Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 27 AĞUSTOS 1982 İktidarm I R AUÇA ."Değişim''de en canalıcı 1 sorunu iktisat siyaseti alanmda 2Fransa'ıun Avrupa içindeki istisnaî durumu ıse, ancak 1968 Mayıs'mın sıcak siyasal ortamının bu toplumu nasıl dennden sarstıgı ve etkilediği gö?önüne almırsa anlaşılabilir. Bir öğrenci hareketi olarak başlamakla birlikte. çok kısa süre içinde, belirlenmiş toplum biçimini sorgulayan kitlesel bır olaya dönüşmüştür Mayıs 68 hareketi. Sekiz milyon isci greve gidiyordu bu dönemde: bu, tarihin en büyük grevi idi. 1968 sonrası Pran sa'sı. De Gaulle'ün «giiçlii devletinin» toplumsal taba nmm gittikce zayıfladığı fcîr toplumdur. Olaylarm hemen ertesinde gerileyen sol, 1972'de imzalanan Ortak Programm da etkisiyle, fcüyük bir atılım yapmıştır. 1969 Cumhurbaşkam seçıminde FKP adayı %22, SP adayı ise %5 olmak tizere, toplam sol adaylar %27 ora nmda oy aldığı halde, 1974 seçimlerinde solun ortak adayı Mitterrand ikinci tur da %49 oranında oy topla Jmıştır. Burada ortaya cı;kan sonuç şudur: Fransa |solunun Avrupa lçindekı ! istisnaî durumu, temel ola ( rak bunalım öncesinden kay jnaklanmaktadır. Gelenek;sel işçi sımfı partilerinin bunalıma karşı bir tepkisi nl değil, işçi sınıfında bu nalım öncesinde başlayan bir radikalleşmeyi kanalize etme çabasmı ifade eder. Hem ortak program, hem de solun 1974 seçimlerindekl büyük atılımı bunalım öncesi döneme aittir. 27 AĞÜSTOS 1932 O Yüksek Beden Terbiyesi Mektebî 150 bın Ura sartıyla Ankara'da Maarif Vekaleti taratından meydana getirilen Yüksek Beden Terbiye si Mektebinin bu sene açılacagını memnuniyetle haber aldık. Bu husus da yaptıgımız tahkikattan şunları ögrendik: Biri hazırlık dıger ikisi mesiekı olmak üzere müessesenin tahsil müd cieti altı sömestr yani üç sen^dir. Mektebın tedrısatına ve teşkılatma bas miıtettış Sehm Sırn Bev memur edilmiştır. Mudürlügüne tsveç'te tah silinı bıtırmıs olan Nizamettjn Rıtat Bey getırılmıştır Bilrumle spar ttdrıssatı Çekoslovakya'daıı getlnlen bıı mütehassısa verılmıştır TababetP. terbijeye. musıkiye ait derslerın mu allimlerî tayin edilmiştır. Muallim mekteplerı mezunlarından en az bır •ene muallımlık etmıs olanlar hazırlık sınıfına müsabaka ıie alınacaklar ve üç senedp lalısiü tamamlaya caklardır. Lıse mezunları ıse müsabaka ile dognjdan dogruya meslek sınıfina gıreoekler ve ikı sfne tahsil gorecek lerdır Mektebt bitirerıJere Use mualltmı hak ve ımtiyazları verilecektir. Aday ların vücut kabılıyetlenne itına edılecek 25 5'aştan büyükler mektebe ahnmıyacaktır. Etkı kurs mezunları icın gelecek sene aynca ıkı sömestrtık kurs acılacaktır. Bu sene kızlar şubesı açılmıyacaktır. Bu kıymetli müesseseyi me.vdana getiren Maarif Vekilini takdir VP tebrik ederız # Türk Dili Kongresi Lisan meseleleriyle meşgul olan yazarlarm ve Türkçe hocalarınm katılmasıyla yakında îstanbul'da buyük bir dil kongresi toplanacaktır Türk dili kongresınde mühim ve müs pet neticeler alınacağı kuvvetle ümit edilmektedir. Dil heyetî azası halen Yalova'da meşgul olmaktadır. VALERY GİSCARD D'ESTAING: O da kemer sıkma programından yanaydı ancak Mitterrand yönetimine kötü bir miras devretti. osyalist Parti'nin önerdiği ve FKP'nin de genel çizgîleriyle katıldığı iktisat sîyasetinîn tipikbir «Sol Keynesci» strateji olması, önceliği, işsizlik sorununun çözümüne veriyor evletleştirmeier, bîr yandan banka kesiminin, doiayısıyla da kredi dağılımında önceliklerî saptama yetkisinin devletin elinde toplanmasını sağlarken, bîr yandan da ekonomînin bazı güçlü sınaî kuruluşiarının denetimi yoiuyia,devietin sermaye birikiminin hızını ve yönünü etkilemesine olanak hazırlayacak S A Solun iktisat siyaseti oluşturuyordu: 1,8 milyon dolayında işsiz. Mart 1980Mart 1981 döneminde sınaı uretimde '^2.3 gerıleme bu na rağmen C"CH oranmda enflasyon. 1980 yılında 56 mils^ar franklık <o donemîn kuruyla 11 milyar dolar dolayındai bır dış tıca ret acıgi 9 Peşte'de son Türk Valisine heykel Peşte Belediyesı Peşte'deki son Turk Valısının hatırabinı yaüetmeU ıcin btr heykel yaptırmaya karar vermiştır. Heykelın re^mı âyılışı 2 eylülde yapılacaktır. Bu merasııne Türb Turîng Kulübü de davet edılmiştir. Esasen tedavı maksadıyla Av rupa'da bulunan Kocaelı nıebusu ve Türk Turing Kulup Rejsi Reşıt Salfet Bey bu maksatla 2 eylülde Peşte' de bulunacaktır. D A Solun atılımı ve | bölünmüşlüğü De Gaulle'ün temsil etti ğl toplumsal ittifakm sarsılması ve solun büyük atılımı, sağ blokun parçalan masma ve De Gaullecü Cumhuriyetçi Birllk fRPR) ve Giscard'm ÜDF'sinin farklı stratejiler izlemesine yol açmıştır. 197881 arasmda solun foölünmüşlüğüne rağmen, gerek 197277 döneminin yarattığı dinamizm gerek Giscard'm çalışanların çıkarlarma aykırı siyasetleri. gerekse sağm soldan da fazla bölünmüş olması ve başka bazı etkenlerın de bıraraya gelmesı, 1981 Mayıs'mda Mıtterrand'm s.eçimi kazanmasını sağlanıış tır. Aynı yılın haziran ayında yapılan Parlamento seçimlerini de sol (özellikle SP'nin oylarında muaz zam bir artış gözlenerek) ezici bir çoğunlukla kazan mı^tır. Böylece sol. on yıl dır birlikte veya tek tek, ça lışan kitlelere vaad etmekte olduğu «değijjim»! gerçekleştirmek ıçin elverişlı siyasal koşullara kavuşmuş gibi görünmektedir. Nasıl bır «değişim» uygulanacak tır Fransa'da? Başlangıçta ki soru budur. âol ürtidann Fransız top lumunda büyük bir umuda ve olumlu beklentilere yol açtığı herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir gerçek. Derin bir iktisadi bu nalım m sancılarını yaşayan bu topluma sol iktidar temel olarak iki şey önerlyor du daha iyı yaşama koşul ları ve yeni haklar. Buna bır de dış politikayı eklemek mümkün ama biz bu konuyu yer darlıgı dolayısıy la bir kenara bırakacağız. £ . Miras içaçıcı değil Bunalımm etkilen gözonüne alındığmda, iktisat siyaseti alanının yeni iktidar açısından en canalıcı sorun olduğu ortaya çıkar. Sol hükümetin, Giscard yo netiminden devraldığı miras hic de iç açıcı değildir. 1958'den sonra. AET çerrevesinde modernleşen ve dışa dönük bir nitelik karanan Fransız kapitalizmı, dünya bunalımı bastırdığın da, gelişmiş kapitalist ülke ler arasında, ABD, F. Almanya ve Japonya ile karşılaştırıldığmda, ikinci sınıf bir iktisadî güç olmak tan hâlâ kurtulamamıştı. Bunalıma ilk tepki. coğu ülke ile birlikte. De Gaullecü Chirac'm Başbakanlığin da Keynesci bir siyasetten geidi. Bu başarısız si yaset Chirac ile Gıscard arasmda yeni bir ayrılıgm konusuydu. Daha çok orta ve küçük sermaye ile orta köylülükten destek alan Chirac'ın karşısmda Giscard vardı. Büyük sermaye nin kentsel, yeni kücük bur juvazi ve üstdüzey ücretlilerle ittifakmı temsil eden Giscard, geleneksel üretim dallarından ilerı teknolojı li dallara doğru bir yeniden ınşa stratejisini uygulamaya koymak amacıyla. bir kemer sıkma programından yanaydı. Clıirac'm yerine 1976'da başbakanhğa getınlen. Giscard'm deyişiyle «Fransanm en büyük iktisatçısi, hiç olmazsa en büyüklerinden biri» olan iktisat profesörü Barre'm ar dı ardma uyguladığt planlar kısa dönemde. FranMZ ekonomısinde bunalımın derînleşmesi gibi yararlı bir sonuc doğuracaktı. «Filozofkral»ın i?lediği ürkek yeniliberalizmin sonuçları. 1981 Mayısı'nda iktidardan aynlırken şöyle bir tablo Sosyalist Parti'nm onerdiğı Cve FKP'nin de gene' cizgileriyle katıldığı) iktisat siyaseti stratejisi tipik bır «sol Keynesci» strate.]' olarak nitelenebilir. Birkaç noktada özetleyelim bu stratejiyi: fl) Birînci öncelik. işsizlik sorununun co 7üraüdür. SP'nin seçim bildirgesi nıteliğini tasıyan Sosyalist Tasarı başlıklı mc tin bu konuda cok iddialıdır: «Evet, tam istihdam olanakhdır» (s. 173). (2) Işsizligi yenilgiye uğratmakacısmdan solun öngördüğü temel öniem, ekonomiyi genişletici bir siyasettir. Toplam toplumsal talebi artıra vak ekonomiye hız kazandırmak ve bu yoldan uyarılan yatmmların artışıyla büyümeyi sağlamak sö?konusudur burada. (3) Toplam talebi artırmanm ana yolu ise, calışan kitlelerin gelirinin ve tüketiminin yükseltilmesinden geçer ba stratejide. (4) Yaklaşımm diğer bir ögesi kamu harcamalarını ve kamu işletmelerinin yatınmlannı artırmaktır. (5) Talebi geliştirmenin yanısıra. işsızlikle mücadelenin ikinci bir yolu olarak da çalışma sliresinin kısaltılması öngörülmektedir: bu suretle doğacak gpreksinimin karsılanması • cin yeni işciier işe ahnacak tır. PP ve FKP. iş haftasınm tedricî olarak 35 saate indirilmesi sürecinde. ilke ol'rak ücretierd" kısmtı olnıamasını savunrouşlardır secımlerden önce. (6) 8un'ara ek oîarak öngörülen devletleştirmeier, bir yandnn banka kesiminin, dola"isiyla da kredi dağ;i(mında öncelikleri saptama yetkisinin devletin eHnde toplanmasını saplarken. biyanîan da ekonominin bazt güclü sınaî kuruluşlarıniü denetimi yoluyla. devletin sermaye birikiminsn hıyını ve yönünü etküemesirte olanak hazırlayacaktır. Sol hükümetin birind yıh boyunca bu önlemlerm hemen hemen hepsi uygulanmıştır. Daha parlamento secimlerinden önce. asgari ticret derhal %10 oranmda yükseltilmiş, yeni iş alanları yaratmak amacıyla 1981 yılı devlet harcamalarmm 6,8 milyar Frank artırılması karar altma ahnmıştır. Ardmdan, ücretli izin hakkı. dört haftadan beş haftaya çıkarılmış. yasal iş haftasmm. 1985'de 35 saat hedefine varmak tizere. ilk yıl için 40 saatten 39 saate düşürülmesi gündeme getirilmiştir. Devletleştirmeier. önemll engellemeiere rağmen. altı ayhk bir süreç sonunda yasalaşabilmiştir. Kısacası, ücretlllerin v» emeklllerin gelirlerinin yükseltilmesine ve devlet harcamalarmın artırılmasına dayanan bir genişleyict siyaset uygulamaya konmuştur. (günün ilanlari) O Sesli ve sözlü Hn son sistem seslı ve sözlü ma kınalarla donatılmış olan Asri Sinema pek yakında kapılannı açıyor Yeni müdüriyet. Elverişli fiatlar. # Katran Hakkı Ekrem Göğüslerı zayıf olanlardaki öksürüklere büyük ehemmiyet verilmelıdir. Katran Hakkı Ekrem verem tehlıkesının önüne gecer. Otuz seneiik tecrübe. d Varşova'da memurlar grevî Varşova 26 (a.a.) Beîediye ıda resinın 12.000 kişiden meydana gelen memur ve müstahdemi, alacakları olan haziran ve temmuz ayhklarınm odenmesine beledij'e idaresi ni mecbur etmek icîn bu sabah grev yapmışlardır. Bugün, beledıye vezne dairesinden başka bütün beîediye bü roları kapalı bulunmaktadır. # Dr. Hafız Cemal Dahılîye mütehassıst. Cumadan başka her gün saat 2.30'dan 5*e kadar İstanbul'da Divanyolu'nda 118 numaralı hususi kabinesinde hasta lannı kabul ve tedavi eder. Teleîon: 22338 SAJIUK BAHÇELI EV (ESKİŞEHİR'de) Eskışelıır Çiiteler Caddesı Alanönü duragında, cadde üzerinde bulunan uç cepheli 287 m2 alan uzerine ınşa edilmiş bahçeli ev sahibi feliyie acele satılıktır. Müracaat: Eskışehır Tel: 14 077 t5tanbul Tel: 27 32 80'den Aykut ILAN FATİH 2. ASLÎYE HUKUK HAKİMLIGİNDEN 981/520 Davacı Canan Sular vekili tarafmdan davalı Ha nefi Sular aleyhine açüan boşanma davasmda: Davalı adına yapılan tsbligat tebUğ edüemediği gibi zabıtaca yapüan araştırma da netice vermedıginden ılanen davetiye teblığine rağmen de duruşma ya gelmemış olduğundan bu kerre ilanen gıyap ka^ ran tebliğine karar venlmiş olduğundan duruşma mn bulunduğu 18.10.1982 gü nü saat 10.00'da mahkememizde hazır bulunnıası veya bir vekile kendisinl temsil ettırmesi gıyap kararı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12.8.1982 (Basın: 8950) birliksan Abone kabulur edilir. Kullanılmış makina alınır. BCRO MAKİKALAM TAMİR MERKEZİ anBfara.. anhara.. anh ara.. anhara.. anha. Müserref HEKİMOGLU Geçen pazar Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen Anayasai semineri izledım. Sabahtan akşama dek surdü konuşmalar. İlber Ortaylı, Fazıl Sağlam. Oya Tokgöz, Nermin Abadan Unat, Cahit Talas, Alpaslan Işıklı, Cevat Geray, Bilsay Kuruç, Ülker Altan, ve ODTÜ'den Yakup Kepenek, Danışma Meclisinde tartısılan taslakla ilglli görüşlerini açıkladılar. Yanımda eski Milli Birlikçilerden Suphi Karaman oturuyor. 1961 Anayasa tartışmalannda çakı gibi bir kurmaydı Karaman. Şimdi biraz yaşlanaı. ama en azından o gün saçlannm boşuna ağarmadığını hissetmiş olacak. Genv bilim adamlannı dinlerden gözleri yaşanyor, sevgiyle saygıyla gülümsüyordu. Gerçekten guzel saatler yaşadık o gün. 1961 Anayasası'nm getirdiği düşünce ortammda yetişen kuşağı dinledik. O düşünce ortamım geliştirmek için verilen savaşı yaşadık. Anayasa yapmanın kimsenin teKelinde olmadığım hissettik. Bu oturum Siyasal Bilgiler Fakültesinin toplantısında değil de açık havada, bir alanda yapılsaydı diye düşündüm zaman zaman. Ya da konuşmalan TRT aktarabilseydi, Danışma Meclisinde görüşülen taslağın öngördüğü tabloyu herkes daha iyi görurdü. Bilimin ışığında açık saçık belirdi bütün çizgiler. Nasıl bir iktidar modeli öngörülüyor, bu modeli korumak için neler gerekiyor, kimlerin hakkı ve özgürlüklen sınırlanıyor, jvice anlatıldı kursüde. Genç bilim adamları öyle sert bir dil de kullanmıyor hatta seslerinl bile yükseltmiyorlar. Yeni bir tür Mer m a r k a yazı h e s a p teksir ka^a ve elekro nik hesap makinaları tamir ve bakımı. Anayasa Bilimin Isığında bu, düz bir konuşma, konu giderek tırmanıyor, bir ressamın tablosuna son fırçaları atması giDi. Orneğin sendikalan ekonomik ve sosyal sorunlann nedeni olarak görenlere, ekonomik ve sosyal sorunlardan ne anlaşıldığını soruyor Doçent I<?ıklı. Geniş bir tarih perspektifi içinde bakılmca sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlayarâk ya da baskı altında tütarak ekonomik ve sosyal sorunlannı çözmüş teK bir toplum gösterilemeyeceğini belirtiyor. Sonra da 19631980 yülanndan örnek veriyor. O dönemde iş kazalan yüzünden kaybolan lşgünü sayısı, grevler yüzünden kaybedilen işgününden daha çok ülkemlzde. Cevat Geray'ı dinlerken toprak reformu, kamulaştırma ve Kiyı yagması konulannda kimlerin çıkarlan korunuyor çok iyi anlıyor insan, Danışma Meclisinin kimi üyelerini çoğunluğun değil belli bir azmlığın avukatı rolünde görüyor sahnede. Onların çıkarlan ugruna ne ödünler verilebileceğinl, büyük çoğunluğu ne ölçüde özveriler beklediğini geniş boyutlanyla sergiîedi Profesör Geray. Bilsay Kuruç, çıkarlar konusunu biraz daha vurguladı. Önce bu taslağa Türk toplumunun bir t)ütün olarak kalkınmasından umut kesen bir anlayışın egemen oidugunu söyledi. Sonra gelir bölüşü müne dzel kesimin aşın ıstekleri doğrultusunda bakıldığını belırtti. Bir aralık Planlama Müsteşan da olan Bilsay Kuruç, kalkmmanm koşullarım, olanaklarmı. guçlüklenni uygulamada da yakından KOrmüş. yaşamış bir kişi; onu dinlemek çok ilginçti doğrusu. Demokrasimn ekonomik temelinin sağlıklı bir gelir bölüşümünde yattığım anlattı uzun uzun, çağdaş uygarlıgın ve demokrasinin dengeli ve orantıh hakiara ve çıkarlara dayandıgını söyledi. Cumhuriyetin ekonomik temeli kalkınma politikasına dayanırken bunalım ve kemer sıkma poiitikasını sürdürmeyi öngörenlerin düşünce biçimini ortaya koydu. Türk toplumunun kalkmmasına ambargo koymak isteyenlere güzel bir uyarı... Ashnda karamsar bir tabloydu seyrettiğimiz, ama kürsüde konuşanlar o tabloyu çizenlere bıraktılar ve Türk toplumunun beklentileri doğrultusunda bir Anayasayı savundular. Azınlığa değil voğunluğa, geriye değil. ileriye, bunalıma değil barışa dönük, aydmlığa yönelik, kemer sıkmayı değil kalkınmayı öngören bir Anayasayt savundular saatlerce. Siyasal Bilgiler Fakültesinin geçmişine, geleneklerine, ilkelerine yaraşır bir seminerdi bu. Tüm öğretim üyeleri izlemese de. bu bilim ocağını geçmişten geleceğe tüttürenlerin cesur soluğunu duyuyordu. Bu sabah Turgut Özal'm bir parti kuracağını okuyunca pazar günkü konuşmalar yeniden cmladı kulagımda. her şey verine oturuverdi. Danışma Meclisinde öngörülen siyasal iktidar modelinin parti başkanı da hazırmış meğer. YUksekkaldırım Cad. Olive Han No: 30 Kat 3 No: 16 KARAKÖY 43 72 58 ?: Kıınılu» YıldönümO Tötk Resmıncfe İnsan ve Portre" seıjısiyle kullanıyor Kasıın 1982 rasimsatmakistsy«n)6riçir| BANKERLER HiSSE SENETLERİ TAHViLLER BANKERLER" HiSSE SENETLERİ TAHVLLER ARANAN HİSSE SENETLERÎ ANADOLU CAM BAĞFAŞ Kurtuluş Cad. 191 B Sinemköy 40 47 83 Resim restorasyonund* sürekli çalışacak eleman aranıyor YARIN: Yeni bir demokrasi için BODRUM T.MT OTEL 19.900.TL. MARMARİS SultanSarau Motel ^ 19.900.TL. SEKETUR OTEL FETHiYE KORDSA NASAŞ NUH ÇÎMENTO OLMOK MENKUL SARKÜTSAN StFAŞ " DEGERLER TOZ METAL BANKERLtKve MEBAN YAYINLARI FtNANSMAN A.Ş. Para Dergisi Türkiye'nm en önde gelen finans dergisi ' Sermaye ve para pıyasalan ..(Shatl Bankacılık ve bankerlik sektörlen ve Türk ekonomisinm gıKayıtlı Sermajesl: dışatı bakkında etraflı ve ay500.000.000 TL. dınlatıcı bilgiler verir. Ödenmiş Sennayesl: Memlekettmizin başlıca yöne300.000.000 TL tıcüennin görüş ve önerilerini MERKEZ: Istiklâl Cad. Oda her sayısında sizlere sunar. Ayda bir kez yayınlarur. kule îş Merkezi: No: 286/A Ryaö: 200 TL. Tel.: 45 12 50 (10 Hat) Telex: 24124 MEBAN TR Para abonelerine aynca ME Tahvil, hısse senetlen ve BAN Sermaye piyasası bülteni mevduat sertifikalaruıı alırız ücretsiz gönderilmektedir. ve satarız. Bu konulara lhşkin Hisse Senedi Nedir? tüm işlemlerinizde MEBAN Piatı: 25 TL. uzman kadrosu hizmetinizde Tahvil Nedir? dir. Fiatı: 25 TL. MEBAN 451250 ÇÜKÜBOVA E I J E K T R I K Kurtuluş Cad. 191/B Sinemköy Tel: 40 47 83 ÇAĞRI Kooperatifimizin olağan Genel Kurul toplan tısı 12.9.1982 günü saat 10'da Tarabya Camii Konferans salonunda ya pılacağı, toplantıda eksenyet olmadığı takdirde ikinci toplantmın 26. 9.1982 günü aynı yer ve saatta yapılacağı, gündemin davetiye ile sunu lacağı ortaklara duyuru lur. S. S. TARABYA SAKlNLERt TÜKETtM KOOPEBATM tdare Heyeti tlAN VSLLA OTEL 13.900TL 30000TL. «Dağlanndan bal, ovalanndan yag akan ülke ÖREN> (Yunan Mltolojlsinden) Geleneksel konukseverllgtmlzi Cennet Oren'de bizimle paylaşm. 2 Kişi yatak kahvaltı 2 Kişi tam pansiyon 2180 TL. 3750 TL. BAKIRKÖV 1 NCI SULH HUKUK HAKtMLlGtNDEN Dosya No: 982/985 Mahkememizin 24/8/982 tarih ve 982/985 esas ve 982/925 sayılı karan ile kü çük Yıldız Gfflel"e Ablası Fatma GUlel vasi tayın edil miç olup iş bu karara itirazı bulunanlann kanunı süresi içinde itiraz edebilecekleri itiraz vaki olmadı ğl takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (Basın 8951) Ferhan Şensoy'un yapıtlan Sahları da Vururlar Afitap'ın Kocası Istanbul Kitapçılarda DİŞ TABÎBÎ ORHAN TÜZÜN Levent, Guverctn durağu Gazetecüer Yapı Kooperatifi C/3. Blok, D: 7. saat: 913. TeL: 64 5725. Randevu alınması riea olunur: Oç makineli Cağaloğlu'nda SATILIK MATBAA komple lottl Wwtt 21.900.TL Datça Aktur'da Villalar ö » « Ot<*«i»f fkr»mi»r *• vV»rgller d»h»dlr fİARBAROS BULVARI35/5BEŞİKTA; H.26105 Orta Oyuncuları Yayınları Gündüz; Klodfarer Cad. No: 24/3 Türbe IstGece: 710673 «611074 61822661 22 81 Irtlhat AİMntur 3761OT Daha fazla bilgl ve rezervasyon İçin Istanbul Tel. 61 31 67. ören Tel. 343.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog