Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 23 AĞÜSTOS 1982 televizyon Dizinta bugün yayınlanacak olan 45. bölümünde, Ohio'da Jonglörlerln gösterisl, altm yumurtlayan kaz öyküsü ve daha sonra da Isveç'te 3. Gustav zamanından bir tiyatroya tanık olacağız. Erol Kardeseci, Ertan Savaşçı, Maclde Tanır ve Elçin Şanal'ın rol aldıklan programda, sokağa çöp dö ken Karagöz'ün başma gelenler konu edllecek. haftadan seçmeler Balina Avcıları halkla karşı karşıya Pazartesi: 21.15 Geçtiğimiz hafta ilk bölü mü yayımlanan ve özellikle heyecanlı dizilerden hoşlananlarm sabırsızlıkla bekle dikleri «Balinayı Öldürmek» adlı dizinın ikinci bölümü geliyor bu akşam ekranlara. Ekonomik kaygılarla insancıl duyguların yer yer iç tartışmalara dönüştüğü programda yine aktör Peter Strauss başarıh programlar çizecek. Son yıllarda hayvanlan konu alarak gerçekleştirilen yapımlann en iyilerinden biri olarak gosterilen «Balinayı Öldürmek» dizisinin ikinci programmda, yasalar yüzünden balinayı öldüremeyen balina gemisi kaptanınm eşini de öldürüp kendisine getiren koylülere 40 bin dolar Radyo zaman doldurma endişesiyle hazırlanıyor görünümü kazanmaya başladı. Temelde çok yararlı olacağı kuşkusuz olan «Sağlık» dizısinin 1983 yayın döneminde de süreceğini öğrendik Bundan böyle daha önemsenerek hazırlanacağını umdugumu7 bu ya pımda roportailann, aktüel görüntülerin de yer alacağını umanz. Bu hafta izleyeceğimiz programda, guatr hastalığının ne oldugunu. na sıl anlaşılacağını. ne yapılması gerektiğini ve tedavisinin nasıl olacağını. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endekrinoîoji ve Metabolizma hastahklar uzman' Prof. Dr Gürbüz Erdoğan anlatacak. 19.19 AÇUJŞ VE PROGRAM 19.20 ROMANYA İLE İLGİLİ BÎE PROGRAM 19.50 MAVİ BİLYE Televizyon vereceğini söylemesi üzerine halk harekete geçer. Fakat Charles London balinayı kurtarabilmek ıçin çeşit li yerlere başvurur Ancak hiç kimse bu küçuk köyde gelişen olaylarla yeterince ilgilenmemektedir. rum» adını taşıyan bu gece kı programında bebek ağlamalarına ılişkm anne ve babalann tepkılen, ağlayan bebeklenn duygusal du rumları, gereksinimleri. bebeklerin ağlama nedenlerı ve ağladıklan dönemlerde yetişkinlerce başvurulabilecek pratık yollardan yan drarnatik bir anlatımla soz ediliyor. Kurtuluş Savaşından devrimlere Pazartesi: 09.15 (TRT2) Her hafta «Tarihte Bu Hafta» adıyla yayınlanan Sevinç Külahlı hazırladığı programda bu hafta, yurdunu emperyalist güçlerden temizlemek için ulusal bir savaş veren ve bu savaşla ezilen uluslara öncülük eden ulusumuzun bu savaşımdaki gücünü simgeleyen «Sakarya Meydan Savaşı» ve onun ardından 26 ağustos 1982 günü başlayan «Bıiyük Taarruz» geliyor mikrofonlara. Kesin sonuca doğru ilerlenen bu günlerde kurtarılan bölgelerlmiz anlatıhyor. Programın son konusu uygarlaşma yolunda gercekleştırdiğimiz önemli atılımlardan biri Atatürk'ün, ilk kez Kastamonu'da şapka giymesi ve kılıkkıyafet konusundakl görüşleri, öz ve biçim ilişkisi içinde ele alınıyor. Atatürk'ün konuyu yalnızca giysi sorunu olarak düşunmediği, bunu çağdaş düşünce yapısıyla bütünleştirmeyi amacladığı program dinleyiciye mesajını iyi ileten bir program niteliğı taşıyor 20.15 KARAGÖZ 20.30 HABERLER 21.00 HAVA DURUMU 21.10 MİNİK KONSER Programda, TRT Haflf Müzik ve Caz Orkestrası SOheyl Denizci yönetlminde «önce Around> adlı parçayı seslendiriyor. Sürekll filmin bugün yayınlanacak olan 2. bölümünde, yasaklar yüzünden Ballnayı öldüremeyen ballna gemlsi kaptammn eşini de beraber öldürüp kendisine getlrdlkleri takdirde köye 40 bln dolar vereceğlni söylemesi üzerlne halk harekete geçer, fakat Charles Landon ballnayı kurtarabilmek lçin çeşitll yerlere başvurur. Ancak, hlç klmse bu küçttk köydeki olaylarla ilgilenmek lstemez. Balina ise; ölüme hergün biraz daha yaklaşmaktadır. (Renkll) Faruk Üçok'un hazırladığı programda, sanatçı Melek Tan sırasıyle şu parçaları okuyacak: «Tutam yar elinden tutam», Kalenin bedenleri», «Tttce dağ başma kar yağmış gibi», «Pınara gelkl görem.» «Ağlama Yavrum Ağlama» Cuma: 22.25 Anne ve babalann çocuk eğıtimi ve çocuk gelişimi, sağhğı. psikolojisi alanlarında bılgili v e becerili kılmmasma, aile ve çocuk ilişkilerinde sağlıklı bir biçim oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olan dizi, televizyon ızleyenlerden iyi not alan bir yapım, dizinin «Aglama yav 21.15 BALİNAYI ÖLDÜRMEK Guatr hastalığı nedir? Sah: 19.50 TV'de bır yıla yakın bir süredir yayımı surdürulen «Sağlık. programı giderek tek düze bir boyuti, ulaşıyor. Tlk programlarda ilgi çekici gorüntülerle beslenen ve izleyiciden beğeni alan bu yapım. bir süredir Duygusal bir film: «Hiski» Cumartesi: 22.05 Daha önce •Tehlikı» Çanları»nda izlediğimiz Amerikalı yönetmen Gilbert Cates' in 1973 yılı yapımı olan bir filml «Uişki» geliyor ekranlara. Duygusal platformda gelişen olaylar içinde Natalie Wood ile Robert Wagner ikilisini birlikte izleyeceğiz. Sakat bir kız olan Courtney'in hayatında müzıkten başka birşey yoktur. Bir gün babasının avukatı Marcus'la tanışır. Marcus onun güzelliği karşısmda çok etkilenir. Aralannda büyük bir sevgi doğar Birlikte vaşamaya başlarlar Yaşamlannda baş ka kimseye yer yoktur. Bu durum giderek Marcus'u bu nalıma iter ve aynlmaya ka rar verir. Courtney intihara teşebbüs eder. Natalte Wood'u sevenlerin sanatçıyı bu filmde yine beğeni ile izleyeceklerini umanz. Sebze ve meyvelerin ekonomiye katkısı Sah: 06.40 (TRT1) Bugünkü Günaydın programında elverişli iklim koşulları nedeniyle memleketimizin hemen her yerinde bol olarak yetişen meyve ve sebzenin hem beslenmede hem iç pazarlarda değerlendirilmesinde hem dış ülkelere satılarak ekonomiye katkıları konu ediliyor. Konserve yapımcılığınm köylere kadar girmesine çalışıldığı günümüzde en elverişli koşullarda kons«rveciliğin nasıl yapılabileceğl anlatılarak bu konuda çeşitli bilgiler veriliyor. Ayrıca Sağlık köşesini de içeren programda deri kanserlerine de değinilerek bu konuda bir dinieyici mektubu uzman hekimlerce yanıtlanıyor. Ayrıca Denizli ilimizin bîr köyü tanıtılıyor. Süllerdeki kooperatif çalışmaları ve halıcıhğm nasıl yapıldığına değinilen programı erken kalkanlar dinlemeliler. 22.05 TÜRK HALK MÜZİĞİ 22.20 SPOR !TRT Haber Merkezince hazırîanan programda, haftanın iç ve dış spor olaylarına yer verllecek BR S "Anıların Müziği,, programı YORUM: üstünkörü hazırlanmıstı ANKARA, (Cumhuriyet BUrosu) 20 ağustos akşamı saat 22.05'te TV'de yer alan «Anılarm Müziğri» adlı program üstünkörü biçimde hazırlanmıstı. Atilla îlvan ve Erbil Kidis'in birlikte hazırladıkları programın jeneriğine hangl parçaların sunulacağı yazıldı. jenerikten öğrendiğimize göre ilk olarak «You never know» adlı parçayı dinliyecektik. Ne var ki bu parça program süreslnce çalınmadı. Onun yerine ilk parça olarak Jenerik te dördüncü parça olarak gosterilen «Night aııd day»i dinledlk. Daha sonra, televizyondan da izlediğimiz «Sandpipr» fiiminin sevilen melodisî, aranjörü Selçuk Sun, solistl Alpay olarak geldi ekrana. Bu parça da ünlü «The Platters» topluluğunun aynı adlı parçasmı pek fazla anım satıyordu. Tek ayncahğı. özgün eserdeki orkestra pasajının yerini, burada gitarcı Pepe'nln gitarmın almirıydı. Ne var kl, doğaçlama emprovize «»'olan sanatçılar hayal güçleriyle yaratırlar. Bu nedenle de arajmana dahil olmazlar. Bir başka topluluğun çaldığı bir melodiyi hemen hemen hiç bir değişiklik söz konusu olmadan arajman adıyla sunmak ve buna TV'de olanak tanımak olsa olsa TRT'nin izleyicisini hafife alan tutumunun yeni bir kanıtı olmalıvdı. 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ radyo TRTI ler, 07.40 TürkUler, 08.00 Mtt zik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Tarihte Bu Hatta, 09.30 Piyano nun öyküsü, 10.00 Türküler, 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi Ker 10.20 Şarkılar, 10.40 Çoğalan vanı, 05.30 Şarkılar, 06.00 Dünya, 11.00 Türküler Geçi Kısa Haberler, 06.02 Bölgedi, 11.20 Müzik, 11.40 Şarkısel Yayın, 06.30 Köye Haber lar, 12.00 Türküler, 12.15 An ler, 06.40 Günaydın, 07.30 Ha kara Radyosu Çoksesli Koberler, 07.40 Günün İçinden rosu, 12.30 Şarkılar, 13.00 (1), 10.00 Kısa Haberler, 10. Haberlar, 13.15 Saz Eserleri, 02 Arkası Yarın, 10.22 Bölge 13.30 Bir Albüm, 14.00 Türk sel Yayın, 11.00 Kısa Haber Folklorundan Damlalar, 14. ler, 11.05 Müzik, 11.20 Şarkl 30 Yabancı Dil öğreneUm, lar, 11.40 Bizden Size Halk 15.30 Zaman îçinde Sanat, Müziği, 12.00 Kısa Haberler, 16.00 Türk Musikisi Sözlüğü, 12.10 Öğle Üzeri, 13.00 Haberler, 13.15 Müzik, 13.30 16.20 Arkası Yann, 16.40 Ttir Bölgesel Yayın, 14.30 İst. külerden Bir Demet, 17.00 O îzm. Ç. Ova • Antalya, 14. laylann İçinden, 17.30 Kü45 öğleden Sonra (2), 16.00 çük Konser, 18.00 KUçük Ko Kısa Haberler, 16.05 Türküro, 18.30 Türk Romanı, 19.00 ler, 16.25 Şarkılar, 16.45 M U 01.00 TRT • I ile Ortak Ya zik, 17.00 Olaylarm İçinden, ym, 17.30 Pasıl, 1800 Kısa Haber ler, 18.05 Çocuk Babgesi, 18. 20 Haftaran Çocuk Şarkısı, 18.23 Bölgesel Yayın, 19.00 • 07.00 Açılış, 07.02 Güne 01.00 TRT 2 ile Ortak YaBaşlarken, 08.00 Sabah Kon yın, 19.00 Haberler, 19.30 seri, 09.00 Türkçe Haberler, Yurttan Sesler, 20.00 Köyü09.03 Müzik, 09.30 Cliff Rifr jnüz Köylümüz, 20.20 Şarkıhard Söylüyor, 10.00 Saz Elar, 20.40 Müzik, 21.00 Kısa serlori, 10.15 Müzik, 11.00 Haberler, 21.05 Türk Sanat öğleye Doğru, 12.00 HaberMüziği Dinieyici Istekleri, ler, 12.12 Diskoteğimizden, 21.30 Erkekler Topluluğu, 13.00 Konser Saati, 14.30 Caz 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Pi Müziği, 15.00 Müzikli Dakiyano Soloları, 2255 Türkükalar, 16.00 Günün Konseri, ler, 22.40 Şarkılar, 23.00 Ha 17.00 Haberler, 17.12 Sizler berîsr, 23.15 Gecenin îçinIçin, 18.00 Plaklar Arasında, den (3), 01.00 Program ve 19.00 Haberler, 19.12 Akşam Kapanış. Konseri, 69.45 Müzik, 20.30 Caz Müziği, 21.00 Müzik, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getirdiklerl, 23.00 Müzik, 24.00 Oece ve Müzik, 01. 07.00 Açıhş, 07.02 Solistler 00 Program ve Kapanış. den Seçmeler, 07.30 Haber Donovan 12. albümünden 7 parça sunuyor Cuma: 09.30 TRT3) Ülkemizde Sunsinhne, Süperman, Mellow, Yellow, Hurdy, Gurdy, Man gibi parçalarıyla tanınan ve asıl ad] Donavan Laitgch olan ünlü müzikçi Donovan, bu güne kadar yirmi kadar plak çalışması yaptı. Donovan bu programda 12. albümü Essence to Essence'dan 7 parça sunacak. Parçalardan bazıları: Lazy Daze, There is an Ocean, The Diginty of Man, The Divine Daze Deatless Deliggtat.» Müzikseverlerin bir süredir bekledikleri bu konseri beğeni ile izleyeceklerini umanz. TRT III 1 2 3 4 56789 | 1 ! I I UI 2 I 3 4 5 6 7 8 l I I I II 9 E ı • |H • ny •n n I •l TRT. II element... Bir makyaj malzemeSOLDAN SAĞA: si. 4 Güneş... Baryumun sim 1 Sığırdiligillerden çiçeklerl beyaz ya da menekşeye çalar gesi. 5 Elma, armut gibi mey kırmızı renkte, yapraklan neş velerin kurutulmuşu... Hipodter biçlminde bir bitki. 2 Mek romlarda atların yarıştan önce ke yakınlarında bir dağ... Bir dolaştırılarak seyircilere göstenota. 3 Köktenci, kökle ilglli. rildikleri etrafı iple çevrlli yer. 4 îlaç... Şerit. 5 Bir kaç 6 Selçuklular zamanında şeh kişinln oturabileceği arkalığı ve zade eğitmeni... Rutenyumun dayanılacak yeri olan koltuk... simgesi. 7 Bir nota... Saçıp Bizmutun simgesi. 6 Doğu dökme. 8 Erken... Niyobyumüziğinde bir çalgı... Gazelleri, yumun simgesi. 9 Şüphecikasideleri ve Kanunî Sultan Sü lifc. . leyman içln yazdığı merslye ile' Ünlü divan şairi. 7 Söz... Ça12 3 4 5 6 7 8 9 lışan. 8 Bir serenin yatay du 1M0 V L c \L JL rumdan düşey duruma getirll2 İL R T> u N A £, mesi. 9 Batı Moğolistan'da Uygur ve Moğol dönemlerinde k A 3 T A j kurulan iki şehrin adı. E E K 4 [0 5 n K 0 21 N ü TUKABDAN AŞAĞITA: . u s I 1 Çakala benzer bir hay6 A M T van. 2 Fasıla... ChateaubriR 7 £ C p A I and'm ünlü bir romanı. 3 \ k L 8 I J e P Radyumun çözülmesiyle oluşan A R A u L u T 9 radyoaktif gaz durumunda bir TRT, Bulgaristan TVDrama Festivali'ne "Sönmüs Ocak,, filmiyle katılacak ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Bulgar Televîzyonu, Uluslararası TV işbirliğinin ge lişmesine katkıda bulunmak ve TV drama alanındaki yaratıcı eserleri karşılıklı tanıtmak amacı ile 1824 =kim 1982 tarihleri arasında Plovdiv şehrinde 10. uluslararası TV Drama Pestivalini organi ze etti. Yanşma niteliği taşı yan 10. uluslararası TV dra ma festivaline çagdaş insanın sorunlannı irdeleyen ve olumlu insanı değerleri vurgulayan, insanlık ve sosyal Reli şim ve işbirliğine ulaşmayı a.naçlıyan TV oyunları katıla caktır. Pestivalde sunulan oyunlann ulusal karakter taşıması, TV oyunu, televizyona uyarlanan tjyatro eserleri veya televizyon drama eserleri olması gerekmektedir. Yarışmaya her ulus çocuklar ve büytikler Için hazırlanmış İWşer programla katılabilecektir. TRT televizyonu yarışmaya Reşat Nuri Güntekin'in «Sönmüş Ocak» adlı övküsünden aynı adla Okan Uvsaler tara fmdan TV'ye uygulanan 401ık renkli bir filmle katılacaktır. Ana teması bir aşk öyküsünü işleyen filmin yönetmenliğini de Okan üysaler yaptı, Yapım cüığını Adiı Daldal üstlendi. Reşat Nuri Güntekin'in öykü de anlatmak istediklerine özen gosterilen senarvoda, görüntüsel özelliğin az olmasma karşın bu filmi duygusal plat formda iki baş oyuncu Aytaç Arman ve Zuhal Alaca ikilisi öykünün başarılı bir TV 01mi olmasını sağladüar. öteki rollerde Nuri Alço, Bahar öz tan, Muadelet Tibet de başa nlı kompozisyonlar çizdiler. • [T r• S ••• ••• I •• Yetenekll Çocuklara ve Gençlere Gümruk ve Tekel Bakanlığından Gümrük Kontrolörlüğü Giriş Sınavı Gümruk Kontrolörlüğü giriş smavı yazılı kısmı 1314 Ekim 1982 günlerinde Ankara ve îstanbul'da yapılacaktır. 1. Giriş sınavına katılabilmek için isteklllerde; a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'nci maddesindeki niteliklsre haiz olmak. b) Sınavın başlıyacağı tarihte otuz yaşını doldurmamış bulunmak, c) îktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler. îşletme, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, îdari Bilimler Fakültesi'nden, tktisadi ve Ticari ÎHmler Akademlleri'nden veya eşitliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul olunan yerli ve yabancı fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, d) Kontrolörlük karakter ve niteliklerirJ haiz bulunmak (Bu husus yazılı sınavı müteakip yapılacak soruşturmalarla tesbit edilir), gerekmektedir. Yazılı sınavda başan kazananlar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 2. Smava girmek isteyenlerin 1 Ekim 1982 günü mesai saati bitimıne kadar Gümruk ve Tekel Bakanhğı Gümrük Kontrolörler Kurulu Başkanlıgı Ankara adresine bir dilekçe ile başvurmalan ve dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir. a) Nüfus Cüzdanının aslı veya noterden tasdikÜ örneği. b) Kendi el yazısı ile hal tercümesi, c) Askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş bulunduğunu gösterir resmi belge, d) Yüksek öğrenim bitirme diploması, belgesi veya noterden tasdikli örneği, e) Sağlık durumu her turlü ikllme ve seyahate elverişli olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden almacak Sağbk Kurulu Raporu (yalnız yazılı smavı kazananlardan), f) Üç adet vesikalık fotoğraf. g) lyi ha] kagıdı (C. Savcılığı'ndan), 3. Giriş smavı konulanyla, Gümruk Kontrolörlüğü hakkında genis bilgi almak isteyenler, Gümrük Kontrolörler Kurulu Başkanlığı'na şahsen veya mektupla başvurabileceklert gibi, tstanbul ve îzmir'deki Gümrük Kontrolörlüklerinden de aynı bilgileri llan olunur. alabileceklerdir. (Basın: 20061) 5950 DUYURU Konservatuvara girmeyt düşünmez mistnlz?~ . KONSERVATUVAR GtRlŞ SINAVLAR1 IÇÎN Muamrner Sun yönetimlnde hazırlama derslen vertlir. Türk musikisi. Batı musiklsi, Bale. Şan, Tiyatro 64 10 904 Şile'de Satılık Arsa 145 m2 Tel:. 25 67 26 ZAPCHASTEKPORT V/O ZAPCHASTEXPORT, Sovyet yapısı otomobil ve kamyonlar, tekerlekli Ve paletli traktörler, motosikletler, bisikletler, mopedler, skuterler, yot inşa makinaları, zirai makinalar ve özel amaçlı makinalar için yedek parça temin eder. Lütfen yedek parçalarla ilgili ayrıntılı. bilgi için ülkenizdeki V/O ZAPCHASTEXPORT acentalarına veya doğrudan doğruya aşağıdaki adrese yazınız. 1 EYLÜL'de KAYTTLAR BAŞLIÎDR turiım o / lAlANYAdalddiahyu....! bananaom. turtaş mm. T, I&4S0TL T DİDİM TURlZM BODRUM ve KUŞADASI S 12 Eyltl 10 fta tc4ıu 7 fcc« S ıtaTJF. G0M8ET ANIL MOTEL 21.000 TL. T, 16350 nj JMSA .«l950nJ «,„ 5.950 TURGUT REİS KARABAĞLI MOTEL 13.950TL. KUŞADASI KUŞTUR TATlL KÖYO 18500TL. GtinlUktuıUr29Atn«oı KASTRO ŞlLE BakariVe C«L N« 43 KkdıUy 37 44 60 S MERKEZİ HPSK BOSTUR i BAYRAM82 * 103 Ekim 9 Gün Kesmi Tatil ALANYA PANOROMA OTEL MARMARİS OTEL LİDYA ATLANTİKOTELİ MARMARİS OTELİ BODRUM T.M.T. OTELİ KORTAN OTELİ FETHIYE OTEL LİKYA BROŞÜRİSTEYİNİZ BOSTUR Altryol Onur tjtant Kat 6 Daire 614 Kadıköy Td: 38 89 3 0 3 7 37 26 Yerebatan Cad. No. 15 Sultanahmet lstanbul Tel: 28 07 34 "tatilinizi değerlendirir" © CENÇTÜR BODRÜMTOUB Mavi gunler... Mavj haltalar.. en guzel yatlar ve sarvis MAVİ YOLCULUK ifin HAFTAUKTam Pansıyon REZERVASYONLAR • ANTALYA TALYA OTELİ (Oda;KahV«ltl) 2 5 . 7 1 0 . • MARMARİS LİDYA OTELİ 23.800.• ANTALYA KEMER OLİMPOS MOTEÜ 22.750 • FETHİYE MOTEL MERİ 22.400.• BODBUM GUMBET MOTEL SAMİ 21.000.• MARMARİS MARTI TATlL KOYU 25.606.• BODRUM TMT TATlL KOYU/YP. 21.980• BODRUM MOTEL HAÜKARNAS/YR 26.250.• KUŞAOASI İMBAT MOTEL 27.000.• KUŞADASI KUŞTUR TATİL KÖYO 14.070.16.800.• OEMTUR TUHGUTREIS TATlL rÛY BODRUM TURlZM TİCARET V. SANAYİA Ş. Cumhunyat Caddttı, Eg* Hın 22/24 EhnadaO Taktiffl Tel 40 18 50 • 47 3« 81 « 85 28 • 46 70 26 İSTANBUL YurtıçıYurtdısı UÇAK BILETLERI Adrasinııe Gondarılır. V/O ZAPCHASTEXPORT 2ya Skotoprogonnaya, 35. korp. 2 Moskow 109029, USSR Tel. : 2786305 Telex ; 411243 ZCHEX SU c
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog