Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Adanaspor'u eksik kadroyla 10 yendiler 5 AĞUSTOS 1982 Dünya Putbol Kupası «• nalleri heyecanınuı süregeldiği temmuz ayının ilk ha£KSK tası içinde, iki Türk atletig , Komen ve Yunanlı erkek ve ba 1.00.98, 200 metre kelebek: nin sessiz sedasız yurt dışmdaM yarışmalafda gösteryan sporcular savaşım verecek. Sabri ö z u n KSK 2.15.74, ıoo «ükleri başan, ne yazık kl metre aırtustü: Sadri özün bugune kadar kamuoyunda Spor Servisi Balkan KSK 1.04.98. 200 metre sırttara anlamda gerçekçi bir Gençler Yüzme Şampıvonası yan, Aslı Keskiner. Erkekler üstü: Sadri özün KSK tepki ve değerlendırme görbugün Maçka Spor Yazarla de ise Selim Yanmoğju. Bo 2.20.69, ıoo metre kurbağamedi. Oysa ki, basarı, yenira Mengu, Olgun Aslan, Tur lama: Hakan Atay GS 1.13. n Havuzunda başlıyoı Eullenen Türkiye rskorlan ve garistan, Yunanısun. F,o gut Erban. Suat Bilşer O 11, 200 metre kurbağalama: kazamlan birinciliklerin 6tesinde, yetenekli Türk spormanya, Yugoslavya'mn bu nat Yıldınm. Erçin Çe<in Hakan Atay GS 2.41.82, 200 cusunun ileriye dönük gelunduğu sampıyonaya Turk kol, Işık Akçor, Ah Aysan metre kanşık Gökhan Attarlişmesini saglayacak bir dav takımı 9 bayan 9 erkek soor olduğu ve 3 gundür kamp oğlu GS 2.19.3Ö, 400 metre vapan Ulusai Genç Takumn ranışın müjdecisiydi. cu üe katılıyor. form durumunun iyi ve şam kanşık: Sadri Özün KSK Tüjn olayın objektit büBugun saat 9.30'da yapı Piyonaya en iyi şeküde ha 4.59.68. 4x100 serbest bayrak: değerlendirmesini yapmalacak elemeleri 17.00'de açı zırlandıgı Yüzme Federasvo Güneş Murat . Ferdi Sad dan önce, söz konusu i ö lış ve ardmdan finaller iz nu tarafından beHr«ldi ri. Ulusal takım 3.54.24, sporcunun, Necdet Ayaa ve leyecek. 4x200 serbest bayrak: GökMehmet Ynrdadön'ün, yapGENÇLER TÜRKİYE tıkları yanşmalar ve aldık8 ağustosta sona eıecek han Murat Fuat . Ferdi, REKORLARI ^ lan sonuçlar üzerinde bir olan şampıyonaya kaHacak Ulusal takım 8.32.37, 4x100 ERKEKLER: haürlatma yapalım. Ayaz, Genç Ulusai Takımda yer kanşık bayrak: Sabri Sad (Adanaspor), Bora (Be alan sporcular bayanlarda 100 metre serbest: Gökhan temmuz ayının ilk yarısınri Güneş . Hakan, Ulusal da mnlandıya ve tsveç'de; GOLı Fikret (Dk. 77) Yaaemın Savtekin, Şehnaz Attaroglu GS o 56 5i, 200 met takun, 4 21.97. Yurdadön ise aym ikinci ya re serbest: Guneş Evgin İYÎ Uslu, Figen Höyük MemriuBAYANLAR, rısında Finlandiya'da bü2 03.94 400 metre serbest: HUmi TÜRKAY ha Alpdoğan, Alp Tectn El100 metre serbest: Yakut yüitlU küçüklü uluslararası nar Aran, Sebla Tanık, Hü üadri Ozun KSK 4 23.90, 1500 Alca Altay 1.19.46, 200 metbir seri yarışmada hazırhkmetre serbest: Sadri özün Beşiktaş, ilk hazırlık mama Altaytaç, Tali n Artarlarını dename olanagı buldu) Yurdadön ve Ayaz'ın aldığı sonuçlar ve KSK 17.46.00, ıoo metre ke re serbest: Sebla Tanık Allar. Burada, bu yarışmalarÇuıa olduğu gibi. dün de tay 214.64, 400 metre seryeruledikleri rekorlar, uzun süredir uzun da aldıklan tüm sonuçlara Adanaspor karşısına, 3 as best: Sebla Tanık Altay 4.40. değinmek yerine, yalnızca mesafe koşulannda geüşmekte olan dünya futbolcusundan yoksun çık65, 800 metre serbest: Sebüzerinde durulması gereken tı. Siyah Beyazlı takımda, standartlarına bir nebze de olsa ayak uy la Tanık Altay 9.51.0, 100 birkaçını belirtejim. Necdet sakatlıklan nedeniyle uzun metre kelebek: Pınar Sapsağ Ayaz, 6 Temmuz 1982 günü durmak icin atılmış ilk adım olarak rüte süre oynayamayan SüleyStockholm'de, 1912 Olimpilam Tub. Y.I. 1.09.5. 200 met lendınlebilir. man ve Fikret, başarılı ore kelebek: Yeşim Turan yat Oyunları'nın yapüdığı stadyumun 70. Kutlama Yıh yunlanyla, yerlerini kimseKSK 2.32.1, 100 metre sırtsafenin kalburüstu atlatletf yarjşmalarmda, 5000 nıetreBu davranış bozukluğu, geye kaptırmayacaklarmı kaüstü: Sebla Tanık Altay 1.10. katılmamıştı. de, aralannda Henry Rono nejde Yurdadön'ü basit spur »ıtladılar. Genç Sinan ve 54, 200 metre sırüstü: Sebla Yurdadön ve Ayaa'm aldıve Alberto Salazar'ın da bu gı bu sonuçlar ve yeniledikbaşarıları ile yetinmeye Feyyaz, tükenmez bir konTanık Altay 2.32.54, 100 met lunduğu, dünyanm en güçlü sevketti. Sakatlık ve olariakdisyona sahipler. Görülüyor leri rekorlar, uzun süredir, re kurbağalama: Yasemin atletleri Ue birlikte koştu. sızlıklar, bu hususta kullauzun mesafe koşulannda geki. ulusai takımda bulunan Savtekin Altay 1.19.46, 208 Ayaz, 20 atlet arasında 13 nılabllecek en geçerli kendi lişmekte olan dünya stanüç oyuncunun da katılmasıy metre kurbağalama: Yaseolurken 13 dakika 39.31 sanini savunma vasıtalanydı. dartlarına bir nebze ol• Basri Dirimlili la, Beşiktaş daha da güçlemin Savtekin Altay 2.50.95, ye ilp Yurdadön'e ait 4 jil sa ayak uydurma ıçin deatılOysa ki, gerçekte eksık olan Belli bir yaştaıı sonra ge 200 metre kanşık: Sebla Tanecek. lık Tı ive rekorunu da gerekli spor hazırlıgı ıdi. Ye(F.Bahçe Meneceri) mış bir ilk adım olarak ni<13.4H.ı, 9 saniye farkla yedi yıl sonra Yurdadön, bu Dönemez. Çunkü jübllesl rekli estetiği bence kaybet nık Altay 2.35.38, 400 metre telendirilebilir. Gerçekte bu mlerrus oluyordu. Necdet, gerçeği, geç de olsa artık Cemil futboU dönsün mü Yalnız tek sorun, ileri hat nı yapmış bir sporcunun Riış olması lazım. Cemil is kansık: Sebla Tanık Altay gelisme, son 45 yıl içinde aynı zamanda, bu yarışmatüm açıkhğı ile görmüş buta, Necdet ve Bora'nuı fut donmesin mi? Fenerbah tekrar oynamasına 2. bir mıne gölge üüşürmesin. 5 29.98, 4x100 serbest bayrak: tia 1978 yılından bu yana görülmesi gereken gecikmı? lunuyor. Nitekim, mart aboldan bıkmış bir görüntu çe'nln sezon başmdaki du hak tanınmıyor. Pmar Şehnaz Sebla Yabir hamleden başka bir şey kıramadığı kişisel re'torunu yında kazandıgı son Balkan • Prof. Dr. Kaya Çilingiroglu kut, îzmir Karması 4 23.34, İÇinde olmaları. A. Kemal rumu ve Cemil'in şöhretler değildi. Bu husus, her iki da (13.52.94) 13.5 saniye farkKros Şampiyonluğıı bunun (Tıp doktoru) atletin, bu zaman süreci eanhlığını yitirmemiş ama takımındakl oyunu İle or4x100 karışık bayrak: Sebla la geliştirmişti. ilk kanıtı oldu. Sessiz seda" içindeki davranış ve başabu da yetmiyor hücum an taya atılan bu düştince her Yasemin Pınar Yakut siz yaptığı çok iyi bir haSpor mertlik, dürtistlük Ulusal takım 4.46.43. nlarından kolayc» izlenebüeMehmet Yurdadön ise, 15 lannda. tarafta tartışıür oldu. zırlığm semeresini, en iyi cektir. 28 yaşmdaki MehTemmuz 1982 salı gtinü, Fin•Sidir. Cemü'iı ağzından çı Balkan atletlerim rahatça Sorunun yamtını spor landiya'nm Lappeenranta ka met Yurdadön, atletfem dün kanı kulagı dbymuyor mu? geride mrakarak almayı baAdanasporise genelde dur kamuoyunda sabasmda yapılan uluslararaZamanında bırakıyorum dl gundu. Geçen yılki canlı fut Toplumun çeşltllaraştırdık. sı yanşmalarda yine 5000 kesimîe3e karar vermiş. Dünyanm bollannı sergileyememeleri metreye katüıyor, yalnız biI Yurdadön Balkan Kros Şampiyonluğu dıDr. Alî UÇANSÜ her tarafında böyledir. bön mevsim başı olmasma bağ rinde soruyu tartıştıfe ve rlnci olmakla kalmıyor, Necyanıtiarı topladjk (Uluslararas) Sutopu Şjnda büyük çapta bir başan kazanamadı. meraesi lazırr, lanabilir. det'în yeni rekorunu da 9 Cemil yetüüMj futbola dö Hakemi) uysa kı, yeteneği ve kapasİtesi tartışılmagün sonra, 13 dakika 33.70 ner mi, donebilir mi. döAdnan Oıncer saniye üe 5.5 saniye kadar » Alpaslan yacak kadar büyüktü. Sporcu olarak kennerse ne olur? îşte sorugeliştiriyordu. Bu kez, bu Bugün başlayacak olan (F.BahçeJi Putbolcu) dısı ve çevresindeki spor kamuoyu ve yöigte yanjtlan... yanşmaya Stockholm'de olBallcan Gençler Yüzme Şam Dönmesi hiç iyi olmaz. Cemil'in sana'ya tekrar piyonası'nda, sporculanmıdufu gibi dünyanm ünlü atnetunı uzun süre bir gerçeği görmedi ve letleri katümanuştı. Ama, yıdonmesi geçmişteki bagan zın ve buna bağlı olarak da gormek ıstemedi. ne de Mehmet, Pinlandiya'. lı gorünümüni, yok edebj takımıımzın elde edecegi so mn bu mesafedeki birçok iyi yası için yeni bir isfm denuçlar doyurucu olacak mıatletini geride bırakmayı şarrmştı. Artık, bundan sonğüdir. 1975'de, ulusiararası dır? Buna, ne yazık ki, obaşarmıştı. Yurdadön'ün al• Ertugrnl Dilek ra Mehmet kendisini daha yanşmalara katıldığı daha dıgı bu sonucun en Hginç lumlu yanıt vermek olası güçlü rakiplere karşı dene<FİFA hakemi) İlk yılda, 5000 metreyi 14 yam ise, 1978 yüından bu değil. Nedenine gelince; ramek ve geliştirmek zorundakikanın altmda koşmayı yana gelistiremediğı kisisel daydı. Zira, yapılan iyi bir kıplerimiz, ay sonunda Innsbaşarmış ve TUrkiye rekoSu anda Cemil rahatljkla bruck'da yapılacak Avrupa en iyi derecesini, bir hamlehazırlığın sonucunu almak naıu yenilemişti. O günden Fenerbahçe'de oynayabile Gençler Birincihkleri'ne son de 15 samye farkla yenjleve gelisme göstermek ıçin bu yana geçen 7 yıl, Yurda^ mesıvdi. Mehmet, son ola^ e klasta bir futbolcudur •k başka bir jöntem söz konuderece sıkı bir tempoda ve dön'e kazandığı Balkan Kros ANKARA, (THA) * Kmlrak 29 Temmuz günü, H.MAn,cak daha once J su değildi. Ne yazık M, Şampiyorüuklsm dışjnda bübtı.sponîa olan eskı. ve.fcok«nki'da, «DUnya Ojmaları» cahamam'da yeni dönem hani, y » P « a olm spor yönetimi tümüyle YuryUb Çapta bir başan getir• Av ve Mlah, yenru kale vç tdpa bıraktı uluslararası yansmalarında dadön'e bu konuda yardırazırlıklannı yapmak üzere bunu engeller. medi. Oysa i i , yeteneği ve bu riefa 10 000 metrede 28 cı olmak ve yol gösteiTneb dayanarak ve üstelık haklı «ampa giren Ankaragüou kapasitesi tartışılmayacak dakika 35.06 saniye ile biyerine,* '6nu, yıliarm davra• «Mamut» avlayan msan|Mamutspor « bir iddiayla hazulanmakta.Petrolofis v e Mardinspor tek kadar büyüktü. Sporcu olarinoı oldu ve kendisine ait mş alışkanlığı içinde, kullarken, vanmız yogumuz nik direktörleri. yeni Anarak kendisi ve çevresindeki kurdu. Turkive rekorunu da (23 49lanabileceği olanaklardan Maçka tesislerinde yapılaspor kamuoyu ve yönetimi yas a Tasansında yer alan sr» 15 saniye farkla yenilemahrum etme yolunu seçti uzun süre bu gerçeği görcak şampıyonaya, takımısporun geliştirilmesi ?olnndi. Bu vanşmada da, bu me• Sanayüeşme üe gelen populante YARIN: BALKAN VE medi ve görmek istemedi mız, yalnızca uluslararası daki maddenin yetersiz olAVRUPA BİRİNCtUĞÎ deneyitnını, bılsusinı artırduğu görüşünde birleştiler. •Halk tipi spor mak ve ustlendiği bir orgaYılmaz Gökdel; Anayasanızasyonu. elden geldiğince *Kentlerin değişmez uzantası stadlaı öa yer alan tek cümlenin az yanlışla gerçekleştirmek sporu bugünkü durumundan amacıyla katılmaktadır. Binicilik kurtaramayacağmı b u mad•Ve yakın bir örnek Dünya Kupası Yvzücülerimizin, ilk gün denin biraz daha genişletiljampiyonası'nda katüacaklan dallardaki dumesi gerektiğini beHrtti. Siruml|nna bir göz atmakta tespor çalıştmcısı Suphi Vayarar vardm rel ise 50 milyona sahip bir 100. motre serbest bayan fclkenln Anayasasırıdi spolarda Sebla Tanık ve Huma run tek cümle il 0 if=ıd9 edilAlpaytaç, 200 m. kurbağalamesinin yanlış olduğunu ma erkeklerde Isık Akçor söyledi. ile Ali Aysan, 100 m. lwlebek bayanlarda Şehaaz Us• Neco lu ile Talin Artaryan ile (Sanatçı) 1.500 m serbest erkekler. Spor Servisi Türkiye Dönmemeli. Çünkü Cemü 4x200 serbest bayrak erkekBinicilik şampiyonası gençler ve 4xioo serbest bayrak bir zamanların Cemil'l idl ler ve büyüklerin ilk ayak bayanlar kategorilerinde amüsabakalan ile sürdü SoBu durum böyle kalmalıdır. macımii sonuncu olmamak nuçlar şoyle: Cemil'in bugünkü şartlara tır. • BİRİNCİ YARIŞMA. HauyablleceK guce sahip olBuna karşılık. 100 m. s&rfif Smıf Gençler Balkan Ku duğunu sanmıyorum. ny» basımnda çıkan olavW yorumbest erkeklerde Selim YaI. .. pası seçmesi: 1. AYAK: 1 * • Rana Alagöz kubster nmoğlu, 200 m. kurbağalaTaylan Saruhan (Ist. AthO gün Beden Terblyesl (Sanatçı) ma bayanlarda Yasemin Sav spor Kulübü) Suat 2 ile 4 Genel Müdürlüğünün ülus Böyle bir karar verdl ise, tekin, 100 m. kelebek erkek ceza puan ve 79 saniyede, Işham A Bloktakı binasıdemek ki kendlnl yeterll lerde Suat Bilger ve çok az 2 Yiğit Boysan (îst Atlının merdlvenlerinl arşmgörüyor. O zaman da kim da olsa, 800 m. serbest baspor) Menzilli ile 7 ceza pulayan, bir inlp bir çıkan sl yanlarda Memduha Alpdoseye söz düşmez.. anı 92 saniyede. 3 Efa nlrll yurttaşla karşılaştık. ğan'm finale kalma şanslan Acaroğlu (Ankara BiniciUk Her önüne gelene bir şeyler • Aydın Kandemir bulunmakta. Bunu aynı zaIhtisas) Mario Lanzo ile 7 anlatmaya çahşıyordu. Sor • Haftanın olsylan, kulısler ıigınç nov, manda yürekten diliyoruz ceza puanı 95. 4. saniyede. lar vt hahanın yorumu duk, bir de bize anlat deve gerçekleşmesi durumunIKİNCI YARIŞMA: ilk Sıdilt. Başladı anlatmaya: OynayabiUr fakat bir da da da «başan» olarak denıf Yetişkinler Türkiye Bi«Geçen yıl bizım Karaha jübile yapamaz. Aynca sertendirilmesi gerektiği karindUği: 1. AYAK: 1 Bübaşanh oîablieceglnl de nısuıdayız. denlz sahilindeki kentte lent Bora (Ankara Atlıspor) sanmıyorum. uluslararası bir yarışma dti Genel sıralamada ise, baŞah Banu ile hatasız 68.2 sa zenlendl. Sporcular, yö• Spor dünyasmdan ınagazın yanlarda Romanya, erkekniyede. 2 Levüı Okçuoğnetlcller bizim otelde kallerde ise Bulgaristan takun ULUSAL GENÇ lu (Ist Athspor), Çavğm ile dılar uzun süre. Federaslanmn birincilikleri, kanıHatasız, 69.1 saniyede 3 yon Başkanı benden hesap TAKIM ADAY mızca olağan sonuçtur. Ali Ersin (Ist Sipahiocağı) öderken 100 bin Hra rüşvet Evsahipliği görevlerimizi pkurlar artık sızkn de bir kosen« var Zeus ile Hatasız 71.7 saniyeistedi. Vermedim önce, KADROSU hakkıyla yerine getirebilme Istedıgıniz olay.. diledığınn btçimde yaçok ısrar edince çıkanp 50 ve centilmence bir savaşun zabıhrsınu. Adresımız Cumhunyet GaÜÇÜNCÜ YARIŞMA, YükAÇIKLANDI bin lira ödedim. Sonra An izleyebilme umuduyla. zetesı. Spor Servısı .So» Sızm koşes.. sek Smıf Atatürk Kupası kara'ya dönünce haber 15Cağaloglu / lstanbu) Spor Servisi uiusal Genç Balkan Gençler Balkan Kupası ve Türkiya zerine haber gönderdi, teh takım aday kadrosu açıklandı. Bîrtnciliği. 2 AYAK: 1 Ali dlt ettl. Bunun üzerine Eltopu 15 eylül 1982 tarihleri arasın Ersin (Sipahiocağı) Hermes Ankara'ya geldlm Fedefas da Bulgaristan'da yapılacak oue 8 ceza puanı 82.7 saniyon Başkanı o sırada yokŞampiyonasma îan «Plovdiö Turnuvası»na kayede. 2 Reşit özlen (Anmus. Bir zarfın Icine mectılacak olan takımımızda şu I Neyj. ntçıa. neden yapıyorui Veya nekatılacak kar a Athspör) Kimo ile 8 buren 50 bin daha koyuo iutbolcular yer alıyor: îrfan, ye. nıçın. npden maıuyonu. Spor topceza puanı 86.6 saniyede, 3 ulusal takım Pederasyon memurlanna Melımet (Adanaspor), Murat luıtıa nasü yaosıyor Asiı Doktoroğlu (AthMermos), Hüseyin (Altmay) teslim ettim. Bunu başbelli oldu spor) Amazon ile 10 5 ceza Nedim (Yeldeğirmeni), Adnan kanlanna vermelerini lste Spor servisl Balkan (Antalyaspor), Ahmet, Melih puanı 1025 saniyede. dim. Ben l$in parasmda de fBursaspor), Barbaros (Galata gençler eltopu şampiyonağilim ama bunun ortaya çısaray), İhsan (Diyarbakırspor), sma katılacak olan. genç kanlmasını istedîm. Ben Fenerbahçe ile Yusuf (Beylerbeyi), Cetin (Bat ulusal eltopu takırmmız bel • Her hah» bw kotm bu konuk * * hlç spor yapmadım ama man Petrolspor), Mustafa (Göz U olöu. Sakarya sporu iyi bir şey billrdlm. tepe), Metin (Oyak Reno), Sı1016 agustos tarihleri aIyl ahlâk falan derlerdl, karşılaşacak nan (Orduspor), Birol (Taç rasmda Ankara'da yapüa nerde efendim. Teşkllâtta spor), Dursun (Beylerbayi), ADAPAZARI, (llhan üycak olan, Yunanistan YuYÜksel (Sivas Volkanspor), Ha herkese bu durumu anlatK«n bildiriyor) Sakargoslavya, Romanya, ve ! Haflanm olaylan ıçto n, san (Seyhanspor), Aydoğan (Pa tım. Ama klmse llgilcnmeyaspor dönemin tiçüncü Bulgaristan'ın katılacağı şabahce), Raif (Yıldınmspor) vi. ns dedınu* ve dördüncü hazırlık mac Erdi (Altay), Kayhan (Koca Balkan Eltopu ŞampiyonaEllnde rüşvet verdigine larını 8 ağustosta Bursa elispor), Selami (Trabzonspoı), smda Türkiye Vedat. Bildair belge olup oimadigmı 15 ağustosta Penerbahçe iVAKINDA ge. Erdoğan, Cem, Çağatay. Sinan (Beşiktaş). Borduk, yok dedi. O zaman îe yapacak Adanaspor ve Adnan, A. tsmet, Secattln, biz de açık açık yazamayız Mersin'i. yenerek hazırlık Aday tadro 615 agustos ve Pethi, Hlkmet, Ibrahim deyip, böyle kapalı kapalı maçlarına iyi bir başlan g l ç 2230 ağustos tarihleri arasın G6kçe, Bülent, Necip, Alt, yazdık. yapan Sakaryaspor'un bu da da Mersinli Ahmet Tesis M. Emln, ile savaşım vereleri'nde kampa girecei. m maç sonrasmda kesln eek. kadronun belirleneceğl a Beşiktaş Ha hayatvar Balkan Gençler Yüzme Birinciligi bugün başlıyor kipırdanftio NejatKÖK Yurdadön ve Ayaz Fenerbahçeli Cemil futbota dönerse ne olur? Baslarken yılmaz Gökdel "Anayasa'da spor ile îlgili maddeyi gelistirmek gerekir,, FUTBOL Serhat ÖZTÜRSC'ün arastırmosı yakında CumhuriYeftc Alî Ersin I binncilik, 1 üçünc&uk kazandı Acık crçık d igl , kapah kapal Dünya Basını Haftanın içinden ORADAH BüRADAH /Ö2 /İ2İN Spordo Dtyalog rttştıtrma CUMHURIYETte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog