Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

i ÇAĞDAŞ YAYINLARI Perde Aralığından NADÎR NADİ 3. BA81 KDERİ: 150 TL. Isteme Adresl: Türkocagı OA. 39/« CAĞALOĞLU * ÎSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20833 Kurucusu: Yunus NADÎ 20 TL. 3 Ağustos 1982 Salı DORTLER ÎDERSANESİ Lıse son 23 ağustos • 1/11 eylül Beklemeliler 418 eJöm teT:22 2 4 6 0 Cağaloğlu Ut Trakya'da 500 milyon liralık arazi satılıyor • RAYRABOLU'NUN HACILU KÖYÜNDEKİ 10 BtN 600 DEKAR 48 PARÇA VERÎMLİ ARA2İNİN AÇIK ABTIRMAYLA SATIŞI 9 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR.. A 430 HISSEDARI OLAN ARAZ1YLE 1LG1L1 ANLAŞMAZL1K 30 YILDIR SURUYORDU. ARAZININ BUYUK BOLÜMÜNÜ Y1LLARDIR İŞGAL AL1INDA NJTAN HISSEDARLAR BİRLEŞİP 90 KİŞİLtK BİR ORTAKLIK KURDU. • HISSELERINE SAHIP ÇIKMAK İSTEYEN KOMŞU KOY LULER YILLARBIR ARAZILERINE SOKULMUYOR. Pl ŞARDAN GELENLERE ARAZİNİN YERINİ DAHİ GÖS TERMEMEK İÇİN ÇABA SARFEDtLİYOR.. Sudan'la kültür ve ekonomik işbîrlîğî anlaşması imzaiandı • Anhara'daki resmi temaslannı tamamlayan Sudan Devlet Başkanı Numeyri İstanbul'a geldi... ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Resmı bır zıyaret içın Ankara'da bulunan Sudan Devlet Başkanı Cafer Numeyn ıle Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren arasında yapılan göruşmeler her ıkı tarafm açıklamalarma göre «olıunlu» sonuçlandı ve TuıkSudan ılışkılerının gelıştırılmesi konusunda varılan göruş birlığı ıle !>on buldu. Gezmm Ankara'dakı resmı bolümünu tamanuayıp dün akşam Istanbul'a geçen Numeyri, «ziyaretını kısa, ancak çok faydalı geçti» dedi. Evren Numeyri gorüşmelerinde ıkılı ılışkıler yanında uluslararası sorun lara ozellıkle Israıl'ın Lubnan'ı işgalı ve IrakIran savaşma ağırhk venldi. Numeyri, genelde Afrıka, özel olarak da Sudan'ın bolge sorunlan uzerinde degerlendırmelerde bulundu. Turk tarafı da, Orta Doğu ve Turkıye'nin yer aldığı bolgelerdeki sorunve gelişmeler uzerinde dur du. Evren, Numeyrı'ye ziyaretm bölgedeki barışın ciddı tehhkelere sahne olduğu bır dönemde yapılmasının aralarındaki görtiş görüşmeye ayn bir önem kazandırdığmı söyledi. Gorüşmelenn sonunda, vanlan görtlş birhği doğrultusunda çeçitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini öngören üç ayrı anlaşma dün Dışişlerl Bakanlığında düzenlenen blr törenle Im?alandı. Bunlardan Kültür anlaşmasını (Arkanı 9. saytada) Danısma Meclisfne verilen önerge uzerine Anayasa tasarısımn görüşulmesi yarma kaldı Görüsmeler ertelendi • 17 üyenin verdigi 48 saatlik erteleme önergesi 71 oyla kabul edildi bilmiştir. Yukarıda aiınan karar gerekçesi tasaruun en geç 10 temmuz 1982 günü üyelerin eline ulaşacagı lıususunda Başkanhğın yaptıgı açıklamaya dayanılarak alın tnıştı. Ancak görüldügü gıhı gerekceli tasarı yukarıda be Urtildiği üzere zamanınd» üyelere intikal etmediğindfn tabii olarak letkikine de /» man bulunamamıstır. Bu önemli nedenle K rî > Ö i« melerin 48 saat ertelenerpb 4 ağustos 1982 carsamba (va~ Naim ARABACILAR Tsfurdağ'dan bindığim «dökülen otobiis» beni 1 saat 15 dakika sonra Hayrabolu'ya getırdı. Bir toz yağım arasmdan ve otobüs cammdan görebıldıklenmiz, buğday hasadmın kaldmldığıydı. Traş edılmişçesine yenı sürüm için hazır bekleyen tarlalar, yakınlanndaki yeşil tarlalarla doğaya ayrı bir guzellik ve riyordu Bunlar da ayçiçek tarlalarıydı Bir ay sonra onlar da kuruyacak, yaglık tohum ola oaktı. Hayrabolu'nun pazarı vardı Köy minibUslerinin bulundugu alanda, köylüler hareket halindeydi. Alandakı çaycının ocakçısına sordum: " Hacıllı köyüne gidecek rektörler haşladı Ol CVC ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1982 Anayasa Iasansının Danışma Mec'.ıs) Genel Kurulu'nda goruşulmesı 4 ağustos çarşamba gu nüne ertelendi. 17 uye tatefından venlen önerge. Genel Kurul'da 55 red oyuna. karşılık. 71 oyla kabul edildi Danışma Meclısi Genel Ku rulu dün saat 09.30'da Baş kan Sadi Irmak'ın yonetirnın de toplandı Ad okunaiak yapılan yoklamadan sor.ra Başkan Sadi Irmak. 17 üyenin Imzasını tasıyan tir önerge venldıginı bvduerek önergeyı okuttu Behir Sami Dace ve İB arkaduşı tarafından verılen ftner^e şöylevdi«1 temmuz 1982 gün ve 114 sayılr birlesiminde 2 afeustos 1982 f?ünü görüşülmcsine karar verilpn Anayasa Tasarısmm gerekçesl Ile mu halefet şerhleri bütün üyelerin eiine ancak dün nn) saat 9.30'da başlatıtması çell olarak 10 temmuzda, uyönünden Genel Kurul'un yelere dağıtılmasıydı. Bu bir karar almasına müsaa tahakkuk etmedi, Kimseyi delerinizi arz ve teklif ade suçlamak istemiyorum. Uyeriz.» lerin büyük blr kısmı gerek Önerge sahib! Bekir Sa çell tasarıyı alma imkânın"'an mahrum ka'.mıştı. Anmi Daçe kürsuye geierek "jnergeye ılişkın açıklamade kara'ya ge'diğimizde tasarınm valilikler kanaliyîe gön bulundu «Ulaşılan merhalo derildifti büdirildi. Ancak nin Danısma Merlisi için »" îasan cümlze ulaşmadı. ?a Hiirılı geçmesinl sonuçları nın hayırlı olmasını» dılt dece tasanyı metînler ÜZPrinde tetkik Imkânı bıılahılven Daçe. şunları söy|pd'dtk. Bu^ün görüşülmeye bas •Danışma MeclisFndf» alı nan karar tasarısınm gerek lanması durumunda tahditli bir ortam olacaktır. Fakat iki gün ertelenlrse tetkik imkânı bulunacaktır. Önemli clan sağlam bir tarüştDa ortamı içinde müzakerelerin \ apıünasıdır.» Daçe, «Onergeda belirtilen gerekcelerin doğru olduğunu, gecikmeleri mazur gör memekle birlikte fevkalad» şartlar olabileceğini» belirterek şoyle dedi: «Kamuoyunun ve basının gözleri kulakları. bugün Mec (Arkası Sa. U. Sü. 1 de) Tosarının gerekçesi sonradon yazılınca Yalçuı DOĞAN ANKARA Galiba geçen perşembe gunüydü.. Başkan Orhan Aldıkaçtı'nın Mechs'tekı makam telefonu çaldı Oylesıne yoğun eleştirilerden sonra sesının «Oldukça neşeli. çıktığmı gören telefondaki ses bıraz şaşırdı. Çunku. son yıllarda hiçbır kurum ve kış boylesıne eleştirilmemiş. boylesine <;uç!anmamıştı Hayret1 Aldıkaçtı yine de «neçesini» koruyabılıyordu «Neşesinin kaynagı. telefondaki arkadaşına verdıSı yanıttan belli oldu Aldıkaçtı şoylo dıyordu «Oyle iyi bir zamanda »^lefon Pttin kl tam neşeli bir zamanıma rastladın. Gerekçpyi kaybetmiştik, onları anyorduk uzun sürsdir... Ama, AIlahtan birkaç dakika önce bulduk, onun İçin iyi bir zamanda aradın beni .» Ciddiyetsizliğln artık bir tanımi olmak ıterek Ama. tüm ülk»yi ve 45 milyon tnsanın gel(»regjnı derinden ve yakmdan böylesine Hgllendıren blr AnavaSa T>"!amı karşismda bıı «Inanjlmaz tutum>, Dar,,ş~ (Arkası Ha. 11. Sü. 3 de) Aldıkaçtıyı 8 üye kucakiayıp öptü Erbfl TUŞALP ANKARA Damşma Mecllsl Genel Kurulunda anayasa tasansının görüşülmesinin ertelenmCsl ılk tepkı olarak değerlendirildL Sabahm erken saatlerinde «demokratik düzenin bir gensoru sabah» heyecaru» Ue TBMM'ne gelen gazeteciler nabız yoklamaya başladılar. Güleryüzlü üyeler «bekleyin goreceksini» der gtbi. sıyrılıp geçtiler gazetecilerin arasındau. Asık yüzlü üyeler «sonuç belli» der gibi ağlr aksak ılerıedtler kulıse doğru. Gazetecllerle danışmanlar arasında kapı aralığı soyleşileri yapıldı bol bol: Hoca yıne herkese cahıl demiş. Kendi, belkl biraz anayasa biliyor ı n a U rih bildigtne Inanamıyoram botı. Anayasa tattismalaruıda Damçma Mec(Artnm 9. saytada) minibtls geldi mi? \% önce çittl. blr süre beklerseniz vlne gellp gidecek. Ben de oturup cav ıçmeye tstanbul Haber Serrisl ts koyuldum tanbul'dakı üç ünıversıte ıle Hacıllı köyü, Hayrabolu'ya yerü kurulan üç unıversıtenın 23 kılometre uzaklıkta 23 harektorlerı dün göreve başladıneli bır köy. 60 traktörü, 8 ) lar. Boğaziçl Ünıversitesı R»kbiçer . döven var. Hayrabolu tortt Prof. Dr. Semih Tezcan vöresinin bereketli topraklan görevtnı Prof. Dr. Ergün TofcUzerinde kurulu. Buğdayları i n rol'a devretti. Toğrol «Boğaziçl tanell, ayçiçeğınin tohumlan tJniversltesi'nin bugttne kadar ııi • irl... Köy halkı 20 bin deotduğıı jjibi huıulan boyle de ba kar artel i?liyor. Yaruı eski şaniı ve örnek bir üniversite ve tapulu araziden, vansı ıse, olacafı inancı içindeyim» dedi. buzağılık (otlakiye) venı bisseMarmara Ünıversıtesi Rektörlü U tarlalardan oltışuyor. ğüne getjrilen Prof. Dr Orhan Hacıllı köyü, yaslılar arasır» (Arkası Sa. 11. Stt. 8 de) da «Hacıllı Ciftllğl» dlye bılt(Arkası 9. ssyfada) g Maddelere gecmeden red mi? Betül UNCULAR ANKARA Danışma sı Genel Kurulu dün Anayasa tasarısını görüşmeye başUya madı, anıa tasaruun genel ku rul'da geleceği konusunda üyeler arasında ilginç tartışmaıti yorumlar yapıldı. «Top ortada» bu sözler anayasa komisyonu (Arkası 9. Sajiada» Boğaziçı Kliniği olayı NE SAVAS, NE ANARS1 Beş bebek daha satılmıs Haber Servısı özel «Bogazıçı KHniğı» olayının soruştunnası surdürüiurken. yapılan bır ihbar sonucu & çocugun daha îstanbul'aa satıldığı belirlendl. Ancak kJınik kayıîlanndakJ hasta adreslertaın eksık olınası nedera ıle söz konusu çocuklann Kimiera safıldıkları, genış bır araş tırnıa kapsamı ıçıııe alındı «Çocuk ticareti» sebekesı îie ügıiı olarak Dr. Obtav Cumbıır Akkent ve la Kışmm halen t m nıyet Müdüriugü nezaretuıap oldukian ve sorgulamaların ta mamlandığında Adliye'ye gonaenlecetien belirtıldı Bugune ctek yapıian tum ıtıbarlarm yüzde H (.ıraıunda cıegerienrîıO rılciıgi ve bunlarda musbpt sonuoa ulaşıldıgı ogrenılrl: Bu aıacla olü olarak fiohtpnlıp l^urkıye'de bazı kışıle'e sarjıdıgı belırlenen 5 çocuğun knıı]er taratından satmalındığı yolunda herhansn Wr bıİTi vprılDr. AKkfcnt ve ^eueüesı ue JlgUi olayaı sorıjşturmasım son dereoe gızülik ıcerısinde yüruten ılgılıler, vatanda%.tan bu konuda kendilerine yardımcı olmaKnnı ve suplıelendıklen Kis'lfr] pn sakın gııvenlık gorevlilenne mldırmeiennı IMPoıier. O'e yandan, M.erıcîıveKov deıfi Boga^ıeı Kluugı Duhçcırı cıe süren kazı ı^lemlennın şım dılık durdurıüduğu ve AdU Tıp merkezıne gönderüen ceninlerle ilgıli raporun beklendıği ögrenildl. Edınilen bılgılere göre, baçfa Dr. Akkent olmak Ozere top lam 13 arkadaşmm sorgulama ldnnın muhtemelen bugun tamamîanarak &uç yerı ıtıbarı ile Şışlı Adlivpsı'ne gonderllme lerı beklemynr Trofiksizligin 11 yıllık sonucu: 25 bin ölü, 293 bin yaralı tstanbul Haber bervisi Geçtığimız yıl traîık kazalarında tum Türkjye'de, 74 günlük Falkland savaşı sırasmda olenlenn tam aort katı can kaybt oldu.. Son 11 yılda meydana gelen kazaiarda ölenlerın sayısv ıse «lcorkunç» olarak. ni telendırlldı Verılen bılgıye gore !>on 11 yılda meydana gelen 456 561 trafık kaza&ında 51.761 klşı yaffamını yitırdi ve 292.485 kişı de yaralandı. Trafık kazaları so nucu yılda ortalama 4.705 kişi yaşamını yıtirirken. or talama 26 589 kişl de yara 1981DE, 74 GÜNLÜK FALKLAND SAVAŞI'NIN 4 KATI 1VÜKTARDA, 4.391 KİŞİ HAYATINI KAYBETTÎ. landı ve bu sayılar yetkiülerce <korkunç> olarak ni telendirUdi. 1971 yılında oluşan 26.947 trafik kazasında 3.679 kişi yaşamını yitirir, 18 849 k\ Elçi davası şi de yaraUmrlien, o asaman dan bu yana süreklt artma egilımi gosteren trafık Ha zaları 1977 yılmda 56.765'a ulaştı. 1977 yılmdaki kaza larda 6.281 kişi yaşamlanm yıtirirlerken 33.677 kişi de yaralandı. Sorunun büyüklüğü fear şısında aiınan yogun onternler de kazaları onleme çalışmalan iQnucu bu tânhten sonra sayılarda bır azalma gorülmege başiandı ve kaza sayısı 1980'de 36,.914'e, ölü sayısj 4499'a, yaralı sayısı ıse 24.608% düştü. (\rkasi Sa. 11. Sü. 1 de) Tutuklu tanık Kafama asit ve camasır suyu döktüler • Dıyarbakır Cezaevi'nden getirtilen tanıh Yavuz Koçoglu. Yuce Dıvan'da ıfq,de ı>enrken ayahta duramadığı içın oturtuldu. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Baymdırük eski Bakanlanndan Şerafettin EJç! ve arkadaşlarının Yuce Dı van'da yargılanmalanna dun tanıkların dınlenümesi ıle devam edıl di Diyarbakır Cezaevı'n den (jefirilen tanjk Yavuz Koçoglu, «Şerafettin Elçi'nin yasal olmayan herhangn bir örgüt le ilişkisi olup olmadı&ını söyletmek için bana işkence yaptılar, kafama asit ve çamaşır su j yu döktüler» dedi. Ana• vasa mahkemesinde dün j'apılan duruşmaya ayakta duramadığı içın kollarına gırenlerin yardınn ile gelen ve Anayasa Mahkeme sı Başkan Yarduncısı Ahtnet Boyacıoğlu ta(Arkası Sa. U. Sü. 1 de) Afganlı mülteciler icin* 6 milyar lira harcanacak 366 kişilik ilk kafile bugün Adana'da lemı. 25 Ağustos güntıne kadar sürecek. THY, her bır Aiganlmın Pakıstandan Adaıid,ya taşınması içın BM «Mulıareret Teşkilâtl»ndan 350 ABD doları ücret alacak Afgan Multecılerı Koordınas, yon Kurulu Başkanı Merkez Valisı Kemal Yalçuı, «Cumhıırlyet»e yaptığı açıklamada, Türkmen, özbek, Kazak ve Kırgız boylanna mensup 1090 aılenın. boy. aıle ve akrabalık butunlukJermm bozulmaraası, Afganıstaıı'da jfasadıklan bolge ve ıkiim ko^uUan, mfe^lek ve «atidtları, ılierdelu lıazme aıazüerı, bolgeye uyumlan ve yararlan dıkkate alınaraic kesm olaraıc iskan edilmelenmn plan Iandığını soyledı. Ilgılıler, Afgan mtütecılermın Tıukiye'ye getirjlmelerinden (Arkası 9. Sayfada) ADANA, (Cumhuriyet Güney llleri Bürosu) Türkıye'de ıskan edılmeleri kararlaştın lan Afganlı mültecilerın ılk ka fılesı, bugün Pakıstan'dan uçaK la Adana'ya geliyor. Tokat ıle Gazıantep'e geçici olarak ıskan edilecek 366 kışüık Ilk kafile, Içışlen Bakanı Selahattln Çetiner'ın de katılacağı bir törenle karşılanacak. Afganlı göç menlerın Adana'ya taşınma ış Türkls Anayasa görüsü icin komisyon olusturacak • 10 kışllih Türklş heyeti DM'deki Anayasa tasarısı görüşmelermi surekli izleyecek ve üyelerle yakın dıyalog kuracak. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul Turk Iş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın başkanhğmda dun toplanan Türkîş Yönetim Kurulu, Konfederasyon'un anayasa tâsansı konusundaki kesm göruşünu belirlpmek emacıyla her sendikanm görevlendireceği uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmasmı kararlaştırdı. Oluşturulan bu komisyon, anayasa tasarısı ve gerek«Arkası Sa U. Sü. 8 de) KOLUNDA SEKUMUA TABURCU EDİLDİ Kuşatma altındakt Batı Beyrut'ta blr yanda tsrail bombardımam, bir yanda tsrail'in suyu, elektriği gıda ve yakıt ikmalini kesmesinin yarattığı sıkıntılar. Resimde yaralı blr I'iüstinli çocuk, anne ve babasının yardunıyla hastaneden çıkarken görülüyor. Kolunda hâlâ serum bnlunması durumu tüm açıklığıyla gösteriyor. (Fotoğraf: APa.a.) 9. ateskese rağmen catısmalar sürüyor Reagan: Sabrım coktan tastı Yunan hükümeti, FKÖ lideri Arafat ve yakın çakşma arkadaşlarının bir süre kalmak üzere Yunanistan'a gelebileceklerini bildirdi. Dış Haberler Servisl Lübnan'da 9. kez ılan edilen ateşkes yıne ihlâl edılırken Wa&tıington'da îsraıl Dışışlerı Bakanı İzak Shamir ıle görüşen ABD Başkanı Keagan, «Lübnan bunahmı konusnnda sahrım taşmış durumda» dedi. Gorüşmeyi son derece ciddi bır tartışma olarak niteleyen Beagan, «Bn gorüsmelerden sonra Israil'in birim neler hi«settiğimlzi lyice anlayacağuıı sanıyorum.» dedı. BBC radyosu görüşmenın çok kısa geçtığını bildirdi. Lüb nan bunalımının donum noktasmda olduğunu belirten Shamır, îsrail'ln ateşkese, ihldl edılmedığı sürece uyacağını söy ledi. Ote yandan Sovyetler Birlığı Devlet Başkanı Leonid Brejnev, ABD Başkanı Reagan'a laşisel bir mesaj gdndererek 1 & raıl'm Lubnan'daki askerı faalıyetlerı konusunda etkısınl kui ianmasuıı istedi. Sovjet TASs ajansın^ gbre Brejnev mesajın da Lubnan'daki durumun kıı tık ve cıddi olduğunu söyledı ABD Başkanı Bonald Reagan ise bu mesaja verdığı ^anıtta Lübnan bunalımının konusun da elinden geleni yapbğım bildirdi. öte yandan, FUlstin Kurtuluş ÖrgütU Uderi Yaser Arafat Yunanistan'a davet edildi. Yunan hükümet sözcüsü Dimitrios (.Irkası Sa, U. Sü. 1 del Ankara ve 9 ilde daha gece sokağa çıkma yasagı kaldırıldı Haber Merkezi lstanbul'dan sonra başta Ankara ohnak üzere 10 ilde daha gece sokağa çıkma yasagı kaldırıldı. 4. Kolordu ve Ankara, Çankın, Kastamonu illeri Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı Tümgeneral Fikret Küpeli'nin Ankara'da sokağa çıkma yasağınm kaldırıl (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Iskence ve Eziyet... Danışma Meclısi Anayasa Komisyonunca hazırlanan bu taslak içm «Tartışmaya degmez» diye kestirip atmanın bizce olanagı yoktur. Eldeki tasan budur. Bu tasarı, Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi'nce tartışüarak son biçimini alacakür. Bu (Arkası 9. esyfub)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog