Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI KÜLTÜR ÜZERİNE Her aydını yakından ilgilendiren yapıt EDERt: 200 TL. tsteme Adreau Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Doç. Dr. EMRE KONGAR Cumhuriy 59. Yıî: Sayı: 20854 Kıtrncusu: YunnsNADÎ çeşith oyaiama taktıkieriyle karşüaşıyorlar. Soz konusu şirketler topu bankaiara atarak «faizinizi aradan alaeaksum» d^rken tisılı bankaiar da bu konuda hpni'v/ «merkerden talimat almadıkları» va da «yeni tebliğler bpfclî'R'liSi» gevekoe«tvle herhangi bır ı.io'n v i^miktnn kaçınıvorlar. Bu durumda binler'*e rabvilzede vatandas ellerındc «çücîü sirketlprin tahvîlleri» o'du^u halde bır kurııç bile faı/ aiacs'iiarı sonlanmn nr olacaeını beklıycvhr. Tahvllvedelpr ıçın getirlien çözfimün 21 ternmu?da kesinlik kazanmasmdan sonra, 31 temrnuzda yayınlanan Malıye Bakanhgı tebliğinde: tahvıllerıni bankerler eliyle pazarlamıs olan şirketlerin, bu tahvillenn anauara ve faizlen ödeyecek aracı bankn.lirı en gee 6 a?ustos 1933 günun° kndar beltr'.emelen ıstendi. Aynı tebUgde ilan edilecek aracı bankalarca tahvülere ayhk yllzde 2.1. ya da viiHk vtlzde '23 net fai7 ridenmesi ve 1 temmuz 1984'ten sonra vadesi dolan tahviDer için bu oranlara her vıl için 2 ÇAĞDAS YAYINLARI Perde Aralıgındcm hteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 OAĞALOĞLU ÎSTANBUL 20 TL. 24 Ağustos 1982 Sah Tahvilzedeler henüz kuruş almadı likonomi ServisJ Banker KasteUi'den tahvıl almış oian «tabvilvsedeler»ın soruniarına çözüm getirıldıginm yetkilı agızlarca açıklanmasındaa bu yana bır aydan fazla gecmiş olrnasma rağmen bugüne dek Wç bir «ts> 1 * vilzede»nin ana para ya da fai?e ka'•uşamadığı belirlendi. Ellerinde ik> mıiyar lıralık tahvıl bulunan yurttaşlar. ne vapacaklarını şaşırmıs dururndalar. Tahvtlleri 1hrac eden şirket'erin merkenlerine ve bu şirketîerce tuh' T " hdemelcrine aracilık edeeeçi bıîti'ri!en bankaiara başvuran taitvil^ede'cr. Ürün tarlada kaldı Ellerinde 15 milyarlık Kastelli tah\ ili bulunaıı yurttaşlar odeme bekliyorlar puan eklenmesi kuralı Retırıidı Tahvıl ıhraç eden şırket!erri<vn yırmi kadarının fi asustos Kününe kadar aracı bankaiarı belirleverek çazetelere verdi'deri ılnnlarla mkîad'kları gortildu. Rnnkası buU'Tân holdmglere aıt şırketlerin holdmp: bünyesinde yer alan bankaiarı terrih ettıklerı şoruldu An^ak bu acıki •rr>n'>nn sonr • ellerinde ankianan !'tP':rdc ver alan kuruluşlirm tahviller:'11 ı'iili bank.ı şubelerinp basvnranlar scw. ko*msu işlemlenn bajlamasi Scin geftcii talı«a. ft. Sii *'ıipl Parasızlık üretîciyi zorlııyor Barış KUDAR tZMtR Pe$in paraya gereksînım duyan uretacilerin karpa/, sngan gıbı urunleri tariaaa kaldı. Büyük kentlerd» kilo ils satılan karpuz urunü yennde taneyle 15 ıiradan sa(ıhyor. Geçtığimız yıl taban fiyatlannı duşük bulan ve tesum °*<'ği urunan bedeüni zamsr.mda alamayan üreticiler, VZ&ı yılsnda peşin para getırebilecek ürünlere yöneldiler. Bun'itı sonucu. oJe!lü<!f pamuk ekilen Ödemiş Tire . Bai ;ncUr vöresmde. kacpu/ kavuu soğan, biber, doraates gıbı örunîeri yeğlediîor. Bu îar urunlere uretitilerın y > * neli^e'tyle artan rekvl*^ öii re fivatlan düsürsu sunra^a milîyeti karş laraadıgı iç:n tarl«da rnrak)!:.''. uzlgsacalctık,, ödsıniş Üçesine bağli S!rjjellî köyündp 5tl lüloluk icarpuzlan, tanesi 1S lıracan satan bir üreîıci ile göruşuyoruz. A11 Sergici adlı uretlci karpuzu neden 15 liraya sattığmı şöyle açıklıyon •HSrdüğtinüz glbi bu y5rede îndr ve pamuk yetiştirilir tncir o&aa belirti bir bakııtıla ürünunü verır. Atna pamnh flvle değil. Masrafı daha cok. gecen yıl atdiRimız pamugu kalktık TA RİŞ'e vtMdfk. Daha parasını eer«nlprdc aJdık. Parayı Sedat ERGÎN 7aınanmda alamadıgınua iCin dp bu yıl başka şeyler ANKARA Dışişleri Bakam fktik. Bon karpuz ektim. Al Turkmen'o yönelttiğlmiz son lalıa çok şükür çok oldu, a bölüm sorular, Bum lobistnîn ma ne fayda ki ben peşin çeşitll giriştmleri dolayısıyla <Arkası Sa. 9. Su. 1d«) Türk ABD Uiçkileri, Avrup» i!e ABD arasmdaki anlaşmazlık ve AET Ue IHşMlerde son durum konulannda. îlter Törkınen, sonılarımıza verdlği y*r (Arkasj Sa 9. Sii. 2de) 12 Eyliil öncesi Toprak işleyenin, su kullananın deniyordu,, Aldıkacti: İleri gelen biri isgalleri tesvik effi DM'den îzlenimler Sözcü hicbir gazeteciye yaklasmıyor Betül UNCÜLAR ANKARA, Anayasa Komısyonu sözcüsu Prof Şener Akyol artik basm burosıma uftramıyor. Prof. Akyol bir ara sık (Arkası Sa. 9. Sü. 4de) (Cumhuriyet Biirosu) Anayasa Tasarısı maddelerl üzerındeki görü°melere bir gtin aradan sonra yetüden ba^layan Danı^ma Mec'ısı t > nel Kurulu 6 gUndUr s'jrdürdügü çal'«ı»rüan sıra^mda erı çok maddpj'i dün görliştü. Genel Kuru! dün ele aldıgı 17 maddenin ll'ıni kabul «>dı?rken, 6 madöe Kotmsyon'a gen gonderıldi. Bır maddenm görlışülrnesı ıse ertelendi . Anayasa Komısyonu Başkanı Prot. Orhan Aldıkaçtı bir öner ge üzermde konuşurken. «12 eyliil önccsinde toprak işgals eylenünin teşvik edüdigini belirterek çok ilerl gelen bir kişi toprak Işlevenln, su kullananın dlyerek l^Rallerl teşvlk ve tahrlkte bulunmuştur» dedi. Geneı Kurul'da xlk olarak Kcanisyon un Tasarınm «temel hak ve ör,jrürlüklerin kullanılmasımn dur durulmasi» baslıklı 14 mcddeslnln yeniden muzakeresuu is ^clîsi dün 1\ madde kobul ederek rekor kırdı ^even Irıergesi okutuldu öneı sjede 14. maddede yazılış sira •smda 2. tıkrada bır sat.rın dak tilo edüirken atlandıgı belırtil di. Eklenen satır Geneı Kuniı un ojnına stınularak benımsen di «Temel hak ve hürrivetle rin kullanılmasının <>urdurul ması» başhklı 14. maddenın ek lenmesıyle bırlıkte 2 fıkrası şu şekılrt? duzenlPndt «Amak hlrincl fıkrada sayılan hailerde dahi savaş hukııkıın.ı uygun fiillerdfn doâan ölümleı ılr tdam cexalanmn intan (vc 16. maddenln son fıkrasıudakı diğer halier) harlç klşinln yasama maddi ve manevi varhğinın biitünlOsrü kimsenin din vicdan dibünre ve kanaatlerinl açıklamava zor'nnamavacağı v hunlardan dolan Kinanıp suçUnamayacagı sııç v* ceralarm îjeçmişi jürütüleîTipveceği suçu hiikmen sahit oîî'ncaya Uadar •îanıklarm «suçln sayılamayaca' m kvra! ve hürmetleri ihlat cdemeı.» Gfnpl Kurul'da < ıha sonra t t?ı h'irnyetı v« kıçi güvenll^ı »laşlıklı İR ve 1» maddP'er'Ti •"irleştınlen şekli Kom'.svon' <ian ?pldıft" htçimdp ovlrnar3k Kabııl prlilclı Mnride gozıltı sü rrsinm 48 s">it ronhı svıçiarci ı ia 15 gün o)mn<nm önarirüvor Komisyon'dan RPlen bu mat! '"Miın oylanarak kabul edılme "i'rten sonra soz alan C.ıhit Ttıtum. bu şeklıyle 1ç tüzügun ıtı •!tl edildı^ım kendısmın bu macl ceye ilışkin onprsesinln dıkka(Arkası 5. Savfada) Dışişîerİ Bakanı: " f a kabul edscek, ya da DAA'de dün kabul edilen maddeler MA1)I>E 18 KlŞt Hl'RRÎYETt VE GÜVENLİĞf: HerItes. k)si li'irriypti ve güıeniiğine svıhinttr. îjekil ve şartları kanunda gosterilen. mahkcrao'.mt verilmis hürri^eti ktsıtlayıcı ce7aların ve srî't\en!il« tedbırlerinin >ertne çelirilmesî, hir msıhkenîp kararın;» vev» kanıui{);ı önçi.ri'len hlr viiI.üır.îUHiiün epr<*jh olarak ilcrilinin yakalanması >eva tnhıklanm^sı. hir kiırıifiin çi'zetim altınria Islahı veva veîhıli nıprcli öni'ıne çıKanlTa»! icin. vpjil»ıı bir Itnrann verlne çetirilmesi topîum irin tehlike tesldl pden hlr akı! lıasta1'!. uyuşlıırııcu maddc \eyu aJkol tutkunu. hir scrspri reya hastahk varaDUecek hir bisinin bir mtiesspspde te«T;ni, efitlm ve\a ıslalıı için kanıında hplirtilen esailara (Arkası 5. Sa>1ada> Türkmen: AET »!e anlaşma, isabetli tercih oldu Israil memnıııı Falanjist lider Besir Cemayel Lübnan Devlet Baskanı oldu Uış Haberler Servısi LubISIHII mevzıleı ınuı nan'dakı sagcı . lıinstiyan mı nemen yanıbaşınaakı Payyadıhslenn kotnutam Beşir Cema ye kışlasında yapılan seçimı yel Cumhurbaşkanhğırici seçıMı Lubnan Parlamentosu'nuı. 92 Beşır Cemayel, 23 eylulde üvesıncten 3()'u boyhat ettt An Cumhurbaşkanlıgı gorevı bona cak, seçıme baş'ayabılmpk ıçın erecek olan Elıas Sarkıs'fen gereklı 62 kışı orurums toıtıldı görevı devralacak. Tsraıl, se •Jınann seçıme geçıİPbıldı çım sonucunu olumlu karşılaUk turda Cumhuroiskatılıgid^ını açıkladı. na tek aday olan Besır CernaLübnan'da 7 yıl surelı Cum vel iîereklı liçte ıkı ıjogunnığu hurbaşkanlığı İçin Hıristıvan elde edpmrdı Daha sonra par temento UVP savısmın v"nsından mr ta?'ası olan 47 ov se oılmpsı ıçıi) VPfprPkti tscMi Cejıı,tyel 57 ov topladı Bcsjr C'emaypl'ın Cumhuıba'Kyn'ıfına seçıl'nesının duyuln^ası (izprıne Bpynıf'tın Hınstıvan doğtı kp^ırnınrie onbınlerce kışı sokaklara dhkülerek l<a lannst lıdenn secilme^inı gılçınca kutlamay» ba=ladı «)nbmleree Tlogu Bevnıtlu ıto rrıtı'ık M'ahlarl» havavn ıtes f a^'iı (irdbitlar sflrpkl' >»l.vr4k knrıa gîildı Avnt saarlerde Ka tı Rpvtufta da içpnti fprkPdor PMsfınlı ienllaiarı ııSıır'nmak •m ınvla hınlerrp ootmatık sı • UıTnn nnvnva ito^ içılmak tavnı ı H" ay;ı açı'an ateşın yogunlu&n çok kısının di'şen kursıın kovanlarmdan varalanmasına nPdpn oldu Ambulanslar gün h<ıvu ha<:tane]prp yaralı taşıdı. Rcsir Cemavpl radvoda yandaşInnna bır mp^aı vayinlavurak bıı rıır kntlarnalüTTn durriıırulnrı<:tnı ıstpıiiv«p dp. btı ça^n ef!"si7 kald' Beşir Cemavel. C,<vır < K M XVI I «ser'm sonuoımn rigrendıkten snnra. Kltas Sarkis'le bır göriicne vaptı »SHAtL MEMNDN tsrail. Beşır Cemayelin Ltibdüsmanhğı nan Cumhurbaşkanhğına seçtlmesmi memnunlukla karşıile tamnıyor ladı, Başbakan Menahera Begın Cemayel'e bir mesaj gön Kalanjıst Partı'nın kuru dererek kendislni kutladı, Be cusu ve lıden Pıerre Cegin mesaimda «Cemavel'in mavel'ın oglu olan Beşlr scçflişini yürekten sevincle l Cenjayel, W75l)76 yılla kar^ıiadıhlarinı ve btı geliş ruıdakı ıç savaşt» Palanmenin Lühnan'a sonsıız'a dek jist ıniltslpre kumanda ede özçürlük ve bağımsızlık getir (Arkası Sa. 9. Sii. 8de) mesini» dıledi (Arkası Sa. 9. Sü. 8'de) TürkIs Bcskanı Yıîmaz: Deviet Baskanı ve AAĞK'dan başka derdimizi aniatacak yer kalmadı • DM'nm ıyçi temsilcisi uve leri Alpdündar, Ögîmç ve Cuvenç, *MGK'nın bu duruma izın vermeyeeefimı umuyoruz* dedüer, ANKARV. (Cunıhurivet Bürosu) Anavdsa Konıısjon Başltan; ve SfKctounu Rİe^tiren Türk I<, Gfnel BaiKanı Şevket Yıimaz, «Komisyon h;ış kan ve sörcüsü dtledikleri Isadar konuşma Uukatu bulabtl. dlkleri halde, tafsarıji değiştir> mek isteyen üjelerin teklif v« Kerekcclerinin okunmadığını, çörüşlerinin dinlenmcdiğini» öne surerken .DJÎ'nın uc ı f çı te"isı|n«,ı üjelsrı of «Tarti^ma mümkün değil Aldıkaçtı tasa. rısı \na\asa haliııe çelmemelı» (\rk.ısı sa. ». Su. J Ue) "Kim, o Kimdir DÖNÜŞÜ OLACAK Ml? Batı Beyrut'taki 78 bin kadar Filistinli gerilla, baglı oldııkları örsütlerin esilimine yakın oldukları devletlere pftre dağılıyorlar. Kıbrıs Rum kcsimindeki Larnaka limanıncian l'lrdün ve Irak'a uçan yaklaşık 360 kişilik ilk serilla grubundan sonra 1.200 kişilik ikinci grup da Tuııus yolunda. Tabliyc işlemleri bir ara kesintiye uğradı. aına şu ana kadar Beyrut'u boşnltma pinmnı bütünüyle aksatacak önem li bir pürii7 çıkmadı. Ancak FKÖ'niın bazı yetkilileri şimdiden. «gidişin bır donUşü olacağını» söyleıneye ba^Iadılar. (Fotoğrat: AP a.a.) Filistinli gerillalarm boşaltılması sürüyor r ABD'İİ hukukçuiar Side ile görüsfü ANKARA (CumhuriyetBüroMi) ABD'de de kongre ıîe ^onetimin ortaıc bır oıgam olan Avrupa Guvenlık ve Işbuaği Konferansı (AGIKı özel Komitesi Tetnsilcılen Ankard,'daitl bsmaslanna dün başladılsr Komlte'nm hukuk danışmanlan olan Spencer Oliver w» Martin Sletzlnger dün llk riyaretlerinı Dışişleri Bakanlıgında AGtK'ten sorumlu olan Planlama Genel Müdüru Buyük(Arkasj Sa. 9. Sü. l'de) Besir Cemayel: Riİstin'iiiere dünyada Israil le savaşacağız Dış Haberler Servisi FKÖ gerillalarının Batı Beyrut'u boşaltma lşlemi olaylı geçmeye devam ediyor. Israıl'in öncekl gün boşaltma işlemini, gertllaların anlaşmayı çiğnedigt gerekçesl ile 6 saat engellen mesinden sonra dün de gea.a'nm Beyrut kaynaklı haberine gore, FKÖ'nun gü venllk yetkilist Salah Halaf (Abu İyad) dünyamn çeşitli kesımlerinde İsrail'e karşı bir yeraltı savaşı başlatacaklannı açıkladı. Israil Başbakanı Menahem Begin'in Lübnan harekâtından sonra lsraıl'ın uzun bir b a n ş döneminin tadını çıkaracagı yolundak) sözlenna karşılık veren Abu İyad «Önümüzdeki dö(Arkaaı Sa. 9. Sü. S'de) olaylârın ardındaki MEYAK Haksızlığı miye blnmek İçin limana gl den gerilla konvoyunun yoIu üzerlnde patlayan bir bomba, konvoyun bîr saat durmasına yol açtı. Yol te mizlendikten sonra hareket eden konvoy, 1000 kadar gerillayı Güney Yemen'e taşıyacak olan gemiye gettrdi. Israil'in önceki gun iti raz ettıği askeri araçlar Kıb rıs Rum kesiminde karaya Ordu kesiminde OYAK yüzde 5 oramnda para çıkanldı, 1200 Filistinli g© (Ordu Yardımlaşma Kuru MEYAK için kesilmiştir. Ke rillanin bulunduğu gemi mu) kamuoyunca tanın sintiye temel olan yasanın rlaha sonra Tunus'a var mış ve işlevleri izlenen bir gerehçesinde şunlar yazılıdı. huruluştur. Sivil kesimde dır: «Devlet memurlarmın ABD'nln yeni bir OrtadoOYAK'a koşut olarak kurul (...) tasarruflarını yurt kalgu banş planı hazırlamakmah titenen MEYAK (Me kınmasmda yararb olacak ta oldugu açıklandu muı "ardımlaşma Kurumu) verimll sahalarda değerlenıse on yılı aşkın bir sureden dlrmek üzere bu kanunun bcri hiçbir mantıkla açıh yayım tarihinden Itibaren • DALDA lanamcyacah olumsuzhığun en geç bir yıl Içlnde çıkanbatağına saplanmıştır. lacak özel kanunla Devl mart lB7fften başkyarah Şükran KETENCÎ'nîn mıemur maaşlannâan ayda «Arttam Sa. 9. SO. 6'da) r ' yan dhtet 10. sayfada Yüksek Askeri Şyra olağanüstü topiândı Filistin., Türkiye. ylnnlncl yüzyjlın ilk Ulusal Kurtuluş Savaşıru veren ülkedir. Bu yüzden. bütün ulusal kurtuluş savaşlarına karşı sıcak bir llgl duyarız. Ulusal kurtuluş savaşı geleneğl olan Türkiye, (Arkası Sa, 11, Sü. 7 de) I Cenelkurmay Genel Sehreterliği, toplantımn, yeni çıkan yasa uyannca görevde kalacak uzman personelın belir~ lenmesi amacıyla duzenlendiğini açıkladı. ANKARA CCumhurlyet Bü ihtiyat askeri memurları k« rosu) Yüksek Askeri Şu nununun 107. maddesine bir ra, Ankara'da olağanüstü top fıkra eklenerek, silahlı kuvlandı. Genelkurmay Genel vetlerin ihtiyacı olan uzSekreterliğinin bu konuda manlık dallarında güçlükle açıklaması şöyle: yetişmlş ve ihtisas sahibi Al «Yüksek Askeri Şuranın muş, başarıb ve çok sınırJı ba toplanüsında. 19 ağustos sajndakl personelden bir sii' 1982 günü kannsla$aa 1075 Te daha gSrevde kalacafe •ayıb ibtlyst zabltleri ve l*r tMblt edlleceklerdlr.» FINDIK YOK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog