Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

t ÇAĞDAŞ YAYINLARI Olur Şey Değil NADİR NADİ a. BASI EDERÎ: 350 TL. Isteme Adresi: rürkocatı Cad. 39/41 CAĞALOftLI! tST<\\BCL Cumhuriy 59. Yü: Sayı: 20857 Kurucusu: YtmusNADİ liseson beklemeh 3.Ey!ö! 6.Eylü Istonbul Edirne Çanakkale 274092 3159 23 59 merkez dersanesi 20 TL. 27 Ağnstos 1982 Ciuna Tahvilzedeler için bankalar belirlendi J •• Yagmur Ankara ve Istanbul'u felç etti ^Eşit ise eşit ücret,, verilmesi reddedildi Hangi banka, hanşri tahvili odeyecek? Tahvll ihraç eden şlrket 1 Akkardan San. ve T l c A.Ş. 2Aksa Akrillk Klmya San. A.Ş. 3 Anadolu Blracılık Malt ve Gtda San. A.Ş. 4 ~ Anadolu Endüstrl Holding A.Ş. 5Anadolu Otomotfr San. ve Tlc. A.Ş. 6 Ansan Ankara Gıda Meşrubat ve Meyve Sulan San. ve Tlc. AJŞ. Aracı banka Akbank Uluslararası Endüst ri ve Ticaret Bankası Uluslararası Endüst rl ve Ticaret Bankas> Uluslararast Endust ri ve Ticaret Bankası Uluslararası Bndüst rl ve Ticaret Bankası lstanbul Bankası (Arkası Sa. 9., SO. 7 de> ANKARA, (CumhuriyetBfl rosu) Bankerler aracılığıyla tahvil pazarlayan şir ketierin tahvlllerinin anapara ve faiz ödemelerint yürtitecek olan bankalar açıklandı. Çıkardıkları tahvillerl. tasfiyesıne karar venlen bankerlik kuruluşları taraf ından pazarlayan şırkeüer, yükümlü olduklan anapara ve faiz ödemeleri İçin bir bankayı görevlendiriyorlar. Maliye Bakanlığı tarafından dünkü Resml Gazetede yayınlanan tebllğe göre şirketlerln tahvll yükümlülüklerinl üstlenecek olan bankalar belli oîdu. Tebliğe göre. şirketler tarafından vadesl gelen tahvll borçlarını ödemekle soruınlu bankalar yandakl tabloda yer alıyor ; Meclisîn catısı aktı Haber Merkeri Tflm yurtta öncekı gece başlayan sağanak yagmur, özelhkle Ankara ve İstanbuTda hayatı felce uğrattı. Çukur semtlerde evleri su bas tı, yollar trafiğe kapandı. Ankara'da şıddeth yagmur, Damşnıa Meclisi Genel Kurul Saîonu'nun üstünu örten çatmm delmmesine yoı açtı. Bu sıra. da toplantı halinde buiunan Meclls tiveleruun üzerme sular damladı. Başkent caddelerinin bir bölümU, özeilikie Kolej. Sıhhıye, Kızı'ay semtlerinda sularla kaplanarak trafiğe kapandı. Vaiilik özel araçlann trafige çıkarılrnamasını ıstedı. Belediye oto büslerinin güzergah değiştirmelennden ötürü Ankaralılar işlenne ulaşmakta güçlük çektiler. Mamak, Incesu, Dikmen, Yenimahalle, Çiftlik ve Demetevler'de ise su baskınlan re toprak kaymalan vurta^lan n evlerinin harat) olmasir na yol açtı. Ankara Adltyesl'nde çatıdan sular aktıŞı için memurlar. mahkeme kalemlerj şemsiye açarak çalısmak 7omnd3 kaldılar (Arkası Sa. 9., Sü. 4 de) Asgari ücret bölgeye göre belirlenecek Alpdündar: 46 milyonun içinden sadece 6 milyonu sosyal güvenHk kapsamma girebilmiştir Hklerine göre belirleneosk Genel Kurul bu nıadde Ü7erinde verilen eşit işe esıt ücret önergesim kabul etmedi. Dan'.şma Mpclısi'nde dün «Tft keticilerin korunması» baçlıkh ; f l madde benircsendi. Dün sabdhki eörü'îmf'lpr baijladı&ıncla liilay Onev ve Krtuffrul Zekaı Okte verdiklerı onergeyle yeni bir 61. maddemn tasarı metnıne konmasını ıstediler. Önerge, «Devletin hızlı ve sağbklı bîr sanayUeşmenin istikrarlı bir bi çimde \uriitiilmesi ve kalkınma planlaruida amaçlanan hedofJcre ulaşılmasj îçin g^rekli tedbirlrri alması ve teşkiiatlanmavı kolayıaştırmasım» öngörüyor du. Kazım öztürk. bütün konularm Anayasa kapsamma alınamayacagmı be.'ırtırken, Rah nıl KaraJıasanoğlu önergenııı yerinin tas,annm 160. maddesi olduğunu savundtt. Bugttee Kadar «Planpüav» kavgası yapılöı gını bildiren Muhsin Zekai Bayer, sanayide sağlıklı geîiştnenın gerçekleşmesi gerektiğini, bu nedenle bnorgeye katıldıklan m söyledi. Komisyon Başkanı Prof. Aldıkaçtı, önergeye katıl madıklarını bildirdi. Önergenın dıkkate alınması komisyonun karşı çıkmasına rağmen kabul edildi. 61. MADDE Üaha sonra bir değişiklîk 8r.ergesinin verildiği «Tükeücflerin korunması» başlıklı 61. madâe ele alındı. Bahtiyar \3zunoğlu, tiıketıcılenn teşkilatlanmasını da öngbren bir öncr Sa. U . Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosn) Daruşma Meclisl Gonel Kurulu Anayasa tasansının ınaddelerini gorüşmeye devam edıyor. Dunkii göruşmelerdö «tfiketlcbıin korunması» «ücret aylık ve sosyal yardlmdımlan» «konat hakkı», «sos yal güvenlik hakkı», sakatlann korunma hakkı», yaşhlann korunma hakkı». «yabancı ülkclerde yaşıyan Türk vatandaş ları», gençliğin korunnıasr». «spornn geliştirilmesi» ile «sa1 natçınuı korunnıasma» ''i? ^ maddeler kabul edildi. îki mad denin görüşüJmesı enf'.enın^.j bir madde Koınisvona geri go;ı derildi. Kabtıl ecülen 62 macl deye göre as<rart ücret bölec lerin ekonomik ve sos>yal özei Tarımda bekleyis • tRAKYA*DA BUGDAYA 5 LtRA FARK BEKLENtYORDU. ÇANAKKALE ZtRAAT ODASL FARK YETERSİZ AMA HEMEN ÖDEN MELÎ. BANDHIMA VE GÖNEN' DE GELECEGE YÖNELİK KUŞKU. • • Haber Merkezi Tanm kesîmi hareketli günler yaşıyor. Buğday ve Arpaya verilen liyat t'arklan, taban fiyatlann düşuklüğü, üreticinln tesltm ettığl ürünün parasını alamaması. borçlu girdlği mevsimden borç lannı artırarak çıkacagı, peşin para ihtiyacından ötürü ürünttaUn öneırüi bölumünü tüccara ucuza kaptırdıgı ve kaptıracagı konularmda eleştıriler. iddialar blrblrml lzllyor. Üretici kuruluşları ve zıraat odalan , gereK verilen liyatlann dılşüklüğü gerekse Ureticinin Urün bedelini peşin olarak alamaması nedeniyle çok güç durumda kaldığını vurguluyor ve hukümetten fiyatlann «yeniden gözden geçirllmesini» ıstıyorlar. Türkiye Ziraat Odaları BirliSa. ». Sü. 1 de> Isveren kesimi bile kaygılı Yalçm DOĞAN ANKARA Çalışma yaşammı. sendikaları ve toplu sözleşme kurallannı tam anlamıyla «Hayal kırıklıgına» dönüştüren Anayasa maddelerinin Danışma Mec llsinde benimsenmesinden sonra. Basın Bürosunda bir «clşverenle» sohbet edlyorduk. Istanbullu işveren aynen şunları söyledi. «Danışma Meclisinin aldıftı bu kararlar, Anayasa tasarısında kabul edilen bu raaddeler. Inanın bizlerl bile hayrete düşürüyor. Bizim bile. düşttnemeyecegimiz maddeler arka arkaya kolayca geçebillyor. Ama, blz bunlardan memnıın degllta. Böyle düşünüyorsanız yanılırsınız. Çünkii. böy le bir Anayasa daha şimdi(4rkasi Sa. 11, sii. t da) > Ver elîni öpeyım Orhan abı, anayasal oldukl serseri Hlunız ama bugüng bugün ORHAN» Arafat: Gerçek evim KudüsHür BEYRUT, (Ajanslar) Beyrut Hmanından öncekt gün gemiyle aynlan gerılln grubu Suriye'ye gelirken Yaser Arafat Macar televtz yonuna verdigi dembçte «be nim gerçek evlm Kudüs'tür» dedi. Ba?kan Reagan'ın fizei ternsliasi Phtlip Habib )se önceki gün Israü'e giderek Savunma Bakanı Ariel Sarort'un da hazır bulundugu bir toplantıya Ratıldı. Bu arada. Beyrut uluslar arası havaalanı sadece Israil asken uçaklannm Irtiş kalkışı için öncekı gun bava açıldı. Onceki gece Suriye'nin Tartus limanına gelen Filistıntl gerilla grubu. Suriye Başbakam Abdurrahman El Kasım. Savunma Bakanı Mustafa Talas ve binlerce FıhsUnll tarafından karşılandı. Gerillalar daha sonra Şam yakınındaki kamplara götürüldüler, FKÖ lideri Yaser Arafat Macar televizyonuna verdiğı demeçt6 Filistin Uiusal Konseyı'nın aldığı karar uyann ca gerçek evinin Kudüs oldugunu söyledi. Arafat Bey rut'tan aynldıktan sonra hangi ülkede kalmayı plan(Arkası Sa. 9., Sü. 4 de) İsmail GÜLGEÇ sayende % İ DM'de kabul edilen maddeler MADOE «1 TÜKETlClLERtN KORUNMASI: Devlet, tüketicileri koruyucu VB aydmlatıc» tedhirleri alır, tüketicUerin kendUerinl koruyucn giriştmierini teşvik eder. MADDE 62 ÜCRET, AYLIK VE SOSYAL YARDIMLAR: Ücret ve aylık emeğin karşılığıdır. Devlet ücretin ve aylığın, ikramiye ve sosyal yardımlann çalışma sürelerine İş verimine, İş değerine, işin niteliğine, kıdem ve liyakat esaslanna uygıın olması nı sözetir. Asgari ücretin tespltinde, ülkenin eko, nomik gücü, işkollan ve bölgelerin sosyal ve ekonnmik özelllkleri dikkate alınır. Devlet, çalışanların hayat seviyesini (Arkası Sa. U, Sü. 3 de) DM'den notîar Dünya Bankası raporu: 1981 Türkiye için düzelme yılı oldu Haluk ŞAHtN WASHtNGTON Dun ya Bankası'nın dün açıklanan 1982 yılı raporunda «1981 yılı Türkiye İçin önem li bir düzelme yılı oldu» denildi. Raporun açıklanması dolayısıyla düzenlenen basm toplantısında Dünya Banka sı sorumluları Türkiye'dekl ekonomlk gelişmelerden öv gü ile söz ettiler. Dünya Bankası raporunda Türkiye'dekl ekonomik durum şöyle değerıendirildi: «1981 yılı Türkiye için önemli bir düzelme yılı ol du. 1980 ocak ayında uygu lamaya konan kapsamlı ekonomlk reform programı, ülkenin dış ticaret du rumunu güçlendirecek, enflasyonu düşürek, ve genel olarak sürekli bir eko nomik büyüme hızı yaratacak önlemlerle desteklendL 1980 81'de uygulamaya konan önlemler şimdi meyvelerini geniş cephe ü zerinden vermeye başlıyors İki yılhk negatif gelişmeden sonra, Türkiya'nln gay ri safl milli hasılasının 1981 yılında yüzde 4 arttığı hesaplanmakta, enflasyon ora nı yüzde 107'den yüzde 35'e düştü. Bütçe açıgı Gayri sa fi milli hasılanın yüzde 5'inden yüzde l'tne indL» Yolîs Başkanı: Kimseye anahtar teslim etmeyiz ANKARA (ANKA) Yoltş Federasyonu Başkanı Muzaffer Sarac, Türkîş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'a karşı çıkarak, «Kimseye anahtar teslim etmeyiz» dedl. Saraç, bugün yaptığı yasnlı açıklamada, sendikal düzenlemelerle ilgili şu görüşlerin) dile getirdi: (Arkası Sa. 9., Sü. 3 de) Sendika mî, cami yaptırma derneğî mi ? Işık KANSU ANKARA Danışma Mec lisı'nde sendikalar ve işçılerf yakından ilgilendiren madde lerm gorüşülmesi bitti. Dışarıda bir yagmur. BuluUar gokyüzünün maviliğini karartıyor. Bir sıkıntı, bir kasvet. Sonbahar geldi, geliyor. (Arkası Sa. S., Sü. 5 de) DM'den gecen maddeler ne getiriyor ? ÇİZGİLERLE ANAYÂSATARTIŞMA51 bugün 12sayfada 8 ile yeni vali atandı • YEDİ VALİ'NİN GÖREV YAPTIĞI tL D E Ğ t Ş T İ RtLDİ. YEDİ VALİ DE MERKEZE ALINDI. ANKARA, (a.a.) Halen boş bulunan Siirt tl'i ile bir likte sekiz il'e yeni Vali a'anmış, yedi valinin görev yaptı ği U değiştirildi ve yedi vali de merkeze alındı. Konuyla ilgili olarak bazırlanan kararnamenin dün Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından onaylandığı u'ğrenUdi. Karamameyle yapılan değisiklikler: söyledi: «Bingöl Valisi Ahmet ö zer Çorum Valillftine, Elazıg Valisi ömer Ha(Arkası Sa. 9., Sfl. 6 da) Sendikal hareket güçsüz kılınacak Şükran KETENCİ Danışma Meclisi'nde degişen bir şey olmadı. Anayasa Taslağı'nın işçi işveren ıhşkilerinı düzenleyen bölümu, özü degiştirmeyen çok önemsiz bazı rötuşlarla aynen kabuı edildi. Genel Başkan $evket Yılmaz'ın «Türk • tş'in kapısına killt vurmaktan baska care yok» cümlesi ile Sosval Güvenlik Bakanı Sadık Şide'nin «Bu is burada bitmez» şekluıdekı sözle ri, DM'de benimsenen maddele rin sendikalar açısından ne anlam içerdiğini yeterince açıklıyor... Salı akşamı RÖrüsülerek kabul edilen işcinin birey olarak haklarına ilişkin maddelerde, «çalışanların yaptıklan işe uv %vm ve insanlık havslvetlne varaşır bir yaşayış sevivesi saglamalarına elverişli ücret». «sos yal ücret» kavramları Anayasa (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Evren, kötü hava kosulları yüzunden Afyon'a gidemedi Afyon Zafer Haftası törenle basladı Fatih GÜLLAPOĞLU AFYON Afyon Zafer Haftası, dün Başkomutan Mustafa Kemal'ln Büyük Ta arruzu başlattıgı Kocatepe'dfekl törenlerie başladı. Büyük Taarruz'un başlatılarak Afyon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 60. yıldö nümü nedeniyle yapılan törenlerie birlikte kent bastan aşagı çiçek ve bayraklarla donatıldı. Devlet Başkanı Kenan Evren ve MGK üyeleri Esenboğa Havaalanının yağışlar nedeniyle uçaklara iniş ve kalkışlara el verişli olmaması nedeniyle, Afyon'daki törenlere katıla madılar. «Büyük Taarruz>un başlangıcuıın 60. yıldönümü kutlamalan Cumhuriyet alanındaki Atatürk anıtına, Afyon Valisi Ercan Balen, Belediye Başkanı Nuri Demirayak ve Yurtlçi Batı Böl ge Komutanı Tümgeneral Mahmut Boğuşlu'nun çfelenk koyarak, saygı duruşunda bulunmalan ile başladı. Daha sonra Atatürk'ün •Büyük Taarruz»u başla'hğı Kocatepe'ye çıkılarak, burada şehitlerın huzuruncia saygı duıuşunda bu!nuuldu. ve Liıklut ıVWği uu. lendl. Kocatepe'de bir konuşma yapan Tümgeneral Mahmut (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) SADIK ŞtDE Bu is burada bltmezse, nerede biter? 58. kurulus yıldönümü törenle kutlondi Ne Yolla? Bugün cağâ^s uygarhğın paylaşbgı demokratüc llkeler, tarib lçinde yeralan büyük olaylara, devrlmlere, antlaşmalara ve bildlrilere dayanır. 1215 tarlhli «Magna Carta Libertatum» îngiliz Kralı Yurtsuz Jean ile İngiliz baronlan arasındakl yetkl bölUşümünün belgesidlr. Bu belgede bazı temel hak ve özgürlUkierle ilgili inançlar yeralmıştır. 4 temmuz 1776 tarlhli «Amerikan Bağunsızlık Bfldirisl» insanlarm, özgür varlıklar olduğu ger(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) obylarm ardındakri Anahtar Teslimi Dunkü Cumhuriyefte yayınlanan habere göre. Danışma Meclisi'nde çalışmalan izledikten sonra tstanbul'a gelen Sosyal Güvenlik Bakanı ve TÜRKİŞ Genel Sehreteri Sadıh Şıde. *Bu iş burada hitmez demiştir. Işçi haklan honusundaki olumsuz gelişmeler tearşısm^ da Hükümetten ıstifa edip etmeyeceği yolundakı soruva da Saym Şide su yamu vermiştir: *Asü bundan sonra görevda kalmam gerekiyor. Görevim daha biiyüfe önem ve anlam kazandı. DM'den çıftan metin MGK'da göruşülecek.» Bilindiğt gibi Sayın Sadık Şide'nin Hükümette bulunması, yalnız Türkiye'deki i?çi kesiminde değil. Bolı dünyasmm tutucu işçi feonfederasyonlarında da büyük *•• • » lt. Sfl. « da) *. Kendini yakan emekli isci öldü ANKABA, (UBAJ Emniyet Genel Müdüriüğü 6nünde kendini yakarak intlhara teşebbüs eden ve poljf ırmmurlarınm mudahal&si IİÖ ai'.r yaialı olarak hast^ • itM's kaldınlan Mehmet Ya kakaya adh emekli işçi oldu. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ttirkiye I ş Bankasının 58. yıldönümü dün törenle kutlandı. Banka yönetim kuru lu başkanı İsmail Rüştü Aksal başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri dUn 10.30'da topltı halde Amtkabirt ziyaret ettl. Heyet üyeleri Anıtlcabtre çelenic koyarak saygı duruşunda buîun , (Arkası Sa. 9., Sü. 4 de) İs Bankası'nın şube sayısı 889a, personel sayısı 20 bine ulastı •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog