Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

4 Jf 1 ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ailenın Çilesi Bosanma * R.V. VELÎDEDEOĞIiU Her sydımn okoması gereken 1DERÎ: 200 TL. tsteme Adıesi: Tfirkocagı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU tSTANBUL Cumhuriyet 59. Yıl: Sayı: 20861 Kurucusu: Yunra NADİ 20 TL. 31 Ağustos 1982 Salı ANKARA (Cnmhnrlvet Bttromı) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren 30 Ağustos Zafer Bayramı nedenıvle yayınladığı mesafda, «Vatanm ve mlHetin tehliheyr düştüğü en müskül anlarda filkeyi esenJiğe çıkarmanm ve Atatörk llkelerine tam bir sadakatla sahip çık manın birçok örneginl vermtş ve mJDetlnin çüvenine lavık olmıış olan Sllahlı Kuvvetlenmiz, bundan bövle de çok daha hüvfifc tecrübelerle bu eörevlerlni gerektiÇlnde yerine cektir» dedi. Devlet Baçkara Evren, mesajında «Biz güçlfi olduğnmuz zaman dosramuz olmakta. wvıf oldnğumuzda. ise. dost RÖrünenler bile dostluklarını esir «emektedirler» biçiminde konuştu. Orgeneral Evrentn 30 Ağustos mesajı aynen sövle: «Sevgill vatandaşlanm, Bugün büyük Türk mUJetlnifl hürrivet ve istfklaiine veniden kavuşmak içln çiri^tlfi Kurtuluş Savaşı'nın 28 ağustosta b ^ layan ve 30 Açustos'ta nirıai /a. fprle sonuçlanan Bünik Taarn » ve Başkomutanlık Mevdan Muharebesi'nin (jO'mcı vıl dönflmünü. huzıır ve enven or tamı içinde veniden mlltetce kutlamanın sevincini pavlasıyoruz, Büvük asker ve devlet adaım. Başkomutan Gazi ı\I«stafa Kemal'ln önderliJinde 3 vıl süren tstlklâl Saiası'nm htı en büyük raferl, ka' .unan ordnmnznn ve ıımmlumı hic kav betmeyen vatansever millpfinıi zin. sanlı tarihîmlze sıındukları müsfesna bir arma?andır. Asltnda bu rafer, Gari Mustafa Kemal'in tstiklSl mps'ale'îini Sanısnn'da tutnslnrdııçn. Amasya'da. Ernınım'da vr Slvnsta yıırt sathına vaystnlastırdiffi ve ilk Türkive BihTıU MIHet Meciisl'nfn top!anma«ü (Arfcaoi Sa. 9, Sü. l'de) ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ulusal Sanayi MÜMTAZ ZEYTİNOĞLU tlglyle aranan kitap Yayına Hazırlayan: Prof. TAHSİN YÜCEL EDERÎ: 100 LtRA ' tsteme Adresi: Türkocağn Cad. 35/41 CAftALOĞLU ÎSTANBUL 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı törenlerle kutladık Evren: Gerektiğinde Ordu görevini yine yapacaktır Evren'in mesajından: Vataıun tehlikeye düştügü en müşkül anlarda ülkeyi esenliğe çıkannanm birçok örneğini vermiş Silâhlı Kuvvetlerimiz, bundan böyle de çok daha büyiik tecrübelerle bu çörevlerini gerektiğinde yerine getirecektir. .. VE ARAFA T DA GITTI • FKÖ lideri bir Yunan yolcu gemisiyle Yunanistan'a harelcet etti Un blr tarih saytası daha çevrildı Bır sayîa kapandı. Fllistin Devnmi'nift Uderi. FKO Yürutme Kurulu Easkam ve Filıstln Devrım Kuvvetlerı Başkomutam îaser Arafat. Uç ^ya yâtan bir süredir sanldığı Batı Beyrutfu resmi blr törenle terketti. FKÖ liderl Yaser Arafat, dün tam XI yıldır Pilistın'in kurruluşu mücadelesınl vönettıği, Pl Ustin Kurtulu$ örpütiVnü dUnya ooHtikasınm etkln sügierı arasma soktuğu Batı Bevruftakl karargatundan belki de btr daha dönmemek üzere aynldt (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) D .4nıtkabîr ve tüm vurtta törenler yapıldı 10. SAYFADA Lübnan Ulusal Hareket lideri Cumblat: Lübnan Güney Af rika'ya dönecek Israil Savunma Bakani: Stratejik cıkar cercevemizde Türkiye de bulunuyor Haluk ŞAHİN bildiriyor WASHÎNGTON Kitnıne gci re Lübnan Katihi», kimine gore de «Beyrut Kasabı» diye nam salan Israil Savunma Bakanı Oeneral Şaron bırkaç gün düf Amerika'da bulunuyor. Da ha yerdeki kan kurumadan çıkılmış bir «halkla Uişkiler» ge zi&ı bu. Israıl'ln Ltibnan'dakı tutumundan kaygıya düşen musevl topluluklanna, basın mensuplarına ve politikacüara, Batı Beyrut'u nlçin yer lle yeksan ettıgınt, genç ıntiyar (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) HUber Merkezi 30 Ağus30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları içın amıral Doğan Toktanuş, 3. Kolorttu ve JSotos Zafer Bayramı, dün yurı.tı Carnizon Komutanı Korgeticral Doğan ta, KTFD'de ve Turkıye nııı Istanbul'daki ılk toren sahah saat 09 00'da faksım Aratürh Anıtı onunde yapıldı. lsdış temsılcılıklerinde törenierGuneş ve yüksek rütbeli subaylar Jzatildıle kutlandı. tıklâl Marşı'nın ohunmasmdan sonra 1. lar. Esas tören ise saat 10.30'da Vatan CadAnkara'dakı ılk toren AnıtOrdu ve Îstanbul Sıkıyönetım Komutanı desinde yapıldı, asheri birlikler geçit resmi kabir'de yapıldı. Devlet Başka Orgeneral Haydar SalUk. anıta bir çelenk yapülar. Fotoğrafta, Orgeneral Haydar nı Orgeneral Kenan Evreu ıle kovarak, şeret defterim ımzaladı. Törene. Saltık ve öteki yuksek rütbeli subaylar. MGK üyelerı beıaberlerjıde laksundehi törenden sonra Ataturh < 4 « *m Başbakan Bülend Llusu, Damş, îstanbul Valısi Nevzat Ayaz, Harp Alıade' U'ndan aynlırlarken gorülüyor. ma Mecüsı Başkanı Sadi Ir mıleri Komutanı Orgeneral lsmaıl fiakkı Ahansel. Kuzey Deniz Saha Komutanı Kormak, Bakanlar Kurulu üyelen (Fotograf: Ender ERREKh ve yuksek rütbeli subaylar ıle. spat 09'da «Aslanlı Kapı»dan Anıtkabır'e gırdiler. Kortejde, Danışma Meclısı Başkanvekıllerı, Yargıtsy. Damştay ve Sayıştay Başkanları, Yuksek Eâkimler Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu üyelen, YÖK Başkanı İhsan Doğramacı da hazır bulundu. Devlet Başkam Evren ve beANKARA. (Cumhuriyet Bü Savcı Mehmet Bağış, Ha kal'uı tutuklanmaîarj raberindekiler, saat 09.05'de rosu) Hacettepe HastaneAnıtkabır'e çelerık koyarak saycettepe Hastanesi'nde önce mi üe Nobetçı Sulb Ceza gı duruşunda bulundular. YOK si'nde çıkan yangmla ilgili kı gun çıkan ve 8 kişinın Mahkemesi'ne başvurduu N8 Başkanı Doğramacı ıle Malıye olarak açılan soruşturma de olümune neden olan yangm betçı hakim, 4 kişıaın tutuk Bakani Adnan Başer Kafaoğlu, vam edıyor. Olayda ıhmalı la ilgıli olarak, doktor Mülanmasına gerek olmadığı torenlere yan yana katılaılar gorulen 4 kışi hakkında 5'er ezzer Güven, sağhk memu kararmı verdi. Savcj ise bıt Malıye Bakani ıle YÖK Başkayıl ağır hapis cezası isteml ru Hacı Bayram Serdar, durumda bir üst mahkema ııı'nın Anıtkabir merdıvenleıinıle dava açıiması beklenı mustahdem Hasan Arslan olan Nöbetçi Ashye Cez* den elele indiklerı gbrüldtı yor. ve nöbetçi tdris Cevat Aksa Orgeneral Evren ile MGK (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de» tiyeleri. savgı duruşundan son(Arkasi Sa. 9. Sü. 6da) İstanbuldaki tören Hacettepe Hastanesi yangını 4 görevli yargılanacak ANAYASA CAÜSMALARI YALCIN PEKSEN Izmir Fuar^ndo ) Komisyon, geri dönen ıııaddeleri ele aldı «ZAFERE KADAR» VKÖ lideri Yaser Arafat Batı Bevrut'u terk ederken, kendlsiıü uğurlamak için limanda toplanan büyük kalabalığa, «zafere kadar mücadeleye devam» diye seslendl. Arafat yanına yakiaşabilen bütün t'Uistiulııeri teker teker öperek veda etti.CFoto: AP. • aa) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosui Anaya&a Komisyon u önceki gun ve dun oğ leden sonra komisyona gon derilen maddeler uzennde çaiıştı. Özellikle TBMM* nin kuruluşu>na ilişkin 83. madde üzennde uzun tartış malar olacağı bildirildl. Komisyon bu maddeyi genel kurul'da görüşülmeden verilen önergelerle birlikte ge ri almıştı. Bu maddp üzerinde Cumhuriyet Senatosu* nun tasarıya konulması ve Devlet Danışma Konseyi'nln (Arkası Sa. 9, Sü. 8'de) INGRÎD BERGMAN «Unutulmayan» oyuncalardan "Bîr dakka şalvarımı gîyem; bi duble de viskî iceın,, % Alalraııga müzik kargaşasına gazînolardan gelen «yerli» sesler tüy dikiyordu. Açık havayı bile ağır bir iç yağı kokusu kaplarruştı. «Ortadoğu ve Balfcanlann en biıyak i"uarı»nı bnce «A*k Treni» adı verüetı minyatur bir trenle, daha sonra yaya olarak dolaştım. Bu gezilenm sırasında edındiğun ızlenıme gore. Izmir Fuan için yukardııki tanım az bile kaimıştı. Bu luar Ortadoğu ve Balkanlarm sadece «Kn büyük» değıl, belkı de aynı zamanda «En pis ve en cürültülii» fuanydı. Ortalıkta toz dumandan göz gözü görmüyordu. Her yere çöp kutulan konmuş olmasına karşın, tüm çöpler yerlerdeydi. Satılan yağlı yiyecekler yüzünden ise açık havayı bile ağır bir lç yağı kofeusu sarmıştı. GUrUltü ise ınanümaz boyutlardaydı. Özellikle Lunapark çevresinde... «Nnh Neblden kafma» tunaparfc araçlan en soa moöel Kereo müzık aygıtlarri:a donanmışlardı. Her biri ayrı telden çalan bu alafranga müzik kargasasma, ga^anolardan yükselen «yerlj» sesler «tüj> dil* yordu. Parkra kalâbahğınt tanımla. mak için ise Türkçe kelimeler yetersiz kahyordu. Belki «Beledîye otobtisü kalabalığı» denen bilirdl ama bu sözle de Belediye otobüslenne haksızlık edü njiş oiacakü. Parkuı ırukrol'oııundan her beş dakıkada bi» «renı bir çocnğuıı lıuiunduğu, çocuk kaj beJenlerin müdünye^ te ınüracaatıı. rıca olunuyordu. Fuar denince nerkesın aklınf gazmolar geldiği içın bunlardaa binne ben de gittim. 717 lıralık büetle sahnenu» dürbünle ızlenebıleceği uaaklık» ta ve ancak çocuğun sığsu bıleceğı kuçüklukte tahta bir ıskemleye oturtuldura. Saae 19.30'da başlayan program iki saat kadar adlaruu daıia once hiç duynıadıgım «Ses kral v« kraliçelerinin» gösterileriyle sür dü. «Gösterileriyle» dıyorum, çtlnkü sesleri, sahnedekl sanatçılarla &es yansına gıren saüi cılann «var mı minder isteyen* «çay sıcak, çay», «buz gibi don. durma=> ve «soğuk meşrubat» bağırışları arasında kaynayıa gittt (Arkası Sa. 9, S Capa Tıp'ın bir bölümü karantinada Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde bulaşıcı gazlı gangren hastalığı bir hastanın ölümttnc yolaçtı, 2 hasta tedavî altuıa almdı. Asiye ÜYSAL îstânbul Tıp Pasültest'nîn Ortop4dı ve Travmatoloji bolü mü. Dulasıcı oian «(iazii Gangren» r.edenıyle süresız «kaıantina» altma atodı. Böliımde yatan gazlı ganRrenü bes hasta. birbucuk ay önce traflk kaza> sı nedenlyle Trakya'dakı nastanelerinden, tstanbul Tıp Pakültesi Hastanesi Ortopedi Bö lümü'ne yaralı olarak getırılen dan ıkısı tedavısi sonucu ta ıki hastanın da bulasıcı wGazlı burcu edjlirken. Süleyman Sa Ganerren» mikrobu taşıdılclan rıca adlı hastanın dtin sabana öğrenildl. Nöbetçi doktor fWekarsı öldüğü, Hasan Alagöz JTe ttn Türtanen'den edüıilen huHalım Tuncalı adlı hastalann giye göre, sözkonusu hastalar da «tecrit. altına alınarak teda crazlı gangren mikrobu tasıdıkvılerının .sUrdurttldUSU öğrenıl. lan saptanır saptanmaz, dığer dı rikı yakiaşık dört ay önce hastalardan tecrit edilerek özel duvardan dtişme, Usincisl de bakıma alındılar. Biri tcadın olan Sü. hasta tedavisi tamamlanarak, geçtiğimiz hafta taburcu edildıler. Ayrıca. kadın nastarun tamamen sağlığına kavuş turulabilmesi içın tek bacagıgının kesüdıği belirtildi. Sözkonusu hastalar taburcu edilmeden önce, hastanede yat makta olan diğer üc hastaya da gazlı gangrenin bulaştığı öğ renildi. Bunun tizerine 26^.1982 perşembe günü Ortopedi Bölü münün acil ve klinigine hasta kabulü yapümadı ve o gUnden ltibaren bu bölüm karantina altına alındı. Ortopediye gelen hastalar, îstanbul Tıt> Fakültesi'nin Cerrahl Bölümüne kabul edllirken, daha önce amelivat olmus ve yatmakta olan îtastalar özel bir bölüme almdıter. (Arkası Sa. 9. Sü. 8'de) îngrid Bergman öldü LONDRA, (ANKA) Ün lü tsveçli suıema oyuncusu Injrid Bergman Londra'da öldU. (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) DM'den notlar oiaylann ardındaki Tartışarak Bütünlesmek Bir Anayasanın nasıl oluşacagı konusunda Turh toplumunun deneyımleri azımsanacah gibi değildir. Anayasal tarihimiz 187ffya degin uzanır ki bu sure dünvada çoğu ülkeye göre uzun sayılır. Bugün de bir yeni Anayasa yapmak sorunuyfa karşı karşıyayız. Uluslann yaşamında böyle dönemlerde özlenen ortam nedir? Seririkanh. dengeU, tartıç maya açıh ve yapıcı olmalıyız, içtenlikle davranmahyız. Toplumun çeşitli sosyal smıf ve hatmanları arasında dengeleri gözetmeü, otonte istekleHyle özgürlük özlemleri arastndaki optimat noktayı bulmaya çaltşmalıyız. Temel haklann özünü yaralamadan toplumsal gü~ venceleri ve demohratih re}imin işlerUğini sağlamah (Artam Sa. 9, Sü 6'da) Suclu • bulundu: Siyasal partiler BetiüUNCüLAB ANKARA Danışma MecUsi'nde Anayasa görüşmeleri sırasmda geçmiş siyasi ıktldarlar, başta Aldıkaçtı olmak üasre Uyelerto çoğunluğu tarafından yerden yere vuruluyor. Siyasî partilerle ilgıli hükümle» rin görüşUlmesl sırasında parSa. 9, Sü. 6'de) . Peru Devlet Başkanı: Terörizm bahanesiyle demokrasiden vazgeçmem 10. SAYFADA UĞUR MUMCU Afyon Konusması Devlet Başkanı Sayın Evren'ln Afyon konnşmasındakl «Dış güçlerle Işblrligi yapanlar Anaya»a'ya bayır kampanyası açtılar» sözünü eleştirmek (Arkan S x 9, Sü, 7 de), Milli Piyango dün çekîldi b, SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog