Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

1883 İİSSİİYS KURSIARİ SIARİ LİSE SON SINIFLAR BEKLEMEULER 13 Eylül Nat: H«r okal için ayn ayn nulbr acthr. Genctflrk C«d. Lalcll/lst. Tcl. 20 57 35 Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20858 Kumcnsn: Yımus NADİ KARGO TAŞ1MAC1L1& İÇİ KARÇONU İŞİDİR 20 TL. 28 Ağustos 1982 Cumartesî 66KAD1KİOY:389040 T MECIDIYEKÖY: 6 7 4 4 9 8 ANKARA:251944 BURSA:23291 İZMİR.143683 ADANA:14520 Kanada askeri ataşemîz albay Atilla Altıkat şehit edildi rmeni terörüne kurban daha Haber Merkezi Türkıye ntn Ottawa Büyükelçlliği Askeri Ataşesi hava ptlot kurmay albay AtUIa Altı kat (45) dün evlnden lşıne sçlderken otomobilinde uğtadığı silahlı saldırı sonucu îjehit oldu Olayı «Ermeni Soykırımı Adalet Komando Cinayeti "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoiarı,, üstlendi lan» adlı btr Ermeni tedhış örgütü üstlendi. Kanada po 11si olaydan sonra kuşkulu blr kişiyi yakalayarak gozaltına aldı. BüyükPİçılık raüsteşan Taşkm Oran'ın verdiğl bllglye gore cınayet dün TSİ (Arkası Sa. S., Sü. 1 üe) Evren: Katliamlar Türkiye Cumhuriyeti ve miîletine karsı savas halini aldı ANKARA. fCumhuriyet Bflrosu) Devlet Baskanı Kenan Evren. Otınvvn'daki m ü pscıf oi ıv ıi7(>ıiııc hır mesaı masuıda Türk Kukflmeti kararlıdır» dedı Evren'ın m e s a u şoyle. Bugün Ermeni terorıstler askeri ataşemiz ve hav a kurmay albay Atilla Al tıkat'ı haince şehit etmişlerdlr. (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de> Eijll'LK • Alükal, evli ve 2 çocuk babnsıydı. (Fotoğraf: a.a) yaymlayarak «Türkiye Cum huri>etı ve lürk milletine karşı savaş halini alan bu katliamlann son bulması için her türlfl tedblrin alın KURSÜN TAftMURirVA HIJDKF OLTHJ B0> iıkelçilige eitmeJr üzere evinden aynlan avkeri ataşe \VAla Altıkat. yol kavşağınd» kirmı/ı ısıkta dıırunca. Frmeni teröristlerin kurşun vaîmımına he<W o!du. AHıkat, olay verinde catt verdi. Polis, Krmenl saldır* ganlaruı cinayeti 9 mm. çapında otomatik Brownig marka bir tabancajl» işletliklcriui belirtti. (Fotograf: AP a,a> Genel sağlık sigortası tasarıdan cıkarıldı Sarıoğlu: Gençlere oy bakkı verirsek onlara ortaya koyanz I Halk, FKÖ nün kentten aynlışına inanmak istemiyor Pal Tasanya 21 yaşı partiler arasındaki çekişmeyi önlemek için koyduk Hamitoğulları: 3 milyon kişiyi dışlamakla rejimi dayanıksız bırakıyoruz "Damat tavuk getirdi,, Betüi UNCULAR ANRARA Anayasa Komısyonunun bugüne üek başına gelmeyen kalmadı. Son olarak da yağmur damlaları geldl... Ankara'da birkaç gündür şlddetle yagan yağmur ve dolu kentte yaşamı felce ugratırken, Meclis blnasının da damı aktı. Hem de nereden? Tam Anayasa Komisyonu'nun bulunduğu sıraların üzerlnden... Komisyon üye lerl düşen damlalardan ıslanmaya başlaym ca yerlerinl değlştlrmek zorunda kaldılar... Komisyon sıralarının ıslanması dışmda. Baş kan Prof. Orhan Aldıkaçtı da üyelerin soru yağmuruna tutuluyor. (Arkası Sa. 9.. Sfl. 7 de) Beyrut, öksüz bir çocuk gibi • Arafafm n» zaman ve nereye gidecegı. Beyrut'tan, ayrılan birliklehce mı. yoksa bır devlet başkanı gıbı torenie mı. çıkacağı belh değil • /feı aylık sovoj ve acıma sız kuşatmaya ortak go ğus germeh ve aynı kaden paylaşmak. Fıstınhlerle Batı Beyrut halkı m et ve tırnak gıbı kenel lenıış Bır ara Füıstınhlerın varlığından bıkmış gözuken Beyrutlular ayrılışm başlamasıyla onlan, bağrma basmış, • Israıllılerm Uente girmek ıçın nasu hucum us tune hucum tazeledikleri, Fılıstm kuvvetlerinm her hücumu nasıl gerı Düskürttüklerî anlatılıyor rın arasına feariftp gızSadece ust kaflan yfbuuaç. H« men bitisiğinde, Abu İyad'uı bürosunun bulunduğu bina yar den 10 metre yüksekliğlnde bır taş yığmı. Bu binanın 1$ tonlıık bır uçak bombasıyla yı kıldıgı gün Beyrut'taydık. B u bakımdan bizltn ıçln yeci bir gorüntu degil. Ama tam karşıciakı 10'ar katlı ikı dev binanın yennde yeller esıyor. Bu bina lar ve benzorleri bızim Beyrutta bulunmadıgımız 12 Ağus tos tarthlı şıddetlı bombardırnandan nasıbınl almıslar. FKÖ Enformasyon Merken'nın. yaru Mahnıut Labadi'nln bıirosunun bulunduğu bmanın onü bır sergl gibi. îsraillilerin Takhani'ye attıft her türiü bomba ksldınma dizılmiş, te$ hır ediliyor Binanın gırişJnde kum çuvaJ larıyia olu<turulan sıperin ârdında, Mahmut ]Jabadı'mıı açık hava bıtrosunda kendıs.p le sohbet ediyoruz.. «Birkaç j^in sonra rum» dıyor. «Brirt ya da gün sonra.» Nereye? «önce Bır haft» kadar sonra da Tunns'a..) Bin atılıyor: «Nfrın tlpni» voluyla dogruıtan Tnuns'a çit. iırivorsutıuz?» Labafiı «Dcnîz yotculıı^UDa alısık df'cilim Beııi <İPUİ/ tıt(Arkası Sa 9.. Sü. l <1P) Seçmen yaşının 18'e indirilmesi reddedildi ANKARA, (Cunıhuriyet Burosa) Anayasa tasansının maddelertnl gorüşmeyi sürdüren Danışma Meclisı'nde dün 4 madde daha kabul edildi, ıkı madde ise dıkkate alınan önergelsrıe birlikte kamısyona geri verildl. Genel Kurul'da seçmpn yaşının 18'e indirilmesi benım senmedl, siyasi partıl»re iıazine yardımı yapılması istemı de reddedlldi. Bu arada «Siya<i partüerin demokraslnin vazgeçijnıer unsurlan olduğu» hük> mü tasarıdan çıkartılmak isten dl. Anayasa Komisyonu sözcüsü Kemal Dai siyasi partiler arasmda bır polemik yaratılmaması ve gençlenn bğremrn çağında raftatsız edılmemeleri ıçın seçmen yaşının 21 olarak saptan dıgını soyledi. Dal, «siyasi konularda saçlıklı düşünemediği söylenen gpnçlere işledikleri sl >asi suçlardan dolayı çarptınldıklan cezalards da blr lndlrlmln öngörülüp gürülmedlği yolundald bir soruyu yanıtsız bıraktı.» Danışma Meclısl, dün saat li'da Başkanvekillerınden Fenn| Islimyeli'nln yönetlrrande toplandı. GörUşülmesi öncekı gün ertelenen «Sağlık hizmetleri»ne tlişkin 63 madde ele alın dı. Madde Uzerinde Utkan Koca ttirk ve arkadaşlan blr önerge vererek, «Genel saflık sigort»' sı kavramınuı» maddeden çıka nlmasını ıstediler. Sağlıklı yaşamın herkesln hakkı olduğu. bu görevin yerlne getlrilmeslnde halkın katkı ve katılımının sağlanacağı, yoksul ve dar gelirli vatandaşlann tıbbi bakınu ru devletin üstleneceği hüküm lerinin maddeye eklenmesi ĞÎ önereede yeraldı. Utkan Kocatfirk, madde de (Arkası Sa. 9. Sü. 3'de) Cengiz ÇANDAR Beyrut'tan bildiriyor yor. Bir zamanlar, ıki buçuk ay önce aynı binanın üçüncu katında çalışırdı. Şimdı bina nın camı çerçevesi ınmiş. za ten FKÖ merkezlerinin bulun dugu Fakhanl semtinde savaş tan etkilenmemlş tek öır bmn dahl görebilmek mıim'cün deği1 Labadi'nlnkl şansh binalardan F Ilistin Kurtuluş Orgütü sözcüsü Mahmut Labadi, savaştan önce bürosunun bulundıığu bi nanm glriş katmda, apartman girişine yerleştlrilen birkaç koltuktan birıne otunnuş, ziyaretcilerlnı orada kabul edl Cumhuriyet altını 17 bin liraya çıktı Ekonomi Servîsi Amerika'nın faiz oranlanru duSürme kararınm ardından dünyada ve ülkemızde "ı0 gun önce tırmanışa geçen altırı fıyatîan oun üllıcmı^de rekor bır sıçrama vapfı. Cumhuriyet Altını 2i saat ıçmde 1100 lira defer kazanarak 17 bin liraya, 22 ayar aîtmın gramı da 90 lira artarak 237S liraya yukseldi. Boylece Cumhunyet altını 10 gunde ntt yuzdo 'î'3 prım vyparak vani fai? getirerek golmış geçmış en comert GOZLEN UĞUR MUMCU Baskancı Sistem... bankerl bile kıskandırdı. Altın dün dunyada da de ğer kazandı. Altırun onsu bir günde 12 dolar birden artarak 415 dolardan 427 do lara yukseldi. Altın fıyatiannın ülkemiz(Arkası 8a. 9. Sü. «dal daylann ardımtated Ekonominin Dramı Gümruk ve Teket Bakanı Prof. Ah bozer'm Oyofe lîenault kuruluşunun «Otomotıv» dergibin'Je bır konufnıa!>ı yaymlar.dı. i'onetım Kurulu Baş'ıanhgını yaptıgı OvalıRenault otomobil fabrıkalannın tnontaı endüstn« olmadığmı sbyleven Su• vı/ı Bozer. yapıları arabalann yuzde SS'nin yerli oldu* ğunu vurgulayarak diycr hi «OvakReaauît'nun 1981 yü.1 sonuçlan çok ügi çekJ cidlr. Hatınmda kaldığına göre 21,5 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. Buna karşılık 20.2 milyon dolarlık ihracat yapmıştır.» Yine Saym Bakamn açıklumasma göre OyukRenault «baslangıçta dddi bir doviz ıhtiyacı» doğurmuştur. 1981 yüındaki dışsatımd~n daha çoğunu dışahma verdiğımiz görüHyor. Bu (Arksn 88, • d» Anayasa tartışmaları nedenlyle «Parlamenter sistem» lle «Başkanlık sistemi» sık sık gündeme geliyor. Bu yüzden. bu ikl sistemın ayırdedici özellıkleri üzerinde kısaca da olsa. durmakta yarar görüyoruz. «Parlamenter sistem», çoğulcu demokratik yaşam içinde. yasama ve yürütme organları arasında işbirliği ve eşitllk ilkesine dayanır. Yasama ve yürütme organları arasında, karşılıklı olarak blrblrlerini denetleylcl ve etkileyicl yasal olanaklar söz konusudur. Devlet Başkanı, bu sistemde siyasal yaşamın etklli bir ögesi değildlr. Devlet Başkanı, siyasal tartışmaların dışındadır. Parlamenter sistem, işleyişl ile partüerin ve dolayısıyla parti başkanlanrun egemenliğine dayanır. Klasik parlamenterizmln anayurdu tngiltere'dir. Parlamenter sistem, yaşadığımız yüzyılda değişlkllkler geçlrmiş ve bugün çoğulcu demokraslye, serbestce oluşacafe kamuovuna v« slyasal (âıtan Sa. 9, Sfl. 7 de) «BUGÜN StZE, YARIN BtZE» Devlet Bsşkanı Evren, emekll olan subaylara, «Arkadan Reletılere kadro açılması İçin buna katlanmak «»rundayız, bugün sizlere, yann bizlere gelecektlr» dedl. Evren, 2. Ordu Komutanlığı'ndan emekll olan Orjeneral Bedrettin Denılrel'e şilt verdJ.. (a.a) Evren, Emekli olan subaylara gerekirse yine tizleri İî d«di Ksnaa Evren törende yap tı^ı konuçmad* «•Iblseleri BII dalnu •vlerinizda «nlı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Emekliye aynlan general, amiral ve albaylar için dün Ankara'da bir tören düzenlendı. Devlet Baskaoı Orgeneral durmahdır, ihtiyacımız olur sa, yurt savunmasına yine slzleri çagıracağız» dedi. Evren böyie torenlerde konuşjnanm kendUsüu uzdügunü ıfade ederek ozet le sunlan söyledi «Şlmdi aramızdan sek(Arkaaı Sa. 8., Sü. 9 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog