Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

\ , CAĞDAŞ YAYINLARI Gecmısin Kusları OKTAY AKBAL BDERI: 150 TL. fsteme Adresi: Türkocagı Caâ. 39/41 CAĞALUĞLU tSTANBUL Cumhuriy 59. Yü: Sayı: 20835 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 5 Ağustos 1982 Perşembe ÇAĞDÂŞ YAYINLAEI Olur Sey Değil NADİR NADİ 2. BASI EDEBt: 150 TL. İsteme Adresl: Türkocagı Caâ. 39/41 CAĞALOĞLU tSTANBUL MGK, 52 ve 65 nolu kararlarını kaldırarak yeni bîr düzeııleme getirdi Partilerin yöneticileri dışındaki pa rtililer Anayasa konusunda görüş bildirebilecek Anayasa'ya ilişkin görüş acıklamalarında, halk oylamasında halkın vereceği reyin nasıl olması gerekeceği hususunda etki yapacak herhangi bir telkinde bulunulması da yasaklandı. MGK'nin dün yayınlanan 70 sayılı ka rarıyla partilerin genel başkan ve yar dımcısı, genel sekreteri ve yardımcıları ile yönetim kurulu üyelerinin beyanda bulunmaları yasağı tekrarlandı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosa) Mllli Güvenlik Konseyi Anayasa taslağınm Danışma Meclisi'nde gönişüimeye başlanması nedeniyle, basının, belirli kurum ve kuruluşlann en geniş ve serbest şekilde Anayasa tartışmalannı sağlamak, düşünce ve görüşlennden faydalanabümek amaeıyla daha önce konulmuş 52 ve 65 ssyüı kararlannı kaidırdı, yeni blr düzenleme getirdf. MGK'nin kararına göre, kapatılan partilerin Genel Başkanlan, Genel Başkan Yardımcısı veya vekilleri, Genel Sekreterleri, Genel Sekreter Yardımcılan ve Y8netim Kurulu üyeleri ile haklannda soruşturma veya kamu davası devam edenlerin dışındaki mensuplarıyla basm mensupları dahil tüm vatandaşlar Anayasa taslagı üaerinde sözlü veya yazüı görüş açıklayabileceklerdır. Anayasa konusunda görüş açıklanırken, «Anayasanın halk oylamasında, halkın vereceği reyin nasıl olması gerekeceği yolunda» etki yapacak telkinde bulunulamayacak. MGK üyeleri, Devlet Başkanı (Arkası 7. Sayfada) nayasa Tasarısı DM'de görüşülüyor Üyelerden sert eleştiriler geldi \J n i l M J K N l \ h Nfc »İRhNtYOR n< ırmı terk eden miilteci ordusıuja • Adı Vatmı AIi Abuullah. Isnıil saldırısı karç>ısıııda topkata/namış, cophede yerinî alnıış.. (Fntoğraf: AP a a) Israil Batı Beyrut'a girdi Israll birlıklerlnln »iddetll bir gerilla dırenışine karşın Arafat'ın karargâhının yakınlanns dek geldikleri bildirtldi. dat aldı. öncekı glin kentı ikıye ayıran Yeşil Hat boyunca mevzılenen tsrail tanklaıından 2Ü25 kadarı dun sabaha karşı harekete geçerek Batı Beyrut'a gırdı. Ikıncı bır kol da, geçen pazar günil tamamen îsrail birliklerınin elıne geçen havaalanından kuzeye, yani kentln guneyındekı Filıstın kamplanna dogru hareket etti. lkinci kol, harekât sırasmda söz konusu kamplara 5 km. uzaklıkta olan Uzaı bölgesını tamamen ışgal ettı ve Burj el Barajnı'dekı ıki onemlı gerılla üssüntl e!e geçırdı Güneyden ve dogudan gelen tsrail tank ve zırhlı araçlarımn yanısıra Fakhanı'deki Fılıstınli gerıllalar, kıyıdan ve savaş gemılerın den açılan top ateşıne da karşı koymak durumunda kaldı. Anadolu Ajansı'nın Reuter Atansı'na dayanarak verdiği haDere göre de Israil, gerıllaların kontrolündekı bölgeye helıkopterlerle bır tndirme harekâtı başlattı AP Ajdnsı'nın Batı Beyrut' dakı munabırimn bildırdığıne gore yoğun Israil bombardı rnanı ozellıkle 2 kılometrelık bir alanda çok ağır hasara yolaçtı. Gerılla kontrolündekı bolgenın alev ve dumanlardan görulemez nale geldiğı de gelen haberler arasında. Pilıstınlı genllalar ıse üç dalga halınde gelen tsrail saldınsına roket ve tanksavarlarla karşı koymaya çalışıyor AP Ajansı'nın Israil yetkılılerine dayanarak verdığı habere gore öarekat ılk aşamada, gerllla uslerının bırbırlerıyle olan baglantılarını kesmesı açısından başanya ulaştı. özeüıkle Burj El Bara]nı'dekı iki gerılla üssünün ele geçırllmesı bu amacı kolaylaştırdı. LUbnanlı Müslüman yetkllilenn 6 bın çocuğun öksüz kaldıgını söyledıklerı Beyrut'da gorev yapan Lübnanlı doktorlar dtlnya doktorlan ve sağ lık Kuruluşlanna bır mesaı yayınlayarak Israıl'uı sıvıl hal ka karşı ınsanlik dışı tutumuna tepkı gösterümesinı ısfedi • ÎSRAİLİN HABEKATI ÜÇ ANA KOLDAN DOĞUDAN. rot*un tfimfintt işgal amacı toYEŞtL HATTAN, GÜNEYDEN HAVAALAN1NDAN BA 9nnayun» narekât 3 ana koitlDAN DA. DENtZDEN BAŞLADI VE ÖZELÜKLE GE clan, Pillstin kamplannın bulunduğu Batı Beyrut'un guneRtLLALARIN GÜÇLÜ OLDUĞU BÖLGEYİ HEDEF ALD1 yi&dekı Fakhani bolgesını heOış Haberler Servisi Israil'in uzun zamandır beklenen Batı Beyrut'a gırme harekâtı dün sabaha karşı 9. kez ılan ettıği ateşkes'i tekrar bozarak, top ve tank eşliğinde başladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) Danışma Meclisi'nde Anayasa tasarısınm tumu uzerınde dun b uye gortişlennı açıkladılar. Aldıkaçtı'nın tasanyı sunuş konusmasmdan sonra Genel Kurul'da sırayla Abdülbaki Cebec! (Erzincan), Kâzım Oztürk (îstanbul), Feridun Güray (Kocaeii), Turhan Güven (îçel), Kamer Gcnç (Tunceli) ve Meh met Aydw (Bmgol) tasarıya ılışkm görüşlerıni dile getırdıler. 8 saat süren görüşmelerde Uvelerden Abdülbaki Cebcci, Feridun Güray, Kâzım Oxtürk ve Kamer Genç, Anayasa tasarısını eleştirırlerken, Turhan GUven ve BİIehmet Aydar tasannm birçok maddelerine penelde katılmalanyla blrlıkte bazı konularda eleştirilerde bulundular. Genel Kurul'daki gdrüşmeler bugün Ertuğrul Zekai Ökte' nin konusmasıyla sürecek. Toplam konusmacıların savısı 84 olarak beürlendi Anayasa Tasarısı'nın ttimü uzerınde ılk söTii Erzincan Uyesı AbdülbakJ Cebeci aldı. Cebeci, tasarıda aydmlar ve hukukçular tarafından büyük eleştirilere yol açabilecek bujruk eksıkliklerın bulunduğunu söyledı, Cebeci tasarıda yer alan «Millot» sozcuŞünün «din mezhep ve ümmet» anlamına geldığini vurguladı Cebeci soy le konuştu: «KeHmelerin seçiminde belli bir özensizlik göıe çarpmakla dır. örneğin serseri eibi bilimse| olmavan argoya kaçan söz» cüklerin kııllanılması bir Ana vasa'nın ağırbaşlılıeından beklenen vüksek ııslubu bozmaktadır. Hiç kuşku vok kf. bu ve buna benzer vakışık almavan sözcüklerin kııllanılmamış olması halinde hüp tasarılarımız avnntılan Hp 3(1 bin ihtimali, Z bin hiikrnü kapsaması bakımından bir yötıetnıelik üslubuna döoüştürülmüs bulun blr bölumünde ise, şunlan soy ledi: «Kamma göre 1961 Anaya«ası yeni tasarıya bir etüd metnl olarak kabul edilemez. Böy le bir kabul bem kuruculuk kavramının temelce icerdiği amaca temelde farklı düşer hem de \eni Anavasa'vı blr tepki Anaya«ası yapar. Tasan hugiin bu vönS He de elestiriinfiektedir Bir Anayasa'nın az konuşma sı Sz konoşması temel ilkedirKomlsyonun tasanmm bu yön den 236 günlfik uzun siireye karşılık süzgeçten geçirmedigi görülmektedir^» Cebeci, tasanrun niteuğmi bir tablo halinde Böstermek ıstediğini belirterek konuşmasıni şöyle surdürdtr «Tasarının genel nileli*inf bf lirtirken llke olarak komisvonumuzun izledigi metod sere (Arkası 7. Sayfada) PROF: ALDIKAÇTI: 0 Silahlı Kuvvetler ülkemizde Anayasalann könuknasında öncülük etmiştir. ^ | 1961 Anayasası'mn boşiukîarı doldurulnıaya çalışıldı, yürütmc güçlendirildî. % Komisyon devlet otoritesini zayıflatma ve devleti parçalama çabalarmda idare edenlerin de payı olduğunu tesbit etti. Izlenimler •lu> ABDÜLBAKİ CEBECİ: 0 Tasan insan haklannı kısıtlamış, bazı gruplan başka gruplara karşı korumuş, adeta kışkırtıcı bir nitelik abnış toplayıcı olamamıştır. Orhan Aldikactı^yı ilk alkıslayaıı Yeğenağa idi... Erbil TUŞALP AVKARA Anayasa Komısyonu Başkanının blr sunuş konuşması yapması beklenmiyordu. Ancak sunuş konuşması yaparsa «insan hak ve özgiirliikleri» ko nusunda neler soylecegl merak edlliyordu. Prof. Orhan Aldıkaçtı, bir bılım adamı değıl de pratıkte yoğrulmuş bir sîyaset adamı gibi. bu merakı kısa ve çok özlü bır cümle i!e giderdi « Kişi hak ve özgiirliiklert konusunda 1961 Anayasasma Hişkin olarak daha sonra ya pılan ladüat yeterli olmamıştır» Toplantı ilk günün he (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) KÂZIM ÖZTÜRK: 0 Anayasa referandum ile birlikte Cumhurbaşkam seçimi de tamamlanmah Anayasa'da değişiklik de halkoylamasıyla yapılsm. tsrail SUahlı KuvveUert'nın açıklamasına göre «Batı Bey Ziyareti Türkiye istedi • Ulusu yarın Tahran'a gidiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bülend Ulu&u, yogun bıçımde surmekte olan Iran Irak savaşının sona erdırılmesıne donuk bır zemın yoklaması ıçın yann Tahran'a gıdıyor. Ulusu'nun berabenndeki heyette Dışışlen Bakanı tlter Türkmen de yer alıyor. Başbakan Ulusu anıden ortaya çıkan Tahran zlyaretının Turk tarafının ısteğı urenna gercekleştıgı bıldinldi. Ulusu'nun Tahran zıvaretı "lurkıvp'mn b'r surpdır «Mrek Orkası Sa. 11 Sü. 1 le) FERİDUN GÜRAY 0 Atatürk'ün kuıduğu Türk Piî Kurumu'ndan yakmma varsa tnu düzeltmek yerine Dil Akademisi getirihnesi üzüntü verici. Feyzioğlu uyukluyordu Betül UNCULAR ANKARA 1982 Anayasa tasansırun Danışma Meclisı'nde goruşulmesıne, metnin üyelerın ellenne geç geçtığl gerekçcsıyle ıkı gunluk erteleme ile başlamasi iIk gunku hareketlıhğı ve heyecanı bır olçude azalttı. Dam&ma Mechsı Genel Kurulu'nun dunku bırleşımıne Sadı Irmak başkanlık etmedı. Irmak'm yerını Baskanvekıllerinden Vefık Kıtapçıgıl'e bıraktığı gözlendı. Sabah saat 9 28'de zıller çalmaya başladığmda Genel Kurul salonunda öncekı gün olduğu gıbi 3 üye vardı. Ancak geçen birleşimmden ayn olarak bu kez konukların ve dinleyicilerin localannda az da (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) TURHAN GÜVEN O Basmla ilgili mâddelerîn yeniden gözden geçirilecegine inanıyorum. KAMER GENC 0 Tasan kayıtsız şartsız Türk milietine ait^olması gereken egemenliğe uluslararası kuruluşlan ortak etmektedir. maktadır. Cebeci Anayasa Tasarısı'nın hazırlanışını metod bakımından eleştirdiği konuşmasınm Aldıkaçtı: Biz de insanız hata Anayasa Komisyonu Başkanı sunuş konuşma smda tasarıdaki, Cumhurbaşkanının Başbakanı azil yetkisinin, Anayasa hukukunun, milli egemenliğin iblali ile ilişkisi olmadığını söyledi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1982 Anayasa Tasarısı'nın gdrüşülmesine, Danışma Meclısi Genel Kurulu'nda dün başlandı. Anayasa Tasarısını bir konuşma ile Genel Kurul'a sunan Anayasa Komısyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, ülkemizde silahlı kuvvetlerin Anayasaların konmasmda ve değiştirılmesinde daima oncülük ettiğınl söyledi. Tasan metnınin komısyonda beş dela süzgeçten geçtığini bildıren Prof. Aldıkaçtı, hiçbir Anayasa'mn harfi harfine, kaptsız ve şartsıss uyguile siyasl hayat arasında daima bir fark bulunduğunu soyledl. Yargımn görevını kusursus yapması halinde memleketın 12 Eylül öncesıne bu kadar kolay gelemeyeceğini vurgulayan Prof. Aldıkaçtı, 1961 Anayasası'mn 1924 Anayasası'nın bniinde bulunduğunu, 1982 Anayasası'nın ise, 1961 Anayasası'nın önünde olacağım savundu. Danışma Meclıs) Genel Kurulu dün saat 09.30'da Başkanvekillerinden Vefik Kitapçıgil'ln yönetiminde toplandı. Ad okunarak yapılan yapabiliriz U. Kormsyonun Anayasa Tasarısım Meclıs'e sunduğunu belipten Kitapçıgıl, şöyle konuştu: «Milletimizi hüsrana uğratmamak namus ve vicdan bor< cumuzdur. Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi millete en mükemmeı Anayasayı ver» cektir. Tasan üzerindeki miiza* kereler sırasmda açıklanacak görüşler, yıkıcı değil, yapıcı olacaktır. Kusursuz ve örnefe bir Anayasa bu Meclis'den çıkacaktır. Sizlere başanlar dll» (Arkası Sa. U . Sü. 1 de} CEZ4EVÎNE GİDİYOR Bebek ticareti olayıyla Hgill olarak RÖzaltında bulunan ür. Cunıhur Akkent dün ilk sorgusundan sonra tntuklandı. Akkent cezaevine götüriilürken görülüyor. ler. (Arkası Sa. U. Sü, 2 de) lanmadığını, Anayasa nıetni sonra, Kitapçıgü kısa bir konuşma yaptı ve Danışma Meclısı'nın hangi amaçla kuruldugunu, sılahlı kuvvetlenn ülkede zedelenen bırliğı guçlendırmek, kardeş kavgasına son ver mek, yok olan devlet otontesıni ihya etmek, hak ve özgürlükleri emnıyet altma alma çabası içinds bugünkü güçlu devleti ve huzurlu toplumu mümtaı yerine kavuşturduğunu beürtti. lkinci hedefin demokratik parlamenter rejimin kurulması olduğuna dikkat çeken Kitapçıgil, ihtiyaç duyulan Anayasa, seciın, partiler kanunlannın çıkarılması amacıyia Danışma Meclısi'nın kuruldugunu anlat Bebek ticareti otayı Isıklar: Ifadem iskence altında alındı Şu Kontak Örgütü... Esnaf örgütleri sözcülerj. Aldıkaçtı Anayasası'nda kendilennln unutulduğu kanıaındalarnug. Esnaf temsilcilerimiz. basınâa izledikleri «sınırsız bazı eleştirilere» katılmıyorlartnış (Arkasj Sa, U. Sü. 1 de) Dr. Comhur Akkent ve 6 arkadası tutuklandı # • Emniyetten Adliye'ye giderken Sirkeci'de Milli Piyango bileti alan Akkent 'inşallah hayırlı gclir» dedi. DISK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, bir gazeteye «DİSK arük tarihe kanşmıştır» diye demeç veren Anayasa Komisyonu Başkanı Aldıkaçtı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme talebi reddetti. tatanbuı Haber Servisi DÎSK Genel Sekreteri Fehmi İşıklar, çeşitli tarıhlerdeki sorgu ifadelerinin «ağır ışkence» altında alındığuu one sürdu ve bu tfadelerin gözlerı bağh olarak imzalatümış metinler oldugu için tümünü reddetti. Fehmi işıklar 23 eylül 1980, 24 ekim 1980, 12 kasım 1980 ve 9 arajık 1980 tarihli sorgularmda «Her türlü darp, elektrik ve ağır hakaret şek linde işkence gördüğünü», o tarıhlerdeki kaldığı Davutpaşa Tutukevi'nin vizite raporlan incelenirse, surekli Hüseyin Avuç TJluslararası çocuk ticareti olayıyla ilgili olarak dün sekiz gündenberi gözaltmda bulunan Dr. Oktay Cumhur Akkent ve 13 arkadası Kâgıthane'dekl Şlşli Adliyesi'ne sevkedildi. Sanıklardan Dr. Akkent ilk sor gusundan sonra tutuklanırken. suç ortaklan olduğu öne sürülen üçü yabancı uyruklu 13 kişi serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Savcısı'nın delil yetersizliğinden sorbest bırakılan 13 kişi hakkında bir üst mahkemeye tutuklanmaları yonünde yaptığı itiraz üzerine sanıklardan 6'sı daha tutuklandı,, Dr. Akkent İle suç ortaklan (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) agrı kesicl ilaçlar ve îğneler verildiğinın gorülecegıni. gorduğu işkenceler ne denıyle tek yanlı olarak yataga yatabildiğuıi anlattı. işıklar, sık sık ve deği'jik tarihlerde «Işkence gördüğünü» anlattıktan sonra gcrdüğu işkenceleri bili'ren dilekçesini tutuklandığı 3 Nuraaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine verdiğini, bıl dirdi. Ayrıca Savcılıkta ver digi ifadesinde de gördüğu işkenceleri anlattığmı belirtti. Dünkü duruşma başlamadan önce DISK Genel Eaş kanı Abdullah Baştürk, Ana j yasa Komisyonu Başkanı Or han Aldıkaçtı'mn DISK'ın tanhe kanştığı beyanı üzerıne. hakkında suç Juyurui sunda bulunulmasını ıstedij Baştürk'ün dilekçesıude, Ai nayasa Komisyonu Başkdinı Aldıkaçtı'mn bir grazeteyo verdiği demecinde. «DISK artık tarihe kanşmıştır» de> diği belirtilerek. DISK hak^ kında açılmış dava sürerken* verilen bu beyanın üiahte1 meyi etkileme amacını tüğü bildirildi. Prof. tı'nın bu bevanı ile yürur J (Arkası Sa, U. Sü. 7 de*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog