Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

27 AĞUSTOS 1982 Cumhuriyet 9 Calışaniar... Sorulan... Sorunlan... YdmazŞİBVL ENİŞTEM 16 YIL GECE BEKCİLİĞİ YAPTI: SORU i Enlştem 16 yü bilfiil Emnlyet Teşkllatı'nda gece bekçiliği görevinl yaptıktan sonra, bir yıl kadar önce, Teşkilattan kendi isteğl ile ayrüdı. Yaşı 31. Bu yaştan sonra Emekli Sandığı'na tabi bir işe girmesî mümkün olmadıgına göre; Emekli Sandığı'ndaki 16 yıllık birikmişlerini SSK'ya aktararak emekli olabilir mi? M. GUNEŞ , ESKIŞEHİR YANIT Eniştenizin Emekli Sandığı'na tabi hlzmetlerini SSK'ya aktarabilmesi içln, kamu ya da özel bir kuruluşta hizmet akdi ile çalışması gerekir. Hizmet akdi ile çahşmaya başladığmda SSK sigortalısı olur ve 228 sayılı yasa uyannca Emekli Sandığı'ndaki hizmetlerini SSK'ya aktanr. Ancak bu durumda da kendisine emekli aylığı bağlanabilmesl içln 55 yaşını doldurması şarttır. Enişteniz SSK'h çalışmasını sürdürürse 55 yaşını doldurdugu 1986 yılmda 15 yıllık sigortalıhk süresi içinde en az 3.600 gün prim ödemiş sigortalılar gibi emekli olabilir ve kendisine emekli aylığı bağlanır. Tarımda bekleyiş 'Baştarafı L Sayfada) mesinl» lsterken, bazılan da ta ğt Yönetim Kurulu ile bazı ban fiyatlannın maliyetin altın Danışma Meclisi üyelerl Baş da kaldığmı bu nedenle çiftçibakan Bfilend Ulusu'ya gide nin çok zor duruma düştüğürek«tanm kesiminîn istekleri nü savunuyorlar. Trakya ve Marmara bölgesi nl» ilettiler. Başbakanlıkta yapılan bu görüşmede ikinci hü buğday üreticileri, buğdaya en kümetçiftçi zirvesinin eylül a az 5 lira avans farkı beklediklerini, söylüyor, 2 liralık farkı yı içinde toplanması kararlaşçok yetersiz buluyorlar. tınldı. Bursa Ziraat Odası Başkanı TZOB Yönetim Kurulu BaşMuhittln Kocaefe, buğdaya en kanı Osman özbek, bugünlerde tanm kesiminl sarsan so az 30 lira taban fiyat verilmesinin gerektiğini öne sürdü. runları dile getirdikten sonra hükümetten isteklerini sırala Kocaefe «Buğday zaten üreticidı. Bu istekleri şöylece topar ye 26 liraya mal oldu. 1982 yılına borçlıı girmiş bulunan ürelamaK mümkün: • Destekleme kapsamındaki ticiler, 1983 yılına da borçlu girecektir» dedi. tüm üriinlerin bedelleri peşin Fiyatların yüksekliği nedeniy ödenmeli, ürün bedeli en geç bir hafla içinde çlftçinin eli le üreticimn gübre kullanamaz ne geçmeli. Peşin ödeme yapı hale geldiğini belirten Kocaefe, lamıyorsa ürün bedelinin dört «Üreticinin gübre kullanmamate üçü karşılanmalı. Geri kalan sı yüzünden, üretim önemlj oranda düşmektedir. Türkiye bir miktar da bir kerede ve en geç tiç ay içinde ödenmeli. (% 25 tanm Ulkesi olduğu balde. sanayiye verilen önem maalesef oranımla güçlendirme kredisi tarıma verilmiyor.» dedi. sağlanabilirse, °/i>50 oranında Kendileriyle görüştüğümüz peşinp ödeme yelerli olabilir.) • o S'lik stopaj vergisi kal bazı Trakya ve Marmara bölgeleri hububat üreticileri «Devdmlmalı. • Borç taksltleri için, devlet let düşiik fiyatla köylüyü zora borçlanna uyşpılanan faiz ora soktu. Bir yandan tarımsal batn ie ve kalkınma deniyor, bir nı geçerli olmab. • Trible gübre gibi öteki yandan da düşük fiyatlarla üregübre türleri de ucuzlatılmalı. ticilerin emek karşılıklan kıB Traktör fiyatlarının artışı sıtlanıyor Eğer Türkiye'öe daha fazla tanm üriinü hedeflena çare bulunmalı. • Mısır dışalımından vazge niyorsa, üretici köylünün emeği devletçe korunmalıdır. ümıt çilmeli. ki, destekleme • Zeytin ve zeytinyağında ediyoruz yeniden ele alınıp, ahm fiyatlan mal destekleme yapümalı. larımıza gercek bedeli yansıtıTZOB Başbakana, Piskobir Iır,» diye konuşttüar. lik'in fındık üreticilerine 1,5 tonafcadarürün teslimlerinde pe şin ödeme yapması doğrultusun Çanakkale da ilke kararı almdığı için teZiraat Odası: şekkür etti. Üretıciler yakınmalannı de «Anlam veremedik» gişik kanallardan dile getirmeTÜRHAN NARLER'e bir açık ye çalışırken bir yandan da kendilerince çeşitli girişimlerde lama yapan Çanakkale Ziraat bıüunuyor Eskişehir'in merke Odası Başkanı Kemal Işık, yan ae bağlı Güneli köyünde iiıeü ,lış taban fiyat uygulaması yü' ciler, düşÜTc büldukları farkla zünden Üreticinin mağdur edildiğinı, buğdaya verilen iki lin alniâmayı kararlaştırdılar. C a m b u r l y e t muhabir ralık farkı yeterli bulmadıklaleri, Trakya ve Marmara çev nnı söyledi Ülke nüfusunun yüzde 35'inl resi Ue Eskişehir'deki üreticiler ve odalardan çeşitli tepki oluşturan üreticiye verilen taler aldılar. ban fiyatlarm piyasa ekonomisinin gerisinde kaldığını belirten Işık, «Biz bnğdayda taban fiyatın 28 lira olmasuu istedik. Ancak bu ikl lirabk farkla birlikte 33 lira oldu. Buna bir anlam veremedik,» dedi. Belirlenen ild liralık farkm üreticiye hemen ödenmesini is teyen Işık bu konuda şunları söyledi: «İki liralık farkm yalnız gerçek üretici olan çiftçimize öden nıesini istiyoruz. Tüccar hasat zamanı iireticiden malı belirlenen fiyatla veya daha ucuza almış, ofise de avansiı fiyat üzerinden vermiştir. Avans far kının tüccara değil. üreticiye ödenmesi gerekmektedir.» (Baştarafı 12. sayfada) ladığı yolundaki soruyu ya nıtlamadı ve «Gerçekten ya şamak istediğim yer Filistin'dir» dedi. Bu amaçla gelecektö de savaşacağını kay deden Arafat, Filistinlilerin başka gidecekleri yerleri olmadıgını ve nereye giderler se gitsinler mülteci olarak kalacaklannı vurguladı. Arafat, Filistinli gerillala nn Beyrut'u terketmelerinin tek nedeninin «Beyrutlu ço cuklan» kurtarmak olduğu görüşünü yineledi Londra'da bir basın toplantısı düzenleyen FKÖ'nün Eı Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Halid El Hasan ise, Filistin kuvvetlerınin Beyrut'u boşaltmalarından sonra FKÖ'nün sürgünde bir hükümet kurmayı planladığım söyledi. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu üyesi Yaser Adeb Rabbo, Lübnan'da ki gerilemeye karşın teröre Arafat: Gercek evim Arae sürücülerL 24saatte en başvurmayacaklanm söyledi. Filistinlilerin geçmişte çok daha zor dönemler yaşadıklarını hatırlatan Rabbo, «Terör umutsuzsuktan kaynaklanır, Filistinliler ise daha o noktaya gelmediler» dedi. Filistin Ulusal Konseyi'nin (Parlamento) Şam'da topla narak «durum değerlendirmesi» yapacağını vıırgulayan Rabbo, Israil işgali altında bulunan topraklardaki mücadelenin destekleneceğinden sözetti. Fllistinlileri tahliyesi sırasında güvenllği sağlamak la görevlendirilen Barış Gücü'nde görevlendirilen Italya ve Fransız birlikleri dün Beyruf a geldiler. çok 9 saat yol yapabilecek tırlattı. Buna göre, araç sürücüleri 24 saat içinde 9 saatten fazla araç kullanamayacaklar. Emniyet Genel Müdürü Görgülü, yardımcısı Alpaslan Bilginer, Asayiş Daire Başkanı Umit Erdal, Trafik Daire Başkanı Abdullah Aldoğan, Muhabere Daire Baş kanı Hulusi Koyuncu ve Do natım Şube Müdürü Eşref Kaplan ile birlikte geldiği Izmir'de Ege ve Akdeniz böl geslnde bulunan 12 ilin Emniyet Müdürleriyle bir toplantı yaptı. İzmir, Aydm, Af yon, Mersin, Burdur, Kütahya, Antalya, Manisa, Isparta, Denizli, Uşak ve Muğla İlleri Emniyet Müdürlerinin katıldığı toplantıyı açış konuşmasında Görgülü şunlan söyledi: IZMİR. (Cumhuriyet Ege Bürosu I Emniyet Genel Müdürü Fahri Görgülü. nok sanlıklara ragmen iki yıldır sürdürülen çabalar sonucunda çok farklı bir polisin ortaya çıktığını söyledi, «Vatandaşa kötü davranan görevli asla bağışlanmamalı» dedi. Görgülü. Ege bölgesindeki illerin emrine verilen 3 helikopter dün hizmete girdi. Yeni trafik uygulamasma 25 agustosta başlandığını ba (Baştanfı 1. Sayfada) lUoğlu Eskisehir Valiliğine, Çorum VaUsi Nazlf Demiröz îçel Valüiğine, Kars Vausi Ünal özgödek Niğde Valiliğine, Niğde Valisi Bedri Nazboğlu Samsun Valiliğine, Tunceli Valisi Hakkı Borata? Yozgat Valiliğine, Merkez Valisi Kur tuluş Şişmantürk Malatya Va liliğme, Tuğgeneral Kenan Gü ven TunceU Valiliğme. Mülkiye Başmüşavir MUfettişi Muhittin Keskin Kars Valiliğine, Mülkiye Basmüşavir Müfettişi Erol Akdoğan Siirt Valiliğine, İstanbul Vali Yardımcı Saim Çotur Elazığ Va liliğine, Adana Vali Yardımcısı Ismet Metin Bingöl Valüiğine, Selçuk Kaymakamı Kora En gin Amasya Valülğine. Amasya Valisi Kamil Demir cioğlu, Eskişehir Valisi Naim Cömertoğlu, Hatay Valisi Turhan Şenel, İcel Valisi AHay Utkan, Yozgat Valisi A. Hüsnü özkiper Merkez Vali liğine atandılar. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mer kez Teşkilatmda yapüan değişiklikle iîgüi dünkü onayla Merkez Valisi Altay Utkan Müsteşar Yardımcılı&ına, Müs teşar Yardımcısı Erol Tuncel Merkez Valiliğine Müsteşar Yardımcısı Cahit Bavar Mahal li İdareler Genel MüdürlUğü ne, Merkez Valisi Rıza Gür Personel Genel Müdürlüğüne getirildiler. Sekız ile Trakya'da buğdaya 5 lira fark beklenivorda Bir Görüş (Baştarafı Spor'da) Sporun snnuş biçlmi?. Dir takım tehlikeli şeyler görüyorum. Bir zamanlar her genç kız, her yakışıklı delikanlı Yeşilçam'a gltmek isterdi, Yoşilçamda artist olacağmı zannederdi, şimdi ise mahalle arasında top koşturan her genç, topu iyi kıvırsam da bir kulübe girsem köseyt dönsem diye bakıyor. Niçin? Oyle gösteriliyor da onun için. Bir zamanlar Yeşilçam varclı şimdi kulüpler. Gaaatelerin yaptığı yayın yok arabası var, evı var, Kotrası var... Türkiyo'de sınıl değiştırmenin aracı gibi reklamıyla bunu topluma lan se ediyorlar. Suçlu spor basını mı? Spor basını mevcut gidişin peşinden sürilkleniyor. Önüne geçmiş değil. Basın ideolojik olarak eğitici olarak, sporun üzerine gitmiyor. Tıpkı sinema, magazm basınmda olduğu gibi, ünlülerin peşinden koşuyor. Sorunlann üzerine eğilmek ticari olmuyor herhalde. Bugün spor basımnın ticarete bakışı, gerçeğe bakışmdan daha ağır basıyor. Spor toplumsa! bir olgu. Bu olgunun peşinde mllyonlarca kişi blllnçsizce sürüklendiğine göre, yönetenler, yönetîlenler kar şısuıda hu olguyu amaçlan doğrultusunda kullanırlar. Siyasal Billmciler niçln, bu kadar büyük bir kitlenln flgllendlği bir olayla llgilenmiyorlar? Buna Ugisizlik dememek gerekir. Kurthan Pişek llgilendl de ne oldu. Adamı dışlamaya çalıştılar. Onun verdlğı hiçbir şeyi benlmsemediîer. Üniversltelerde sporla ilgilenen kişiler vardır ama spor olayınm içinde olanlar bu işe pek başkalanm karıştırmak istemiyorlar her halde. Bu arada dikkatiml oeken btr şey var. Kulüplerin yönetim kurullan oluşurken, parababalarımn siyasetçilerin çoğu oralarda kümeleşiyorlar. Kendilerine göre siyasal bir mücadele veriyorlar. Yönetiml ele geçirmek için çok uğraşıyorlar. Nlçin parasız pulsuz bir adam bir kulübün yönetim kuruluna giremiyor. Böyle adam lar giriyor. Bu benim dik katimi çekiyor ama perde arkasım blleraiyorum, siz içindesiniz, bilirsinlz?. NAİM ARABACILAR'ın bildirdiğlne göre TMO tarafmdan alınan hububata ödenecek fıyat farkı, Trakya üreticilerince yetersiz bulundu. Üretici kuruluş larmdan bazılan «HükUmetin fiyatlan yeniden gözdcn gcçir Atilla (Baştaratı 12. Sayfada) Bu konuyla ilgili olarak red dilekçesinde şöyle denüdi: «Hakim binbası Atilla Ül 1 kü, dosyada varolan bilgileri, sanki yokmuş gibi yeniden araştırma yoluna git tniştir. Örneğin, bu dernek te ilgili kurucuların ve tüm yönetim kadrolarının iisteleri dosya içindedir. Ve der aekte yapılan aramadan sonra blrçok defterle blrlik te üye dcfterlerinin kaybol duğu açıklanmaktadır. Ve başka isimler istcmenin bu davayla en küçük bir ilgisi yoktur. Ayrıca, ber sanığın başka dernekierle, meslek kuruluşlanyla yönetici yabnt Uye olarak ilişkilerinin ve o dernek yabut knroluşlar bakkında çok ayrıntılı bilgilerîn toplanması istenmiştir. Bir kez, böyle bir is tek anayasamızın kamu ku rumu niteliginde saydıgı yasal meslek kuraluşlarım suçlu saymakla birdir. Ikin cisi, böyle bir Istek sornştnrmayı sonıı bilinmez bir karanhga gömmek demektfr.» DUekçede, Nazım Hikmet' in mahkumlyet kararlarının lstenmeslne karşı da Şöyle denildl: «Nazım Hlkraet'ln mahkumlyet kararları istenirken, Barışseverler Cemiyeti bakkındaki mahkumlyet karan istenmemiştir. En a»ndan, savnnmanın ba ko nudakl beyan ve dayanaklanna en küçük bir Hgi gös terllmemlstlr. Oysa, iddia Barışseverler Cemiyeti'nl, ba cemiyetin mahkumlyetl nl ve ba cemlyetle Barıç, Perneğl arasındakl ütşkfle rl aayıp dökmüştür. Ve sayunma, sOzkonnsu cemiyetin buglin yttrurülkte olma yan bir yasa hükmüne gö re mahknm edlldiğlnl belir ttp Iddlayı çürütmek lstemlstlr. KıdemU yargrte Atil la Ülkü, Nazım Hikmet'le II frtll kararları sormnsken, hn hasasa da düsümnemlştir.7 (Baştarafı 1. Sayfada» Paşa Sarıoğlu soruyor: ... Işçilerimizin lehine olduğunu şiddetle savunan HAŞMET İNÖNÜTEPE'nin sayin sözcü, acaba işçileriedindiği bilgilere göre EsKlşemizin arasma girerek üç işhir'de 1982 yılı tarımsal üreçiden beş işciden on işçiden tim miktarları ile ilgili ilk herhangi bir işyerinde gögözlemler buğday, irpa ve rüş almış mıdır? Yoksa bu şeker pancarı üretimlerinde yüzde 19 oranmda artış olaelbise îyidir diye kendisine cağını ortaya koyuvor. zorla mı griydiriyoruz? Ancak, hububat taban fiyatKomisyon sözcüsü Şener lannm belirlenmesi ılo EskişeAkyol yanıthyor: hir çiftçilerinin çok zor durum Saym Başkanım, değerda ve çaresizlik içinde kaldıkli arkadaşlarım, yüksek müları görüldü. Eskisehir Ziraat saadelerinize sığınarak bu Odası Genel Sekreteri Ismaıl soruya cevap vermemeyi ter Rüyüksan, «oda olarak buğdaya 30 lira, arpaya 25 lira ve şecilı ediyorum. îzninizi diliker pancarına 775 kuruş mali. yorum, saygılar sunuyorum yet fiyatı istedik. Gübrenin dı(Alkışlar). şında mazot, ekipman ve Işçi ••• ücretleri arttı. Zirai Donatım Anayasa Komisyonu sözcü Kurumu'nun sattığı steier trak sü Prof. Şener Akyol, sentör fiyatı da 1 miiyon 600 bin dikaları, «Çoğulcu demokIiradan 2 miiyon 50 bin liraya yükseldl. Çlftçi girdlsl ile satraslnin mikro organizması» tığı ürün arasında denge sağolarak nitelendirdi. Onun ilanmadı ve geçtiğimiz yüa oran çin de sendikalara «mikro» Ia fiyat yönünden yüzde 25 gehaklar verilmiş olmalı. rileme oldu. Buğday, arpa ve ••• şeker pancarına verilen fiyatDanışma Meclisi üyelerilan yetersiz bulduğumuzu Türnin işçi işveren ilişkilerine kiye Ziraat Odaları Birliğine bildlrdlk» dedi. yaklaşımlanndan örnekler: Aydemir Aşkın (Ege BölPancar gesi Sanayi Odası eski Baş 64 bin ortağı bulunan S S . kanlık Müşaviri) Beyler, Eskişehir ve Civarı Pancar Eki cilerl tstihsal Kooperatiîi yöJaponya'nın işçi İşveren ineticileri, şeker pancarmda lişkilerini buraya getirin, ekim. bakım söküm ve taşıma clıeck • off u değil, sendika• avanslarının artan akaryakıt ve ları hiçbir kayda tabi tutsöküm işçisi ücretlerinin 800 (Baştarafı 1. Sayfada) mayahm. Japonya'da isçinin Iiradan 2 bin liraya yükseldiğiyüzde 7080'i Işyerinden eni, sulama ücretlerinin artığını du. Türkiye Iş Bankası Genel meklidir. İşyerinde patron ve bu dönem ilk kez dekara işçi, baba . evlat gibidiruygulanacak olan 2 bin lirahk Müdürü Burhan Karagöz, ban ler. İşler azaldığında işveavansm yetersiz kalacağım be kanın 58 kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesaj lirttiler. ren, lütfen içinizde gönül lü Bankası BunBandırma ve Gönen'de da, «Türkiye Işelverişsiz koşul tatüe çıkacak var mıdır der. dan böyle tüm Vc tekrar başladığı zaparasız kalma korkusu lara rağmen kalkınmadaki manişonlar gelir, katılırlar. l'onksiyonu luzla sürdürecektir» Muhabirimizin bildirdiğine Recai Baturalp (Gümriik göre Bandırma ve Gönen yö dedi. Karagöz, Bankacıhk hizmet ve Tekel eski Bakan) İşresinde tarım, meyve, sebze ve kasaplık hayvan üreticileri, lerinin yanısıra çeşitli sanayi veren kadar hizmetinin hasdallanııdaki istikrar ve katkıparasızhktan değil ama ürüntası yoktur. İşveren, o mevlarıyla Türkiye İş Bankasmın İenni düşük fiyattan satmak kiye gelene kadar ne badizorunda kaldıklanndan yakını hem kendini büyüttüğünü hem relerden geçmiştir. Simit sade sanayi kuruluşlarımn ortayor. tarak o mevkiye gelmiştir. ya çıkıp gelişmesinde öncelık Kendileri ile görüştüğümüz İşveren işcisine g^nülden üretıciler, «şu anda parasız de yaptığını söyledi. Bu arada 30 hizmet yılım tiol bağhdır. Bayramda, raraağiliz ama birkap ay sonra kaduranlara torenle madalya ve 7anda, işçinin erzakını gönlabiliriz» diyorlar. Bazı buğday ödül verildı. üreticisi ise «biz ürünümüzü deren işveren sayılmakla bit Iş Bankası'nın 58'inci kuru mez. İşveren işçinin her za tarladan kaldırdığımız gibi göluş yıldönümü nedeniyle yapıtürüp satmıştık. O zanıan borman hakkını verir. İşveren lan açıklamada, bankanm ö sada buğday 15 ile 18 lira aramuhtaç olduğu işçisini naAgustos 1924 tarıhinde Atasında idi. Bugün ise 19 lira ile 23 liraya yükseldiğini görünce türk'ün direktifiyle kuruldugu sıl atar. Anayasamız teferruatlı bir Anayasa olmalıbelirtilerek, bugüne kadar kay üzülüyoruz. Ne edersiniz ki parasızlık ve borçlu kalmak bi dedilen gelişme çızgisi üzerm dır. Modern Anayasa sistede duruldu. Açıklamada, De miyle Anayasa yaparsam, zi ona zorluyor» dediler. mır Çelik, çımento, otomo ben yaya kalırım. (Alkışlar). tiv, lastiK, gübre, şışe • cam. ••• şeker, gıda ve öteki sanayi kol(Baştarafı l. Sayfada) Anayasa Komisyonu Baş lanndaki iştirakleri sayısı 139' «Tloldingler, tröstler, vaha ulaşan bankanın, Türkiye' kanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, şi bir zevkle sarhoş olmuşnin ihracatındaki katkısmı da bundan önceki birleşimlerde gıderek arttığı kaydedüerek, sağ yanmda Prof. Şener Ak casına sevinebilirlcr.. Her1981'de 4,7 milyar dolar düze yol. sol yanında Prof. Feyyaz kes bllmplidir ki, sendikayinde gerçekleşen ihracata İş cıhk Türkiye'de bltmez... Göicüklü olmak üzere göBankasınm 910 miiyon dolar Bitmez, çiinkii sendikacılı^ı ile yüzde 19'luk pay aldığı be rüşmeleri izledi. Sendikalar Danışnıa IVIeclisi icat etme ve ralışma yaşamına ilişkin hrtildi. di ki. kaldırabilsin. Yolİş görüşmelerde ise her nedenKuruldugu yıl 2 şubede 'Al olarak kimseye analıtar tes personelle çalışmaya başlayan se Prof. Aldıkaçtı'nın sol ba lim etme niyetinde değiliz. Türkiye îş Bankası'nın bugün şında TİSK Genel Sekreteri kü şube sayısı 889'a personel Rafet Ibrahimoğlu oturuyorBiz, anahtarı kimdetı aldıysayısı 20 bine ulaşmış bulunu du. sak ancak ona teslim edeyor. riz. ••* 1981 yılı sonu itibariyle mevGrevsiz. sozleşmesiz ikl Lokavtin Anayasa Tasariduatı 320 milyar lirayı bulan buçuk yıllık sürede ekonnbanka, mevduat sıralamasmda smda yer alıp almaması göminin nereye geldiği belli yurt içindeki bankalar arasm rüşülüyor. Mustafa Alpdünda ilk sırayı alırken, dünyanın dar, lokavtm «tnsanlık suçu» dir. Nereye gideceftini bilen büyük bankalan arasma da mek için kahin olmaya ge olarak görüldüğünü bellrtigirdi. rek yoktur... Türk burjuyor. Tartışmalar sonrasmda LONDBA'DA ŞUBE vazlsi önce Batı demokraLondra'da bir şube açmak i Anayasa Komisyonu sözcüsisl nedir bunu ögrenmeliçin gerekli izni alan ve hazır sü Prof. Akyol söz ahyor: dir... Bu sendikacılık aııla«Silahlar eşit olmalı. Çalıklarını sürdüren İş Bankası' yışı ile kendimizi diinyaya nın halen yurt dışmda Münih, lışma barışı böyle kurulur. güldiirmiiş oluruz. Tekrar Köln, Hamburg, Berlin bürola Bu barışm güllerini topları ile Londra temsilciliği ve mak işçilerin, sendikacıların edlyorum, ülkemizde sendiFrankfurt şubesi faaliyetini olacaktır. kacılık bltmez.» sürdürüyor. Ne derler. «Gfilfl seven, İş Bankası 1932 yılmda Hamburg ve îskenderiye'de de şu dikenine katlanırmış...» (Baştarafı 12. sayfada) ••• kıyönetim Kanununun 3/C mad be açmış, Hamburg şubesi iAnayasa Tasarısının sendesl uyannca 9, Kolordu ve kinci Dünya Savaşı'nın hızlandikalar. toplu iş sözleşmesi Erzurum, Ağn, Kars • Artvin dığı 1940 yılmda, İskenderiye hakkı ile grev ve lokavt hak tllerl Sıkıyönetim Komutanlığı şubesi Mısır'da yabancı bankasorumluluk bölgeslnde basil lann tasfiyesi ile ilgili yasa ge lanna ilişkin maddeleri ayınası, dağıtüması, taşınnıası, reğince 1959 yılmda kapatıl nen kabul edildi. İnsanın aksıkıyönetlm sorumluluk bölge mıştı. Banka, daha sonra yurt lına Feridun Güray'ın Danışsine sokulması İkinci bir emre dışma açılan çabaların 1961 yı ma Meclisi kürsusüden Söylında Federal Almanya temsi! kadar yasaklanmıştır.» lediği bir söz geliyor: ciliğini açarak sürdürdüğü büro şube ve temsilcllikler ka«Mevcut durum kabul edl• Hüviyetimi kaybettim. nalıyla faaliyet alanım genişlet lirse, sendikalar cami yaptırti. ma derneklerine dönerler..» Hükümsüzdür.Hasan UZUN Eskişehir'de sıkıntı, hem buğdayda hem pancarda İs Bankası'nın (Baştarafı 1. Sayfada) VALİ İNCELEME YAPTI Ankara Valisi Mustafa Gönül Su baskınına uğrayan semtlerde dün bir inceleme yaptı. Su boşaltma çalışmalarını yerinde izledi. Gönül, «Bize intlkal eden 600 evin su baskınına uğradığıdır, Kalecik ilçesinde seı su şebekesinl hasara uğ ratmıştır. Elamdağ ilçesinin Ta burlar köyü yolu hasara uğrarken, köyde iki ev tamamen, beş ev kısmen yıkdmıştır. 12 hayvan telef olmuştur» dedi. Vali Gönül, Afet Fonun'dan 5 miiyon 500 bin liralık yar dım alındığını, su boşaltma çahşmalannın sUrdUğünü sözlerine ekledi. İSTANBULT)A İstanbıü'da da çukur semtler ve bırçok cadde sular altında kaldı. Trafik özellikle sabah saatlerinde, bir belediye görevlisinin deyişiyle «tam fecaat» hale geldı. Pı.ıdıklı, Yenikapı ve Fulya Deresi • Gayrettepe arasmda sel suları ya da suların taşıdığı cüruî, yolları kapladı. Sabahm erken saatlerinden itibaren yoğun bir uğraş içine giren Belediye ve İtfaiye ekipleri, şiddetli yağış nedeniyle zaman zaman motopomplar'nı çalıştıramayarak bizzat güc durumda kaldılar. Kentin birçok yerinde yayalar, karşıdan karşıya geçebümek için ayakkabılannı çıkanp sulara daldılar, bu arada sırtta yaya taşıyanlar yine işbaşı yaptı. Öğleye doğru kent trafiği nor male döndürülebildi, çeşitli ke simleri kaplayan sular da boşaltıldı. Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanm Ankara'da iki, Istanbul'da «birkaç» gün daha sü receğini, tüm yurtta ay sonuna kadar yağışlann görüleceğini açıkladllar DİĞER tLLERDE Yağışlı hava Bursa'da etkili oldu, Ertuğrul Gazi ve Şükraniye mahallelerinde 10 evi su baştı, Denizli'de ise Çardak ilçe sine bağlı İnceler bucağmda 40 ev oturulamayacak hale gel di. Meclisin ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Ömer Gören adlı avukatı bankerlik yaptığı gerekçesiyle meslekten ihraç ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ba ro Yönetim Kurulunun dün kü toplantısmda 6447 sicil numaralı avukat ömer Gö ren'in bankerlik yaptığı gerekçesiyİ6 avukatlıktan ihraç edilmesine ve adının ba ro levhasından silinmesine karar verildi. Bankerlik yapan avukat Barodan çıkarıldı «Kuruluşu ile, işleyişiyle, kryafeti, disiplini ve hizmet heyecanı ile bugün, iki yıl öncesinden çok farklı bir po lisin ortaya çıktığını kıvançla belirtmeliyim, sayılan 16'yi bulan Polis Okulları, Polis Bölge Kriminal Laboratu arlan. Bölge Saghk Poliklinikleri, giderek artan motor lu araçlan, yüzde 85 oranına varan standart silahlan, mone aşamasma gele.ı bllgisayarları, bfltün Uçelerle ko nuşma yapabilecek duruma getirilen telsiz cthazlan, trafikte kullamlan radarları, yılda 4 bin adet Inşa edilen lojmanları ve giderek sağhkh bir işleylşe kavuşturulmakta olan karayoiları ile polis hiç şüphe yoktur ki, 12 Eylül öncesinin polisine benzememektedir.» Tahvilzedeler için 7 Arçelik AŞ. 8 Atıhm Dayamklı Tüketim Malları Pazarlama Hoiding A.Ş. 9 Bavraktarlar Holding A.Ş. 10 Bayraktarlar Motorlu 1 1 Vasıts " Tlcaret ve San. A.Ş. 11 Beko Teknik San. A.Ş. 12 Borusan Makina tmalat A.Ş. 13 Bozkurt Mensucat San. A.Ş. 14 Çelik Monta] Tlc. ve San. A.Ş. 15 Çukurova. San îşletmelerl T.A.Ş. 16 Destek Ev Clhazian San. ve Tic. A.Ş. 17 Döktaş Dökumcülük Tic. ve San. A.Ş. 18 Ege Biracıhk ve Malt San A.Ş. 19 Egemen Dayanıklı Tüketlm Malları Pazarlama A.Ş. 20 Ege Holding A.Ş. 21 Ege Kimya San. ve Tlc. A.Ş. 22 Erclyes BiBracıhk ve Malt San. A.Ş. 23 Gellşlm Dayanıklı Tüketlm Mal. A.Ş. 24 Güney Biracıhk ve Malt San. A.Ş. 25 Halls Holding A.Ş. 26 Hamle Dayanıklı Tüketlm Mallan Pazarlama A.Ş. 27îzka Rabak Kablo Metal Endüstrl ve Tlc. A.Ş. 28 Karsan Otomotiv Sanayi ve Tlc. A.Ş. 29 Kerim Çellk Makina îmalat Tic. A.Ş. 30 Koo Yattrun ve San, Mam. Paz. A.Ş. 31 Kordsa Kord Bezl San. ve Tic. A.Ş. 32 Lassa Lastik San. ve Tic. A.Ş. 33 Mako Elektrik San. ve Tlc. A.Ş. 34 Mat Motorlu Araçlar Tlc. A.Ş. 35 Merkez Tic. A.Ş. 36 Nasaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 37 Nlmsa Nigde Meyve Suyu ve Gıda San AŞ. 38 Otosan Otomobil San. Tic. A.Ş. 39 Otoyol San. A.Ş. 40 Pereja tleri Klmya A.Ş. 41 Sasa Sun'l ve Sente* tik Elyaf San. A.Ş. 42 Sedko Bant Kozmetik San. ve Tlc. A.Ş. 43 Sınal ve Mall Yatt: rımlar Holding A.Ş. 44 Şanal Plastlk Tlc. ve San. A.Ş. 45Tarbes Tanm Ürünlerl ve Beslcilik A.Ş. 46Tekersan Jant San; A.Ş. 47Toros Gübre ve Klmya End. A.Ş. 48 Turyağ Türkiye Yag ve Mam. A.ş. 49Tüpko Tüp ve Komponet San. ve Tic. A.Ş. 80 TUrk Demlr Döküm Fab. A.Ş. 51 Türksan Otomotiv San. ve Tlc A.Ş. 52 Uniroyal Endüstrl 1. A.E}. (Baştarafı l. Savfada T. Garanti Bankası T. Garanti Bankası Uluslararası Endüst rl ve Ttcaret Bankası (Takstm Şb.) uluslararası Endüst rl ve Tlcaret Bankası (Taksim Şb.) T. Garanti Bankası Uluslararası Endüst rl ve Tic. Bankası fKaraköy Şubesi) T. Garanti Bankası Uluslararası Endüst rl ve Ticaret Bankası Yapı ve Kredl Bankası. Pamukbank. Uluslararası Endüstrl ve Tlcaret Bankası T. Garanti Bankası T. Garanti Bankası Uluslararası Endüst rl ve Tlcaret Bankası T. Garanti Bankası Uluslararası Endüst rl ve Ticaret Bankası (Bahçekapı Şb.) Uluslararası Endüst rl ve Ticaret Bankası (Bahçekarji Şb.) Uluslararası Endüst ri ve Tlcaret Bankası T. Garanti Bankası Uluslararası Endüst ri ve Tlcaret Bankası Osmanlı Bankası (Kadıköy Şubesi) T. Garanti Bankası T. Garanti Bankası (Levent Şubesi) T. Garanti Bankası Uluslararası Endüst rl ve Ticaret Bankası (Karaköy Şb.) T. Garanti Bankası Akbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. T. Garanti Bankası Uluslararası Endüst rl ve Tlcaret Bankası (Takslm Şb.) T. Garanti Bankası Uluslararası Endüst rl ve Tlcaret Bankası (Takslm Şb.) îstanbul Bankası T. Garanti Bankası T. Garanti Bankası Akbank T.A.Ş. T. Garanti BanSası Yapı ve Kredl Bankası Pamukbank, Uluslararası En. ve Tlc. Bankası Uluslararası Endüst rl ve Ticaret Bankası Uluslararası Endüst ri ve Ticaret Bankası T. Garanti Bankası îstanbul Bankası Uluslararası Endüst rl ve Ticaret Bankası Yapı ve Kredi Bankası Uluslararası Endüst rl ve Tlcaret Bankası T. Garanti Bankası Uluslararası Endüst rl ve Tlcaret Bankası (Karaköy şb.) T. Garanti Bankası T. îmar Baokası Aracı bankayı bellrleyinceye kadar tahvl' ödemelerlni kendlsl yapmaktadır. 1 DM'den notlar Tasfiye (Baştarafı 12. Sayfada) darının bildirlmde bulunduğunu açıkladılar. Banker tasfiye kurullarrmn isteği üzerine hazırlanan yeni kararname, banker masalarında toplanan fonlann değerlendirilmesi ve bantoerlerin alacaklarımn tahsili konularmda yeni ilkeler getirecek. Tasfiye Kurullan Komite Başkarüığı taraîmdan derlenen ve dün Başbakanlık'taki bir brifinge değerlendirilen «Banker Raporu» şu konulan kapsıyor: • Tasfiyeye girmîş bankerlerin ödeme planları, # Bankerlere borcu olanların borç tutarı ve ödeme planlan, • Bankerlerin malvarlıklannm satışıyla banker masalarmda biriken fon, # Banker alacaklarımn tahsüini kolaylaştırma konusunda tasfiye kurullannın önerlleri, Tasfiye Kurullan Komitesi Başkanı Prof. Burhan Gürdoğan, tasfiye çalışmalarına ilişkin olarak şu bilgileri verdi: «Bankerlerin alacaklaruıın tahsllinde bazı güçlüklerle karşılaşıyoruz. lcra İflas ve Usul Kanunu uygulamasmda değişiklik gerekli. Bu amaçla yirml tasfiye kurulu görüş bildirdi. yeni kararname hazırlıklarında bu görüşlerin dikkate alınmasını bekliyoruz.» Tasfiye kurullan yetkilileri, sorunun «banherlere borcu olanlaruı, bu borçlarını tahsil etmek» olduğunu belirttiler ve ysni kararnamemn bu açıdan önemini vurgulayarak şunlan söylediler: «Yasa gücündekt kararnameyle, bankere borcu olup kurullara bildirmeyenler, 37 yıl arası hapis cezasıııa çarptınlacaklar. Borçlanna da ayda % 10 ceza faizi uj'gulanacak. Ancak şimdiye kadar bankere bor cu olup da bildirenlerin oraıu "o 1015 dolaymda.» (Baştaratı 12. sayfada) mesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında tutuksuz sanık Dursun Çapraz'm sorgusu yapıldı. Samk suçlamaları kabul etmedi. Savunma avukatı İsmall Hakkı Altan tarafmdan okunan ortak dilekçedfl dosyada delil olarak gösterilen basılmış eserlerin Basm Yasası'nın İlgili maddeleri uyannca okunmaması istendi. Mahkeme bu istemi reddedarek «Tek Cephe» adlı dergiden başhyarak delüleri okumaya geçti. Söz alan samklar 12 Eylül'den sonra yayınlanan derginin yayımı sırasmda kendllermin gözetim altında olduklarını belirterek, çıkaranlan belli olan dergldekl yazflann kendilerini bağlamadığını söylediler. Duruşmada okunan «TİP Program ve Tüztiğü»nün aleyhe delil olarak sayılamıyacağmı savunan samklar program yg tüzüğün Anayasa Mahkerrtesi'nin denetiminden geçtiğini ve partinin kuruluşundan kapatüdığı 12 Eylül Harekatı'na kadar yasal olarak uyguladığını savımdular. 14 ekim 1979 seçimleri öncesinde, Radyo ve TV'de TÎPIilerin yaptıklan seçlm propaganda konujmalaruıı içeren kitap konusunda, bazı konuşmalarla ilgiU açüan davalar olduğunu söyleyen samk Vedat Baranoğlu, «suç işlenmfş İse hukuJd sorırmluluk konuşan kişiye aittir» dedi. Avukat Rafet Aksoy söz alarak tutuklu ssmklann tahllyo lerini istedi. Aksoy suçlamaların somut olaylara dayanmadığmı davada düşüncenin yargılandığını belirtti. Yol İs TIP davası Erzurum'da 53 Vlze Gıda San. ve Tlc. A.Ş. 64 Glmtaş Kablc Sanayll A.Ş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog