Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

27 AĞUSTOS 1982 Cumhuriyet 7 ABD'Lİ HUKUKÇULAR NEDEN GELDİ? Türkiye'nin tutumu,, mu ,,durumu,, mu görüsüldü ANKARA (Cumhurivet Biirosu) Resmi bir görevle Türkiye'de bulunan ABD'li iki hukuk çu Türkive'nin Avrupa Güvenlık ve îşbirligi Konferansı (AGİK) içindeki tutumunu mu ögrenmeve Reldiler voksa Konferans kararlannın uvKulanma sı acısından durumunu mu? Hatta başmdan berı Ankara' da resmi ve sivil kesımden bır kelerce eleştirîlmesi AGtK için açılacak olan AGİK Konferansı'nın izleme toplantılan 6n deki Batı dayamşmasını zedecesi «Türkive'de ne olup hit leyebilirdi. 'A AGtK toplantısı dışmda, tiğini» öğrenmekti. Avrupa'daki ölçüde olmasa da Olan biteni Ögrenme amacı, ABD'de çiderek Türkiye'ye döhukukçularm konusmalanncian niik bazı eleştirileri Eetirdianlaşıldıgma eöre, üc noktadn Dışisleri Bakanlıgı'na baküırci sözlenmrktevdi. Tttrkiye'ye özetlenpMHrdr sa, hukukçular Türkive'nln vapilacak ABD yardımı konçre AGtK İçindeki tutumunu ög1 Türkiye, Madrit Konrp. de önümüzdeki avlarda Röriirenmek istiyorlardı. Ancak, hu ransı'nin bıından Snceki siisüleceğinden bnrada eetfrilekukculann temaslannm içerirekl) toplantılannda noeıı Blo rek pleştirilere karsı çlmdtden ği ve vönelttikleri sorulara baku tarafmdan konu edilmi$tl. bîr hazırlık yapılması cereklly. kılınca, bunun Türkive'nln zaBatılı filkeler prubu Polonva s o di. ten bilinen tutumunu ÖÇrenrunu üzerinde Sovyetler BirHmenin ötesine eectigi kolavlık' gî'ni snçlayınca Doeu Blokn Bu çerçevede de iki hukukçula anlaşılabilirdi. tilkeleri do ağız birll&i etmiş nun hazırlayacaklan rapor val cesine TürldyeM masava getir mzca kongredeki AGÎK Komitşte, tenki d e bu noktada olmislerdl. Bu ütkeier arasında tesi"ne değil tnsan Haklan K o du. Ancak. bu tepki bir AvruSovvetler Btrllgl. Polonva ve mîtesi'ne de gidepek ve TUrkipa Konsevi'ne gösterilen tepDofcu Mmanva vardı Sitndt ki eibi vansıtılmadı. Bir «aze veniden baslavarak o'nn iM.id ye've vardım sörüsmeleri birasmda da dikkate almacak. tede cıkan, «AGtK He tlsrt'i rit konferansmda Doğu Bloku ABD'li hukukçular resmi ve Tiirk enriislerini almak için vpnirtpn Türkive konusunu asivil temaslarında su sorulara eeldiklprl hlldiHİpn fki Amfricabilirrii. yanıt aradılar: «Yen! Anavasa kalı hııkiıkciınnn aslmda Tür. 2 Başka belırtilere Eörp de, nasıl bir sfstem (retirtnektedir? klve'drk! Iskencp trtdiîilarmı v e Basın ö^ıtiırlükleri ve polHlkaTurkıve'nm Madrit konferansm azınliklar konu«nını» inrp'edîkrıların özçfîrlüklerl ne dıırıımleri santanmıstır. Ournm teo da bazı tskandinav ülkPİennce Plestinlm°<îi ola.sılıâı vardı Tnr dadır? Sendikai özısürlüklpr kfvle karşılanmıctır» vnlıtnrJakiye'nin Madrit konferansmda komısunda ne eihl diizenlemeki hfiher üzerine eörüsienri birlikte tavır a'dı&ı Batılı üller nnKÖrülmpktedir? AvukatlasordııSiimuz dışisleri vetküıleri, «livil keslmte ne eön"ı«!tBk. Iprinl hllpmevİ7 resmt tema«larda Tiirldve'nin AGtK «cfndekî tutnmu kpndilerine anlatıl mışdr» dempklp vptindÜPr Ov sa ABD'li huknkcuların bu konulan resmi cpvrelere actıkları da aynı haberde bildirilmiştı. Getirilecek yabanci öğretim üyeieri, Türk öğdizi sahsivetle eörüsmeiPrde bulunan önceki akşam İstanbul'a geçen ABD'li hukukçiıların tazla büvütülmemesme özen gösterilen zivaretleri bu soruları beraberinde getirdi. ra baskı var mıdır? DtSK davası ne şekilde sevretmektedir? tn> san haklan ihlalleri tddtaları ile Uglll durum nedir?» ABD'li hukukçulara Ankara'da Türkive'vi 12 Evlül'e getiren koşuilar, 12 Evlül sonrasmdaki gelışmeler ve demokra siye dönüş çalışmalan üzerinde bilgi verildi. Hukukçular Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Slde ve tlhan örtrak ile t«mas ederek resmi gorüş açısını aldılar. ABD'li teknlsvenler halen hapishanede bulunan, feshedılen CHP'nin eski Genel Başkanı Biilent Ecevit'in durumu hakkın da da bilgi toplama Reregıni duydular. ABD'nin Ankara'daki büvük elçisi Robert Strauısupc de, hukukçular için sırarlı katılım lı bir davet verdi. Cumhurlyet muhabinne Razeteci olarak izİPme izni verilmeyen davPte pskı nolitikacılardan Deniz Bay kal, Nuri Baver ve Cevdet .\kn l ı davetliydıler Mr. Robin Broadbank eçtığîmiz gunlerde Dışişleri'ne başvuran bir Ingilîz Atatürk'le ilgili film yapmak istediğini soyledi. îngiliz'in ufak tefek isteklerl de vardı başvurusunda, devlet arşivleri başta olmak üzere, kendisıne resmi bazı olanaklar tanınmasını da istıyordu. Öyle ya bir ulusun varoluşuna ışık tutan bir lıderln filmini yapacaktı. Bu başvuru üzerine Dışisleri Bakanhğı Enformasyon Daıresinden bu Işlerle uğraşan bır yetkili. ilgili kamu kuruluş larının yetkllerini apar topar toplantıya çağırdı: Kültiir ve Turizm Bakanlığın dan, Basın Yayın Genel Müdürlüğttnden, TRT'den ve de Dışisleri Bakanlığmdan yetkilller toplantıya ucu ucuna yetiştiler. Toplantıda Mr. Robln Boradbank'm kim olduğu sorusuna yanıt arandı. Kimdi bu tngiliz yapımcı Atatürk fılmi yapacak? Istanbul Valiüği sokağa cıkma yasağı üe ilgili önlemleri acıkladı İS1ANBUL, (THA) Eylül 1982 pazar eünü tiitn vurtta seçmen vazımı ıle ilgılı uygulanacak olan so kağa çıkma vasağı plan ve onlemlen tstanbul Va Jigince acıklandı. 5 Eylül pazar günü yapılacak yazım ıslerinden dnlavı. vurttasların va/ım bncesi ve yazım günü her tiirlü basvurulanm karçıiamak amacıvla bir «Valilik trtibat Rürosu, kurulduğu bıldınldı. Valilikçe yapılan açıklamada kamu ve özel hastanelerin acıl yardım servislerinin görev başmda bulunacaklan, nöbetçi eczanelerin açık olacağı, ayrıca Yeşüköv Hava Limam, Karaköy Sırkeci ve Haydarpaşa iskele ve istasyonlannda birer ambulansın hazır bulunaca&ı belirtıldi Açıklamada en seç 4 evliıl cumartesi eünti, halkm pazar çününun temel Eida ve ihtivac tnaddelerinın almması icln her tür lü önlem almacagı, < u *martesi günü dükkanların saat 22 00'VP kadar açık fırmlann tatn kaoasiteyle çalışmaları belediveierce saglanacağı ve avnca sokağa çıkma saatlerl lçlnde cenaze definlerinin yapılamayacağı ifade edildi. Valiliklerce alınan diğer önlemler ise şövle: «Snka£a çıkma yasağınin kaldırıldıjh ilan edillnreye kadar banliyö seterlerl vapılamavacak ve istasyona eelen vabancılar izln belgeli araclaria fconaklayacakfarı yerlere gön derüeceklerdir. Denlzciilk Bankası ve De n!z Nakliyat Geneı Müdürlüğü'nce yasak saatlerl 1 ctnde Denîz Yoilan îşletmesi'nce, Sehir Hatlan 11e Yalova, Çmarcık. seferlcrl yapılamavacaktır. TUrk Hava Yollan ve Devlet Hava Mevdaniarı îşletmesl Genei Mödürlük lerince, ic hatlarrtan ıtelen yolculardan, koreHplomatik ve acil safclık nedenlerl olanların uysnın tertiplerle konakliima verlerlne veya tedavi enrecekleri kur»nn'ira gBnderileceklerdir.» îstanbul valılıSi avnca konuvla i'çıM berhancı bir sorunun crviiTTpnmesı nma oıvla vurttaşiarın aravahilfeklert lüzumlu telefonla G Yabanci öğretim üyeieri için bir kararname hazırlandı beklenıyor. YÖK tarafmdan hazırlanan tasarıda, yabanci uyruklu okut man ve öğretim üyelerine verilecek ücretler oran olarak balırtildi. Du oranlarda Türk oğretim üyeieri ve okutmanların ücretleri esas alındı ve yabancı uyruklulara aynı karıyerde olan Türk uyrukluların Ucretlerinin bırkaç mısli ücret venl mesj öngörüldü. Buna göre yabancı uyruklu bğretim üyeieri ve okutmanların Ucretleri Türk uyrukluların ticretlerimn 1 ile 3 misli arasında değişen oranlarda olacak. YÖK'te yapılan değerlendır meler sırasında, emeklı durum da olan tngiliz öğretim üyele rınin durumları da gözönüne alındı. tngiltere'de emekli bir öğretim üyesinin ayda 200 300 sterlin, yaklaşık 6o 90 bin lıra aldığınm öğrenilmesi üzerine, emekli öğretim üyelerinın Türkiye'ye getirilmesi konusu üzerinde durulmaya başlandı. Bakanlar Kurulu'ndakı kararname, halen TürMye'de bulunan az sayıdaki vabancı uyruklu okutman ve öğretim üye lerlni de içeriyor. retim üyelerinin en az iki katı ücret alacak. Zivaretin icerigfne srirmeden önce iki hukukçunun kim olduk larına acıklik eetireltm. Hurildiğini» Faruk BİLDİRİCİ tngiltere'desöylemesine karşın, kıtkcuiar. Heisinki nihai spr>eişsiz öğretim üyedinin 1975 yılında Hplsinki Kon sı sayısmın bu rakamın çok al ANKAKA IngUtere'den ög feransı'nda kabul edilrnpstndpn tında olduğu ılade edildi. tnretım Uyesi ve okutman getisonra ABD KnnTesi bünvfsingıltere'deki ışsiz öğretım Uyerılmesi ıçin çalışmalar sürerde kunılan «AGtK» Komitesileri sorununun. surdürülen eken, bu öğretim üyelarine venin teknisvenleri. Komiteve Konomık polıtika nedenıyle Arilecek Ucret sorununu çozüm vusturalya ve benzeri ülkelerTemsilcüer Mpclisi tle senatolemek tçin bir kararname haden gelen îngiliz uyruklu öğre dan da altısar üye katıhvorlar. zırlandığı öğremldı. Kararnattm üyeleriyle blrlikte ortaya Konare üyplerine ek olarak Dıs meye göre, yabanci öğretim U çıktığı kaydedildi. ısisleri. Savunma vp TlcarPt. yeleri, Türk oğretım üyelariPfkanlıkian da Komitpvp bi* YASAL BAKINCALAR nın en az iki karı maaş alarer tpmstı^ enndprivorlar S o Ancak yabanci uyruklu öğre caklar. mıc»a AOtK ile Heili kormlan tim üyeieri ve okutmanlannın YÖK tngıltere'den öğretim izleven bu Komite Konerp 11e getirilmesi konusunda yasal v«neHm nrasırır'a ortak bir or üyeieri ve lngilizce dersleri bazı sakıncalar ortaya çıktı. vermek için okutmanlar getırtil Yabanci öğretim üyeieri ve omesine çah$ıyor YÖK okutkutmanlann Türkıye'ye getiri»KD VE manlar getırebilmeK ıçın Ingıl lebılmesı için çalışılırken, esDOGU BLOKU tere'deki bazı kuruluşlarla bır ki bazı yasal düzenlemelerm süreden beri yazışmalarda but ş f e bu oreanda eörev vapan ücretlerin elverişli düzeye getilundu. Bu yazışmalar sonucunve Konere'den maas alan iki rılmesinı engellediği anlaşıldı. da ağustos ayı başlannda Ingil huknkcu. Spencer Olivpr v e Bunun üzerine «Yabanci uyruk tere'deki özel bir kuruluşMartin Sletzlnsrer. Komite adı lu okutman ve öğretim fiyelena Romanva. Yusfoslavva ve A dan 2 temsilci gelerek, YÖK' ri»ne ilişkin bir tasarı hazırlate çeşitli temaslnrda bulunduvusturva'vı kapsıvan bir gezilar. narak Bakanlar Kuruluna sunın snp fiıragı olarak Türkinuldu. Bakanlar Kuruluna suYÖK Başkanı Prof. Doğraye've geldiler. macı'nın «tnçiltere'de 5 bin öğ nulan tasannın yasa gücünde Türkive've gelme nedeni Htıfl kararname olarak çıkarılması retlm görevlisinin işine aon vemüzdeki ay Madrit'te yemden îngiliz yapımcısmın gelmişl geçmişi ve referansları üzerinde durulunca ortaya şu tablo çıktı: Mr. Robin Broadbank, Türkiye'ye turist olarak gelmişti. Ülkemizde kaldığı stire içinde Atatürk'ü öylesine sevmişti ki, hemen bir film yapmaya heveslenmişti. Bir sinemacı olarak tüm geçmlşi ise, îngiltere'de sinema teknisyenl olarak çalışıyor olmasından öteye gecmlyordu. Türkiye'nin kendi yetkin sinemacılanna bile emanet edilmeyen bu konuda devlet desteğiyle film yapacak ve aynı zamanda bir hevesinî tatmin edecekti Bu durumun ortaya çıkması, toplantıya katılan yüksek düzeydeki görevlileri epeyce sınırlendirmiş. Bir yetkilinin, girişimi başlatan Dışisleri görevlilerine sertçe bır çıkış yaparak. böylesine önemli konularda «her önüne gelen yabancının eteğine yapışıp olayı büyütmemesî»nl hatırlattığı söyleniyor. Daha once bir Belçika film şirketıne yaptırılan Atatürk filminin ise hiç de göz doyurucu olmadığı yolundaki görüşler de bu toplantıda dile getirildi. ÇOK NAZİK BİR DİPLOMAT der Türkiye'de konuk, yabanci bır hanım gazetecı, geçenlerde kendisıne yapılan bır yardım önerısi karşısında sevinsin mi, üzulsün mü şaşırdı? Iskandinav ulkelerinden binlerce kilometre yol katedıp de başkent Ankara'da otel bulamamak gerçekten zor bır durumdu. B tR guçlükle karşılaşıldığında uzanan yardım eli herkesi mutlu e Toplu Konut Fonu 'nda para kalmadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Toplu Konut Yasasına gore ekspertizi yapılmış yaklaşık 90 bin konutun ınşaatının devam etmesi içm devletm garanti ettiği kredi ödemesinın yapılacağı fonda para kalmadı"•> oğrpniidi. Enılak Kredi Bankası Genel Müdürü Cemal Kulu, Hazinenin, bankalarmdaki fona şimdiye kadar 24 milyar lira aktarması gerektiğı halde ancsık 4 milyar lira aktardığım, bu paranın ise sıra bekleyen toplu konutlara dağıtıldıgını sovledi. Toplu Konut Yasasında yer alan Keçici birinci maddeye göre. "kspertızı yapılmış toplu konuta dahil kalorıferli evlerin yüzde 12'si, kalorifersiz evlerin Gazetecilik de zor mes lek. Bayan gazeteci ayağının tozuyla yer sorununun çözumunu bır yana bırakarak Dışisleri Bakan lığı Enformasyon Genel Mudurlüğüne koştu. Iş konuşması sırasmda kala cak yer sorununu da dile getirdi. Dışisleri Bakanhğının genç ve bekâr diplomatlarından biri, «aydınlara» yakışır bir davranışla zor durumda kalan bu gazetecıye yardım elini uzattt. Evini paylaşn'.ayı ö yüzde 10'unun sahipleri tarafından kendi kaynaklarınca tamamlanması, geri kalanın ise devlet tarafmdan kredi verü mek suretiyle karşılanması on görülmekteydi. Aynı yasaya gö re bütçe giderlerinin yüzde 5'ı olan 90 milyar Hranın Emlak Kredi Bankası bünyesinde kurular fon'a aktanlması, fonda toplanan paranın ise toplu konut kredisi olarak kullanılması gerekiyordu. Edinilen bilgilere sröre bufrtlne kadar fon'a hazıne tarafmdan aktarılraası gereken paranuı öneır.ü bölümunün aktarılmadığı, aktanlan az bir bölümünün ise tümüyle harcanarak, fonda hiç para kal madığı belirlendi. Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet'e bir açıklama yapan Emlak Kredi Bankası Gsnel Müdürü Ccmal Kulu şöyle dedı: «Konuyla ilgili olan IVIaliye Bakanhğı ile tmar tskan Bakanlığıdır. Biz sadpce aracıyız. Yasaya göre şimdlye kadar fona hazinenin 24 milyar lira akt rması gereldyordu. Ancak 4 milyar lira geldi. Bunlarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşaatının yasal hölümünü tamamlanuş ve devlet kredisi bekleyen toplu konutlar İçin dağıtıldı. Blz aracıyız. Fona pa ra geldikçe, yasalar gereğince sıras* Relenlpre aktanri7. Ancak şimdi fonda par.» yok.» Öte yandan dünya çapında kabul edılen ve Türkiye'nin en büyük toplu konut projesi olan Ankara'daki Batı Kent sisteminde su batmanlan tamamlanan konutlar için 400 milyon lira gerektiğı, onümuzdeki ay bu rakamın 600 milyona, yıl sonuna doğru ise 1.8 milyar Hraya çıkacaftı aksi takdirde, Devlet Başkanı Kenan Evren'in de temel atma töreninde hazır bulunduğu inşaatlarm yanm kalacağı öğrenildi Türkiye'de halen yasaya göre 130 bin civannda kredi iste meye hak kazanan konut sahibi buiunduğu kredi bekteyenle rın ise sayısımn 90 bin civannda olduğu, yasanın ongorduğu kredinm odenmemesi halmde Toplu Konut Yasasının fıılen uygulamadan kalkacağı toplu konut sısteminin de krizin baş layacağı bildirildi. nerdi. Hanım gazeteci, «aydın» diplomatın bu davra nışından hoşnut olmuştu Ancak bu «aydın» kişiye. «yabanci basın mensubunun bir Türk diplomatmm evinde kalması onerisinin yakışıksız oldugunu» anlattı Sözün kısası, gt.rbette kendisine yardım elinin uzanmasına sevinmemişti bile.. «Acaba» diyor gpnç hanım gazeteci şimdı «bu öneri Tıirkiye'yi vabancılara yakından tnnıtma çabalarınm bir parçası mıydı?» Memurlar tras yardımı istiyor Memurlann saç ve sakal traşlarını denetım altma alan yenı «Giyim Kuşam Yönetmeligi» çıktığından berı raemurların berber sıkıntısı çektiğı one suruluyor. Memurlann saç ve bıyık traşlarını gösteren örnek resımlerın Istanbul' dakı çeşith devlet dairelerıne asılmasından sonra. berber sıkıntısının daha da arttığını vurgulayan bir memur, «Yönetmeliğe Köre traş olduğumıız takdirde en az 15 günde bir berbere gitme miz gerekiyor Ancak eskiden anacaddclerde baş layan kuaför salgını. mahalle berberlerine de sıç radı. Eskiden duvannda 2. sınıf berber salonu yazan küçük dükkânlar ka pısına «Coiffeur» yazıp 50 liralık traşı 250 Hraya çıkardı, biz nasıl traş olalım? Tüm memurlann tek diieği 'Devlet Babamızın' her konuda olduğu gibi bu konuda da bize yardım elini uzatması ve yemek yardımı gibi 'traş* yardımı da yap masıdır» dıye yakınıyor. Izmir Fuari'ndan notlar rın, Dışsatım, balyoz ve aşk treni ustünü aşarsa, gücün kuvve hem de çolugu çocuğu bir tın verinde demektır guzel oyahyorsunuz. Fuarda başka hünerJer de Çapı 5 metre olan bir ray var. Gucünüzu değişik şe daıresı içinde olan çocuk tre İZMIB lzmır Fuarı'nın kıllerde ölçebilirsiniz. nıne binmek de 30 hra. Bugeçen yıllara oranla gösterKum torbasına bır yum nun için Aşk Treni hem çodığı en buyuk değışım, paruk atmak olası. Ancak bir cuklara, hem de büyuklere nayırlaşmasındaki hızırj lyikez vurmak 10 lira. Bir de gore. den ıvive artması.. Aşk Trenı'nın bir özelliABD bu yıl Fuara «Birle iki demiri sıkarak kol kuvGazınoların 500 lırayı aşan fıyatlan nedenıyle, ge şik Devletler'de Tıp» sergisi vetınızi ölçebilirsiniz. Üç kez ği de 30 liralık çocuk trenınden sonra, ulkemizın rotar çen yıllarda da görulen, ga ile katıldı. Serginin ilgi çe sıkmak 30 lira. Fiyatlann pahalılıgı ne yapmayan ıkıncı treni olmazıno duvarlan dibindfcki iz ken pek çok yanı var. Bunleyıcılenn artması, değişl lardan bir tanesi de küçük deniyle lunaparka bu yıl il sı. Uluslararası fuar, treniyle, bir makina. Kulübe telefon gi az. mın ikınci yanı... En ucuz ış. boydan boya gazınosuyla. bandıyla. oyunGazinolann çoğu. yanm ları büyüklügundeki bu ma ya da çeyrek kapasite ile kınanın bir de jeton atacak Kültürpark'ı turlayan «Aşk cağıyla suruyor. Ekonomilc yerı var. Jetonu atıyorsun, Treni»ne bınmek. Yaklaşık işlevi ve uışsatıma yonelık çalışırken tzmirliler müzik 15 dakıkalık bir gezi oluyor. yanı mı? Gahba onunla pek gereksinimlerinl Fuar'daki Darma&ını makınanm cukor satış yerlerinde çalan bant bır yerine denk getirdln Hem her yanı goruyorsunuz. ilgüenen yok.. lan dinleyerek gıdenyor mı. hemen bır ibre vucudun Özgün Banat Ykpm Ybnrtım/ Muacafa Oğuz tunar lar. Ancak bu bantlar için dırencim gösterıyor. Harede bir tanesi var kı, büyük ketli mi hareketsız mı oldu ^ BUOÛNE gunu belirtıyor. ilgı topluyor. Başkan Reagan, sergıye Bantın üzerinde «Hüdaverdi Bey» yazıyor. Satıcı gonderdigi mesajda bunu «hür teşebbüsün bir zaferi» nm yorumuna göre bu hem bantın adı. hem dp söyle olarak niteliyor. yenin. Arkasında kalabalık Türk hur teşebbüsü de bir koro var. altta kalmıyor, o da kuvvet 272829 Ağustos gecelerı,2i.1 5 LunaHüdaverdi Bey'in bandı ölçüyor. Fuar'dakı park'm k6narmda «U» şekşoyle başlıyor: Bltetlsr Şan Slneması glçotarinde, linde bir demir var Ters Ayağıma bastin çocuk •aotiB'den ıtıbaren duruyor. Gücünü olçmek is.. Rumellhteari'ncla satılmaktadın Çok kötii bastin çocuk tersen görevli Al şu balyoONEMLI NOl Telı4OB7SB Ayağıma basma çocuk zu kardeşim diyerek vuruCocuğum olur çocuk Hava muhalefetı nedenıyıe yapılamayan Bantı zevkle izleyen Iz lacak yeri gosteriyor. Vuru26 Ağustos persembe aksamımn bıletlen mirliler parayı hemen bastı §unda demır halka «ü«'nun 29 Ağustos pazar aksamı ıçın gecerhdır < 28 42 20 26 26 28 26 22 50 22 01 61 2B 80 88 22 65 28 oldugunu belırtu. Celal BAŞLANGIÇ EVREN, ASTRONOT İRVİN'I KABUL ETTİ ANKARA, (a.a.) Devlet Baskanı Orgeneral Kenan Evren, Apollo 15 uzay aracı ıle Ay'a gıden Amerıkah astronatlardan James Irwin'ı, dün saat 16. 15'de, Çankaya KöşkU'nde kabul ettı. Irwln'in, Devlet Başkanı Orgeneral Evren'e, Ay'a giden Uk astronotlardan biri olarak oradaki gözlemlerını kaosayan kitabını ve Dünya'nın Apollo15' den çekilen bır totoğrafım sunduğu bıldirildi. np alıyorlar. Çunku bantın fiyatı gazıno fiyatlanndan çok daha ucuz. Tathses'm assolist olduğu gazinoya gıdemeyenler de bantı dinlerken. «İnşallah 'ayağında kun dura' vardır» diyorlar. Işte, canavar ABD'nin Philadelphıa henti da dolaşırhen sokahlann özal a catanlar utansın • Doku2uncu kattan düşen kadın öldü İSTANBUL, (a.a.) Kozyağında dün saat 19 45 de bir apartmamn dokuzuncu katından düşen 23 yaşmdaki üç çocuk annesi kadın öldü. Olay, Hatun önal adlı 23 yaşmdaki kadının Kozyagı, Cemü Akdogan sokak 16/1 sayılı yerdeki «Üstaş» apartmanının dofcuzuncu katından betirlenemeyen bir nedenle düş mesiyle meydana geldi. Hatun ÖnaVın düşme so nucu olay yerinde öldüğü bildirildi. •yetküiler olavm soruşturmasının çok vönlü olarak sürdürilyor. "IMURSELÇUK S0N3REStD1h urgut Özal ekonominin «tek adam«ı mevkiinden çeküir çekümez, en verimli çagında kaç yıiını el kapüannda Türkiye'ye bırkaç kuruş toplamah için çırpmarak geçıren bu uzman hişinin eserleri unutulmaya başlandı. Hattâ enflasyon canavannı ülkeden kovmayı başaramadığını, canavarın hendini ustaca gizleyerek kol gezdiğini öne sürenler bile çıktı. Oysa Turgut Ozal'ın canavan kovdugu tartışılmaz bir gerçeh... Bunu yerinde saptamah omacıyla bir muhabır arhadaşımız dunyamn dort bir koşesini gezdi ve sonunda canavarın Türkiye'de bulunmadığını en kesın kanıtıyla ortaya koydu. T Saracoğlu'nun kimliğine ilişkin bîr soru evfik Saraçoğlu. Turkiye'nın Bruk sel'de AET katın da büyükelçiliğini uzun yıllar yapmış bir ki şidır. Saraçoğlu, şimdi üzerinde «Dışisleri Bakanhğı Istanbul Temsilciligi» kımliğini taşıyor. «Dışisleri Bakanhğı İstanbul Temsilcisinin son gunlerdeki «başansı» Dış işleri Bakanlığı'nda tepkiyle karşılandı. Saracoğlu'nun tepkiyle karşılanan «başansı», Türkiye'nin pamuk ipliği ihracatınm kısıtlanması. Saracoğlu'nun böyle bir kararda onemli rol oynaması, Dışisleri Bakanlığı'ndan istifasmın Istenmesine yol açarken, samrız bir sorunun da yanıtı bulunur: «Dışisleri Bakanhğı İstanbul Temsilciligi görevi nasıl bir görevdir?» DEMLf KSekuk Demird T Beraberliğimiz nikah masasında noktalandı. Filiz Akın Sacit Aykut 26.8.1982 Bakırköy "Sevgiyi Resimledîk! FARUK ÇAĞLA'mn OZGÜN GRAFİK RESİM SERGİSİ 27 Ağustos 1982 Cuma Saat: 18.00"den 11 eylül 1982'ye kadar Taksim Belediye Galerisi İST
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog