyle: (1) Birleşmiş Milletler gözetiminde bir atsşkes. (2) FKÖ mevzilerini davralacak uluslararası barış gücünün bölgeye gelerek Lübnan ordusu Ue birleşemesiyle birlikte aym gün Filistinli savaşcılar belli bölgelerde toplanmaya başlayacak. (3) Filistinli savaşçılar şim di îsrail denetimi altında olan BeyrutŞam karayolundan ge çecek. (4) Kimin Filistin gerillası olduğunu saptamak ve Beyrufun boşaltılmasım denetlemek amacıyla Lübnan, Filistin ve çokuluslu barış gücü temsilcilerinden oluşacak bir (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Hapis cezası Ecevît'e tebliğ edîldi • KAPATILAN CHP1 NİN ESKI GENEL BAŞKANI ECr/vTT MEŞRUTEN TA.HLIYEDEN YAPAHLANIRSA CEZAEVINDE 34 GUN KALACAK. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kapatalan CHP'nın eski genel başkanı Bâlent Ecevit' in 2 ay 27 günlük hapls cezasına ilişkin tebliğln Infaz Savcılığmca Ecevit'e göndeılldiği öğrenildi. Infaz Savcıhgmca gön derilen tebiîgin Bülent Ecevit'e uıaşmasmdan îtibaren, înfaz Savcıhğına tesllm olmak İçln bir haftaük süre bulunuyor. Aynca Bülent Ecevit ve avukatlarının Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı emlr yoluyla karann bozulması için başvurmayacakları öğrenlldj. Ankara Sıkıyönetim Komutanjjğı 2 Numara lı Askeri Mahkemesi, Bülent Ecevifln Alman dergisl Der Spiegel'e ya zı yazdığı, Hollanda Te levizyonu"na demeç ver digi gerekçesiyle MGK' nin 52 numaralı bildirisine muhalefetten 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptirılmasını ka rarlaştırmıştl. Ancak Büient Ecevit, daha önce 1 Numaralı Askeri Matıkeme'ce BB C'ye demeç vererek 52 numaralı karara mu halefet ettlği gerekçe(Arkası 7. Sayfada) Elektriğe zam geldi ANKARA, (Cumhuriyet Büro n) Türlıiye Elektrik Kunıau (TEK) Belediyelere satoT elektriğe 24 kuruş zam yaj> ı. Bu durumda Beledlyeler, eîktriğtn kilovatmı 30 kuruş azlasıyla 950 kuruştan sataaklar. Enerjl ve Tabil Kaynaklar iakanlıgı'run TEK'in elektrik (Arkası Sa, IX. Sü. 2 de) Ulusu ve Türkmen bugüıı Tahrana gidiyor Zonguldaklı işçi emeklileri yakmıyor İsmail GÜLGEÇm çizgidizisi Pazara Cumhuriyelt. 4 3; 70 Noiu Karar Milli Güvenlik Konseyi, Anayasa taslağmın Danışma Meclisinde görüşülmesl sürecinde olumlu bir karar ahnış, Anayasal tartışma honumunu genişletmiştir. MCK. eski siyasal parü üyelerine ilişhin yasakları bir ölçüde kaldırarak, hazırlanacak Anayasayı daha geniş bir tabana oturtma yolunda bir cdun atrmstır. Yeni karann içerdeki ve "dısardaki yankılan ve kat hıları, demokrasiye geçiş süredni kolaylaştırabilir ve yumuşatabiUr. Türkiye'nin önunde çetin bir dönem vardır, güçlühler azımsanmamahdır. Niyetlerimiz ve özlemlerimiz ne olursa olsun, çağdaş demokrasiye giden yol engellerle doludur, MGK'nin 52 ve 65" numaralı kararları kaldıran 70 *+• (Arkası Sa, 11. Sü. 3 de) • Evren'le ihi ülke devlei Başkanları arasmdaki mesaj alısverişi ile başlatılan girişimler ileri götürulüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Basbakan Bülend ülusu, beraberüıde Dışişleri Bakanı Uter Türkmen olduğu haide IranIrak savaşınm sona erdiriimesıne yönelik bir < zemin yoldamasuıda bulunmak üzere bugün Tahran'a gidiyor. TJlusu, Tahran'a hareket ederken, îran İslam Cumhuriyeti yönetiminin en üst düzeyds temsilcileri ile yapacağı gö(Arkası Sa. 11. Sü. % de) Ankara, savaşı sona erdirme konusunda • Iran'dan görüs istiyor Toptan Suclamak... Anaya&a taslağuıın gerekçesi. bir Anayasal metnin hukuksal dayanaklarmdan çok. sağ basında yeralan gunlük siyasal polemiklere benzemektedir. Tabii ki. Türkçe yaniışları ile dolu, aynca hukuk yanlışlan ile sakat bir metnin gerekçesinde de aynı yanlışlann aynı sakathklann bulunması yadırganacak bir konu değildir. Çünkü, gerekçeyi yazanlar da metni kaleme alanlarda aynı kişilerdir. Gerekçedeki şu değer yargısma bakınız: 1961 Anayasası'nm uygulanmaya başlamaşmdan sonra Anayasa'nın yetkili kıldığı organlarm ve özellikle yargı denetimi ile yükümiü olanların zaman zaman politik eğilünlere kendilerini kapürdıklan gözlenmiştir... «Yargı denetimi ile yükümiü olan organlar» hangileridir?. (Azkan Sa. U^ Sü. 7 de) Kıdem tazrninatı yerine verilen devlet tahvilleri düsük fiyatla kırdırılıyor Fatih GÜLLAPOĞLU ZONGUIDAK Zonguldak'ta emeklilik hatkuu 1980 yjlımn başujdan itibaren kazanmış olan toplam 6700 dolayındajd işçinin kıdem tazminatutno % 9O'ı bir yıl vadeli % 34 faizli devîet tajıvili olarak ödendi. Kıdem tazminatı ödemeleriyle ilgili olarak Zonguldak'ta yaptığımtz ınceleme(Arkası Sa. 11. Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog