Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

CAĞDAŞ YAYINLARI Perde Aralığından NADİR NADİ 3. BASI EDERÎ: 150 TL. tsteme Adresi: Turkocagı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU tSTANBÜL Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20860 Kurucnsu: Yunus NADİ 20 TL. 30 Ağustos 1982 Pazartesi KARCO TAŞIMACIUGI IÇl KARGONUN İŞİDİR SIRKECI:2Ş4666 KADIKJCY:389040 MECIDIYEKÖY: 674498 ANKARA:251944 BURSA:23291 İZMİR:143683 ADANA:14520 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 60. yılını kutluyoruz Yapımıza ve stratejik iconumumuza uygun bir Ânayasa yapmakzorundayız. 61 Anayasası bize bol geldi,. Biz, hicbir zaman, hicbir yerde, yeni Anayasa 1961 Anayasasından daha fazla özgürlük getirecek demedik Evren: Dıs güclerle işbirligi yapanlar Anayasaya "hayır,, kampanyası açtı BATILI ANAY.ASA ŞART DEÛtL Devlet Ba>kam Evven, «ti.ıtıh .uıj\a>aiara uymak zorunda değülz, hauar elbise gibi almak zorun. da değiliz» dedi. Ermeni terörii komısunda Evren, «Artık mukabil tedbirleri alnıakta Türk devleti kendisüli serbest görecektir» sekUnde feouuştu. Kentte olağanüstü güvenüb önlemleri alınnuş, glriş • çıkıs kontrol altına alıunııştı. (Fotoğraf: »a.) Fatih GÜLLAPOĞLU Halda MERDÎVENCI bildiriyor AFYON Devlet Başkanı Kenan Evren, Afyon Cumhurıyet Alanı'nda halka hıtaben yaptığı konuşmada, «Biz hendi vapınııza, özelliklerimize ve şartlarırrma «vçun ve stratejik konumumuzu düşünerek bir Anayasa yanmak zonındanz» dedi ve sövle konuştu: Batılı Anayasalara uvmak zorunda dcğUiz. Batı'dan bunn alaüm diyenlere şuno söylüyornm: Jürk aflesfnln bir geleoeğt vardır. 18 yaşmdan sonra Türk, kız çocnğunu sokağa bırakmaz, erkek çocnğnnu da bırakmaz ya. Aır.a, onlar 18 yaşına geldikten sonra ister kız olsun, Ister erkek olsun, evl t*rk eder. Bir ev tutar. ne vaparsa vapar, kimse karışmaz. Başka bir erkekle mi vaşıyor, ne yapıvor. ne spbı işler cevlrivor. kimse hanşmaz. Onlar nyle vapıvor dive. bte de mt, avnı ıısulö nygulavalım? Batı böyle vapıyor diye biz de ml öyle vapalım.» Devlet Faskanı,«Biz hicbir zaman, hicbir verde, (yen( Anavasa 1961 Anayasası'ndan daha fazla özçfirlükler Retirecek) demedik. 1961 Anayasasj bize bo» geldt, 12 Eylül'e bıı boUnk içinde oynaya oynaya geldik» dıye konu^tu. Orgeneral Evren, «Dıs güçlerle işbirUP İçinde olanlann vent bazirlanmakta olan Arıaya«a'nra kabvü edilmemesi için btr kampanva içerisine çirdiklerini» beıirttı ve «Noımal denıokratik nizaraa Rectne zamanı vaKla^tıhça, eski dönemin basretini çekenler, vatan hainJerl yönetimi kötülemek içiu faaliyette hulunuyorlar» dedi. Ermeni saldırılanna da değınen Evren, «Bundan nonra, Türk devleti. Türk milleti. mokabfl tcdbirierl almaRta kendlslnl serbest görecektlr. Birim sabnnun taşırmasınlar» biçiminde konuştu. Devlet Başlîanı, MGK üjjelerl VB Başbakaa Ulusu, Büyük Taarruz'un başlangıcırun 60. yıldonümü törenlerı tt;m Af?on'a geldiler. Askerl Dir uçakla havaaianına inen Evren ve beraoerındekıleri Alyon Valisi Ercan Belen, Afyon, Kütahya, Eskışehır îlleri Sıkıyönetim Komutam Hava Korgeneral Ynsul özer, Belediye Başkam Nurt Demirayak ve Yuıtiçi BaU Bölge Komutaın TUmgeneral Mahrmıt Buğoşlu ile Za fer Haftasıia İzlemek üzere gelen yükselc röfcı beli subaylar karşıladi. ValUüte verüen brltia« gl izleyen Evren, daha sonra Belediye blnasl toalkonundan halka seslendî. Ei'ren konuşmasmın ilk bölümünde Büyüle (Arkası Sa. 11., S& 1 de) Evrenle Afyon'do Fatih Güllapoglu'nun notlari 11. sayfada Tüm yurtta ve KTFD'de törenler yapüıyoc Haber Merkeaa 30 Ağu*. tos Zafer Bavrnm tougun tum yurtta, dış temsilcilikler de ve KTFD'de törenlerle kut lanacak. İSTtNBUIAİa saat 09.00'da Taksırn At%türk Anıtına çelenk konulmasıyla törenlere basla nacak. 9.30'da Harbıye Ordu evinde düzenlenecek tebrik tö renini saat 10.30'da vatan Caddesinde yapılacak geçit resml izleyecek. Aksam Har biye Orduevi'nde 1. Ordu ve îstanbul Sıkıyönetim Komnt» nı Orgenerai Havdar SaJtifc* m da hazır bulunacağı bıx ka bul resmi düzenleyecek. Hastanede yangm: 8 hasta öldü Hacettepe Hastanesîndeki yangında ihmalî görülen 2'si doktor 5 kîşi tutuklandı ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Hacettepe Hastanesinın psikiyatrl bölümünde çıkan yangında 8 ki şl öldü. Yangında lhmall görülen 2'sl doktor 5 görev11 tutuklandı. Yangın, dün saat 03.30 sıralannda psikiyatrl bölümündekl bir odada başladı. 03.45 dülayiarında Hasta neye gelen lttalye ektplerl yangının çıkardıgı dumanın bütün koridora yavılmasından otürü pencere camlannı kırarak \lk müda haleyi yaptılar. Dumanın azalmasiyla btrllkte yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sondürme çalışrnaları devam ederken. yarala nan hastalar hastanenln dl gpr bölümlerine taşındılar. Hastane dışına çıkmak Içln panlk İçinde kapılara koşan hastalar hastane çalışanları tarafından diğec bölümlere alındılar. Yangın sırasında ştddeül ısıdan dolayı psıkiyatrl bolümünün dışarıya açılan camlarının bilvük bir kısmı patladı. Hastane eKipiPrlntn müdahalesıyle hasrala n n pencerelerden atlamala rı önlendl. Yangmın çıkjş nedenl henüz bellrleneme büyük oldugu bellrlendi. Saat 04.30 sıralannda sön diği ancak hastaların yattıgı odalardan birinde bas dürülebılen yangın sırcsm ladıgı ve kısa sürede difcer da boğularak ölenlerln adla odalara da vayıldıgı sanı rı soyle: «Kuat Kandeıııtr. Hasau lıyor. Yangm sırasında psl kiyatrl bölümünün 5 odası Barin (45), Nurdan Aydonın tamamen yandı£ı ve A\ Sran, ümran Tuta, Ahmct ger odalarda da hasann Ozel. Perizade Atmaca Ü5), Sabahat ÇalışkanoSltfc 'Aİ*1 tuj> Aibıyıkofelu (40) adll ziraat mühendislnin de yai narak oldüğıi bellrtildi. ıj Yangm sırasmda ölenlef Tln yakmları hastane perso nelinin çok ilgisiz olduğu' nu belirterek ilgılilerden y s (Arkas» Sa. 9, Sü. 7'dc» Diplomatik doiandırıcılık Üreticiler Gülbirlik'i suçluyor: "Gül fiyatı özel fabrikalar icin düsük tutuldu,, İSPARTA (CamhnrîyetV > tsparta'da ilk kez bu yü gul üretlcisinln parası peşın odenemedL Jsparta Ziraat Odaa Bas?kam Bilal Demir, «Geçen yü 50 Ura olan güle, bu yıl 56 Ura verilerek yuzde 10'Iuk bir artış yapıldı. Şok geçirdlk.» dedJL Gül üreticilerinden bir bölümüyse GtilblrUk Yönetim Kurulunun özel gülyağı labrıkalarırun, patronlan ile anUsarak onların isteği üzerlne düşük fiyat belirlediklerıni îddia ettiler. Üretlcıler, boy lece özel gülyagı fabrikalarınm üretlcinin sırtmdan büyük karlar elde edeceğıni vurguladılar. Üreticiler adına üonuşan Yakadren koyünden Ya^ar Ali Başer. GÜlbırlık ve '11caret Bakanlıgı iie ügıli suçlamaları, Milll Güvenlik Konseyl'ne ilettiklerinl beJlrterek. MGK'nın 1420 IŞTE TERÖIUST FKO kuvıetleri s.evgililerinl, eşlerini, çocuklarını gerlde bırakarak Beyrut'tan (ArUusı Sa. 9, Sü. 6'da) pidiyorlar. tsrail Savunma Bakanı Şaron, «teröristieri sürdiik» dljor... (Fotoğrat: AP . a.a.J Colısnno Atasesî, Türk • • • Elçifiğini kefil gösferip Arap bankasından kredi aldı ANKA&A. (ANKA) Bir Çalışma ataşesınin doîandırıcıhğı Dışışleri Bakanlıgı ile Çalışma Bakanlıklaruıı bırbirıne düşürdü. Karşılıklı yazışmalara ragmen, Çalısma ata^esinden para tah .sıl edılemeyince, Çalışma Bakanlığı, Hüseyln Nalbant adlı memuruna 10 gün «görevden uzaklaştırma» cezası verdı. Gene sonuç alamayınca «stirgün» ettı. ANKA ınuhabirinin. Calı^uıa ve Dışlslerı Bakanlıgı yetkilllerlnden aldıgı bngıye gore, «cşine ender rastlanan dolandırtcıhk ola>ı» şoyle oldu: Bir süre once Suudl Anıbistan'm başkenti Rlyad'a atanan Çalışnıa ataşesi Hüseyin Nalbant, glttiğı ba (Arkası Sa. 11., Sü. 7 dc) FUAR'DA ANAYASA TARTİŞMASI Nesrin Topkapî: Ay öyle bir sey rni var? • SAM1ME SANAt: îşverea* den yana gibi • N'LU VOLÜAŞ: AıujASdıiın öztı düşiuıce özgürlüğü ol» ıııaiı, • i : M s FaSFOROGLU: Aksi> yonuu reaksiyon doğuraıagnu diışür.dugüm ıçin te« rt'ildutluyüm. vimi kendtme saluıjorum. • UI/.A StlAHLlPOO V: Geııelde bana ters gelmedi, B TOLGA HAN: Beıtiın yaşaj mını dans, büyüklerimiz biz den iyi üüir. B E31OL EVGİN*: Fazla eleştlri olması düştindurücu. M JiLJDK AR: Çoli ıızun, bir ^ev lıanrtajunaü • FEKDt OZBECtEN: luklerin sunsıu tııtulnıasına MUJOAT GEZEN: Lrnak Beyiiği Anayasasmtiau çok ilerde^ Nüfus kdğıdmdaki mühür okunamayınca idamdan kurtuldu Habbas Havatme ve Cibril Suriye'de TARTÜS/TEL AVİV (a.a.V Batı Beyrut'dan ayrılan 750'yl aşkın gerilla ile birlikte önceki gün Suriye'nin Tartus llmanına gelen dört FlUstlnll Uder, büyük bir törenle karşılandı. FilistlnU üderlerin ilk börTOıüna taşıyan Yunan leribotu "Santorini», hmanda bekle yen kalabalıgın sevgi gbsta rileri arasında yanastu fArkası Sa. 9, Sü. 4'de) Arafat Beyrut'tan bugün ayrılıyor Filistin direnişinin iki numaralı önde ri olarak kabul edilen Abu Cihad, Bey rut'tan ayrıldı. BETBOT FiUsUn Kurtuluş örgütU Sözcüsü Mahnıut Labadi Cumhuriyet'e yaptığı özel açıklamada FKÖ lideri Yaser Arafat'm Batı Beyrut'u bugün TSİ 10'da terkedeceğtni bildirdl. Mahjnnt Labadi, dün gece KtLtS (Cumhuriyet) Bir süre once Kılis Agır Ce?& 1SESRİN TOPKAPl «Ben pı>k gnzete okumaın. GazetelerMahkemesi taratından «livata yolu ile ırzına geçtiği Mehıııet Karakuş adlı cocugu öldürmek» suçundan idam ceza de kenıli Uanlaruıu okuyorum. de yetnek tarifi. bır sma çarptırılan ömer Demirkurt hakkındaki hüküın Yar Bir t'aiıma bakıyonım.moda, sadf Biz gıtay Birinci Ceza Dairesi tarafmdan bozuldu. Bu ko natçılar öyle ağır gszeteleri onudakl Yargıtay kararında özetle şöyle denildl: «İdam feumayız zaten. Ama ben bu cezası verilmiş olmasına göre, saruğın nüfns kayıt akjam bir öğreneyim onu.» örneğindeki nüfus idaresi mühriınün açıkça okunaklı olması ve düzenleyenin adımn yazılması gerekirken bu eksikliğtn yeri ne getirilmemesi, aynca hazırlıkta Cumhuriyet Sav cıhgında ana adınm Hnri, ilk soruştarmadaki lfadesin de dogumuDUn 1950 oldağu nu bildlrmlş olmakla, esas kayıt örneğine gbrc, sanıktan bu hususların sorulaı rak aykırüıgın giâerilmemesl, müdabil vekili sanıgın akü dengesinin yerinde Atatürk, Türklye Cumhuriyeti'nüı dayandıgı geç saaüerde kendislyle şen Cumhuriyet muhabirıne, ohnadıgını bildirmiş olmallkeleri, şöyle açıklar: FKÖ lideri Yaser Arafat'm sına göre, 74'finctt madde Bu devletin isttnat ettigi esaslar «istiklali bugün yerel saatte 9'da Bey gereğtnce bir nzman hekitam» ve «bilakaydüsart hakimiyeti milliyesden rut limanına gelecegini ve Ibarettir, oradan da demz yoluyla Ba me muayesinin yaptınhp t(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de), tı Beyrut'tan ve dolayısıyla rapor abndıktan sonra mu (Arkaa Sa, 9, Sü. 8'de) (Arkası Sa. 9, Sü. 4Me) Celal BAŞLANGIg 1ZMIR Yeni Anayasa taslagıyla ılgıli lartışmalar yoğua bir bıçımde suruyor. Herfcea bır şeyler söylüyor bu konuda. Biz de Vaua Puan'nı ş e a lendiren, «büyük boy», «küçük boy» ve «orta boy» sapatçılar> mıza yem Anayasa tasiağıyla iigılı gorüşlennı sorduk. Kimi okumuştu taslağı, eleşÜnsini yaptı. Kimi düşüncelen a i kentüne sakladı. Kıminto de niç haberi yoktu... Anayasa taslağmdan haberdar olmayanlardan biri, Nesriıı Topkapı idı. Assolist olarak çıktığı gazınonun soyunma odasında kendisinâ yeni Ana~ yasa taslağı ile ilgili olarak n o . dtışündüğünü sorduk: (Arkası Sa. Ö, Sü. l'de) Kaynağa Dönerek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog