Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet ÎO SPOR 27 AĞUSTOS 1982 Dünya Basketbol Sampîyonası cekismelj geciyor wKISl/M Ş. Birliği İspanya :106 :93 Türk Spor Basını por basmını ele alırken, Turklyede SDO run var olup olmadıgı sorusu üzerinde durmah yararh olacaktır. Eger spor yapan dar bir kitle karştsında, onları seyreden. çahşırhen eğilıp kalkmanın dışmda hiçbir bedensel hareket yaprnayan. sadece iporu soor sayfalannı okumah sanan dev hir kitle varsa, o ulkede spor yapümıyor demeht:>: Spor, artıh hzihsel ve nthsal gelışım ıcın degil, seyirlih içindir. CALÎ. (a.a.) Dünya Basketbol Şampiyonası'nuı bınncı haftası dolarken, lspanya'yı 10693 yenen Sovyetler Birliği, puan sıralamasında ust basamağa yerleşti. Karşılaşmayı baştan sona kadar ustun goturen Sovyet takımı, bu yengıyle çok buyuk bır engeh dalıa aşmış oldu. îspanya üe aynı puana sahip olan Sovyetler, averajla ilk sırayı aldı. Gunun diğ6r karşılaşmaıaş Grupları ı ıse, şampîyona'nm ıddi olı ekıplerinden Yugoslavya, Yüzme Birinciliği Kolombiye'yı 9788 yenerek, bu ıkı takımm arkasında yer aldı. S îstanbul grubunda G. Saray ilk sırayı aldı Dünya Basketbol Şampiyo nası'nda, puan sıralaması şöyle: 1. 2 3. 4. 5 6. 7. Sovyetler Birliği 10 puan İspanya 10 Yugoslavya 8 ABD 7 Avusturalya 6 Kanada 3 Kolombiya 5 Serdar GÜRER Dort ayrı grupta 16 takunıa verdiği Türkıye Kulupleraras! Fuanlı Yüzme Yanşlan'nın îstanbuı grubunda, Galatasaray b:rınci oldu. îstanbul grubunda takımlann aldıkîarı puanlar şöyle: 1. Galatasaray (58543), 2. Istanbul Yuzme îhtisas (55o057>, 3. Kmalıada Su Sporlan (32. 943), 4. Adalar Su Sporlan (31. 547). Dört ayn grupta yansan îG takım içinde puan itibarıyla ilk sekize glren takımlar birinci ligi oluşturacak, diğer sekız takım ise İkmci Jigde savaşım verecekler. F. Bahce'de "Bahtiyâr sorunu,, cözümlendi İstanbnl, (THA) Feneroah ce futbol takımuıda, so;ı gunlerdeıri Bahtıyar çücmayı tatUya bafelanarak sona erdı. Futbol şube Sıonımlusu Alı Dmçkok'le goruşen Bahtıyar, «Alt Dinçkök'ü luramadım. Ken disinin bana büyük yardımlan oldu. Herkes benim para için ara transfer yaptıgınu sanıyor. Ancak ben para içia ara transfer yapmıjonım. Öyle olsaydı, Zonguldakspor bsna ara transferde 4 milyon verecekti, 6raya giderdbn. Bursaspor'a gitmek için ısrar ediyorsam, bu benim Bursa'da kuracağrm ticarî işie bağlantılırdı. Ancak olmadı. Bu olavlardan sonra, bana şüvenenleri mahcup etmemek için hırsla çalışacağnn» dedı. «BAŞARILAH BFN Köln'de yapılan atletiz m yanşmalannda sakatlanan Lewis da), Kanadalı atlet Ben Johnson'a ba'jarı dilpğiade bulunurken. (Fotofrraf: Rua TAŞOU Sporun olmadıgı bir ulkede, spor basım var demek komik olur. 16 futbol, 10 voleybol, 10 basketbol takımının tavaşımmı yomtieılerinin birbırlerine uygunsuzca saldirısını yansıtan basına. spor basını demek de yanlıştır Sayfalarda pertavsızla aranan spor haberlen. tek sutuna boj çıkmann dıye honulmakta veya «kıs.a kı&a» klişesi altına ioplanmaktadır. Bu feoşullarda hoskoca ıki. uç sayfa nasıl doluyor? Oldukçn basit On sayfayı rengarenh resimler ve başlıklar haphyor. Ornegın son model arabası uzerıne oturmuş tutbolcunun haben üç sutundan şu başlıkla gırıyor«Gecekondudan çıktı BMV'yi çekti» yanında bir kulüp başkanının 10x18 boyutundaki resmi altındaki başlıh•Şarnpiyon olacağız». Dır gazete Engin Verel'ın Avrupa sosyetesındeki yerıni araştınr, arastırmasını ise karısı Bahar Frdemz'in tenis kortunda. evinin bahçcsmde cehıien çonıert resımlerle susler. Haber «sportif» açıdan son derece «onemli» bulunarak, spor sayfasinın yarısını feapsor Spor olgusuna bu açıdan bakan spor basını sporcuların özel yaşamlanm okuyucuya günü gunune yansıtır. Btr ulkede spor yapan kıtleden daha fazla bir kitle spor sayfaları ile ıJgileniyorsa, bu işte bır yanhslık var demehtir. O yanlışhh da sayfalann hazırlanısındadır. Spor havramı o kadar değışti hi artık «spor» sayfası denıldi mi bu tur haberlerin verildiği sayfa akla geliyor. Gazeteleri yönetenler bile; «Daha ranh haberler verin, F. Bahçe'nin. G. Saray'm kamplanna gidin, futbolcular ne yapıyor onları yazın, okuyucu bunu bekliyor* seklinde dırektifler vermekten haçmmıyorfar. Bu açmazlardan kurîulunmadıkça, soor 5a$mı spor rfışı «Magazin» haberlerinden çok spor haberlerin^ yer vermf!dıkçc, ulkede sporun geHsmesi ve kalkmriası behlenemez. F. Almanya'da sakatlanan Lewis, ABD'ye döndü KOLN, (Cumhuriyet) Uzun atlamada, ^Çağın Rekoru* diye mtelendınlen ve Bob Beamatia aıt olan 8.90 m'Uh dereceyı aşması beklenen ABD'lı Carl Iewıs, kaslarındakı rahatsızük sonucu, Köln'de yapılan atletızm yarışmalannı terkederek, ulkesine dönmek zorunda kaldı. Fransa'nın Nıce kentınde yaPdan bir dığer yarışmada ıse, yuksek atlamada ABD rekorUnem (5.75 m.) Dave Volz da. Avrupa Şampiyonası oncesinde sakatlanan diger Amenkah atlet oldu. BIR GORUS Mehmed Kemal: Spor basmmın ticarete bakışı, gerçeğe bakışmdan ağır basıyor azeteci, yazar, şalr Mehmed Kemal «Spov Basını» adlı gündemımize katılarak sorulannuzı yamtladı. Spor basmuıın gellşi nıizi anlatır mısınız?. 1950 yülanndaı» • n • GENÇ VOLEYBOL TAKIMIMIZ KTFD'Yf 3 0 YENDİ ANTALYA, (CıiHihnrJyet> TTluslararası Zafer Kupası Voleybol Turnuvası'nda, riün gece KTFD ile karşüaşan ulusal genç takımımız. afandan 30 yengiyle ayrıîdı. TENİS TURNUVASrNDA KOMEDİ SÜRÜYOR HAKK1NI ARAYAN ABDLİ MA€I KAZANDI Ruhsan SEKMEN Yağışlı hava, Uîuslararası 37 îstanbul Tsnis Turnuvası'm etkiiemeye devam edivor önfeki gün, TED Kulübü'r.ün tek kapalı kortunaa yapılan karşılaşınada, ışıklandırman'.n yetersız olduğımu ve devam edemeyeceğıni bildiren ABD'lı Kardy, ilk gün 6/3 kaybettiğl setm ardından, dıln Yunanlı Vazeos'u 6'3 ve 6'1 yenerek. maçı alaı Dıger karşılaşmaiarda i*e, Faygas, Rangelova, Horvat, Fampoulov / Efremoğlu, Batohev / Hulschmidt, Diskhov / Rangelova. Kalevelonls / Anastasiadıs rakinlermi yendtler. G spor sajfasj yoktu. Spor haberlen gazetelerin bfr hangi bir koşesmde yer aiırdı. Büyiik maçlarda, ör neğın; Fenprbahçe Galatasaray Kibi takımların maç!arı e&er pazetenm I. saytuttuğu takım Levent DONDURAN ECTÎötMlZ dönenmn transfer rekortmenı Penerbahçe doneıae süper trausferlerle degıı, f;enç re amatörlerden »1dıı^ı birkaç isımle girdi. 30 Temmuz güntl yapılan aosh> töreni geçen yıj yaşarmn şanssızlıklann, kınlan umutlarm yınelenmpmesl dilegıni de yanmna taşıyordu. 198182 donemınin son birkaç maçmı izleyen ve «FutbolcuUuin lıiç birini beğenmeyen» Vugos lav çalıştıncı Stankoviç yeni dbnemde Penerbahçe' nin oaşmdaydı. Lig baslarken C F.Bahçe «Hedefimiz şampiyontnktur. Fenerbahçe'yi ligae kimse geçemez...» «Büyiik kulfiplerde ça hı«mak zordur. Herkes he nıen şanıpiyonluk bekler ..» «Ben futbolrulanm formda olunca mııtln o!uvorum.. » HAZIRLIK MAÇLARI B4ŞLIYOR 30 Temmuz günü başlayan «75. yıl kutlama törenleri»nden bir gtin sonra Pe nerbahçe ilk hazırhk raaçı :rın taıaftarlarının önüne çıktı. Bu maçta Kocaelıspor ile 11 (Alpaslan) berabere kalan San Lacıvertlıler dogrusu lıiç de umut vermediler. Bir gün sonra Turkıye ikinci lişi takımlarından Beykoz'u 20 (Arıf, Eegoviç), yenmesine kar&'n yıne gılzel bir futbol sergıleyemeyen fkip ıçuı soylenecek tek sc>z vardı ve o söylendi Çalışmalara gerçekten çok ağır antrenman prog ramlanyla başlayan Fener bahçe'de bu ağır çahşrnalara uyum sağlayabilen hemen hemen hiçbir futbolcu yoktu. Türkiye'nın en pahah futbolculannm rlüstüğü bu durum Stanko viç'in ilk demecine de neden oluyordu: «Fntbolcular masa başmda Profcsjonel. saha da anıatör. * Stankoviç'in ağır idrnaafar uygulamasına artan tep kiler sonunda Penerbahçe Basui Sozcüsü Mesut Dizdar Stankoviç'e yönetimin verdiği değeri. duyduğu güveni şu tümcelerle dıle getiriyordu. «Stankoviç dünyamn 5 ünlfi antrenö. ründen bîridlr. Yalmz Fenerbahçe'ye değH, Türk tat bolana da katkısı olacakıır » Bu sözlerinin altmda büyük bir umut da saklıj'dı doğrusu. Yönetimın de desteğinl aîan Stankoviç hem durma daa çahşıyor, hem de konuşuyordu: FUTBOLCULAR RALE Yaşar, Nurettin. SAVUNMA Erdoğan, Onur, Güngör, Cem, Alpaslan, Suat, Sedat. OETA ALAN Mehmet, Arlf, Sertaç, Osman, özcan, Hasan. Metin, Alper, Müjdat. İLERt Zafer. Selçuk, Begoviç, K. Hasan, Mustafa, Bahtlyar, Selahattln. Basın ne dedi ? porda otorite yokluğu çeken Türklye, bunurı en belirgin örneğini Fenerbahçe ile yaşadı. Stankoviç'i tanımayan, ne yapmak ıstedığini sorup öğrenmek gereğinl blle duymayan kalemler Kocaelispor beraberliği ile şoyle girdiler söze: «Fenerbabçe başlansıçta iyi sinyai vermerii. .Stankoviç'in ne yaptığını anlamak zor.» «Beykor'o dişlerine buldular . Ardrndan geierj 32'iik (Alpaslan. Ctecan) Sarıyer yenilgısı taraüıarla rı. yöneticüeri. teknik sdamiarı korkutmaya baç. lamıştı. I>eplasnıanıîaki ü\ hazırlık maçmı Iznur'de Altay ıle oynayan Sart I icıver'Mler 201:k (O*. man, Selçuk> yengi ile iilc k e 3 göa doldıuiiular 15 A^ustos'taki Sakarvaspor deplasman yenilgıs tünı Fonerbahçe catnlasmda şu f:>irı uyandırıyordu: «Kötüyiiz .» Bu tabloya sahıp Fener bahçe TSYD Turnuvası iîe bir anda si'kindi. So?kor.usu tumuvanın ilk maçmda Beşiktaş ve Galatastvray'm srf.ızel bir futboi sergıleyerek golsuz berabere kalması tiim otorıtclerin aym noktada birlcşmerine neden oldu: «I>enerbahce'ye hanjfisi daha çok gol atarsa o kupayı aur.» Teşhis o an için hiç de komık görünmüyordu doğ rusu. Ama Beşıktaş iîe tumuvanın ilk maçuıı oynayan Fenerbahçe son yı! îarda izlenen en güzel îut bolu sergileyip Beşiktaş'ı 10 fArıf) yenınce tükürülenler yalanmaya başlandı. Ardından 21'lik (Begoviç, Selçuk) yengi ve kaçan sayısız gol hrsatlannın yanı sıra mükemmel bir futbol sergilençn Gaîatnsaray maçı Fenprbahçe'yi bir anda otoriiPlerin favorisi yaph, Kupayı kucaklayıp «tşte Fenerbaiıçe işte futboi » dıye Stankoviç kupasra göl ge düşmemesi için o günden bu yana durmadan ça lışıyor... Çalışıyor... RASGEU "Avcıîık bir yasam bicimidir,, Raif Bır grup arkadaş, bu yıi uv mevsımını Aiımetbtfy'de a(,a Esia avcîLıxdan Luti'u Kıpçait, oglu vUımrt'ın duğiiiıunu açuııj guntuıe jjctırriı^inden dufeürueüayram blrleştı. Ou^atı nedenıyle îstanbul ve oevıe ıherden bıi'gok aviı, Açı Ûş Bavıamuu ,\iıraetbey'de yap tı. Ünlü avcnarm katüüıgı du gırı yemeğı av yoh&ctienyıe gecti .'Vnılar anlatüdı. Geçrnı^tfcn gelecege aoîjra ıızanan b.r yaşanı uıcsmı olu^turuldu. Sa jın Azız Bolel'ın dedığl gım «Vvcıiarın atıüdarı saçma, s,oi ieri Sıeçme.» De^ı^ık çevrelerın msaniarı bır arada, gece yaıılarına kadar yenıldı, ıçııdı, oîlenıldı. Ho^goru ve dosUulî v.a rulecek şeydı. Ilocamız, Av. Sahir Kurutitıoğlu: «Avcılık jaimı bir SJJOI1 ıleğildir. Bir yaşam biçimidir. Uemokratik yaşamın iemelidir. Avcılık yapnıayan demukratik yaşanıa uyamaz» der. Gerçek'en avcılar, en ufaB sjîuplaıdan, en buyük topluiuklara kadar beraber yaşama* nm en guzel örneklermî venyorıar. Hem de ellerinde sı îitiı olmasına rzğ,ııaen .. Bu haita avcıiar D&nışıııa Meclısıne de gırdi. Denızü s; Sayın Ismail Şengün yasa tartışnıalarmda, bır deı*negın duzenledıği bılımsel toplantıya, sadece duzenleyen der neğın üyelijrm katılabilmesuu ongoren hukmün yanlış oldugunu belirterek: «Mesela avctisr derncği bir sempozyum düzenlese, kop«k neslinî geliştır» tne derneği bu sempozyuıua katılamıyacaktır» dedı. Sayın Şengun'e katılıyoruz. Yaımz biı" de rıcamız var. Mec liste, ne olur fazla avcıiardan MJi etmeyin. Bakarsın Aiîiıkaçtı Hocanııı ilgisini çeker de avcıtığı da Anayasada dÜ7enlemeğe kalkar. Anayasalar. kanunUrdan daha sik değiştiği için vıllarclır olusturulan düzen bozulur. Merker Av Konusyonunca lîaldırılan tatıl gunleri dışmda îa avıanma yasa^aım Sıkı Yonetım Komutanlıklarmca da kaldırılacağı yonünde olunılu haberler ahyoruz. Avcı arkaoaşlar gelışmelen s.evgij"le kar şılıyoı. Yeni mevsıme işte böyle gırdîk. Bo) avlı olması dılefeiyie tum avc» arkadaşlara, Rasgele... yenerse 1. sayfadan üç • dort sutun verırdj. Örnegm Cumhuriyet gazetesinin eski sayılarım karı^tınrsanız, &por haberlerıran birıncı sayfadan venldıginı gorürsumiz. 1948 yülannda «Hürriyet» gazete&! çıktığmda bu gazete Lcnd ra Ohmpiyatlarma oncro verdı. londra ohmpiyatla rmda güreşte bir kaç ainn madalya kaaanmıştık. Hürrıyet gazetesi bunu bırmci sayfadan büyüb îot^graflarla verince büjTiıî traj aldı. Spor sayfası öyle zannedıyorum kı Vafan gazetcsinde Conk Kemai taratından yapümıştır. Ay nı zamanda gazetenirı ^orumlu seüreterıyoi ve spora büyüK ilgı duyardı. Yarım sayfa kadar bır spor sayfası yaptı. Ötekı gazete ler de bu hayfanın ragbet gorduğünü anlayınca, on lar da başladı. Benım hatırladığım kadi rıyia 1950 üe 60 aıası spora onem verıimeye baş landı. Spor sayfalan cUı bu önemle birlikte ıç sayfaiar dan son sayfalara çiKtıîar. Ve spor gazeteciliği başlar dı. Nasıl Adlıye rnuhabırlıği, polıs muhabırlifei gıbi dallar varsa, spor muhabirll^ı diye yeni bir dal daha türedi. Istanbul'da o sırsüar Tur luye Spor diye gundelık bır garete çıktı. Gazetenın tamamı spora aittı. Daha sonra Millıyet gazetssi Tur kıye Spor tutulunca o kadroyu transfer ettı. Şımdı Güneş gazetesmın yapugı gibi büyiik transferler oldu. O donemin tanınmış spor yazarlan Namık Sevik, HaUt Kıvanç, Muvakkar, Ekrem Talu, hep bu gazeteden transter oldular. MLH'VİEI) baktığı TUck «sptır hasırmm olava tkari \ FORUM ERGUN HİÇYILMAZ (TSYD Gn. Sekreteri) J 1 Gerceğin yaraîadıkiân EEÇEĞÎN yaraladıgı adam, yalamn büyüttüğü devden daha guçiü olarak yaşar. Bır tarıhte böyle demiştik... Bu tarıhte de boyle dıyorua... Yalanla doğru arasmda sürüp gıden toplumsal ksv. ganm kuşkusuz galıbı yme doğrudur. ÇunkU topium, dogrunun engin ve özgür bakışı ile güçludür. Toplumu guçlü kılan bireyler ise doğrudan yana olan zorunlu bır vaşamm parçalarıdır Bugune değin genel değerlendırilmesı henüz tanî yapumamış gençlık ve spor olgusu bıktırıcı, ahşagehniş,, çağına yakışmayan bir irdeleme ile yerden yere vuruiuyor Sorumlulufu degil de. bu sorumsuzluğu payıaşanîar, paylaşmak rorunda kalanlar yann başta kendı çocukları olmak üsere, gelecek kuşaklara hangi yüzle bakacsklar'... Yağmalanmış sahiller, kanalızasyonlann boşaldığı kentlerde spor çocukları değil de, apartman çocuklan jle nasıl sağlıklı bır topium oluşturacağız? Spor alanlanndan çok trıbünlere yönlendırilmiş, oturtulmu? ve seyırci yapılmış kitleye, bu çağdışı yaklaşımdan kimler sorumlu olarak? Kimler, birkaç profesyonelm peşme takılıp yönebcisi ve futboîcusu ile sporda har vurup harman savunıyor? «Kimler, niçin ve nasıl profesyonel tutbol masaimı süreklı gündeme getirip, toplumuna «Ya» ı mutlaka» adlı taanılmaz bozukluktaki bir şartnyı •n söyîetıyor? Avrupa'da, futbolun son sırasındski bir gorDnüşü, her yıl ligde boyayıp utanmazca bir makyajla, kıllenin k&rşısına çıkanp (tFutbolumı» güzel» diyereîc, yerinı, kredisini ve sayfa tepeierini parselleyenler kimler? ^ ' ^'Ve kimler tüm bunlara lnanılmaz bir hacivat jrunıuşaklığı ile eğilen VP toplumuna, insanına, sporuna celSatlık edenler? Tartışmamız TiirMye'de sporun olup olmadıgı değil. Spcrdan sorumlu olanlann sorumsuziuğudur. Kamucyunu olusturmakla yükümlü olanlar. yani sporcular, y»ni yönetieiler, yani basm, ttim bu yanlışhklara hangi dogrularla karşı çıkmaktadır? Ülkemizde sporun kitleye ulaşttrümasındB görevH oîanlann bu içlevi yerine getirdiğini sövlemek mümktin öeğildir. Spor basınımızın es>kiden kalmıs bazı aUskari. lıklara ragmen sorunlara eŞiIis biçiminde arök farklı yanlar var.. Yen3 kuşak, eskinın, yanlışhklan ezip geçmiş cesareüe dürtistlüğe koşuyor. Koşanlar, yani doğruyu bilıp, toplumu kendi yarar)3nna yeğ tutanlar, yanîışlann savunucularmı, çiRarcılan mutlaka spor alamnın dışma atacaklardır. ÇUnkü doğrurıüann tünsü sterçegın yaralaflıklandîr ve onlar valamn büyuttüğiı devden daha* güçludürler. 6 Stankoviç'in görüsleri 1982 • 83 dönemine ilışkın olarak Penerbahçe Teknik Direktörü Stankovıçin görüşleri ise şöyle: •rGeçen sezon sonn bir kaç ntaçmı izlediğün ve doğru&unn söylemek geteklrse çok eksik buldnğum Fenerbabçe'ye tünı bu olura saz şartlara karşm geldim. Başlangıçta uygulamaya fahştığ^m antrenman sistemi ağır geldi. Ama yaptıklaruıın sonucunu sahada almaya başlayan futbolcnlar da şimdi şikayetçi değil.» Feneröahçe'nıa şamplyonluk adaylaruun en buşmda yer aldığını belirten Stankoviç sözlerinl şöyle sürdürüjor: «Herkes elim deld futbolcular için «iyir dlyor. Türktyede ölcfl nedir. Fntbolcuya ödeneo para nn sahadaU oyona nm? Benim için iyi fntbol cu sahadaki oyonnyla belII olur. Bu nedenle ideal kadroyn oluşturmak için çok zaman geçtl. âncak şimdi takım oturdn dlyebltlrim. Bizden güçlfi raJdbimiz oldnğuna sannuyorum. Bövle olnnca şam piyonlnk da btee yakuı.» S Taraftar ne diyor? Üç büyükıerm taraffarları her döneme şampiyonluk umutlarıyla gırerler Fenerbahçe'nmkuer de oyle. Işte trıbündekı birkaç adamdan birkaç gbı uş NAiaZ ÖZ (Tüccar): Herkes gıijı ben de iyi fut bol :&ıerlm. Doğrusuıiu ıstersemz TSYD TurnuvasınOiuı önce Kiaçlarım Kelmedını Fenerbaaıçe'niîi ou turnuvada çıkaraığı ojoın bızıtn 5 yıldir ozledı gnnız oyun. Vmuüuyuz ama S6i.on başında lorm tuımalan benı korkutnıuyor değü.» KAKAC\ KESEH (Öğreuci) Fenerbahce'nm şampiyonîugundan hıç bu kadar emin oünaraıştım Stankoviç bana Dıdı'yi ha tırlatıyor. Takıma kondis TOnun yans sıra getirdıgı dısıplın bence hepsınderı >"ınemlı. Fenerbaiıçe şarupıyonltığun en gü^lü ada v ;cur.» 4LÎ AKER (ŞölSr). «Şamplyon olur de&il rtd ağabey? Baksana ne biçirn o\Ttuyor aslanlar. Doğrusu şampiyonluğu öUemeiık değil. Ama yine da ha ','irlısı.» YARIN: TRABZONSPOB Beykoz'u 2 golle yenen Fenerbahçe için yazıianlar Ise daha da ağırdı: «Futbola gönül verenlerin bu sporun nasıl oynandığını gayet iyi izledigl tspanya82'den sonra Fenerbahçeli futbolcularm ne oynamak için alana çıktığmı anlamak ^erçekten güç.» Bu oyun ve bu satırlardan sonra, «Fenerbahçe'nin bugiine dek ortaya koydnğu oyundan mcrunun değilim» sözlerl Stankoviç'in ağzından dokülünce yarayı bulan cerrahlar kalemlerlni aynı yolda kullanmayı sürdürdfller. tste 3 2'!lk Sarıyer yenilgislnin ardmdan basın: «Stankoviç'in isl zor. Fenerbahçe sahada yüriiyor. Alpaslan orta alanda oynayamıyor, deiansın kendine güveni yok, etkili golctt sıkıntısı çekiliyor.» Penerbahçe Sakaryaspor'dan da tek golie postalanmca bu kez basımn üstüne yürüdüğü nokta Teknik Dlrektör oldu: «Stankoviç'in hatası...» diye başlayan eleştirller teknik adamm hâlâ uygulayacak bir yöntem bulamayışım anlatıyordu. Karamsarhkla, umutsuzlukla... Nihayet TSYD Kupası maçları ile silklnen Fenerbahçe'yle eleştiriier de ron değiştirivefdi. Sankl bu takım bir günde düzelmtş. tutbolu bu adamlar bir günde fcğrenmiş gıbi, «Nihayet Stankoviç ideal ll'i buldu. Organize var. Organizatör var..» «Fenerbahçe şampiyonlugun en giiçlü adaji..» Vanılgılarla yoğrulan spor basınınm son teşhlsinde de yanıîıp yanıîmadığıru birlikte görecegız. SORU Bt r takım oyuDa kaptansız başlamak isterse ne yapmak gerekir? ERTUGRUL DILEK Y5netmelik, kaptanı koşul olarak göstermedığinden herhangi b'r oyuncu yazı tura atışsna kat' * ve ovun baslaülır. Stz spor yazarlığı yap tınns mı? Türkiye Spor'da ben de spor yazılan yazdun. llginçtir; o zaman yme edebiyatla ilgüeniyor, şiirler yazıyordum ama, spor yazılanmla daha çok şöbrete ulaştım, Spor yazarbğından önce spor yaptınız mı? Gençler Birliği genç takımında bir kaç maç oy rıadım. Bir maçta sağ içi oynuyordum, kale bnıinda bır karambol oldu, ben topu kaleye kolayca atabi lecekken, havaya doğru attım. O zamanlar devre arasmda oyuncu değıştirılıyordu, antrenörüm arayı beklemeden benl oyundan aldı. Ben de bu işı beceremeyeceğmy anlayınca futbolu bıraktım. Ama bu yük kazanç kapısı oiacagiru bilsem, yazar olacağıma futbolcu olurdum. Bir yazar olarak sporu nasıl görüyorsunuz? Bır kere futbol, voley bol, basketbol bırer endüstri oldular. Sporu gazetelerden, televizyondan izlemeye çalışıyorum. Yıllar var ki sahaya gidıp maç izlemedim. Zaten bu gelişmiş, şişmiş endüstriyı iyi izlemek mümkün degil. Büyük bir endüstri ol duğu için büyük kargaşalıklar, Epekülasyonlar oluyor. Spor olayını bıtielo re yansıtau spor basıuı ka UteU mi? Bugünkü spor basım gaaetecilik yönünden kalıteli. Tekniğini bibMiyorum, anlatıs biçiminde gayet ılginç sözler buluyorlar. îyi başlıklar atıyorlar. (Arkası 9. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog