Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

^s^r 5 AĞUSTOS 1982 *••• lı başlangıç sayümaz ancak üç aylık süre 25 yılın içinde kabul edllir. 2 EmekU Sandığı'nda 25 fliü hizmet yüınızı doldurursamz 23 yıl Uzerinden ' emekli ücramiyenizi de alırsıruz. Bu ikramiyeyl de 1982'den önce alamazsınız. 3 SSK'na bağlı bir özeı sektör işyerine girerseniz, Emekli Sandığı'nda geçen 15 yıllık süre SSK'na aktarüır. Sigortalılık başlangıcuuz Ise 1962 olarak sayılır ve siz 1987'de emekli olabilirsiniz. Ancak Emekll Sandıgı'ndakl süreler içln ikramlye ödenmesi söz komısu olamaz. SSK'na bağlı bir kamu kurulusuna geçerseniz gene 1987'de emekll olur ve Emekli Sandıgı'ndakl çalışmalannıza llişkin ikramiyelerinizj »ITTTP* da söz konusu olabilir. Cumhuriyet 11 Çalışanlar.. Sorulan... Sorunlan... YdmazSİfttL 1987 YILINDA EMEKLİ OLABİLİR MİYİM? 1S62 yınnda SSK slgortaüsı olarak üç ay çauştun. 15 yıldır bir kamn kuruluşunda Emekll Sandığı'na bağlı olarak çalışıyorum. 1 Aynı kamu kuruluşundaki çabşmamı sttrdürürsem 1987 yılında emekU olabi Ur miylm? 2 Emekll olabiUrsem emekU ikranıiyesi de alabillr raiyim? 3 tlk iki sorumun yanıtı olumsnz Ise, SSK'na bağlı bir işe girerek 19in yılında emekli olabilir ve emekU Ikramlyesi de alabilir mlytm? RLE. ERDEMANTAKYA YANIT: 1 Emekll Sandığı'ndan emekll aylıgı alabümenlz içm, memuriyetteki fiill hizmet sürenizl 25 yıla tamamlamanız gerekmektedir. Yasa uyannca «i) îşürakçilerden 25 fiill hlzmet yüını dolduranlar tsteklerl üzerıne» emekli olabilmektedir. Bu durumda slz Emekll Sandığı'ndan etı erken 25 Hili hlzmet yılınızı doldurduğunuz (10 yıl sonra) 1992'de emekli olabillrslnız. Emekll Sandığı lçln <lk sigortaya girişiniz 1962 yı S O B l l : 19501i yılların başlannda SSKIı olarak bir yü kadar çalıştım. Sonraları da yedi yıla yakm BağKur slgortalısı olarak çalıştım. Şimdilik hiçbir Sosyal Güvenlik Kurumuna prim fidememekteyım. Askerlik borçlanması yapabilmek ıçin SSK'na bağlı bir işyerine girmek İstiyorum. 1983 yılı temmuzunda 55 yaşımı doldurmuş olacağım. Sosyal Sigortalardan emekll olabilmek Için kaç gün prim ödemem gerekecektir. Ahmet DAGTAŞ . EMET • KtTAHYA X A N I T : Büdiğiniz gibi asKerllğl borçlanabilmeniz için SSKIı bir işte ya da lsteğe bağlı olarak prim ödemek durumun. da olmak şarttır. SSK'dan emekli olabiimek Için «a) Kadın ise 50, erkek ıse 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün «Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmesi koşulu aranmaktadır. Bu durumda, Bağ. Kur sigortalısı olarak geçen sürenizi SSK"ya aktanr, askerlik borçlanmanızla birlikte 55 yaşınızı doldurduğunuz 1983 yılında prim öcieme gün sayılanmzı da 3600'e tamamlarsanız, o yılın temmuz avında emeKli olabilirsiniz. Askerliğimi borçlanmak istiyorum: (Baştarafı 1. Sayfada) Âldıkactı: Biz de insanız rup, Danışma Meclisine saygı ile sunmaktadır.» ALDIKAÇTI'NIN SOZLERl Raporun okunmasından sonra tasarıyı açıklamak uzere kür süye gelen Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orban Aldıkaçtı, 23 Kasım 198ı günü Anayasayı nazırlamak için seçilen komlsyonun 17 Temmuz 1982 tarihınde Anayasa metnlne üişkın çalışmaları sonuçlandırarak, Danışma Mecllsi'ne sunduğunu beiirttl. Göreve başladıklannda Ulkenln oiağanüstü şartlar içmde bulunduğunu, milletın bağımsızlığı ve ülkenin bütünlUğUnUn Kutsallığına ınananlann haîızalanndan siünmeye rim.» Ganel Kurul'da daha sonra, Anayasa Komısyonu'nun tasarıyı Danışma Meclısi Başkanlığına sunuş raporu okundu. Raporda, tasarmın komısyonda hazırlanış şekli anlatılarak, 1961 Anayasası eleştirildi. 1961 Anayasası'nro uygulamaya başlantnasından sonra Anayasa'nın yetkili kıldığı organların ve özellikle yargı denetimi ile yükümlU olan organların zaman zaman polıtık eğilimlere kendilerini kaptırdıklarının göz lendiği savunuldu. 12 EylUl'den öncekı duruma varılmasında idare edenlerm anlayış ve uygulayış tarzlannın da etkisinin bulunduğu kanısına vanldığı belirtilen raporun son bölümünde şöyle denildl: «Komlsyonumuz 1961 Anayasası"nın kişi ve hab özgürlüklerinde görülen boşiukları doldurmak, yUrütme ve yaaama flişkilerlnde parlamenter rejimin bütün gereklerini uygulamak, yfirfitroevi kuvvetlendirmek ve yargı denetiminln de hnkuld sınırlar içerisinde yapUmasını sağlamak fclsefeslne flayanamk, bu tasanyj olustu Ulusu yarın (Baştarafı 1. Saytada) tek taraflı olarak yürüttüğü bir savaşın durdurulmasını amaçlayan ginşimlerinin bir devamı olacak, Ulusu'nutı tran ziyaretinin dün resmen açıklanma3i başkentteki diplomaük çevrelerde büyük yankılar yarattı tsminin acıklanmasını istemeyen güvenilir bir kaynak, Ulusu'nun gezisıni değerlendirirken •Türkiye'nin şahsi bir arabuluculuğa geçmek istedlgi anlaşılıyor. Sayın Başbakan'ın, Sayın Devlet Başkanı Evren'in gön derdiği raesa)lann ışıgında bir zemin yoklayacaği anlaşılıyor.» dedi. Türk yetkililer ise Devlet Başkanı Kenan Evren'in vu rüttüğü mesai diplomasisinin ardından LJlusu'nun Tahran'a gidiştnl arabulucu luk olarak nitelendirmemeye özen gösteriyorlar ve ihtiyatlı bir dil kullanmayı yeğliyorlar. Dtplomatik çevrelerde ise Türk yetkililerinin ihtiyatlı tutumlaraa karşın Ankara'nın en azından yoklanacak zemlnin elverişli olması halinde arabuluculuga yönelmek isteyeceği kanısı yaygın. Ancak şimdilik nabız yok lamasını geçmeyen bu girişimlerin sonucu da herşeyden önce Tahran ve Bagdat'ın gösterecekler) tutuma bakıyor Tahran'dan Ankara'ya ulaşan haberler, Iran daki Islamcı vönetlmin Turkiye'nin arabuluculuğuna bizim koşullarımızı kabul ettirmesi çerçevesinde karşı olmadığını gösteriyor. Tahran'ın en azından UIusu'nun ziyaret isteğini kabul etmlş olması bile önemU bir gösterge Savaşın ilk evresinda bir yılt aşkın bir süre !ran topraklarında bulunan ve üstün gözıikürken şimdi kendi topraklanna Iran birliklerlne karşı savunmak durumunda kalan ve bir an önce işin içinden çıkmak istedigi anlaşılan Irak yönetiminin de benzer şekilde Türkiye'nin arabuluculuk istegine açık duracağı tahmin ediliyor. Ulusu'nun Tahran'dan he men sonra Bağdat'a gidece ği bir ara konu edildiyse de en azından şimdilik gö züken, Ulusu'nun Tahran darj Bağdafa geçmeyeceği Ancak güvenilir kaynaklara Köre Ulusu. daha sonraki bir tarihte Bağdat'a giderse bu şaşırtıa olmaTiah. Bunun iein de yine Tahran ziyaretinin sonuounu beklenıek gerekiyor. (Baataratı 1. Sayfada) Bu arada su sıkıntısırun salgın hastalıklara yolaçabıleceği yolundaki bütün uyanlara kar şın Israil, FUistinlilerle MUslilman Lübnanlüarın yaşadığı kuşatma altındaki Batı Beyrut'a su pompalanmasını yeniden durdurdu. Batı Beyrufun elektriği on gün önce Israil işgal kuvvetlerince kesilmişti. Aynı tarihte şehir suyu da kesümiş, ancak gecen cumartesi günü su pompalanmasma kısmen yeniden başlan mışü. Beyrut radyosu Batı Beyrut'ta saglık yönünden durumun ber an daha kötüye gittiğini büdiriyor. TUm bu gelişmeier olurken Washington'da temaslarda bulunan Israil Dışişleıi tzak Şa tnir, Lübnan sorununun çözümüne çok yaklasıldığını öne surdü ve «Sorun önümüzdeki birkaç giin içinde çözümlemnls olacaktır» dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı İse bir bildiri yaymlayarak, Lübnan'da ateşkes'e kesinlikle uyulmasını istedi. ABD"nln Bejrut'da herhangi bir saldırı yapılmasını istemediğt de kaydedildl. Filıstin Kurtulus OrgütU sözcUsU Bazzam Ebu Şerif yaptığı açıklamada, «Ateşkese kesinlikle uyuiması sağlanırsa ve uluslararssı tampon birlikleri, Filistln gerillalan ile tsraU ara sına yerleştirillrse Bevnıfu terkedebllirlz» dedi. TUTUM OKĞlŞTtRtYUR Mısır Dışışleri Bakanlığı'nâan yapılan bir açıklamada, Mısır'm Camp Oavıd Anlaşması'nda yeralan, Filistiniiiere özerklik verilmesine ilişkin görüşmelere katılmayacagı bildirildi. Mısır Dışışleri Bakanuğı sözcülerinden Rauf Gureym, «Artık üzerküb görüşmeier) dönemi geride kaldı. Camp David Aniasmalannın bu cephesini hlr yana bırakıp Filistiniiiere daha sağlam güvencelerln nasıl sağlanabileceğini düşünüyoruz» dedi. Gureym Mısır'm tutumundaki değışikliğe, İsraiTln LUbnan'a saldırmasının yolaçtıgmı söyledl. BM Güvenlik Konseyi önceki gece geç saatlerde yaptığı toplantıda, îsrail'in Batı Beyrut'da giriştiği askeri harekâttan kaygı duyduğunu belirtti. Israil cek bir iç savas başladığım hatırıatan Prot. Aldıkaçtı, bu durum karşısında silahlı kuvvetlerin müdahale zorunlugu duyduğunu, yasama ve yurutme organlarının varhklarına son verdiğini anlattı. 1981 Anavasası'nın da bir kısmmın yUrUrlUkten kaldırüdıgını bıldiren Prot. Aldıkaçtı, «A. maç, deraokrstik diizenin yeniden rayına oturtulmasıydı. tîlkcmizde silahlı kuvvetler An«yasalann konulmasmda ve değiştirilmesinde daima öncülük etmişlerdir» dıye konuştu. KOmısyonun ne şekilde çelış tığmı anlatan Prof. Aldıkaçtı, hazırianan tasan metnının beş defa sıizgeçten geçınldiğini söy ledi. Hiçbir Anayasa'nın barfi harfine, kayıtsız ve şartsız uygulanmadığım, Anayasa metni ile sıyası hayat arasında daima bir fark bulunduğunu anlatan Prof. Aldıkaçtı bugtinkU Anayasaya 1924 Anayasası ile 1961 Anayasası'nın uygulamalannın kaynak teşkıl ettiğini söyledi. Prof. Aldıkaçtı, daha sonra şöyle konuştu: «1961 Anayasası lncelendlğinde, fert hak ve özgürlüklerinin sınırlanmaa ve kayıtlanması sorunu İle k»rşıiasılmıstır. Bu smıriamaniJi 19611 Izleyen Uk yülardan itibaren tartışUdıtı görüljnüsttir. 1965lerden sonra hak ve fizgtrlfiklerden demokraKİye zarar verilebilpcrği savunulınuştur. 1 6 Anayasasına M1 ilişkin olarak daba sonra yapılan tadilat da veterli olmamıştır. 1961 Anayasası'nuı yüriitme, yasama ve yargıya ilişkin boşloklan doldurutmsya çalışılmış, yürütmenin kuvvetlendirilmeslne ağirlık verilmJştir. Çlft Meclis sistemi yerine, tek Meclis'in getlrilmesi UVEUD görülmiiştür. Vargıya ilişkin olarak da hazı veni rlüzentemeler yapılmıştır. Efeer vargı. görevini kusursuz yapabilsevd). nıemleket \i Evlül »ncesine belki bu kadar kolay eelmczdi. (VIüesseseler, zaman zaman kendilertni politik eğitimlere kaptırmışlar, çelişen kararlar vermişlerdir. Bu slstemln en ıayıfı ise. vürütme idi.» tUAKK EUENIKKİN PAVI Komısyon 1961 Anayasası hakKındakı sonuçları bu şekilde saptarken, 19«ı Anayasusı yürUrluğe girdiğinde boşluk lardan yararlanüarak, devlet otoritesini ve gücünü «ayıflafc maya, devJeti parçalama çabalarına girişildiğinı savunan Prof. Aldıkaçtı, «Komisyon, lda re edenlerin de, bu gelişme içlnde payı olduğunu tesblt etmiştir. Bu sonuçlan ortadan kaldırtnak içln önce Anayasa'run felsefcsini tesbit ettlk. Bu felsere, Insan ve lnsan düşüncesinin kutsallıgıdır» diye konuştu. Yenl Anayasa Tasarısı'na İlişkin aynntüı açıklamalarda bulunan Anayasa Komisyonu Baş kanı, tasarı ile Cumhurbaşkanı ve Basbakan'ın statülerinin değiştirildiğinı, Cumhurbaşkanına tek başına imza yetkisi tanındığmı, bunun parlamenter rejımlerde uygulanan bir olay o'.duğunu söyledi. Bu konuda ağır eleştirilere uğradıklarını belirten Prof. Aldıkaçtı, «Tasa*ı ile Başbakan ilk defa Bakan lar Kurulu'nun gerçek lideri haline getirilmlştir» diyerek, şöyle devam etti: «Cumhurbaskaıu'nın Basbakan'ı azli konusu d» tartışmalara yolaçtı. Bunun Anayasa hukukunun, miili egemenliğin ihlali İle hiçbir llişklsi yoktur. Bakanlar Kurulu'na da tasarj Ue geniş yetkiler sağlanmıştır. Vargıda Ise, eski halleriu tekranna imkan vermeyecek bir diizenin oluşturulmasuıa çalışılmıştır.» Yapılan çalışmalann bir msan çalışması olduğunu, elbette hatalar bulunacağını blldiren Aldıkaçtı, sözlerini şöyle tamamladı: «Biz insanız. Hatalanmıı olacaktır. Bu hatalar, sizler tara(ındaıı tarlışılacak ve gerekll değişikllkler yapılarak, Danışma Mecllsl Tasaruı olarak Milli GüvenHk Konseyi'ne sunulacaktır. Agır yermelere hedef olduk. Bu yenneleri, demokraslye varişın bir foelirtisl olarak gördük ve hoş kaşıladık. Fakat, burada açıklamalar kişlliklere iaygı gösterilerek yapılmalıdır, şahgıma atfedilen bazı açıklamalar gerçek dışıdırj» Feyzioğlu uyukluyordu (Baştarafı 1. Sayfada) olduğu öne sürülen 13 kişi dün sabah saat 11 sıralaruıda Eranıyet Müdürlüğü nezarethane• Yfikaek Aakerl Şura çalışmalarım dün de sürdürdü. sinden çıkarılarak, parmak iz# Devlet Bakanlığina atanan Sermet Befik Pasin pazartesi lerinin alınması için Teknik güntl yurda dönecek. Pasın bir süre önce Gatt'daki bazı işleri neŞube Müdürluğüne götüruldudeniyle Cenevre'ye gitmişti. • Bursa'da Gazcüar caddesinde yapımı süren bir inşaat haf ler. Yaklaşık uç saat süren bu rtyat sırasuıda çöktii, göcük altında kalan Refaettin Karahan He ışlemden sonra sanıklar, bir polıs otobüsune bindirilerek Zafer Yılmaz öldü, 3 kişi de yaıalandı, olayla ilgili olarak inşaŞışh Adlıyesı'ne yola çıkarılatm sahibi ile kontrol mühendisi tutuklaııdı inşaata ruhsat alındılar. Ancak, Sirkecı'dekı Nimadan başlandığı belirlend). met Abia Mıllı Fıyango gişesl # İstanbuı Belediyesınce semt pazarlannda yapılan konfrolonune gelindiğınde otobüsun lerde fazla fiyatla mal satan esnafa 160 bin 400 lira peşin par» durduğu ve Akkent'in otooüscszası kesildf. • Üsküdar yolcu iskelesi genişletllecek, vapur lskeleslnin ten elini uzatarak bir piyango bıletı aldığı gozlendı. genişietme inşaatı ihaleye çıkanldı. # Yıldıztabya caddesinde bir börekçi dUkkânmda tüp patSon derece sakin olan Dr. leması soıucu çıkan yar.gında dükkânda çalışan Tahir Duman Akkent, piyango biletini ekipve Saddettin Altmay yaralandı te görevli bir polis memuruna • Dayamklı tüketim malları ve özelllkle elektrikli ev araç verdi ve «Inşallah uğurlu gelan ilreten Sbntel'ln elektronik sanaylye geçerek ilk olarak mülir» dedi. zik seti üreteceği açıklandı. YABANCI GAZKTECİLER # Ortadereceli okulîan dışardan bitirme sınavlarma katılan Bebek tıcaretinın uluslararaöğrencilerin sonuçları ilgili okul müdürlüklerinden öğrenebılesı boyutlara ulasması nedecekleri açıklandı. • KTFD Başkanı Rauf Oenktaş, Rumlarm pöriişme masasın nıyle «Revue», «İjuick» dergileri ile F. Almanya'da çıkan dan kaymalan halinde çok yeni şartlar karşısında kalacaklannı ve bunun sorumluluğunun TOrk tarafına ait olmayacağını söyle unlü «Bild» gazetesının başmuhabiri dün gun boyunca Em dl. niyet ve Adhye'dekı gelişmelerı izlediler, resim çektiler. KAĞITHANE'DE Akkent ve arkadaşları saat (Baştarafı 1. Sayfada) 15 sıralarında Kâğıthane'de buyecanmı yitirraiş düşük bir tansiyonla başladı. Dalunan Şişlı Adliyesi'ne getırılnışma Meclisinin 155 üyesi Kazım öztürk'ün deyişi ile diler. Ancak, gazetecıler Ad«Hikmeti vücut»larının ya da «sebebi bikmet»lerlnin liye binasmdan ıçeri alınmadıgerekçesl olarak yeni Anayasayı görüşmek için topîan lar. mışlardı. 3 ROZETLI Şışlı Adiıyesı'nın çevresını Prof. Orhan Aldıkaçtı'nın Anayasa Komisyonu Başdolduran yurttaşlar, yakasınkanı olarak yapacağı sunuş konuşması İçin yapılan da Atatürk, 100. Yıl ve Tıp rousul tartaşması Danışma Meclisi Başkanlık dıvanı İçin yine zetlen bulunan Dr. Akkent'ı kötü bir smav oldu. Prof. Aldıkaçtı biraz heyecanlı gorebılmek için Adliye bınasıancak heyecanını gizlemeyl başarır bir tutumla küçük nın duvarına çıktılar. adımlarla kürsüye yürüdüğünde Genel Kurul salo2. Sulh Ceza Mahkemesi'nnunda çıt çıkmıyordu. Aldıkaçtı'yı kürsüye gelişi nede da ilk duruşmalafı yapılan sanıkların sorgusu Uç saate yaniyle alkışlayan «Anayasa Komlsyonun gayriresmi km sürdü. Duruşma sonucu, sözcüsü» olarak tanımJanan Adana üyesi Turgut YeDr. Akkent dogmuş bebeği genağa oldu. öldurmek, çocuk satmak ve Başkanvekili Vefik Kitapçıgil'in yaptığı konuşmaevınde silah bulundurmaktan dan kimi üyeler «bir uyan» sonucunu çıkanrlarken. kitutuklandı. Aralannda, Dr. Akmi üyeler «küçük bir anımsatma» sonucunda birleştiler. kent'ten başkasına ait bir beKitapçıgil'in «geçirdlğimlz acı ve ızdıraplı gtinlerden beğı satın aldıgı ilerı sürulen F. Alman uyruklu Doris Kosonra...» diye başlayan cümlesl daha sonra bir üye tahergen üe Iran uyruklu kocası rafmdan şöyle tamamlandı: Esrafel Kohergen, Boğazıçı «...Geçireceğimiz acı ve ızdıraplı günlerin gerekçesl Kliniği Başhekımı Dr. Fikret olmamalıydı». Ozalp, Dr. Necatl Ilgaz, narkoKitapçıgil'in Anayasa tasarısmın eleştirllmesi sırazltorler Cevdet Hacıbeciel, ve sında üyelerin tutumunu, «kişlliklerlnln ağırhkları ile» Fevzi Tayfun, asistan Dr. Sa> smırlaması da hoş karşılanmadı. «kesin elestiriler yadık Aslansoy, satışlarda aracıUk yapanlar Yılmaz Alibaş ve panlann kişlliklerinden şüphe mi edilecek» sorusu yaeşi Glsele Alibaş, Akkent'in benıtsız kaldı. » bek resımlerinl çeken fotoğKarşı oy yazılarıyla Anayasa Komisyonunda ağır rafçı Kemal Ünlüer'in de butopları olarak degerlendlvllen Prof. Feridun Ergin. Prof. lunduğu 13 kişi ise serbest bıFeyzl Feyzioğlu ve Doç. Turgut Tan birlikte en arka sıra rakılarak tutuksuz yargılanmaya oturdular. Ancak Anayasa tasarısmın tümüne evet dtlarına karar verildi. yerek yine üne kavuşan TİSK Genel Sekreteri Rafet îb AKKENT KONUŞUYÜR rahimoğlu da bu üçlünün yanıbaşma oturunca Genel Ku Karardan sonra Adliye koriruldan «baskan göndermiştir baskan» sözleri duyuldu. dorunda gazetecilerle konusan Akkent, tutuklanmasına ne den olan Uç konu hakkında şunları söyledi: (Baştarafı 1. Sayfada) «öldürdügüm söylenen çoolsa sandalveler dolmuçtu. Bu arada Türk lş Genel Başcuk frengiiiydl. Ve sırtında ıkl delik bulunuyordn. Ben igne kanı Şevket Yılmaz, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel yapmasaydun, en fazla üç gün Başkanı Nall Güreli ile bazı sendikacılan locaiarda görenyaşardı. Gayrimeşru olan bu ler «Türk tş'in Anayasa çıkariması» yaptığı görüşünde çocuğu tüm acılarından kurtarbirlesöler. dtm. TÜRK . ÎŞ OENEL BAŞKANI Sattıgım ilerl süriiien çocuğu Şevket Yıhnaz'm locada oturdugunu gören hstı Daise kendisine lyi bakabilecek mima, Meclisi öyeleri yanına giderek bir süre sohbet ettidurumda olan Alman aileye Ier. Yılmaz'ın İlk görüştügu üye, sendlkacı kökenli Vahap hiçbir para aö% konusu otanaGüvenç'di, Onu Fikrl Devrimsel, Feridun Güray ile Şadan dan verdim. Jsatmadım. Tuzcn izlediler. Bir zamanlar Bakanhk ve Genel Müdürlük Tabanca İse babamındır. Hatıra olarak saklıyordum. Hereörevlerinde bulunnıuş olan Selahattin Babüroftlu da sa*ey içln vicdanen rahatım.» bahki oturumu Şevket Yılmaz'ın vanından ızledı SAVCI ITIRAZ EDIYOR öncek' Bunk'i birleşimi izleyen ABD Büyukelçıliği Mıis Mahkemenin 13 kışinın salıteşarlanndan Schlffer Decker yanına iki görevli daha alaverılme kararından sonra Şişli rak locada yine ayn koltuga oturmuştu. Bu kez tngiliz Ba Cumhuriyet Savcısı üzcan Şen, sın Ataşesı de gelmişti karara bir ust mahkemede ıtiSaat 9 45'de Genel Kurul'da yoklama bittikten sonra raz ettı. Bu sırada, sevmç içerisinde bulunan bazı sanıkların Anavasn Komisyonu Oveleri. önde başkanları Prof AldikacAdliyo bınasını terkettikleri an tı olmak ürere kendilerine avnlan verlere oturdular Kolaşıldı. Bunun üzerıne binadan misvon sıralann'ia Raffit tbrahlmoglu ile Turgut Tan'ın ayrüdığı saptanan uç kişinin arasında oturan Fevzi Feyzloftlu'nun kısa aralıklarla uyukaranmasına başlandı. ladıft» störüldü Bir üst mahkeme olan ikincı Genel Kurul'da tasarının görüşölmesfne geçilmeden ftnAsliye Ceza Mahkemesı duruşce Devlet Başkanlı^ı'nın yedi adet tezkeresi okundu Tezkema sonucu başkasına ait bir reler arasmda Turput özal, Kava Erdem ve î?erif TOten'in bebeğt satın aldığı ileri sürülen F. Alman uyruklu Doris görevlerinden istifalan İle verlerıne yapılan yeni atamalar Kohergen ile îran uyruklu koda bulunuyordu. Danışma Meclisi uyeleri. kendi aralannda cası Esrafeı Kohergen, NarkoBakanlıSa atanan Ahmet Samsunlu'nun tezkeresi İle özal'ın yerine gelen Pasin'm tezkerelertni alkışlarla kaışıladılar. zitör Fevzl Tayfun, satışlarda aracılık yaptıkları bilctırllen Maliye Bakanlıftı'na getirilen Adnan Başer Kafaoglu'nun Yılmaz Alibaş ve yabancı uyruk tezkeresi okuurken alkıs duvulmadı lu eşi Gisele Alibaş ile Sibel Yıl Bu arada. Bütce Plan Komisyonu üyesi Muhsin Zekai maz'm tutuklanmasına karar verdi. Bayer'in komısvon nrkadaştarı Prof Ahmet Samsunlu'ya bu akşam Bulvar Palasta bir yemek verilmesine ilişkin olaBebek tıcaretl olayıyla ilgili olar&k tutuklanan 7 kişi karak Bötçe Plan Komisyonu üyelerine imzalattığı kagıdın rardan sonra Sağmalcılar Cebir önerge olmadıgı da sonradan anlasıldı. zaovi'ne gönderildı. Genel Kurul'da 12 üye tarafından verilen ve Anayasa DR. CAN DAVER't tasansına ilişkin görüşmelerin radyo ve televtzyon ile Türk SUÇLADI ve dünya kamuoyuna duyurulması önergesi de Başkanlıkça Dr. Oktay C3umhur Akkent, gerekenln yapılacaftı söEİeri ile karşılandı. Bu arada, Begazetemizin önceki gUnkü sayışir Hamitogullan ve arkadaşlannm önergesinde. «önergesında olay üzerine görüş blldinin Başkanhğın enerjlk tlgilerine arz edilmesl. sözleri üye ren doğumcu doktorlardan Dr. lerin gülüsmelerine vol açtı. Can Daver'in kınayıcı sözlerıne karşuık vererek şöyle 1962 Anavasa tasansı böylelikle Danışma Meclisi Gekonuştu: nel Kunılu'nda görilşülmeye başlandı. Genel Kurul, tasa«Can Daver'in benim için söy rıyı 81 Eylüı «rününe dek şimdilik haftada 40 saatlik bir çalediklerini duydutn. Yukarıda lışma ile şörüserek sonuçlandıracak. Tasannın fümü üzeAllah var. Kafamı kızdırmasın, rinde Abdülbaki Cebeci ile başlayan ve Atalay Peköz'le bildiklerjmi anlatırsam, kenson bulan söz sırası listesine göre 87 üye görüşlerini açıkdlsinl kurtaramaz. Yaptığı kttrtayacak. tajları herkes blliyor.» KISA Dr. Cumhur Orhan Âldıkerçtı'yı (Baştarafı 1. Sayfada) ama «Anayasa taslağında diizenleme hataları ve eksikleri» saptıyorlarmış, bunu «önemli oranda» da buluyorlarmış. Dilekleri şuymuş: Kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili düzenlemede «kasten ve gizli amaçlı kurulan illegal çalışmalar yapan ideolo.ji bezirgânı sözde derneklerden» kendi örgütlerinin ayırt edilmesini isterlermiş.. Gerçekten, bir eski parlamenterin başını çektiği esnaf örgütü çoktandır unutulmuştur. Bu örgütü, yalnızca Aldıkaçtı değil bazı yetkililer de unutmuşlardır. Dilersenız anımsatalım: Bir zamanlar, bu örgüt, «kontak kapatma» diye adlandırılan bir «eyleme» girişmişti. Bu eylem, yasa dışıydı. Kamyon ve taksi şoföılerl, örneğini ŞiU'de gördüğümüz greve benzer biçimde, yasa dışı bir eyleme jtilmişlerdi. «yasa dışı» deyince. akla yasal grevler gelirken, acaba neden, bu «kontak kapatma eylemi» unutulursa, Aldıkaçtı Ustadımız da esnaf örgütlerini Anayasada unutur. Ne var bunda darılacak, kızacak? Esnaf orgUtieri. kendilerinin «Anayasada unutuldugunu» söylerken, bu unutkanhğın nedenleri üzerinde de kafa yorsalar yararlı olur. Buna kafa yorduktan sonra, esnaf örgütlerl ile ilgili anayasa maddelerinin hazırlanması İçin hazırlık yapsalar, kendi örgütlerlne daha yararlı çalışmalar yapmış sayıhrlar. Bizden söylemesi.. «Kafa yorarken» şu konuları da lyice ölçüp, biçmek gereklr: Kapitalizm. ne yapahm ki, böyledir. Kapitalizmde büyük balık küçük balığı yutar. Büyük işadammm sesl çıkar, orta ve küçük lşletmecı batar. Esnaf yok olur. yerine büyük kapitaltst çıkar. Hani bir zamanlar. solculara «bakkalları devletleştireceksiniz» derlerdl ya bu «devletleştirme» olmadı ama her mahallede bakkaların yerini «sUpermarketler» aldı. Böyledir bu işler. ne yapalım? Aldıkaçtı Anayasa Taslagım hazırlarken, sorun bakalım, TÜSÎAD Başkanı Ai Koçman ile görüşmüş mü?.. Ben söyleyim, görüştü tabiL. Aldıkaçtı, niçln Ali Koçman beyin görüş önerllerini olduğu gibi Anayasaya geçirdi de esnaf örgUtlerinin bütün şoför esnafa «kontak kapatacak» kadar güçlü lideri Hüsamettln Tiyanşan beyefendinln görüşlerlnden hiç yararlanmadı? «Yasa dıçı eylem» denilince Aldıkaçtı'nın aklına hep «grevler» geldlği için işçi hakları îyice kısıtlandı. Ustadımız Aldıkaçtı bu «kontak kapatma eylemini» anımsamış olsa, hemen şöyle bir madde hazırlardı, hiç kuşkum yok: Esnaf özgürdür. Esnaf örgütlerl, sınıf ve zümre esasına göra kurulamazlar. Zümre ve sınıf esasma göre kurulan esnaf örgütleri, yetklll mülki amir tarafından, bir daha açılmamak üzere kapatılır. Esnaf örgütünde yöneticl olmak, igyerinde çalışmamayı haklı göstermez. Esnafın ticarl özgürlüğü, lyiniyet kurallanna aykırı olarak kullanılamaz. Bu amaçla hareket edenler, kötüye kullandüclan hak ve özgürlüklert kaybederler. Hak kaybraa mahkemelerce karar verllir. Esnaf örgütleri, siyasal amaç güdemezler. Esnaf örgütü temsilciliği İle bir siyasal partl üyeliği bağdaşamaz. Bir siyasal partiden aday olan esnaf örgütü temsilclsi, temel hak ve özgürlüklerden yoksun olmayı kabul eder. Etmezse zorla kabul ettifüir, Esnafın, lnsafı kanun İle düzenlenir.. Hüsamettln beyefendi, böyle bir maddeyi görse elbette «kontak atar» çünfeiÜ kontağm atması, «kontak kapatma eylemi» kadar kolaydır. GÖZLEM Deniz Eğitim Komutanlığından (Baştarafı 9. .'sayfada) 72 10852 Cengiz DİYEP 642059 11757 642.059 Sıra Ad*y 73 M. Sanser ATEŞ ADI VE SOYADI No PUANl 74 10595 Ercüment ONAT 641.870 No 6U 10277 E. BUlent CANBULAN (HİJSOİ 75 10459 641.870 Levent ÖZTÜRK 61 3U020 H. îlker KÖSELEB 644.894 76 11476 »541.682 A. Reha ÜÇKü 62 41072 Tahir PİRÎNÇOÎ 644394 77 40132 641.256 K. Selçuk SANCAR 63 35966 Levent KAYMAK 644.280 78 11511 Muhittin YILDIZBAŞ 641.067 64 40555 Soner KURAL 644.280 79 641.067 30002 D. Levent MtYAK 65 11284 Nihat KARAKAYA 644.081 80 641.067 30859 Faruk GÖKKUŞ 66 10098 Omit KIYAK 644.091 81 641.067 30608 î. Engin EK 67 30138 Sefa AYDIN 644i)91 82 640.878 10019 Erdal ARGUN 68 30030 Onur TANSEL 644091 83 640.2Ö4 11774 Nevzat BABAYÎGIT 69 40846 642.674 84 36238 S. Tolga KÜTLÜ Zeki TOY •' 640,264 31190 Mehmet KIZILSAKAL 642,485 85 640.264 70 40356 Nuri AYDIN 40973 642.485 86 640.264 71 N. Tamer BÜLUT 36115 Nevzat DEMİE AÇIKLAMALAR: 1 Asil ve 1 Yedek listede bulunan adaylann en geç 13 Ağustos 1982 ouma günü saet 17.301» kadar Deniz Lisesi Komutanlığı Heybeliada tSTANBUL'a şahsen başvurmalan zorunludur. Yukanda belirtilen tarihe kadar şahsen başvurmadıklan ve okula katılmadıkları takdlrde bu adaylann yerine sırası ile daha sonraki yedek adaylar kabul edileceğinden; asil ve birinci yedek listedeki adaylar bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 3 Adaylann başvuru formlannda bellrttikleri adreslere aynca posta ile duyuru yapılmış olup, gelirken diploma aslı, Nüfus Hüvıyet Cüzdanı aslı, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak tyihal Kâğıdı ve 4,5x6 ebadında cepheden çekilmiş 16 adet fotoğrafı birlikte gatirmeleri gerektnektedir. 3 Listelerde adı bulunmayan ve 13 Ağustos 1982 tarihine kadar kendilerine başkaca bir du yuru yapılmamış olan adaylann girlş smavlannda aldıklan sonuçlar Ağustos 1982 ay"ı sonuna kadar posta ile adreslertne bildlrllecektir. 4 Kesin kayıt lşlemleri hakkında ek bllgi alnıak istiyenler için başvurulacak telefon numaralan aşagıdadır. Çalısma Saatlerl içinde (08 JO • 17.30) : 51 88 38 ya da 51 88 39'dan 120 ve 121 Çalışma Saatlerl Dışında : 51 83 73 ACRUBU rooi i/(O«ün h » nıım hJo hmr^kı 11900TL MARJIOTEL 30000TL TatUK^tt Umpmiyon 21.900.TL BOORLMM T.M.T OTEL 19J00JL MARMARIS S Mo*ol 19.900TL SEKETUR OTEL 18.900.TL k^ S«rvi« v fBARBAROS 6ULVARI35/5 BtŞİKTA &SSS (Baştarab 1. Sayfada) lükteki yasalar ve S2 sayılı Konsey karannı çiğnediği, bu nedenle de hakkında suç duyurusunda bulunulmasının istendigi bildirildi, Bu arada. avukat Ercüment Tahiroğlu, Fehmi Işıklar'a sorgusunda, zabıtlara geçen daktilo hatası ve aksikliklerle ilgili düzeltme isteminde bulundu. rier İki konuda, göruşü istenen duruşma savcısı Aytekin Oavi Ataman, daktilo düzeltmeleri talebini reddederken, Aldıkaçtı'ya ilişkin suç duvurusu talebine ilişkin üzetle şu görüşte bulundu: •Sayın Aldıkaçtı, vaki sualler üzerine böyle bir beyanda bulunmuştur. ''!SK tarihe kanştı dlyecek şahsiyette değlldir. O sörfl övlemişse, oradaki ortam tibariyle söylemişör. Suç ^stıru yoktur. TaleWn reddini ve dllekçenln ladesini talep ederim.» Mahkeme her İki konuda karannı acıklarken. A!dıkactı'ya ilişkin suç duyurulması makamının mahkeme olmadıgına, sanıgın Igili mercilere başvurmak üzere serbest bırakılmasınH dakiilo hatalannın duzeltilmeslne ilişkin istemin de reddine karar verdi. Daha sonra Fehml Işıklar1 m sorgusuna kalındığı yerden devam edildi. Önce 23 eylül 1980 tarihinde Hasdal'da alınmış olan ifadesi okundu. Fehmi Işıklar. ifadenln okunmasından sonra «Gözüm bağlı işkenee altında yapılmış ifade olduğu için reddediyorum» dst'i, Hasdal Tutukevi'nde lşkencede, baskı altında, sözleri bağlı alman bir ifadeyl kabul edemeyeceğini <e tamar mmı reddettikten sonra yargıcın, bu ifadenin idndtn bazı paragraflara ilişkin so rularını da reddetti. Bundan sonra Fehml Isıklar'm 29 eklm 1980 tarihini taşıyan ifadesi okundu. Iş'k lar, ifadenin ortalanna ?eHndlJHnde daha fazla okunmasına gerek olmadıgmı bil dirdi, nasıl bir ifade al:nmak istendi^inin nlas'ltiıftım belirttfkten sonra 25 ekim 1980 tnrihlnde götürfildügu Davutpaşa Tutuksvi'nde gözü bağh olarak yak.n bir yere nakledi'dlfcini ve orada saat 14'de boşUyıp 20'ye kadar süren 3,gır işkencelere tutulduğunu, nynntılanyla anlattı. O gün Fehmi Işıklar: Ifadem saat 20'den sonra ise sab<tba kadar sadece işkenee olsun diye Istiklal Marşı'nın kendisine okutulduğunu belirttî. «Ulusal marşı, işkenee aracı olarak kabul eden bir dü> şünceyi kınıyorum» dedi. Işıklar. daha sonraki günlerde de işkencenin devam ettiğini, vücudunun her kesimine elektrik verilmesi dahil çok yönlü işkencele' gör dügunü, önce sorulara cevap vermekten öte bir ifHde vermeme karannda olduğunu, sonra intlhan düşundüğünü, ancak kendisine bu özgüHü. ğünün de olmadıgının anlatıldığını, daha sonra herşeyi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyince de, işkencenin devam ettiğini, en sonunda DISK'in geçmlş yıl» larda yapılmış işkencelere 1lişkin Diyarbakır*da, OISK avukatlanna hazırlattığı bir raporun okutulduğunu, İşkenee var mı imiş? sorusuna yokmuş, cevabını verdikten sonra işkencenin durduğtU;U ve sadece imza yert göste^ rilerek söz konusu ifadenin imzalatıldığını belirtti. Işıklar'ın bu ifadesi tutanağa aynen şöyle (rsçirildli: «Okuma sırasında sanık: Işıklar, ifadesinin tamamı okunmadan kavradıginı. ytuil nasıl bir ifade almak tstediklerini kavradıgın», tamamının harfiyen okunması be nim yönümden netlceye elverlşli deftildir. Zira ?5 ekim 1980 gflnü pöturuldflgüm Ha vutpaşa Kışlası'nda başlayan fşkenceler Ifademln alınış tarihi olarak oösterilen 29.10.1980 tarihine kadar devam etti. Kasıklanma vurul mak suretiyle darba maruz kaldım. tşkenceye tab! tutul* dum. Muhte'if yerlerime e^ lektrlk verildi. İskencedetf sonra 45 püa bir yana yatabildim. Davurnaşa TuıiiVevi'nln vizito tîefteri incelenir se, a&rı dindirici ilaclar ve^ rildigi. i§neler yanildı&ı «ö > rrülpcektlr Bu nede'nle «rö*leıim baSrlı hazırlamp bana sırf imza yeri srfisteriîe/vk imzalahlan bu kaSfi^an tfade olarak knbul etmiyonım » " Genel Sekreter Fehmi Işıklar'ın 6 celsedir devam eden sorprusu sona erdi.Tahliye istemi reri edildi. Rıza Güven'in sorgusuna devam edilmek üzere du ruşma 18 ağustosa ertelen., di. « M 611074 6182 26 «h, 26105 İrtlbatAbentur 376)07 SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog