Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 5 AĞUSTOS 1982 Kıbrıs sorununun BM'ye götürüime girisimleri Türk tarafını hareketl endirdi Rumların faaliyetlerine karşı uyarı yapılıyor ANKARA (Cumuhriyet Bü rosu) Kıbns Rum Yöne timinin sorunu yentden uJuslararası platfonnlara ve bu arada BM Genel Kurulu'na götürrrm girisimlerinin birden yoğunluk kazan ması Türk taraftm hareket lendirdi. Edtnllen bllgiye göre, Rum yönetimi llderi Spiros Kipriyanu'nun bu dogrultuda somut adımlar atmaya başlaması üzerine, Türk ta rafı toplumlararası görtişmeleri tehlikeye düşüren bu faaliyetler karşısında bir dizi ülke nezdinde uyanlar da bulunmaya ve görüşleri ni anlatmaya başladı. Çeşîtli ülke gruplanna yö neldiği anlaşılan bu diplomatik girişimlerde, Türk ta rafınm Rum yönetimi'nin sorunu BM'ye götürmesinin yaratacagı olumsuz sonuçlara dikkat cektlgî btldi rildi. Bu girjçimlerin Anka ra ve KTFD tarafından yü Tütültfögü de edînîlen bîlgi ler arasında. Belirtildiğlne göre. Türk tarafı. Kıbrıslı Rumların toplumlararası görüşmelerle bağdasmayan bu tutumunun. Kıbrıs serununa banş cı bir eözum ouKınması yo lunu tıkamaü açısından fcaygıyla karşıladığı görüşünü de bu üyarılarda duyuyoruz. Kipriyaou. 20 Temmuz taribinde ya.püğı bir açikla mada. soruniı BM'ye götü receklerini bıidırmış, bu açıklama KTFD Başkanı Ra uf Denktas ın tepkisine yol açmışfcı. Kıbrıslı Rıanlar, sorunu BM'ye göturtfükleri takdirde, ıic yılük bir aradan son ra ilk kez Kıbrıs sorunu BM tarafından el«. almmış ola cak. Taraflar arasmda va rılan görüşbirliği uyarınca, toplumlararası görüçmele* sürecini etkııememek lçın sorun 1980'in başından bu yana BM'de gündeme getınlmemekteydi Kipriyanu'nun tutumundaki değisikirge Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun sorunu enternasyo nalize etme politikası çerçe vesinde Kipriyanu nezdinde yaptığı teMnler etkill ol du. Papandreu'nun telkinle rı Rum yöneüminde sert tartışmalara yolaçtı. Kipriyanu'yu ayakta tutan Mos kova yanlısı Akel Partisı. Papandreu'nun sözlerlni îç işlerine müdahale olarak nı telendirdi ve BM'ye gitme düşüncesine karşı çıktı. Kip rıyanu Oır yandan Akel'in eleştirilmesi yanında da Pa pandreu'nun telkînJeri ara sında kaldıysa da Papandreu sonunda ağır bastı. Kıbrıs sorununun BM'ye getirilmesi .sc/ konusu olunca, bu foıumda etkıli olan bağlantısıs; ülkelerin tu tumu ön plana geliyor. Bag lantısızlar grubuna üye 36 ulkenin temsilcilerinin mavıs ayı sonunda bağlantısızlar zirvesınm hazırlanmak amacıyla Havana'da yaptıkları koordınasyon top lantısında da Kıbrıs sorunu ıle ilgih bir karar tasansı kabul edilmiştj. Kararda, toplumlararası görüşmelerde gelişme oıamamasmdan üzüntü duyulduğu belirtilmişti. Ancak. aralarrnda bağlantısızlar grubunun ön de gelen bazı üyelerlnin de bulunduğu ülkeler karara çekince koymuşlardı. Yasa yür girinceye kadar elektriğe zam yok ANKARA, (ANKA) Türkiye Elektrik Kurumu'nun kuruluşu ve görevlenne ıüşkin yasanın yü| rürlüğe gırmesine kadar j elektrik zammı yapılmayaI cağı oğrenıldı. j Daraşma Meclısı'nde kabul edılen ve henüz Milli Güvenlik Konseyı giindeminde bulunan TEK Yasa sı, elektrik dağıtımının belsdiyelerin elinden almması ve TEK tarafmdan yürütülmesıni bngorüyor. ANKA muhabirinm edindığı bilgıye göre, yasanın Milll Guvenlık Konseyi'nee onâylanması ve yürürlüğe gırmesinden Önce elektrik fiyatlannda bir değişiklik olmayacak. Bilmdiği gibı, akaryakıt fiyatlannda yapılan tüm ayarlama ve zamlar, belli bir süre içinde elektrik fiyaüanna da yansıtılıyordu. MGKya sunulan enerji: raporunu açıklıyoruz "Enerji açığını ancak nükleer santrallar kapatır,. snrlardaıı biri, mnhakkak ki. enerji tüketimindeki nfiyüme olacaktır.» 1973 petrol bunalımı ve onu «Gelişmiş ülkelerin bugünkü düzeyine ula izleyen gelişmeler karşısında Türkiye ve Türkiye gıbı petşabilmek için Türkiye, elektrik tüketimini 8 rolü olmayan ve gelişmekte 10 kat artırmak zorunda.» olan ülkelerin iki yönlü bır baskı altında kaldıkları kaydan dünya ülkeleri arasında dedilen raporda şu görüşlere Fatih GÜLLAPOĞLU 44. sırada yer almaktadır» yer verildi: denüiyor. «Bir yandan petrol fiyatları Milli Güvenlik Konseyı'ne, Raporda, gelişmiş ulkelerde «Dünya'da ve Türkiye'de ener kışı başma enerji tüketiminin 1973 yılında 2,59 dolar/varilden ji, nükleer enerji, nükleer tek 500010000 KET/yıl (KET: Ki 1981 yılı başında 37.5 dolar/vanolojl ve AKK» başlığıyla bır logram eşdeğer taşkömürü) ol rile yükseürken (yaklaşık 15 rapor sunularak, «Türkiye 20(10 dugu belırtılıyor. Türkiye'de kı katı), öte yandan Batılı sanaMlında enerji açığı ilp kar^ı şı başma enerjı tüketiminin ^ileşmiş ülkelerden alınnıaktd karşıya kalacaktır ve aradaki ise 793 KET/yıl olduğu kavde olan lıammadde, yan mamul ve mamul maddelerle, yatırım açığm nükleer santrallarla ka dılerek şöyte demliyorpatılması zorunludur» denilcü. «Oysa komşumuz Bulgaris malları fiyatlarının da aynı oTürkiye'de enerji krizinm tan'da kişi başına enerji tüke ranlarda artırılmaya başiandı1973 Dünya Petrol Bunahmı ile timi Türkiye'nin yaklaşık 6,5 ğı görülmüştür. Petrol ihraç eden ülkelerle, sanayileşmiş ülbaşladığı belirtilen raporda, katı, Yunanistan'da 3 katıdır. «Kalkınmanın en önemli gösTürkiye'nin gelecek 30 • 40 kelerin karşüıklı fiyat tırman tergelerinden biri kişi başına yılda ulaşabileceğl kalknıma dırışı, Türkiye'yi tarihinin en enerji tüketimindeki büyüklük diizeyfiıi, başka bir deyişle, bunalımlı dönemlerinden biri\e artış hızıdır. Türkiye ise kişi dünya uluslan arasındaki yen ne sokmuştur.» başına enerji tüketimi açısın ni belirleyecek en önemli unRaporda, Türkiye'nin «Kişi başına enerji dünyada 44. sırada.» tüketiminde Türkiye, mış ülkelerin bugünku düze yine erışebilmesı içın kışı ba şına düşen yıllık elektrik tu ketimini bugunkünün 8 1 < katına çıkarması eerektigı be lırtıliyor. Elektrik enerjısı tükeürmnır Türkiye'de 1995 yılında 124 ıtıil yar kilovat/saat'e, 2000 yılla rmda ise 191 milyar kilovat^ saat'e ulaşacağı belirtüsn ra porda şöyle denliyor: «Öngörülen bu tfikethnler karşılayabilmek için Türkiye' nin hidroeiektrik kaynakiarı nin toplam kapasitesl 100 nnl yar kilovat/saat, bilinen en du şük kaliteli linyit kavnaklamrıı toplam kapasitesi ise 60 • 7 müyar kilovat/saat olarak tah ınin edihnektedir. Bu durumd; hidroeiektrik ve linyit kaynak larının tümü değerlendirilse bı le 2000 yıllanndaki tüketün karşılamaya yetmevecektir.» Güneş enerjisinın Türkiy* için büyük bir potansıyel ol Hrkası II. SaytadaJ SSK, isdlerin % 90'ından fazla ilaç parası a lıyor Asiye UYSAL SSK Genel Müüür Yardımcuarmclan ur. Keınal Baydar, sıgortalı hastalardan tahsıl edılen yuzde 20 tutarındakı ilaç beaeımuı, ılacuı SSK'ya malıyetı uzeruıden değıl de, pıyasa bedalı uzermden yapılmasıgortalı ı^gıler arasmcla meydana geıebılecek ayrıını on ledığını soyledı 2422 sajılı ya&aya gore Sıgorta habtanelermde, hastalar dan ilaç bedelınm yuzde 20'sınin alınması gerekırken nıçın yuzde 27'sının talisıi edüdıgı koı.usunda görüşuııe başvurdugumıı/ Dı Keınal Baydaı şu kaı%>ılıgı verdı «sSK'ııııı bııluıı sağlık tcsıv lerıiTdc tfc/une bulunınujor. liczanesı bulunuıavan Sigorta sağ lık tesisleriııden veya sigortaııı'i aıılaşma vaptığı serbe^t hekiınierden reçete alan hastalar. ilaçlarıuı piyasa eczanelerinden, piyasa satış fhatı uzerinden satın aüyorlar SSK da. bu signrtalıUrdan yiız de 20'lik Uaç bedeUni ilacııı üzerinde yazılı piyasa satış bedeli üzerinden tahsil etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle. sigortalılar arasınd^ ayrım yaratmarnak için tüm Muurtalı hustalardan tahsil edilen yüztle 20'lik ilaç bedelinde ilacııı piyasa satış bedeil esas alımyor.» SSK'nın dığer yetküılerınce, sıgortalıların tukettığı ılacın yüzde 90'ını sigorta aczaneıenn den satın aldıkları belırtılüı Ayrıca, anlaşmalı doktorların bulunduğu yerlerin ve istasyon ların dışında tüm SSK hasta nc ve dıspanserlennde eczanenin bulunduğu kaydedıldi. Buna karşılık. ılgılı 2422 sayılı vasa değışıklıgı Kesıntının n n şekilde yapılacagını şoyle açıklamakta «Avakta vapılan tedavilerde verilen ilaç bedelle rinin yüzde 20'sini si;ortnlı öder.» Bu cümleden ilaç bedelinın \4izde 80'inin de sigorta taraf'ndan karşılanacagi anlaşılıyot üygulamaaa ise, yasanın yurürlüğe gırdıği 8 mart 1981 tarıhinden bugüne değin ilaç bedellerinin yüzde 27'sinin «;ıgortalıdan tahsil edildigı, yü?de 73'ünün SSK tarafından kar şılandıgı görülüyor. Uygulama ayro zamanda, sı?orta lıastanelerlnin, sıgortalı ışçilerden ilaç parası olarak tahsil ettığı her 100 lirada 26 lira 61 kuruş fszla aldığna c * ta\ra çıkanvor Sosyal Sıgortalar Kurumu. sigortahdan tahsil ettiği yü» de 20'lik ilaç bedelım, oara kende ilaç fiyatı Uzennden a!makla; «kâr» amacıyla çaiışar kuruluşlar gıbi depocu ve ee7acı glder ve kârmı koyara* ilaç bedeli hcsaplamış ve işlerr yapmış oluyor. Türkİs, . bugün TISK Sekreteriyle üsü görüsüyor Ulusu'nun İHükümet nedeniyle Turhİş Zlrvesi 13 Ağmtos'a ertelendi. ANKABA, (Cnmhnriyet Bttrosu) Tflrktş, Danıçma Meclisi Anayasa Komlsyonu üyesl ve Türkiye îşverenler Sendikası Başkanı Rafet îbrahimoglu'nu Anayasa Tasarısı üzerinde görüşmek üzere davet ettl. Ibrahlmoğlu bugün Türklş Genel Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. ZtRVE ERTELENDt Hükümet ile Türkîş arasmda yarın yapılacağı bil dirilen çalışma yaşamına îliskin sorunlan Içeren top Jantı Basbakan Bülend ü lusu'nun Iran'a gitmesi ne deniyle 13 ağustos cuma gününe ertelendl. Asgarl ücret ve kıdem tazminatı konusunun ele alınacağı ertelenen toplan tıya Maliye Bakanlığı yeni önerilerle gelecek. MaIJye Bakanlığı asgari ücret ile kıdem tazmînatı arasmdakl ilişkinin ortadan kal dınlması lçın kıdem tazminatının ortalama tıcrefc ve ortalama çalışma süresinin hesaplanarak ödenme&i yolunda bır formül önerecek. Buna karşılık Türkİş'in daha ön ceki toplantılarda gellştir diği formül üzerinde ısrar edeceği öğrenildi. / B U G KastellVnin tüm bağışları geri alınacak Ekonomi Servîsi Banker Kastelli» Cevher özden tarafından Kastelli A.Ş. Men taş A.Ş. ve Bimtaş A.Ş. adına yapılan tüm bağışlann gerı almacağı açıklandı. tstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesı 9 Tasfıye Kurulu Baskanı Uluer Aral dun bır basın toplantısı duzenleverek Kastelli tarafından VH pılan tum bağışîarın gen alınicağını. bunun içın Kastelli'mn bağışta bulunduğu kurulus ve kışilerin aldıklan bağışları tasiıye kuruluna bildirmeleri gerektiğini açıkladı. Aral şimdıye kadar valnızca Türk Eğitim Vakfı'nın aldıgı bağışı iade etti&inı de sözlenne ekledı Tasfıye > Kurulu Başkanı Uluer Aral aynca Kastelli ye borçlu olan kişilenn ve kuruluşların 15 gün içinde yani 18 ağustos akşamına ka dar borçlanm tasfiye kuruluna yazdırmalan gerektiğini de bildirerek bu süre içinde borçlannı Tasfiye Ku rulu'na yazdırmayan borçlu ların 2644 sayılı yasa hükmünce üç yıldan on yıla kadar hapis ve borçlannın iki katı tutannda ağır para cezasma çarptırılacağını kay detti Aral mevduat sertifikası. tahvil ve bunlara ait kupon lar dolayısıyla Kastelli'den alacaklı olanlann dışında alacaklı olanlann durumuna da değinerek bu durum da olanlann 6 eylül 1982 ta rihine kadar Tasfıve Kurulu'na müracaat edeceğini. Tasfıye Kurulu ohnayan yer lerde bu işlerle ilgili Ticaret Mahkemesi'nin, Ticaret Mahkemesi bulunmayan yer lerde de Aslıye Hukuk Mah kemelermin ilgileneceğini büdirdi. öte yandan 0. Tasfiye Ku rulu'nun Resmi Gazete'de çıkan llânmm TV'den yayınlanması üzenne. Kastelli ile ilgili tüm haberlere son derece duyarlı hale gemuş olan Kastellizedelenn, sabahın erken saatleruıden ıtibaren. Altın Han'da 9 Nolu Tasfiye Kurulu onunde toplandıklan goruldü. Ellerinde sertıfikaları ve tahvilleriyle toplanan Kastellizsdelerin arasmda îstanbul dısmdan gelenlere de rasüanıyordu. TV'de yapılan açık lamanın yanlış anlaşıldığının, Banker Kastelli. Mentaş ve Bımtas'dan alınan sertifika tahvil ve bunlara ait kuponlarla ılgıli ışlemlenn 9. Tasfiye Kurulu tarafından yapılmayacagının toplanan Kastellizede kalabahğına anlatılması oğle aaatlerini buldu. Ü N E ERTELENDt TKP davasında kimlik saptaması işlemleri tamamJandı. Duruşmaıun öğleden sonraki aşamasına tutuksuz sanık Semra Özdamar da katıldı. Kimlik büdi rimi sırasında ev kadını olduğunu söyleyen Özdamar, sinpma sanatçılığını bıraktığını belirtti. Duruşma iddianamentn okunması için bugüne ertelenıii.. (Foto: Necdet DOĞAN) 9 8 sanıgın 5 yıldan 2 0 yıla kadar cezalandırılması istendi Istanbul TKP davası basladı Istanbul Haber Servısi Yasadışı Türkiye Komünist Partisi'nin Istanbul faaliyetleri ile ilgih 98 sanık hakkmda davaya Istanbul Sıkıyonetim 1 Nolu Asken Mahkemesinde başlandı. Sanıklann 5 yıldnn > vıO la kadar ağır hapısl*? ce?aİEindınlması istemiyie acılan davaya Metris'takl duruşma salonunda dün saat ll'de başlandı. Duruşmat'a yoklama yapıldıktan sonra Duruşma Yargıcı 'Muzaffer Bostanoğlu kimlik saptama tşlemi yapılanlara iddianamenin verileceğıni belirtti Daha sonra iddwnam9de yazıhş sırasına göre kımiık saptamasına geçildi. Her sıkıyönetim bölgesınde ayrı ayn sürdürülen soruşturmalar sonucu açilan dava Istanbul Sık>yönet.'m Asken Savcıbgınca Istaubul'da açılan bu davi TKP Işçinm Sesi, TKP Devrimci Kanat şeklindeki uc önltenın tstanbul bölgesi rauşma lannı kapsıyor. 162 çayfaiık ıddıanamede TKP'oin bt.şlangıcından bugüne kadarki oluşum ve gehşimı, içinde iç bölünme ve anlasmazlıklan, örgütün yaton ve uzak amaçlan, çeşitii Marksıst örgütlerle cephesel ilişkileri, örgütsel vöntemleri anlatıiıyor Sanıklar TKP'yı kurmak. üye TKP adına kurulan girket'erı yonetmek, sahte kımlîk ve pasaport kullanmak. ^ornünızm propagandası vapmak, TKP yöneticilertni saptamak. kuryelik vapmak, TKP faaliyprterine 'a^U mak, ÎKD. ÎGD ve tLD'de TKP paralehnde çahijmalr.r vapmak, pankart a.sro«ık, >an yazmak. bildin dicıffiısl' tabanca ve mermi buluncîüimak TKP yayın orgaaı Atılım dersrtsini bulundıırınfk tan suçlu gösteriliyorlar Duruşmaın öğleden sonraki aşamasmda kimlik bildirimi işlemleri tamamlandı. Tutuksuz sanıklardan Semra Özdamar kimlik saptama sı yapıhrken «ev kadını» olduğunu söyledi. Duruşma yargıcının iddıanamede sınema sanatçısı yazdığını ha tırlatması üzerine de özdamar, «o işi bıraktım» dedi. Soz alan savunma avukat ları bazı sanıklar hakkmda Gölcuk ve Adana Sıkıyöne tım Mahkemeleri'nde aynı suçlamalarla dava açıldığını bu davaların devam etmekte bulunduğunu ileri sürerek mahkemenm bu sanıklar yonünden davaya bakmaya yetkısiz olduğunu iddia ettiler. Görüşü sorulan Askeri Savcı. sözu edilen sanıkların Istanbul bölgesmdekı ey lemlerinin dava konusu edildiğini belirterek, anılan mahkemelerde görülen davaların iddianamelenn ıncelendikten sonra goruşlenni belirtebileceğini, bu aşamada ıstemlenn reddı göruşün de olduğunu söyledi. Mahkeme aynı yönde karar alarak ıddianamenin okunmasına geçilmek üzere duruşmayı bugün saat 9 30'a erteledi. SALİHLİ ÜGD tZMİR Salihli ve yöresınde 12 Eylul öncesi faalıyet gösteren 15 samklı yasadışı Salihli ÜGD davası karara kaldı. Askeri Savcı sanıklardan Lütfi Karayel için idam. diğerlerı içın 515 yıl arası hapıs ıstedı Sanık lar son sozlennı soylerken ıılkucu goruşu benımsedıklerinı. ancak ılçede hiçbır sılahlı eylemde bulunmadık lannı öne sürdüler. TKP DAVASI • Yasadışı TKP davasında esas hakkmdaki mütalaastnı okuyan Asken Savcı. sanıklardan Muzaffer Ya vuz'un ışçı olarak Federal Almanva'da bulunduğu sıralarda Komünist Partisı üye leriyle ilışkı kurduğunu Türkıye'yı dönüşünde de vurt dışında bulunan TKP iist düzey vönetialerinden bazı emirler aldığını söyledi. Savcı. sanık Yavuz ile kendisine örgütsel jrardımda bulunan Yücel Dirgin'in 815 yıl, diger 14 sanığın ise beraatlerini ıstedi. 4 İDAM DOSYASI DM'YE SUNULDU ANKARA, (a.a.) Dört idam cezasının yerine getirilmesine ilişkin Başbakanlık tezkereleri. Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Danışma Meclisi Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu'na sevk edilen idam dosyaları. Selçuk Duracık, Haiil Esendağ. Mehmet Onar Miman ve Ahmet Kerse'ye ait. Meban, yatırım bankası oluyor ANKARA. (Cumrnntyet Bürosu) Maliye Bakam Adnan Başer Kafaoğlu'nun bankacılık sistemlnde dflzenlemeler yapılaca|ıl« afiklamasmdan sonra. Ma Uye BakanlıŞmca Meban b^nkprlik burulusunun «yatırım bankası» haline getlrilmesi icin çalışmalar basladı. Sermaye piyasasînın «yeniden diizenlenmesî» lçiıj Maliye Bakanlığınca önerilen tasarı ilkelerine göre Meban yeni bir yapıya kavusacak. Meban kurulusunın yapısmın tasarıyâı uvum s;östermesl İçin Maliye BakanliSı tarafından rahşmalar başlatıldı Kafaoğlu'nun «ihtisas hankarılığınm» teşvik edllmesl llke"si dotrultusunda Bakanlık. Meban'ın yatınm bankası yapısına kavuşması İçin blr önerl hazırladı. Maliye Bakanhgmca yürütülen çalışma!ar)a Meban'ın hesapları incelenerek şirketln mall gücü ve yatırımları konusu ele almdı. îki milyar 11rası Merkez Bankası'nda bloke edilmiş en az 4 milyar lira sermaye ile kuruîması öngörülen yenl yatmm bankası Mebank adını alacak. Bankalar yasasına g5r* en az 100 ortaklı bir anonim şirket olarak kurulması gereken Mebank'm yeni ortaklarımn klmler olacağı İse henüz açıklığa ka. vuşmadı. Anadolu liseleri kesin kayıt süresi yarın bitiyor ANKARA, (Cumhurlvet Bürosa) Anadolu Liseleri ile O zel Turk ve Yabancı Okullara kesin kajıt hakkı kazanan adayiann. kesin kayıt içın başvuru surelerı yarın sona eriyor. SmavJar sonucunda kesin kayıt, hakkı kazanan adaylann, kavıtlar için başvuru süreleri 5 Temmuz'da başlanuştı. Kesin kayıt işlemlerinin vann akşam sona ermesinden sonra ilgill okullar açik kalan kontenjanlan 9 Agustosa değin Milli Eğıtım Müdürlüklerine bildirecekler. Konfpnjan açıklannm ilan edilmesinden sonra. Milli EŞıtim Bakanlığı her okulun ön kayıtları icin taban puanlannı acıklayacak. ön kayıtlar in Agustosta baş layarak ve 17 Afııstosta sona erecek. İlk kafile Gaziantep ve Artova'ya gönderildi MHP DAVASINA 1 AY ARA VERİLDİ ANKAKA, (AlNfKA) MHP ve Ülkücü kuruluşlar davasına bir ay ara verildi. Davaya 7 eylül salı günü devam edilecek. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numara lı Askeri Mahkemesinde görülen davada dosya yı oluşturan 140 klasör den 4O'ı okundu. Kla sörlerin numara sıra sına göre değll, önem sırasma göre okundugu gözlendi. MHP ve Ülkücü kuruluşlar davasında nisan 1981 tarihinde lddianame açıklanmış, 29 ağustos 1981 tarihinde de duruşmalara baslan mıştı. Afganlı mültecilerin çoğu hasta çıktı ADANA, (Cumhuriyet Güney llleri Bürosu) Pakistan'dan getirilen Afganlı mültecilerin 366 kişilik ilk kafilesi dün geçici yerleşim bölgeleri olan Gaziantep ve Tokat'a götürüldü. 26 aileden oluşan 161 kişilik özbek grubu, Gaziantep'e, 205 kişilik Türkmen grubu da Tokat'a otobüslerle sevk edıldiler. tki yıldan bu yana Pakistan'daki mülteci kamplarında yaşayan Afganlılar, Adana'da dün yerleştikleri Transit Konaklama Merkezleri'nde sağlık kontrolünden geçirildiler. Konaklama Merkezleri'nde röntEenleri cekilen ve tahlilleri yapılan Afganlılann büyük bir bölttmünün, kökü kötü yaşam koşullarına dayalı hastnlıklar taşıdıklan belirlendi. Dün geee fenalık geçiren 4"ü kadm 8 kişi de Devlet Hastanesi"nde tedavt edüdiler. Sağlık görevlileri. Türk asülı Afganlılarda her ilgi göstermedikleri ve çok az hangi bir bulaşıcı hastalık sap kişinin saç ve sakal traşı oldu tanmadığım söylediler. Afgan gu öğrenildi. lılara ilaç dağıtıldısı da bildiKONFERANS VERİLDt rildi. Konaklama merkezlerinde Kendileri ile görüsttigümüz dün akşam yemeğinden sonra Afganlı soydaslanmız. TUrkıye' Afganlı mültecilerin aile reisde umduklanndan da çok faz lerine, Milli Eğitim Müdürlüla bir ileiyle karşılandıklarmı ğü'nce bir konferans verildianlatırlarken, Adana'da son iki Konferansta Türkiye'nin idayılın en rahat gecesini geçirdik ri, siyasi, sosyal, ekonomik, tilerini söylediler. özbeklerden cari ve coğrafi durumu hakkm^bdülmecit Yıldmm Aktnna, da bilgi verilen ve yerleştirileiki yıldır ilk kez rahat bir uy cekleri yörelerin gelenek ile gö ku uyuduğunu ve temlz bir ye renekleri anlatılan Afganlı mülmek yediğinibelirttl. tecilerden Gaziantep'e gönderiAfganlılara, Kızılay taratm lenlerin Sümerbank lojmanladan İç çamaşın dahil çeşitli nnda yerleştirilmesi kararlaştıgiysller dağıldı. Bazı Afganlı nldı. Tokat'a gönderilen Türklar, giyeceklerin kendi beden menler de Artova ilçesindeki lerine uymadığını, ancak bunun Makina Kimya EndUstrisi Kupek önemli olmadıgım ifade e^ rumuna ait tesislerde geçici iskâna tabi tutulacaklar. tiler. öte yandan Afganlılann lkin Hemen hemen tümü sakallı olan Afganldann, öncekl ak ci kafilesi bugün saat 15.15te şam kendilerlni traş etmekle Pakistan Hava yolanna ait bir Cörevlendirilen berberlere pek uçakla Adana'ya gelecek. topraga verildi Gencosman ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Gazetecî yazar Kemal Zefel Gençosman'm eetıazesl dün Ânkara'aa törenle toprağa verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog