Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurİyet 8 5 AĞUSTOS 1982 ILACIN. Elonomisi Meral TAMER LKEMtZDE Saglık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, ilaç tlre timl ve flyatlandırılmasıyla llglll çeşltli aşamalarda genis yetkilere sahip bulunuyor. Blr iiacın üretimi için ruhsat verilip verilmemesl noktasından başlayan bu yetkiler. llaçla rm kalite açasmdan standartlara uyup uymadıgını denetlemeye ve hammadde ve mamul İlaç fiyatlarında son sözü söylemeye dek uzanıyor. Dolayısıyla ilaç ko nusunda tüm ipleri elinde tutabilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na, halk sağlığı İçin gerekll olan 1laçların plyasada makul fi yatlarla sürekli bulunabilmelerinl saglarnak konusıra da da büyük sorumluluklar düşüyor. Sağhk Bakanlığı'nm llâç Geniş yetkilere sahip olan Saglık Bakanlığı 'nın sorumluluğu da büyük denetlerunesiyle başlıyor. Yürürlüktekl karamame ge reği firmalar, bir İiacın sı nal maliyetlndekl artışlar % 20'yi aştıgı zaman, zam talebiyle Bakanhğa başvura biliyorlar. Bu başvurudan sonra Bakanlık şu müdaha lelerde bulunuyor: Bakanlığın halk saglığı için hayati önemdeki kalite kontroiünde yetersiz kaldıgı beürtiüyor olan küçük firmalar kazançlı çıkıyor. • Bir iiacın sınal maliyetini oluştutan yukarıdakl üç etkenin her birine müdahale ve aenetleme yetkisine sahip olan Saglık ve Sosyal Yardım Bakanîığı. bu denetlemeden sonra endirekt gider payları ve depocueczacı kâr payları ek lenerek ortaya çıkan son fi yat, yani İiacın zamlı fiyatı tizerlnde de yeniden son sö zü söyleme yetkislne sahip bulunuyor. îîaçla ilgill 1262 sayılı yasanın 12. maddesl ne göre Bakanlık. fazla tüketilen ilaçlarda sanayici ve depocu kâr oranlarını düşti rerek resen fiyat saptayabiliyor. Aynı yasanın 18. maddesine göre ise, farklı firmalarca Utetilen aynı tip 1 Fiyat ve kalite açısmdan uygun hammaddenin seçimi amacıyla dış piyasalarda ciddi bir araştırma yapılması. Bakanlık dış piyasa araştırmasını önceHkle eleman yetersizliğinden gereğince yapamıyor. Bu araştırma genellikle firmalar düzeyinde yürütülüyor ve Bakarıiık firmalarca sunulan hammadde fiyatlarının karşılaştırmasını ya pıyor. Yani bu alanda araş tırma değil, ancak denetleme yükümlülüğünü yer1ne getireblllyor. Bazı küçük firmaların ucuz hammadde sağlama yönündeki çabala rı, iç niyasadakl rekabet nedeniyle, dlğer bazı firma ları da ucuz nammadde aramaya itiyor. Nitekim yıl lar içinde bazı hammadde de kullanılıp kullanılmadığı hatta ilaç piyasaya çıktıktan bir süre sonra aktivitesinl yitlrip yltirmedigl, yani tüketiclnln renkll şekerli ambalajlara mı, yoksa gerçekten tedavl edicl bir maddeye ml para ödedi ğinin sorumluluğu büyük öl çüde Saglık Bakanheı'na düşüyor ve ou denetimlerin çok yetersiz olduğu da hemen hemen tüm İlaç fir malarınca vurgulanıvor. Bu arada büyük tirmalar. pek çok ilacm laboratuvar bile denemeyecek yerlerde, sağhğaçok avkın koşullarda ve firma bazında bile ka Hte kontrolünden geçmeden piyasaya sürüldüğünden yakınıycrlar. a) HAMMADDE Bakanlık ilk olarak bütün hammaddelerin dış piyasa daki fiyatlarım gözden geçl rerek. her hammadde İçin bir fiyat endeksi belirllyor. tlaç firmaları, bakanlıkça belirlenen bu endekse uymakla yükümlüler. Endeksten daha dıişük fiyatla ham madde ithaııne karşı her hangi bir önlem yok. Buna karşı her hangı bir hammad 41 Formülüne de, zaman zaman endek.«te uygun tnu? kinden daha düşük fiyatla yurda getlriliyorsa. Bakan• Ruhsat alan blr iiacın lık endeksi düşürebillyor. formülüne uygun üretllip b) AMBALAJ Firmalar üretilmediğirii denetlemek talebiyle Bakanhğa de. Sağlık Bakanlığı'nm yet zam başvururlarken. ampulşişe kileri arasmda yer alıyor. kutu gibi ambala] malzeBakanlık, Refik Saydam mesi giderlerindeki fiyat ar Enstitüsü aracılığıyla, her tışları için de ayrı bir bildi rimde bulunuyorlar. Ambalaj malzemelerinin girdileölçüde H Sağlık Bakanlığı'nm yetkileri, ri büyük firmalaryerli olduğundan. bu konu == yeni bîr iiacın üretimi için ruh daki fiyat artışlarınıvegenel likle abartnııyorlar Ba H sat verilip verilmemesînden bas kanlıktan onay alıyorlar. Firmaların maize== lıyor ve ilacların kalite kontrolü melerindeki ambalajartışlanfiyat H ve hammadde ve mamul ilaç fi nı abartmamalarında, bel= yatlarında son sözü söylemeye ki de Bakanlığın bu alanda ki etkin denetiminin payı oluyor. BakanHk doğrudan = dek uzanıyor. doğruya ampul ve kutu fir malarından flyat alarak bu konuda ilaç işverenlerinin piyasasma müdahale ve de hangi blr Jlacı, hammadde karşısına ön bilgilerle çıkınetim yetkllerlni şu nokta sinden fabrlkadan çıkma yor. larda toplamak mümkün: dan önceki son şekline ka• Yeni bir ilâcı piyasaya dar, hatta depolarda ve ec c) tŞÇİLtK 12 Eylül ön sürmek isteyen bir ilâç fir zanelerde kutulanmış ola cesine değin ilaç firmalarıması ya da kişi, bu ilâcın nını bile denetleme yetkisi nm zam için verdikler beformülünü Bakanhğa onay ne sahip. Yani her ilacı. is yannamede kendilerinin be latarak ruhsat almak zorun tediği her zaman kalite lirledikleri ücret endeksi de da. Yeni ruhsat talepleri. kontrolünden geçirebiliyor. j'er alıyordu. Bugünkü uy• Bakanlığın fiyatlandır gulamada ise, Yüksek HaBakanhğa bağlı ve bilim adamlanndan oluşan bir ko ma konusundaki yetkileri kem Kurulunun fiili rakam misyon tarafından incelenl Ise, bir iiacın smal mallyetlnl ları direkt maliyetlere yanyor. Formülü uygunsa, pi oluşturan hammadde, amba sıyor. Her iki yöntemde de yasada benzerl bulunmu laj ve işçillk giderlerinin daha düşük işçillk maliyeti Ü yorsa ve plyasadakl llaçlara göre üstünlügü olduğuna inanılıyorsa, ruhsatve riliyor. Ancak komisyonun bellrli aralıklarla toplanma sı ve yoğun bürokrasi nede nlyle flrmalar, yeni bir ilaç ruhsatı alabilmek için ortalama 2 yıl beklemek zorunda kalıyorlar. Bu arada vabancı firmalarla büyük yerli firmalar, yeni ruhsat almak konusunda yine de, küçüklere karşı önemll avantajlara sahip bulunuyorlar. mesinl savunan bazı yaban cı firma yetkiıileri, llaçta piyasa koşullarımn tam olarak işlemesi halinde ortalama ilaç fiyatlannm ucuzlayablleceğlni bile 6ne sürüyorlar. Yerli firmalar ise yabancüarın bu görüşüne genellikle karşı çıkıyorlar. KUçükjer, doktor ve eczane düzeyinde tanıtım ve propagandanm çok önem li olduğu bu sanayi dalında. ekonomık açıdan olanakları fazla olan büyükle rln marka lmajının da kat kısıyla piyasay, tekelleri al tına alacağnu: büyük yerli firmalar ise llaçta serbest piyasa ekonomtsl kural larmm uyguianmasının. ken dilerini gerefeM? dedikodu ve spekülasyonlarla karşı karşıva bırakacağını söylüyorlar. Firmaların şikâyetleri Firmaların Sağlık Bakan hğı'ndan tek şikâyetleri bu mu? Ya da bir başka deyiş le bu sanayi kolundaki çeşitli firmalar Sağlık Bakan lığı'nm yetkilerini hangi smırlarda görmek istiyorlar? Ülkemizde faallyette bulunan yabancı ilaç flrmala rı. Sağlık Bakanlığı'nın geniş denetim ve müdahale yetkilerini olumsuz karşılı yorlar ve serbest piyasa ekonomisine geçlş süreclnin yaşandığı ülkemizde. dieerleri gibi bir sanayi dalı olan ilaç sanayiine bu uygu lamamn neaen yansımadığı sorusunu soruyorlar. Hammaddeden başlayarak tüm aşamalarda, hatta flyatlandırmada da deneti min tümüyle kaldırılmasını ve Sağlık Bakanlığı'nın kalite kontrolü dışmdaki tüm yetkilerinin asgariye indiril dayandığuıdan, Türk llrası dolar. marK ve tsvlçre frangı karşısmda değer yl tirdlkçe sınaj maliyet de 6 zellikle hammadde yöntinden artmış oıuyor. % 20'llk baraj aşıldıktan sonra zam istemeye hak kazanan ilaç firmaları, bu isteklertne en erken üç ay, hatta bazen daha da umc süre sonra olumlu ranıt alabildiklerlnl. bu durumda zammı aldıklan gün. o fiyatlann bile aşınmış oldtıgunu öne sfl rüvorlar. tlaç firmalarjnın blr bölü tnü çözüm oıarak, zam talebinde bulunmak için sınal maliyetin % 20'yl aşması koşulunun % 7"ve indirllme sini ve zamıatın otomatikman yürürlüğe girmesini istiyorlar. Firmalar bu yön temle kendilerinin 1 vıh aş km süredlr uğradıkları zararm giderilecepinl, aynca ilaca zam geleceâi yönünFiyatlandırma de bazen aylaı süren spemekanizması külasyonların önleneceğinl ve bazı tireticı firmalardan, Ancak küçüğü, büyüğü. depocu VP eczanplere kayerlisi. yabancısı ile tüm 1 dar çeşitl) otizevlerdf zam Sağlık Bakanlığı'nın geniş denetim ve yetkilerini olumsuz karşılayan yabancı firmalar, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinin yaşandığı ülkemizde bu uygulamanın ilaç sanayiîne neden yansımadığını soruyorlar. ilaçlarda en düşük fiyatı esas alarak, tüm firmalara aynı fiyatı verebillyor. Bakanlığın teorik olarak diğer sanayi dallarıyla ilgili öteki Bakanlıklarla kıyaslanamayacak ölçüde sahip bulunduğu bu geniş yet kiler, pratikte geçerli oluyor mu? Fiyatlandırma me kanizmasında tümüyle geçerli olan bu yetkilerin şu iki noktada kullanıldığmı söylemek oldukça güç: lerin fiyatlarının ucuzlatılması da. küçük firmaların bu yöndekl çabalanna dayanıyor. 2 Mamul ilacm kalite kontrolü Halk sağlığı açısmdan hayati ö nem taşıyan bu konuda da Bakanlığın geniş yetkilerine rağmen çok yetersiz kal dığı belirtiliyor. Bir İlacm maliyetinde esas olan aktif maddenin yeterll ölçü H = % = H = = İlaç firmaları, sınai maliyet artışı yüzde 20ryi bulmadan zam talebinde bulunamama kosulundan yakınıyor ve lira dış paralar karşısmda değer yitirdikçe ilaç zammının da otomatikman yürürlüğe girmesini istiyorlar. beklentisi içmüe mal stoku yapılmasının engellenmlş olacağmı ifade ediyorlar tlaç firmaıarınm difter bir bölümü ise ilaç fiyatları m belirleme yetkisinin Sag lık Bakanlığından alınmasını ve Sanayi Bakanlığı'na geçmesini istiyorlar. laç firmalarının, Sağlık Ba kanhğı'mn yetkilerine karşı çıktıkları ortak blr feonu var: Fiyatiandırma mekanizması. Firmalar, günlük kur ayartamasma geçil diğl 1 mayıs 1981'den bu ya na ilaca zam almak İçin smai maliyetin % 20'yi aşkm oranda aıtmış olması koşulunun gecerllliğinl yitirdiği görüşündeler. Bilindiği gibi ilaç hammaddeslnin büyük bölümü ithalata YARIN: İlâç firmalarının yöneticileri konuşuyor... POÜTİKA Mehmed VE Ö T E S İ KEMAL Blr zamanlar öğretmenlerin mahkemelerce tanıklığı kabul edilmezmiş... Çocukları okutup eğittiklerl için çocuksu sayıhrlarmış... Boşta gezerlerin, evsiz barksızlarm, serserilerin de tamklıklannm kabul edilmediğini bir yerlerde okumuştum. Günümüzün modası serserllerdir.. Serseriler, Aldıkaçtı sayesinde anayasaya bile glrdiler... Esklden yasalarm maddelerinde gezinirlerdi, şimdi anayasahk oldular. Nedlr serserî? îlkin bu söz Türkçe değil, Farsçadır. Demek boşta gezerlere Türkçe bir sıfat ve ad bulamamışız, Farsçadan almışız. Farsçada serser sözünden gelir. düşüncesiz demektir. Serser'in sonuna bir nispet (1) sl takmış, serseri demiş, dilimize almışız. Birine kızdık mı, hemen, «Bırak şu serserîyî!..» der geçerlz. Düşüncesiz mi demek lstedik, yaramaz adam mı demek istedik, onu karşımızdaklne bırakmz. «Hadi bu akşam blraz serserilik edelim!...» deriz. Gezelim, tozalım, çılgınca eğlenelim anlamına gelir. «Ben serserinin biriyim, pek üsttime varmaî...» dendiğinde delibozuk olduğumuzu anlatmak istemez miyiz? «Severim o serseriyl!...» dediğimizde de birinl övmüş olmaz mıyız? Serserilik öyîesi sevimli blr hale geldl kl, bohem karşılığı kullanmaya başladık.. Bohemlik de çok gerilerde kaldı yerinl hippy'lik aldı. Altmı kazıdığınız zaman ne çıkacağını bilmediğimiz dünya gençliğintn serserilerine hippy deyip geçiyoruz. Her şeye boş veren bir felsefeyi simgelerîer. Otunıp konuşmuşluğunuz varsa, içlerlnde çok okumuş. çok bilen kişilere raslarsınız. Bir zamanlar şairlerl de serseriden sayarlardı. Dönüp ardımıza baktığımızda acaba şairler mi serseriydi. yoksa onlara serseri diyenler mi? Bilir misiniz, daha bir basın yasası yokken blzdeki gazetecileri de serseriler arasma katmışlardır. Devlet Planlama Teşkilatımız her şeye karışır. Serserilere de kanşmış, ülkemizde 5.5 milyon serserinin bulun Serseri duğunu belirlemiş... Acaba hangi 51çülere dayanarak bu sayıyı bulmuş, bilmiyorum. Neden 5.5 milyon da, 6.5 milyon değil? Onu da rakamlan yazanlara sormah? Günümüzde çok şey birbirine karıştı. Sorarım size, halkın milyonlarmı dolandıran bankerler ml serseridlr, yoksa bu bankerlere paralannı kaptıran açıkgözler mi? Ortada kaçan, kovalayan serseriler var ama, hangileri? Bana doğru dürüst bir tanımlamasını ya pabilir misiniz? Serseri arayacak olursak çok kişiyi buluruz. Ama serserileri cezalandırmaya kalkışacak olursak çok büyük yasal yanılgılara düşeriz. Bir anayasa yapıp da gerekçesini unutmak, sonraya bırakmak nedlr? Akıllıca bir lş olmadığı kanıtlandı da, blri çıkıp da serseriyane bir iştir derse suç mu işlemiş olur, yoksa bir tanımlama mı yapmış olur? Tartışmasına girerseniz çok uzar™ Akıl doktoru Mazhar Osman İçin yakmlan deli derlermiş. Bir gün bir yakım, «Hoca, sen delileri iyileştiriyorsun ama, sana da deli diyorlar...» diyesi olmuş... Verdiği yanıt şöyledir: «Bana onların deli demesi önemH degil, ben onlara deli dedim mi hemen tımarhaneye tıkarlar...» Kim klme serseri diyecek? Yâsa mı, yaşam mı, sonuç mu? Nice serseriler çıkmış ki, sonunda bir de bakmışız hepimizden daha akıllı, baş tacı etmişiz... Nice akılhlar görmüşüz, sonunda bir de bakmışız, serserinin serserisi çıkmış... Serserilik nice zaman var ki unutulmuş gitmişti. Kimse de serserilerle uğraşmıyordu, Orhan Aldıkactı ortaya cıktı, bir dönemin felsefesini sergilemek istiyor, serserilik tartışması açıldı. Açıldı ama, bu işleyen bir yara gibidir kapanmaz... Kapanmasını istesek de kapanmaz, öyle ki sürer gider... Böyle işlere çok meraklıyızdır.. Bir profesör, «Anayasalara böyle şeyler fconmaz.» dlyordu. Bir başkası çıkar da. «Niye konmaz?» diye direnirse, alm size biümsel bir tartışma... Kalkabilirseniz kalkm altından, gelebiiirseniz gelin üstesinden!... MALIYE BAKANLIĞI'NDAN MALİYE MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞI GİRİS SINAVI Maliye Teftiş Rurulu Başkanhgı'nca 1.9.1982 Çarşamba günü saat 09.30'da Ankara ve îstanbul'da Maliye Müfettis Muavinli&i Giriş Sınavı acıiacaktır. teoyiuncE # Yüzme Müsabakaları Gazetemiz tarafından tertip edl len büyük yüzme müsabakalarının erkeklere ait kısmı 12 agustos cuma günü, kadmlara ait kısms da 19 ağus tos cuma günü yapııacaktır. Müsabakalann çok muntazam bir surette yapılması için Denızcilik Feuerasyo nu ile müşterek bir pıogram hazırlanmıştır. Bunun için evvelki akşam geç vakit federasyonlar merkezinde bir toplantı yapılmış ve müsabakalara ait bütün esaslar tesblt edilmîştir. 5 AĞUSTOS 1932 Giriş sınavına katılabilmek için: a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde yaiılı niteliklere sahip olmak; b) 1.1.1982 tarihinde (30) yaşıru doldurmamıç bulunmak; c) Siyasal Bilgiler, lşletme, îktisat. Hukuk Fakulteleri ile O r t a Dogu Teknik Üniversitesi ve Bcğaziçi Üniversitesi İdari îlimler Fakültelennden, İktisadi ve Ticari Îlimler Akademilerinden (veya bu vasıflan haiz olduğu Milli Eğitim Bakanlığı'nca tasdik edilecek yurtiçi ve yurtdışı fakülte veya yüksek okullardan) birini bitirmiş olmak. gerekmektedir. tsteklilerin sınav İçin gerekli belgelerle sınav konulanru belirten kitapçığı, a d l a n geçen Fakülte ve Akademllerle. Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlıgı'ndan, tstanbul ve tzmir Defterdarhklannda Maliye Müfettişlerinden, bizzat veya mektupla sağlayarak. başvurma ve kayıt işlemi için en geç 16.8.1982 pazartesi günü çalısma saatinin bitimine kadar Maliye Teftiş Kurulu Baskanlıgına başvurmaları ilân olunur. (Basın: 17567) 5480 vuzlarına kadar olan yol yeniden ya pılmış ve buraya eski borularm bir misli genişliğinde borular döşenml* tir. Dlğer taraftan havmlarda tazyik makinelerine ait tesisat yapılmıs tır. Şirketin yaptırdığı bu tesisat sa yesinde eylülden ıtibaren şehre eski sinin blr misli fazia su verilecek bu sayede Beyoğlu semtlnde de Istanbul gibi gece gündüz her saatte bol su bulunacaktır. # Bugünkü spor faaliyeti # Tarih Encümeni Bir kaç günden Derl Dolmabahçe Sarayında toplanan Türk Tarih Encümeni faaliyetlnl bltirmiştlr. En cümen «Türk tarihlnln ana hatları» adını alacak olan kitaDin hazırlık pla nuıı görüşmektedir. Kitap 12 ayda tamamlanacaktır. Encümen azasınuı hemen hepsi bunda vazife almış, muhteltf fasılla rın hazırlanması için gıuplar ayrılmıştır. Bu gruplar yekdlğeriyle münasebetl olan fasılları birbirleriyle karşılaştırarak yazacaklardır. Geçen yıl yazılmış olan meKtep tarih kitap larının bu sene ikinci baskılan yapı lacaktır. Bu yeni kitap umumi Türk tarihinl bilhassa TürK medenlyetl noktai nazarından büttin veslkaları ile toplamış olacaktır. Bugün spor faaliyeti olarak en mühim hadise Veliefendi deki at ko şulandır. Geçen hafta başlıyan at ko şularınm ikincisi bugün yapılacaktır. Bugün de beş koşu icra edilecektir. Bu haftaki müsabakalaıa yeni atlar güeceği için koşular aaha heyecanU olacaktır. ilanlan) Dikiş yurdu Yeni sene için taiebe baydma başlanmıştır. Biçki, dîkiş, çlçek, 'şap kacılık, son moda boyalarla kumaş tezyinatı mükemmel oğrFtilir. Dlplo malan Maarif Vekaletlnden tasdikll dir. Beşiktaş Dikiş jfurdu. Akaretler 64 numara. GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü'nden Satış: 982/2 îstanbul, Beyoflu ilçesi, Gümüşsuyu Mahallest Ağaçıragı Sokağı, denîz manzarah, 8 daireli, betonarme. Seyhan Apt. No: 8 sayıh, 4 katlı olup daire No: 6 satıhktır. 3 yatak odalı, mutfak ve L şekllnde büyük salonlu, arka tarafı boydan boya geniş balkonlu, 215,25 mJ, kaloriferli, asansörlü, kaloriferi kömürlü yakıt masrafı düşük, aylık 18 000 TL. ile kirada. telefonlu ve 10 parça kıymetlı demirbaş eşyalan mevcuttur. Muhammen kıymeti 7.500.000 (Yedi müyon beşyüz bin) Türk lirası olup, BK: 225/2 aleni ihtiyari muzayyede yoluyla ve muhammen bedel üzerinden satışı yapılacak. Ihalede Vakıf îdare Heyeti serbest olup istediğine ve en çok artırana ihale eder. Birinci ihale günü Türk Eğitim Vakfı'mn Meclisi Mebusan Caddesl, Somer Han Kat 2 Fındıklı da, Hukuk Servisi odasında, 6.9.1982 pazartesi günü saat 10 ilo 10.15 arası ikincisi 17.9.1982 tarihinde ayv nı yer ve^aym saatler arası yapılacaktır. Satış şartname sair ilgili belgeler aynı adresten müracatla dosyasmdan görülubilir. îstiyene 50 TL. posta pui parası gönderdiği takdirde geniş şartname gönderilir. tsteyene yol masrafı kendisine ait olmak üzere görevlisi tarafmdan taşuımaz gezdirilir gösterilir. îpotek sahibi alacaklarla diğer ilgililerin gayrimenkul üzerindeki haklanm, hususiyle faiz masrafa dair olan iddialarmı evrakı müsbiteleri ile 15 gün içinde Eğitim Vakfı'na bîldirmeleri, aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalacağı ilan olunur. # Terkos'un yeni tesisatı # Florya'nın küçük plajı olan plajdır. kisi için 15, İçin 30 kuruş 300 kuruştur. Terkos şirketi ^arafından şehre daha fazla su verilebllmesi maksadıyla yaptırılmakta 3lan yeni tesisat tamamlanmak üzeredlr. Terkos gölün den Kağıthane üzertndeRi terşih ha Her keseye elverişli Duhuüye ve kabin bir lkl kişl İçin 25, tiç kişl tur. Bir aylık abonman sy' ÎSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN KONTAK SPRAY SATINALINACAKTIR Tuğla Fabrikası Satışı Bursa • lnegöl kazasında, günlük on beş bln blok tuğla kapasiteli faal haldeki, Toprak Sanayll A. Ş.'ne ait fabrika, bütünüyle, iflas idaresince, açık arhnna veya pazarlıkla en geç 23.9.982 tarihine kadar satılacaktır. tsteklilerin înegöl icra memurluğunun 981/363 sayüı dosvasını incelemeleri veya 100. liralık PTT pulu göndermek suretiyle satış şartnamesini istemeleri gereği ilan olumır. (Basm: 19588) 5483 Arsa Aranıyor Balorköy. Merter, Osmaniye, Kadıköy, Üsküdar, Bostancı ve civannda elli konutluk arsa aranmaktadır. Müracaat: Tel.: 26 73 50 • 2610 nolu kimlık kartımı kaybettim, Geçersizdlr. KAHYA Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak 600 adet (ÇRC) kontak sprayi kapalı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. Bu işe ait şartname Geyrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğü'nden temin edilebilir. tstekli olanlarm bu işe ait kapalı teklif tnektuplannı en geç 2 9.1982 perşembe günü saat lı.OO'e kadar Malzeme Mudürlüğü'ne tevdi etmeleri ilan olunur. (Basm: 19531) 5484 TETK1K MERCII HAKİMLtĞİ'NDEN Hakimlığimize konkordato teklifınde bulunan îstanbul sultanhamam 1. Vakıf han sokak No: 8'de mukim Parfümeri ve Konfeksiyon culuk yapan Hüseyin Şabani'nin talebı kabul edllerek 30/7/1982 tarüunîfcn başlamak Uzere mercün 982/1618 esas, 982/1328 sa yılı karan üe tKl AYLIK KONKORDATO MEHLÎ VERİLMIŞTIB. tşbu mehil karannın llâ nı tarshinden itıbaren her alacaklının yedı gün içinde bir düekçe üe merciimize itiraz edebileceği ilân olunur. 3/8/982 (B.: 8271) İSTANBUL 10. İCRA İLAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog