Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS 1982 DIŞ HABERLER Cumhurıyet 3 Saddam Hüseyin: Iran geri cekilişimizi yanlıs anladı lılara bir saldırı düzenlediklerini ve saldırıda 19 î ran'lı askerin oldürüldüğü bırçoğunun da tutsak almdığı ıddıa edıldı Irak Devlet Başkanı Sad Dış Haberler Servisl vaşçılannm Irak mevzileri dam Hüseyin, Irak bır Irak Devlet Başkanı Sad ne saldınlarının devam et lıklerinın 13 temmuzdan be dam Hüseyin, «İran geri tığini de kaydeden bildlrt rı beş, İran saldırısını keçekilişimizi yanhş anladı» son çarpışmalarda en az sın bır bıçımde puskurttük derken, şiddetini özellikle 12 Irak'h askerin oldürüldü lerını one sürdü Basra kenti civarmda ko ğünü, birçok Irak mevziIrak'ın Rıyad Büyukelçıruyan savaşın seyri konu siyle sllahımn tahrip edil si Şefık El Darrajı dun sasunda her iki taraf da çe diğini duyurdu. bah duzenledığı basın toplişkili açıklamalarda buINA tarafından yayınla lantısmda, Irak Devlet Başlunuyor. nan btr Irak Sılahlı Kuv kam Saddam Htiseyın'ın Iran Sllahlı Kuvvetlerl' vetler Blldinsinde de Irak Suudi Arabistan Kra!' nin resml IRNA ajansı t a blrliklerinin savaş bolge Fahd'a ikı gun once gonrafından yaymlanan bildi smde çarpışmaya devam et derdiği mesaida Irian'ın risinde tran birliklerinin, tıkleri bolgeden geri çe tüm şartlarım kabul ettık Irak'ın Basra'nın doğusun kılmedıkleri kaydedildi Bil lerını bıldırmedıümı snvle da başlattağı karşı atağı dinde Basra kentmı sa dl etkisız hale getırdikleri o vunan Irak kuvvetlerınln Darraji şaıtıan ozetledı ne sürüldü. îran tslam sa kentın doğusundaki tran «tran topraklarındakı birliklerımizi geri çektık, salDünyadan dırgan oldugumuzu kabul ettik» îran ın savaşı sürdürmek içın artık hıçbir bahanesı kalmadıgını soyle yen Büyukelçı «savaşı bir • Fransız film yıldızı Brigitte Bardot. kemusıni «Kendlan once sona erdirmek içın sini bırakmış ve yolnn sonuna gelmiş bır seks yıldrzı» niuygun bir forımıl arıyoruz. çimlnde nitelendiren Federal Alman «BİLD» gazetesi aley Birleşmis Milletler ve butun hine «iftira» ettiğl gerekçesiyle 30 bin dolarlık tazminat tslâm ulkeleri tran'a bu davası açtı. • Televizyonun gelışmestne büyük katkısı olan Sov yoldan başkı yapmalıdıryet bıbm adamı Wladımır Zworykın geçen perşembe günu lar» dedi Bılindıği gıbı îran 5 şart 92 yaşında oldü, Zworykın 1923 ve 1924 yıllarında televizyonun gelıştırılmesıne yol açan kamera ve ekran tupünü one sürmuştü Dığer 2 şart şoyle* Saddam'm gorevden bulmuştu • Somali Devlet Başkanı Siad Barre, Parti Genel Sekre almarak yargılanması ve Lübnan'a uzanan bır yol terlıgıne yeniden seçildi. • îtalya Falkland bunalımı nedenıyle Anantm'e koy çılması İran Birliklerinin hâlâ duğu mal ambargosunu hafıflettı • Birleşik Amerika'da çalışan' annelerin sayısının 30 yıl Irak toprakları icınde buöncesine gore dort kat arttığı bıldirildi. Nuîus Sayım fda lunduğunu fakat, Basra' resi tarafından yapılan açıklamada 1980 yıunda çalışan nm Kuzey Doğusunda dar annelerin yuzde 45'inin okula devam etmejen kiıçük ço bır bolgede sıkıştıklarını bıl cuklara sahip oldukları belirtildi. diren Saddam Hüseym, î • ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, Dean Fisher'in is ran'ın dıni lıderi Imam Hu tifasıyla boşalan Dışişleri Bakanlığı sdzcülüğüne dört ay meynı'nm Irak birlikleridan beri «Amerıka'nın Sesi» radyosunun müdürü olan nin îran topraklanndan çe Puützer Ödülü sahibi John Hughes'ün getırilmesine ka çilmesmi yanlış anladığını rar verdi belirtti. I Irak'ın Riyad B. Elçisi, İran topraklanndan geri çekilmeyi, savaş tazminatı ödemeyi ve saldırganın kendileri olduğunu kabul ettiklerini söyledi ABD'NIN KÖLE SOYUNDAN GELENLERE TAZMİNAT ÖDEMESİ İSTENDİ TRABLtlS (Libva), (a a ) Bırleşık Amerika'da zencılenn kurmuş oldugu Afrıkalılar Ulusal Hareketi ısimlı derneğın başkanı James Lawson, ataları kole olarak kullanılmıs olan kışılere devletın tazmmat odemesı gerektığıni belirterek, derneğm bu ısteginın Afnka Bırlığı örgutu'nce desteklenmesım ıçte dı Lawson, Trablus'da yapıîacak olan ABÖ Doruk tonlantısı içın Lıbya'va gelen Afrıkah devlet ve hukumet başkanlarına bu amaçla bır bildın dağıttı Lawson'a gore 1860'larda ozgürluklenne kavu şan kolelere Amerıkan hukumetmce kısı basına 40 donum toprak ve bir katır venleceğı vadedıldı, ancak bu soz yerine getırılmedı Atalan Bırlesik Amerika'da kote olarak kullanılmış her Afrika asıllı insana 15 biner dolar tazmmat verılmesıni isteyen Lawson, bu konuvu ABÖ'nün Blrleşmış Mılletler'e götürmesi çağnsında da bulundu Kenya Devlet Başkanı halkın isyancılârı yakalamasını istedi NAIBOBI, (a.a) Kenya Devlet Başkanı Danıel Aratf Moı, ısyancılara tanman teslım olma süresı geçtıkten son" ra, Kenya halkına çagrıda bulunarak ısyancıları yakilamalarını ıstedı Iyı haber alan kaynaklar, çogu hava kuvvetleri personelınaen olan ısyancıların tek tek veya kuçuk gruplar hahnde başkentın çeşıtlı bolgelerme yayıldıklarını, b°aı yer* lerden zaman zaman karşılıklı ateş seslerı duyulduğımu haber verdıler Bazı havacıların evlere gırerek kendılemn saklamaya çalıştıkları, bazılarının da unıformalarr. çı! ararak daghk bolgelere kaçtıkları bıldırılıyor Isyancların bır bolumünün de boşkentın bır gecekondu senıtını ısgal ettığı ve dırar.şbrini surdurdugü kaydpc'ilıvor Akşam saat 18 00 den oab\h 7 00've kadar sokifea çık ma yasagmın konduğu K<n1 ya da bukumet, kaçak ısvanYENI DELHI, (a a 1 Hin cılara karşı kesın bır tavır dıstan Havayollan yetkılılealmacağını bıldırdı rı dun ıç hat sefen yaparken kaçırılan Hındıstan Başkent Naırobı'd» gece Havayollarına aıt Boemg sokaga çıkma yeısagının ay 737 tıpı uçagın, Pakıstan Ha gulanmasıyla bırlıkte onre vayolîannca Lahor'a ınış kı gece sakın saatler yaşan ıznı verılmesmden sonra, 1 dı Buna karşm oı mpn 'k Hındıstan'm kuzay bitıbölgelerden yer ye sı'ah smdakı Amntsar a mdı•seslerının geldığı habpr vo ğını açıkladılar nlıyor 18 yolcunun ve 5 murette Devlet Başkanı Mai'yi de batın bulunduğu Boemg vırmeye teşebbüs eden 2 bm 737 uçağı, Lahor üstunde 20 kişıhk Hava Kuvvefîennden dakıka uçtuktan sonra Ambuyük bır bölumüni'n or rıtsar'a mdı Yolcular 3 hava koreanmı dunun denetımı altında oldugu da gelen haberltr ara Amrıtsar'da etkisız hal» getırdiler. , smda Hinf ucagını kacıran hava korsanlannı yolcular yakaladı ALLAHIN İZNIYLE trart Irak savaşı 2 yıldır can alma ya devam ediyor. Her fki taraf da verdikleri ağır kayıplann yerini doldurmak içın cepheye kuçuk çocukları da gönderiyor. Fotoğraftaki tranlı çocuk asker, savaştan «Allahın ıznıyle Humeyni'nın kazançh çıkacağı. inancıyla çarpışmalara katılıyor. ABD nin Sovyetierre buğday satısa müttefiklerini kızdırdı PARIS, (UBA) Reagan yonetımının Sovyetler Bırlıgıne bugday satımmı onguren anlaşmayı bır yıl daha uzatması ABD'nın Avrupalı muttefıklenni kızdırdı. Batı Alman hukumet söz cüsu Avrupa'nın Sovyetler Bırlığı nden doçal gaz alma ması ıçin elınden gelenı yapan Reagan yonetımınm kendısının Sovyetler Bırlığı'ne buğday satmasmm ku rallara uymadığını bıldırdı. Fransız hükumetı yetkılılerınden M. Jobert de «Anlaşılan Amerika için iyi olan şeyler müttefıklen Avrupa ulkeleri için kötu oluyor» dedi. Öte yandan ABD'h ekono mıstler Reagan yönetımının uyguladıgı ambargo ıle engellemeye çaıştıgı Sıbırya dogal gaz boru hattını Sovyetler'm zamanmda bıtırerek hızmete açacaklan goruşunde bırleşıyorlar Brookıng kuruluşu yetkilılennden ve. ABD'nın önde gelen ekonomıstlerinden Ed ward Hewett, Sovyetler Bır lıgı'nin Sıbuya doğal gaz bo ru hattmın yapımı içın gerekli teknolojıye sahıp olduklarını, ayrıca Avrupahların da bu konuda tekno* lojık katkıda bulunabıleceğını belirttı. BIR MEYSU AÇIN BİRMİIYÖN KAZANINI 10 ADETIMİLYON I İ I A * 2 K »*"*"• TîCf\OT <^ Kapaklarla ^*MEYSU" yazıri, II3VSKI ^ TIŞORT kazanm! Meysu kapakiannda 100 milyoniuk hediyeler varl JVAJUCK K JOGGER kazanm! JGE k ! O GR l A r r C D X Kapaklarla ~TURKIYE'DEMEYSU. ÎÇÎLlR." ya?m. (ITT Schaub Lorenz Mını Stereo Kasetçalar) DİNLCKVC LIAVIfAM (Maymunlar, papağanlar, sıncaplar, taylar, ianaryalar.muhabbet kuşlan, cms lcöpekler, cıns kedıler, akvaryum balıkları) Not: Canh hayvan istemeyenler, eşdeğer bır hedıye ıle değıştırebıhrler. "HAYVAN RESIMLI" kapakları bulun, CANLI HAYVANLAR kazanm! MEYSU KAfttÖINI,KAZANM HYSIT A $. B!R KOyAMOÖLTrÇAVOŞOÖttT GRÜBtî TlJRKİYFDE MEYVE S U Y U İÇİÜR Satılık Arsa Sırinevler Kuleli'de 192 metrekare 16 pafta Saat: 13 17 arası. TeL 20 97 03'ten Halıt ILÂN T. C BALIKESİR İCRA TETKİK MERCtİ HAKİMIJĞÎNDEN Sayı. 198a/223187 Bahkesir lli Turan Caddesı No. lTde toptan bakkaliyecılık yapan Tamer Kayaarar tarafından teklıf edılen konkordato muafık görulerek borçluya 27 7 1982 tarıhınden ıtıbaren başlamak uzere ıkı aylık muhlet verılmıştır Bu hususta ıtırazlan olan alacaHıların ılân tarıhınden itıbaren yedı gün içınde dılekçe ıle Hakunlığımıze müracat edebıleceklerı î 1K 'nm 288 cı maddesı uyarmca ılân olunur. 2771982 (B 19641) Eyjüfsmavlanna vetîştinlmek üzere ortaokul öğrencilenne Inguizce ve Türkçe dersi vennr. Nermin ERCAN Eminalıpaşa Cad Daryol Sok. Türkmen Ap. No: 8/1BOSTANCI Ortaokul ve Lise mezunlarına. JŞGARANTÎS1 jlkokul mezunlarına BEYAZIT Mıthatpaşa Cad 14 Tel.22 2106 BEYOĞLU lstıklol Cad 87/7 Tel44tOJU 1ŞOLANAKLARL KAD1KÖY Altıyol,Kuşdıb Cad No 8 Tel36)lS0 Levent. Göirercin 1urağı. Gazetecıler Yap Kooperatlfi C/3 BloU. D 7. saat: 913 Tei 64 5725 Randevu alınması rica olunur. DİŞ TABIBİ ORHAN TÜZÜN SATILIK Olympus om 10 fotoğraf makinası Tel: 58 76 09 Sayi: 1981/923 Davaa Talât Çagatay Vanlı vekili tarafından davah Kadıkoy Altıyol Onur îş Hanı 5/505 adresinde mukım Evmsan Ev înşaat Sanayıı A. Ş aleyhıne açılan alacak davasmdaDavalmm adresı mechul bulunduğundan dava dılekçesının 7201 sayıh kanunun 28 ve tuzügün 46. maddelen gereğmce ilânen tebhğıne bir nushasmm 30 gun süreyle mahkeme divanhanesıne talıkıne, duruşmanm 23 91982 gunu saat 10 00'a bırakılmasma karar verılmıştır. Dava dılekçesı ve davetıye yerine kaım olmak üzere üânen teblığ olunur. 13 71982 CB; ÎB88) ILÂN T. C. KADIKÖY ASLÎYE 3. HÜKUK MAHKEMESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog