Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

27 AĞÜSTOS 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Mısır'da tutuklu 244 kisi daha serbest bırakıldı KAHİRE (Ajanslar) ÎMnsel nedenler ve Enver Sedafjn öldürulmesi olayina kanştıklan için bir seneden ben tutuklu bulunan 244 kisi serbest bırakılds. Ancak. buna karsan, Jıffiısır'da bir sure önce hapis ten çıkanlan tslami fanatiklerin bır bölümünun y© niden tutuklandıfeı öne sürülüyor. Mısır'da muhalelette olan «llerlci Birleşme Partisi» nln yayın orgam olan «El Ahali» derçisi, Enver Sedafm öldürülmesinden son ra tutuklanan tslami fanatiklerin hapisten cıkartılan bir bolümünü eeçtiğimb! hafta düzenlenen bir dizi operasyonla yeniden tutuklandîğnu one sürdü. Polonya'da gerginlîk hızla arüyor ABD, Içişieri Bakanı: Dayanışma kan dökmeye hazırlanıyor • CEZECTOCHOVA DA 300 BIN KIŞ1 ÖNÜNDE SERT BIB KONTJŞMA YAPAN POtONYA BASPİKOPOSU GLEMP «YA WALESA'YI SERBEST BIRAKIN, YA I>A ÖZGÜR BIR ÎNSAN GİBI KOMÎŞMASINA OLANAK TANIYIN» DEDI. Dış Haberler Servisi Polonya'da ışçılerle hükumet arasıüda 31 ağustos 1980'da imzalanan Gdansk anlaşmasınm ikmcî yıldönuroü yakîaşırken, ülkede bavanm gıderek gerginleştiğı gözleniyor. AP Ajansının Varşova kaynajch haberine göre, Içişlerı Bakanı General Czeslaw, önceki gun ünifonnası ile televizyonda yaptığı konuşmada. «Dayanışma yanlıları kan dökmeye hazırlanıyorlar» dedi. Bılindiği gibi Dayanışma'nın yeraltı örçütü. halkı 31 ağustosta büyuk gösterile re çagırdı. Içişieri Bakanı konuşmasım şöyle sürdürdü: •Yönetim 31 ağustosta yapılması planlanan gösterilerl bastıracak gflçtedir ve bu konuda da kararhdır.» General Czeslaw. gösteriler Icin demlr çubuk, sopa ve benzin şişelerimn hazırlandı ğma ilişkin polise haberler geldiğini de söyledi. AP Ajansı, Varşova hukümetinın son zamanlarda Dayanışma yanlılarına karşı gı derek daha sert bır tutuma gırdığine dikkatı çekerek. «Içişleri Bakanınm konuşması, yönetioıin son zamanlarda vo&unlaşan gösterilerden ciddi biçimde kaygılandığını gösteriyor» dedı Dayanışma nın yeraltı li derleri. halkı 31 ağustosta gosterılere çağırmalarına rağmen, bu gösterilerin «Barışçı olması ererektığini VUT gulamışlardı. öte yandan, PoVonya Başpiskoposu Joseph Glemp, dîndarlık ulus büıncinin sım gesi haline gelen Meryem unanın Polonya ya getırilisınin 600 yıldonumü nedenıy 1e Cezectochawa'da 300 bin kışi önunde yaptıçı sert konuşmada «ya Lech VValesa'yı serbest bırakın, ya da özgür bir insan gibi konuşmasına olanak tanıyuı dedi. Sıkıyö netim yetkililerınden tutuklu ve gozaltındaki dayanışma üyelerinin de serbest bı rakılmasını isteven Glemp «halkmnz Sfkesini sokaga dökmemelidir» dedi. Körfezde tatbikat planlıyor WASHİNGTON (THA) Askeri kaynakların bildirdiğine göre, Pentagon tarafmdan Kdrfez bölgesinde, askeri manevralara glrişilmesi planlanıyor. Manevralar sırasmda Umman'daki ABD savaş gerailerinden çıkarma yapılması da sözkonusu, Askeri manevralann, ABD'nin bölgedekl dostları na yönelik olabilecek herhangi bir tehdidi karşılama gücünü ortaya koyacağı da bellrtildi. Amerikan Savunma Bakanlığı yetkililerl petrol zen gini bölgelere yönelebilecek olası bir Sovyet tehdidt İle Iran'dakl tslam rejiminln, Umman glbi. Körfez'in ılım h ttlkelerine de politikasmı siçratabilmesi olasılığı ürerinde duruMuSunu açıkladı !ar. Askeri manevralfirın ekim aymda gerçekleştirilmesl planlanıyor. öte yandan gecen "kasım pymda, ABD tarafından bölgede gerçekleştlrilen askeri tatbikat, Ortadogu'daki Sovyet yanlısı rejimler tarafmdan, kışkırtıcılık ve saldırganhkla suçlanmıştı. BL I AC Ergun Politikada Sorunlar» OPEC'te Bunahm ürkiye son üç yıldır izlediği akılcı politika ile Arap pazariarına girmeyi başarmış, Müsluman ülkelerle dostluk ihşkilerinı gehştırmıştir. Tarihsel ve kulturel bağlanmız bulunan Arap ulkeleri ile tıcarı ve ekonomik ılışkilenmızın de gelişmesı kuşkusuz iki taraf için de yararlı olmuştur. Ancak bir tahhsizlik olarak. Türkiye'nin Arap pazariarına girdiğı sıralarda. çoğu OPEG uyesi olan bu ulkelerde ekonomik bunahm başlanuştır. Gelen haberlerden. OPEÇ ıçindeki bunalımm giderek büyuduğü, bir zamanlar petrolden kazandıklan parayı nasıl harcayacaklannı bilemeyen bu ülkelerin çoğunun ödemeler dengesinın bu yıl açık verece£i anlaşılmaktadır J ABD, Sovyetler'e kompresör satan iki sirkete yaptırım uyguluyor Dış Haberler Servisi ABD, Sovyetler Birliğine gaz boru hattı İçln Başkan Reagan'ın karanna karşm, kornpresor satan Frama'daki tkl Araerikan şırketl ne yaptınm uygulayacağır.ı açıkladı. Amerikan Tlcaret Bakan lığının açıklamasma göre blrl Dresses îndüstries sir keti olan bu iki şirkete Ame rikan Teknolojisl ve Ameri kan techizatmın gönderiîmesi geçici olarak durduruldu. Billndigi gîbi bu iki şirket Reagan'm yasaklama karanna rağmen Sovyetler Birliğine doğal gaz boru hattı için kompresör satmayı kabul etmişlerdi BBC Radyosu kompreösrlerin yüklendiği gemlnin Sovyet ler Birligine doğru yola çıktığmı haber verdl. Bu arada, Dışışleri Bakarıhgı sözcüsü, Fransa firmalanmn ABD kökenli malzemeyi Sovyetler'e satmaya kalk malan halinde yaptınm uysrulatnaktan kaçmamayacak lannı beîirtli. Bu arada, Av rupa Ekonomîk Topluluğu (AET) Yürütme Kurulu Başkanı Gaston Thorn, ABD I)P topluluğun «Ticaret savaşma «rirmekten kaçınmalannı» istedi. AETnin Sıbirya Doğal Gaz hattı ile ABD'ye yapılan çplik dışsatımı konulannda VVashington İle görüş aynlıgma düştüğünü hatırlatan Thorn, bunun daha büyük bovTitlara ulaşmama'îi srereöinden söz etti. Thorn, Sibirya boru hattı konusundaki çekişmenin «Yasal bir nitelik tnşıdığmı da belirtti ve anlaşmnzlıg'n kısa sürede giderilmesi PPrektiğin! vurgularit Iran'daaskerive siyasî liderleri öldürmeyi planlayan bir grup ele geçirildi TAHRAN. Ca.a.1 tran güvenlik guçlerinin, yuksek düzeydeki askeri ve siyasi liderlerini öl dürmeyi planlayan solcu bir grubu çökerttikleri haber verildi. Tahran radyosu. ülkenin güneyindeki Kuzistan bolgesinde gercekleş. tirılen bir dizi operasyon îar sonucu «Halkra Mticahitlerl» örgütünün çok sayıda üyesinin öldürulduğü ya da tutuklandığını bildirdi. Devrim muhafızlıği tarafından yayınlanan bıldunde, bu operasyonîar sırasmda aralarcnda Kara Kuvvetleri Komutanı Albay Seyyid Şirazi, devrlra muhafızr ları komutaru Muhsin Rızai'mn de bulundugu çok sayıda lideri öldurme planJarmın ortaya çıkanüdığı açıklandı. Radyo operasyooiann ne zaman gerçekleştiğinı belirtmedi. Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı: Dıs borclar temizlenecek BUENOS AffiES, (AP) ~ Arjantin'm yeni Ekonomi Bakanı Jorge Wehbe. ülkestoi bunaltan dış borçların temizleneceğini söyledi. Geçen salı günü istifa eden Jose Dagnino Pastore'nin yerine getirilen Wehbe. devir . tesüm töreninden sonra gazetecilere verdıği demeçte hükümetin ücretlerde artış sağladığım, bunun da hükümetin gerçek ucretlerin duşüşünü önleraek konusundaki ntyetini gösterdiğini belirtti. Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı buna karşm, geçmîş yıllarda ülkeyi altüst eden enflasyon dalgasmdan kaçmmanm gerekli olduğunu da sözlerine ekledi Arjantin hükumeti, ağustos ayı ıçinde îşçilerin ucretinde 15 dolarlık bir artış yapıldığmı. eylülden itibaren de öcretlere 25 dolar zam yapılacağını açıklamıştı. Arjantin'de ehliyetsiz bir işçi ayda ortalama 100 dolar ucret alıyor. • Japonya'nm tshleaki sına inlşe peçcn .lapon, «Nansei» Hava Yoilan'mn Boeiag 7S7 tiplndeki yolcu nçaği trist. ten çıkarak alev aldı ve en ax Sanayileşmiş ülkelerdeki ekonomik durgunluk nedenı ile petrole talebin azalması. Batı'da geniş kapsamlı petrol tasarruf önlemlerinin ahnması ile sanayinin buyuk bolümünün petrolden komüre donmesi ve OPEÇ üyesi olmayan Ingıltere ile Meksika gibi ülkelerin pıyasaya giderek daha fazla petrol akıtması sonucu OPEG, tarihinin en büyük ekonomik bunahmma surüklenmi'ş. üretım 1979'a kıyasla yüzde ellıye yakın bir düşüş göstermiştir 1980'de 115 mılyar doları bulan ödemeler dengesı fazlası ise açışa dönüşmüştür. Uluslararası Enerji Ajansı bu yıl OPEG'in ticaret açığınm 30 milyar dolan aşacağını tahmin etmektedir. Yetkililer halen varili 34 dolar olan petrol fıyatlannın yakm gelecekte 28 dolara düşebıleceğini belirtıyorlar. OPEG'in ıçine duştuğu bunahm örgüt üyeleri arasında da anl&şmazlığa yol açmıştır. Iran, libya ve Venezuella, uçıklannı kapatabilmek için mart ayındaki OPEG toplantısında kararlaştırılan üretim tavanını aşmışlardır. îran'la Libya, OPEC içmde en fazla petrol üreton Suudi Arabistan'ı eleştirerek, bu ulkenın uretımi kısmasını, buna karşılık kendılerinp tanınan uretim tavanınm yükseltılmesini istemektedirler. Ne var ki, OPEÇ'in en zengin ülkesı olan Suudi Arabıstan da bunalımdan kendmi kurtaramamıstır. iki yıl önce günde 10 11 milyon varii petrol üreten Suudı Arabıstan'ın üretimi bugün 5.5 milyon varile duşmuştur. Ülkenın ödemeler dengesinin bu yıl uzun süredir ük kez açık verebilecegi belirtılmektedir. Örgütun Endonezya ve Niierya gibi yoksul üyelerinm ıse. para plyasalanndan büyük miktarda borç almalan bekleniyor. Türkiye'nin çok yanlı ekonomik üişkileri oldugu libya'nın durumu da hiç parlak değil. Ülkede geçtığimiz yıhn ilk aylannda gunde 1,7 milyon va~ rü olan petrol üretimi, bu yıi başlarında 600 bın varil dolaylarına düşmüştür. Beş Yıllık Plan'da yılda 25 milyar dolar olması öngörölen petrol gelırlerınin bu yıl sadece 10 milyar dolar olarak gerçekleşecefei tahmin ediliyor. Libya'nın ekonornık feorunlannın Sovyetler Blruği ile oîan ıhşkilerini de etkılediği belirtümektedir, Sovyetler Birliği'nden büyük miktarda silah aîan Libya, bu ülkeye olan 1 milyar dolar borcunu ödeyemez duruma duşmü^tur. Kaddafi, borcuna karş>lık petrol vermeyi önermlg, ancak kendisi para sıkmtısı içınde olan Moskova, bu öneriyi kabul etmemistir. OPECin uretimi azaltarak petrol fiyatlanm 34 dolarda tutma politikası sımra dayanmış görünüyor. Uretımi daha da düşürmek. bu noktadan sonra Suudi Arabistan'ı bile ciddl biçimde etkileyebilecektir. Gerçi bu ülke ile Kuveyt ve diğer Körfez Şeyhliklerinin Batı'da çeşitli alanlara yatırdıkian milyarlarca dolar sayesinde bunahmı geçiştirebilecekleri düşünülebilir. Ancak diğer ülkelerin böyla bir olanagı yoktur. Türkiye, üyeîerinin çoğu ile ticaretinl geliştirdlgi OPEG'in ekonomik durumunu herhalde dikkatU biçimde Ldemelidir. Bayan Thatcher Çin, Japonya ve Hong Kong'u ziyaret edecek MARGARET THATCHER ÇİNİ İLK KEZ ZtYAEET EDEN İNGtLlERE BAŞBAKANI OLACAK. LONDRA, tANKA) Ingiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın eylul ayı sonunda Japonya, Çin ve Hong Kong'u ziyaret edece&i acık landı Hukumet yetkılılerinm açıklamasma göre Thatcher, 1722 eylül arasında Japonva'da olacak ve tmparator Hirohito ve Başbakan Zenko Su?uki İİP görüşecek. Daha «sonra Çin'e gidflcefti büdirilen Thatcher'm Pekin vo Şanghav'da Başbakan Zhao Z'hang vp diger Cinli liderierle görüşece&i acıklan dı Thatcher, Çin') ilk kez 7\ 5raret eden Ingiltere Basba kfinı olacak. Martaret Tlıatcher'm buradan Hong Kong'a geçerok. 28 eylule dpk yine ilk ziyaretini yapacağı belirtildi. ketl fcurdu. Blrleşik Amenka'nın politlk ve ekonomik aîanda önde gelen isimîerini de yanına alan Kissinger'in şirketi He.mu* Schmidt'ın, K.oaüs firmalara uluslararası alaniar 8 TOICO yaralandı. yon ortağı Hür Demokratlar'a tia verecekieri kararîarda da• ABD Brezüya seîerlni y& güven:nai kaünadıfcı bellrtil! m«manltk görevinl vürütecek. pan «Pan • Am» Hava Yollan' vor. • tsrail Hava Yollan «Kl Al» nin Boeing 747 tipindeki volcu ın Yahadilerin dlni tatillerl o• JHayorka Adalan'nda tatl lan cumartMi günjeri uçmama uçağmda bomba bulundu • EI Salvador vönetimJnf iinf zeçiren fspanva Kralı J« sınm kftrnrlastınlrtiih hildirllikarşı savaşsn gerlllalar salı trii a» Carlos'un, aynhkrı Bask vor. rrii başkentin 56 Kro. kuKryin ?eriUalarınnı herhanei bir ssl• Ünlü «Lıongines» saatleriıu de yer ;ı!an 13.000 nüfaslu Sa» ıhn olasıbğına karsı çok genlş üreten şirketin, karsı karçıya bir koruma »Itına alındıgi be bulunduğu fkonomik güçüik.lortrp kasahasim hasarak 10 as kerin YP blr vatRicn» ölunıBıie UrtUiyor. îer neöeniyle 4(^0 işcivl işten neden oldular. • • ABD esM Dışışleri Baiaru çikarmaîc sorunda oldugu açık• Federal Almanva Başba Henry Kissinger, Danuşma Şir kbâCâl Margaret Thatcher.. MÜDÜRLÜGÜNDEN MÜFETTİ? MUAVİNLERİ ALINACAKTIR. 1 îmtıhanaîatıiabilmekiçinj, a) Hukufc, İktisat, işletme, SiyasaT BHgıIer FakmteJerî, Iktîsadî veTîea. 1 jî !]?mler Akademiferinin mesleki Öğrenim veren botümleri ile Ege, Boğaziçî, Orta Doğu Teknik, Atatürk ve Hacettepe Ünîversitelerinin idari İlimier, Iş İdaresive İktisat Bölümlerinden veya Milli Eğitîm Bakanlığınca bunlaradenkliğt onanmış fakulte ve yüksek okulların birinden mezun olmak, b) İmtihan tarihî olan 9.10.1982 giinüne kadar 3 0 yajını doldurmamışbulunmak, c) Askertik görevini yapnıış veya 4 aylık kısa döncm askerlik görevi için kararaldırtmışolmak, d) Başka bir kuruma karşı mecburî çalışma taahhüdü bulunmamak, e) Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde çalışnuya. ve scyahate eîverişli olmak, şartlan aranmaktadır. 2 İmtihanlar yazlîı ve söztS olmak uzere iki ktsımdır.YazıTı fmtihanlat 9.10.1982 10.10.1982 (CumartesiPazar) günleri saat lO.OO'da tstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacaktır. Yazılı imtihanda başanlı olanlar İstanbul'da sözlii imtihana çağrılacaklardır. 3îmtihana katılmak isteyenierin 1.10.1982 giinu saat 18.00'e kadar İstanbul'da Umum Müdürlüğümüz Teftiş Heyeti Reisliğinde bulunacak şekilde, girecekleri yer ve yabancı dili belirtir bir dilekçe ile müracaat edereklstenilen bclgeleri vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. 4 İmtihan konuian ite ücret, yevmiye, sosyal yardım ve emeklilik haklarınt betirten açıklama yaztsı, İstanbul'da Umum Müdürlüğümür Teftiş Heyeti Reisfiği'nden veya Ankan, İzmir, Adana, Eskişehir,Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır Şube Müdörlüklerimizden sağlanabilir. T.C. DZ. K. K. TAŞK1ZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖY ISTANBUL Onay No: 400 cekilisinde Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen malzemeler, ilk ihalesinde taahhüdunü yerine getirmeyen firma namına ilgili tdari ve Teknik Şartnamesine göre TEKLtF tSTEME USULÜ ile satm almacaktır. MALZEMEN1N ClNSt t MÎKTARh MGCG KABLO 4x25 mm2 100 METRE MGCG KABLO 4x35 mm2 50 METRE NYMHY KABLO 2x1,5 mm2 100 METRE' NSH KABLO 4x50 mm2 50 METRE 1 Malzemenin maktu geçid tetnlnatı 40.000. TL' sıdır. 2 Teklifler İdari Şartnamede belirtildiğl gibi verilecektir. 3 Satan alınacak (4) kalem malzemeye ait Idart. ve Teknik Şartnameler Satınalma Komlsyonu Başkanhgı Ofisl'nden 500. TL. (Beşyüz) lira Dz. Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yardım makbuzu karşılılında temin edilir. 4 Posta ile şartname gönderilmez. bu husustakl müracaatlar cevaplandınlmaz. 5 Genel Müdürlüğümüz 2490 aayıh kanuna tabi değildir. 6 Gcrel Müdürlüğümüzce herhangi blr teklifinseçilnesi ve üzerinde muameleye geçilmesi Genel Müdürlük ile satıcı arasında bağlantı garantisl yüklemez. 7 Geçid Teminat olarak; Tedavülde olan Türk parası, Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların verecekieri vadesiz teminat mektuplan, Borsa' da kayıtlı esham ve tahvilattan Maliye Bakanlığı'nca tayin edilecek olanlar veya Devlet tç tstikrar Tabvillerl Döner Sermaye Muhasebe Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı verilecek ve makbuz teklif zarfınm içine konulacaktır. 8 ~ Teklifler engeç 6 EYLÜI, 1982 pazartesi günü saat 10.00'a kadar Döner Sermaye Satınalma Komisyonu Ofisi'ne kayıt ettirilerek verilecek ve aynı saatte Satınalma Komisyonu Başkanlığı'nca açuacaktır. (Basm: 19973) 5639 5 tr3 Z'Si milyon lira dagıtıyoruz TÜRKBANK "İKİNCİ ADRESİNİZ"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog