Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

23 AĞUSTOS 1982 Cumhuriyot 9 Calışanlar... Sorulan... Sorunlan YılmazŞİRVL 2 YIL SONRA VERİLEN BELGE: «İş Kanunu'nun değişlk 14. maddesi hükmünce, bağlı bulunduklan, katıunla kurulu, kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi halinde, işçlnin ayhk veya toptan ödemeye hak kazandığını ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat ettiğinl belgelemesi koşuluyla kıdem tazminatma hak kazanır. Olayda davacı bu hükümden yararlanarak işten ayrılmak lstediginl lşverene dilekçe lle blldlrmiş ve başvuru tarlhinde de yasanın öngördüğü koşulları doldurmuş, davalı lşveren de bu konuda, alacağı belgeyl getirdiğinde kıdem tazminatmı ödiyeceglni davacı işçiye bildlrmlştlr. Mahkemece davacmm 14. maddede yazıh belgeyi işten ayrıldıktan Ikl yıldan fazla bir süre geçtikten sonra getirdlğt ve bunun sonucu olarak 14. maddede öngörülen koşullann gerçekleşmediğl gerekçeslyle dava reddedilmiştlr. Yukarıda da açıklandığı üzere davacmm başvuru gününde yasal koşulları doldurduğu, o tarihten sonra başka işte çalışmadığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca belgenin gec getirilmlş olmasınm davanm reddlne gerekçe sayılması tş Kanunun'nun 14. maddeslnin yukarda deginilen maddeslnin sevkl ile güdülen amaca ters düşer. Karar bu nedenle bozulmalıdır. (...) Yargıtay 9. Hukuk Dalresl (1981 / 13231 Esas 1982 / 2126 Karar, 1.3.1982 tarih). Yalova uçuş kampındaki 28 gün süren eğitimlerinl biti ren Hav a Harp Okulu öğrenci alayı dün İstanbul'a döndü. Hava Kurmay Albay Orhan Köse Komutasmda vapurla Istanbul Haber Servlsi Met Sirkeci'ye gelen öğrenci alayı daha sonra Yeşilyurt'taki Hava ris Askeri Cezaevi'nde saıuklar, Harp Okulunda törenle karşılandı, Okul Komutanı Tümgene bir soruşturma nedeniyle Emniyet ve Merkez Komutanlığı' ral Kemal Yalçın öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada na götürülmsk istenen tutuklu «ancak sizler gibi sağlam havacılar tarafmdan vatan ve Arlf Kuş'un E22 koğuşundan milletimizin gökleri güvenceli olur> dedi. çıkanlmasını engelleyerek gü 0 Kıyafet Devrimi kutlamyor. venlik görevlilerine karşı koyAtatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve kıyafet devrimi dukları gerekçesiyle 3'er yü nin ilan edilişinin 57. yıldönümü bugün Kastamonu'da hapse mahkum edilmişlerdl. törenle kutlanacak. Törenler sırasmda Inönü alanmda yapIstanbul Sıkıyönetim Komu tınlan yeni Atatürk anıtı da açılacak 10 milyon liraya mal tarüığı 1 No'lu Askerî Mahke olan anıtta Atatürk elinde fötr şapka ile görülüyor. mesi'nde 9 mart 1982 günü so nuçlanan davada, 11 aralık 1981 f^ Polis çocuklan sünnet oldu. Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği 100'e yakın pode işlendiği iddia edilen suçla ilgill olarak Arif Kuş, Banş lis ve polis şehitlerinin çocuklan ile yoksul yurttaslarm Aslan, Hami Er, Yilmaz Knr çocuklaruıı sünnet ettirdi. Tepebaşı gazlnosunda dün 9'dan naz, Mehmet Hanlfi Güleryüz, 18'e kadar süren şölende sünnet çocuklaruu eğlendlrmek Ale Şahmon, Ekrem Analay, amacıyla çeşitli gösteriler düzenlendi. Metln Şahin, Cemal Er, Sfi ^ Alamasisli köyünde 35 ev yandı. leyman Aktaş, Özcan KU1İ, HaKastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alamasisli kösan Demir, Gürsel Karaçanta, A Şençül, Alaattln Çelik, yünde çıkan yangmda 35 ev tamamen yandı. 54 haneli U ve Mehmet Çeilk TCY'nin 257/ köyde 13 sıralarmda çıkan yangmda can kaybı olmadıgı 12. maddeleri gereğince ceza» bildirilirken îmar Bakanhğı köye 500 bin lira acil yardım landırürmşlardı. gönderdi. 16 tutuklu sanık hakkındaki karar bozuldu £ Hava Harp Okulu öğrencileri döndü. (Baştaratı L Saytada) lsraiHn tahliye işlemıni engellemeye hakkı olmadığını söylerken, israil hükümeti dün Lübnan hükümetinin tahliye işlemini gerektirdıği kadar dikkatli bi r biçimde izlemediğini belirterek protestoda bulunda Tahliye işleminde çıkan bunalım üzerine ABD'nin özel temsılcisi Philip Habib devreye girdi. israil sözcusü, ABD'nin Filistinli gerillalann askeri araç ve silahlan Larnaka'da ve kendile nnüı gözetimınde boşaltılacağı yolunda güvence vermesi üzerine geminin Beyrut'tan ayrılmasına izin verildiğini bildırdi Bu anlasma üzerine Rum bandralı Sol Pohreyn» gemisi Tunus'a gitmek üzere Larnaka'ya hareket etti. Isra il sozcüsü Filistinlilerin anlaşma maddelerine aykın olarak 35 kadın ve çocuğu daha aldığını, ancak bunu o denli önemsemediklerini bıldirdl. îsrail hükümeti, FKÖ'nün Beyrufta sahte kimlikle 2500 gerillayı bırakmayı planladıklarını haber aldıklarını belirtti. İsrail ayrıca Bekaa vadisinde Suriye birlikleri ile Filistinli gerillalann ateş kes'i ihlal ettiklerini ileri sürerek bu davranışm ciddi sonuçlara yol açabileceğtni bildirdi. Ajanslann bildirdiklerine göre Suriye, Bekaa vadisindeki birliklerini takviye ederken, yöredeki İsrail birlikleri de mevzilerini güçlendirdiler. Gemiyle Kıbns'ın Larnaka limamna gelen 400 kişilik ilk Filistin kafilesi dün, Irak ve Ürdün'e gitti. 292 gerillayı İsrail Tunus'a giden grubu taşıyan iki ucak Ürdün'de Amman yakmlarında bir askeri üste Kral Hüseyin tarafmdan karşılandı. Hüseyin uçaktan inen gerillalan teker teke öperken «biz bir aileyiz, geçmişi unuttukdedi. 135 gerillayı ise Bağdat'ta Irak Ulusal Konseyi Başkanı Nalm Haddad karşıladı. Irak'a geıen gerillalann tamarnının Irak yanlısı U'.usal Kurtuluş Cephesi üyesi olduklan bildirildı. Arap ülkelerınde yaymlanan gazetelerin hemen hemen tümunde gerillalann Beynıt'tan kahramanca aynldık lan vurgulanırken, Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Abdo Yamani Bey rut'tan aynlışın Filistin'e dönüşun baş langıcı olduğunu söyledi. aa.'nın haberine gore Lübnan'ın onarılması için en az 8 yıla ve 12 milyon dolara gerek bulunuyor. Doğu Beyrut halkırnn. Filistinlilerin kentten ayrılmasına tepkisi ise değişik oldu. Gazetecllerle görüşen bir çok Doğu Beyrutlu, «Lübnanlıların kendl geleceklerinf kendi başlanna tayin ettnesi için» Israil'ln de bir an önce çekllmeslnl bekliyor. Baş kaları İse Batı Beyrut'un yakılıp yıkılmasını önleyen anlaşmada oynadığı rol nedeniyle «Habib'e binlerce defa teşekkttr» edlyorlar. Hatta bazıları Philip Habib'in nobel ödülü almasmı blle önerlyor. tsrail askeri yetkllilerl, önceki gün tsrail mevzilerinin gerlsine sı/maya çalısan 3 Filistinli gerillanın öldürüldüStinü açıkladı. (Bastanfı 1. Sayfada) Filistin Kurtuluş Hareketi'nin simgesi olan Yaser Arafat. gerçi Israil'in üstün askeri gücü karşısında, sonunda Beyrut'u terketmeyi kabul etmek zorunda kaldı. Ama Arafat. Beyrufta israil savaş makinesi karşısında iki ayı aşkın bir süre direnerek gerillalann Lübnan'dan başlan dik ayrılmalannı da sağladı. Aynca, Beyrut'un boşaltılmasına ilişkin haftalardır süren görüştnelerde FKÖ adını tüm dünyaya duyurmayı başardı. FKÖ gerillalannı «teröristler» olarak niteleyen ABD ile israil Beyrut'un boşaltılması İçin bu örgutü dolaylı da olsa muhatap kabul etmek zorunda kaldılar. FKÖ içinde Habbaş ve Nayif Havatme karşısında « 1 1 1 ve millîyetçi» 1101 kanadın temsilcisi olarak kabul edilen Yaser Arafat, gerilla lideri olmasınm Yaser Arafat: Usta bir (Baştanfı 1. Sayfada) «Beyrnt trafedisinin» baş miman İsrail Savunma Bakanı Arie) Şaron'un (Arik) bir başka adı da «buldozer Şaron». Yetenekli ve gözüpek bir asker olan Şaron, Israil'de şabinlerin başını çeklyor. Şaron'un adı uzun yülardan beri, bu kişinin iki önemli özelliği lle birlikte anılıyor. Bunlardan binsi Şaron'un demokrasi ve klşi özgürlükleri gibi kavramlara fazla yakmlık duymaması, ikincisi ise ne zaman bir askeri harekâta kanşsa, çevresini kan gölüne çevirmesi. Nitekim Batı Beyrufa karşı haftalarca sürdürülen acımasız İsrail bombardımanlan tsrail parlamentosunda (Knesset) bile muhalefetin eleştirilerine yol açarken, Şaron sorunun tek çözumünün bombardımanlardan geçtiği görüşünü ısrarla savundu. «Newsweek» dergisi «Şaron. Habib'in diplomatik çabalannı başından beri baltalamaya çalışü. O, askeri çözüffltt savunuyordu.» diyor. Şaron'un Habib'le görüşmelertnden birisinde, bağırarak kavga ettiği ve diplomatik nezaket sınırlannı çok aştığı da Amerikan basmmda yer alan haberler arasmda. Şaron aynca kendi başma buyruk hareket etmek ve verilen emiriere zaman zaman uymamakla da tanınıyor. (Baştarafı 1. sayfada) yorlar. Morallerlni bozmamaya çalısıyorlar. PKÖ liderletinln reslmlerl, Filistin, Lübnan bayraklan sallanıyof. klmln ellnde hangl atesll sllah varsa havaya boşaltılıyor... Yaklasık İki buçuk aydır Beyrut'u kuşatmış durumda bulunan ts rall askerleri İse tahliye lslemleri sı rasında ortada gözükmüyorlar. Komutanlarının kesln emri var: Ünlformalı hiçbir tsrailli kendlni göstermeyecek, gözden ırak kalacak diye. Baa tsrail askerleri, bu emre lçten bir biçimde uyuyorlar. Çünkü «tbu manzarayı görmeyl o kadar da Ariel Saron: Beyrut yanısıra, «dlplomasi ustası» olarak da tanınıyor. Nitekim Arafat. bölunmuş ve dağmık bir durumda olan Arap dünyasında yıllardır bir ip cambazı ustalığı ile oynayarak. hassas dengeleri sağlamayı başardı. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önünde tabancası ile konuşan Arafat, Avusturya'ya yaptığı ziyarette ise Devlet Başkanı muamelesi görmüştü.. «Newsweek» dergisi Arafat'a ilişkin bir yazısında FKÖ liderinin diplomatik zekâsına işaret ederek; «Arafat, Beyrut kuşatmasını, FKÖ için bir propaganda aracına çevirmeyi başardı. Her gün Batılı gazetecilerle, televizyon muhabirlerine demeçler vererek Batı kamuoyunun dikkatlerint flzerinde topluyor» diyordu. FKÖ liderinin Filistin davasını sürgünde nasıl yürüteceğini ise zaman gösterecek... (Baştarafı 1. Sayfada) bi sertlik yanlılannın ağır basacağma ilişkin yorumlar yapılmaktadır. Bu yorumlann doğruluk derecesini zaman gösterecektir. Şimdilik ileri sürülebilecek görüş, Filistin halkının kurtuluş savaşmın uzun vadeli bir mücadele olduğudur. Kısa vadede ise Lübnan ve işgal altmdaki Batı Şeria ile Gazze dikkati çekmektedir. FKO'nün Batı Beyrut'u terketmesi, Israi! yetkililerinin iyimser demeçlerinin tersıne çok ciddi yeni sorunlar yaratacağa benziyor. Dış basında çıkan haberlerden. geride kalan Filistinli sivil halk ile Müslümanlann derin bir kaygı ve korku içinde olduklan anlaşılıyor. Beyrut'a gelen uluslararası barış gücünün görev süresi bir aydır Barış gucu bu sürenin sonunda Beyrut'u terkettiğinde ne olacaktır? Lübnan Dev let Başkanlığına oynayan Beşir Cemayel'in onderliğindeki Sağa Falanjist Parti'nin Müslümanlara karşı giderek daha fazla düşmanca bir tavır içine girdiğine ilişkin haberler yoğunlaşmaktadır. «Newsweek» dergisinin son sayısında çıkan bir habere göre, bir Amerikalı diplomat, «Falanjistler. Müslümanlann üzerinde sigara söndürmenin çok çirkin davranış olduğunu öğrenmelidirler.» demiştir. Ariel Şaron'un FKÖ'nün Beynıt'tan aynlmasmı yeterli buhnadıgı ve geride kalan Fiüstinliler arasmda da bir tasfiye yapmak istediği bilinmektedir. İsrail Savunma Bakanı, banş gücü bölgeden aynldık^tan sonra, bu «tasflyede» vurucu güç "olaralf Falanjistlert kullanmaya kalkışırsa, dünya Lübnan'da ikinci bir katlıama tanık olabilir Lübnan'da Beyrut'un boşaltılmasmdan sonra ön plana çıkması beklenen diğer bir sorun da israil Suriye ilişkileridir. israil hükümeti. Suriye birlikleri çekilmeden. Lübnan'ı terketmeyeceklerinl açıklamıştır. Suriye ise, Lüb nan'ı terk hazırlıgı yerine, Bekaa vadisindeki birliklerini sürekli takviye etmektedir. Ariel Şaron on gün kadar önce yaptığı bir açıklamada, «Suriye hükümeti, tsrail birliklerini Şam'ın 25 İsrail nereye kadar? km. yakınında görmek lstemlyorsa, Lübnan'dan çekllmelidir» demiştir. israil birlikleri. birkaç hafta önceki çarpışmalarda Beyrut Şam karayolu yakınlarındaki stratejik öneme sahip tepeleri ele geçirdiğinden, Şaron'un tehdidi askeri açıdan herhalde blöf olarak nitelendirilemez. Aynca Ariel Şaron'un Suriye ile de bir •hesaplaşmayı» istediği bilinmektedir. Buna karşıhk, kiml siyasal çevreler de, Israil'le Suriye arasmda Lübnan'm bölünmesini öngören bir anlaşmaya vanlması olasılığım gözden uzak tutmuyorlar. Böyle bir anlaşma, Lübnan'ın üçe bölünmesini, Israil'in Güney Lübnan'ı. Falanjistlerin Kuzey ve orta bölgeleri, Suriye'nin ise Bekaa vadisini almasmı öngörebilecektir. Ve nihayet kısa vadede ön plana çıkması kesin olan diğer bir sorun da İsrail işgali altmdaki Batı Şeria ve Gazze'deki durumdur. Bize göre, îsrail'in Lübnan'a karşı giriştigl saldın aslmda Batı Şeria ile Gazze'yi ilhak planınm bir bölümüdür. israil. FKÖ'yü Lübnan'dan sürmekle Batı Şeria'yı ilhak planınm önünde duran en önemli engeli ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Israil'in hedefi. morali bozulan ve direnme xücünü aldığı önemli bir kaynağı yitiren Batı Şeria halkına. önce kendi çıkarlanna uygun göstennelik bir özerklik vermek. daha uzun vadeda ise bölgeyi ilhak etmekür. Nitekim israil, bu konudaki çabalannı Lübnan savaşı sırasmda da süı> dürmüştür. «International Herald Tribüne» gazetesi, Begin hükümetinin geçtiğimiz hafta Batı Şerla'da dört yeni yerleşim merkezinin kurubnasmı kararlaştırdığını bildirmektedir. Gazetenin haberine göre, milliyetçi Beledlye Başkanlarını görevden atan israil hükümeti aynca, kendisine bağlı işbirlikçi «Köy Komitelerlnin» kurulması için çalışmalannı da hızlandırmıştır. israil, tarihe karşı oynadıği kuman eninde sonunda kaybedecektir Ama Siyonist devletin şu anda şansını sonuna kadar denemekte kararlı oldugu anlaşılmaktadır. (Baştarafı 12. Sayfada) raatle sonuçlanmıştır), «Yaçamn kararlannda ifadesini bu sın halk savaşının zaferl» (hak lan değeriendirmelere bağlı o kındaki kovuşturma beraatle «Proletetya larak ozetle belirtirsek ,bir kıs sonuçlanmıştır), mı yabancı saldırılanna karşı devrimi ve dönek Kautsky» verilmiş ulusal kurtuluş savaş (hakkındaki kovuşturma belarını inceleyen, bir kısmı ulus raatle sonuçlanmıştır), «Devlet lararası değerde resmi belgelei" ve ihtilal» (hakkındaki koğuş. den oluşan, bir kısmı sosyal turma takipsizlik karanyla so konuları teorik ve felsefi dü nuçlanmıştır), «Bütün ülkelezeyde tartışan bilimsel kitap rin işçlleri birleşiıdz», (hakkın lardır. Bir kısmı da belgesel ro daki kovuşturma takipsızlik man türunde kitaplardır. Bu kararıyla sonuçlanmıştır), «Göl nedenle, her biri hakkında ya geler ordusu» (hakkındaki kopılan adli kovuşturma, ya yar vuşturma takipsizlik kararıyla gı organlarımn beraat karar sonuçlanmıştır), «Tsankov'un lanyla ya da takıpsizlik karar kanlı faşlzmi» (hakkındaki kovuşturraa takipsizlik kararıyle lanyla sonuçlanmıştır. Bu 16 kitabın 1 H hakkın sonuçlanmıştır). «Karl Marx ve 4 İ da bugüne kadar hiçbir top doktrini» (hakkındaki kovuştur latma karan verilmemiştir. t ma takipsizlik kararlanyla so kisi bir süre toplatılmışsa da, nuçlanmıştır.) «YoIdAşımız Ho biri Ankara Sıkıyönetim Ko Chl Minh», (hakkındaki kovuşmutanlığı 2 Numaralı Askeri turma takipsizlik karan ile so Mahkemesinde görülen da nuçlanmıştır.), «Dünya komüvası beraatla sonuçlanarak, ö nlst hareketinin ortak belgele teki de daha önce beraat ka ri» (hakkındaki kovuşturma ta ran almış bir kitap olması ne kipsizlik karanyla sonuçlanmış deniyie haklanndaki bu tedblr tır). «Utopik ve bilimsel sosyalizm» (hakkındaki kovuştur kararlan kaldınlmıştır. 16 kitabın 111 hakkında ma takipsizlik karan ile soAnkara C. Savcıhğı yaptığı in nuçlanmıştır), «Teorik ve sl celemelere ve aldığı biürkişi yasal düşünceleri» (hakkındaki raporlanna dayanarak takip kovuşturma takipsizlik kara sizlik kararlan vermistir. Öte n ile sonuçlanmıştır) «Fasizm ld beş kitap hakkında TCK* üzerine dersler» (hakkındaki nun 142'nci maddesine aynlık kovuşturma takipsizlik kara savıyla dava açümışsa da, bu n ile sormçlanrmştır), «komü davalara bakan agırceza raah nizm ve insanlık değerierl» kemeleri ve yargıtay ceza <lat (hakkmdaki kovuşturma Anreleri kurullannm oybirliğiyle kara sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkema beraatlanna hükmedilmiştir. Son Sıkıyonetun uone sinin beraat kararıyla sonuçminde, Dir kez nisan 1980'de, lanmıştır). üç kez de 12 eylül 1980'den son ra olmak üzere, bilim ve sos yalizm yaymları yönetün yeri Sıkıyönetim görevlisi Emniyet Basın Şubesl ekipleri tarafından dört kez aramaya tâbi tutulmuştur. Bu aramalarda emniyet Basın Şube ekiplerl açıkladığımız gerçekler ve ellerlndeki yasak yayın listesine göre bilim ve sosyalizm yayınlan içinde yasak kitap olmadığını tutanaklanyla teyit etmişlerdir. En son, Sıkıyönetim Komtı tanlığı emriyle 31.5.1982 ve 1.6.1982 tarihlertnde PTT AnANKARA (Cumhnriyet Bükara Maltepe Şubesindetd Id tap paketlerini inceleyen An rosu) ABD'de Avrupa kara Emniyet Basın Şubesi Güvenlik ve îşbirliği Kongörevlileri, incelemeleri so feransından sorumlu olan nunda, bilim ve sosyalizm ya Kongre ile yönetimin ortak yınlan kitaplaroun «sakıncasız» komitesinden iki teknisyen olduğunu tutanaklanna geçire Türkiye'deki durum hakrek yasal görevlerlne yerine kmda bilgl toplamayı amaç gettrmişlerdiT. Halit Çelenk, başvurusuna layan temaslanna bugün sözkonusu 16 kitabın yayın ta Ankara'da başlıyorlar. rihlerl ile herbiri için alınan Spencer Ollver ve Martln adll kovuşturma sonuçlannı Sletzinger adlarmdaki ABD içeren belgeleri de ekledı. Ki li teknisyenlerin Türktye'taplann adlan ile adll kovuş dekl temaslan, önümüzdeki turma sonuçlan şöyle: ay Madrit'te yenilden açıl: «Dün köleydlk bngün halktr» (hakkındaki kovuşturma be ması beklenen Avrupa GÜ; raatle sonuçlanmıştır), «Diya venlik ve ve tşblrliği Konlektik ve tarihsel roateryaUzm» feransı lzleme toplantısının (hakkındaki koğuşturma be hemen öncesine rastlıyor. ve Sosyalizm ABD'li 2 görevli Avrupa Güvenlik Konferansı öncesi bilgi toplamak için Türkiye'de VEFAT VE TESEKKÜR Necla Alican'ın eşi, Gülnur, Ertunga ve özgür'ün babası, Philip Habib: Poker meraklısı (Baştanfı 1. Sayfada) Beyrut anlaşmasınm gerçekleşmesinde en önemli rolü oynayan Reagan'm Ortadoğu Özel Temsilcisi Philip Habib, renkli bir kişiliğe sahip. Philip Habib'i une kavuşturan 1978 Lübnan bunalımı oldu Ancak daha önce de Vietnam savaşı sırasındaki diplomatik çabalanyla adını duyurdu. Eski bir televizyon muhabiri kendisini «knsursuz diplomat» olarak niteliyor. 1966 Cahit ALİCAN1 5.8.1982 günü akşamı kaybettik. Acımızı paylaşarak gemeyen arkadaş, dost lerine candan tesekkür elim bir traflk kazasında blzden yardımlarım eslrve akrabalann yakın llglederiz. AİLESt (AJans Tonguç: 120) İsrailli asker: Seyretmesek îşçi Partisi lideri Simon Perez. «Şaron'un ne yapmayı düşündüğünü bilemiyoruz. Kararlarım çoğu zaman uygulanmaya konduktan sonra öğrenebiliyoruz.» diyor. Diğer bir îsrailli parlamenter ise, «Begin, Şaron'u desteklemese onu şlmdiye kadar çoktan yerdik» diyor. Şaron, ilk kez Araplara misilleme yapmak üzere 1956 yılında oluşturduğu «101 Özel Birligi» ile tanmmıştı. Mısır ve Ürdün topraklanna saldıran bu birliğin sivil Arap halKi arasmda yaptığı katliam kimi İsrail hüküftıet yetkilileri arasında bile tepkilere yol açmıştı. Şaron 1973 Yom Kipur savaşında ise, Genelkurmay'dan gelen «bekle» emrini dinlemeyerek birliği ile Süveyş Kanalı'nı geçmişti. Oysa, İsrail Genelkurmayı, kanalı geçmek için sağlam bir köprü yapılmaaan. denne çatma köpnl ile Süveyş'i aşmarun tehlikeli olacağı kanısında idi. Işgal altmdaki Arap topraklannın ilhakmdan yana olan Şaron için Menahem Begin geçtiğimiz yıllarda şu espriyi yapmıştı: «Şaron, bir gün Savunma Bakanı olursa, bir sabah gözlerimi açtıgımda evimi tanklarla çevrili bulabilirim.» Şaron, gerçi Begin'ln evini kuşatmadı ama Beyrut kuşatmasında akıttığı kanla tüm dünyanın nefretini üzerinde toplamayı başardı. Ahmet Sener (Baştarafı 12. Sayfada) dıştaki sorumsuz kişi ve örgütler Istifade etmeye başlar ve orduyu ister istemez müdahale etmeye zorunlu kılar. Devlet. milletin temel hak ve özgürlüklerinden düşünce ve basın özRürlüklerinden korkmamalıdır. Bunun İçin kısıtlayıcı hükümler Anayasada çoğunlukta olmamalıdır. Parlamenter demokraside gerekiyorsa bu gibi kısıtlamaları TBMM koyar ve yürutme organına görev verir. yıhnda Vietnam ile ilgili bir konferansa giderken başka yeteneklerini de gösterdi. Gazetecilerle poker oynayan Habib tam 50 dolar kazanarak «poker ustası» olduğunu kanıtladı. Habib, New York'ta bakkal dükkânı lşleten bir Lübnanlı'nın oğlu. Oniversiteye gitmeden önce gemi sanayiine yassı nıetal üreten bir fabrikada memurluk yaptı. 1969 1972 yıllan arasmda Vietnam banş görüşmelerinde rol oynayan Habib, görüşme masasmm uzunluğu ve biçimî üzerinde bile tartışarak titizliğini ve aynntılan sevdiğinı gösterdi. George Schultz'un Dışişleri Bakanı olması üzerine, herkes Suudi Arabistan'da önemli yatınmlan olan Bechtel inşaat şirketini arastırdı. Sonuçta Habib'in de Bechtel şirketinin adamı oldugu ortaya çıktı. Habib'in görüşme tarzı hakkmdakt en aydmlatıcı sözler ise bir meslekdaşına alt: «Habib. usandınp bıkbrana kadar herkese bafeınp çağırır.» ACI KAYBIMIZ Galatasaray Lisesi'nde yıllar boyu etüt ögretmeni olarak görev yapan, bir çoğumuzun yetlşmesine ve insanî değerler kazanmasına katkıda bulunan örnek insan, ağabeylmiz ve kardeşimlz, ELEKTRtK YÜKSEK MÜHENDİSİ DUYGU ÇELİK in vef atmı büyük bir acı ile öğrendik. Cenazesi 23 8. 1982 pazartesi günü Şişli Camil'nde kılınacak öğle namazından sonra Ferlköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Merhuma tanrıdan rahmet, ailesine, akrabalanna ve tüm dostlarına başsağhğı dileriz. Lütfü Bilgen (Baştarafı 12. Sayfada) sız, patolojık organlarla ytlklü doğarsa ta anası bile onu ayakta tutamayabilir. 1982 Anayasa taslağmda müli irade rafa kaidmlımş görünüyor. Şikftyet edilen partı liderleri diktatörlügtinU sanki percinlemeK için partlden istifa eden milletvekilinin parlamenterlikten de istifa etmiş sayılacağı hükmü konuyor ve çelişkiye düşulmektBdir.» Nerede, ne (Baştarafı i. Saytod*) bölgelerln lklsl de tsrail İşgali altında), Ürdün: 1.160.800. Lübnan: 600.000, Kuveyt: 278.800, Suriye: 215.500, Suudi Arabistan: 127.000. Irak: 20.000, Mısır: 48.500, B. Arap Emlrliklerl: 34.700, Katar: 22.500. Libya: 23.000, Umman: 48.200, Diğer ülkeler: 238.300. (Toplam: 4.642.900); GALATASARAYLILAR CEMİYETİ ILAN TOPRAK MAHSULLERt OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 105 ADET OTO YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI SATINALINACAKTIR. Şartnamelerl Ankara'da Genel Müdürltik Mal%eme Satınalma ve îkmal, tstanbul'da Malzeme Şube tzmir'de Bölge Müdürlüğümüzden bedell karşılığında temin edilebillr. Kapalı zarfla teklif alma yoluyla yapılacak ihalede geçici teminat ile birlikte verilecek diğer vesalk ve şartlar, şartnameslnde bellrtilmiştir. Teklif mektuplan 8 eylül 1982 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Haberleşme Müdürlüğüne verilecek aynı gün saat 14.30'da Komlsyon huzurunda açılacaktır. Postada vâki gecikmelerle telgrafla ve telex lle gönderllecek teklifler kabul edilmeyecektir. Müessesemiz 2490 Sayılı Kanuna tabl değildir. (Basın: 20410) 5949 istemediklerini» söylüyorlar. Bir er, «Onların ayrılışını görmek glbl bir ar zum yok.» diyor. «Ben orada olmadan da gidebillrler, kendl başlarına. Ama yeter kJ gerçekten gitsinler.» tsrail askerlerinin büyük bölümü aynı tedlrglnlik tçinde. «tkl taraftan blrlnln en kuçük bir yantıs davranışı, her seyi berbat edebllir» endişesl yaygm. Ancak bazı tsrail askerlert yine de meraklannı yenemedtler ve «ünl formalannı göstermeme» sorununa da kendilerince bir çare bularak dam lara çıktılar. Pllistlnliler gemllere bl nerken bazı damlarda atletli tsrail askerleri görülüyordu. DELtKANLl ARKADAŞIMIZ, EŞSİZ INSAN Elek. Y. Müh. ACI KAYBIMIZ DAİRE KARŞIUĞI Adapazan Büyük Kaynar ca Kaıı^oğaz mevkiinde 1500 mT Denlz sahiU Kaynarca*ya 18 Km. Mesaı saatinde Tel: 30 84 37'den Seyfl. DUYGU ÇELİK i kaybettlk. Aramızdan anl aynlısı dolayısıyla acımız sonsuzdur. Merhuma Tanrı'dan rahmet, alleslne, akrabalarına ve tüm dostlarına başsaftlığı dileriz. KADIKÖYLÜ ARKADAŞLARI OPERATOR DİLKO Ingilizce Almanca Öğretmenlerî anyor. 72 3144 ve Dr. Kâzım SARI Meddlyeköy. Kervangeçmez Sok. No.: S. Keramet Apt (KeçeUler Garajı yanı) TeL: 66 47 41 Genel Cerrahi Uzmanı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog