Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 27 AĞUSTOS 1982 TIP dev^m^edîldj Istanbul DevSol ve TKP davalannda 8 tahliye £ Türkiye İşçi Partisi davasmda deliilerin okun masına başiandı. TİP Program ve Tüzüğü'niin Anayasa Mahkemesi'nde onayîandığını söyleyen samklar, bunun aleyhe delil olamıyacağım söylediler. gorulen 433 sanıklı yasa dı,?ı DevSol orgüt dava&jnda 4 SAııiKm tahiıyelen kararlaştırıldı. Aletris'dekı duruşma saionıuuu devam edılen dunışnıadfk sorgıosu yapüan sanıklar Mu rut Karabulut, Nıui Eryükael vo Tugrıü Özbek feuçlamaları to bnl etraediler. sanık Tuğrul Oz bek, «Beni öldürecekleri içln ör güte üye olmadığunı söylemek "/oruıula idim. Şimdi ise Dcv Kol üvesi oldugıunu kabul edijorum» dedı. Sanıklar emnıyet ıtadelennın ışkence altında aJm dığıru one surdüler. Malıkeme daha once sorgıılan yapılan î'eyza Kürkçüoğlu. Ragıp Gamgam, Lale Oîgür ve 7ekije Yıldırım'ın tahlıyelerim kararlaşttrarak dunısmayı 2 ev lul günune ertelendı. Mahkeme geçen otunımda ya zı!ı savtunmasını okıımak istoyen örgütün Türluye sorumlusu olduğu savıyla yargılanan Dursun Karataş'm bu savunmas>ıyla ilgüi olarak Komuîan hga suç duyurusunda btüunma kararı da verdı. TİP DAVAST • 88 saruklı Tiirkiye I>ı;i Partisi davasında dosyadakı tteîıllerin oktuımasına geçıldı. 'Imuklu 15 sanifim tahlıvelprı konusundal<i istera nıahkeme heyetmdeki değışlklik necî'jravle prelecek oturumda dufünu lecek . Istanbul Sıkıyönetım Komutanlıgı 2 No.'lu Askeri Mahke(Arkası Sa. 9., S«. 6 da) oiJLf.EC DN'de Anayasa larfısması tstanbul Ilaber Servisi Yasa dı^.1 TKP'run İstaııbıü Bölgfisı iaahyeüen ıle ılgılı olarak açüan 96 sanıkiı davaya, 1 No lu Ask.en Mahkeme'de devam edildı. Mahkeme 4 sanıgın talıliyelerini Kararlaştırdı. Dunku duruşmada sanıklaı Sebna Diizgün, Muazzez Ölgün, •Nuraya Maral ve Berrak Ookay'ın sorgulan yapıldı. Sanıkter suçlamaları katoul ctmeyereic Emnıyet ıtadelerınm baskt altında almdığım one surdtUer. Sanıklar salıverılmelenni ıstecüler. Avukat HalU Erdoğ»n geçsn oturumda rahatsızuKi nedenıyle duru>ma saionıuıdan çıkarılan sarıık Zerrin Şenesen'jn cezaevıncle hastalanıp îelç geçirdigini belirterek talılıyesini istedı. Mahksme Zeırin Şenesen, Bülent Gözümke, Muazsess Olgiın ve Berrak Gökay'm tahlıjyesıne karar vererek duruşmayı 2 eylül fünune erteledı. J>EVSOI, DAVASINU\ 1 TAHLJYE 2 No.'lu As'jeri Mntıkernp'<*? VEE»L 6'J " »C 0 U .CMAVASA <C.M ATIN^DEO, ... UÖUR MUMCU K OANiSMA a AU5IKAÇTI HOOIMIN XC«UNiA G.OıVtM2N1A ZÖ?UN1.U . VE GTT £&K& ŞU c* Yt RUM . VE MAVOi "Ucan hastane^de iedavi olmak için Van dan geieo var Türk doktoılan uçakta j^apılan ameliyatların Türkiyede de yapılabileceğini söylediler LYSAL «ORBÎS» adh «uçan an'elîyathane» Yeşilkoy havalıniannıı «Göz Kliniğine» donuşturdu. «Ucan hastane gormeyen gozleri ışışra kavuşturuyormu's» djyen yurttaşlar Anadolu'nuu döıt bıf vanından gelerek Yeşılko? havalımanma doluşruiur FJi ayagı dolaşan ha\alımanı suvenhk gorevhlerı, «umularamaya gtlcn hastaJaı a ne dıyeceklennî şasırdıİH] GectiğiTnr/ pa^ar gunu Yeşilkoy havahmanın» bır iır fına gibi gelen. «Gö? HastaIikları Egitim ve Inteleme Merkezi» uçagı tstanbul'da ıki hatta kaimak u?pre aluna ındı Yurttaslar «Uran Hastanenîn> 1 urkıye yfe geldıgnıı anında gazetelerden fjşrrndıler. Ertesı gunu \m? «;x?ctelerden bu hdstanenın •çftrmeypn imanlarin vu an umudu oldu^unu» da oğı etıdılor 1 urkıye Oftulmolon Derneğı nm de desttnı ıle Turkıve'yo getırtılen ORBIS uçaftının •tccrübeli ve ünlü» peısonelı, geldığmın ertesi gunu bır basın toplantısı duzenledı 'loplantıda konuşan vönetıcı Olıver Foot, üçu doktor olan 16 kişilık ORBİS ekıbınm 10 yıl ıçmde 10 mılyon gormejen ınsana hizmet goturmeyı amaçladığını söyledı. Bunun uzenne, gö/lennden rahat&ulıgı olan görme yetenegi zayıflayan, ya da gorme yeteneğini tamamen yıtıren yurttaşlar Si\asdan. Çorura'dan Tekırdag'dan Van'dan, toparlaya bıldığı üç b « kuruş para ıJo bır araca atfadıği gibi ls tanbul'un yolunu tuttular Çok degil. ORBÎS'in «elışındfcn ıki gun sonra Yeşılköy bavalimanmm onu atı şılagelmiş yolcularm ve gorevhlerin dışında, Istanbul Trakî'a Garaıı gibi, Anadolu hı vurttaşlarla dolrnaya baş ladı. ORBİS iK'agının ıçıne yer teştırılen '»•eşıflı tıbbı cüıa/lann bazı vakıf ve derneklerin yamsıra, uluslararası sırketlerın maddı desteklen ıle donatıldığı oğrenıldi. Ucascm feeıtim salonuna asılan lısteye gore. ORBIS"e dcfatek saglayan firmalar arasında tıp aletleri, nıercek. kameıa lens, ılaç ureten bu yuk kuruluşların ve uluslar arası bazı petrol şirketlerı ytralıyor, öte yandan, ORBİS inceleme vo egitim gezll«Mni Gü rıey Amenka ülketeri, Türkiye. Hmdı&tan gibi o^ellıkle geri kalmı^ ve az gehşmiş ulkelerfe yopıyor. ORBÎS uçâgı, lürk dokiorlarınca, buyük bır îlgıy)e karşüaııdı Ibtanbul Ünıversıtesı, ORBİS ın onuruna oncekı gece Sbareton Otelı'nde koktevl duzeııledi Unıversıteyi Rektor Yardımcı sı Prof Akm Hkın temsıl ederken. kokteyle <,ok az sa?ı da Turlt doktorunun katıldı gı goruldu. Kokteyle katılan Turk doktorlan ORBÎSe ilişkıö göruşlennı çoylo anlattılar. Uçakla son derece modcm Amertkan aletlerinl gbrdük. Ve kullanma olatıa jii bulduk. Bu bizlor için bü vük bir sanstır Böylece tıp alanında rurkiye'nin yerlni Körmıiş olduk. Uçaktaki aletlerin onda birinp bile sahip olsak ne mutlu bize.» Turk doktorları ayrıca, uçakta yapılan ameliyatlann rahatlıkla Türk hastane lermde de yapılabileceğini söylediler. r TARİŞ Rıza Güven: olaylarının sorumlusu DİSK degildir tstanbul Haber Her\i«i DISK. Geneî Başkan Vekıu Ri7,a Güven onceki gıin surdum len sorgıtsunda, TABIŞ, Çukotoirlik ve Antbırlık olaylarma degındı, id&tanamedeki konuya îlişkin iddialan redatü. Rıza Güven'in bncekı gün de vam eden sorgusunda, yatjpç Çeiin Gihenev, OIKP SOrulara ılışkm bır eıd olutt olmadığım sordu. Rıza Güven Jd «Jianamenin 335. sayt'asında yer alaıı TARIŞ, Çufcobırhk. Antbır Wk olaylan uzeıında duıtiu. Kendis>u>3 gınşimlerde buJunmak uzere gbrev verildigini hatırlararak, Çukobirlik için yö netıciler, Valı ve Sıkıyönetım görevlüeriyle yaptığı görüşıne lerden oiumlu bır sonuç aldıîfinı ve burada bir olay çılaım cîıgım toalırUi. Anfbirllk'de lse işçi çücannası ve diğer oîumsuz gelişmelere ilişkm yoneticilerle yaptığı gdrüşmelerden oiumlu. bir sonuç alamadıgTnı, buna rağmen Tekstil Genel Başkamyla birlikte, çok olum &U3 bır ortamda işçilerle görüşmeye çaüştıklarmı, dııenîşin aurdurulinası içm uğraş tıklanm, hatta Çîğli fabrikasın da saldmya ugradıklanm anlattt. «TARtŞ olaylanmn soTtımlusu, DİSK ve DtSKV baş lı senditoüar degUdir. TARİ!> olaylann;» llişkiıı icldianatnecle doğru olmaran Rnclamalar var dır, abartmalar vardır. Hatta sonmıda delil olarok sunnlaıı bir resimaltında Iseîlerin rrn»» rak olarak feullandıklan <;ubuklardaıı .sö/edilmektcdir.. Oy s« resîmde çörülen. üıerinp îp Mk sarılan kartondan yapıtmı? masnralardiT. Vani ımnak ol» aıazLcir..» dedı Biîa Güven, AntbJrliMe Ugill çelıskıli suçlama'ara ilısWn 8mek sımarken de DİSK tarafından gönderilen sendlSa yönetlrtlerimn taîıriktrl olarak değcrlpndiriidıklprini hatıriattı, oysa ylne evru lddtaMamenitı bir alt paraprafırıda yer alan Antbirük o]<<yîannın başlansıc tarihinin Dİ^K yOne ticilerinın gnreviendi'ilnıe taTihinden önre oldııgıınu vıırguîadı. SttRECEK TARİŞ olaylan davasıyîa ilgili kararı Askeri Yargıtay bozdu (THA) Ege Or du ve Sıkıyonetım Komutanhgı 2 No'Iu Askeri \tahkemesmce sonuçlandınian iü'3 sanıkli Tariş olayları. d < <vasına ilışkın karar. Askeri Yai'gıtay I. Dairesi'nee bozulüıı. Askeri Mahkemede dıreniş e katıldıklan ve chrenışı yonett'klen ıddıasıyla yarsılanan 133 sanıktan 151'i £5 ay ıje 21 vıl ara.sında değışen ağır hapıs cezalanna carptınînıjsiar. 2 sanık da beraat etmtştı. MHhkemenın verdıgi kararı bazı sanıklar. Askeri Yargıtay'da temyjz ettiler, Askeri Yargıtay ı. Daıresi'nde 2 haziran 1982 tarıhmde gerçekleşen mörafaa)ı duruşmada, bazı «sanıklar Tarış olavlan 11e ilgül acklamaJnrda buiundulaı*. Mahkame hevetı, dosva ü/f>nnde yapılan gorüsmpler sonucunda, Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No'lu Askeri Mahkemesı tarafmdan verilen kararlann bo/ulma sım kararla.ştırdı. 16 KİŞÎLtK KKtP 10 YILDA 10 MİLYON GÖRME1ENE HIZMET OÜTUBtXEK OUUKs adh UC8 m.ajrnKİa, bir anıeliyathane. baknn odası ve son derece geliştirilmiş modern tıp oihazları buHıııuyor. Oöz hastalıkları ve tciKnilerı konusunda e^itim ve incelemenin yapıldığı uçakta. Türk doktorları üç hafla süreyle anıeliyat yaptna ve yupılıın anıeliyatlaıı iz.leme olana»;ı buiacak. 16 kişilik ekiple 10 yılda 10 nıilyon görmeyene hiznıet götiirmeyi planlayan «uçan hastane» İstanbul'da 2 hafta kalacak.. (Fotograf: Erdoğan KÖSEOĞLU) BARIS DERNEĞİ DAVASI Istanbal Haber Servisi Barış Derneğinln 24.8.1982 günlü duruşmasında avukatlar duruşma yargıcı hakim blnbaşı Atilla ttJkÜ'yü reddederken. sanıklar aleyhine delil bulabilmek için 4 8.1982 tarihinde çeştt li yerlere yazılar yazdıgını. bunun ıse yasal olmadığını belirttiler. Sanıklar Jehine olan hiçblr delilin aranmadıgmı da bildiren savunma avukatları. Atilla tHkH'nün bu yazıları hem yasal hakki olmadıgı halde vazdıgım. hem de «dosya tetkik edllemedi» diyerek. 29 6 1982 günlü duruşmayı 1 ay ertelemesinden tam 4 gün sonra yazdığını belirttiler ve «oysa hakkında çeşitli yerlere ya» yazılan bu olaylar yoğun bir incelemeyi gerek tiren olaylardır. Dosya dikkatli hir şekilde incelenme den yazılamayacak olaylar dır» dediler Barış Dernegl davasmın 17.81982 tarihlı celse tutanaklarına da geçirilen ve Hakim Binbaşı Atilla Ülku tarafından çeşıtlt mercılere vazılaralî tartışma konusu olan yazılar şunlar: • Nazım Hikmet'e ait mahkeme kararlan. Askeri Yargıtay ve Yargıtay ilam "Atilla Ülkü, dosyada varolan bilgileri yokmuş gibi araştırma yoluna gitti» larının gftnderllmeslne datr Genelkurmay Başkanhğma. Askeri Yargıtay Başsavcılığına, Mllli Savunma Bakan lığı Adalet tşlerl Başkanlığma ve Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılan müzekkere.. • Barış Komltesl Derneği'nin Ankara bölge tetnsll ciliğinin yani îçanadolu bölge temsilcillğinln Ankara ilindeki faalivetlerinl or taya koyabllecek her türlü dokümanm gönderilmesi hu susunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzek kere.. • Barış Derneğinln kuruluşundan kapatılışına ka dar kuruluş bildirgesi, genel kurul toplantısı bildırgelerl. yönetim kurulu liste lerl. Uye listelert, bu dernekler tarafından çîkarılan yaymlar, afiş, pankart. btl diri, pul. htikümet komlseri raporları. arama tutanakları ve bu derneklerin faaliyetlerini ortaya koyabilecek, bunlara benzer delillerin gönderilmesi hususunda Istanbul Emniyet MüdtiTülgüne yazılan müzekkere.. • Barış Derneğinln Ege bölge temsilciliğinin îzmlr İlindeki faaliyetlennt ortaya koyabllecek her türlü dö kümanın göndertlmesi hususunda îzmtr Emniyet Mü dürlüğüne yazılmış olan mü zekkere..» «Sanıkların Barı^ Koınitesi Dernegi mensuhiyetlerinden baska herhangi bir ılernek. meslek kunılusju. sendika gibi kuruluşlara yönetim kurulu üyesi veya sıradan üyesi olarak mensu biyetlerinin bulunup bulun madıgımn, bulnnuyor SSP mahlyetlnin, bu knrutuslamaddelerl sumulüne giren faaliyetlerinin bulunup hnlnnmadığıntn, bulunuyor ise bu faaliyetlerin neler ol duğunun bildirilmesi, keza TCK'nun 111/1 maddesi şu muliine giren kurulu kuran lar. faaliyetlerini tanzim. sevk ve Idare edenler. yol rın TCK'nun 141 veya 142. göstercnler ile ilgili olarak bu kuruluşlara ait arama tutanaklan, pankart, afiş, pul, bildîri. toplantı bant çözümlerl ve benzerleri deiillerin dava dosyastna gidebilecek şekilde gönderilmesi hususunda tstanbul Emniyet MüdUrlttğttne yazılmış müzekkere..» (Arkası 9 sayfada) Bankere borcu olanlann sadece % 15'i borcunn bildirdi Tasfiye kurulları "banker raporu,, hazırladı • YENt BANKER KARAR NAMESÎ HAZIRLANIYOR. ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) ödeme güçlüğü içlndeki bankerlerin tasfiye işlemlerine ilişkln yeni karamame çalışmaları sürüyor. Bankerlik Koordinasyon Komitesı, tasfiye kurullanndan, bankerlerin alacak ve borçlan ile ödeme planlan bakkında aynntılı rapor istedi. Tasfiye kurullannda görev yapan yetklliler, banker tas fiyeleriyle ilişkili en önemli sorunu bankerlere borcu olanlardan bu borçlann tahsilinın olusturduğuna dıkkat çektiler ve şu ana kadar bu tür borçlulardan sadece yüzde 1015 ka (Arkası ». «aytada) Tutukiu Disk Yürütme Kurııhı üyesi Le Nouvel Observateur,, Fransa daki terörle ilgili yeni bir iddiada bulundu Kenan Akman'a esinin cenazesini görmesi için bir süre izin verildi lZMtT, (Cumhuriyet) Tutuklu bulunan DtSK Yürötme Kurulu üyesi Kenan Akman'a, eşinin cenazesini görebilmesl için kısa Wr ızin verildi. Aynı zamanda feshedılen CHP'nin Kocaeli eski Milletveklll Kenan Akman'ın eşi Nursel Akman. önceki gece birden fenalaşmtş ve kaldınl dıgı hastanede kurtanlamayarak hayatmı kaybetmişti. Beş yaşında bir kiz anne si olan Nar9el ^kman'm | cenazesi Haydarpaşa Gö\ feus Cerrahisi Bölümü'nden j ^lınarak î<Tnit'e getirilme ' den önoe Kenan Akman'a ' *ltı yıllık eşinin cen^ ;esınî ' görmesi için izin verildi. Doğrudan Eylem, grubunun Türklerle ilişkisi var Italyan polis yetkilileri, Paris'in bir terör merkezi olmasından sonra Alman, İtalyan, Libya'lı, Suriye'ü ve Ermeni terörist liderlerin sık sık bir araya geldiklerini, böylece terörizme uluslararası bir boyut kazandırma çabalarına giriştiklerini öne sürüyor Dış Haberler Servisi Le Nouver Observateur dergisı son sayısında. ulkedeki lerör eylemlenmn özellıkle son günlfirdekı bombalamaların altında lmzası bulunan «Action Directe» (Doğrudan Eylem) adh a«;ırı so! bir örglitle Paris'tekı Türklenn de ilişkilı olduğunu one sürdii Pnınsa'da son yıllarda başgosteren terör bunaununın dal lanıp budaklarap uluslararası bır kimlige btirtinmesf. gecen yıl kaldırümış oîan ve Fransiî; devriminden bu yana yaklaşık 4600 başın uçmasma neden olan giyottnle öîüm ce zasmm yeniden yürürlüğe ko nulmatjı tartışmalanuı günd«me getırdi. Hiç kuşkusuz tartışmalardan er çok bu ceîa nm kaidınlmasında ea büyülı paya sahip Devîet Başkanı Krançols Mitterrand'ın etkı. leneceği açık. öyle ki, sol teröriln, 14, aylık sosyalist yöne tim sırasında ortaya koydugu kanh eylemler sonucu, Pransız kamuoyunun Mıtterrand'a duyduğu gtlveıün azaimaya başladığını, halkın ba sına yansıyan homurtularından anlamak mUmkUn. Nite kım 20 temmuzdan bu yana Pransa'da tam 18 terörist eylem gerçekleştirildi. Bu eylem ya da saldınlarda 9 kişi yaşamım yitirirken, 50 kişi de yaralandı. Pransız polisl terör olaylannm genellikie Ermeniler, Arap lar, FilisÜnliler ve Fransızlar tarafindan çıkartıldığı kanısında. Buna karşnı terörin şu sıralardaki en büyült Jsmı «Action Direotej» Oevlet Başkazu Mittereand' m geçsn hafta ya*adışı üaa ettiği örgütün HderHgıni Jean Marc Roulllan adında bu terönst yapıyor. Antisıyonıst olduklannı söyleyen örgüt, son bir ayda Paris'deki yahudı kuruluşiaıina yönelik saldmlanm liderlen Rouillauin ağzuıdan «Iiberation» gazetesınde şöyle savundu: «Bu Lüb nan'dakı druma son derece normal bir yauıttır. Bu uluslararası bir dayantşmadır. ör«üt eylemleruü sürdürecektlr.» Aslında «Action Directe»in do guşu ilgınç bir döneme rastlıyor: 1979 ilkbaharı. Yani öyle bır dönem ki. solun siyasi açıdan ölü oldugu Alman ve İtalyan terörizmınin can çekıs tiği. Beyruttan çok Camp Da vid'den, savaş tehlikesinden çok banş umutlanndan söz eedilen bir dönem. «Action Di rscte»in kökeninde üç ayn ör güt yatıyor. Biri, GABI diye bilınen «Ulnslararası Devrimd özerk Gruplar». Anarşist 11 kelerinaon hareketle, uzun sıi re ülfcenin güneybatısmdan Franco îspanyasına karşı mü eadele vernüş NAPAP adıyla bilinen «Özerlc Proleterya lciıı SİIabü ÇeMrdekler» Sse prole. t«r solun kendl kendine dagılmasını redöeden «ikîncî kuşak maocular» taıafmdan kunılmuş. Ve üçüncu grup da «özerkciler.» Bunlar da lutnpen lüde yarı anarşızrn arasında gi dıp gelen mr grup. Örgütün 1979'da yaptığı ey lem sayısı 15 kadar. Eylemler Italya'ya da F. Almanya'daki gi bi olmasa da Fransız polisi, bunlarm İtalyan ve Alman te röristlerln ilişkilerl olduğundan kaygı duvmaya bu dönemde basladı. 28 mart 1980'de poüsın büytik bır operasyonu sonucu 20 militan yakalandl. 13 eylül 1980de de lıderleri RouGeçen yıl solun iktidara get mesi sonucu, iVIitterraadin da ba önce vaadetmiş olduğu gibi aı ilan edıldi ve Korsika, Gua delup ayrüıkçılan ile «Action grubunun çabalanyla birleşmo sağlandığı öne sürülüyot. îtalyan polis yetkıUleri İse Paris'in bir terör merkezi olmasmdan sonra Alman, İtalyan, Fılistinli, Iibyah, Sunyeli ve Ermeni terörist liderlerin sık sık bîraraya geldiklert ni böyleUkle teröriame uluslararası bir boyut kasandnnia çabalanna giriştiklerini t< ne surülüyor. Erzurum'da iki gazetenin basımı ikinci bir emre kadar durduruldu ERZURUM (Cumhuriyet) Erzurum'da çıkan «Aziziye Po> tası» İle «Hürsözı gazeteler: nln basım ve yayunı, 9. Kolor du ve Erzurum, Ağrı, Kars Artvin îlleri Sıkıyönetim Ko mutanlığınca, ikinci bir emn kadar durduruldu. 9. Kolordu ve Süayönetiın Komutanlığımn konuya ilişkln açıklauıaaı şöyledir: «Basutı yert Erznrnm'da buhman (Aıiztye Postan) ve (HÜTS3I) ma> tıalfl sazetelerbün 1402 saydı Sı (Arkası 9. ssytada) u ı . AKIL BASTA DEGIL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog