Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV Cilt: 12 Onuncu bası ile altmısıncı bine nla§tı. Türkçeleştiren Ord. Prof. Dr. H.V. VELTDEDEOĞLU EDERt: 350 TL. tsteme Adresi: Türkocaği Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Gaad M. Kemal ATATÜEK Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20856 Kurucusa: YtmnsNADİ 20 TL. 26 Ağastos 1982 Perşembe 1983 ÜSSÜYS KURS1ARI LİSE SON SINIFLAR 6 Eylül BEKLEMEÜLER 13 Eylül Not:Mcr oVnl içln ayn ayn sinlflar ıçılır. Gcnctaık C«d. Lalcll/ltt.Tcl. 20 57 35 Güc Is Aldıkactı Anayasası derken. sanırun biraz lıaksızlık ediyornz. Kim hazırladı bu taslağı? Tek başına sayın Aldıkaçtı nu? Milli Güvenlik Konseyi'nin kararı 1le 160 klşilik bir Danışma Meclisi kunılması kararlaştmldı. Üyelerln bir bölümünü dogrudan MGK atayacak, geri kalanını da valilerln önerdiği üçer aday arasmdan biri olmak fızere yine MGK seçecektl. öyle oldu. Meclls'te görev almak »steyen binlerce ynrttaşın gelmişl jreçmişi incc elenip sık dokunduktan sonra nihayet bnnlardan Damşma Mecllsi dediğimiz 160 klşilik knrul meydana geldl. Anayasa Komisyonu bn kurnlun «sgür istenciyle seçildi. lyi mi oldu, kötn mfi? Komisyon çalışmaları kamnya açık tntulmariıgı îçln, sekiz ayhk agnr aksak sfirdüritien çalıştnaiar sonunda DM' ye sunnlan taslağra baktıSımiJ! zaman ynntemin htç de parlak oltnadtgı pöriildü. Taslagı kamuoyu şiddetle yadırgamıştı. Dantşma MecHsi'nin çogiınlugn. hatta komisyon iiyelerinin bir hölümü de önerllen rnaddelere. biç degils* hnemll bir bölümüne karşı çıkıyordn. Ktşi hak ve özgiirHlkleri «edelenmiş, basın özgtirliigü knija çevTilmiş. sendika! haklar, çalısanlar ammdan alahildiğine hndanmıs. Tiirk ulosnnan yüzelli yıldır özlemhıl çektigi ve Atatürk devrîmleri ile bir ara kavnşur gibl oldugu <ragda$ nygarlık düzcyinden yüzgrerl edilmiştl. Taslak fizerlndekl pörüşmelerde yerinde elestiriler dinledik. Kimi saym üyeler böyle bir Anavasa'nın ulusumuza hayif getirmeyecegint, halkmmı hurara fcavuştnrraayacagını, kimi maddeleri değiştirmekle de bir yarar sa&lanatnayacağım DM kürsüsüntien açık açık sövlediler. Fakat o ne? Tümti oya konduğru zaman bir kar$ı oyla taslak bemen de oyhirliği lle onaylanmasm mı? Aleyhte konuşanlardan hir kaçı nylamaya katılmamış, iki kişi de bağırsakları bozaldağıı Jçin gelemediklerini, yoksa tasanyı benimsediklerini Baskanlığa llettiklerl yazı İle açıklamak grereğinJ duymuslard». Taslasrı ya da tasarıyi bir yana btrakın. demokrasiye geciş ortami açısından rJnnun hazlndir. dösündürOcüdür. Komisyon Raşkanı olmak nitelUri İle taslağı savunmak liarmnnnda hulunan sann Aldıkaçtı'yı burada •uçlamak simdi lıaksızlık sayılmaz mı? Onnn kalpme aldıçı ra.n Osmanhca, yan fiztlirkçe metni bile fazla «ileri» bnlan kimi ı1ıreler, maddelerdeki bütön özgfirlük sözcüklerial kaldırarak Naınık Kemal ve Atatürk öyle âerdi dîye yerine «hürriyet»! jretirmedller mJ? Dil devriminl (başlatan letü) hızlandıran Atatürk'ün yaşadığı yıllar1a früzclim vözgiirliik» «ozcüğU benüz dilimize featîlmamıstı. Ama «u!ns» sözcüğfiniı bnlan ia, kullanan da Atatflrk'tür. özgtirlüge kıran sayın Atatürk bay•anlan tasandakl tüm nnillet» sözcüklerini de ndnssa çevirmevi neden lüşflnmezler acaba? Namık KemaPe geHn*e, 1876 yılında: \h ne efsunkâr tmişsin ey didarı hürrlyet Bslri aşkın olduk gerçl kurtulduk esaretten lîzeleri ile çağınm ayünlannı mesteden ttstat, aradan bir yıl ge;ince 1877'de, ilk Anatrasamız rafa kaldınlmakla «hürriyet» aşkmı ilflınUne dek sineye çekmek zornnda kalmamış nuydı? Sendikacılığı güçsüz kılacak madde DM'de benimsendi aidatını kendisi ödeyecek TürkIş: Tek çare kapıya kilit vurup anahtarı da vermek ANKAKA. (Cumhuriyet BüBu arada Mustafa Alpdündar rosu) Danışma Meclisinde m Komisyon Sözcüsü Akyol'a dün de 5 madde görüşülerek «temsil ettiklerinin sözctisü» kabul edildl. Bir madde ise ye sözleri sıra kapaklan şiddetle niden düzenlenmek tizere ko vurularak protesto edildı. mısyona gen venldı. Genel Hamza Eroğlu, Fikri DevrimKurul sendika üyelennın aı sfil'm fikirlerinın karşısmda datiarmm kaynaktan kesilmesı olduğunu bildirerek bu fikirne ilişkin «Check off» sıstcmı lerin değismesini isteyince Ge ni kaldırılmasmı benimsedl nel Kurulda alkışlar ve yuh Üyelerin aıdatlannı sendjkaya seslerı birbırine karıstı. Çalış doğrudan ödeyeceklerı hükmu ma yasamı ıla i.gili maddelenün maddedcn çıkartılmasına rin işçilerin lehine düzenlenılişkm önergeler ise tartışmalı mesi amacıyla önergeler veren bicımde reddedılciı. Lokavtm belirlı sayıdaki uyenın çabalaAnasasada yer aJması benim n da sonuçsuz kaldı. S3ndı. Lokavt da "hak,, olarak benimsendi Sendıkal faaliyette bulunmanın ışyerinde çalışmamayı haku göstermeyece*i bıçimindeki fıkranm maddeden çıkanlması da Genel Ktırul'da kabul edilmedi. G 5 <nJsmeler sonunda sendikal öz«•ürlüklpri kısıtlavan «Sendikal faaliyctler. baslıklı 56. madde oylanarak tasandaki şekliyle benimsendi. «Sendika. knrma» baslıklı D3 madde de Kabul edildî. Türk . İş, sendikal özgürlükleıin kısıtlanmasma iliskin mad delerin Danışma Meclisi'nde ka bul edilmesine tepki gösterdı. Genel Başkan Sevket Yümaz. 10'da Başkanvekili Fenni Islim yeli'nin yönetiminde toplandı. önceki günkü birlesimde üzerinde uzun tartışmalar yapılan «Sendika knrma» baslıklı 55. madde oylanarak kabul edildi. son umutlannm MGK ve Dev Prof. Aldıkactı, bu madde üzelet Başkanı olduğunu belırte rinde görüşmeler stirerken, rek, «Sendikal düzenlemeler «Kurulacak iş koilan sayısıntn Anaysa'da aynen yer alırsa. 24'ü aşmamasınm madde içinTürktş'in kapısına kilip vurup, de yer alması»na iliskin öneranahtar tesliminden baska ça !îeyl geri aldıklannı açıklad». re kalmayacaktır. Tonln 1« söz ve madde oylanarak kesinleşti. M. MADDE leşmesl döneml kapandı» dedi. Genel Kurulda daha sonra Danışma Meclisi dün saat «Sendikal faaüyet» baslıklı 56. maddenın görüşülmesme geçıldi. Mustafa Alpdündar, mad denin tasandan çıkarılmasınt Istedı. Alpdündar, gegmişta birkaç kişinin yaptığı yanlı»> hklann Türk işçilerine maj edllemeyecegini. Anayasalann geçmişe göre değil, gelecekt» huzurlu bir ortam sağlanma. sı için yapıldığını söyledi. CheckOffun Anayasa'ya aun masını anlamanın miimkün ol madığını bildiren Alpdündar, ai4atlann ne şekilde alınacağı(Arkası 7. Sayfads) Bir geri madde daha DMden geçti DM de kabul edilen maddeler MADDK 5i ~ SENDÎKA KÜRMA HAKKI: «tsçiler ve îşverenler ttyeleıinin çalışma ilişkiierlnde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve gcliştirmeK için önceden izin almaksızın srndlkalar ve iist kuruluşlar kurma hakkına sahiptirler. 8endikalara üyc olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya üye kalmaya üvelikten aynlmaya zorlanamaz. tşçiler ve i?verenler avnı zaınanda birclen fa7İa sendikaya üye olamazlar. Sendikalarıu ve üst kuruluşlaruun tuzOkIrri vdneiinı ve islevişlert demokratik esaslara avkın olamaz.» MADDK ,îfi SKNDIKAL FAALlYKT: Sendikalar onikinci maddede sayiian genel sınırlama sebcplerine avkın harekrt edemiyecpkleri gibi, sivasi amaç güdemezler, siyasi taaltyette bulım»ma7lar. Siyasi partilerden destek fröremez ve onlara destek olamazlar, dernekler, kamu kıırumıı niteiiğindeki meslek kuruluşları ve vakiflarla bu amaçlarla nrtak hareket edemezler. Sendikalann Idari \e mali denetimi ile gelir ve siderleri kanunla dnzenlcnir. Vye, nidatmı sentllkaya doğnıdan öder. Sendikal faalivette btıltuuna. iyvorintlr çalışmamaM haklı gösterme? Sentlikalar, gelirlerinl «Mesleki amaçları» dışında kulUnamazlar. Tüzüklerinde tesbit edilecek çrev ve lokavt l'ontannı Millî bankalarda muhafaza etierler. MADDE 51 TOPLU İŞ SÖZI,ES\fESt: Işçiler % e Işverenler, karşılıklı olarak ücret ve çabşms şartlanm düzenlemek amacı ile (Arkası 7. Sayfada) Aidat doğrudan sendikaya ödenir, ama.. Yalçın DOĞAN ANKARA Danunıa Mecllsi'nin dün sabahki birleşımınde uzun süre bır maddenın tek bir satm ılzerinde tartışıldı: «Üye. aidatını sendikaya tloçrndan öder.» Gerçekte sendikalann varlıtını ve slireklüiginl ortadan kaldırmayı amaçlavan ve ^ n dıkaların siyasai ilrtidarlar knr şısında, «baı>kı gruba ohnasını önJeyen. bu rnadde üzerınde ne kadar uzun durulursa ye ridır. Ne yazık kl, Danışma Meclisi tasanrun getirdigi bu geri ilkeye ayak uvduıarak, verilen değişiklik önergelermi ve bu ilkenın tasandan çıkarılması da$(incesini geri çevırdl. Ovelerden Paşa Sanoğln'nun yönelttigi bir soru sırasında belirttijîi gibı, Komisvon sözcüsü Şener Akyol. iscilerin aidatlannı sendikaya doÜTudan ö. fleraeleri ile ileili kuralı bötün (rficüyle savondu.» îşverenlerin isteklerine uy(Arkası Sa. 9., Sü. « da) Ziraat Odaları Birliğinden TEPKİ: Enflasyon ciftcinin üstüne Pamukta üretici bezgin, ihracatcı umutsuz Bans KÜDAR tZMtR Mayıs ayı başuıda Aydın ovalaıijıda lıarıl harıl bır etkinlik başlar, beyaz altına bağlanan umutlar için ter dökülür. Soke ovasında aabahın beşinden berı çapalanu» vapan ilretirt Ahnıet Vonılmast söyle dijordu«Bıığday ektik, rahmet yagdı, sel tüm tohunv tarı çötüifiii. Paraıık ektik rahmet yağdı. Söktiik bir daha diktik. Yine rahmet indi. \nlayaıaçuıız o yuğdı biz dlkdik. Dik babam dlk. lîakahm bu iş nereye varacak?». «Nereye varacak» sözcüğü bu ovanın parolası... Pamuğunun Mısır'dan 1950lerde geliştnden bu yana ılk, kez kamu kooperatifi TARÎŞ borcunu ödeyemeden yeni (Arkası S». 9., Sü. 4 de) ANKARA, iCumhuriyet Bü rosul Turkiye Ziraat Oda ları BırliRi (TZOB) Yönetım Kurulu Başkanı Osman 07bok, Fnflasyonun yuku 26 milyon çiftçınm sırtına yıkıldı decii. TZOB Yonetım Kurulu Başkanı. Cumhıırtyet'e verdiği demfcçt«, ]982 yılı alım knmpanyası için ilân edılen tarım ıırünlen destekleme fiyatlarımn düşuk olduğunu belirlerek şun lan söyledi«Tarım kesimi, hangi öründen Türkiye'ye ne kadar gereklidir, bilmek Istiyor. tç ve dış satını için U retimi belirledilften sonra bu rekoltelere ulaşftcak biçimde tarıma yön veren politikaları geliştirmek lazım dır. Bunun yoln da tarımsal planlamadan ve bölgesel planlamadan gecmektedir.» <Arkası Sa. 9., Sü. 4 de) Zeytîn üretîcisi varolma savaşımı veriyoi; İZMİR (Cumhuriyet Ege Btirosu) Zeytilj UrttnUnde, «var yıU»na girilirken, üreticiler «zeytinyağında destekleme alınu yapılmazsa, fiyat düşecek, zeytin toplanmadan çürümeyo lıırakılacak» diyorlar. Körfez bölgesi Ziraat Ortalaıı bu nedenle Keytinin toplannıasından önce taban fiyaü verilmesinl öneriyorlar. Ro< koltenin tam abnması durumunda 180 bin too ?eytinyağı elde edümesi bekleniyor. 19811li «yok yıltn olduğunu anımsatan üreticıler, TARtŞ m geçen yıl destekleme alımlarma geç girmesi nedeniyle güç durumda kaldıklannı ve ürün< lerini yolc pahasına sattıklarını ilade ediyorlar* Edremıt, Burhaniye, Ayvalık ilçelerinde bulunan Ziraat Odalan, yaptıkları toplantılarda (Arkası Sa. 9., Sü. 4 de) Tasfiye kurul ları ndaki fonlara faiz verîlecek Hazırlanmakta olan kararname bankalara yatırıian fonlara yüzde 50 faiz ödenmesini öngorüyor Hazırlanmakta olan kararna menın belırlenen ilkeleri şöyle sıralanıyor: YÜZDE 50 FAÎZ Bankerlerin rcal varlıklarının satılmasından sonra Tasfiye Kurullan tarafmdan bankaya yatınlan fonlara yüzde 50 brüt faiz verilecek. Fonlar Tasfıve Kurulunun takdinne herhangı bır kamu bankasma yatınlabile cek, eski uygulamada bankerın mal varhğının satılmasından sonra elde edilen paralar sade ce Emlak Kredi Bankasma yatınlıyordu ve Kamu Ponu sayüdığı için faiz ödenmiyordu. Mallann satışı tamamlanıp tasfiye bittikten sonra Fonda toplanan para şube sayısı çok olan Ziraat Bankası ve Emlak Kredi Bankası tarafmdan alacaklılara dafttılacak. BORÇLARrNI ÖDEME GUCÜ ARTACAK Tasfiye Kurullan tarafmdan kamu bankalanna aktanlan fonlara verilecek faiz buna eklenerek bankerin masasmdaki para çoğaltılacak. Böylece borç lannı karşılamaya yeterli mal varlığı bulunmayan bankerlerin borçlannı ödeme gücu artacak. Bankalara yatırılacak olan fonlara vadeli hesap uygulaması yapılacak bu fonlar 3 ay ile 6 ay vadeli olarak bankalara yattnlabilecek. Bankerlerle ilgili yeni kararname aynca Tasfiye işlemlerinin daha çabuk yürütülebilmesi jçin hızlandırucı ve yasa açıklarını kapayıcı bükümler de ıçeriyor. TASFtYE KÜRULLARININ ISTEKLERİ Tasfiye Kurullan tarafmdan kararname kapsamına alınmasını ıstenen ülkeler ise şunlar oldu. îcra îflas kanununda yer alan borçlu olmadan yapılan lıa cizler için borçluya gönderilen davet şartı kaldırılacak. Böylece satış hemen yapılarak dave(Arkası Sa. 9., Sü. 5 de) ANKARA ödeme güçlüğü malan ile ilgili olarak Başbaiçuıde olan bankerlerin tesfiye kanlık, Bankeflik Koordinasişlemlenne ilişkin bır kararna yon Komıtesine bir brifing veme daha hazırlanıyor. Tasfiye rılecek. Kurullan tarafmdan öneriien Bakanlar Kurulu kararname kararname kurullarda toplana ile ilgili çalışmalan hafta ıçinrak Bankalara yatınlan fonla de ele alarak, kararnameye son Istanbul Haber Servisi Da ra yüzde 50 brüt faiz verilme sekli verilecek. Banker alacaklannın tasfıyesine ilişkin çıkar nışma Meclısı'ndekı çalışma sıni ongörüyor. Adalet ve Mâlıye Bakanıığı tılması beklenen 44 payılı karar îau ıziedıkten sonra duıı gece ugakla lstanbuı'a gelen So&yal ile Başbakanlıkça yürütülen ha name, îera Iflas Kanununda Guvenlık Bakanı ve Turk I* zırhk çalışmalanna tasfiye ku üegişıklik ile kurullarda toplnGenel faekreıen Sadık Syııle «Bu rullanndan ıızmanlar da katıh nan fonlann kullanımı için yeyor. Bugun kararname ç«ln nı hukumler getinyor. iş barada bitmez» decu. Sadıli Şide, butün uyanlard ragraen, ışçı ışveren ılışkiiennı göruşmeyi sürdüren Daruşnıa Meclısi'nde Anayasa tasiar ğının eleşürıye konu olan mad delerının özıina üışkin hıçbır değişıklık olmadığını sadece şekle yonelik bazı değişlklıkler oiduğunu belirttı. Danışma MecliM'nde ışçı iıaK larına yönehk olumsuz gelışmelerden sonra istıfa etmeyı düşünüp duşünmedıSi yolundakı soru üzerine Şide; «Asıl bundan sonra görevde kalınam gerekiyor. Görevim daha bthiık önem ve anlam kazandı. DaSanat Servisi Edefaıyat tanışma Meclisi'nden çıkan nıerihçısı, yazar. öğıetim uyeu tin MGK'da görüşülecek... şekAbdülbaki Gölpınarlı dün oldu. lındc konuştu. 1900 yüında Istanbul'da doğarı. Şeyhulmuhabırm Agah Efend»'nın oğlu olan Göipınarlı. Yusuf Efenclı Ilkokulu'nu, Öznl Menbaülırtan İtladısı'nin Ruştıye Bölümü'nü bıtırdı. Gelenbevi Idadısi'nde okurken babasınm ölümü üzerme aynı okulda Tahrir ve Hitabet derbleri Haber Merkezi Zafer vermeye başladı. Mütareke yıllarmda Alaca'da Kenzülirtan Haftası kutlama törenleri bu îlkokulu'nda ö?retmenlik yapgün baçlarken, Devlat Baştı. Daha sonra Istanbul Erkok kanı Kenan Evren, Zafer Haf Muallım Mektebi'nı (1^7'» ve tası nedeniyle bugun AfDaralftm*un Edebıvar Faktllte ABDÛLBAKt GOLP1yon'a gidecek. Berabermde sım bitırdı. Ankara dakı Di! NARM l'ürkoloji Konsey üyeleri olduğu halde (Arkasi Sa. 9. Sü. l'de) dimyasınm kavbı. Afyon'a gelecek olan Evren. Şide: Bu iş burada bitmez Edebiyat torihcisi ve yazar Abdülbaki Gölpınarlı öldü Güven: Polisteki ifadem iskence altında alındı Istanbul Haber Servisi DlsK Genel Başkan VekiU Rıza (jüven, ağır ışkence altmda almdığını belirttıgı polis üadelerıııı reddettı. «11 gün 11 jrece, aç susuz, uykusuz, bir çelik iskemlede oturtularak in sanlık dışı işkenceler sonunda bana gözlerim bağlı olarak Imzalatılan, ne olduğunu bilmediğim belgeleri reddediyorum.» dedi. Rıza Güven'm 13.11.19806.12. 1980 tarihlerı arasmda yer alan polıs ifadelerim reddeden işkenceye ilışkın beyanı tutanaklara şdyle geçti: «Cebir, tazyik, işkence altmda aiınnııştır. 11 gün 11 gece, tiurmadan sorulara cevap verdün. Ancak verdiklerimi deŞil, istedikierini yazdılar. Oö/u kapalı lmzalatrüar. Gördüsiım işkenceleri tutuklama mah kemesd hakimine verdiğim 1 sayfalık dilekcemde belirtmistim. Ancsk, avukatlanmdan dosyamda mevcnt obnadığım öğrendîm. Sorgu denilen belge, işkence altında alındığını belirttiğim belgtlerdir. Hu beJgelere dayanaıı suçiamaian ve bu sorguları kabul ctmiyorum.» Rıza Güven dosyada bulun mayan, gördügu işkencelere iiışkm dilekçenm tutuklama ıçın verilen karann 13. sayfas.ında kayıtlı bulunduğunu, an cak dosyada olmadığını, avukatlanndan öğrendiğinj belirtti. Yargıç Çetin Güvener, daha sonra bu dilekçeyi yeniden verebıleceğini bildirdi. Rı. za Güven, savcılık soruşfurma sınm tutuklama kaı£irından sonra olduğunu ve işkence al tında alındığı tutuklama karannda belirtilen iîadelerın de lil almarak iddianame düzen(Arkası Sa. 9., Sü. 3 de) Ankara da emekli bir işçi kendini yaktı ANKARA (Cumhnriyet Bfirosu) Emekli ışçi Me.hmet Ya^ kakaya. dün saat 11.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı önünde kendini jakarak ıntihar gırişiminde bulundu. Once Tratik Ha&tanesine, oradan da Ha cettepe Hastanesine kaldırılan 60 yaşındaki Yakakaya'nin saglık dui'umnun ağır olduğu belirlendi. Görgü tanıklannuı anlaümlarına göre, ışçi emeklisi Meh> met Yakakaya bir taksiyle geldiği îçışlen Bakanlığı önünda lndikten sonra elınde bulunan bond tıpi bır çantadan çıkardıgı yakıcı maddeyı tızenne döktu ve kendini ateşledı Içışlerı Balcanlığı onündelcl polislerın müdahalesiyle alev çemberinin dışına çıkarılan e(Arkası Sa. 9., Sü. 5 de) Evren ve MGK üyeleri Afyon'da Tutanaklardan BARIŞ DERNEĞİ davası 12. Sayfada (Arkası Sa. 11. Stt. 8 de) İmar Bakanı: Konut sahibi olmak îsteyene vergi iadesi ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) imar ve Iskan Bakanı Prof. Ahmet Samsnnlu, vatandaşların konut edinebilmeleri için tasarruflanm bu amaca yöneltmeleri gerektiğini belirtti. Prof. Samsunlu, Maliye Bakanlığı ile birlikte «Konut etde etmek için tasarruf yapan vatandaşlara vergi iadesi ile destek olmak» amacryla çalışmalar yapıldığını açlkladı. İmar ve Iskan Bakanı Prot. Samsunlu, Ankara'da Sincan, Susuz, Eryaman, Istanbul'da Halkalı, îzmir'de Gaziemir'ü] toplu konut yerleşim alam olarak belirlendiğmı «Camburiyet' e açıkladı. Samsunlu, toplu konut taredisi için 23 ağustos 1983 tarlhi ıtıbariyle 17ı bin 623 vatandaşın başvurduğunu ifade ederek, bin 945 vatandaşın krediden yararlanabileceklerinin anlaşü dığım büdirdi. Geri kalan 14 bin vatandaşın işlemlerinin ek sik olması nedeniyle, kendileri ne evraklannı tamamlanıaları (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) Danışma Meclisl sa FRANSA: "Değişim,,de değişim Songur SAVRAN'ın yazı dizisi 8. sayfada Bugün ve Yarın Anayasa Komisyonu Başkam Aldokaçtı, kamulaştırma bedelinin «rayiç bedel» mi, yoksa «vergi değeri» üzerinden mi ödenmesi konusunda bakm neler dlyor: (Arkası Sa. 9., Sü. î de) Kara ve Deniz Kuvvetlerinde afamalar ANKARA (Cmnhuriyet Bürosuj Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde bazı subaylar yeni görevlere atandı. Resmî Gazete'de dün yayınlarıan atama kararına gcjre, 5 subay Sıkıyönetim Komutanlıklan Askeri Uahkemelartiıda «tsbay üye olarak görtrlendtrUdi. (Arkası Sa. S. SU. 2*de) NADİR NADÎ fArkasıSa.ll,SO.8deV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog