Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 27 AĞUSTOS 1982 televizyon 19.49 AÇILIŞ VE PROGRAM 19.50 ÇİZGİ FİLM 19.55 HAFTANIN ŞARKISI TATLI CADI HABERLER HAVA DURÜMÜ DANIŞMA MECLİSİNDE ANAYASA GÖRÜŞMELERt 21.20 ZAFERE DOĞRU 20.05 20.30 21.00 21.10 Programda TRT Ankara Çocuk Korosu, düzenlemesi lstemihan Teviloğlu'na, ait •Karşıdan gel karşıdan* adh turküyü seslendireoek. Venedik ŞeraEiği yann başlıyor VENEDİK, 1982 yılı, tanmmış uluslararası fılm şenlık lerinın, yuvarlak rakamlarla be lırlenen yıldonümlenne tanık oluyor. Otuz beş yaşmı gerıde bırakan ve hem bıçımı hem de içeriğiyle bir dönüm nok tasında olduğu gözlemlenen Cannes şenlığınden sonra, son yıllarda yeniden dirilen ınış li çıkzşlı bir geçmişin mirasçı sı Venedik şenlıgı, 28 ağustos8 eylul tarıhleri arasmda elli yaşını kutlayacak. Değişik sanat dallannda et kinlık gösteren Venedik «Biennale»! çerçevesinde ılk kez 1932 yazında sinema gösterılerine yer verilnuş. Amerika Birleşik Devletlerı, Almanya, Fransa, Italya, Polonya ve Sov yet Rusya sınemalarından or nekleri içeren ilk «L'espostaione Intemationale d'arte cinematogrefica» daha sonra «most ra Internazionale del cinema» ismi altında gehşerek sinema dünyasmın en önemli şenhkle rinden birisi oluyordu. Uzun ve zengin giriş bölümünden sonra resmi açılışı yarın yapılacak olan şenlikte yirmi yedi fılm yarışacak. Top lam olarak on beş Ulke sinemasından bir demet örnek ge tıren yapıtlarm yirmisini ana bölürrde izleyeceğiz. Gerive kalan yedi tanesi ise, ilk veya Fılm ŞenÜgi'nds Cannes'dan farklı olarak Sovyet sineması da sergileniyor ikinci yapıtlardan oluşan yine yanşmalı bir ıkmcı bölum de toplanmış. «mostra» yonetıcileri ıki başlı altın aslan ödülü sıstemıni bir kez daha benimserken, genç yonetmen lerın yapıtlarına verdiklerı onemi vurguluyorlar. Büyük odüle aday yönetmenler arasın da dünya sinemasınm belli FASSBİNDER Alman sınenıasının önemli yönetmenlerinden Fassbinder evinde ölü bulunmuştu. başlı ısimlerınm bır bolümünu buluyoruz. Fransa'dan, Cannes şenlığıne seçılmemesı yadırganan fılmı «Güzel Bir Evlilik» (un beau marıage) ile Eric Kohmer ve onun yanında Francıs Gırod «Ağabey» ile yanşacaK Polonyalı yonetmen Krzystof Zanussi'nin, Wım Wenders ve uç ay once, otuz Dizinin bugun yayınlanacak olan 2. bölümünde Em. Top Alb. İhsan Ali Alper ile Em. Hahim General Hulusi Alpan Büyük Taamız'un ikinci gününü (27 ağustos 1922) anlatıyorlar. Sürekll filmin *Charlie'nin Melekleri' adlı bölümü yayınlanacak. Hepsi sekreter olan üç güzel kız Charlie'nin melekleri gibi blr serüven yaşamak istemektedir. Bu arada İkinci Dünya Savaşı kahramanı olan dört eski arkadaş da adaya gelip İkinci Dünya Savaşı gunlerine dönmeyi arzu etmektedir. altı yaşındayken blen Rainer Werner Fassbınder'le birlıkte Batı Alman sineması adına ka tıldığı Venedik'te, yapıtlan ılgiyle ızlenecek dığer sanatçı lar arasında Franco Brusatı (I yı AskerItalya), Marco Belloc ohıo (Gözler ve Ağızîtalya), Barney PlattsMills (Kahra manİngıltere) ve Ferenc Kosa CGuernıcaMacanstan) bulunu yor. Amerikan sineması bu yılın elemelerinden en zararlı çıkan sinema olmuş. Altın Aslan'm Apul Mazursky dışmda Amerıkalı adayı yok. Bu arada yarışma dışı sunulan dort fılm arasında, Woody A 3 len'le Joseph Losey'in yapıtla rı, «Bir Yaz Geceyansı Seks Güldürüsü» ile «Vlabalık» merakla beklenmekte. Venedik'te Rus smemasmdan üç ornek sunuluyor. Beyaz perdeye yeniden donen N. Klı nov'un yonettiğı «Can Çekişme» yanşma dışı gosterilirken, diğer ıid film ana bölümde yarışacak. Son Cannes şenliğıne bır tek Rus filminin bile ka tılmaması dikkatleri çpkmişti. «Mostra» yonetıcilen hu boşluğu doldurmayı amaçlaj'arak, Rus sinemasınm «yetkilı» kişıleriyle bir anla«ma zemini buı mayı başarmışlar. Şenlikte ayrıca, önceki yıllarda oîduğu gibı, «Mezzogiorno/mezzanotte» (Gün ortası/ geceyansı) ve «Officlna Vonezl ana» yan gösteri bölümlerinde sanat ve deneme türünden filmlere yer verıliyor. Herzog* un son yapıtı «Fitrcarraldo» nun çekimini konu edinen bir fılmle «roma deneysel sinema merkezi» yapımı yapıtlardan secmeler yine bu yan bölüm lerde izlenebilecek. Geçen yıl gazetedergi yazılarma, yapılan konuşmalara ve verilen demeçlere yansıyan Ve nedık Cannes çekişmesi bu kez de, olağan olarak sağdan soldan beslenecek. Sonuç olarak, yeni gelişmelerin Venedik ve Cannes şenliklerini birbirini tamamlayan ve birbirine yakın iki çizgiye getirdıği öne sürülebilir. «Mostra 1982»ye gelince, kâ ğıt üzerinde yapılan ilk değer lendirmeler, soluklu sinema örneklerinın Lido adasında, o tanımı zor, sinema virüsüyl« başedemeyenlenn benliklennde duydukları, sanat yükiü ha vayı bir kez daha estirebileceği yolunda. nevzat süer 3. FRITZ, 1951 21.40 HAYAL BELDESİ 22.20 ANILARIN MÜZİĞİ Atilla îlvan ile Erbil Kıdış'm hazırladığı programda safiatçjlar sırasıyla şu parçalan seslendirecekler. Ertan Anapa •Eistoure din amour», «Too young», Metin ErBoy «love along», Ergun Özer •Albondonado*. Modern Folk Üçlusü •Quando aryante el soî» vo İspanyolca bir parça «Pepe CursU. 23.05 HABERLER 23.10 KAPANIŞ Bebek ağlamalarma anne ve babalann tepkilerl. aglayan bebeklerin duygnsal durumlan, gereksinmeleri. bebeklerin ağlama nedenleri ve ağladıkları dönemlerde yetişkinlerce başvurulabilecek pratik yollardan söz ediliyor. 22.35 ÇOCUK VE BİZ (AĞLAMA YAVRUM) radyo TRTI 05X10 Açıhş ve proeram, 05. 05 Ezgi kervanı, 05.30 Şartalar ve oyun havalan, 06.30 Köye haberler, 06.40 Saz eserleri, 06.45 Kur'anı Kerlm Türkçe açıklaması ve bir ko nuşma, 07.30 Haberler, 07.40 Günün içinden, 1002 Arkası yarın, 11.05 Hafif müzik, 11. 05 Hafif müzık, 11.20 Blzden sazlar bizden sesler. 11.40 Sarküar, 12.10 Öğle tizerl, 13. 00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 14.45 öğleden sonra, 16.05 26 Afustos'tan 9 eylül'e 16.20 Türküler, 16.45 Zafere doğru, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Pasü, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanın çocuk şarkısı, 1900 01.00 TRT . 2 ile ortak yayın. 19.00 Ha berler, 19.30 Hafif müzik, 19.45 Oyun havalan, 20.00 Köyümüz köylümüz. 20.20 Şarkılar, 20.40 Türkee söz4Ü hafif müzik, 21.05 Yurttan Sesler, 21.30 Şarialar. 22.06 Çağdaş Türk sanat müzlğı, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin içinden, 0055 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Program ve kapaıuş, 01.05 • 05. 00 Geee yansı. mvtz ve türkülerimiz. 10.40 Psikolojik sorunlanmız, 11. 00 Solistler geçidi, 11.30 Tango dünyası, 12.00 Erkekler topluluğu, 12.30 Açıklamalı klasik koro. 13 00 Haberler, 13.15 Hafif müzık, 13.30 TUrküler ve ovun havalan, 14.00 26 Ağustostan 9 Eylül'e 14.15 Şarkuar, 14.30 Yabancı dıl öğrenellm, 15. lö Şarkılar, 15.30 Cağda» müzik, 16.00 Türküler geçidi, 16.20 Arkası vann, 16. 40 $arküar, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Yurttan sesler, 18.00 Hafif müzik. 18.15 Saz eserleri, 1850 Din ve anlâk, 19.00 • 01.00 TBT I ile ortak yaym. Bor'daki bu yapı tamamlandığında tıpkı bir kuş evine benzeyecek., TRTIII 07.00 Açıuş ve proeram, 07. 02 Güne başlarken. 08.00 Sabah konseri, 09.00 TUrkçe haberler, 09.03 Barok müzik, 09.30 Donovan sövlüyor, 10. 00 Türk yorumculan, 10.30 Almanya'dan müzik. 11.00 Öğ leye doğru, 12.00 Haberler. 12.12 Diskoteğimizden 13 00 Konser saati, 14.30 Klasik Türk müziği korosu. 15.00 MUzikli dakikalar, 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Slzler lcln, 18.00 Pop caz, 19.00 Haberler, 19.12 Hafif müzik. 19.30 Besteler bestecüer, 20.30 Oaz yorumculan, 21.00 Senfonik müzüc, 22.00 Haberler, 2212 Gecenin getirdikleri. 23.00 Cuma konseri, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Program ve kapams. Kuş yuvasına benzeyen ev yapıhyor Ömer Fethi GÜRER NİĞ0E, Niğde'nin 21 bin nüîuslü Bor ilçesi Anadolu'nun en eski yerleştm yerlerinden biridir. M.O. 7000 yülarında böl gede yerleşik bır yaşam olduğu uzmanlarca saptandı. İlçenm Kayabaşı semtınde ovaya bakan bir ev yükseliyor. 1966 da yapımma başlanan ve ünü ilçe dışma taşan ev yerli yabancı tum turistlerin de ilgisıni çekiyor. Yapımn mıman, işçısı ve sahibi olan Mustafa Hızır'la bir soyleşı yaptık. «Evin mimari amacını ve bu güne kadarki çalışmalarımn anlatır mısınız?..» 18 yaşında, çamur ve kiı çalışmaları ardmdan ağaç işleri, çini, bakır, demir şekillendir me çalışmalan ile sanatsal uğ raşa yöneldim. İlk kişisel ser gimi Bor'da açtıktan sonra, Ankara Amerikan Haberler Merkezi, Ortadoğu Teknik Üni versıtesi ve Istanbul Fransız Kültür Merkezinde sergılerim oldu Bu sergilerimde ağaçlan ve doğa güzelliklerini soyut ve somut görünümler şeldinde yansıtmak istedim. Bu çalışmalanmın sonucu olarak 1966 yıhnda kuş yuvalarından esınlenerek bir proje hazırladım ve uygulamaya koydum. Karga ve ıspmoz kuşu yuva larını anımsatan blr ev uğraşı başlamış oldu. Karganın apartman görünümlü yuvası ve Ispmoz kuşunun Ozen ve ustalığını birleştırıp çalışmalan yalnızca taş ustaî:ğı türünde ve tek başıma, işci kullanmadan yürüttüm. îlçedeki öğıet menliğim dışında 16 yıldır bu evla uğraşıyorum, malzeme olarak Niğde'nin değişik köylerınden ve Nevşehir Hacı Bektaş taşlarını kullanıyorum. «Sonuçta nasü bir planiama ile evi tamamlamsk istiyorsunuz..» Aslmda başlangıçta amaçtan saptık. Eksen etrafında dönebı len ve doğa etmenleri ile bag lantılı, ışıklandırma ve ısıtma da sadece güneşi araç olarak kullanan bir Guneş evi oluştur nıak ısterdım. «Eve çevre lıalkının ilgisi ne dir?..» Ülkemizin tanmmış mimar ları, akademık görevliler, iç ve dış turıstler akın etti desem gerçeği söylemiş olurum. Ev zıyarethaneye ddndü. Bu gune dek TRT mensupları ve basının da ilgısini çekti, ancak tamamlanmadan görüntu lenmesıni istemedım. Iç mima rısını gerçekleştmrken bır iınıversıtenin öğretım gorevlısı nıımar, oda ayrımları yarımay bıçımınde ve sutunsuz olduğundan yıkılacağmı vurguladı. Ancak iş bıtımınde sonuç benim ıstedığım gibi olunca şa şırdı ve ılgi duydu. Devlet Balesi, Bodrum Şenliği'nde üç bale sergileyecek Sanat Servlsl îstanbul Devlet Balesi 1 eylül tarihinde başlayacak olan «Bodrum Sanat ve Knltiir Haftasunda üç bale sunacak. Aysun Aslan'm «Cesitlemeler» ve «Ağıt» adl! iki balesiyle Beyhan Fos'un «Gökkuşağı» adlı balesini hafta boyunca yalnız bır kez sergileyecek olan toplu luk bale yöneticisi ve balerin Semra Denker'in yöneticüiğinde 23 bale sanatçısmdan oluşuyor. Ayrıca devlet balesinin yenl sezonda geçen sezon sahnelediklerl «Mavi Tuna» adlı balenin yanı sıra Grieg'in üç perdelik «Peer Gynt» adlı yapıtını temsıl edecekleri de bildirildi. Mavi Tuna balesinin koreografı Vitaustas Grivittas'm sahneye koyacağı yapıtın baş rollerînde Emei Arter, Serap Konuk, Emel Yanar, Oktay Keresteci, Haldun Yedican ve Sibel Tarhan'ı izleyeceSiz. TRT II 07.00 Açılış ve proeram, 07. 02 Solıstlerden secmeler, 07. 30 Haberler, 07.40 TUrküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah için müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Türk inkilap tarihi, 09.30 Sabah konseri, 10. 00 Şarkılar, 10.20 Folkloru OKURLARIM1ZA: Yer sıkışıklığı nedeniyle blr süredir yayımlayamadıgımız «Izleyici Gözüyle» kösesine yeniden yer vereceğiz. Okurlarımızm, gerek televizyon gerek radyo programlarma llişkin görüşlerini elll kelime içlnde özetleyerek «Kültür Servisbıne göndermelerini bekliyoruz. "Dünya Rock'n Roll Kupası,, dans yarısması bugün yapıhyor tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Fuar Açıkava Tiyatrosu'nda bugün «Dünya Rock'n Roll Kupası» adlı uluslararası dans yarısması yapılıyor. Yarışma nedeniyle ülkemize gelen uluslararası dans organızasyonu (İDO) Başkanı Moreno Polidori ile organızasyonu yapan Tolga Han dün İzmir Be ledıye Başkaıu Cahit Günay'ı ziyaret ettiler. Cahit Günay Tolga Han'ın bu organizasyon içm bir ay önce kıendilerine başvurduğunu, zamanmın kısahğı nedeniyle çok fazla katkılan olmadığım belirterek şunlan söyledi: «Biz hiç bir zaman ticari or> ganizasyonlan desteklemiyoruz. Bu bir denerne, eğer Ilgi görür se, bir yıi önceden tarihi saptayarak çörkemli bir organizas yon yapılır. Bu yıl tutarsa, gelecek yıl uluslararası Avrupa dans şampiyonasının burada ya pıbnasuıı isteyeceğiz.» Italya, Almanya, Fransa ve îsviçre'nin katılmasmın kesinleştiği, bazı ülkelerm katılmasınm henüz kesinleşmedlği yanşmada şampıyon bugün seçilecek. Yarın Efes Oteü'nde yapılacak baloda ıse birincı olan ekıbe kupası verilecek. Yanşmada ıki seçici kurul görev yapıyor. İ L AN Çanakkale Valiliğinden BAYINDIRL1K BAKANLIÛI Halk dansları topluluğu 7 ülkede gösteri yapacak ANKARA, (UBA) Kültür ve Turizm Bakanhgı Devİ6t Dansları Topluluğu'nun turne programı belli ol du. Kültür ve Turizm Bakanhgı Devlet Halk Danslar Topluluğu'ndan 28 kişllik bir ekip bu yılın kasım ve arahk aylarında Hındistan, Bangladeş Tayland, Malezya, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti v© Singapur'un çeşitli şehirlerinde gösteriler yapacak. Topluluk ayrıca şimdiye kadar çıktıgı bu 6n uzun turne içmde bu ulkelerin televızyonlarına da çeşitli programlar yapacak. YAPI İŞLERİ GENEL 1 Çanakkale Adalet Binası inşaatı işi 1983 yıhna sari olarak 2490 sayılı yasa hükumlerine göre kapah zarf usulu ile eksıltmeye konulmuştur. 2 Işin keşıf bedelı (130.000.000. TL) dir. 3 Eksiltme Vakıf lşhanı'ndaki Bayındırhk Müdürlügü'nde II İhale Komisyonu'nca 15.9.1982 çarşamba gunu saat 15.00'de yapılacaktır. 4 Eksiltme s,artnamesi ve diger evrak Bayındırhk Mudurlugu'nde gorulebılır. 5 Eksiltmbye gırebilmek için isteklılenn, A 3.900 000 TL'iık geçici tenunatını, B 1982 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, C Muracaat dilekçeleri ile birhkte vereceklert eksiltme şartnamesinde belırtilen ve usulüne gore ha/ırlanmış olan: Yapı Araçları bıldirısi, Sermaye ve Kredı olanaklarını açıklayan malj durum bildınsi, banka ıeferans mektubu, TeKnıI? Personel büdırısı, Taahhut bıldırısı, Bayındırhk Bakanlığı"ndan almış olduklan keşıf bedeli kadar işın fcksiltmesıne girebileceklennı gostenr (B) grubundan muteahhıtlık karnesını ıbraz suretıyle Baymdulık Müdurlugü'nden alacaklan eksiltmeye ginne belgesını, teklif mektubu ile birliktb zarfa koymaları lazımdır. 6 îsteklüer teklif mektuplannı 15.9.1982 çarşamba günu saat 14.00'e kadar makbuz karşıhgında Ihale Komısyonu Başkanhğı'na vereceklerdir. 7 Eksıltmeye girme belgesi alınması için son muracaat tarıhi 10 9.1982 cuma günü m6sai saati sonuna kadardır. Bayındırhk Işleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlanna ait bilgiler ihale dosyasında mevcuttur. Telgrafla müracaatlar ve postada vakl gecikmeler kabul edilmez. Keyfıyet ilân olunur. (Basra: 20367) 5641 MÜDÜRLÜĞÜNÜN Bodrum Antik Tiyatrosu'nun onarımı devam ediyor ANKARA, (ANKA) Helenistik çağa ait olan ve 1974 yıhnda kazılmaya başlanan Bodrum Tiyatrosu'nun onarımı için, şimdiye kadar bir milyon lira harcandığı, onanm çalışmalannın iklim kosulları elverinceye dek sürdüruleceği bıldirildi. Kültür vo Turizm Bakanhgı yetkilıleri, «Bodrum Kültür ve Sanat» senliklerinin geçen yıl olduğu gibi. bu yıl da sahne binası lle lzleyici oturma basamakları ortaya çıkarılan tiyatroda yapılacağını kaydettiler. Öte yandan, Antalya'nm Sıde ilçesînde bulunai antik tiyatro ve Agora'da başlanan temizlik ve onanm çalışmalan eylül ayı sonuna kadar sürecek. Beyaz kazanıyor (3 2) Beyaz'a kazandıran tek hamle 1 Şf7ü. ötekiler 1 Şd7?; 1 Şe7? Çünkü Berabere. Gerçekten de hayret etmemek elde değil: 1 Şf7! (1 Şd7? Şf2! 2 e4 Şe3 3 e5 Şd2 4 e6 Şxc2 5 e7 c3 6 e8V Şd2=! 1 Şe7? ŞÎ2 2 e4 Şe3 3 e5 Şd2=) 1 .., Şf2 (Eger 1 ... c3 o zaman 2 Şe6! Şf2 3 Şd5! Şxe2 4 Şc4 Şd2 5 Şb3 Beyaz kazanıyor) % e4 Şe3 3 e5 Şd2 4 e6 Şxc2 5 e7 c3 6 e8V Şd2 (6 ... Şdı 7 Vd8!+ Şcı 8 Vg5 + !) 7 Vd8 + ! (7 Vd7 + ? Şcı ve Siyah c3c2 oynamaya vaklt bulur ve Pat nedeniyle Berabere olur) 7 .., Şcı 8 Vg5+! Beyaz kazanır. ••• Yapı ve Kredi Bankası'nm desteğinde olarak Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Odakule'de düzenlenen Türkiye 17'nci Satranç Birınciliği 2'ncl tur sonuçları (24.3 1982): Bayanlar'da Joan Arbil ile Gülümser Yılmaz 2 p: Nesrin Tabak, Gülsevil Yılmaz, Nimet Yardımcı 1 p; Esra Fanosçu, Sevtap İşbecer l/2 p; Suna Oktay sıfır puan. Baylar (Isimlerin önündekiler çekiliş sayılarıdır): (14) Onat, (8) Arduman, (6) tpek 2 p; (7) Asadur, (12) Sayber (13) Ourlu, (15) Sel 1 p: (5) Süer, (10) Bilyap (Enis), (3) Ünalan, (4) Özbilen, (9) Öztürk (Yılmaz), (11) Atilla, (1) Pamuk, (2) Pekün tümü sıfır puan. Pakat bitmemiş (Askılı) oyunları var. Sicilya; ARBİL YARDIMCI (Bayanlar Türkiye 1982 B, Odakule / tstanbul): 1 c4 c5 2 Af3 d6 3 d4 cxd4 4 Axd4 a6 5 e4 Af6 6 Ac3 Abd7 7 Fe2 e6 8 oo Fe7 9 Fe3 Vc7 10 Kcı oo 11 f4 b6 12 f5 Ac5 13 Ff3 Fb7 14 Vc2 e5 15 Ade2 Vc6 16 Ag3 b5 17 Ad5 Fd8 18 b3 Kc8 19 Vbı Şh8 20 b4 Aa4 21 cxb5 Vxb5 22 Kxc8 Fxc8 23 Fe2 Vb7 24 Vb3 Axd5 25 exd5 Ab6 26 Ff3 Fd7 27 Fe7 Fa4 28 Va3 Ac4 29 Vxa4 Axe3 (Her iki taraf da zaman sıkışması'nda) 30 Kcı a5 31 b5 Axd5 32 Şhı Ab6 33 Fxb7 Axa4 34 Ae4 Fe7 35 Kc7 Ff6 36 Axd6 Kd8 37 Axf7+, Terk (10). CaroKann; ÜNALAN ONAT (TürkJye 17'nci B Odakule / tstanbul, 1982): 1 e4 c6 2 d4 d5 3 Ac3 dxe4 4 Axe4 Ff5 5 Ag3 Fg6 6 h4 h6 7 Af3 Ad7 8 Fd3 Fxd3 9 Vxd3 e6 10 Fd2 A8f6 11 oooVc712o4 b5tlginç (12 ...Fd6 13 Ae4 Ff4 = ) 13 cxb5 cxb5+ 14 Şhı Fd6! 15 Kcı (15 Ae4 Axe4 16 Vxe4 oo Siyah az üstün. Mayer Şakarov, Yazışmalı 1979) 15 ... Vb7 16 Khe Fxg3! (Siyah, değerli Fll1lni e4 ve g4 karelerlnin denetlmlni saglamak lçln değişiyor. Şlmdi açık üstün) 17 fxg3 oo 18 Kfı Kac8 19 Fb4 Kfe8 20 Ae5 Vd5 21 Kxc8 Kxc8 22 Axd7 Vxd7 23 Kcı Kxcı+ 24 Şxcı Vd5! (Çift vuruş) 25 Fc5 a6 26 Va3 Vc4+ 27 Şd2 Ae4+ 28 Şe3 f5 29 Şf4 g5+ 30 Terk (0 1). Çünkü 30 hxg5 hg+ 31 Şe5 Vd5+ Mat vb. (Yorum: ONAT). ••• Fîlibe'de (Plovdıv) düzenlenen Bayanlar 9'uncu Uluslararası Turnuva'da Tatyana Lemaçko ile Rumyana Boyacieva 8 puanla Birinci geldıler. Her ikisi de Bulgar: 3 M. Keller (DDR) 7 p; 45 P. Angelova (Bul.). M. Voyska (Bul.) 6 p ; 68 V. A&enova (Bul.), D. Seyiç (Yug.), E. Karakas (Mac.) 5% p; 9. K. Melaşvlli (SSCB) 5 p; 10 M. Gostoviç (Yug.) 4 ^ p; 11 s. Savova (Bul.) 4 p; 12 A. Yurçinska (Pol.) 1 puan. Balkan Takım Birinciligi'nin 14'üncüsü 412 Ekim 1982 günlerl arasmda Filibe'de oynanıyor. Ş a h H i n t (Beyaz'la): MELAŞVÎLt LEMAÇKO (Filibe 1982, Bayanlar 9'uncu üluslararası Turnuva): 1 Af3 d5 2 g3 e6 3 Fg2 c5 4 oo Af6 5 c3 Fe7 6 d3 oo 7 Vc2 Ac6 8 e4 b5 9 Kei h6 10 Abd2 Kb8 11 Ab3 dxe4 12 dxe4 e5 13 Fe3 c4 14 Abd2 Ag4 15 Afı tS 16 h3 Axe3 17 Axe3 f4 18 gxf4 Kxf4 19 Ad5 Kf7 20 Kadı Vf8 21 Ah2 Fc5 22 Kd2 Ae7 23 Kedı Axd5 24 exd5 Ff5 25 Vcı Fd3 26 Ag4 h5 27 Axe5 Kxf2 28 Kxf2 Vxf2+ 29 Şhı Ke8 30 Keı Fe2 31 Af3 Fxf3 32 Kxe8+ Şh7 33 Fxf3 Vxf3+ 34 Şh2 Fd6+ 35 Şgı Vg3+ 36 Şfı Vxh3 + 37 Şe2 Vg4+ 38 Şfı Vf3+ 9 Şgı Fc5+ 40 Şh2 Vf2 + 41 Şhı Vh4+ 42 Şg2 Vg4+ 43 Şh2 Fd6+ 44 Şhı Vh3+ Mat. İ L A N T.C. TEKEL YEDEK PARÇA FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Fabrikamızın ve Malatya Sigara Fabrikası"nm ihtiyacı olarak muhtelif cins ve miktarda kesid takım ile muhtelif ölçü aletleri şartname geregince satın ahnacakür. 2 Söz konusu kesid takımlar lle ölçü aletlerinin muhammen bedeli 2.412.121. TL.'sı olup % 3 geçici teminatı 72364. liradır. 3 Pazarhk 8.9.1982 günü saat 14.00'd6 Fabrikamız Satmahna Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait şartname ve listelerin, hergün çalışma saatleri dahilinde Tekel Sitesi Cevizli / KARTAL'daki Fabrikamız Müdürlüğü'nden temin edilebileceği duyurulur, (Basin: 20609) 5540 bulmaca 1 2 3 4 5 678 9 1 II 2 3 4 5\ 6 7 8 9 i u PF | | SOLDAN SAGA: 1 Son katildıgl Balkan Atletizm Şampıyonasmda madalya alamamakla beraber ino metre ve 100 metre engellıde ıki lUrkiye rekoru kırmış olan ve ilensi içjn çok şey vaadettiğı söylenen bayan atletımiz. 2 Doğan cm sinden küçük bir yırtıcı kuş... Sınır boyu. 3 Bir nota... Sivas'm bir Uçesi. 4 Epilepsi... Yüz. 5 Su akıtmaya yarayan toprak ya da çimentodan yapılmış kalm boru . Işler. 6 Umum!... Sahip... Umut ıstek. 7 Mısır'da bir şehir .. Eski Nikomedeia. 8 Ortadoğu'da bır ülke... Sodyumun simgesi. 9 Toprağa irl kazık çakmaya yarar ço^ agır bir çeşit tokmak. YUKARDAN AŞAGlYA: 1 Kars'ın bir ilçesi. 2 Muhlis dnadlı bir lktisatcı ve politikacı. Emır ler, beyler. 3 Bir uzunluk ölçüsu blrıminin simgesi... Kalaym simgesi... Yol. 4 Bir çeşıt üziım... Bir başka uzunluk ölgüsü biriminin kı saltması. 5 Atılgan, kabına sığmaz.. Bir nota. 6 îsvıçre'de bır şehır... Aitın. 7 ; Dibine ışık vermezmiş. 8 Ba^ü'ca içeceğimiz... Ak demz bölgeskıîn karaktertstüc yumuşakçalanndan olan bir salyangoz çeşidı. 9 Turunçgillerde geli şerek dal uçlannın kurumasuıa yol açsn ilkel bir mantar. 1 2 4 5 6 7 8 12 34 56 78 9 K £ı : £• 3 î 9 R£ V N A N T 0 N A L A t. £ H £ N S 1 O M I Lü i £1 Fa L A A £ A [L V A \ S Ü • •• • A 2 z ••• • 1 i i Uj E c F H OPERATÖR Dr. Kâzım SARI Genel Cerrahi Uzmanı Meddiyeköy. Kervangeçmez Sok. No.: 5. Kerame» Tel.: 66 47 41 Apt, (Keçeliler Garajı yaoı) •• • 1 |<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog