Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTMARI Ebubekir Huzım TEPEYRAN BELGELERLE KURTULÜŞ SAVASI ANILARI Yepyenı açıklamalar getiren bu yapıtı ılfivle okuyacaksmız. EDBRI: 18ü LÎRA Istcme Adresi: Ttirkooaffi Cad. 39/41 CAĞALOĞLÜ tSTANBÜL Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20859 Kurucnsu: Yanus NADÎ 20 TL. 29 Ağustos 1982 Pazar fDÖRTLER^ ÎDERSANESl' Jüse son 23 ağustos 1/11 eylüi Befclemeliler 418 ektaı. teT22 2460 Cağaloğlu Ut Patrik: Cinayet, Türk Ermenilerini mateme boğdu Haber Merke/i Ottov , Turkıvb Buyükelçıhgi H Asken Ata'jesı hava pılot Iturmay Albav Atilla Altıkat'ın oncpkı %iın katle clıtmesıno tepküer surüyor Kanada Başbakanı Pıpr re Trudeau cınayetı kınadı Tredeau o)ai,ı «Barbarca alçakça ve korkakça bir saldın» dıye nıtoledı, Bu arada Kanada Dıs, ışlen ve MılH Savunma Bakiinlığmın olay uzen ne bayraklanm uç gun su reylo yarıya ındıroceklerı bıldırıldı. Kanada Savunma Bakarsı J Gilles Lamontagne, Mıl!ı Savunma Bakanı Ümit Bayulkon'p Konderdıöı me saj'da «askeri ataşeniz, kelımenin tam atılamıyla ülkenizin mümta7 bir tom sılcisi idi» dedı Kanada muhalefet Uderı Joe Clark ise cınayetı kınayan bır acıklama vaptı ABD Dışışlen Bakanlıgı sozcüsu cınavetten hemen sonra bir kınama duyurusu yaptı. Ankara'daki ABD Bu vükelçisi Robert Strauzs Ifııpe, Başbakan Ulusu ve Savunma Bakanı Halük Ba yulken'e telefonla başsağlıA'i diledı. Turkiye Ernıenilen Patrığı Şınork Kalustyan, Devlet fiaşkant Evren ve bazı bas Ka veJkıhlero felgraflar çe];fciek cırsayetı kuıadı. KÎI lustvan telgrafında, «Devletimu dış. temMİriliklerirıe tauşüne kadar yönelen men fur cinayetierden sonra bu gun de janlı Turk ordu*u mensubu kıymetli bır kur may Mibnyımızı alçakça kai c Iı'tmfk < uıptini go teren in sanlık d>sr VP Allahsız katil İprin ıslpdigi cınajtt tı>nı lurkive rrnıetıilfrm' her /a nıanKı gibı bu»uk bır matfıno garketmiştir.» dedı. Pa!rık Kaiustyan lelgrafmü şoylo son vcrdt «Türk ulusuna ve sanlı Türk ordusuna &ah«ım ve tüm Türkiyp Ermenilrri adına hassaprlı?) dilpr, >phıt »ubavımı/ Ha\atı KurıriHV AIba\ Mtita Al tılıat'a Mlah'fdn r'ilıınft \e acılı ailo>inf> f.ınndan <abırlar niyaz ederim.VVaslnngton Turk Buyukelçısı îjukru Elekdağ, Albnv Altıkat'ın oldunâlnıesının. »Ernıeni teröristlerin cinavet kampanvasım voğunlaş <*rkası Sa. 11.. Sü. ı de> lan verılecek i CengizCANDAR Beyruttan bı Savaştan kaçanlar eşyalarıyla birlikte Beyruta dönüyorlar FKÖ liderinin giziice Beyruf u terkettigi îddiasi doğrulanmadı ERMENI TERÖRİSTİN ROBOÎ RESAAİ C1ZILDI Haber Merkczi Ottavva a&ketı ata^emi2 albay Atilla Altıkat'ın oldürülmesı ıle ilgılı olarak Kanada pohsi başiattıgı soi'uvturmayı siır rJurüyor Polis olaydan sou\H 50 kadar gorgı) tamgının ıfddesınt aldı Iin sauı5.m urandıgıııı soy Irven polis, ''(Hkılısı verıien ıtadeleıe davamUraK bınnin «robot resminm çi/ıldigini, ilgili veriero dagıtıldıgint» açıkladı Resmi çızıîeo teronstm 25 yaşlannda bıyıklı bır Ortadoçulu oldu(Arkası Sa. 11. Sii. 3 d«> Yaser Arafat ortada vok yaslı bir kadın bagsrıyor: // dünya suçludur, bütün Beyruta geri dönen EVLENDIKLERI GUN Kanada Askeri Ata^emi^: Ha\a Kurmay Albay Atilla Altıkat, vii Ayla Sevgi ile e\lendiği gün akrabalany la görülüyor. (Fotografı a.a.l dünya !„ ubnau raayosunuıı öğle saatl*rındelu habert uomba gıbi patladı. Badyo, PKO Jiderı Yaışer Arafat'ın dun &abafta karşı saat 4'te çok sıkı gü\enlık onlemleri arasuaia. gi> hce limana gelerek Lübnan'ı usniz yoluyla terkettiğlru öna lurdti Haberıne kaynak göster medı. PKÖ Iıdennın nereye gıt tıgını )de belırtroedi. Habeı dogrulatir.sk aa mura kuıı olmadı. Arafat'ın ne ?a. aıan, nersdc olduğunu en i n bı'enlerden bırı olan FKO %oz riısu Mahmııt LabadiYıin bıle hderle bağlantıa kopuk. Çıkış gunu yaklaştıkca Yaşer Arafat' faaı h3her almak da ımkansızlaş tx. Hıçkımse nerede. ne j'aptıgır» bılmtyor. Sanki yer yarıîdı ıçme gırdı. Önceki gun ak L Parti kooperatif işbirliği 4NKARA. (Camhnrlvet Bfirosu) Oanısma Meclisı Genel Kurulu Anavasa tasarısının maddelennı görii'meve devanı edivor Kom)«ivon Baskanı Or han "Udıkaçtı'nın "W. maddenin görüşülmesl srrasmda bir öne' genin koml'îvona rağmen kabul edilmesl üzerine, «Büseydik başka türlü tedbir alırdık, benlmle beraber oy vereceğlni sandığım arkadaşlanma gitmeyin derdlm» demesı tepkllere vol açtı Oyelerden ls» Vardal, oturdugy yerdpn Italkorak, «Ne de nıek Istivor. Knıplaşma mı var oy verecek arkadaşlar derken ııeyi kastedlyor» cbye bağırdı. Oturumu yöneten Başkanvekıli Vefik Kltapcıgi], duruma mUdahale ederek Aldikaçtı"nın b« sözlerinin yorgunluktan ileri eeldiftini söyledi ve «kfitö nlretH olarak snyledi^lni kabul etmlyorum» dedi. Da nışma Meclisi'nde dün 5 madde görüşülerek kabul edildı, 4 madde ise Komisyona gen gön derildi. Siyasi partilerin koope ratıflerle tle işbirlıği yapamayacaklan hükme bağlanırken milletve'tilı seçılebilmek ıçın ilkokui ftğıeniminin yeterli olsrafı hükmü benimsendi Siya"i partilerin uluslararası kuruluş yapılamayacak sa görüşmelerı başlamadan on ce Ottawa Askeri Atasesi Albay Atilla Altıkat içın bir dakı kfUik saypı duruşunda bulunuldu Dahn sonra «Partilerin nvapaklan esaslar» ba?ii?'nı • » şıyan 78. maddenin görtLşulıne sine «eçildi Metımet H»K*r' in sıyası partilerın başka kur\ım ve kuruluşlarla guçbfrliğt 'apamajacaklanna ilişkm önergesi ele alındı. Hazer, fıkra da, dernekler, ssndikalar ve vakıflann belirtüdığini, bunun rpnu* narfilerin hiçbir kunıİujia işbirliği yapamavacasiun nı belırtmenın daha doğıiı öla (Arkası »Sa. IX.. Sü. 3 de) Damşma Meclîsi'nde, Kanada'da şehit edilen Albay Atîlla Altıkat için saygı duruşu yapıldı larla ılişkl kurmamalan yotundakı önerge rsddedıldı. Bciir Hamitosııllıırı. ınsanın Di^an! ıdam rtmcsır.e hakkı olmadığım sövledı Öllim cezala ıın'iı onavıanmssmi'' TBMM vetkisine a!ınmatîma üı^kin ft nerc;«> ise bpnlmsenmedî Danışma Meclisi'nde «amüstü danışmanlanndan bîrt ne, PKÖ Planlama Daıresi Baş karu Dr. Mahcub'a sorduk, onıuı da Abu Anımar'la bağlannın son gunlerde kesık oldugu yanltını aldık. Arafat ile ilgıH son haber, per şetnbe gecesi yamnda hareketin iki numarası (kmıine gore üç numarası) Abu Cihad ıla FKÖ'nün tanınmış askeri şahsıyetiermden Abu Zaîm oldugu ralde Lubnaıı Baçbakanı Seiik ?:iVazran'a bfr veda <ay$retl japtıği. \azzaıı'ın evmden ayrılışından bu yana onu gören de. ondan haber alan da yok. Belkı bu satırlar yazıldıktan sonra resım bir açılkama ya pıiırsa Arafat'ın nerede oldugu nu oğrenebiîeceğız. Arafat'ın gızhce aynldığı yoîunda naberler herşeye rag. men ıhtıyatla karsılamyor. Kim sc ınanmak istemiyor. herkpsın gonlünden geçen PKO liderinin şörkemlı bir törenl© tığurlanması. a.a.'nm AP"ye dayanaraJc ^er. dîğı habere gore Arafat dün gece Lubnan eski Başbskanjarmdan Saeb Saiara'ı BeyTUt'» tasd evinde ziyaret etti, kentten ayrılmadan önce Batı Beymt'ta kentin 1leri gelenlerine veda ziyaretleri yapmaya başlayan Arafat, Salam'm evmden çıkısta gazetecilerle konuştu va «Beyrut'u herkesin j*Ö7Ü önünde terkedeceğitn, unntma\Tn ld ben FKCnön Baskaın ve Filistln sllablı knvvetierinin komutannim» dedı Batı Beyrut vc genel olarak LÜbnan'm sözcıUçîcrle tanrmı gıiç, garip bir gecis süreci ya şıyor. Her gun grup grup l\listın genUaları kenti terkeder ken, iki buçuk ay süren sava$ ta evlerini terketmiş olan blıılerce kisi de geri dönüyor. Ü(Arkası Sa. 9, Sü. l'de) PM'den notlor Danışma Meclisinde açık üyelik 2 y e cıktı Sımrli Sorıımlu Bakkallar Partisı.. lşık KANSt ANKARA Ankara bliromusun bıilundııgu snkagm başmdak) bakkal ı\hmpt Kfenrti den «Ivı sarn"»ııntım!i7U» nlırken snr duk Aiımet etendl. Bakltal dtlk kanı açmak tçin ne lâzitn? (Arkası Sa. «.. Sü. 5 de) Prof Ergin üniversiteye dönüyor Istifasmı bir hafta önce Danışma Meclisi Baskanliğına veren Profesör Feridun Ergin'in dilekçesi önceki gün işleme kondu. ANKAKA. (Cumbunyet Bürosu) Oanışma Meclisi îstan bul üvesi ve Anayasa Komisvonu uvesı Prof Peridun Er Rin iiniversitedeki eörevıni sıırdiinrPk ıstediSini belirte rek, Danışma Meclisi üveli öinden istfta etti Prot. Ergın'in 27 agustos tarıhlı istifa vazısı avnen söv ie: «tstanbul Onlversitesl Iktls»t Fskfiltestnde kanun gere ğlnce önümüzdeki eiinlcrde höliim ve ana biiim dalı bas kanlannın kadrolannda riilen tam eiin çaiişan öeretim üye leri arasından seclleceğinl ÖR renmlş bulunmaktavim. l);ınıs ma Meclisfnde çörevimp devam ettleim takdirde. kıdrm ve e meilınin kazandırdıth haklan muhafaza edemiyeceiHm anla. sılmaktadır. Kanun hükümlerine bağlı bu muc^ır ^fbcp dolanslvle 30 afcustos 1982 tarıhın den eeçerli olmak uzere Uanış ma Meclisi üveliiHnrien tstifamın kabul buvurulmasını derirf saygılanmia rica ederim.» Aynı zamanda Anavasa Ko misyonu üyesi olan Prof. Peridun Erçin, Anavasa Tasansmm tümü tizerine muhalefet şerhı kovmustu Era;ın. önceki gün. Anavasa Komisvonu adına iye İPnn mali konulara ilıskm m.arl deler ıle il^ıli sorduklan so ruları vamtlamış komisvon sözrülügtinü vapmıstı Prot Ersin'in istifasmın ka(Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) DM'de kabul edilen maddeler JVl.VüUE 74 SOSY4L VE EKONOMÎK HAKtARFV S.TNIR1: Devlet, sosjal ve eknnomik alanlarda Anayasa ıle belirlenen görevlerini. ekonomik istikrann korunmasııu gözeterek, mali kaynaklarnun yeterllllği ölçüsünde yerine getWr. MADDE 75 SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER: Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağta olan herkes Türktür. Türk babanın veya an3nm çocuğu Türktür. Yahancı babadan ve Türk anadan olan çoctığun vatandaslığı kanunla düzenlenir. VMandaslık, kanunun gusterdifi şartlarl* kazanılır VP anc.ık kanunda belirtilen hallerdp ka>be(UUr. (Arkast Sa. 11.. Sü. 7 dc) 30 Aoustos yarın kuticmıyor PHOF. ERGfN Unlversltedeki görevinl seçtl... Evreıı, Zafer Haftasi icin bugün Afyon'da Haber Merkezî Kurtuluş Savaçuun beluleyicı donüm noktasuu oluşturan 30 Agustos Zaferı"nın 60. Yıldonümü yarın tum vurtia, KTFD"nde ve dış femsılcıhklerimiide torenlerle kutlanacık. Zaler Hatta&ı toronlerıne katıimak uzere Deviet Başkanı Orgeııera! Kenan Evren, MGK uyeieri ve Ba;? bakan Bülend Ulusu bugua Afvon'a gidecekler. Devlet Başkanı Evren, Afyon'da halka hitaben bir konuşma yapacalc. Daha son (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Tasarıda isciisveren iliskileri •• • * Isci lehine kac • . • değişiklik oldu? Şükran KETENCİ Ziraat Mühendisleri Odası Baskanı: Para Kredi Kurulu üreticiyi sevindiren kararı degiştirdi Anayasa taslağının işçi işveren ilişkılerınl düzenlıyen maddelen, sendıkalardan, bılım adamlarınrian geİ6n çok yön lu uvarılara raftmen. o?de hıçbır degışıklıge u^ramadan Damşma Meclısınden geçti. 'Jek olumlu sayılabılecek degışıkhk 59 maddedfc, grev ve lokavt yasağı konulan kuçuk ışyerlermde duşvncenın özünü değiştirmeden. yasagnn 10 ışçt yerine 5 ışçiye kadar olan işyerlerine indirgenmesi oldu. Ancak küçük işyerlerınde çalışanlann sendikal haklannı kullanmalannı ya saklayan bu madde hükraunde. küçük ışyeri tanımında değişiklikle ışçi lehine yapılan bırıcık yorum. bazıiannı huzursuz kılmış oiacak kı. maddeye sessız se dasız veni ekler vapılmış. ANKARA. lüBA) • Da devlet himayesındeki ve ka nışma Meclisi uyesı MustaJa mu hızmeti gören dernek ve hayır kurumlannda çahşan Alpdündar, Anayasa Tasanbi lar Için de grev yasağı gekonusundaki düzenlemeleria sakıncalı boyutlara ulaştığı tırilmış. Böylece küçük işm belirterek, «Anayasa üze yerleri ve sözkonusu derrindeki akıl almaz düzenle neklerde çalışan işçiler sen^ meler, gelecekte sosyal ban riikal haklardan türcden yaşı zedeleyecek mahiyettedir» rarlanamaz duruma gelîrken bu yasak Türkiyede dedi. Komisyonun Anayasa Tasa yaygın olan kuçük işletmensmı ha7irlarken. geçmişm lerin sayısının daha da artkötü örneklerinden panige masına, sendikal yukumlükapıldığını kaydeden Alp lükten kurtulmak isteyen içdündar. Anayasa Tasansı verenlerin büyük îşletmele*" rnn 30 yıllık çalışma haya yerine birçok küçuk işletnıe tını. S0 yıl gerîye götürdü fer kurmalanna neden olacak. Sanavide hedeflenen ğunu söyîedL Işverenlenn savunucti'îa (Arkası Sa. 9, Su. İ'de) ve so?<~ü'?iinun. Ansviı> Ko Sa. a, hu. 6"da) Ulusal tarım politikasî belirlenmeli ANKABA, tANKAl 1MMOB Ziraat Muhendıslerı Odası Başkanı Sami Doğan. taban fıyatlann tespıü ve ödemelerde görulen yanlış pobtıkalar sonucu. tanmda venmın gıderek azaJdığım belırtti ve «Ulkemiz tarımmın ve üreticilerin sorunlarının temel çözümü. ulusal bır tanm politikasî(Arkası Sa. 11. SU. i de) Fındık için peşin vazgecildi Haber Merkezl Fiskobırliğin fmdık alımlarında vap tığı ödemelere ılışkın Karar üretıci aleyhme veniden dcgıs tınldı. Dün Resmi Gazete'de yaymlanan Para Kredi Kunılu nun son kararına eöre 13 to na kadar olan alımlarda °>,50 peşln ödeme vapüacak. gerlsı 6 avda 3 eşıt taksıtle venlecek. Kararda 1,5 tonun Us'Un deki alımlar için herhanın bır hüktlm ver almadıgından, 2 R haziran tarihli Bakanlar Kurulu kararı geçerli oiacak, % 25 peşın, gerisı 6 ayda 3 e. şıt taksıüe ödeme vapüacak. Bu vıl fındık rekoltesınm ge <;en vılm vansma düşmüs oima sı ve tındık ıhracat tıya'ma çok olumsusr etkilen nederu ıle, Fiskobırlik alımlarında tak sıtle ödeme vapılması karan 4 gün önce degistuılmıştı. bu alımJarda 1,5 tona kadar pe*ın fideme, bu miktann üsMlndeM aiımlar icm de varısı pesın, (Arkası Sa, 9, Sü. 6'da) Alpdündar: Calısma * . hayatı 3 0 yıl geri götürülüyor Istanbui Müftüsü'nden hacı odaylanng: Afyon'da hashas Ureticisi bezgin, hububat ümticisi küskün, sebze ureticisi kuskulu Git tşiiie len, ne denıek «eylulü bekllyonım!>. Üreticiye 52 milyar ödendi ANKARA, (ANKA) Toprak Mahsülleri Ofisi'. nin, bugttoe kadar 66 mılyar lira tutarında hububat alımı yaptığı, bunun 52 milyar liraük bölümünüıı üreticiye ödendıği bildirildı. TMO Genel Müdürü HaUt Çekeji TMO t». (Arkası Sa. .4, Sü. 2'de) "x\adas alanlarmı ancak 'kerhen' ekebileceğiz,, • Afyon Zirat Odası Başkanı Emın Çengelci. 'Köylu nadas alanlanm ekerse terbiyesinden ekecek» dedi. 20.50 • 21,50 liradan almması lıoşnutsuzluk yarattı. Köylunıin büyük bölümü yeterli kreAFYON Yaklaşıls 13 bîn di sağlanmazsa nadas alanlarıçiftçinın bulunduğu Afjon'da, m ekmeme eğiliminde. Afyon Emln Türklye'deîd diğer illerden Ziraat Odası Başkanı Ceng^lci, «Nadas alanlarmı ba farklı olara* üreticiye düzenli ödeme yapılıyor. Ancak, haş koşuUarda ekerseb, bllin td has'a ilan edilen 48 liraya kar kerhen ekeceğiö. şeklinds koşın üreticlyo kilo başma 41 • 43 nuştu. Itra para oaenmesı. bırço1: Türkij^'de ba yıl, basba? buğday üretıeisinîn bugdayıruo rArkası Sa. 9, Sü. î'de) s . • • • t Mübarek topraklarda nefsînize hakim olun • Hoc sırasmda beraber olacakları dın görevlile~ riyle tanıştınlan hact adaylanna, Peygambenmizin mücadele verdıği topraklarda bir çofe tehUhelerle harşılaşabilecehleri hatırlatıldı. İstanbul Haber Servisl 1982 yıü Hac seyahati 1© 1 îîgili tüm hazırlıklar tamam lanarak, hacı adaylan bera berlerlnde seyahat edeceto dln görevlilerl ile tanıştırüDün sıat 10'da Şehzade' <Ark»sı Sa. 9, Sü. 8'de» Fatih GÜLLAPOĞLU Ermenî I eroru., Ermenl terörüne bir kurban daha verdife: Kanada Askeri Ata§emiz Kurmay Albay AtUla Altıkat da şebit edildi. fArkau S*. 1L, sü. 7 de»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog