Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

1083 ÜSSİİYS KURSLARI LİSESONSINIFLAR 6 Eylül BEKLEMEÜLER 13 Eylül Not:H«ro1cBHçln ayn ayn «nıflar açftr. GençtUrk Cad. Lalell/lst. Tel. 20 57 35 59. Yıl: Sayı: 20855 Cumhuriy Kurucusu: YunnsNADİ larda zanıanında hukuka uygun yaptırılmış tesisler ne olacak. Kanun, makabillne şamil ulur. Ama ancak kamulastırma ile haUedebiliriz. Blz hnkuka uygun olarak bir Anayasa yapıyoruz» dedı. Önerge sahıpiermden Ferıdun Güray, onerge ieri geri aldıklarını bıldırmcc Prot A'dıkaçtı, şunlan söy!vdi«Kıvüardakf yaptlarm yıkılması hukuk devleti kavramıv!a bajjdasmaz. Hem de vataıı daşların elinden karşıliğı verilmeden almak, hukuk düzenlrtp aykırı binalar elbette vıkılır Bu bususta hfçbir trrrddütü müz yoktur. Eijer btr af kanu na çıkmazsa hukuka aykın ku rulan tesisleıin ydolması doftaldır.» Daha sonra adevletin tasarru rıında bulunan kıyılardakl tasınmazlarm mahalll Idarelen devrini» ıçeren fıkranm nıadde nietnıne eklenmesı yolundakı \ydın liığ ve arkadaşlarım:ı onergest gorvlşüldu. Tuğ, sah,1 ~eritlerini dti7ene sokmak, hal 'iın denize gireceği veneri sa* lamak amacıyla önergeyı ver dıklerinı söyledi Komisyon Başkanı Prof. Aldıkaçtı, devİP fin bu ışk»mt Anayasa hükmu olmadan da vapabileceginı e Undekl tasinma7lann 'asarrut (Arkası Sa. II. Sü. l'dc) 20 TL. 25 Ağustos 1982 Çarşamba Besikias.istarfjul 6O72OO(4haü Aidıkactı, işkolları sayısımn mdîrihnesinî önce reddettî sonra savundu Barıs Derneği Davası Vergi bedeli üzerinden kamulastırma reddedildi ANKARA (CumhuriyetBürosu» Daraşma Meclisfnde dün 5 madde kabul edildl. «Kamulaş tırma» maddeslnl komisyon ge ri alırken, «Kıyılardan yararlanma» başlıkh madde ise dikkate alınan önergeyle birlikte komlsyona verildl. Bu arada «Çalısma şartlan» ve «Dinlenme hakkı» maddeleri tek bır madde şeklinde birleştirildı «Sendika knrma hakkı» maddf«l İse Genel Kurul'da tartışmalara neden oldu. DM dün saat 10'da Başkanvekfll Veflk Kltapçıgil'in baskanlığında toplanarak tasarırnn «Kıyılardan yararlanma» başlıklı 47. maddesini görüşme ye başladı. Bu madde üzertnde 6 değişiklik dnergesı venldı. Fikri Devrimsel ve arkadaşlannın «Deniz ve göl tayüarının herkese açık doğal kavnaklar olduğu kıyılarda özel mülkijet oluşturulamayaeağiB şeklinde ki önergesı eie alındi. Fikrı Devrlmsel, kıyılarda ozel miiikiyet oluşturulamıyacagının A nayasa'nın esprisine ters düs tüğünü bfldirdı Muhslo Zekaı Bayer, plan olmayan yerde Türklye'nin sahillerınm yağmfc landığmı bellrterek, imar planı olmadan getırılecek bütün maddelerin hıçbtr anlam taşımayacağını söyledi Söz alan Proî. Aldıkaçtı, «Doğal kaynak Üzüm üreticisî ürününü satma telasmda liraya maloîan üzümünü 40 liraya satan üretici: «Eliıtüz para görsün de ürünümüz kaçtan giderse gitsin diyoruz.» I /, M l R Çpkırdeksız fcurıı üzüm urer cısı eı.dışelı Uan edilen (aban fıyatm duşuJs clduğtıru bennen üreticı TARIŞ'ı;ı alım poiıtıka&ı değısmezse DU ra.îamın çolt ciana düşeceg:rj soyiuyor. Cekırdeksiz kum üzüm üıününım en voğını oicuğu Ala^^hır'cie uretıci tedırrH.ı bir teklcyış ıç.noe. Unanun kurutulmaya bdslandığ! btr dcnemde tirencı uzumiı parai» tevjnne tplası ıçındo Alaspîıir'dP Uretınlık yupan TARIŞ ÜzUm BırUği eskî Başkanıanndsn Ozer Yalçındag Jia (Arkası sa. 9., Sü. 1 de) DAA'de kabul edilen maddeler MADDE 49 DEVLETLEŞTÎRlVtE: Kanra hlzmeti rrtnelijH taşıyan özel teşebbüsler. kanra yarannın zorunlu kdmdığı hallerde rayiç bedeli. kesintisiz nakten ve peşln ödenmek şartıyla devIetleştirilehHir. Devletleştlrme. teşebbüs sahiblnin acık nzası oltnadıkça kısmen vapılmaz. MADDE 50 ÇALIŞMA. SÖZLEŞME VE MESIJSK SEÇME ÖZGÜRLtfiÜ: Herkes dilediği alanda çalışma, sözleşme ve meslek seçme özgürlüklerlne sahlptir. Bu SzRÜrlükîer, ancak kamu yaran amacıvla kanunla 5isırlanabillr. MADDE 51 OZF.L TEŞEBBÜS ÖZGÜRLÜGÜ: Özel teşefohüsler kurmak serbesttir. Kanan. ancak kamu yaran. mllli ekonomlnin gerek(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Çalışma Bakanı: Gerekli değişikliklerin yapılacağına inanıyorum Esener: Tasandan YHK'nın cıkarılacağını ümit ediyorum ANKARA. (Cutnhurivet Buro ripi;işikliklertıı \jpılataiını amtt su) Anayasa Tasansı üze ediyorunı» dedı rindeki gorüşmelerini surdüren Danışma Merlısı dunkU bırle. Danışma Meolisi, bueun tasarı iimmde toprak mıilkiveti, t * nm çalışma vaşamı ve sendıka rımm ve tarımla ugraşanıarın lann faalıyetlerınt düzenleyen korunması, klsilerden vararl.n bölümlerinl ele alacak. Bu ne ma ve kamulastırma kurallarıdenle bilgisine başvurdufıunuz nı setıren maddeler Uzerinde Çalışma Bakanı Prof Turhan rlardıı. GenPl Kunıl'da bugün Esener, «Tasanda bıılıınmasırm tasarının çalışma yaşamıyla birIfizüm olmayan Yiiksek Ha Mkıe senrt:toı kurma hakkı. ser kem Kunılıı sihl ba7i hükümdikal faallyet, toplu iş sozle.slerin cıkarıIaoaSmı ve çerekii npsı ıle çrev vp iokavt haklbnna üisMn madcteieri şrörüslil m°vp devam edilecek Sösı konusu maddplerın Danış ma Mrclisi'nde görü<iül mpsi s'rastnda Ça'ısma Baka (Arkası Sa. 9., Sfl. 1 At\ Ayciceğînde % 'den cök peşiıı ödeme HAVZ\ (Cumhuriyet) Katadeniz yagU Tobumlar Kooperatıfler Birliği'mn 11 aüm mer kezıcde birden 1 eylalden îtibaren ayçiçeğî alımlanna başlayacağı ve alımlarda ürun bedet* :enn)n yüzde 50'sındfcn fazlasmı pesin ödeyece» çı açıklandı. Biıük tarafından Havza'da duzenlcnen <;eraınerc". Havza. i'ezirkoprü. Merzifon, Gumüşhacıkoy. Yerl^oy. Sungurlu, Bafra, Dikbı iı. Turhdl ve Zıle alım merkezlermden 21'j ıw niHiı oimak uzere 31 eieman katfdı. Karadeniz YağU Tohumlar Kooperatıfler Bır (Arkası Sa. 9., Sü. 1 de) »VUKAT KAZA.V DİLEK(,'EYl OKUYOR «Hak. Bnb. Atilla Ulhü bu davada tarafsız olamayacagını, tarafsız davrananıayaıaÇmı gosterini^tir. Sonra. duru^ma yargıcı Hak. Bnb. AtUla tMkıi hakkında ediııdigimiz bilffiler, bn kaygmıı/ı arttırıııiştır..» Ekmeğe zam durdıiFiıldiî 4VKARA (Cumhurlyet Bürosu) TopraSt Maiısüüeri Ofisl (TMO) 1982 yıh hububat alım kampanyası sürerken Jç piyasaya 4 milyar 11rahk buğday sattı. Öte yandan Bakanlar Kurulu'nun hububat alımlannda buğdaya 200 karuş. arpaya da 50 kuruş fiyat farkı verlUneainl kararlastırnıasından sonra, ekraek fiyatlarına vansıtılması sözkonusu olan zam durdurulöu. Edylece TMCnun iç piyasaya sattığı buğdaym tıvatı değişmeyecek. TMO 1982 hububat alım kampanyası sıra(Arkası sa. 9., Sü. l de) Durusma Yargıcı Üikü reddedildî DM'den notlar Havtalara zırlanıa imkanı veril medi Isık KANSU ANKARA Unnışmn Mecnsinde «kanıınlaıın perıye vuriiıneıuesi» başıısı alt.ındakl 38 ııcı madde go rüşılltıyordu Bu marldenın ılçiinoü fıkrası Prof. Abif Erginaya teı> selm'ştl Er Sinay. ou fıkra ile ılgili düşünceleııni açıklarken. Anayasa Komıpyonu sozcüsü Prof Şener Akvol'un kendl ögrencısi olacak yaşta oldu £unu belirttikten sonra şöy le dedi Eger ögrencım olarak bu maddeyı bana getirseydl. kendıiini «stnıfta bırakır (Arkası Sa 11. Sü. 5 de) "Yargıcın izlediği yöntem bizi hayret ve dehsete düsürdiL. tstanbul Haber Scrıisi Barjş Derneği dava&ına dun âevam edildı ve d'jnısma yargıcı Hâsını Kd E.b At.lla Ülkü, tünı sanık avukatlannra redd"dı!d], 21 savuı:ma avııkatı taraf:ndan ımzslanarak verılcn reddı hâkım dilskçt'sıpce. var"iç AtıUa t;iku nun ı/]ed»;ı yon'emm kend.ln nı «lııyrete ve doJışete dü^ünlı•i'u», bunun sonucu. 1 'kü'nun bu rtavada tprp.fsı? o'amajacagı ve davranimavacpğı kanısınm ksn dılerınde uyandagı, aynca bu davranışîarın Atılla Ülkü'de, sanıkîarın mahkumıyetleri yolunda «kesin bir kanaatin te>ekkiil rtmlş olduğunu» gosterdığı beiırtildi. Mahkeme, bu isteme karşı duruşma savcısı Musta'a GUI'P ısfeciığı süremn verılm^sını ka rarlaştırdı ve duruşnıayı, Gul'un koniiyu ıncelcyerek gorüşlerim bıldıreb'irnesı ıçın 2 EvlüL 1 S Ü2 perşembe gıinü saat 10.00'a erte İPdi. (\rkası Sa. U . Sü. 4 de) Un îlıracatı serbest oldu ANKARA, <a.a.) Mallye Bakam Adnan Başer Kafaoğln un ihracatmjn serbest bırakıldığını. 50 kurtüuşluk fonun da kaldırıldığını soyledi. Kafaoğlu, bu yıl hububat rekoltesinin yüksek olmasının memnuniyet verici oldugunu belirterek şunları söyledı. «Hububat rekoltesinin yüksek olraası, hükümetin ihracatı seıbest bırakma tedbirlerini almasına el vermlştir. Buııa ait kararlar yarınki Resmi Gazetede neşredilerek yürürlüge girecektir.» (Arkası Sa. 9., Sü 1 de) TahviSzedeler 1 ay daha bekleyecek Ekonomı !>ervısi Banker Kastelli'den tahvıl almış olan «tahvilzedelersın büyük bölümü. faiz alabilmek İçin en az 1 ay daha neklemek zorunda kalacak İar. Tahvil ödemelerine aracılık edecek banka şubelerindeki yetkilller. ödemele 4* BTZt BOYIJt H \TIRI.A11N 15atı Bevrut tan Tunus'a lıareket eden gerillalar, bayraklan, taşıdıklan Arafat portreipri ve sloganlarıyla, kendilerinl uğıırlayan yakınlarına, «Bakm mz başımız eğik eitmivnrıız, bi/i böyle iıatırlayın» der ^ıbiyr4İ)er (Fotoğraf: AP a.a.) FKÖ'nün silahlarını Rumlara bırakması tehiikeli ANKARA (Cumhuriyet Bü rosu) Batı Beyrut'tan ay rılan Pllistinll gerillaların ağır silahlarını transit geçiş yeri olarak kullandıkları Kıbrıs Rum kesimlne bı raktıkları yolundakl haber ler Ankara tarafından «teh llkeli blr gelişme» olarak karşılandı. Dışişleri BakanIığı yetkilileri konunun «soruşturuldufuna» blldirdiler. (Arkası Sa. 9., Sfl. 8 de) re başlamak için banka genel müdürlügünden emir bekledlklerinl belırtlrken, banka genel müdürlüklerin deki yetkililer. tahvill pa7arlayan şirketlerden haber beklediklerinl söylüyor İar. Kastelli'ye tahvil pazarlatan Sabancı Holding. Koç Holdıng ve Çukurova Holding gıbl büyük holdinglerın muhasebe bölümlerinden aldığımız bilgilerde fse Kastellizedelerln ellerindekl tahvillerln yerine geçmek üzere, yent tahvlllerin basım işlemlerlnln sürdüğü Ifade ediliyor. Yeni tahvillerln basım islemlnln ne ka dar sürecegi yolundakt sorumuz ise, geneJlikle matba alarm «dolu» oldugu Içın. hir süre vertnenîn zor oldugu, basım işleminin 1 ay ka dar sürebilecegi biçiminde yanıtlanıyor. Bu yenl tahvillerln basıra işlerinın tamamlanmasmdan sonra ü (Arkası Sa. !).. Sü. 7 de) Time,, Almanya'da yabancılar konusuna genis yer ayırdı Türk düşmanlığı tehiikeli boyutta Batı Berlin'de duvarlara «Dün Yahudilerdi. yarm Türkler olacak' şeklinde yazılar yazıhyor. Birçok kafeterya ve diskotek Türkleri kabul etmiyor. ler üzerlnde yoğunlaştığını belirterek, «Türk düsnıanhgı tehiikeli biçimde artıyor..» diyor. «Time» dergisindeki yaza şöyle devam ediyor: «Federal Almanya'mn Dış Haberler Servlsi ABD'nln ünlü Tlme dergl si Federal Almanya'dakı Türk düşmanlığını konu alan bir yazıda. bu ülkede yabancılara karşı duyulan düşmanlığın özelllkle Türk hemen bemen tttm bölgelerinde yabancı işçilere kar şı duyulan düşmanlık hizla artıyor. Almanlarm büyük bir ço&unlugunun birleştikleri tek konu yabancı düşmanlığı. Ba düşmanhk sa özellikle Türkler UzerJn de yoğnnlaşıyor. Batı Berlin'de duvarlarda «Dün Yahudilerdi, yann Türkler olacak..» şeklinde yazılar yazılıyor. Diger kentlerde de Türkler yabaneı düş(Arkası Sa. 9., Sü. 7 de) Arafat: Mücadelemizi, terörizmi kabul etmeden sürdürecegiz Dış Haberler bervisi Fihstinlı gerillalann Batı Beyrut'u boşaltma ışlernJen, şımdihk planianchğı gıbı su ruyor. Dün de gerıllalan Güney Ymnen'e göturecek üçuncu gemı Bevrut'tan aynldı. Beyrut'un doğusunda ise, îsraıl ıle Sunye kuvvetlen arasmda çarpışma iar meydana geldi Genllaların aynlma tşlemlorı sürerken Italyan Conıerre Dela Sera Ga?eteAnavasa tasansı üzerindeki goruşmeler belli bir yönde suregeliyor. DM'nın kimi savın uyeleri hep aynı gerehçeyi kullanıyorlar: Geçmişte özgurlukler ve haklar kötuye kullanılmıştır; öyleyse ya kaldırılmalı ya da koturüm edılmeliüir. Bu mantıktan çihan sonuç da şudur: Türh ulusu clemek ki batı ölçuleriyle özr gurlüklere lâyık değildir. Bu aroda değişih ve hoş si'ne bir demeç veren FKO Üderi Yaser Arafat. ABD ve Avrupa'nın Israıl'ın Batı Beyrut'u ışsalıni desteklediginl ve FKO'nun kentten, daha fazla can kaybına yol (Arkası Sa. 9., Sü. 4 de) olmayan yöntemlere başvurulmaktadır. Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Aldıkaçtı, daha ileri giderek «Mülkiyet ve miras haklan»no ilişhin 43. maddenin (lörüşülmesi sırasmda şunlan söylemiştir: «Bu haklara karşı 1968'den beri devamh tecavüzler. teşvikler ve tahrikler olmuştur. Çok ileri gelen bir kişi (Toprdh (Arfca«ı Sa. 11. Sü. B da) A F. Almanya'da yabancı düşmanhği spora da yansıdı Haberi SPOR sayfamızda olayiarın ardıiHtaM Temelsiz Suçlamalar, Besir Cemayel ve Lübnan'ın gelecegi Cengiz CANDAR Lübnan Cumhurbaşkarüığına seçilen Falanjist Uder Beşir Cemayel. Fillstinliler v e birçok Lübnanh için Israı\ Başbakanı Menabem Begın ölçusünde allerjik bir ibim. Israil işgalinin gölgesinde, Fillstto kuvvetlerinin Beyrut'u terketmekte ,oldu(Arkası Sa. 9.. Sfl. 4 de) UĞUR MUMCU Neyin Tepkisi? Memurların 3.6'sı ek göstergeden yararlanabiliyor • Haksıztiğm gideribnesl için estnin değişmesi gerekiyor, dengesizlih «n çoh öğretmenler hesiminda yoğunlaşıyor^ ANKARA, (Camhnrlyet Burosu) Devlet znemurlannm ek göstergeden yararlanmalan Ue llglîl yakınsıalar sürerken, genel ldare hizmetlerinde çalışan 435 bin 325 memurdan yüzde 8.6'suun ek gi5stergeden yararlanabildlgl saptandı. Devlet memurlannın ek göstergeden yararlanmalan konusunda haksızlıklar oldugu belır tilirken 657 sayılı Devlet Me. murlan Yasasında öngörülen değişikliklerin yasalaşması halinde ek göstergeler sorununa çözüm gelebileceğı kaydedildı. Bu arada ek göstergeden yararlandınlan 37 bın 69ı kişî, 1, 2, 3 ve 4"üncü derecede gö(ArkasT Sa. 9., Sü, f> ds> Ünlü Ingiliz sosyoloğu Herbert Spencer, <bllgi> kavramını üçe ayırır. Der ki, bilgi; bilimsel kaynaklara dayanır, buna <Uml bilgi» adını takara. tps?»niftr düşünce ve karularmı, bilimsel yön(Arkası Sa. 11, Su. 7 de>;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog