Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 5 AĞUSTOS 1982 (^jÜNAYNASI Kastelli olayından sonra tahvil Güney Sanayi'e 2.1 milyar islefme sermayesi sağlanıyor ve sertifikalara ilgi çok azaldı ANKARA (ANKA) Güney Sanayl'irı Gencl Kurulu 15 gün içinde toplanacak. Bu konuda dün Ankara'da DPT Teşvik ve üygulama Dalresı Başkanı Ekrem Parkdemirli'nin başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, hazırlanan «kurlarma operasyonuna» işlerlik kazandırmak amacıyla genel kurul top lantısı kararlaştınlırken, operasyonun biçlmine yöne lik Sapmaz Holding itirazlannın kınldıgı gözlendi. Bu arada, GUney Sanayiin içinde bulunduğu nakit sıkıntısım karşılamak üzere, Ziraat Bankası 1 mil yar 400 milyon liralık, Sümerbank tse 700 milyon 11ralık kâr ortaklığı belgesi satın alacaklar. Böylece Güney Sanayi' öncelikle, 2,1 milyar lirabK bir tşletme sermayesi olanağma kavuşturulmuş olacak. Kâr ortaklığı belgeleri için Ziraat Bankası kendi kaynakIarından finansman sağlayacak. Sümerbank ise baztae'den destek sağlayacak. DPT yetkilileri. ilk işletme sermayesi sağlandık tan sonra Güney Sanayiin yeniden normal çalışma düzenine girebileceğinl, stoklarındakl önemli tutardaki malın ihracı için bağlantılarm daha önce yapılmış bulunmasmın bu konuda önemli bir avantaj olduğunu bildirdiler. EKDNOMİDE Yeni düzenleme sermaye piyasasını canlandıracak mı? ISCİNlN EVRENİNDEN Şükran KETENCi Dikkatler Anayasa tasarısında odaklaşırken, gürültüsüz, nerede ise tepkisiz bir kararla, TürkÎŞ'in YHK İle llisklleri donduruldu. Türklş Genel Yönetim Kurulu gündeminde, Anayasa tasarısı açıklanmadan önce de YHK ile ilişkiler konusu vardı. YHK'dan Uyelerini çekme önerisi, Cenel Kurul'da ve hatta YHK kendi ilke kararlarından dönüp 200 bin civannda lşçi İçin %10'un altında Ocret artışı verirken de Türkîş'in gündeminde idL Ancak YHK dendiğinde, bir yerlerine iğne batmış gibi huzursuzlaşan profesyonel sendikacılar için, YHK'dan Türklş'in üyelerini çekme düşüncesi pek çekicl gorünmüyordu. Yönetimle ilişkilerin sertleşmesi kaygısından da önde bir kaygı, diyaloğun kopması ldi. Gerçi Türkîş'in YHK'da iki temsilcisinln bulunması ücretlerde de, sosyal haklarda da yaraı saglıyamı yordu. Türklş temsilcilerinln hiçbir kararda sözlegmeyi onaylama anlamında imzası buiunmuyordu. YHK ilke kararları diye ilan ettiğl Ucretler ve sosyal haklara ilişkin hükümlerde hemen hemen tamamen işverenlerden gelen önerilere bağlı olarak, lehte, ya da aleyhte değişiklikler yapıyordu. Ucretler, sosyal haklarda katılaşan ilkeler bir yana 17 yıllık özgür sendikal düzenin uygulamasında denene denene geliştirilmiş, iş düzenıenmesine ilişkin hükümler dahi, taraf işverenin lstemi olursa değişiyordu. Yine de diyalog, sözleşmeler hazırlanırken sürdürülebilen ilişkiler, ayııntı dedlgimiz, ancak iş yerinde işçl için çok büyük önem taşıyan iş düzenlemelerl açısından önemli bir kısım maddelerln sözleşmelerde korunmasım saglıyordu. Uygulamada haklanm diyaloglar düzeyinde dahi savunamıyan DÎSK'e baglı ls yerlerin deki işçiler için bağıtlanan sözleşmeleıle, diyalogu sürdürebilen Türklş'e bağlı iş yerlerlndeki sözleşmeler arasmda, sadece iş düzenlemelerinde de değil, bir ölçüde sosyal haklar ve ücretlere dahi kayan ayncalıklar doğdu. tşte bu somut nedenledir ki, Türktş'te herkes YHK'dan çok fazla yakmdığı halde, gündeme kesin tavır alma geldiğinde, sözleşmeıeri bitmiş sendikalarla, sözleşmesi henüz YHK'da oıan sendlkalar arasmda görüş aynhkları görülüyordu. YHK 200 bin işçl için, % 10'un altında Ücret artışı, gerçek ücretlerde % 50'nin üstünüe bir düşüşü öngörürken, Türkîş'in uyelerini YHKaan çekeceği haberleri de işte bu kaygıyı duyaniarın baskısı ile doğru çıkmadı. Böylesine önemli bir neden varken, YHK'dan uyelerini çekme gibi kesin bir tavır içıne glrmekten kaçınan Türkîş, nasıl oluyor da YHK açısından acil yeni bir sorun yokken bu kea uyelerini çekme karan aldı? Hem de dikkatler Anayasa taslağında odaklaşmışken, Türklş İçin de, ana soru nun Anayasa taslağı olduğu belirlenmişken? Geçiş döneminin işçl ve sendikal haklar açısmdan doğurduğu sorunlar, bir bölümu ile DÎSK'e bağlı işçiler ve sendikaları etkilerken, diger önemli bir bölümü ile. bütün İşçl ve sendlkalan, Türkîş'i de kapsıyor. Türklş, özellikle keııdi örgütü açısından bu zorunlu özverilere geçici gözü ile ba kıyor, gelecekte kazançlı çıkma, hatta DİSK'in de mirasına konma umudunu tagıyordu. Bu umut, gelecekteki çıkarlar açısından diyaloğun ön planda tutulması, bugün için katlanılması güç özveri istemleri karşısında dahi, sessiz kalmmasmı sağlıyordu. İlk kez Anayasa taslağı geleceğe yönelik umutları sildi götürdü. Anayasanın bütünU, he le işçiişveren ilişkilerini düzenleyen maddeleri, özelde de YHK'una sürekülik kazandıran hükümleri, Türklş'te beklenmiyen bir karann gerçek ve başlıca nedeni. Aslmda karar kesin. YHK'ya üye vermeme gibi uzlaşmaz bir karar değildir. Türklş'ln üye verme de dahil, YHK İle llisklleri, Anayasa çalışmalan ile bağmtıh duruma getirilmiştlr. YHK uy gulamalan ile 17 yıllık özgür sendikal ve toplu sözleşme düzeni içinde kazanılan lşçi haklannın toplu sözleşmelerle geri aünmasına katlauan Türklş yöneticileri, ilerde yapacaklan sözleşmelerle kayıplarını giderme umudunu taşıyorlardı. Ama Anayasa taslağı ile YHK'ya süreklllik Kazandınlmak istenince, geleceğe yönelik umut da kalmadı. Böylece Türklş'le YHK'nin bugünku llişkilert, Ana yasa ile geleceğin düzenlenmesl ile, bağıntılı duruma getirildi.. Türkİs ve YHK ı Sermaye piyasası kuruluşlannın yetkilileri Kastelli olayından sonra hızla düşen menkul değer talebinin sonbaharda canlanabileceğini umuyorlar. Kürsat İSTANBULLU Tüm sermaye piyasası ku* nıluşlarını etklleyecek olan geniş kapsamlı yeni d^enleme öncesinde sermaye piyasasmda yaygın bir du»gunluk yaşanıyor. Görr,lerni aldığımız sermaye piyasası kuruluşlanmn yetkilileri Kastelli olayından sonra mev duat sertifikası ve tahvil satışlannda gözle görulur bir gerileme olduğunu, hisse senetlerlndeki durgunluğun >se sürdüğünü belirtiyoriar. Ser maye piyasası kurutuşian yetkililerinin bu komıdf«ki görüşleri şöyle: li olayının tahvil ve sert'fika satışlannda piyasayı olumsuz etkilediği söylenebllir. Devlet olarak hisse senetlerine güven getirilmesi Türk ekonomisinin hisse se netleri satışı ile desteklenmesi gerekir,» £ Sezgin BAYRAKTAR (Eczacıbaşı Yatınm Hol ding Genel Mfldurfi) Ayçiçek yağı, sabun ve deferjana zam geldi İZMÎR, (THA) Sabun, detarjan ve ayçiçeği yagı fiyatlarına yüzde 5 ıle 25 ara smda değişen zamlar yapıl dı. Ege Bölgesl Sanayi Odası Meclis üyesi HUseyin Güven'in THA'ya yaptığı açıklamaya göre, en büyük zammı yiizde 25'lik fiyat artışı i!e ayçiçek yagı gördü. Ayçiçeği taban fiyatınm 50 lira olarak belirlenmesinin hemen ardından ayçiçek yağuun fiyatlan yeniden düzen lendl. Buna göre, daha 17 kiloluk tenekelerde 2 bin liradan satılan ayçiçek yağının fabrika çıkış fiyatı 2. 500 liraya yükseltildi. Bu ara da Trakya Yağlı Tohumlar Birliği hcm ayçiçek yağı flyaüarını yeniden saptayacağı bildirildi. Hüseyin Güven adı geçen birliğin daha önce kilosu 90 liradan satılan ham ayçiçek yağınrn fiyatını 115 liraya çıkarmayı kararlaştırdığını söyledi. • Altan HADEVILI (Ge n Borsa Genel Md.l Altı aylık dışsatım 1,7 milyar dolan asfı JZMİB (THA) Türkiye'nin 1982 yılı ilk altı ayında 1 milyar 706 milyon dolar değerinde ihracat yaptığı açıklandı. Ihracatçı birlikleri yetkililerinden edinilen bilgiye göre geçen yıl aynı dönemde Türkiye'nin genel ihracatı 1 milyar 337 milyon dolar oldu. îlgilller geçtiğimiz yıl başları ihracat patlamasımn 1982 yılının ilk 4 ayında da sürdüğünü belirterek «ihracattaki gelişme sadece miktar ve değer artışı olarak değil aynı zamanda ihraç kalemleri arasına yeni maddeler girmesinden kaynaklandı» dediler. Yeni ihraç potansiyell yaratılmasmm ve ihracattaki yapısal değişikliğin Türk ekonomisini özellikle ödemeler dengesini olumlu yönde etkilediğine dikkat eden ihracatçı birlikleri yetkilileri «1982 yılımn ilk altı aym da yapılan ibracatta üretinı kesimleri, ülkeler ve ülke grupları itibariyle de gelişmeler kaydedilmiştlr» şeklin^de konuştular. «Biz Gen Borsa olarak ?ru bumuzda üç banka oımasına rağmen sertifika pazaılamadık. Bu sertifika satışına karşı olduğumuz için değildi. Sertifikamn bankerier eliyle satılarak dejencre edilmesine karşı olduğumuz içindi. Biz kuponu tizerir.dfi yüzde 50 faizle tahvil battık. Şu anda Gen Borsa olarak tahvil satışlanmızda bir doğişiklik yok. Ancak Kastel «Kastelli olayı sonrası ılk günler tahvi] sabşlan finemli ölçüde azaldı. İlk haftalar tahvil satışlan durdu. fakat sonra yavaş yavaş cekrar normale dönmeye başladı. Genel olarak piyasaya da olumsuz "tklleri oldu. Şu anda tahvil arzı çok az Knstelli'ye para kaptıran tasarruf sahipleri paralannı yeni kurtarmaya başladılar. Bir süre sonra belki tahvil piyasasında bir canlanma olabilh.» diğer bankerlik kuruluş*anndan farklı olduğu halde yeni müşteri çok az feliyur. Yatınm finansman 13 banhanın ktrruluşu olarak m'îsterilerl üzerinde belii hir güvene sahip. onun İçin eski müşterilerimiz yine geliyorlar. Bunlar ise maceracı olmayan sağlamcı m&ştprî. Ancak gözlemim yeni müşterinin çok az geldiği drgrultusunda. Kastelli olayınm plyasada önemli bir durgun luk yarattıği söyleneblUr, en cak yaz aylannın da durgunlukta önemli bir ro!ü var. Durgunluğun devam edip etmeyeceği konusunda «ylül ayını beklemek gerekiyor. Çtinkü eylül avı piyasada belli bir canlanmanin olduğu aydır.» sek yüzde 60 canlanmaya karşıhk yüzde 40lık bi r dur gunluk sürüyor. Sertifikalara göre tahvillerde durgunluk daha fazla.» İlhan İZİBELLİ (SERPA Yönetim Kurulu üyesi) «Hisse senetleri, tahvil ve sertifika satışlannda Kastelli olayı ile birlikte bir dftşüş oldu. Biz SERPA olarak hisse senetleri piyasası na gti ven getirmeye çalışıyoruz. Bizim pazarladığımız sertifika ve tahvillerin falz kuponları üzerinde bulunuyor ve ikinci el işlem yapıyoruz. Sertifikalar konusunda ise bîzden almakla bankadan almak sırasında hlçbir firk yok. Ancak Kastelli olayı sonrası tasarruf sahipleri daha çok güvenli gördflkleri şirket tahvillerini, deviet tahvilinî veya büyük bankaların sertifikalanm seçfror lar. küçük bankalann sertffikalarmı verdiğimizde îstemiyorlar. Şu anda hisse senetleri kaynaklan •izaldı. Pîyasaya sürülen güvenll gö rünen hisse senetleri ise belli ellerde toplandı. Şu anria durgun olan piyasanın tt>krpr canlanmasmı bekliyoruz.» # Baki AYGÜN (BAKO Yönetün Kurulu Başkanı) # Zeki DÖSLÜOĞLU (Yatınm Finansman Ge nel Mfidürü) Piyasa eski canlılığını bulamadı. Bizlm durumumuz «Kastelli olayının tahvil ve sertifika satışlannda önemli bir durgunluk yarattığı söylenebilir. Ancak yeni yeni bir canlanma ç£zleniyor. Fakat tahvil pi>asasında durgunluk devom ediyor, bunda da tahıü'er ile ilgili kararnamenin gecik mpsinin önemli rolü oldu. Eğer bu piyasadaki dureunluğu yüzde olarak söyler DIŞİŞLERİ BAKANLIĞKVDAN DUYURU Türk Mısır Müşterek Komisyonu Türk Heyeti Başkanhğı'ndan Mısır'da Mal, Hak ve Menfaatleri Bulunan Vatandaşlanmıza Bildirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Mısu Arap Cumhuriyeti Arasmda Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Taz minine llişkin Anlaşma ve Ekleri iki tarafça gerekli onay işlemleri tamamlanarak, 1 Ağustos 1982 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma ile, hak sahibi vatandaşlanmıza l agus tos 1982 tarihinden itibaren bir yıllık yeni bir müracaat süresi tanınmıştır. Anlaşma geregince, müracaatların incelenebilmesi için, anlaşmada 6ngörülen özel bir beyannamenin doldurulması geregi vatandaşlanmızm bilgisine 14 kasım 1981'de yapılan açıklama ile getirilmişti. Buna göre, halen 120 civannda usulün© uygun müracaat kayıtlara geçmiş bulunmaktadır. Oysa, 1 ocak 1982'den önce 6 bin civannda vatandaşımız hak sahibi olduklannı çeşitll müracaatlannda bildirmişlerdir. Bu müracaatlann hepsi kayıth ol makla beraber, bunlann Türk Mısır Müşterek Komisyonu tarafmdan incelenebilmesi için, bu vatandaşlanmızm da yukanda belirtilen özel beyannameyi behemahal doldurmalan gerekmektedir. Anlaşma bu beyannamelerin doldurulması için 1 agustos 1982'den l ağustos 1983'e kadar bir yıllık yeni bir süre tammaktadır. Vatandaşlanmızm müracatlarını kolaylaştırmak ve kendilerine bu hususta yardımcı olmak üzere, Ba kanlar Kurulu Karan ile Türk Mısır Müşterek Komisyonu Türk Heyetine bağlı bir sekreterya kurulmuştur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde faaliyete geçen sekreteryada, görevlendirilen adı geçen Genel Müdürlük ile Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanlan vatandaşlanmızm ellerindeki tapu senetleri ile vakfiyeler ve diğer belgelerin aydınlatılmasmda kendilerine yardımcı olacaklardır. Aynca Sekreteryada görevli Arapça mütercimleri vatandaşlanmızm dolduracaklan beyannamelerl ve eklenmesi gereken belgeleri tercüme edebileceklerdir. Öte yandan, haklarla ilgili eksik belgelerin Mısır makamlanndan temîni için anlaşmada bazı düzenlemeler yer almıştu. Buna göre, vatandaslanmızm bu eksik belgelerinin de aynca bir aracı veya vekile ihtiyaç duyulmaltsızın teminî şartlan da sağlanmış olmaktadır. Vatandaşlarımız müracaatlannı Türk Mısır Müşterek Komisyonu Türk Heyeti Sekreteryasma yapacaklardır. Bu vatandaşlanmızm müracaatlannda aşağıdaki hususlara titizlikle uymalan gerekir: 1. Dikmen Caddesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Ankara adresindeki sekreteryadan vatandaşlanmızm bizzat alacaklan veya posta ile gön derecekleri dilekçe ile temin edecekleri iki nüsha Türkçe beyannameyl 1 agustos 1983 tarihine kadar doldurup imzahyarak sekreteryaya vermiş ohnalan gerekir. 2. Anlaşma gereginoe müracaat sahiplerinin beyanlarınm doğruluğu belgelerle saptanacagmdan: Beyannamelere. müracaat edenin Mısır'daki mal veya hak sahibinin mirasçısı olduğunu kanıtlayan veraset belgelerini; kayıth bulunduklan nüfus idaresinden alacaklan T.C. vatandaşhğını kazandıgı tarihi gösterir nüfus kayıt örneklerini ve Mısır'daki mal veya haklannın mevcudiyetini kanıthyacak tapu senedi: vakfiye. berat, hüccet, ferman, şer'i mahkeme ilamı, makbuz, mahkeme ilamı gibi her türlü bel geyi eklemeleri; bunlar yoksa hak iddla edilen vak tm ismi ile numarasınm belirtilmesi gerekmektedir. Vakıf lsim ve numarasını kesinlikle bilemiyen vatandaşlanmız Mısır'daki vakıflann isimleri İle kayıt numaralanm, Ankara'da Dışişleri Bakanlıgı' mn Meşrutiyet Caddesi No: 2Tuekl ek binası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden, aynca îstanbul. İzmir. Antalya, Samsun, Kayseri, Hatay, Trabzon, Diyarbakır. Bursa, Konya, Erzurum illerinde Grup Tapu Sicil Müdürlüklerinden öğrenebilirler. 3. Gerçek kişilerle. vakıflardan intikal eden mal, hak ve menfaatler için degişik beyanname düzenlenmesi gerektiginden, vatandaşlanmız beyanname isterken. Mısır'daki mal. hak veya menfaatin gerçek klşiden mi, yoksa vakıfdan mı intikal ettiğini açıklamalıdırlar. 4. Beyanname ve eklerinin Noterlikçs tasdild zorunlu olmayıp bunlar Türk Heyeti Sekreteryası'nca onaylanacaktır. tlgililere ilanen tebliğ olunur. (Basm: 19050) 5481 Bakırköy 1. îcra Memurluğundan Gayrimenkul Satış Ilaıu 982/725 Ta. Bir borçtan dolayı hacizli bulunan Bakırköy, Cevizlik Malı. Hallaç Hüseyin Sokağında kain 11 pafta, 98 ada ve 45 parsel sayıh 6/388 arsa payh zemin kat 28 No'iu ve aynı katta 29 No'lu dükkanlar Bakırköy l'ci lcra Memurluğu'nda açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. hnar Durumu ı îstanbul Belediyesi lmar ve Planlama Müdürlüğü'nün 26.4.1982 tarih ve bila No'lu imar durumu belgesinde: Bina irtifaı 15,50 m., bina derinliği ön bahçe, yan bahçe mesafelen krokide olduğu gibi, arka bahçe mesafesi kalan ve biüşik nizam şeklinde inşaata müsaade ediunektedir. Gayrimenkulün Evsaf ve Kıymetiı Bahiskonusu gayrimenkuller: Bakırköy Cevizlik Mah. Hallaç Hüseyin Sokakta işhanının zemin katında 6/388 ve 6/388 arsa paylı 28 ve 29 numarah dükkanlardır. (Heriki dükkan fiilen birleştirilmiş olup, içinde aylığı 12.000. lira icarla kürk ticareti yapan bir kirarı bulunmaktadır). Halen dükkâmn zemini karomozaik, her dükkanda aynı şekilde mozaik üstü marley döşelidir. Duvarlar kâğıt kaphdır. Kapı ve vitnn alüminyumdan imal edilmiştir, tek giriş kapısmdan girihnektedir. îki dükkan birleştirilip takriben 22.50 m2>lik bir alan elde edilmiştir. Inşaatta kullanılan bilumum malzeme ve işçilik l'ci sınıf olup, her iki dükkanda da kalorifer, su ve elektrik mevcuttur. Dükkanlann mevkii, imar durumu, inşaatta kullanılan malzemenin cinsi ve kıymete müessir hususlar gözönünde tutularak bugünkü emsal alım, satım rayiçlerine göre zemin kat 6/388 arsa paylı 28 No'lu dükkanın tamamına 1.320.000 lira. 29 No'lu dükkanm tamamına 1.320.000 lira bilirkişî tarafmdan kıymet takdir edilmi§tir. Satış Şartlan: ı Birinci satış 7.9.1982 salı günü saat 10.30 11.00 arasmda 28 No'lu dükkan ve saat 11.05 11.30 arasmda 29 No'lu dükkan Bakırköy l'ci îcra Dairesi'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuu nu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranm taahhüdü baki kalmak şartiyle 17.9.1982 cuma günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklılann alacağım ve satış masraflannı geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu venneleri lazundır. Satış peşin para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Dellaliye resmi, ihale damga pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 îpotek sahibi alacaklılarla difer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gaynmenkul üzerindeki haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialanm dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmelen lazımdır, aksi takdirde haklan tapu siciji ile sabit olmadıkça paylaşmadan.hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse ÎÎK'nun 133'cü maddesine göre ihale fesh edilir. îki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masratı verildiği takdirde istiyen alıcıya bir örnegi gönderilebilinir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gormüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak istiyenlerin 982/725 T. sayıh dosya numarasiyle memurlugumuza müracaatlan han olunur. 27.61982 TRT stadlardaki reklam panosu ücreflerini arttırdı ANKARA, (ANKA) Televizyon reklamlan kısıtlanan bankaların, spor salonlan ve stadlar dakl reklamlara yönelmesi nedeniyle, TRT'nin de, her pano için aldığı reklam fiyatını arttırdığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, spor karşılaşmalarının yapıldığı saha ve salonlara reklam panosu koyan kuruluşların, her pano için maç başına ödedikleri reklam ticreti 30 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeye gö re, spor karşılaşmalannda reklam veren kuruluşların TRT ile yıllık sözleşme yapmayı istemeleri halinde, ödeyecekleri reklam ücretl ise 2 milyon lira olarak belirlendi. Taris işçilerin kıdem tazminatlarınt ödemiyor İZMİR, (THA) Halen pamuk üreticisine 2,4 milyar lira borcu olan TAElŞ'in, Yargıtay kararına karşın, işten taz minatsız çıkardığı elemanlanna kıdem tazminatlannı ödemediği öğrenildi. 12 Eylül öncesin de tazmlnatsız olarak lş ten çıkanlan işçiler biraraya gelerek mahkeme ye başvurdu. Mahkeme TARlŞ'in tazminatları ödemesi gerektiğl yolun da karar çıkardı. Bunun üzerine TARÎŞ karan Yargıtaya götürdü. FİDA tarım fonu 20 milyon dolar veriyor ROMA, a.a.) Geniş çaplı bir projenin yatınmmda kullanılmak üzere üluslararası Tarım Kalkmma Fonu (PİDA) Türkiye'ye 20 milyon do lar kredl verdi. Türkiye' de Planlanan 137 milyon dolarlık projeye göre, Er zurum Bölgeslnde bulu nan 36.000 aile, gelirlerini üç katına çıkara bilecekler. îlgill 1.070 köyde, kişl başı senelik gelirin 156 dolar olduğu bildirildi. Aynı projeye, Dünya Bankasmın 40 milyon do lar, Türk hükümetinin 64,7 milyon dolar, Zira at Bankasının 7,4 milyon dolar, işçüerin ise 4,9 mil yon dolar verecekleri bil dirildi. AET'nîn tshirt ithalatını durdurma kararları eleştirildî İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Baaır Glyim ve Konfeksiyon Ihracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada AET'nin gömlek ve tshirt gibi giyim eşyaların ithalatmı durdurmasım kınadı ve «bu kararla konfeksiyon sanayiine büyük bir darbe vuruhnuştur» denildi. AET'nin aldığı bir dizl kararm Türkiyenin dışsatımını engellemek yolunda olduğu kaydedilen açıklamada Türki'den esirgenen olanakların ucunu ülkelere rahatlıkla verildiği ammsatılarak şu görüşlere yer verildi: «Konfeksiyon sanayii ihracatında tamamen miişterinin arzusuna göre, renk desen ve modelde imalat yapılmakta, özel müşteri talebine göre etiket dikiunekte ve ambalajlanmaktadır. Bu malın başka bir müşteriye satılması ya imkansızdır ya da çok büyük ilave masraf ve zaman kaybı külfeti getirmektedir. Bu tarz bir kararla zaten çok güçlfi ekonomlk yapılan olmayan bu sanayi kolundaki işletmeler ellerinde kalan mallar ve üretlmin durması sebebiyle büyük mall sıkmtılar içine duşecek, bir kısmı kapanmak durumunda kalarak zaten üikemizde mevcut olan işsizlik problemini daha da ağırlastıracaktır». DCVİZ KURLAR' DÖVÎZ Satış Dövizin Cinsi f Ahş 172.53 1 ABD Doian 169.15 174.13 1 Avustralya Dolan 170.72 9.96 1 Avusturya Şilini 9,76 69.97 1 Alman Markı 68.60 3,68 1 Belçika Frangı 3,59 20,13 1 Danimarka Kronu 19,74 25.15 1 Fransız Frangı 24,66 63,40 1 Hollanda Florini 62,16 28,23 1 tsveç Kronu 27,68 82.29 1 îsviçre Frangı 80.68 12,53 100 Italyan Lireti 12,28 66,52 100 Japon Yeni 62,22 137.56 1 Kanada Dolan 134.86 600,95 1 Kuveyt Dinan 589.17 25.93 1 Norveç Kronu 25,42 299.26 1 Sterlin 293.39 50,16 1 S. Arabistan Riyali 49.18 .•.•M • • • • • 4 Agustos 1982 Cumhuriyet 12.900 13.000 F.eşat Kulpsuz 13.750 14.250 24 Ayar 1.960 1.970 22 Ayar Bilezik 1.780 1.875 Gümüş 3.900 4.000 tm EFEKTİF Ahş Satış 169.15 174.22 175.84 162.18 10,05 9,76 70,66 68.60 3,70 3,41 20,33 19,74 25.40 24.66 64.02 62,16 28.51 27,68 83.10 80.68 12,65 11,67 67,18 61,96 138.91 128.12 606,85 559.71 26,18 24.15 302.19 293,39 50.66 46,72 1983 yılında kalkınma hızının yüzde 5 olması hedefleniyor ANKARA, (THA) 1983 yül program çalışmalanyla, 19841988 döneminde uygulanacak be sinci beş yıllık kalkınma planı çalışmalanna hız verildi. DPT de oluşturulan özel ekiplerm 1983 yılı program ve yatırun projelerine yönelik yaptığı çalışmalara göre, önümUzdeki yıl kalkınma hızının yüzde 5 olacağı, ithalatın 10 milyar 700 milyon dolar, ihracatın ise 7 milyar 100 milyon dolar olarak hsdeflendiği öğrenildi. Böylelikle, 1982 yılının ytizde 4,4 olan kalkınma hızına göre, 1983 yılında beklenen kalkınma hızında 1.6 puanlık ar* tış olacağı, ithalatın yüzde 11 oranında büyuyeceği, ihracatın ise yüzde 22 oranında ve 1,3 milyar dolarlık bir artışla 7 milyar dolan geçmesinin öngörülecegi kaydedildi. Öte yandan, devam eden çalışmalar sırasmda, 198488 yıl larıra kapsayan beşinci beş yıllık kalkınma planının tümtt için ortalama yüzde 7 oranında bir kalkınma hızının hedeflendiği öğrenildi. 3 Agustosla fark 200 lira düştü fark yok 25 lira düştü 20 25 lira düştü 1 lira artU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog