Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS 1982 Akbal, h e r yaştan ve h e r anlayıştan şairlerin ürünleıini durmadan, usanmadan sevdırmeye çalışır okurlanna. Bir dizenln bır yaşamı baş16D aşağı renklendirdigini, değistirdiğini iyi bilir. Şiir üzerine denemelerin toplandıgı «Önce Şiir Vard?» Ca Olttay Akbal, şiiri b i r tfir olarak değerlendirirken. Türk şiirinin büyük ustalarnm sanatlannı, şiir dünya lnrmı eleştirinın sert kalıbiıiîi sokmaksızın. denemen'iı o yumuşak, şıcak givsis' iç'pde tanıtır bi7e. Oktay Akbal'm denemeİRri ö>e11ikle şiir üzer»tje vezdıkları. okuvanda *>ir çağnşım seli varatır Şiir üzerine sövlenmiş özlorden. seciimış dizelere kndar bız© ^undu^u zenS'n mabeme binkimi bize şMri de o şairi de sevdlrir Yazı gelene£imi7 içinde, türler içinde şiinn en gel'şkin ürün olduğu çok vazıldı. çizildi. Akbal'ın kitabı bu kanıyı de<5teklemek. püçlendlrmek içm kaJeme alınmis bir çalışma sanki. Nedense bizde şaırîenn şiirlerinın okunduSxı plakbır. kasetler yoktur. Bir ?amanlar Omit Yasar OPuzcan bunu gercekleştirmıştı Cvsa sevdiğimız bir şainn ürunlerini usta bır sanatcmın ya da kendi sesinde.ı din!omenin tadına dovurtı olmnz bsgenisini hangi duygu ktrşüavnbilir? Ren^ Char'ın şiirlerini plaktan dinlerken bunlan düsünmüs «Bu hayatta yeni bir s<*y değil ölmek Ama yaşamak da o kadar yeni sayılma?» Yessenin otuz yaşında !rtıharından önce bunlan yazmış Mayakovski d s avnı sonucu izliyor arkadaşmın ardmdan, kısa bir süre son KÜ LTÜR Y A Ş A M Cumhuriyet 5 sanat edebiyat doğan hızlan ERICH FROMM CEVİRİLERİ Fromm'un bir duşunür olarak en önemli özelliği. Freud'un psikalaniz öğretisı ile Marx'ın düşuncesini kaynnştırmağa çalışmış olmasıdır. Marxızmin psıknnaliz ile sentezinı Erich Fromm temsil etmektedır. Bazı gozlemcilere göre Fromm, kışiliğin oluşmasında sosyo ekonomih ethenlerin a.ğırhğına gıderek daha büyük önem verip Freud'dan uzaklaşmıştır. düşünce inceleme araştırma sahinalDav KISA... KISA... GEREKÇELt ANAYASA ÖNEBİSt. A. Ü. Siyasal Bilgüer Fakültesi Yayını. Aa« kara, 1982, 258 s. Ankara Üniversıtesi Siyasal Bılgiler ve Hukuk Fakul telen'nın siyaset bilimi ve Anayasa Hukuku alanlannda çalışan ögretım uyeleri tarafından hazırlanan vo geçtığımiz haziran ayında kamuoyuna açıklanan Anayasa Önerisi kitap halinde yaymlanmış buhmuyor. Kitapta genel gerekçe, madde gerekçeleri. seçim sistemindeki degışiklik onensi ve ça şıtli ekler yer alıyor. Lothar Rathmann. BEBLtN BAGDAT: ALMAN EMPERYALIZMINÎN TÜRKtYE'YE GİRÎŞÎ, Hazırlayam Ragıp Zarakolu, 2. Basım, Belge Yayınları, istanbul, Mayıs 1082, 212 s. Ahnan kapıtalizminin Osmanh împaratoriuğu'nda si lah tıcareti ve demiryollan yapımı yollanyla kurdugu etkiyi inceleyen bu kitabın ilk basımı 1976 yılında yapılmıştı. Üdnci basıma Rosa Luxemburg'un Osmanlı Dev leti ile ilgîli yazıları eklenmiş bulunuyor, TARIM VE ORMAN ÎŞÇİLERİNİN SORUNLARINA İLİSKIN ÇÖZÜM ÖNERİLE Rİ SEMİNERÎ, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Ankara, 1982, 291 s. Mılli Produktivite Merkezi tarafından bir süre önce düzenlenmiş olan söz konu BU seminerin açılıs konuşmalari; seminere sunulan 15 ayn bildiri ile bu bildirüer üzerine yapılan tartışmaları toplayan ldtabm sunuş bölü münde, seminerin arzu edılenin aksine tanm ve orman işçüerinin sorunlan ko nusunda 'durum saptaması' yapmaktan ıleri gıdileme belırtilıyor. ""buran Tarakh. MUDURNU İLÇESİ ORMAN KÖYLERİ, Orta Doğu Teknik Oniversitesi Yayuu, Ankara, 1982, 303 s. Orman köylülerinin sorunlarmm birçoğunun görüldüğü Bolu'nun Mudur1nu ilçesinin 74 köyünde yapılan ve 1979'da tamamlanan araştırma, «onnatt köy lerindeki tanm işletmelerinde sermaye yapısı ve Işletme faliyet sonuçlannı, ışlet melerin ekonomik yapısını analiz etmek ve bölge şartlannda gelişmemış ve gelişmiş teknolojik düzeylerde optimum işletme planlan saptama»yı amaçlıyor. Yfflil yaymlanan kitapta araştırmanın bulgulan inceleniyor. Şiir deyince akan sular durur Önce Şiir Vardı, Oktay Akbal, Adam Yayınları, 2 5 0 lira «Once şiir vardı. Her?ey şiirden doğdu. Ben, bfiyle bir kutsal kitabın yazılma^jnı isterdim. Bu dünya ş'»rslz yaratılmış olarnaz. Fnsanoğlu şiirle konuştu HK kez. Şiir yazmak için varnt:ı Uk sözcüklerl.» •Once Şiir Vardı» k,tabının ilk denemesinde Ok)BV Akbal boyle <îöy)ü\ror. Bır şıır tutkunudur Ok*ay Frankfurt Okulu ve Kritik Teori Fromm'un bir düşünür olarak en önemli özelliği, Fre ud'un psikanaliz dğretlsl ile Marx'm düşuncesini kaynaştır maya çalışmış olmasadır. Marxizm'ln fenomenoloji ile sen on birkaç yıida eserlerraın Türkçe baskılan gide tezini MerleuPonty; exıstansiyahzm ile sentezini J.P. Sart rek çoğaîan yabancı düstlnürlerln basında Ya re; strüktüralizm ile sentezini Althusser, psikanaliz ile sen hudi asülı Alman psikanalist ve sosyal felsefecisi tezini de Fromm temsiî etmektedır. Bu bakımdan Fromm Erich Promm'un (190019801 geldiğ' söylenebUir. hem Freud'cu. lıem de Mara'çı düşünce gelenegi îçlnde Saptayabildlğimiz kadanyla söz konusu sürede çıkan yer almaktadır. Fromm'un 19321939 yılları arasında ilişki Promm çevirileri eserlerJn yazılış tarihlerl sırasıyla şun 11 olduğu Frankfurt Okulu'nun çekirdeğinl oluşturan dülar: şünürler, Max Horkheimer (19311958). Theodor Adorno (19031969) ve Herbert Marcuse (18981979), 1920 ve 1930' PStKANALİZ VE DÎN [Psychoanalysis and ReUgi lardaki ilk NeoMarxist akımın başlıca temsilcilerldir.. Bu on, 1950], Çev.; Aydm Antan, îstanbul, Ocak 1982. düşünürler Sovyet Marazmi'nin kaba materyalizmi ve SAĞLIKLI TOPLUM [The Sane Society, 19551. Çev. dogmatizmine karşı cıkarak Kritik Teori'yi savundular. Y. Salman Z. Tanrısever, Payel Yaymevi. İstanbul. Su Onlara göre, teonnin sürekli eleştirel blr tutumla gelis tirilmesi gerekliydi. Marx'çı öğretinin daha cok «üstyapı» bat 1982. ya ilişkin ögeleri, «yabancılaşma», bireym toplumdakı ye SEVME SANATI [The Art of Loving, 1956]. Çev. ri, özgürlüğün ekonomlkolınayan ydnlerl ile ilgıleadiler. Yurdanur Salman. 6. basım, Pavel Yayınevi, tstanbul. aralık 1981 /Çev. Isıtan Gündüz, 2. basım. SAY Kitap Pazarlama, tstanbul ocak 1982. S ra «Once Şiir Vardı»daki yazılan ardarda sıraianmış §iIr üzenne denemeler olarok nıtelemek çok yuzeyde bır değerlendirme olur AJtbal. bir yaşam ve duyuş biçirci olarak şıiri değerlendiriyor, şiirin yaratıcısı şairin toplumdakl. duvarlık dünvamızdaki konumunu saptıvor. Akbal'ın sevdigi, benim SENNUR SEZER Kadın olmanın yiğitlik olduğunu ve şairlerim diye nitelendirdiğl bunu şilrlerinde yansıttığını söylüyor.. şairleri de vardır, bunlardan biri de Refik Durbaç'tır. Denemeci Akbal. şliri v© Durbaş'ı bakm nasıl anlatıyon «Zamanın nasıl geçtigini anlayamazsınız şiir kitaplarına dalıp gidince... Başka insan olursuouz banıbaşka. bir evrende... Gerçekleri daha katı, daha acı olarak yaşarsınız... Sezinledi&iniz, an layamadıgınız birtakıın duySennur Sezer, yenl şlirlerınl Sesimi Anyorum adlı Idtabmda gulara anlam verirsiniz. Dur topladı. Sezer, bir çok dergilerde yaymlanan şiirlen yanı sıra, baş'ın dedigi doğru: 'Düşunyazdığı denemeler ve röportajlarla da tamnıyor. 1943'de Eskışehir'de doğan Sezer, muhasebe memurluğu ve ce ve yaşantmm başkalanyyayırevlennde duzeltıdlik yaptı. Şimdi YAZKO Edebiyat'ta vaa la paylaşılmasına yarar V'r» ve şnrlennı yaymlıyor. Hayatı tanıyıp de&iştlrme Sezer daha onoa de Gecekondu, Yasak, Direnç adlı şiir kl yeteneŞlni Szfinde taşır §1taplan yaymladı. Şaırın bir de «Gerçeğln Masalı» başhğını taşıyan ir..." Daha ne olsun?» çocuk kıtab. var. Bu alıntıdaki bır saptamaAşağıdakı konuşmamızda Sezer'uı şitri ve son kitabı tosnne nın uzerinde durahm «Gerdüşüncelenm okurlarımıza iletiyorua, a Siz bir çok yazar ve şatrle konuşma yaptınız, onnn için çekleri daha acı, daha katı size klasik sorular sormak en iyisl. Veni kjtabıniz «Sesimi An yaşarsımz.» Oysa bir yer'eşyorum»daki şiirleriniz ile daba önceki çalıştnalannız arasındakl mış kanı vardır, şiir yalnızbenzerlikier ve aynlıklar? ca duyarhktır diye. Şiirin Klasik sorular sordugunuz için teşekkürler. Bu tür soru daha dogrudan etkisi üzerilar yanıtlayana sorumluluk yükler. Benıtn şıirimln de anahtar sözcüğü «sorumluluk» çünkü. Insanın ve kadının sorumlulugu. ne gerçekten doğru bir sapÇağdaş insamn sorumluluklannı size anlatmaya gerek yok. Ka tamadır yaptıgı. dını çağdaş ınsandan ayırarak beUrtmenın bir nedenı var. Ka«Önce Şiir Vardı» da şlirdın, ilkçağdan bugüne önoe dınsel metınlerde her türlü kötülu lerın yanısıra şairleri de buğün, olumsuzluğun sorumlusu gorülmüş. Tek Tanrılı dinlerde lursunuz, ürünler kadar onAdemtn Cennetten kovulmasının sorumlusu. Hem de bir elma larm kışiliklerine ilişkin not ugruna. Eski Yunan Mıtolojısıne göre de dünyadaKi ber türU kötülük kadının «meraksı yüzünden. Böyleos kadın yetkisız bir lar da vardır. Ilhan Berk'sorumlulukla, yöneöme fcatılmadan Uretime katılmıştır. Çektt ten Hilmi Yavuz'a Necati ği acılar, bedenlnın doğal durumu bile «cezası» olarak görüJ Cumalı'dan Cahit Külebi'ye, müştür. Kadın oluşundan cnıtanmalı»dır. Tüketım topıumunda Behçet Necatigil'den Ali da «kadın»ın yorumlanışı pek farklı değil: Bir yandan bütün Cengızkan'a, Nahit Ulvi Akgereksız harcamaların nedsni kadın... Saçıp savurmayı engelle gün'den Sabahattin Kudret mek için ne zaman bir «kampanya» açılsa Önlemler içm kadına yönelinıyor, ote yandan tüketimınin »rtırılması gereklı bütun Aksal'a kadar Türk şıı r usmallarda özendirileceK olan yine «kadın»... Eğitim eksıkliğiyle talanntn sanatmı irdeier bu bır çocuk gıbi kandırılacak olanın o olduŞuna lnanıüyor. Oysa denetneter. ekonomınin yönetıminde kadın yok... Kadınlar ayn, ınsan anlamıDenemelerin son bölümünna gelen «Ademoğullan» ayn. Bu yetkislz sorumluluk, bu ikı de şairlerle söyleşıler ver alem, bana paranın her değer yitirışınde, artan Ucretlenyle para lıyor. Söyleşı yapılan şairler, ya değer yıtırttıklerı için suçlanan emekçıleri ammsatıyor... Sabahattin Kudret Aksal. M© Burada bır açıklama yapmam gerek, «femınist» değilim. Ka lih Cevdet Anday. Sal4h dının konumunun değişimini üretici katmanlann konumların Birsel. Necati Cumatı, Ceydan ayırmıyorum. Ama şiırimde, kimligi saklı bir «acı çeken», bir «hayır dıyen» yenne kadını çizmekten korkmuyorum artık. hun Atuf Kansu ve Cahit Bir başka deyişle masallarımızdaki kadınlar gıbi erkek gıysisıyle Külebi. savasa katılmayı gereksız görüyorum. Kadın olmak çoğunlukJa Şiır dünyasının ayn odayığMifc çünkü . «Sesimi Anyorumsdaki şıirierde kaiınlaşan çiz larınm insanlanyla yapılan gi bu. Bunun yam sıra söyleyiş ve teknikteki değışmın değerlen soyleşiler hem şiir tanımuna dinlmesi eleştırmenlerın işı. çeşitlilik getiriyorlar hem do « Şlirinizin mesajınm anlaşılabilmesi İçin nasıl bir şiir an şiir türüne yaklaşımın zenlayışını benımsediniz? Ukudugumaz örneklerden anladığımıza gınliğini sergiliyorlar göre söylediklerinizin çoğunlukça anlaşılmasını yeğliyorsnnuz? Şairin ilk şiirleri gercekKatılır mısıni7 bu yargıya?» Şurlerının anlaşılmamasmı yeğleyen bir ozan mı var? ten onun dünyasmın öfeAdı «zor anlaşılır»a cıkmış ozanlann bıle boyle bır dıleği yofc. lerınl ele verir Necati CuBir azmlığm anlamasını değil, okurun düştmmesıni amaçlıyor malı söyleşisinde bunu çok lar. Şıirlermi akıl yoluyla ulaşüır kümaya çalışıyorlar. Sonuçta güzel anlatıyon «Blr edebibelli bir egıtimın dışındakilere şurleri seslenmiyorsa bu «azınlık» anlasm diye yazmalanndan değil. Çunkü, ad vermek ıste yatçının Uk yazdıklanmia mem ama, azmlık için yazanlar şiirin çevrilebileceğine de inan bütün gelecegri gi?Hdir Gîmazlar. Geçtığımiz günlerde birkaç konuşma yapıldı onlarla. Ben derek kendi scsini taşıvan TUrkçede özeı bır dil yaratmaya özenenlerm bile başka dillere ilk üç beş dİ7esJ fah g!biçevrılebileceklenne ınandıklannı ögrendim bu yazılardan. De dlr şairin.» mek bır «azınlık» için yazanlar ya da bir «çoğunluk» için yaCeyhun Atuf Kansu söy5ezanlar yok. Yazanlar var yalnızca, Ben şiırimde «basıt» dağll <fyalm», «duygusal» değil «duy şisınde yaşamakla yazmak gulut söyleyişi «şairanevyi değil «şür»i seçtim ve bunu uygula arasmdaki koşutluğun onemaya çalışıyorum. Toplumcu gerçekçı sanat görüşünU seçtigimi minl vurguluyor. Gerçekten Anadolu'nun ve Anadolu <nbir önceki yanıtımda belırtmıştım zaten. Şiirin işlevi için ne düşünüyorsunuı? Sizin kuşağmızın sanııun kaderini yazan bu şiirinln belirgin nitelikleri nplerdlr?» ustanın söylediklerindeki ger Saıurun Belinski'nin şöyle özetleenbiJecek bir yazısı var: çeğl belleyellm: «cTöplum şairin bir eğlendirici olmasını değU, toplumun ruhsai «Benlm en tanınmış ?1Ive düşunsel yaşamınm bir sözcüsü, sorulanmn yanıtlayıcıa, acı rfan 'Kızamık Ağıdı'dır. Çolannı kendinde tanıyıp, yeniden dile getirerek acılanm dindiren cuk heklmi olarak Anadotu'bir kişi olmasını istiyör «Buna toplumun sevinçlerinl coşkularuu da ekleyebilıri2 Şiır çagımn tanıklığmı içinde doğduğu toplumun da yıllarca çalısmasavdım. sözctiiüğünu yapar Bunu yaparken de «değisende degışmeyeni» bir dag kSyündeki bu acı karşılaşmasavd.m beürtip gösterir voksa yüzyıllara nasıl dayanırdı. Bu görsel ile perçekle bilmem bu şiiri yazabüir tişim araçlan çağında nasıl varolurdu. Bugünlerde tartışılmaya başlanan «düşünce ve şllrle» 1960 miydim?» fcuşağı konuşuna değındiğıniz için teşekkürler. Ama 1960 kusağı Önşe Şiir Vardı. şii r Q?eküçük bir konuşmamn sımrlan içinde tartışılacak bir durum rlne daha derin, daha coşdeğil. Tarihsel ve sosva) konumu ieinde inrelenmes» gsrekli bir kulu düşünmenizl saglayaolay. Ben kısaca bu kusağın Eray Canberk'dsn Afşar Timuçin'e, Ataol BehramoHu'ndan Aydm Hatipoğlu'na değişik 6öyleyişlerin cak. Mutlu oidukça, t«dırı toptumcu gerçekci şiirin yetkin örneklerini verdiklerini söyle «inlik duvdukca dönup dönüp okuyacağmız bir kitap. m>»kle yetineyim. ÇAĞIMIZIN ÖZGÜRLÜK SORUNU tBeyond the Chains of Illu&ion: My Encounter With Marx and Freud. 1962], çev. Bqzkurt Güvenç, 2. basım. Bayraktar Yayınları. tstanbul, Haziran 1982. Aynı eserin baska bir Türkçe çevirisi YENÎ BİR İNSAN. YENÎ BİR TOPLUM, Çev.: Necla Arat. SAY Kitap Pazarlama, tstanbul. Aralık 1981. SEVGÎ VE ŞİDDETİN KAYNAĞJ [The Heart ot Maa 1964). Çev. Yurdanur Salman. 2. basım. Pavel Yayınevi, İstanbul. Ekim 1979. SAHİP OLMAK YA DA OLMAK [To Have or To Be, 1976] Çev.: Aydm Arıtaru Antan Yayınevi, tstanbul. Nisan 1982 FREUD DÜŞÜNÇEStNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE SîNTRLARI [Greatness and Llmitations of Freud's Thought 1979], Çev.: Aydın Antan, İstanbul. Nısan 1981. Yukandaki kitaplardan Aydm Antan tarafından çevrilenleri Almanca'dan, dığerleri Ingilizce asıllarmdan çev rilmiş. Fromm'a özel bir ilgi duyduğu anlaşılan ve titiz bir vayıncı olduğu görülen Aydm Antan Sahip Olmak ya da Olmak'a yazdığı sunuş yazısında. Fromm'un henüz çevrılmemış olan diger 12 esennin de Ttırkce basjimasi ko nusaında Fromm'un eşi ve yayıncısı ile anlaşmaya varıldığını belirtiyor. Fromm'un Düşüncesi # Fromm Kimdir Fromm, psikolojl, sosyolojl ve felsefe öğrenimi gördü ğü Heldelberg Üniversitesi'nde doktorasını 1922'de tamamladı. 19221926 arasında Münih'te tıp, Berlin'de (Pst kanaliz Enstitüsü'nde) psikanaliz konulannda eğitim gördü. 1932'de, 1923'ten beri Frankfurt Üniversitesi'ne bağ h olarak Çarl Grünberg yönetimmde faaliyetlerlni sürdüren Institut für Sozialforschung'a (Sosyal Araştırmalar Enstitüsü) katıldı ve burada bazı araştırmalarda bulundu. Seıınur Sezer: Femînist değilim ama şiirlerimde acı çeken, hayır diyen kadını yazıyorum Frankfurt Okulu'nun içcevresindeki düşünürler arasmda oimayan Fromm, ABD'de Freud öğretisîne sıkı sıkıya bağlı cevrelerin tepkisıyle karşılaştı. Bazı gozlemcilere göre Fromm, gerçekten, klşiliğln oluşmasında sosyoekonomik etkenlerın ağırlığma giderek daha büyük önem verıp, Freud'dan uzakîaşmıştır Ancak kendisi Freud'un «metapsıkolojisi»nl (libido teorısi ile yaşama ve ölüm içgü dülerıne ılişkin spekülasycnları) reddettiğlni, bunun dı şmda özellkle «bihncaltı»na değgin görüşlerine büyük bır değer verdiğıni ve kendinl Freud'cu saydığmı söylemîştir (Bu konuda Frankfurt Okulu konusunda yazılmış olan en önemli çalısma olan Martin Jay'in 1973 terihli The Dialectical Imagination: A. History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 192S1S50 [Dlyalekttk Imgelem: Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün öyküsü, 19231950] kltabraa bakılabillr). Fromm özellikle 1940'tan sonrakl eserlerinde genlş öl çüde Marx'm (1930'larda günışığma çıkanlan) İlk dönemine ait esert F.konomık ve Felsefî Eîyazmalan (1844)'nda geliştirdipi «yabancılaşma» kavramından esinlenerek, sa nayi toplumlarında vaşandığı şekliyle çağdaş uygarlığm ınsanın yaratıcı gücünü gerçekleştirmesine olanak vermediğini: kendi yarattığı maddî ürünlerln boyunduruğu aitma girerek bireyin gittlkçe soyutlandığını. büyük bir sevgisizlik ve yalnızlığa itildiğini ileri sürdü. Kapitalist ya da komünlst caSdaş sanayi toplumlannı, tüketim yerlne tiretlme. maddî değerler yerine insanî değerlere önem ver mediklerl takdirde. büyük blr ekolojik ve psikolojik felaket bekliyordu. tnsanm ekonomik ve diğer tüm ihtiyaçlanna cevap veren sağlıklı bir toplumun kurulması gereğini savunan Fromm'un eserlerinde, günümüzün sanayi toplumlannda bireyin durumunu çözümleyen güçlü bir sosyal eleştiri bu lunmaktadır. Bu önemli düşünürün bugüne kadar dillmlze kazan dırılmış olan kitaplan, yenlFreud'cu düşüncesine llgl duyanlar bakımından İyi birer teaynak oluşturuyor. Fromm'un belki de en büyük ilgl görmüş olan eseri 1941'de yazdığı Escape From Freedom (özgürlükten Kaçış), o dönemde Kıta Avrupası'nda iktidarda bulunan otoriter rejimlerin yerleşme nedenlerini açıklamaya çahşır. 1933'te ırkçı faşistlerin iktidara gelmeleri üzerine Fromm, Sosyal Araşttrmalar Enstitüsü'nün diğer mensup ları gibi, ABD'ye göç ettl (Enstitü, ABD'de Columbla Ünlversitesi'nde çalışmalarını sürdürmüş, 1949"da yeniden Frankfurt'a taşınmıştır). 1939'da Enstitü ile ilişkisini ke YenlFreud'cu düşüncenin diğer temşilcilerlnden Ka sen Fromm. 1941'de de Columbia'dan ayrüdıktan sonra ren Horney'ln ÇAĞIMIZIN TEDtRGİN İNSANI lkl yıl Yale, Michlgan State ve New York Üniversitelerinde; 1950' önce basıldı Tur Yayınları, tstanbul). Başka bir yeniFre lerde Meksika'nın Ulusal Özerk Üniversıtesi'nde profesör ud'cu olan Wilhelm Reich'm Türkçe çevırilerinl lse gele cek hafta ele alacağız. lük yaptı. KİM KİME flrtık Tyrkıuede hıç ydpıtaf^oz. dı mı f DUMDUMA Behic AK yem partııer cab mı acaba ? biz 4e artık her gaüba
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog