Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 27 AĞUSTOS 1982 GÜNÜNAYNASI Merkez Bankası kredileri . ANKARA (ANKA) Merkez Bankası'nm kamu ve ö;*el kesime açtığı kredilerm, jyılbaşından 6 ağustos tarihifne kadar 53 mılyar lira Retaişlediği hesaplandı. Kredijlerin 40,4 mılyar liralık bö flümü kamu kesimine, 12,6 | milyar liralık bölümü ise, özel kesime kullandınldı. 6 ağustos tarihi itibariyle kasra kesimi kredileri 621,9 rnilyar liraya, Özel kesim kre dileri İse, 280,7 milvar liraya ulaştı. Kamu kesimine açılan kredilerin önemli bir bölümü hububat alımı yapan Toprak Mahsulleri OHsi'ne yöneldi. Yılbasında 61,5 milyar lira düzeyinde olan Ofis kredilerinin, daha sonraki aylarda daraldığı gözlendi. EKDNOMİDE Avans fiyat Sİstemİ, Türkİye'yİ yine buğday ihracateısı yaptı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü rosu) Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uyguladığı «Avans flyat ları slstetni» ile Türkiye yenıden buğday ve tahıl ihracatçısı haline geliyor. Geçtiğimiz yıl 880 bin ton buğday ithalı yapmak zorunda kalan Türkıye'nin yaklaşık 400 bin ton buğday ihracatı yapması şimdiden kesinleşti. Alınan bilgilere göre buğday alımlarında 4 milyon tonluk bir alımın yapılacağı kesinlik kazanması sonucu ihraç bağlantıları kolay lıkla yerıne getırebılecek. TMO Genel Müdürlük uzmanlan oiı sin her yıl düzenli olarak 3 milyon ton alım yapması halinde ihracatın istikrar kazana cağmı ifade ettıler. Türkiye yılın ılk aylannda îran ve Irak'la toplam 300 bin ton buğday bağlantısı yaptı. Bunun yanında geçtiğimiz yılm arpa ürünUnün biralık olması nedeniyle bu ürunde da 800 bin ton ön bağlantı yapıldı. Bu bağlantılar karşıhğında 150 milyon dolarlık bir ihraç geliri kesinlik kazandı. Mayıs ayının sonunda llan edilen hububat taban fiyatlannda AET ülkelerine garanti sistemi olarak nitelenen avans fiyatlara geçilmesi sonrası alımların hızlanması, otisl diğer ül kelerln taleplerlni dikkate alır hale getirdi. Alman resmi bil gilere göre TUrkiye'ye gelen Libya heyeti yaklaşık 50 bin ton bvğday istiyor. Bunun yanında Tunus'un 100 bin ton, Mısır'ın 200 bin ton buğday isteminde olduğu öğrenildi. Bu görüşmelerde olumlu sonuç alınması halinda ihraç gelirlerinin 200 milyon dolara ulaşması kesin olacak. İç ticaret hadlerinin kesimi aleyhine gelişmesi sürüyor Tanm ürünleri fiyatları ilk 7 ayda yüzde 12 artarken, sanayi ürünlerinde fiyat artışı yüzde 17'yi buldu. ANKARA. (ANKA1 Yıl başından bu yana tanm ke simi aleyhine gelişimini sür düren iç ticaret hadleri, temmuz aymda da bu seyrini değiştirmrdi ve tanm kesimi için &n düşük düzeyi ne indi. Tanm kesimindeki fiyat artışlannın sanayi kesimindekine oranını gösteren iç ticaret hadleri, temmuz avın da yüzde 70,3 olarak belirlendi. Hadlerde, yılbaşma göre tarım kssimi aleyhine 4 puanlık bir gerileme oldu ğu dikkati çekiyor. Tanm kesimınden sanayî kesimine kaynak aktarılması anlamma gelen iç ticaret hadlerindeki düşüklüğün, ozellikle son aylarda sanayi hammaddeleri ve yen mamüHerinin fiyatlanndaki artışîardan etkilendiği dikkati çekiyor. Nitekim, temmuz aymda tanm kesiminde fiyatlann ortalama binde 1 düzeyinde arttığı, buna kar şın sanayi kesiminde ortalama fiyat artışının yüzde 2,8 oranında gerçekleştiği belirlendi. Yılın ilk yedi ay lık döneminde tanm kesimindeki fiyat artıslan yüzds 17'ye kadar çıktı. tç ticaret hadlerinin. bazı tanm ürünlerinde destekleme alımlanna gidilmesi ne deniyle önümüzdeki avlarda tarım kesimi lehine bir mik tar yükselmesi bekleniyor. Tütünbank sermaye arfınmını tamamladı İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosul Tütünbank'm kltı milyara çıkardığı sermayesine ilişkin işlemlferi tamamlandığı ve taahhüd edilen tüm sermayenin ödendiği dğrenildi. Yaşar Holding yetkilileri artışin bir kısmının Almanya'da çalışan işçilere açılan hisse senetlerl jile g&rçekleştiğini ve bankanın yeni sermaye kompozisVonuyla daha etkin hizmet vereceğini bildirdiler. Sermayesini alü milyara çıkardıktan sonra Almanya'da çalışan Türk işçilerine ortaklık çağnsmda bulunan Tütünbank'm bu çağrısında ilgi topladığı öğrenildi. EBSO: Ofis un TMO Genel Müdürü Halil Çeken: ihracatcısına ucus 50 bin liralık maa^la 100 milyarlık alım huğday versin ÎZMIR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Ege Bölgesi Sanayi Odası Türkiye'nin yeniden buğday ihracatçısı olmasmdan sonra un ihracatına da hız kazandırılmasım istedi Ve bu amaçla TMO'nun un ihracatçılanna ihraç fiyatı üzerinden buğday satmasmı talep etti. EBSO tarafından, «Un ihracı hakkında görüş ve önerilerimiz başlığıyla yayınlanan raporda, Türkiye'nin üç milyon ton buğday karşılığı un elde etmesi halinde bugünkü flyatlarla T70 milyon dolar döviz girdisi elde edilebileceğine dikkat çekildi. Raporda, bu yolla un fabrikalanna önemli bir kapasite yaratılacağmı öne sürerek, görüşünü şu çekilde özetledi: «Ülkemfzde bir de ls«hdam sorunu vardır. Bugün 3 milyon ton ekstra buğdayı ancak 100 adet yeni un fab rikası isleyebilir. 100 yeni kişldir. Difeer sahalarda acacağı iş imkânı ile birlikte bu rakam karşılıgı yeni un fab rikaları kunılması lçin teşvik belçresl vermektedlr. Bu belgelerln anlam kazanması için ofisln devreye glrmes! zoruniuluktur. Raporda Türkiye'nin sağlıklı bir buğday ihracatı ger çekleştırmesinin sevindirici olduğu vurgulandı. Ancak, un üreticileriyle TMO arasında yeni bir işbirliği platformu oluşturulması gerekti ği kaydedildi. Raporda. bu işbirliğinın esasları şöyle yansıtıldı. 1 TMO kendisinden buğ day talep eden ülkelere bu miktann önemli bir kısmını un olarak verebileceğini bildirilip un ve buğday ihracı arasında bir denge sağlayabilir. 2 TMO komşu ülkelerde yapılan ve miktarları büyük olan un ihalelerine girmelidir. Kazanılacak olan ihalelerin ülke un fabrikalanna buğday verip una dönüştürülmesi mümkündür. 3 TMO un ihracatçılanna ihraç fiyatından buğday vermelidir. yapan adam Yapi'ElektroOtomotiv 82 Fuan açıldı tSTANBUL, Ca.a.) 181 Türk sanayi kuruluçunun binlerce ürünü ile katıldığı «Yapı ElektroOtomotiv 82» fuan Spor ve Sergi Sarayı'nda dün açıldı. 4 Eylüle kadar açık kalacak fuar, hergün 50 lira ücretle gezilebilecek. lYapı araç, gereç ve malzemeleri tesisat ve ev de,. korasyonu, elektrik elektronik, elektrikll ev aletleri, otomobil, otobüs, minibüs gibi otomotiv ürünlerî ile otomotiv yan sanayi ürünlerinin sergilendiği fuarda 181 firmanm yanısıra Türk Standartlan Enstitüsü (TSE), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBÎTAK) Yapı Araştır ma Enstitüsü Standartları da bulunuyor. mŞirtetlerden Haberfef • Et ve Balık Kurumu 7 ayda 20 milyon dolarlık et ihraç etti ANKARA (ANKA) Et ve Balık Kurumu bu yılm ağustos ayına kadar Islam ve Avrupa ülkeleriyle yaptığı et ihracatı bağlantüarından 20 milyon dolarlık kısmını gerçeklestirdi. Ayrıca EtBalık Kurumu çeşitll Avrupa ülkelerine yaklaşık 600 bin dolarlık canlı keçi, konsantre safra ve asorte koyun bagırsağı ihraç etti. İZMİR, (Cumhuriyet Ege Burosu) TMO Genel Müdürü Halil Çeken, 28 yılhk bir «Ofisci». Bergama'da bir tanm üreticisinin çocuğu olarak 1926 yılında dünyaya gelen Çeken, Ofis adına burslu okuyarak Ankara Ziraat Fakültesini bitirdi. 1952 yıhnda TMO'da göreve başlayan TTalil Çeken, eksperlikten Bölge Müdürlüğüne kadar örgütün her kademesinde çalıştı. Mayıs I981'de atandığı Gene! Müdürlük görevinde ilk sorunu Türkiye'nin buğday sıkmtısı oldu. Ekonomik kurulda uretimin 12 milyon ton olduğunu israrla vurgulaması ve Türkiye'nin ithalat yapmasının zorunlu olduğunu söylemesi üst kademelerde dikkatleri çekti. Bakanlıkiar arası ekonomik kurul Çeken'in verdiği üretim tahminini kabul ederek ithalata gitmeyi kabul etti. Çeken'in bu yıl Ofis adına 100 milyar liralık bir alım cirosuna imza atması hemen hemen kesinleşti. Buna karşıhk maaşı tüm van ödemelerle birlikte 50 bin TL. Bu nedenle Emekli Sandığma hep borçlu kaldığı bilinen Çeken'in yakınlanna «Era büyük hazinem* dediği biri tıp. diğeri elektrik mühendisliği öğrencisi olan iki oğlu var. Carîişlemlerdengesi açığı bugünkü düzeyinr korursa IMF'ye göre (inansman ihtiyacımBZ 1986da 2 miİyar doları asacak ANKARA, IANKA) Uluslararası Para Fonu tarafmdan hazırlanan orta vadeli projeksiyonr\ göre Türkiye cari işlemlerinde açık vermese bile 1986 yılında 620 milyon dolar tutannda finansmana ihtiyaç duyacak. Fon uzmanlanrca Türkiye'nin ödemeler dengesine ilişkin olarak yapılan hesap lamalarda cari islemler dengesınde bu yıl gerçekleş mesi beklenen 1.41 milyar dolarhk açığın, gelecek beş yıllık dönemde de koruması halinde ise finansman ge reksiniminin 2 mılyar 300 milyon dolara kadar yükseleceği belirtildi. Fon. bu projeksiyonunda, hesaplamalannı beş yıl son ra yabancı sermaye girişinin 1,42 milyar dolara ulasa cağı, 250 milyon dolar düzeyinde de yeni borçlanmaya gidileceği varsayımına dayandırarak yaptı. ÎMF'nin orta vadede Türkiye'nin ödemeler dengesi için yaptığı tahminlere göre 1982 yılında başlayarak • , 1986'ya kadar program kredisi kullanımı 900 milyon dolardan aşamalı olarak 450 milyon dolara kadar gerileyecek. Borç ertetemeleri ise ana para ve faiz olarak' 1982'deki 750 milyon dolarlık düzeyinden 1985'de 150 milyon dolara kadar düşecek ve 1986'da borç ertelemesi söz konusu olmayacak. Fon'un bu konudaki üçün cü varsayımı da, cari işlem ler dengesi açığmm gelecek beş yıl içinde yan yanya azalarak 700 milyon dolara düşmesi halinde. finansman ihtiyacının 1,32 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğj şeklinde yapıldı. Fona göre. Türkiye'nin bu yıl için 19 milyar dolar olan toplam dıg borçlan da 1986* da 20,4 milyar dolar ile 23.9 milyar dolar arasında olacak. 1982 ihraç fiyatının belirlenmesi bekleniyor BORUSAN'm davetlisi îran heyeti geldi 'Tütünde asgari ihrac fiyatı, dolar kurundaki değişmelere bağlansın, sanayi kuruluşlarına dönük olarak harcandığından (123. 1982 tarihli karar uvarınca) fon ÎZMİR Ana tanmsal ihraç miktarı 5 milyarlık sınırlara UrUnUmüz tütünde asgari ih kadar dUşmUştür. Bu durumda xaç fiyatlan her yıl ağustos asgari ihraç fiyatları sırasmda üretim durumunu da gözeteayında Ankara'da ilan edilir. cek bir fiyat saptaması kadar, Bugünlerde yapılması bekleyine resmi rapordaki ifadeyle, nen toplantıda 1982 sezonu içln geçerli olacak tutün İhraç «destekleme ve fiyat istikrar fiyatları belirlenecek. TUtünde fonuna kesilecek primlerde yadış satım konjonktürünün el pılacak gerçekçl düzeltmelerle verişli olması nedenivle, belir gldlsteki başıboşluia karsı kolenecek ihraç fiyatları Türki nulmahdır.» Bu uzantıda ihye'nin kazanacağı her fazla dolar açısından büyük önem taşıyor. Ihraçhk tütün devince akla hemen Ege tüttinü ttelmektedir. özellikle sark tütünü olarak anılan AGrad Ese tütün leri ihracat içia de en büyük payı alıyor. Milli Tütün Komitesi'nin yaptığı kestırime göre, 1982 yılında Kge böİEesi tütün rekoltesi 130 135 milyon kilo olarak beklenivor. Bu rakam geçtigimiz vılın rekoltesinm vaklaşık 30 tnilvon kilo üs tıinde olup Eeçtigımiz yıl bir oranda devre dışı kalan veya deha çok iç tüketime dönük olarak alım yapan TEKEL'in devreye girmesini gerektirivor. Ekonomi Servisi îran Tlcaret Bakanlığı'na bağlı Metal Ithalat ve Dağıtım Merkezi «MPDC» genel müdürü Mokhberi başkanlığmdaki 4 kişilik heyet Borusan'ın konuğu olarak dün îstanb,ul'a geldl. Önemli bağlantılar yapacağı bildirilen heyet çeşitll sanayi kuruluşlarında incelemelerde bulunacak. Kenan MORTAN SİMTEL Grubu Bilimsel Isınma Semineri düzenledi Ekonomi Servisi SÎMTEL Şlrketler Grubu; Bilîmsel Isınma Semineri düzenledi. lstanbulda dtizenlenen seminerde, problemsiz ve yakıt israfına meydan bırakmayacak ısı tekniklerl ile üretilen mamullerin vatandaşa mal ve hizmet olarak sunuluşu. aynı zamanda kullanıcı halkımızm bilinçlendirilmesi konularına ağırlık verildi. "Bankalara 50 milyar veren Merkez Bankası ihracatcıya 45 milyarı cok görüyor,, Ekonomi Servisi tzocam Genel Müdurü Ferdi Vardar man ihracat teşviklerinde kısıntıya gidilmemesini istedi ve Merkez Bankası'nm ihracat kredilerinin aylardan beri tumüyle durduğun dan yakmdı. Vardarman, «Bankalara bir kalemde 50 milyar verilirken, ihracatçı ya 45 milyar neden çok görülüyor?» d6dı. İhracatın arttığmı hatırla tarak, «Türkiye'de bir şeyler iyi gitmeye başladı mı. işe şeytanlar karışır» diyen îzocam Genel Mudürü teşviklerin Merkez Bankası ile ilgili bölümünün kâğıtta kal maya başladığmı söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: «Biliyorsunuz, ihracat kre dilerinin % 30'unu ticari bankalar, % 45'ini Merkez Bankası, % 25'ini de firma kendi sağlar. Ticari bankalardan gelmesi gereken % 30'lar genellikle yürüyor. O yönden bir sıkmümız yok. Ama Merkez Bankası'ndan aylardan bert hlç kimse pa ra alamıyor. önemli ilerlemelerin kaydedildiği bir alanda kösteklenmeye başlamamızı anlamak kolay değildir.» racatı fevkalade iyi Riden bir tütünde hâlâ yüzde 7'lik bir vergi iadesinin uygulandığmı anlamak güçtür. Keza ayakta kalmak için çırpınan sanayi ku ruluşları yüzde 72'den para alırken, bu sektor ihracatcısına hâlâ yüzde 31'Hk bir falzle kredi açılmaktadır. Bu durumda tütünde asgari İhraç fiyatlanm dolar kurundaki ayarlamalara kosut olarak ayarlayan bir esel mobll (oynak merdiven) sistemine geçilmesi uzmanlarca üreticinin desteklenmesinde ilk ivedi önlem olarak gözükmektedir. Tütün alım piyasasının açılmasma daha en azmdan altı ay vardır. Ancak tütünde düğüm ihracatta ilmiklencUğinden, önlemi bugünden almalc gerekiyor. Aksi durumda pamuk, buğday ve fmdıkta ynsanan tıkanmalar ttitünde de »öz konusu olacak, bu ise, 600 bin üretlci ailesini «mafedur» edecektır. FENİŞ Alüminyum bir tsviçre şirketine ortak oldu Ekonomi Servisi Sanayici . ihracatçı Fen îş Alümmyum îsviçre'nin Baden şehrindeki Diralsa ag. firmasına ortak olmak için gerekli izinleri aldı. Diralsa ag.'nin alüminyum cephe, kapı pencere (doğrama) pre fabrik evler vb. sistemlerinde uzman bir kuruluş olduğunu ifade feden Fen lş yetkilileri bu işbirliğt sayesinde Türkiye'de alüminyumdan Batı standardında doğrama sistemleri imal etme amacmda olduklannı söylediİ6r. Celal Eyiceoglu Istanbul Deniz Ticaret Odası Meclis baskanlığına secildi 0 Istanbul Deniz Ticaret Odası Meclis Başkan vekillerine Ferit Özdemir ve Mehmet Şekerci getirildi. tSTANBUL (a.a.) İstanbul Deniz Ticaret Odası Mecüs Başkanlığı'na Celal Eyiceoglu getirildi. Ferit Ozdemir ve Mehmet Şekerci de Meclis Başkan vekilliğine seçildiler. İTO en çofc vergi veren 411 üyesini ödüllendirecek Ekonomi Servisi tstanbul Ticaret Odası. 1981 kaeançlan üzerinden en çok vergi veren 411 üyesini bugün yapılacak törenlerle ödüllendirecek. İTO Meclis ealonunda saat 14.00'de başJayacak ilk törende 411 üveye çeşitli madalya ve sertifikaları dagıtılacak. Hilton Oteli'nde saat 18.30'da baslayacak kokteylle sürecek törenlerde 120 altın. 39 gümüş ve 87 bronz madalya ile 165 berat veritecek. Devletin taban ürünlerinm ödenmesinde çektiği süçlük or. tadadır. Pamukta gecen yıldan kalan borçlar halen ödenmemiş, garanti fiyatları uygulamasıyla gerçekçi bir baza oturmuş buijday alımları ödeme güçlüğü nedeniyle veniden askıya alınmıştır. Bu durumda öncelîkle sorulması gereken ihracatta kesilen ve kısaca fon olarak anılan, «destckleme ve istikrar fonu»nun ne durumda oldugudur. Bu fon son zamanlarda kapanma eşigine gelmiş ^DCMZMJRLAR m Döviz DÖVİZİN Alış CİNSt 170.40 1 ABD Dolan 1' Avusturalya Doları 173.94 9.97 1 Avusturya Şilini 70.05 1 B. Alman Markı 3.68 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 20.03 24.89 1 Fransız Frangı 63.72 1 Hollanda Florini 28.16 1 Isveç Kronu 83.04 1 Isviçre Frangı 12 37 100 îtalyan Lireti 67.57 100 Japon Y6ni 137.96 1 Kanada Dolan 588.49 1 Kuveyt Dinan 25.92 1 Norveç Kronu 299.48 1 Sterlin % S Arabistan Rlyali 49.50 Döviz Satış 173.81 177.42 10.17 71.45 3.75 20.43 25.39 64.99 28.72 84.70 12.62 68.92 140.72 600.26 26.44 305.47 50.54 Efektif Alış 170.40 165.24 9.97 70.05 3.50 20.03 24.89 63.72 28.36 83.04 11.75 64.19 131.06 559.07 24.62 299.48 47.07 Efektif Satış 175.51 179.16 10.27 72.15 3.79 20.63 25.64 65.63 29.00 85.53 12.74 69.60 142.10 606.14 26.70 308.46 51.04 SENI UNUTMADIK Hayatta en büyük ve kıy metli varlığımız, her an kalbimizde yaşayan, iki yıl geçtiği halde yokluğuna hiç bir zaman alışamadığımız değerli eşim ve biricik babamız RAMIZ ÖZDEL'i unutmadık ve sonuna dek unutmayacağız. Cumhuriyet Altını 76 bin liraya dayandı ÖZDEL Ailesi Ekonoml Servisl Altın flyatlarında son günlerdeki geoel artış grafiği sürüyor. Cumhuriyet altım dün de 500 liralık artışla 16 bin liraya yaklaştı. 19 agustosta 14.100 lira olan 'eltın bir hafta boyunca (bazı ufak düşüşlerle birlikte) izlediği genel yükselme çizgisi doğrultusunda dün de 15.900 lirasa çıkarak yeni bir rekor kırdı. Dünkü altın fiyatları şöyle: 25 af ustosla 26 ağustos 1982 500 lira arttı 15800 16.900 Cumhuriyet 50 lira arttı 16.00016.300 Reşat Kulpsuz 65 lira arttı 2385 2395 34 Ayar 85 lira arttı 2185 2285 22 Ayar Bilezik 49.00 50.00 4 lira arttı Gümüş Şiar Yalçın'ın " derleyip hazırladığı sorular ve cevaplarla 120 briç cli ve problemi kitapçılarda. Ar Dığıtım • Istanbul Tel: 286307 1567 sayılı kanunla kurulan îstanbul Deniz Ticaret Cîdası'nın ilk Meclis loplantısında bir konuşma yapan Istanbul Valisi Nevzat Ayaz, Deniz Ticaret filomuzun 1979 yılmda 1 milyon 952 Dın Dwt kapasiteye sahıp olduğunu, bu rakamın 1982 yılınm hazıran aymda 3 milyon 281 bin Dwt'a ulaştığım vurguladı. Vali ANKARA, (THA) TürkBul Ayaz, 389 milyon gros ton kapasitesl olan Dünya Ticaret Fiio gar ekonomik ve teknik işbirsu için de, Türk Deniz Ticaret Filosu'nun 352 parça gemi ile 31. liği komisyonunun sofyada yasırada yeraldığını da sözlerine ekledi. pılan 7. donem toplantısı sonu CELAL EYİCEOGLU Denlz cu imzalanan protokol bakanKuvvetieri Komutanlığı ve Daha sqnra bir konuşma yapan Meclis Başkanı Celal Eyi lar kurulunca onaylandı. ProTokyo Büyükelçiliğinden tstan ceoglu, «Deniz Ticaret Odası cn kısa zamanda sckreteryasını ku tokole göre, Türkiye ve Bulbul Deniz Ticaret Odası Baş rarak, ülkenin ekonomik hayatında, batımsız bir meslek kurulu garistan'da ihracata yönelite kanlığına .. ?u olarak mümtaz yerini alacaktır» dediortak TürkBulgar firmalan kurulacak iki ülkede de yürürlükte bulunan mevzuatlar çerçevesinde «Jomtventure» şeklinde oluşturulacak bu firmalar her iki ülke hükümetinin de ortak onayı ile liçüncü ülke pa zarlarına ihracat yapma hedefi ne yönelik faaliyetlerde buluna caklar. tki Ülke arasında bankacılık alanlannda da işbirliğine Ekonomi Servisi Sana ka'nın büyüme hızmda bu ri ekonomik performansın 1982 mali yıh içinde. IBRD gıdilecek ve merkez bankalan yileşmiş ülkeler ve gelişmek yıl da yeniden azalma ola kötü olduğu belirtilerek, ve IDA'nm verdiği borçla arasmdaki ödeme ilişkileri güte olan ülkelerin buyük bir cağmı. Avrupa'da en ıyimser 1980'de gelişmekte olan ül rın yansınin enerji projeleri nün şartlarına göre daha düzen bölümünün büyüme hızla tahminle küçük bir düzel kelerin GSMH'lanndaki ger ile tanmsal ve kırsal alan li hale getirilecek. rında geçen yıl görülen dü me gözlenebileceğini. Ja çek büyüme oranı ortalama kalkmmasına yönelik olduğu şüşün bu yıl da devam ettiği ponya'mn ise geçen FiJki bü yüzde 5 iken, 1981'de bu o belirtüen raporda borç ve Bulgaristan açıklandı. yüme hızmı koruyabileceği ranın yüzde 2.2'ye düştüğü rılen ülkeler şöyle sıralan yılda 300 milyon Dünya Bankasının 1982 nı gosteriyor. Raporda, «1982 ne dikkat çekildi. Dünya Ban dl: • IBRD'den borç alan bas dolarlık kozmetik Kalkınma raporundan son yılı sanayileşmiş ülkeler ge kası, genel durgunluğu. azanelinde çok düşük büyüme lan ihracat gelirlerini, geliş Iıca ülkelen Hindistan 1 mil ve ilâç satıyor ra yayınlanan yıllık raporunda, büyüme hızlanndaki düş hızlarınin ardarda gerçek mekte olan ülkelerin borç yar 265 milyon dolar, Endomenın önlenmesine rağmen, leşti^i üçüncü yıl ve bu ara yükünü ağırlaştıran yüksek nezya 926 milyon dolar, BreİZMİR, (Cumhuriyet Ege ekonomik alanda geleceğe da da 1930'Iarın bunalımın faiz oranlannı ve bu neden zilya 722 milyon dolar, Tür Bürosu) Bulgaristan'ın dönuk beklentilerde bazı o dan sonra ekonomik bunalı le gelişmekte olan ülkelerin kiye 648 milyon dolar. Fransa. Ingiltere, ABD gibi • IDA'dan borç alan baş ülkelere yaptığı parfümert lumlu yönler bulunduğu be mın en uzun sürdü&ü dö borç ajab'ilme kapasitesindeİjrtiJdi ve bu olumlu bek nem olacağa benziyor» de ki azalmayı GSMH'lerindekî Iıca ülkelen Hindistan 900 ve kozmetik dışsatımından düşüşe neden olarak göster milyon dolar, Bengaldeş 391 lentinin nedenlerl şöyle sı nıliyor. yılda 300 milyon dolar döRaporda gelişmekte olan di. milyon dolar, Pakistan 171 viz kazandığı bildirildi. ralandi: 30 haziranda sona eren milyon dolar. ülkelerin 1981'de gösterdikle# Dış dünyadaki olumsuz Bulgaristan'ın Izmir Ulu«ekonomik gelişmelerden etlararası Fuan'na katılman kilenen gelişmekte olan üln&deniyle düzenlenen basın BÜYÜME HIZLARI (Yüzde olarak) kelerin durumlanm düzelttoplantısmda konuyla ilgili GSMH Kişi basına GSMH me kabiliyetine muktedir ol bilgi veren Bulgaristan pav196070 197080 197» 1980 1981 196070 197080 1979 1980 1981 malan, yonu müdürü Stanü Sta^ 5.8 5.6 4.8 5.0 2.2 3.5 3.3 2.8 0.2 Tüm geliştnekte olan ülkeler 3.0 neu tıbbi ve ziral ilaçlarla • Sanayileşmiş ülkelerin. 4.7 3.7 1.5 2.8 22 2.1 1.0 1.1 0.0 0.7 Afrika, sahra'nın güneyi birlikte yıllık döviz gelirletekrar güÇİü bir büyüme ger 7.3 6.9 75 5.8 5.5 4.3 5.1 4.9 5.9 3.9 Doğu Asya ve Pasifik rinin bu sanayi dalında 300 çekleştirebilmeleri için enf5.5 5.5 5.9 5.3 0.4 2.6 3.0 3.5 3.0 2.7 Latin Amerika ve Karayipler milyon dolar olduğunu belasyonu kontrol etmek zo7.7 8.1 8.5 0.6 5.1 5.1 6.1 6.8 3.5 2.3 Kuzey Afrika ve Ortadoğu lirterek ülkesinde 130 ceşit 4.3 3.5 3.1 6.6 S.9 1.9 1.2 5.2 3.5 4.3 runda olduklsınnm farkına Güney Asya parfümeri ve kozmetik ürüGüney Avrupa ve diğer varmış olmalan. 6.6 5.1 2.5 1.2 2.4 5.0 3.3 0.9 0.4 0.9 Akdeniz Ülkelen nünün üretildiğini ve dışsa Rapora göre 1982 için bu5,1 3.3 3.4 1.4 4.0 2.5 2.8 0.8 0.7 Sansyilesmis Ülkeler 1.2 tunının gerçeklöştirildiğini güne dek elde edilen büyüsövledl m* hızmda veriler, Ameri Türk Bulgar protokolü onaylandı Dünya Bankası 1982 Yıllık Raporu yayınlandı Büyüme hızları düsmeye devam ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog