Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 23 AĞUSTOS 1982 Giyîm Sanayicileri Derneği panîk içînde uyarıyor: "AETVıin iki milyon isci çalıştıran giyim sanayiimizi boğmasına izin vermeyin Giyim Sanayicileri Derneği'nin MGK ve hükümete de iletilen bildirisinde, AET'nin kısıtlamalarına karşı köklü önlem alma tarihi fırsatının kaçınlmakta olduğu belirtildi. Konfeksiyon ihracatmın smırlanmasınm önümüzdeki yıllarda milyonlarca dolarhk ihracat kayıplanna yol açabileceği ileri sürüldü. Ekonomi Servisi Giyim Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Selahattin Akdoğan dün bir açıklama yaparak, «AET'nin tekstil ve konfeksiyon ürünlerimize karşı getirdiği kısıtlamalara karşı köklü önlem alma konusunda tarihi bir fırsatm kaçınlmakta olduğu inancındayız>, dedi. AET'nin Türk konfeksiyon sana yiini baltalama girişimlerine karşı caydırıcı önlemlerin zamamnda almmaması halinde iki milyonu aşkm konfeksiyon işçisinin bundan olumsuz etkileneceğini belirten Akdogan bu kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'nin 1985'lerde milyar dolarla ölçülebilecek bir ihracat gelirinden yoksun kalacağmı da vurguladı. Giyim Sanayicileri Derneği'nin konuyla ilgili olarak başta Milll Güvenlik Konseyi olmak üzere yetkili makamlara gönderdiği bildiri şöyle: «Ibracatımızın ve dövlz girdimizin artınlması, işsizlik sorununa çözüm bulma girişimlerimizîn zorunlu ve hayatl olduğu bu günlerde, Avrupa Ekonomik Toplulıiğuyla yapılan iplik anlasması nedeniyle ülkemizl, AET'nin tekstil ve konreksiyon kısıtlamalanna karşı köklü bir çözüm getirebilme tariht fırsatının kaçırılmış olduğu veya kaçınlmakta olduğu inancmdayız. Inancımız aşağıdaki değerlendirmelerimizden kaynaklanmaktadır: AET Türkiye ile yaptığı İplik anlaşmasıyla amaçlarına ulaştnıştır: a. Olumsuz müeyyidelerle Türk ipliğlne kota getirmiştlr. b. Konfeksiyonu, îplikten soyutlayarak (iplik sorununun müstakilen ve lehlne çözümleyerek), Türk konfeksiyon sanayiini ve ihracatını doğma aşamasmda boğma kozuna kavuşmuştur. Şöyle ki: • 15 ekime kadar getirdiği kısıtlamalarla, 1982 uretimimlzi dondurmuş ve durdurmuştur. • 15 ekinıden sonra kısıt lamayı yıl sonuna kadar uzatabllme imkânma sahip olarak, 1983 yılı siparişlerini ve üretlmini tehlikeye sokmuşlur. (Alıcılarımızda tedirglnlik başgftstermiştlr) • Alıcılarımızın kısıtlamalardan ve devamından endişe duymaları sonucu güven duymamaları nedeniyle, başka pazarlara kaynıalarında önayak olmuştur. Ahcılarla ilişkiler bir kaç yılı aşan bir süreç içinde gerçekleştiğinden, kaçan talebin tekrar geriye kazanılması güç olacağından. 1983 sonrası yatırım ve ihracatımızı tehlikeye so kabilecektir. Sonuç olarak, Ortak Pazar, güçlü TUrk konfeksiyon sanayiinîn kademelerle dıırdurıılması, gerileme surecine itilmesi amacına erişebilecektir. 2. TUrkiye'mizin İse kayıplan biiyüktür: a. Binlerce irlli ufaklı konfeksiyon işletmesi kapanma sürecine girmiştir ve bu giderek hızlanacaktır. b. Sektor krizi nedeniyle, işsizlik giderek artacak, ' milyonu aşkın konfeksiynn işçisi bundan olumsuz etkilenecektir. c. Sektörde yeni yatırımlar yapılamıyacak, iş sahaları açılamıyacaktır. d. 1981 yıhnda 385 milyon dolar döviz girdisi sağlıyan, 1983, 1984. 1985'lerde katlamalarla ve orla vadede birkaç milyar dolar döviz girdisi kaybı olacak, ödemeler dengesi açığunız giderek büyüyecektir. 3. SONÜÇ: AET'nin konfeksiyon ihracatımızı kısıtlama girişim leri, insani, ekonomik ve po Iitik açıdan kesinlikle kabul edilemez. Sanayi kolumuz ve ihracatımız türaüyle bu inançta olup, tekstil sorununun AET iie Türkiye arasında, ekonomik çıkarla rımız doğrultusunda ve Ortak Pazar ortaklık ruhuna sadık kalarak, köklü bir çö züme getirilmesi tezini savunmaktadır. Plan hedeflerimiri, yatırımlarımızı, teşvlklerimizi, döviz girişlerimizi, istihdam beklentilerimlzl kökün den sarsacak AET konfeksiyon kısıtlama girişimleriyle sektörümimin çökınesine izin verilmemesini dev letimizden beklemekteylz. Konfeksiyon kısıtlamalarının AET tarafından bir an önce kaldırılması bususunda gerekli önlemlerin alınmasını arz ederiz.» ı EKOMOMI KOTLARI «Yetis Devlet» Sektörü ürk toplumunun lncelenmesine yıllarını vermiş sosyolog Mübeccel Kıray'ın tktisat Dergisi'nin haziran temmuz sayısında Ahmet özkan'ın sorularını yanıtlarken söyledikleri, yaşadığımız günlerde olup bitenleri açıklamak açısından önem taşıyor. Kıray, ekonomik kalkınma sürecinde devlet müdahalesiyle ilgili soruyu yanıtlarken özetle şunları söylüyor: l nsman ULAGAr' T GÜNÜNAYNASI Türkiye'de alfın fiyatlan yeni rekorlara ulaştı Ekonomi Servisi Türkiye'de altın geçtiğimiz hafta son iki yılın en hareketli günlerini yagadı. ö n cekl hafta sonunu Londra borsasında 338 dolardan kapayan 1 ons altm, geçtiğimiz pazartesl günü 341 dolardan açıldı. ABD faiz oranlarının düşmesi nedeniyle dolara olan «ilgi» azalıp, altına talep artınca perşembe günü 20 dolar birden değer kazanan altın 358 dolara yükseldi. Altm haftanın son gününde 22 dolar birden değer kazanıp 380 dolara ulaşu. Türkiye'de de bu gelişmelere paralel olarak hafta başından beri yükselme eğilimi gösteren altın fiyatlan per gembe günü Cumhuriyet altınmda 14 bln lira sınırının aşılmasma sebep oldu. Cuma günü de 15 bln lirayı geçen Cumhuriyet altını bir hafta lçinde 1400 lira değer kazanmış oldu. 24 ayar altının gramı da bir hafta içinde 200 lira değer kazanarak 2250 liraya ulaştı. Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 1 ons (dolar) 16 Ağustos 13.50013.600 14.30014.800 2.050 2.060 341.875 20 Ağustos 14.80015.000 15.50016.000 2.220 2.250 380.25 EKONOMİDE AET'nin kısıtlamasından sonra • •ı • İplik ve konfeksiyon dışsatımcıları kredi isteminde bulundu tedikleri kredi iki türlü. llki «ihracat kredisi», ikinci si ise, «stok kredisi» her iki kredi türü için yapılan baş vurulann anılan bakanlık larca «înceleneceğî» blldirildi. Bakanlıklar «öneriyi fnce lemeye» alırken, ihracatçı lar «eğer bu kredi verilmez se, bizler bu fiyatlardan Av rupa üikelerine mal satmaz hale geliriz» biçlminde konuştular. «TUrkiye ekonomisl halâ çok zayıf ve dışa bağımlı. Dışa bağımlı olduğu için de gelişme aşamalarında mütemadlyen tökezlemeler oluyor... Dolayısıyla devlet müdahale etmeden ekonomiyi pek yürütmek imkânı olmuyor. tsterseniz bunu devletin para politikası olarak alın, Istersenlz sanayfleşme politikası olarak alın, istersenlz genel planlama politikası olarak alm ne kadar karışmasm denlrse densin, çok küçüfc raman fnsı!alf»n sonnnda (devlet) karışmasm diyenlerin aman gelln mutlaka karısm. yanl hep beraber ntııralım, sfa de hakem olun beraber bir çözüm bulalım diyeceği muhakknk... Büyük sanayici, büyük tüccar. büyük v.s. yahut kiiçük (olsun) farketmez. (devlet müdahale) etsin etmesin derken krndi kiiçük dünyasından bakıyor... Ve o çok kiiçük diinyada üsteHk çok kiiçük zaman birimlerinden bakıyor. Kendi girişhnl için bile çok kiiçük zaman blriminden bakıyor. Biraz daha geniş açıdan ve biraz daha biiylik zaman biriminden baksa farklı düştinecegi muhakkak.j» Geçtiğimiz haftanın iki önemli olayına baktığımızda Kıray'ın vardığı yargınm ne denli geçerll olduğunu anlıyoruz. «Aman bizi de kurtann» diye devlet kapısına dayanan firmalann sayısı 150'yl bulurken Maliye Bakanı Kafaoğlu, önde gelen holdinglerin sahiplerini Ankara'ya davet ederek «kimin nasıl kurtarılacağı» somnunu tartışıyor. Dünya gazetesinin haberine göre başta Vehbi Koç olmak Üzere ssanayicilerimiz. tek tek firmalara. darboğaz noktaları saptanarak yardım yapılmasına karşı çıkıyorlar ve devlet yardımmın acil olarak holdinglerin tüm iştiraklerinl kapsayacak blçimde yaygınlagmasmı istiyorlar. Bu noktaya nasıl gelmlş büyük holdinglerlmizin sahip ve yöneticllerl? Devletin bol keseden dağıttığı teşviklerle, döviz kuru garantileriyle. ucuz faizlerle kurulmuş otomotiv ve dayanıklı tüketim mallan sanayilerindeki tıkanıklıklara inşaattaki bunalımm eklenmesiyle gelmişler. Devlet bu teşvikleri neden vermiş?. Holding sahipleri istediği için ve onların devlet katmdaki etkinliği fazla olduğu için vermiş. Holdingler bugün ayakta tutmakta zorluk çektikleri yatınmları neden yapmışlar? Türkiye'de işçi dövizleri ve dış borçlanmayla payandalanan hızlı büyümenln ve tüketim salgınının süreceği beklentisiyle yapmışlar. DÜnyada ve Türklye'de olması muhtemel gelişmeleri hesaba katmadan, çok kısa vadell bir perspektlfle sorunlara ^baktıkları için yapmışlar. Devlet desteğini şöyle biraz çekip ken dilerini dünya gerçekleriyle karşı karşıya birakmca. gerçekçi kur, gerçekçi fai?:. biraz rekabet koşullanyla karşı karşıya gelince ne yapmışlar? «Kurtarın bizi» feryadına başlamışlar. İkinci olay, AET'nin ithalatmı kısıtlama karan karşısında Türk giyim sanayfciJerlnin tepklsi ve devletten yardım istemesl. Konu gerçekten devlet düzeyinde, hükümet politikası düzeyinde çaba ve müdahale gerektiren önemde. Ancak şunu sormak gerekiyor. AET'nin Türkive'ye karçı tutumunıtn rengl ve yönü en az bir yıldan beri apaçık ortadayken. pamuk ipliğl sorunu ortn.daykRn glvim sanavirilerimizin akılları nerdeydi? Kendi işleritıkırında gittikçe çevrelerinde olupbitenin önemini kavrayamayanlarm ve iç pazarda sıkışıp kalan bazı sektörlerin durumuna biraz da gülerek bakanların ateş bacayı sarınca uyanıp devletten medet umma nnktasına gpimplerinin de dar görüşlülükle. kısa vadeli bakiş açısıyla ilgisl yok mu? Bu iki olaym da gösterdiği gerçckise herhalde şu: özel sektörümüz böy1P kaldıkça devletimize çok iş düşecek. Sterlin 300, mark 70 lira smınnda Ekonomi Scrvisi önceki hafta sonunu oldukça yüksek değerlerden kapayan dolar, geçtiğimiz hafta başm da bundan da yüksek değerlerden açıldı. Fakat salı günü ABD'de baş lıca bankalann faiz oranlanm düşürmeleri üzerine dolar çarşamba gününden itibaren inişe geçti. Hemen he men tüm önemli paralar karşısında değer kaybeden dolardaki bu düşüşler önem li oranlara ulaştı. Bu gelişmelere paralel olarak dolar TL karşısında da hafta başına göre 160 kuruş değer kaybettl. Bu arada TL karşısında sterlin hafta başına göre 5 lira değer kazanıp 298 liraya ulaşırken, mark ta 120 kuruş değer kazanıp 70 lira sınınna yaklaştı. ANKARA (Cumburlyet Bü rosu) Avrupa Ekonomik Tophıluğu (AET) tarafmdan pamuk iplişi ile konfeksiyon ürünlerine getirilen ithalat kısıtlamalarından sonra, ihracatçılar kre di isteminde bulundular. AET ile ilişkiler geçen hafta imzalanan anlaşma sonucunda yeni bir aşamaya vardı. AET önce pamuk ipliğine getirdiği miktar kısıtlamalarma fiyat yükseltilmesini de ekledi. Böy lelikle ancak smırlı bir ihra cat ve AET içinde en yüksek fiyat Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu ürünlerdeki ihracatını önemli ölçüde etkilemeye aday oldu. Bu durum karşısında iplik ve konfeksiyon ihracat çıları bir yandan Maliye Bakanlığına, öte yandan da Ticaret Bakanlığına baş vurarak kredi isteminde bu lundular. îhracatçılann is Maliye Bakanlığı Gelîrler Kontrolörlüğü Giris Smavı Maliye Bakanlığı'nca 15 Eylül 1982 çarşamba günü saat 9.00'da Ankara ve îstanbul'da Gelirler Kontrolörlüğü giriş sınavı açılacaktır. Sınavı kazananlar, üç yıllık stai dönemi sonunda yapılacak «yeterlik sınavı»nı da kazandıklan takdirde Gelirler Kontrolörü olarak göreve devam edeceklerdir. Sınava Katılabilmek içim a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48"inci maddesindeki nitellklere sahip olmak, b) Smavın açıldığı yılın ocak ayı başmda 30 yaşını doldurmamıs bulunmak; c) Siyasal Bilgiler, Hukuk, Iktisat ve Işletme Fakülteleri'nden; Atatürk, Boğaziçi, Ege. Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri'nin tktisat, Işletme, Siyasal ve îdari Bilimler Fakülte veya bölümlerinden; lktisadi ve Ticari llimler Fakülte, Akademi veya Yüksek Okulları ile bunlara eşitliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca onanmış yurt, içi ve yurt dışı Fakülte ve Yüksek Okullar'dan birini bitirmiş olmak gerekir. Sınavlara giris şartlannı ve sınav konulanm aynntılı olarak gösteren «Sınav Broşürü» Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı'ndan veya Gelirler Kontrolörlerinin Ankara Istanbul ve îzmir Grup Başkanhklanndan sağlanabilir. tsteklilerin gerekli belgeleri, en geç 31 ağustos 1982 salı günü mesai bitimine kadar Ankara'da Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı' na vermeleri ya da anılan tarihte vukanda belirtilen adreste olacak şekilde posta ile göndermeleri. (Postada vaki gecikmeler kabul edîlmez) gerekmektedir. (Basın: 20214) 5948 OD4 TİCARET VE SANAYİ Ajans bünyesinde görevlendirilmek üzere; konusunda en az iki yıl deneyimlı BODflUM T.M.T OTEL 19.900.TL. MARMARIS SultanSarau Motel ia900.TL. |SEKETUR OTEL 2tampmlywt 18.900TL. OTEL 13.900TL. MARJIOTEL 30000TL 21.900.TL Datça Aktur'da Villalar Öı« Otobu»T fkrmmUr + ARBAROS BUtVMI 39/9 BeSİKTA! ÎFETHiYE LTD. ŞTİ. Ihracaf ve isçi dövizleri iihalatın °/o BVini karsıladı ANKARA (THA) 1981 yılmın ocak haziran ayları arasındaki ilk 6 aylık döneminde ihracat ve ışçi dövizinden sağlanan döviz gelirlerinin ithalatı karşılama oranı yüzde 81,6'ya ulaştı. Merkez Bankası ve Devlet îstatistik Enstitüsü verilerine dayanarak yapılan hesap lamalara göre ocak haziran döneminde 2 milyar 540 milyon dolarhk ihracat 905,5 milyon dolarhk da işçi dövi55i geliri sağlandı aynı dönemde gerçekleştirilen ithalat ise 4 milyar 223 milyon dolar oldu böyleoa ihracat ve işçi dövizi gelirlerinin it•halatunızı karşılama oranı ;yuzde 81,6 düzeyinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın eş döneminde ise 1 milyar 957 milyon dolarlık ihracat 951,6 milyon dolarlık işçi dövizi gelirine karşılık ithalat için 4 milyar 384,7 milyon dolarlık ödeme yapılmıştı, ve kar şılama oranı yüzde 66.3 du zeyinde kalmıştı. Öte yandan, yine aynı dönemde yurt dışında çahşan kişilerin yurda gönderdikleri tasarruflardan oluşan ışçi dövizleri dış, ticaret açığının yüzde 53,8'ini karşıladı; söz konusu dönemde 1 milyar 638 milyon dolarlık dış ticaret açığına karşüüs işçi dövizi geliri 905,5 milyon dolar oldu. (İlk altı ay) (Milyon dolar 1981 1982 İhracat 1.957 2.540 İşçi dövizi geliri 951.6 905.5 Toplam 2.908.6 3.445.5 İthalat 4.384.7 4.223 Karşılama oranı 66.3 81.6 "AETnin baskısı dünya tekstil piyasasını Türkiye'nin ele gecirmesinden korktuğu icindir,, İZMİR (THA) Çekoslovakya Ticaret Müşaviri Dalıbor Krues: Türk tekstil ürünlerinin kalite ve ucuzluğu AET ülkelerini korkuttu. Bunun için bu ülke lerin önlemler alma gereği ni duydukları görüşünü sa vundu. Krules, Türk tekstil ürün lerinin kalitesinin tartışılmayacak denli güzel ve iyi olduğunu bildirdi. Çekoslovakya'nm da tekstil ürünlerinin iyi olduğunu ancak yine de Türkiye'den ithalat yapma gereğini duydukları nı belirtti. AET ülkelerinin Türk tekstil ürünlerine koy duğu ambargoyu degerlendiren Krules, bu konudaki görüşlerini ise şöyle özetledi: «Avrupa ülkeleri Türk tekstil ürunlerinden çekinmektedir. AET'nin son gün lerde yoğunlaşan baskısı as lında TUrkiye'nin diinya tekstil piyasasını eline geçlrmesinden çekindiü içindir. Çünkü Tiirk üriinleri hiçblr AET üyesi ülkenin tekstfl ürünleri ile hoy ölçü şemeyecek derecede kalitelidir. tşte Avrupa ülkelerini korkutan da budur.» ART DİRECTOR GRAFİKER ve PİKAJÖRLER ahnacaktır. Ilgilenenlerin özgeçmişlerini içeren bir mektupla; Cumhuriyet Cad. Pertev Apt. No: 13/1 Kat: 5 TAKSİMİST, Tel: 44 92 95 adresine şahsen müracaatlan rica olunur. '''Müracaatlar gizli tutulacaktır. *. 6110746182 2661 2 İ 81 ih. 26105 irtlbat Ahantur 37WO7 7: Kunıîuş Yıldönumıi Tütk Rcsmınde Insan ve Portre" sereisiyle kutianıyoc Kasım 1982 İ m m sabnak istoyantor içir BANKERLER BANKERLER' HiSSE SENETLERİ HİSSE SENETLERİ TAHViLLER ^TAHViLLER AKSA EGE BİRACILIK EGE GÜBRE NUH ÇİMENTO MEBAN YAYINLARI PARA DERGtSl Türkiye'nin en önde gelen finas dergisi. Her türlü yatırım kararlarımzda size yardımcı olabilmek MEBAN'uı en önemli araacıdır. • TAHVÎL VE HtSSE SENEUİ, ALIMSATIM İLE HİZMETİNtZDEYtZ Sermaye ve para ptyasalan bankacılık ve bankerlik sek törleri ve Türk ekonomisinin genel gidlsatı hakkında etraflı ve aydınlatıcı bü güer verir. Meraleketimizin başlıca yö neticllerinin görüs ve önerilerinl her sayısında sizlere sunar. Ayda bir kea jrayınlanır. Fiyatı 200 TL. yıllık abone Ucretl 2400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermayesi Piyamsı Bülteni Ucretsiz gönderümektedlr. • HtSSE SENEDÎ NEDtRf Piyaü 25 TL. • TAHVİL NEDİR? Fiyatı 25 TL. SATILAN HtSSE SENETLERİ • KORUMA TARIM • RABAK • ÇELİK HALAT • TEZSA • ÎŞKUR • MFTA9 • LASSA • • • • Kurtulus Cad. 191/B Sinemköy 40 47 83 Resim restorasyonund* sürekli çalışacak eleman aranıyor Piyasadan 6.7 milyar lira para çekildi ANKARA (ANKA) Ağustos aymın ikinci haftasmda piyasadan 6,7 milyar lira tutarında kâğıt para çekildi ve emisyon hacml 481,1 milyar lira düzeyine geriledi. Ayın ilk haftasında piyasaya 28 milyar liralık banknot sürülmtiş ve piyasadaki para miktarı 494,8 milyar liraya kadar yükselmişti. Merkez Bankası'nın 13 ağustos günlü bilançosuna göre yapılan hesaplamalar, bu yılın ilk 7,5 aylık döneminde emisyonda yüzde 26,3 oranmda 101,6 milyar liralık bir genişlemenin meydana geldiğini gösteriyor. İ.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ MUHASEBE ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN «MAÜYET MUHASEBESİ KURSU» (13 Eylül 15 Ekim 1982) Üretim işletmelerinin başta gelen sorumluluk alanlarından olan maliyet muhasebesinin muhasebe organizasyonu içindekl yeri ve işleyişini sistem yaklaşımı içinde ele alıp konu İle ilgilenenlerin eğitimini, bilgilerini tazelemeyi ve sorunlarını tartışmayı hedef alan uzmanltk kursu, toplam 60 saat olup 20 iş gününü kapsamaktadır. Kurs, işletme ve rauhasebe disiplinlerinde öğrenim görmüş olanlara, tşletmelerin konu ile İlgili bölümlerinde çalışanlara ve muhasebe alanında beceri kazanmış olanlara açıktır. Kurs programında kuramsal ve uygulamalı olarak ele almacak olan konulardan bazıları: üretim İşletmelerinin finansal tabloları, maliyet merkezleri, maliyet dağıtımı, maliyet sistemleri, işleyişi ve muhasebeleştlrilmeleri, maliyet kontrolü, maliyet analizleri, maliyethacimkâr ilişkileri ve başan değerleme'dir. Kurs, tstanbul Üniversltesi îşletme Fakültesi'nde haftanın beş iş günü. saat 16.30 19.30 arasmda gerçekleştirilecektir. Kursla ilgili her türlü bilgl İçin: Istanbul Üniversitesl İşletme Fakültesl. Muhasebe Enstitüsü Merkezi Üniversite ISTANBUL adresine veya 20 85 00 telefonundan 66: 22 42 00 telefonundan 2187'ye başvurulabilir. (Basm: 19176) 5952 MEBAN MENKUL Kurtulus Cad. 191/B Sinemköy Tel: 40 47 83 BANKERLtKve F1NANSMANA.Ş. ' DEGEKLER Cadicbostan L///İ.7'SdMtldti alclvcsi vcijukrisb '* 451250 (5haıl Dövizin Cinsi L ABD Dolan l Avustralya Dolan l Avusturya Şilini l Batı Alman Markı l Belçika Frangj l Danimarka Kronu l Fransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 îsveç Kronu 1 Isvlçre Frangı 100 ttalyan Liretl 100 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyali Döviz Döviz Efektif Efektit Ahş Satış Ahş Saıi} 170.85 174.27 170.85 175.98 175.14 178.64 166.38 180.39 9.92 10.12 «.92 10.22 69.60 70.99 69.60 71.69 3.62 3.69 3.44 3.73 19.94 20.24 19.94 20.54 24.85 25.35 24.85 25.60 63.28 64.55 63.28 65.18 28.04 28.60 28.04 28.88 82.14 83.78 82.14 84.60 12.35 12.60 11.73 12.72 66.86 68.20 63.52 68.87 138.16 140.92 131.25 142.30 501.79 603.63 562.20 609.54 25.77 26.29 24.48 26.54 297.96 303.92 297.96 306.90 49.69 50.68 47.21 51.18 KAFAOĞLL' PROĞRAMI YÜKSEK KOALİSYON KURULU'NDA ANKARA (ANKA) Ma liye Bakanı Adnan Başar Ka faoğlu'nun hazırladığı istikrar programı «Ekonomik tşler Yüksek Koordlnasyon Kurulu»nda görüşülüyor. Ma liye Bakanı Adnan Başar Kafaoğlu, ANKA muhabirl nin sorusu üzerine verdiğl bilgide, Kurul'daki çalışma ların tamamlanması halinde, «ekonomik istikrar prog ramı»nın Bakanlar kurulun da ele alınacağmı söyledi. Kayıtlı sermayesi: 500.000.000 TL. Ödenmiş Sermayesi: 500.000.000 TL. Merkez: Istiklâl Cad. Odakule İş Merkezi No: 286/A Tel: 5112 50' 5152 5354 Telex 24124 MEBAN TB. Tahvil, hisse senetlerl ve mevduat sertifikaları alım ve satımına ılişkin tüm işlemlerinizde Meban uzman kadrosu ile nlzmetinizcJedir. ARANAN HİSSK SENETLERİ: • ANAOOLU CAM • ALPA • BAGPAŞ • BATI ANADOLü ÇİMENTO •ÇİMENTAŞ • KOBDSA • ÇUKUROVA ELSKTRİK • OLMOK • SARKUYSAN • ÜNİROYAL • GOOD AtölyeJerimizde her yaştaki amatörlerle resim ve «eramik çmlıımakrı aürdiirülmektedir. DGSAkademÎMV» Tatbiki GSYO'nun bütün bölimleri na girmck iıte yen adaylar için özel <}•lıimt programı düzanlea miftir. Bağdat Cad No: 256 Tel: 58 87 98 Suudî Arabistan'da iş alabilecek inşaat firması aranıyor. 38 55 57.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog