Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

27 AĞUSTOS 1982 Yeni mevstm 30 agustosta açılıyor. Kuşkusuz eskiden kaLma sorunların bir bolümünü oldugu gibı yenı yüa taşıyarak... Başta, tanı 2 yıl onceki 90 hranın bıle gensınde (85 lırada) kalan gerçekdışı sınema bılet tiyatları olmak üzere . Neyse, sorunları (ilerde yerı geldıginde değinmek üzere) bır an ıçin unutup tüm olumlu tavnmızı takınalım ve veni yılın filmlerını birkaç yamda haberleme çabamıza Övsen. Bnılm'in hstesiyle başlıyalım. Clkenin son yıllarda onde gelen getirtici şirketlennden olan, geçen mevsım ıse «Toprağm Teri» ile tartışmah bir yapımcılık deneyine girişen özen Fılm, bu yıl getırtıcılikle yetınecekmis gıbı gosüküyor. 20 filmlık. denıek ki sayı olarak alçakgonüllü. ama ıcerık olarak ılgınç bır hstesı var. Geçerı mevslm ıJan edilınış olan «Nornıa Rae», «La Luna», «Pembe Panter Coşuyor» gıbl bazı ilglnc f ilmlerin bir bdlümünün san sür, bir bölümünün ise «tica ri bulnnmadıgı» icin ortadan yok olduğu da göze rarpıyor. KÜLTÜRYAŞAM Cumhuriyet 5 sinema Niçîn fîlmler renkli gdsterîlmiyor? Niçin: filmlerin eski isimleri korunmuyor? kan'la bırhkt e bazırladığım Sinema Ansıklopedı&ı'nde, ben, bazen saatler. gunler boyu araştırma palıa°nıa ve kendi kaynaklarımdan yararlanarak, en azından 1950' lerden sonra oynam"5 fılmlerin bizde gösterildikleri ısimleri vermeye çahşıyorum. Gerçi ansıklopedi tamamlanmadı, surüyor. Ama iyice iler ledl. aŞağı yukarı her film le ilgiU bir ismı, geçmiş maddelerde bulroak mümkun. . TRTcıler nıy e bu olanagı degerlendirmiyor? De ğerlendirseler, söz gelimi Do rıs Day'm Midnight Lace»l «Karanhkta Biri« diye degil, fılme de, ozgun ısmine ds daha yak'ışan «Sisli Geceler» diye oynayacak. Judy Garland'm «Easter Parade»ma da «Yaratılan Kadın» degil, «Eğlenceler Perisi» denecefc Kımsenın kafası kanşmayaH cak, bırçok filmin Türkçe @A dı kesin olarak belirlenecek. yerleşecek, sinemadan konuşmak, geçmiş filmleri soz konusu etmek kolaylaşacak. Fena mı olacak? TV yayınları üstüne iki nokta TV yayınları üstüne uzun .samandır hıç bırşey yazmadık. 45 mılyonluk ktdkman bir ülkenm TV'smı gunde ıkibuçuk saatlı bır t'jk kanala ınahkum eden bır televizyonculuğurı zaten nesini eleştireceksıniz? Ama bu eJeştirmin kuşkusuz yme de yapılması gerek. Yarınlara yol gosterme amacjyla da olsa... V e başta Mahmut Tali Öngdren dostum. bu çabayı t.ürekli ve ciddi olarak «osteren yazarlar da var. Ben burda yalnızca 2 küçuk noktaya değinmek ıstiyorum. Beni çok şaşırtan, çok da rahatsız eden 2 noktaya .. Dkı şu: TV renkli yayma geçeceğmi açıkladı va deneme yaymlaruıa da geçti. Pe Geçen yıl en iyi film Oscar'ıru alan «Ateş Arabaları»m bu yıl izleyeceğiz.. kı ama, niye bu yayjıların arasmda hıç sinema filmi yok? Filan veya falan şarkıcmın en yeni gıysılerini sergilemesi için renkli yayın yapılıyor da, önemli bazı • 2 Gise suıema yapıtlarmm, söz geRekortmeni limi renkten büyuk ölçüde Listede Amenka'da hasıdestek alan, renk konusunlat rekorlarım allakbullak da bir uzmanlar ekibinin ça etmiş ve gişe rekortmeni ba gosterdigi müzikal filmfilmler listesinin başma çö ler renkli yaymlanmıyor? reklenmiş 2 yapım var. Bu fılmlerin TRT'ye renkli, «Kutsal Hazine Avcılan özgun kopyalan eeliyor. Raiders of the Lost Ark», tığı, leziz bir şarap tadında komedi çerçevesinde eleştl bildiğimiz kadanyla... Arabîr zamanların 'seriyal'leki lnce, duyarlı filmi.. Jill ren, orta karar bir güldü da sırada, hiç olmazsa orinl günümüz slnemasmm Ozen Film'in listesinde, pahah, gösterîşli, Clayburgh ve Alan Bates'i rü.. Ama başrolde Jane Fon nemli bazı filmlerin renkli tüm teknik kıvraklığı ve da olunca!.. «Yiikseklik niye düşünülüslup cambazlıklarıyla besgörkemli yapıtların yanısıra sinema sanatınm bu filmde kaçırmayın... Ve kusnHigh Anxiety» iseKor yaymlanmasıbenî kişisel olade bir diğer sorumlu, çag«De müyor? Bu liyerek canlandıran, dort da ilginç bazı örneklerî yer alıyor. Çanakkale daş film.. Vietnam sonrası liDolu» ile tanıyıp sevdiğl rak ilgilendirmiyor gerçi, dörtlük bir eğlencelik... Sisavaşlan üstüne yapılnuş dürüst ve yansız bir Amerikan toplumunun so miz Mel Brooks'un Alfred renkli televizyonum yok, unemanm gösteri yanmı her değinen ve üçlü Hitchcock'un filmlerinin kese yeniden anımsatacak başyapıt olan «Gelibolu», geçen yılın Oscar runlarına çerçevesinde hatı en ünlü bölümlerini alaya zunca bir sure olacağı da bir ilişki yok. Ama bir «Brigadoon»bu fılmden keyif alacaklar galibi «Ateş Arabaları», Amerikan ceza sis rı sayılır bir toplumsal göz aldıgı nefis bir güldürü.. ıın, bir «Yaratılan Kadın» ın, çok olacak sanıyorum. Hartemini ağır biçimde elestiren «Brubaker», lis lemde bulunan «Eve Dönüş Herhalde her sinemasevere bir «Korsanlar Kralı»nın rison Ford ve Karm Allen Coming Home».. Hal Ashby benzersiz dakıkalar yaşata renkli yayımlanmadı°'i için başrollerde... «Yıldız Satenin en önemli filmleri arasmda... nın filminde Jane Fonda. cak... «Pembe Panter» seri neler yitirdigini duşündükvaşlarısnın devamı olan Jon Voight ve Bruce Dern sinden gösterilmeyen birkaç çe, bu anlamsızhğa kızıyo«İnıparator The Empire oynuyorlar... filmîn. listeden çıkarılması rum. Strikes Back» ise ük filmin na üzülürken, Mel Brooks'esprismı sürdüren, ama daKahramanuı üönuşu». Yı mz Bir Kadın An Unmar £ Güldürüler ha alaycı bir tavır ıçeren ne Richard Harrıs oynuIkincisi şu: TV'deki yaried Woman'>.. Paul MaBu ağır toplardan sonra un diğer filmlerinin de ve gostenşh bir kurdela.. yor.. John Boorman'ın «Kx zurrsky'nin acımasız New 2 de güldürü: Colin Hig genelde çağdaş Amerikan bancı filmlere, ne bır zacalibur»undan sonra moda York kentinde yalnızlığına gins'in «Dokuzdan Beşe»si güldürüstinün parlak bazı manlar Türkiye'de gosterildi # Çeşitli Serüven olan, «tarihsel fantastik» bir çare arıyan (ve bulan) çahşan Amerikan kadını örneklerinin de getirilmesı gi isimle, ne de özgun ismîveya «tarihsel korku» fılmnin çevirisiyle hiçbir ilişkiFilmleri bir kadımn öyküsünü anlat nın sorunlarını bir kara dileğimizi bellrtelim... lerinin çarpıcı bır omeğı, sı olmayan yeni isimler taListede (bu ikı&ı denli John Müıus'un «Conan» kılıyor. Oysa eskiden filmleolmasa da) başka gosteiılmı olacak. Dunya vücut rin eski isimlerıyle sunulmarişli serüven filmleri de sı ıçin bir çaba gösterilirdi. var. Çoksatan bır roman kralı Arnold Schwarzeneggev'ın bas. rolü oynadığı, reSimdiyse tam bir kargaşa: dan alınan ve aslı bilmem Filmin özgün adı ve onun kaç saat suren bır TV dızı sımli roman düzeyınde gosterişli, oyalayıcı bır tılm çevirısi bır yanda. bır zası olan «Sjogunnu Jerry Lon bu.. Her yaştan çocuklar ımanlar Türkiye'de gosterildon yonetmiş, Richard diğı ısim diğer yanda, TVChamberlaın ve ünlu Japon çın bırebir... nın yakiştırdıgı isim beri aktörü Toshiro Mifune oy £ Birkaç da ciddive yanda.. Gel de işin içinden nuyoriar. Yeni yönetmen . gerçek sinema çık!.. Türkiye'de sinema saMıke Newell'in yonettiği natı konusundaki ılgisizlik «Dirîliş The Awakenîng», yapıtı ve bilgisızlik surgit boyle ol Charlton Heston ve SusanYaşıruz (yani zekâ yaşımayacak ya, gunun birinde nah York'u Mısır piramit nız) daha üst düzeyde de, sinema konusunda yaymlar. lerinin gölgesmde bır serü bu gosterişli, cicilibicüi ldtaplar da çıkmaya başlavene sürükleyecek. Mıchael filmler sızı pek sarmadı yacak O zaman bu fılmleRitchie'nın «Ada»sı. hatif mı? Özen Fılm. çokluk bu rın ısmı ustunde nas>>: anlabıhmkurgusal tadlar taşı tıir tılmlerden oluşan h.ste sacafîi/9 Oysa bu Konuda yor. başrolde İngılız oyun sıne (AUahtan) birkaç cıd kolaylık saglayan bi çaba cusu Michael Caıne var... di. çağdaş, sorumlu sinema da i a r sımdi. Kendı yaptı«Elveda Guzelim», «Koy yapıtı da koymuş. Işte «Ge ğım ışı övmek ıstemem. aboylar» gıbı ılgınç filmlerı libolıı»... İlk savaşta, adıma söylemek gerekiyor: Gos ni izlediğimiz genç kuşak nı bıle duymadıkları bir ye teri dergisi ıçin Turlıan Gur tan Dıck Richards, «Öliım re, Çanakkale Boğazındakl Steven Spielberg'in yönettlğl «Kutsp* Hazine Avcılan» filminde Harrison Ford.. Vadisi» isimli bır filmde Gelibolu'ya dek gelip, İ n karşımıza Peter Billingsley ve Catherıne Hıcks gibi gilizlerin planları yürüsün genç oyuncular çıkaracak. diye vatanlarını savunan Korku filmi türünde, «13. Türk'lerin haklı savaşlarıGün Priday the 13» lsim. na karışan ve onları hiç bir 11 filmin devamı olan «Fri biçimde ilgilendirmeyen bu day the 13 Part 2»yi iz savaşta yokolup giden Aleyeceğiz. Kinıbilir. llk bo vustralya'lı Anzak'ların öylümünü belki sonra göste küsü.. Sapasağlam bir sianlatılmış, rirler!. Bizim piyasamız bu nema diliyle tür garipliklerle doludur. genç yönetmen Peter Weir' MENMUN MUSU* \ «Kehanet Omen» filml in kişiliğınde tüm Avust7 nln 2. bölümü ise «Ifrit ralya sinemasının yüzünü a 1 Omen 2» adıyla gösterile ğartan yalın. sımsıcak bir cek. Baş rol. bu kez Gre sinema örneğl.. Hlç yan gory Peck'ten «mttteveffa» tutmadan bir savaşa yakla Willlam Holden'e geçmiş... şan, kahramanük edebiyatı Richard Heftron'un «Gir yerine her tür savaşın andap Trackdown»unda ise lamsızlığını savunan barışRobert Mitchum'un oğlu çı bir film. Umalım ki bir Jlm Mltchum ve Karen aksilik olmaz da bu yıl gös Lamm var. Görüldüğü gibi. terilir. önemsiz, ikinci sınıf kurdeIşte bir diger önemli yalalar bunlar... pıt: İngiliz yonetmeni Hugh Hudson'un geçen yılkl Oscar'larda en iyi film seçl£ Daha düzeyli ve len sürpriz filmi «Ateş Ara baları»... 1920'lerdeki Olim ilgînç serüvenler Allah'tan daha iyi filmler piyat'larda şampiyon olan de var listede.. Yine dağı bir avuç tngiliz atletinin tım sistemimizin bir gara kendikendilerini yetiştirme betl olarak. 2. bolümünü ge lerinin ve bu dev yarışı kaGecen sene çen yü izlediğimiz «Rocky» zanmalarının öyküsü.. Vane aı cnîatnn&tı Oün de uiun u/un ç i |dan hafeUlıfe. f>Qip nefis müziğlnden n!n aslı (ilk bölümü) bu yıl gelis'in ekranlara gelecek. John A de aldıgı destekle sürükleçekîlerın anlann Dün babam benîm nasıi dünyaya Vd vildsen'iD ünlü filmlnde yi yici. akıcı bir sinema örne ^" f * ' " anlatb... np Sylvester Stallone ve ğl.. Biraz «ratanmillet» ede Talia Shire var... Stallone. biyatı yapmıyor degil, ama geçen yılkl 2 filmiyle bizde o kadarcık kusur da olur! de artık slar oldu ya, onun Ve Işte «Brnbaker».. Kendl yüzü suyu hürmetlne liste ne özgü bir cezaevl müdüye girmiş «Gece ŞahinJ rünün yöntemlerl çerçeveNlght Hawks»ı göreceğiz. slnde Amerikan cezaevl sis Bruce Malmuth yonetmiş... temine ağır bir eleştirl getl «tmparator»un işbilir yö ren önemli bir yapıt.. Stunetmeni îrvin Kershner, art Rosenberg yonetmiş yıilar öncenin «Vahşl Kata başrolde çok sevllen (ama raman A Man Called Hor filmleri nedense Türkiye'de se» adlı ünlü filminin deva bir türlü gösterilmeyen) Ro nmi yonetmiş: «Vahşl bert Redford var... Işte «Yal her&ey» Ç R uanlış aiqıiamalan O Sank» tjaptıgı atilla dorsay "Ucan Hoilandah,, * Joris İvens 83 yaşında £ Omrünü dünyamn herbîr yaıundaki önemli olaylan, toplumsal ve siyasal gelismeleri saptamaya adamıştı Günümuzün yaşayan en Çîn'ine girmfesine îzin veı> ünlu belge sinemacısı Jo memesine karşın, îvens bir ris İvens 83 yaşına bastı. kamerayı gizlıce Çm'e sok1928'de 'öncü / avant gar mayı başarmış, bugün Çın* de" birkaç kısa fılmle sme dekı sinema müzesinin girîma dunyasma ayak basan şini süsleyen bu kamera, Hollandalı sanatçı, sonrala Çin'deki degişimleri sinema rı sanatını dunyadaki poli ya saptayan ilk aygıt ohnuş tu. Çu En Lay'ın kişisel dostik saııcılarm, yeni kurulan devletlerin, d6ğışen sistem tu olarak yıllarca. aralıklarlerın, yeni buluşların, tekno la Çm'e gıden ve bu ülkeı ye ozeı bir hayranlık beslelojik hamlelerin, kısacası in sanın ve insanın ilerlemesı yen ivens, Çin üstüne saatnin hizmetine adamış ve İer Cgunler) süren belgeler çekmişti. 80. yaş gunü dolaçağdaş bir Evliya Çelebi yısıyla Çin'de düzenlenen gibi ulke ülke dolaşarak fılm çekmişti. 1930'larda ul büyuk bır törene katılan k6sinde ve Avrupa'da bu tür İvens, bu törende Çin'de yıl fılmlenne başlıyan sanatçı, lar boyu suren çalışmalara 1936'larda Ispanya'ya geç sırasında edmdiği tüm dostmış, îspanya iç savaşının lann çagrılı olarak hazır en unutulma.z belgelermı bulunduğunu görünce çok çekmişti. İspanya Toprağı* s,aşırmış ve gozyaşlarım tu• filminin anlatıcısı, unlu ya tamamıştu zar Ernest Hemingway'di. Bu arada Amerika'dan 1938'de ilk kez Çın'e gitmış Portekiz'e, Sovyetler'den Ku ve bu, kendı deyışıyle <u ba'ya çeşitli ulkelerde de bu zua yıllar sürecek bir aşk lunan ve film çeken ivens, hikâyesinin başlangıcı ol 83 yaşında oldugu şu günmuştu.» Çan Kav Şek'ın Mao lerde Çin ustune yeni bir ça lışmaya başlıyor. 4 haftalık bir süre boyunca Çin'i dolaı şacak genç V6 güzel gazeteci dostu Marceline Lorida ile birlikte... Marcelaine, unlu smemacınm yaşamındakı dorduncü kaduı... Son yıllarda her tür işinde birlikte oldugu, yalnız yaşamıru değıl, meslegıni de paylaştıgı... ivens, sonra Marce lıne'le birliktb Floıansa'da buluşacak ve yenı bir filme başbyacaklar Çagın en. önemli belge sinemacısı, gö rulduğü gibi ilerleyen yaşına karşm durup oturmak nıyetmde gözukmuyor... YENI MEVSIME DOGRU: I Seyirciyi toplayacak ve memnun edecek bazı filmler görebileceğiz Ünlü sinemacı Joris İvens. «Savunmanın Ulusal ve Evrensel Boyutları» konulu yarışmanın başvuru süresi uzatıldı Sanat Servisi Balıkesir Barosu tarafmdan düzenlenen «Savunmanın Ulusal va Evrensel Boyutlan» konulu yanşmanm başvuru süresi 30 eylul 1982 tarihine kadar. uzatıldı. Balıkesîr Barosu yetkilfe lerınce yapılan açıklamada yarışma yazılannın 20 dak^ tilo sahifesini geçmemesi vaı s örnek olarak yazılması is^ teniyor. ' Yetkililer, yanşma yazılart nm bilimsel içerikli vo ew d rensel boyutlu olması gerekHJ tiğlni ve yazılarda uygula*: 1 madan ömek verilebileceğini bildirdiler, Açıklamada güncel politik örneklerden. çekinilmesi ve yasal koşuk lara uyulması da istenmek* te. Yanşmaya son başvuru t C « rihi daha önce 15 eylül 1982 olarak açıklanmıştı. KİMKİME DUM DUMA BehicAK Utearmote. ÂiA&BntıroiEL 11900TL MARJIOTEL 30000TL tLAN İZMİB 5. tCRA TETKtK MERCÖ HAKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1982/598 Alacaklılan İle konkordato aktetmek üzere mühlet talebinde bulunan ve İzmir Cumaovası Göl cüklpr köyünde tavuk besiciliği işi ile iştigal eden Leman Akçay'a ÎİK'nun 285 ve müteakip maddelerl gereğince alacaklılan ile konkordato aktetmek üzere ÎKİ AY MÜHLET VERÎLMESİNE ve tz mlr avukatlarından Erdoğan Keser'in konkordato komseri olarak tayinîne, 20.8.1982 gün ve 1982/ 598504 sayı ile karar verllroiştir. Keyfiyet llan olunur. 20.8.1982 (Basm: 20660. t 9069) den utamyordu. Dü§ünsene,ouna lanmıza t>dy»e antatmafe ^orunda müzde çocuRiarın vermfyor değUim BOORUM T.M.T OTEL 19.900.TL. MARMARIS SuHanSaraıj 19900TL SEKETUR OTEL 18.900TL. Oatça Aktur'da Villalar Ö ı « Otobü»* ikramlar • Sarvta * w€1107l61822661 22 81 the 26105 Irtlb»* AtMntur 376İO7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog