Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNLABI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak ÇIKTI Sanat T» yazın dünyamızla yagam tistüne denemeler EDERİ: 200 LtRA foeme Adresl: TUrkocağı Ca«L 39/41 CAĞALOÖLU ISTANBUL Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20834 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 4 Ağnstos 1982 Çarşamba ÇAĞDAŞ YAYINLARI > Menemen Olayı ve Kubilay KEMAL ÜSTÜN 3. BASI EDERÎ: 125 TL. lsteme Adreşjj Türkocagı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANRUL Kafaoğlu IMFile ilk teması baslattı IMF'ye yeni niyet mektubu gönderildi ANKARA (Cnmhnrfvet Bürosu) Maliye Bakanı Adnan Başer Kataogju yenl blr «nlyet mektubnnu» İMF'ye sundu. Yeni bakanın izleyeceŞl ekonomt politikaların aynntılannı iceren son mektup 20 tem muzda Amerika"ya eönderildi. Bu mektup avnı zamanda Kafaoğlu'nun tMP lle İlk temasım oluşturuvor Tfirkive ÎMF'den kredi fcullanabflmpk lom ^ecmi'j hükilmetler döneminde de hlr çok kw niyet mektubu hanrlarnıs v»» efconomi politikaları hakkında tMPye bilgi vermlstL 24 ocak kararlanvla blrlikte ekonomik tşlerle sorumlu eski Devlet Bakanı Turşrut Om) rîa istikrar proeramlarıvla bir nive* mpktubunn F've eöndprmişti Yent Malıye Bakanı Kafaoglu tarafmtup 26 temmuzda Washıngton" da tMP Uyelerlne dsğıtıldı. Mek tup Uyeler tarafından InceienPOLİTİKASI BA2I ÖNLEMLERLE dlkten sonra tMP Yönetlm Ku mlu'nca 26 ağustosta ele alına cak. Washlngton'dakl çttrUsmeDESTEKLENEREK SÜRECEK Iprden sonra Tü'kive've 1382'iin ikinrt kr°di dillminln vert ıD ven'mpmpsı karara bagladan ^mcnkR'va »Ondprilen wn faoglu ise. Malıvp ^afak fMF, nıvet meknıbunu niypt mektubn ıse, esM Mall na ppt'ri'dikfpn *onrn mpfct'ip ve Rakanı Kawı F'^Pm üaroa lirPrtnrtpM %nr\ oaiısmalara ka ^lumlu buldİT!*n takdirde, TUr•cıvp'ntn 120 mllyon dolarlık nmda hazırlanrtı ÎMF vetkiliMlrtı. î\TF"rin fw7iran konsfil •credi düiTOini kııllanmasma ılerinin hnriran avinda fstikrar fa=von'J"dnn sonra ha7irlannrı dn verilefek nroTamındalci sPiismelpr hak hıı mpkfııbun iceriginde vem Adnan Baser Kafaoglu tarakmda hilai almak icin Ankara' afarıŞl't'nun Wr dp*ı fından ÎMF'ye gönderllen niva eelmesir"1en jonra Mall'e vapmadıîı «ne sttrültlvpt mektubu 24 ocak kararlanBakanlıgı"nca yeni bir mektup vor. 24 ocak kararlanmn ana hazırlama calışmalan. başîadıilkeİPtinrtpn uzaklasmartan is nın ilkelerfnden sapmıvor. Anrak, bazı »nlemlerin zamenmAneak, Malive Bakanı Kava Er Hkrar r>Toen>rmnfia nlmması rtem'in tetifası. Tıırşnıt ÖTal'm flnsSriiİpn VPTIİ tedb'rlpn ICP da ahnmama'sı ytizünden ekonomidp ortava çıkan darbogaz rîa «chnnoınintn ttiHt artamı nl ren son mekfnr> 20 ipmm'i?f1?ı ımktan» uzaklat=tırî!mn<!i u>n*rrıprtka'da tMF'vp teslim «111 lann asılmast Için daha ayrmfi!i hf' n'no''TTTi 'çgrivnr Marfne hazırlanan «on nivpt mpk di tubu ÎMF've verılemedı. KaTUrkiye'nln verdıgı son mek liye BakanhŞr'noa hazırlanan mektubun ıçerı^ı su unsurlardan olusuyor: • îstikrar programmm ana llkesi olan sıkı para polltlkasına devam edilecek, para arzındakl gemşlemelerin enîlasyonu tekrar canlandırması icin şimdiki faiz uvsulaması sürecek. Kredi musluklan kontrollü OIBrak açılacak. • Türk parasmın degert esnek ya da (rilnlük kur ayarlaAN'KARA, (Cumhurıyet Uurosu) biçimtnde örgtitlenecek. malanna ^öre sürdılrülecek. Sermaye piyasası yeniden düzenieniyor. Sermay« Piyasası Yasa&ma göre. 1982 ödemeler dengesl açıklarınjn Bu amaçla hazırlanan tasan dün Başbayılınm menkul kıymetler alım ve satı kapatılması için kamblyo denkkanlığa verildi. Tasan yatmm ortakhkmıyla uğraşan kurulusların «intibak dö leştirme işlemleri sllrecek. ları ile yatırım fonlarının kurulma ilkenemi» olarak bellrlenmesl nedeniyle dü• KİTIer sağlam kaynaklar Içrini belirliyor. Tasanya göre yatırım zenleme calışmalan tamamlandı. Menkul )a Onanse edilecek. KtT tirünfonlarım sadece bankalar kurabilirken kıymetler alım ve satjmıyla uftraşan ku Ierlnln fiyatlanmn pivasada oyatırım ortaklıkları ise artonlm ortaklık (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de> (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) Tasarı bugün DM'de ele alııııyor & Anayasa Komisyonu dün topîanarak Genel Kurul'da izleyeceçi yöntemi görüstü ANK.\R%. (CumhHTİvct Bürosu) 19«2 Anavasa tasarısı ıkı şrvln aradan sonra Dani"=ma MPCIISÎ C*nel Kunılu'nda gfjruşulmPve baslanacak. Anayasa Ko mısvonu dtin toolanarak Genel Kurul'da teleyecegi Üye Proî Feridun Erjrln'ın katılmadıgı Anayasa Komisyonu toplantısına dün bazı Damşma Meclisi üyeleri de gırdüer. Prol. Sener Akvol. Komisvon Sa. 11. «iii. l de) y ! çiüş. NİYET MEKTUBUNA GÖRE, S1K1 PARA BVREN VE (?ÜRA ITYELERI Vükspk Askeri Sura Oe\let Baskam Orgeneral Keııan Kvnn'iıvBaşkaıılığmıla tııplandı. Fotoğrafta Evren ve Şura üyeleri gorüluyor. (Fotoğrat: TIİA) Sermaye piyasasının tüm yapısı degisiyor Danışma AAeclisi'nde arayış... Yalçın DOĞAN ANKARA «Gerek*r SP, istifa ederim • Danışma Meclısı Bn^kanı Sadı Irmak, oncekı gun Genel Kurulda Anpyas« Tasartsının 48 saat ertelenmesine ılişkın göruşmeler sırasında Biş(Arkası 9. Sayfada) Yüksek Askeri Sura terfileri görüşüyor Şura'nm ağustos ayı olağan toplantısında kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak olangeneral, amiral ve albaylar da belirlenecek. ANKARA, (Cumhuriyet BUrosu) Yilksek Askeri Şura'nın olağan toplantısı dün başladı. Devlet Başkanı Kenan Evren'in Başkanlığında toplanan Askeri Şura'da bır ust rutbeye yukselecek general ve amiraller ıle general ve amiraUiğe yükselecek albaylann durumu göruşülecek. Genelkurmay'da saat 9'da başlayan toplantıda kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıİacak olanlar da belirlenecek. Yüksek Askeri Şura üyeleri sabahki toplantıdan sonra saat 12'de Anıtkabrı ziyaret ettıler. Evren'm Anıtkabir'e çelenk koymasmdan sonra saygı ciurusunda bulunuldu. Evren Anıtkabir özel defterlne şunlan yazdı. «Uln önder Atetürk Yliksek Askeri Şnra*nn» bfitfln üyeleri, kalplerl koydtığun ilkelerle doln ve bizlere emanet ettiğin Inkılâplara dolu olarak, erişilıpw askeri dehandan aldıklan jlhamla başladıkları olağanü». tü YSksek Askeri Şura ç*~ lışmalan dolayısıyla, huznran< da yine saygı ile eğUir, baglığımızı teyid ederiz. Yüksek Askeri Sura üyelarj daha sonra Anıt Kabir'de ineeîemelerde bulundular. Atatürk'ün naaşını Dolmabahce Sarayı'» dan Sarayburnu'nda donarırnarya kadar taşıyan top arabası ile Atatürk'ün cenazesinin îçin» konuldugu tabutu ve tabuta sArılı bayrağı inceleyen Askeri Ş > < ra üyeleri daha sonra Mehmefc(Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) Ihtisas Bankasına dönüşecek MEBAN ödemelere basladı Yeni düzenleme, OYAK Yatırım, Yatmm Finansman ve Eczacıbaşı Yatmm Holding'in de yeni yapıya kavuşturulmasım öncförüyor. EkonomJ Servlsi Meban adlı sermaye piyasası kuruluşunun geleceğı de sermaye piyasasına getirilen yeni düzenlemeyle açıkbğs kavuşacak. Bu arada geçen hafta içınde ödemel«rım durdurmuş bulunan Meban'm dtinden itibaren faiz ve vadesı gelmış ana para ödehıelerine yeniden başladığı öğrenıldı. Mprkez Bankası'ncian Transtürk Holdıng aiacaklanna mahsuben sağladığı geçıcı destekle ödemelerıni aürdOrpıı Meban'ın yeni düzenleme çerçevesinde bır ihtisas ba,nkasma donüştürülecegı belırtilıyor. Ihtisas bankasına dönüştuğun de menkul defer alsşvenşı ve kambiyo işlemleriyle ugrasacak olan Meban'm yeni yapısıyla dış tilkelerden önemli tinansman kaynaklarını de\'r<"* ye sokabileceği kaydediliyor. îh tısas bankalarmın mevduat top lamayacağını kaydeden uzmanlar, yeni dtizenlemenin getırsceğl uygulamayla para ve sermaye piyasası ışlemlerlnin ANKARA, (Cumhuriyet Bü birbirinden aynlmasınm da rosu) Yüksek Öğretim Denet sağlanmış olacağını belirtlyorleme Kurulu Teşkilat Görev ler. öte yandan Meban'm blr we Çalışma Usulleri Yönetme grvtp bankaylf» ortak olarak ligine pöM, Denetleme Kurulu' yeni bir sermaye yapısına kanun, görev basında kalması sa vuşturulması <^lışmalan da stikıncalı görülen Dekan Profesör rüyor. Meban'm bir ihtisas ban lerin YOK Başkanlığına bildirı kasına dönilşürken sermaye yalerek işten el çektirme onayı pısının yeni şnklinin kesinlese nı alabilecekleıi açıklandı. Ay cegi blldirillyor. Yenl düzenleme çerçeveslnrusa Denetleme Kurulu'nun g«•««vlerl arasında Yüksek öğre de OYAK Yatınm, Yatınm Fltim Kurumlannın YÖK adına nansman ve Eczacıbaşı YatıdeneHevebileceği de belirtildı. n m Holdtnp gibl sermaye piyaResmi Gazete'd© dün yayın sası kurtüuslarının da yenl lslevlere kavusturulaeaklan kaylanan vSnetmelikte, kurulun on (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) dedtliyor. Türkiye, savas konusunda daha etkîn tutum alıyor Ankara, Iran ve Irak'tan görüş istedi Evren ile İran ve Irak Devlet Başkanlan arasmda karşıhkh mesajlar gönderildi. Sedat ERGİN ANKABA TurMye, Güaeydoğusıındakj ıki komçusu Irak i!e Iran araiinrta süregelen pavaşı durdurmak amacıyla bugur» kadar îslam Konferansı içinde yüruttügu çabalan bu kez kendı başma ikili düzeye kaydırdı ve bu doğrultuda girışünlerini yoğunlaştırdı. Türkiye'nin en üst düzeyde yurüttüğü gırişimlerin gerek İran, gerekse Irak'ın savaşın sona erdırılmesine ıliskin gbrüşlerini almaya yönelık bır . . «sondaj» niteligi taşıdıgı belirtiliyor. tKt HAFTA ÖNCE Ttırkiye'nin nabız yoklama girişimleri Devlet Baçkanı Orgeneral Kenan Evren'in bundan iki hafta kadar önce, bayranun geçüği haîtarun basında İran tslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ali Hameney'e gönderdiği Ozel mesajla başladı. Evren, mesajında savaşın sür mesinden duyduğu kaygıları ve Istanbul Haber Servıst ' savaşın sona ermesi dileğinı belirttikten sonra, tran'm gö Rudan Devlft Başkanı Caler rüşlerini almaya yönelık ıla Numeyri rtnn ö^leden onea Topkapı Sarayı, Aya&otya MUdelere yer verdi. Iran Cumhurbaşkanı, Evren' zesi ve Sultan Ahmet Camısı'ni in mesajına gecikmeksizin ya gezdi. Kutsal emanetleri ve tanıt verdl ve 23 temnrnz günü rihi yerleri erörmeKten çofe özel temsilcisl Mustafa Mir memnun olduğunu belirten Nu meyri'ye Dışişleri Bakanı tlter Salim, Iran'm yanıtı Evren'e lunduğu Erdek'e gönderdi. Mir Türktnen'in de bulunduğu bir Selim, Iran'ın yanıtını Evren'e heyet eşlik etti. Genis güvenlik önlemleriyle Dışişleri Bakanı tlter TUrkmen'in de hazır bulunduğu bır kalmakta oldugu Hilton Oteli'ne dönen Numeyri, eşi ve begörlLsmede iletti. Böylelikle Türkiye'nın tran raberindekı heyet dün akşam îstanbul'cian aynlarak RomanIrak savaşının sona erdirilme sint amaçlayan girişimlennin ya*va gıttı. agıriık merkezl Evren'in taSudan Devlet, Baskanı Nutilini geçirdiğl Erdek'e kaydı. meyri'nin Türkiye zfyareti soEvren, Iran'ın yanıtını alır nunda vaymlanan ortak bildirt (Arkası Sa. 11. Sü. 2 de) (Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) Sakıncalı bulunan dekanlara isten el cektirme yöntemi belli oldu TÜRK BAYRARLARIY1.A ÎND1LER Afçanistan'dan ilk mülteci kafilesl dün AdAna'ya sevinç içinde indUer. 336 kişillk kafileyi tçişleri Bakaıu Çetiner «vatanımıza hoş çcldiniz diyerek karşıladı Aralanntla yaşlıların da bulunduğu so>ılaşlarımız dün Receyi Adana'.U geçlrdiler. Buçün Tokat ve Gaıiantep'te ycrleştirllecekleri jcrlere gönderilecekler... (Fotograf: CunıhunyetözeU İlk Afgan kafilesi Adana'da ADANA, (Cnmhnıtvet Günev tlleH Bürosa) Pakistan'da yaşayan Algan mültecilerinden İ7'si çocuk 366 klşilik ilk kafı le dün Adana'va geldi. Kafilp Içişterl Bakanı Selahattin Çetlner, Vali Hayrl Kozakcıocln, 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Büteni Türker üe kalabahk bır balis toplulugu taratından çeşıtll gös terilerle karşılandı. Çetıner, îstiklâl Marşı'nın o kunmasmdan sonra. mültecile re, «Vatanınıza hoş geldiniz» dedi. «Mülteci kardeşlerimizin bundan sonra kendilerini öz va tanlannda hissedecekierine v < mlletimlıin aynlmax blr parça sı olacaklarma inanıvornmaıye ekledı Çetmer, kalile baş kanı Abdülkerim Mahdum'a milll mücadelevi sembolize e den, üzerinde Atatürk portresı <Baeımsıxlık ve öiKÜrlük Karaktertmdir» vecizesi bulunan bir plaket verdi. Mahdum da (^etiner vp Adana Valisine, ar Bayrakiarı bulunan mülteciler ucaktan inmce topragı öptiileT Bu sırada Mülteciler sırma ve çiçeklerden örülü birer Kor netşal'ı tçişleri Bakanı Selahattin Çetiner ile Vali Kozakçıoğlu'nun boynuna taktılar. Mülteciler, beraberlerinde yal oızca 50 kilo tutan kişisel eş valarm: getirdilpr Kendilerinp (Arkası 9. Sayfada) Topkapı ve Ayasofya'y* gezen Numeyri Rornanya'ya gitti 500 milyonluk arazi satışı köylüleri etkiliyor Yöre halkı: Hakkımız korunmalı Naim ARABACILAR Hayrabolu'da görulmemış sattş var ya... Herkesm konuştuğu, sessız bir savaşın sürdüğd açık artırma yoluyla yapılacak tarla satışı... Kent dışından, özellikle tstanbul'dan bazı klşiterin de ilgisini çekmış.. Kastelli'den sonra kendilerine güvenli bır yol seçmek ısteyenler, topraga para yatırmayı düsünüyorlarmış... Ama, bır ta krnı engellerie karsUasıyorlarmı«. Krokiler, pattalar kendıklerine sösterilmîyormuş. Ha ta, bu nedenle Mahkemenln başkatibl Ue bu kişüer arasında tartışmalar olmuş. Tabıi toprağın bulunduğu köy halkı, toprağın dışardan alınmasmı istemiyor. Aralarına sokrriak istemiyorlar. Ama, bir Danıgma Meclisi Anaya$a Komısyonunun hazırladı01 tasarının 134. maddesi, tasanya egemen olan yafclaşımı vurgulamak bakımırvdan ilginçtir. Bu maddenin çarpıcı olarak sergilediği tutum. bütün Anayasa met~ ninde geçerli felsefeyl açıfektmahtadır. 134. madde şöyle diyon «Milli Güvenlik Kurulu tMGK), Cumhurbaşkanı'mn başkanlığında TBMM de bakıyorsunuz, yöre halkı da birbırlenyle sessiz bir savaşım içindeler.. HacıUıUlar'dan oluşan büyük ortaklık şimdılik 90 kişi satış öneesi «perdeleme»de başanlı. Gelenler tarlalann yerini bile bulamıyor. KOy minibüslerinin kalktıgı alanda çayımı yudumlarken oçakcı bem Hacıllı köyünden bir gençle tanıstınyor. Muhta(Arkası Sa. U. Sü. 4 de) m, Cumhurivet Konseyi Başkanı, Başbakan. Genelkurmay Başkanı. Milll Savunma, Içişleri ve Dışişlert Bakanlan, Kuvvet Komutanlan ile her toplantı için ilgisine göre Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bakanlardan oluşur. MGK'nın göndemi Cumhurbaşkanınca belirlenir. Ku nılun aldığı kararlar (...) ••• (Arkası Sa. II. Sü. 6 da) Piste ayak basan^ topragı öptü Dil Yanlısları.. Anayasa Tasarısını. daha İlk günden berl eleştlrlyoruz. Eleştirilerimlz genelllkle görüldüğü glbl daha çok hukuksal çerçevededlr. Bu hukuksal çerçeve İçinde görüş ve eleştirilerimizl. kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Tasarıda hukuk yanlısları yanında dil yanlışlan yapıldığını da vurguluyoruz. Alın slze Wrkaç örnek: Taslagm 134'ncü maddeslnde, Mllll Güvenlik Kuruhınun «Devletln variigı, bagımsızlıgı. ülkenin foütünliigü, bölilnmezllği ve toplumun huzur ve güvenliğinin korunması için alınacak kararlar bakanlar kurulu için uyuünası gereken tavsiyeler niteliğindedir..» denllmektedlr. önce Türkceyi düzeltelim: Blr tümce içinde iki kez «için... için» kullamlmaz. «Ülkenin... huzur ve güvcnliğinln korunması konularında alına(Arkası Say. 11. Sü. 7 de) playlaraı Şapka ve KülaH Ellerinde Türk bayrağı ile indiler Mehmet MERCAN ADANA Tam bir hafta önce açıklandıgı gibi. THY'na ait «tzmir» DC10 uçağı dün tam saat 15.15'de Adana Havaalanına indi. Herkes heyecanla bekliyor. TUrk soylu Atganlıları görebilmenin heyecanı zaman zaman görevlileri (Arkası Sa. U. Sii. 3 de) FKÖ, Suriye'nin tsrail'e savas ilan etmesini istedi « . O İsraü kuvvetleri kuşatmayı güçlendiriyor. Geçiş noktalanna sürekli takviye yolluyor. Dış Haberler ServisJ Pilistin Kurtuluş örgütü Surüye'nin tsraü'e savas ilan etmesini isterken, Israil birliklerınin Batı Beyrut çevresindeki mevzilerini güçlendirerefe kuşatmayı daralttığı bildiriliyor. FKÖ'nün bnde gelen yetkiîitertoden Ebu tyad, t»raü'in Lübnan'dan çekilmesi için Suu> di Arabistan'ın ABD'ye petrol ambargosu uygulamasını istediIyad, Suriye'nin de Israil'e kar. şı topyekün savaşa girmeslni onerdi. Bu arada, Washington'da bu' lunan İsrail Dışişleri Bakanı (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog