Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

2$ AĞUSTOS 1982 D1S HABERLER Cumhuriyet 3 Irak, Kerkük petrol bölgesine bir Îran saldırısı bekliyor Bağdat hükümeti, Basra yöresini «savaş ala larıııı ve bu tutumun da I rak'a karşı nı» ilan ettiğini belirterek yabancı gemilerin arttıracağım siyasi baskıları vurguladı. uzak durmasını istedi. Öte yandan Irak KomuBAGDAT (AP) l r a n ia Irak arasındaki savaş gü neyde Basra bölgesinde kar şıhklı top ateşi şeklinde sü rerken. Irak hükümeti önceki gün yeni bır uyarıda btllunarak, yabancı gemiler le petrol tankerlerinin t ran'ırı petroı yükleme ve boşaltma limanı Kharg adasi ve Basra Körfpzimn kuzev bölgesinden uzak dur malarım istedi Bagdat hü fcüraeti. bölgeyi savaş alanı Uan ettiğini bHirttı. Tah ran ise. Irak'ın Kharg ada sım bornbalayaeak gücte ol madığmı tleri sürerek yabancı gemiler lçîn blr tehlikenin sbz konusu olmadı belirtt.l tran Başbakanı Mir Mus seyin Müsavi İse Irakhlann Körfeade buhman îran limanlarına geien gemilerı tehdit etmelerinin bölgede bulunan diğer ülkeler için de sözkonusu oldugunu be Urtti. Musavl, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyın'in a çıklamalarının, Basra KÖrîe zindekı gttvenliği ortadan kaldırdığını belirterek, tran'dan başka diğer Ulkeıerin de Basra Körfezinde cı karlan oldugunu hatırlattı. Musavi. Körfeze bağh olan bu ülkelerln güvenliğinin bozulmaması için ber türiü Ririsimde bulunacaktanlıgımn. Kuzeyden yeni bir tran saldırısı bekledıgi bellrtiüyor. Gelen haberlere göre Irak Komutanhgı Basra'ya karşı girişHen sal dırıda başarı gösteremeven tran'lıiarın bu kez kuzeyde petrol bölgesi Kerkük'e karşı saldırıya geçebileceşi ni tahmin ediyor. Trak Komutanlıgı tarafın dan yayınlanan savaş btldi rislnde ise son 48 saat, içinde topçu atesi ile sekiz t ranlı askerin öîdürülclüSÜ btrçok tranhnm da yaralandıgı ileri sürüldü. Irak bildirisinde ayrıca bir îran cephane deposunun da top çu ateşi ile havaya uçuruliddia edildi Nijer havaalani yetkililerine krzan • Libya, EsSam Üikelerİ Toplantısına katılmıyor NİAMEY ( ) y heyetme Nijer havaalanı yetkilUerinin kötü davran dıklarmı öne süren Libya, Başkent Nianaey'de yapüacak tslam ülkeleri Dışışlen Bakanları Konferansından çekildığini açıkladı. 43 uyeli Islam Konîeransı Örgütü (ICO) Genel Sekreten Habıb Çatti, bu olaym Libya ile Nijer'in so runu oldugunu, İCO ile Ügih bulunmadığını söyledi. Zavab, Libya heyetirün Nijer havaalanında uzun bir süre tutuldufunu ve tek tek aranmak istendiğilii söyledi. Zavab durumu hükümetine bildirmesinden sonra konferansdan çe Salmeyi kararlaştırdıilannı söyledi. PAEÎS (a.a.) Fransız polisi kimligi belirsiz bir ki şinin Paris'te önceki gün meydana gelen bombalı sal djnnın bir Lübnan terör ör gütü tarafmdan gerçekleştirildiği volundaki acıkla Fransız polisi, hükümetten teröre karsı etkili önlem istedi masını ciddîye aldıgını bil dfcrdi. ABD'nln Parls Ticaret A teşesinin özel otomoblllnin altma bjrakılan blr bombanm çtkisiz duruma geti rilmesi sirasmda meydana gelen patlamada bir bomba uzmanı polis ölmüş, iki polis memuru da yaralanmıştı. Saldırıdan sonra bir haber ajansına telefon eden ve «Lübnan Silahlı Devrim ci Fraksiyonn» adlı örgüt,ü temsil ettiğini bildiren bir kişi grubun saldırmın sorumluluğunu üstlendiginl bildlrdi. Hindîstan'da polis gazetecilerin gösterisini dağıttı:40 yaralı YENİ DELHt (AP) Hindistan'ın Patna kentinde gazetecilerin yaptığı bir protesto yürüyüşünU dağıtan polis 200'den îazla gazetsciyi gözaltına aldı, Olayda 40 kişi yaralandı. Patna kentinde gazetecilere karşı yürürlüğe konan yeni kısıtlamalara karşı bir gösteri düzenleyen gazetecileri, metaı kanşunlı coplarla silahh polisler da ğıtmaya kalkıştı. Olayda 40 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 200'den fazla gazeteci bir süre tutulduktan sonra serbest bırakü Dünyadan TESEKKÜR Öte yandan meslekta$la• PERU'da gecen hafta serçefcleştlrüen bombalı saldınlsrdan rmın ölünıü Fransız polisi sonra 60 klşi tutuklandv • PEDEEAL Almanya Mallya Bakam Maofred Lahnstein, htikü nin hiddetlenmesine yol aç tnetinin, Suudi Arabistan'dan bu yü da kredi almayı planladı tı. Blr polis derneği hükümeti tehdlş eylemlerini so ğı yolundaki haberleıin doğru olduğumı söylecR. • KENDİSÎ gibl hemşire olan blr tas arkadaşryla Ynnanistan*' na erdirecek etkin önlemda karap yaparken tecavuze tığrayarsk kmnsalda başından ler almaya çağırdı. ağır yarah olarak bulunan 21 vaşındaki Pransra tuHst Isabel önceki gün bombalı salTartif belikopterle Egta Adası'ndan Atina'ya gSiürülfirkra yot rtirı olayı, Devlet Başkam fla öldü. • ZIMBABWE Başbakanı Robert Mugabe, Gtiney Afnka'nın ül François Mitterand'm t6 kesini işgal etmeye hazırlandığını iddla etti. Mugaba düzenle rörizmle mücadele amacıydıği basm toplantısmda bir süre önce öldürülen Güney Afri la bir dizi önlemleri açıkla kalı üç beyazın Zimbabvre topraklanna sizmaya çalışırken vu masmdan 4 gün sonraya rulduklarını bildirdi rastlıyor. 18 Ağustos 1985 gecesi tamamen yanan Çarşılı Iş Hanmdaki zararlanmızı, sigorta ettirdiğimiz değerler üzerinden ertesi günü 19 Ağustos 1982 tarihinde bizlere nakden ve tamamen ödeyerı AKSİGORTA Şîrketîne teşekkür ederiz. Bu olay: • Değerlerimizî sigorta ettirmemîz gerek ve luzumuttu • Sigorta ettirilen varlıklann gerçek değerler üzerinden sigorta ettirilmesinin önemini açık olarak göstermiştir. Zarar gören arkadaşlârımıza geçmiş oîsun der,buüzücü olay karşısındaki üstün ve çağdaş hizmet anlayışından dolayı Aksigorta Şirketini kutlarız. 21.900.TL BOORUM T.MT OTEL 19.900.TL. MARMARIS SuHanSanHj Mptrt 19900JL SEKETUR OfEİ. 18.900JL Datça Aktur'daVillalar S m k «*Vbr«iMr dahiMtr ««11074 618226^1 22 81 th. 26105 lrtlb*t Abantur 37MO7 cekilisinde Oürdane YILMAZ fYazganl ıle M Emin YAZGAN evlendiler 22.8.1S82 YALÛVA KAYIP ÇARŞILI İŞ HANI ESNAFI Nüfus cüzdammı ve SSK kartımı Tokat/Zile ilçesi ile Çivl köyu ara \ sında kaybettim. Bulanlann tstanbul Gayrettepe Vefa Bayın 30 No'ya gondermelerini rica ederim. Amasya / Göynücek Tencirli köyünden Hubu oğlu 1338 doğumlu Ismail BUCAK, milyon lira dağıtiyoruz MİLÜ • Matematik aranıyor. öğttjlınenî 32 25 37 Istanbul Vakıflar Satılık Gayrimenkul Kazası Mahattest Sokağı Kapı No. Ada Noı Parsel No. M2"st Ctnsl Eminönü Molla Fenart Medrese Çık. Y. 20 250 37 247.50 Arsa Muhammen Bedeli 1.856.250. Muvakhat Teminat 55.690.. TL. m 1 Yukanda adresl yaah gayrtmenkulün 26.8.1982 perşembe günü saat 14.00'de satışı yapılacaktır. îsteklilerin aynı gün ve saatten önce resimli ikametgâh ilmuhaberi, Nüfus Cüzdam örneği ile birlikte Emlak ve Gellrler Müdürlüğune müracaatlan ilan olunur. Adres: Rıbtım Cad. Paket Postahanesi Karşısı Karaköy. (Basın: 19652) 5951
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog