Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

23 AĞUSTOS 1982 *•*• Cumhuriyet 11 özgürlüğüne (Baştarafı 1. Sayfada) ğaldır» dedi. Panele Danışma Meclisi üyelerinden Paşa Sarıoğlu, Feridun Günay, Fikri Dev rimsel, Remzi Banaz ve Kamer Genç katıldı. Danış ma Meclısı Başkanı Sadi Irmak ve Baskan vekili Vefik Kıtapçıgil ıse gelemedlklerini bir telgrafla bıl direrek özuj dilediler. Seminerde tlk fconuşmayı Doç. Dr. tlber Ortayu yaptı. Ortaylı Türkiye'de Anayasalann tarihl gelişimini ele aldı ve Osmanlı împaratorluğu'nda Anayasal ku rumlann Anayasa ilan edil meden önce gellşmeye baş ladıgını söyledi Ortaylı. «Anayasal monarşi düzeni ne geçfş, bir raslantı değildir.» dedi. llber Ortavlı. «bazılarının ileri sürdüğü gibl, Anayasa'nın, büyük devletlerin baskılan sonucu hazırlanmı; bir belge olmadıgını» belirttikten sonra şöyle ko nuştu: «61 anayasası Türk ulusunun özgür çağdaş bir yasam hakkını garantileyen, onun geleceğini düzenlemeye yönelik bir belge idi.» KIYASLANMAYACAK ÖLÇÜSÜZLÜIC Daba sonra söz alan Doç. Dr. Fazıl Sağlam, 1982 ana yasa tasansının tepkl nitellği açısmdan 1961 anayasası ile kıyaslanmayacak bir ölçüsüzlüğe ulaştığını di le getirdl. Doç. Sağlam tasannın tek tip bir siyasal lktidarı model alarak ona göre biçilen bir elbise gibi hazırlandığını söyleyerek konuş masım söyle sürdürdü: «Taslağın antianayasa karakteri temel hak ve özgürlüklerde daba açık bv biçimde görülebillr. Demok ratik bir anayasanın temel işlevinden biri bak ve özgür lükleri güvence altına almaktır. Sınırlama hüküm!erl bfle bu amaca hizmet etmelidir. öze dokunma ya sağrmm bu taslakla birllkte kaldmlması temel haklann istisna halinde dönüşmesin de belirleyici bir rol oynamıştır. Taslak karşısında fcl 9İ eskl deyimi İle artık ancak kanun dalreslnde serbest olup, devletln dokunamayacağı bak alanlanna il ke olarak sahip değildlr.» kına ilişkin düzenlemesi kamulaştırmada, kişinin çı karlanyla toplumunki ara sında adil bir denge kur mak yerine bireyci bir niteiik taşımaktadır. Top rak reformunun gerçekleş tirilmesi olanaksızlaşmakta, kalkınmanın, kentlesme nin doğuracağı toprak istemleri dikkate alınmamak ta, kıyı yağmacılığını ön leyici olmak yerine kıyıda özel kullanımlara yeşil ışık yaknıaktadır.» Doç. Alpaslan Işıklı ise daha çok tasannm sosyai ve ekonomik haklar ve ödev ler bölümüne ilişkin eleştirilerini dile getirdi Doç. Işıklı, sendlkaların siyasal faaliyette bulunmasının yasaklanmasının, «olsa olsa siyasal iktidara muhallf siyasal faaliyette bulunmalarının yasaklanması sonucunu doğurabileceğini» belirtti. Işıklı, «lokavtı grevin simetriği olan bir hak gibi tanımanm ancak tek baş lanna işçi ile işvereni eko nomik ve sosyai bakımdan eşit güçte görmekte mflmkün olacağını» söyledi. Alp aslan Işıklı grevlerin 60 günle sınırlanmasına değinerek, «Bu, lşverenleri toplu pazarhk masasında anlaşmaktan kaçtnmaya teş vik edicl bir düzenlemedir,» dedi. Doç. Işıklı, tasanda yer alan genel sağlık sigorta sına ilişkin eleştlrlslnde, «Sağlık hizmetlerlnin devletleştiriîmesi yerine, özel muayenehanelerle yerli ve yabancı ilaç firmalarına da talfD sağlayacak bir yola öncelik verildlğinî» belirtti. (Baştaralı 1. Sayfada) de bulunmaktadır: Acaba yenı Anayasa'yla basm kesımine neden ambargo honmaktadır"> Teror ve anarsi ortamında süruklenen Türkiye'de buyük gazeteler terör ile anarşiyi des Turh basını terör ve anarşinin karşısında dağal yerini kesinlihle soptamıştır Hiç kımse bu konuda basınımızm kötü bir sınav verdığını soyleyemez Bu durumda basına konmak ıs tenen ambargoların gerekçesi kalmıyor. Uyesi bulunduğumuz Batı dunyasında Aldıkaçtı tasarısıyla özlenen btçimde basın yoktur. HerÜST GEÇtT TAPILACAK Kadıköy Bagdat caddesl arasının «tercihU yol» olarak düzenhesin bildiği gerçck şudur lenmesi nedeniyle yaya geçlşlerinin zorlaşması sonucu Osmanağa Camii önünde bir üst geçit ki, basın b'zgürluğunün buyapdması planlandı. Geçitin yapımına önümüzdeki hafta başlanacak. (Fotoğraf: Ender ERKEK) lunmadığı yerde. demokrasi sözkonusu alamaz. Türkiye'nin çofe partill geçmişınde basınla uğraşcfhli yol» nedeniyle yaya geçişlerinin zorlaş mayı marifet sayan ihtidartstanbul Haber Servisl îstanbul'un en ması sonucu, Osmanağa Camii önünde bir üst ların defterlennı lyi kapatbüyuk ilçelerinden biri olan Kadıkoy'de, yenl geçit yapılması planlandıgını belirten yetkilıler, madıkları bıhnmektedır. /febir slnyalizasyon sisteminin önümüzdeki günbunun da yapımına önümüzdeki hatta başla tıdarlar gıder, basın kalır. lerde ihale edileceği bildlrillyor. Bu arada Osnacağını bildirlyorlar. manağa Camii'nin önünda de bir üst geçit yaSayın Orhan AldıkaçU'nın Bu arada, Kadıköy'üh en büyuk sorunla basın özgürlüğüne dilşmanpımına önümüzdeki hafta başlanacak. rından biri da tuvalet sorunu. Çiçekçiler'in neKadıköy bir suredir büyük bir şantiyeyi men arkasmdakl genel tuvaletin uzun süre lığının nereden kaynaklanandınyor. Sökülen kaldınmlar.. Kaldırılan oto dir kapalı olması yurttaşları büyük bir sıkın dığını bilemiyoruz. Üstelik büs ve mmibüs durakları.. Düzenlenen alantıya sokuyor. Yetkililer, bu sorunun da en kendist İstanbul'da yayınlalar . Beledlye yetkillleri planlamanın 1981 yınan bir gazetenin ust dukısa sürede giderileceğınl ve en az iki genel lmda yapılarak 50 milyon liraya İhale edildifcizey yönetıcisıdir. Bu feonutuvaletin hizmete sokulacağını söylüyorlar. ni söylüyorlar ve planm 'birinci amacının KaBunun yamsıra, Kadıköy alanındakı tüm mu olayı daha ilpınç bir dıköy'Un traflk sorununu çözumlemek olduğuboş yerler de park yeri olarak yeniden düzen noktaya getirmektedır. nu belirtiyorlar.. lenecek Kadıköy Bağdat caddesi arasınm Türkiye'de basın ozgürluöt« yandan eski hal binasımn da KUItür ğe layıhtır ve gereğinde, «tercihll yol» olarak düzenlendiğini. bu neMerkezi olarak duzenleme çalışmalan sürdu haklt davasını dayamşma idenle Bostancı Caddebostan yönüne gldenrülüyor. 1983 yılında teslim edilecek olan 57 lerle, Ziverbey Üsküdar yönüne giden dolmilyon liraya lhale edilen site üç kat olarak çinde savunacak sağ duyumuş ve otobüslerln ayrıldığıru, böylece tBşıtyapılıyor. 3î0 kişilık bir tiyatro salonu, 3 sergı ya da sahivür lann yığılmasmın önlendiğlni belirten yetklli^ ^ ^ iköy yeniden düzenleniyor Türkmen (Baştarafı 1. Sayfada) rüşmenin yapılması bizatihî olumlu bir gelışme teşkil edecektır. Tablî bu ilk temas olacaktır. Ilk temasta özlü so nuçlar bekleraek doğru olmaz. Bu görüşmeyle dlyalog ka pısı aralanabilir ml?.. Türkmen Maksat, benim gördüğıim kadanyla mUzakere kapısını açmak.. Yunanistan Başbakanı Papandreu'nan ikl somut davranışı var. Birincisi, Kıbrıs Rum yünetiminl soranu Birleşmiş Milletler'e götürmesl konusun da ikna etti. ttdncisl ise ABD ile arasını dfizeltlp Rum IoSeminerde daha sonra btsiıü Türkiye'ye karsı kullanmak eğflirnlne örnek «emsöz alan Prof. Dr. Nermin silciler Meclisi kararı, Papand Abadan Unat, tasarmm ba reu, Turkiye'ye karşı bu dav a n ve kltle Uetlşim araçla rantşlan sergilerken, Türkiye' rımn özgürlüklerini ortadan nin Yunanistan karşısında tukaldıran, önleyici bir sistem tumonu yumuşatması ne ölgetlrdiğinl söyledi. «Zaman çüde isabetll oümıstur?.. Türkmen Bu mutabakatm sız haber» kavrammın ola ğanüstü muğlak ve kaypak isabeti konusunda bir tereddü olduğunu söyleyen Abadan tüm yoktur. Çünkü iki Ulke Unat, bunun ölçüsünün bu arasında bir gerglnllk havası nın devamı Yunanistan'ın ol lunmasının olanaksız oldu ğu kadar Türkiye'nin de çıkar ğunu dile getirdi. Abadan larına aykındır. Ve bu araUnat şöyle devam etti: mızdaki centilmenlik anlaşma«Bir bakıma yasa koyucu sı bütün dünyanın bügisi alkendini yazı işieri müdü tmda ortaya çıkmıştır. Bu anrü yerine koymuş bulun laşmaya riayet etmeyen tarafın sorumluluk yükleneceği maktadır. Zamansız bir ha muhakkaktır. berin önlenmesl konnsunda Papandren'mın bu davranı» iletlşim araçlannı yöneten ları centilmenUk anlaşmasuun lerl sorumlu kıimak, gele hedeflediği ttimat bavasını ocekte Türk kamn yaşamım luşturma çabalan ile ne ölilgiiendiren önemli konula çüde bağdaşıyor?. Türkmen Dış poUtikada ra dokunmaktan korkan, ürkek ve suskun bir basın daima çeUşkfll durumlarla kar şıJaşılır Mesele bu çelişkinin yaratacak, dolayısıyla mey ölçüsüne göre, »lkenin çıkardan, bol renkli zaytf lce lanna uygım bir siyaseti sap rikll sansasyonel buivar ba tayabllmektir. smına terk edllecektlr. Genç Kıbns Rum yönetimiiılıı so llği zararlı akımlardan ko mnu BM'ye göturmesini naaıl rnma gerekçesi, benzer bir karşılanz?. Türkmen Rumlar BM'ye mnğlakhk taşunaktadır.» başvurursa ne olacağmı geçSeminerde Doç. Dr. Oya miş tecrübelerden bülyoruz. Tokgöz de söz aldı. Tokgöz, Hiçbir zaman genel kuruldald tasanda yer alan özel sınır müzakereler Kıbns sorunu ilamaların yazılı basın lçin çin yardımcı olmamıştır. SOVYETLER ÎTÎNA getlrildiğini bellrterek, söz ETMIYOR konusu özel sınırlamaların TürkSovyet uişldlerinin lçlnBasın Ahlâk Yasası'nda bulunduğunu açıkladı. de bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz. Doç. Tokgöz, en önemli Türkmen TurkSovyet İIlş unsurun, basının yasalar kilerini son sınır olayının ışıçerçeveslnde kendi kendini gında değerlendirmek mecbudenetlemesi olduğunu söz riyetındeyız. Türkiye, Sovyetler Birliği ile ilişkılerine önem lerlne ekledi. Daha sonra BUsay Kuruç vermış, bu önemı Sovyetler'e lEade ctmıştır. Fakat ilişkilekonuştu. Kuruç tasarıyı rin sürdürülmesi ıçin karşUıls «Türkiye'nin gelecekteki eko lı itimat ortamının korunmanomik ve sosyai düzeni ba sı gerekir. Son olaylann bu kımından sakıncalı» diye nl gereklerle bağdaşmadıgı a> teledl, «Türk toplumunun çıktır. Yanl kurumsallaşmıs gelebir bUtün olarak kalkınma sından umut kesen bir anla neksel kom^uluk ilişkilerinde bir oynama olduğu ortaya çı yış tasarıya egemendir,» kıyor. dedi. Türkmen Sovyetler Birli Bilsay Kuruç, «bunalım ği üe «rı komşuluk Uişkilerlnve kemer sıkma politikala den bahsederken, genel Uişklrının daima Istisnal geçici lerden bahsetmıyoruz. Doğruniteiik taşıdığına» dlkkat dan doğruya ıkıU ilişkiden bah sediyoruz. İkiU üişküerde bu çekerek şöyle konuştu: itimat ortamının muhatazası «Toplumun çeşitli kesim için şimdiye kadar gayret gös lerinin geçmişin birikimle terilmiştır. Sovyetler Birliği' ri İle olgunluğunu ne yazık nin bundan sonra da buna ikJ reddeden, çağdaş uy tina gostermesi gerektiği ka garlığm ve demokrasinin te naatindeyız. Bu ttinayı Sovmelinde ekonomik hak ve yetler Birlığı gostermemiştır. Sınır olayından önce de çıkarların dengeli ve oran •a rahatsızlıklar olmuştur. baOr tılı oluşunun bulunduğunu neğin Sovyet basınında çıkan görmezden gelen ve bunla Türkiye'ye dönük eleştlriler gi rı bizim için lüks sayan bl. Türkmen Evet, Sovyet ba bir bakış vardır tasanda.» SBF Dekanı Prof Ce smında böyle yazılar çüctığını vat Geray da Anayasa ta natırlıyoruz. Pakat Sovyetler Bırlıgi bükümetl resmi beyan sarısını eleştlrdi. Prof. Ge larında bize Uişkllerin devaray daha çok, tasanda mına çok büyük önem verdikkamu çıkan ile kişl çıkarı lerini söylemışlerdir. Biz de nın dengesiz bir ilişkl lçi aynı kanaatte olduğumuzu ifa ne sokulması konusunda ko de ettik. Son olaydaki tutum nuştu. Geray, bu yargısını lannı şimdiye kadarki ilade özellikle toprak reformuna leri ve yaklaşımları ile bağdaştıramıyoruz. ilişkin maddelerle bağlantı Bir ara Moskova"ya gidecegi lı olarak şöyle dile getlr nlzden söz edllmişti.. di: Türkmen Bu konuda her «Tasannın mülkiyet hak hangi bir mutabakat yoktur ler, kıy\ şerıdının halkm gezebılrnesı, oturabılmesi için boş bırakıldığmı ekliyorlar. Yetkilıler îstanbul Teknık Ünlvorsitesi tarafmdan bir sfnyalizasyon (ışıklandırma) pla nının yapıldığmı, önümüz»3ki günlerde ihale edılecegini belirtiyorlar. Bunun yamsıra «Ter salonu, 1 posta merkezi, 1 lokanta, 1 toplantı salonu, 1 kütuphane, 3 sanar galerisi, 2 dershane, 3 stüdyo ve 1 müdüriyet odasını kapsayan binanm çevresi Atatürk heykelinin de konulacağı bir tören alanı olarak düzenlemyor. Ermeni (Ba«tararı l. Savfada) basan Ermeni teröristlerin avukatlanyla çesıtli gönişmeler yapmış. Haberde Er menl örgütiertnırt Fransız hü kümetiyle yaptıklan anlaşmayı Louis Joinet araalıgıvla gerçekleşttrdfklen belırtiliyor. Nitekim «Orly Grubu» adındaki Ermeni terörist örgtıtü bu anlaşmanm Fransız hıikümetince bozulduğunu iddia ederek geçtlğımiz temmuz aymda bir di*.i bom balama eyleminde bulunmuştu. «Le Canard Enchaİne, Içislerl Rakanı Defferre'in. Joinefntn terörist grup larla ilışkili kışiler ve avukatlarla pazarhic etmemesini istediğini de bildiriyor Gazete. 11 agustos tarihli' saytsında Ermeni teröristlerle Fransız yetkililer arasındaki iliskilere değinen bir baska haber daha veriyor. Bu haber» göre, 30 temmuzda elindeki bombanm patlaması sonucu olen Pierre Gülümyan (Ankara Esenboga baskınmı gerçekles.tiren tero nstlerin «Pierre Gulümyan Grubu» na bağlı olduklan ASALA tarafından açıklanmıştı) ile ilgıll araştırma ya pılırken aranan bir villada ?3 mart tarıhlı bır yaralama olaymda kullanılmi'j Beretta marka bir silah bulundu. Soz konusu olayda yaralanan kişi Bevrul'tan Paris'o henüz gelmıs olan Hamo Moskovian adlı bır Ermenıydı. Moskovian ilk ifadesinde, ASALA liderlerinden Jean Marc Toranian ile buluşmak üzere beklerken vurulduğunu söyledi. Savcı tarafmdan sorguya çekilen Toranian, Moskovian ile bir randevusu bulunmadığını söyledi ve serbest bırakıldı. Ancak gazetenin haberine göre ilk soruşturmayı yapan poüsier Moskovian'ı vuran kişiyi To ranian'm gönderdiği konusunda kesin kanaat sahibi ol dular. «Le Canard Enchaine» yarah Ermeni Moskovian'la ilgili sonraki gelişmeler hak kmda da bazı ilgınç ayrıntılar veriyor. Örneğîn olayla ilgili soruşturmayı yürütecek Sorgıı Yargıcı bir aydır atan mıyor. Daha sonra Pans Savcısı Pierre Arpaillange, soruşturmayı sürdüren cinayet masası görevlilerine fazla faal obnamaları için emlr veriyor. Bu arada, halen hastanede bulunan Moskovian'm çevresinde önlem alan DST adlı özel güvenlik bölümü görevlileri, cinayet ma sasının Moskovian'm ifadesini almasma çok az izin veriyorlar. Nihayet bir ay sonra atanan Sorgu Yargıcı Ermeni gencin ifadesini almak isteyince. Moskovian'm DST görevlileri tarafmdan bir süre önce bir uçağa bin dirinp Ortadoğu'ya yollandığmı öğreniyor. «Le Canard Enchaine» 67 yıllık bir siyasal mizah dergisi. Verdiği özgun siyasal haberlerle büyük ilgi toplayan «Le Canard Enchaine» Fransa eski Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'e Bokassa tarafmdan verilen elmaslar olayını da ortaya çıkarmıştı. O dönemdeki yönetimin gazete telefonlannı dinlettiği anlaşılmış ve Fransa'nm büyük siyasal skandallarmdan biri yaşanmıştı Sert eleştirlleri ve bağımsız siyasal kimliği ile ünlü gazete, Mitterrand yönetimini de ay nı üslupla eleştlrmekten kaçmmıyor. Reagan ın hayali damsmanının bile olsa opuşmesı bir cın(Baştarafı 1. Sayfada) me yabancı dil bılmeyen sel «dengesi7İik. sHVilır Bu Gaye, ılk ış îngıhzce ogren bakımdan Roger, kendisine meye başlamış. Aynı yaşta sarıhp sarıhp open erkekkj Roger'la tanışmaları Ame lerı pek yadırgadı. öpmek rıka'daki ilk günlerinde ol ıstedıgi kadınların çekingen muş ve hatta Roger Gaye'yi davranışlarına da şaşırdı... smemaya götürebilmek içm Aslında Amerikalı «damayarım saat el kol hareketle dınuz» davranışlarında pek rı ile «derdi»m anlatmış. rahattı.. Konuklan uğurlar Derken gunler gunleri kova ken bile elı cebındeydı lamış, Boger'la Gaye lyı arVe gece saat Ol'e dogru. kadas olmuşlar.. Hatta, Fe konuklar tumüyle dağıldıkridun Balman eşi ile birlik tan sonra Roger ve Gaye ile te kızıoı ziyarete gittiği za konuşma olanağı buldujn. man Whitham'lar kendileri Fakat ilk soru Boger'dan ni yemeğe bile çağırmışlar.. geldi ve kansma «Ne lstiO zamanlar îngilizce hil yor bu adam?» diye sordu. meyen Feridun bey, Mr. Ge Gelişmekte olan ölkeler üorge Whitham'la «tarzan zerine master yapan «dama ca» konuşmasma karşıhk dımız»dan kredi isteyebilirçok anlaşmış.. Şîmdılerde dım ama şimdı verı deftıl dı ıse Feridun bey Ingilızceyı yerek «Ronald Amcası'nı» adaylıgını koyduğunu soyle dı. Beyaz Saray «isi»ne Gaye de sınirlenmışti. «Kim çıkartıyor bu lafları?» diye sordu. Babası Fendun Balman da bana donerek «Evet. kimçıkartıyor bu söylentileri?» diye sordu.. Daha sonra damat Roger, bana ilk kez kendisî ile ciddî bir gorüşme yapıldığım söy ledi Ben de kendisine «ciddi» bir soru sormak ıstediğimi söyledim. Fakat. bir anda yerinden kalktı ve «Çok yorgunum, karıım alıp odama çıkmak istiyorum.» dedi. Gaye'yi kolundan çekip arkasına bakmadan gitti.. Yanımda oturan Feridun Balman bu «terbiyesizlik* karşısında üzulmuştu. Tesellı için «Amerikalılar böyledir.» dedim. Fe rıdun Balman, «Roger'a soracağınız soruyu bana sorun ben cevap vereyim.» dedi. Roger'a, Friedman'm ekonomi politikasını nasıl yo rumladığını soracaktım ve Fendun bey fazla usteleyın ce soruyu ona yonelttîm: (Baştarafı 1. Sayfada) berleşmesinin kamu hizmetinden hareketle, her kamu hizmeti gibi haberleşme hizmetinin de devlet tarafmdan görüunesi gerektiğini ileri sürüp tamamen devlet tekelinde yahut dcnetiminde bir yaym yaratmak» diye tanımladığı yaklaşımları eleştlrirken ılgmç orneklere yer vermektedir: Gölcüklü, Almanya'da Hitler iktidarı tarafından «gazete yayını endüstrisinde bağımsızlığın sağlanma ve sağlıksız rekabet şartlarım ortadan kaldırmak için yaymevlerinin kapatılnıası lıakkında kararname» çıkanldığını ve boylece basmm nasyonal sosyallst hayat felsefesi ve devlet yonetımı emrıne girdiğini kaydettıkten sonra, «sağlıklı bir basm yaratmak» amacıyla «Keich Basm Odası»nın kurulduğunu ve basının bu kuruluş eliyle yonlendlrildiğıni belirtmektedir. (Haberleşme Hukuku, Ank. 1970. s: 2324). Prof. Gölcüklü. ders kitabında, ayrıca (s: 152153) düşünceyi açıklama suçu diye tanımlayacağımız çağdışı suçlarla ilgili olarak şu inanç ve düşünceleri savunmaktadır: ... Bu tür suç koyan kanun hükümlerinin, kapsamları gayri muayyen olduğu için, ifade hürriyetini tamamen yok etmeyecek şekilde yorumlanmaları gerekir. (...)• Kanuna aykırı yollar kullanımmı teş vik ve tahrik etmeyen teorik tartışma niteliğindeki kanaat îzharlarını, objektif ve biiimsel inceleme ve eleştirileri yasak sınıriarı dışarda bırakmak uygun olacaktır. Aksi takdirde düşünce ve ifade hürriyetinin anlamı kalmayacağı gibi. hür kitle haberleşmesinden beklenen yarar dahi sağlanamayacaktır. Sayın Gölcüklü, bu görüşlerinl gu örneklerle somutlaştırmaktadır: Mesela etnolo.Uk bünye yahut genellikle dış politika veya milli savunma pianları üzerinde yapılan eleştiriler, belirli bir politik sistemi telkin etmekle beraber, bunu kanun dışı yollardan gerçekleş tirmeyi teş vik etmeyen yayınlar suç sayılmazlar. Grevlerde asker kullanmayı tenkit, askeri gücün azaltılması yahut milli savunma masraflarını, verimsizlik ve yararsızlık nedeniyle kısıknası tavsiyeleri, uluslararası sözlesmeleri, ordu teşkilatını eleştirme, askeri itaatsizliğe yahut kanunlara karşı gelmeye teşvik suçunu vîicuda getirmezler... Değerli profesöre göre herhangl bir ideolojiyi savunmak ve «etnolo.iik bünye» ile ilgili görüşler suç sayılmamalıdır. Ayrıca «grevlerde asker kullanmayı» eleştlrrnek, «milli savunma masraflannm kısılması»nı istemek ve ayrıca «ordu teşkilatmı» eleştirmek de suç olmamalıdır. Sayın Gölcüklü'yü Batılı öâretlm üyelerine yaraşır bu özgürlükçü tutumundan ötürü kutlarız. Ama ylne hazırladıkları Anayasa tasarısına, bu gorüşlerlnin yansıyıp, yansımadığmı, bu arada, sormak isterlz! Yine sayın Gölcüklü'ye bu tasarıyı, Danışma Meclisi kürsüsünden savunurken. bir iç ezikliği geçirip, geçirmediğini, okuduğu, yararlandığı ve okuttuğu kitaplardan, bu konularda yazllanlan anımsayıp, anımsamadığını da sormak isteriz!. Basın özgürlüğünü kısıtlamak için getirilmek istenen «Basın Ahlak Kurulu»nun «basının doğru haber vermesinl temin etmek» diye yola çıkıp, 1lerde Nazl Almanyasma özgü blr «esir basın» yaratmak sakıncası taşıyıp. taşımadığmı da özgürlükçü satırlarla dolu «haberleşme hukuku» kitabının yazarı sayın Gölcüklü'den öğrenmek isterdik. Ve herhalde sayın Prof. Gölcüklü, bugün, basm özgürlüğünü devlet eliyle kısıtlayacak kurur ve önlemlere, tıpkı kitabmın 212'ncl sayfasmda yazıldığı gibi, înançla karşı çıkıp, bilim onurunu tarihin tutanaklanna çöyle geçiJeoektir: Sağlıklı bir basın yaratmak için devletln ölçü tanımayan olumlu tutumunu tavsiye edenlere «Üçüncü Alman tmparatorluğunun esir basını»nı örnek göstermekle yetineceğiz... Biz de sizin verdiğiniz örnekle yetineceğlz saym Profesör. biz de! GOZLEM 0 denh ilerletmış kı konuşurken zaman zaman Turkçe karşıhgını bulamadıgı sozcuklen îngilizce olarak söylüyordu.. Derken efendım, Roger ekonomi, Gaye de tıp oğrenimı ıçın ayn ay rı ünıversıtelere gitmişler. Yıllarca mektuplaşmışlar ve okul bıtınce Roger «evlenelim mi?» demış.. Gerek dugunun tclaşı, gerekse Roger'tn gazetecilerden kaçması nedem ile genç evlilerle konuşma olanağını hemen bulamadık. Fendun beyin sık sık «Sizlerle görüşmek" istiyorlar» onensını de Gaye, «sonra» dıyerek geri çevıriyordu.. Amerıkah «damadımız»a gelınce. duğününde bol bol v© de biraz zoraki çiftetelli oynar gibi yaptı. masalan dolaşıp büyüklerinin eiini öptü.. Fakat bu «öpüşme» faslında kendi geleneklerine göre davranamadı. Malum, Ame rikahlar erkek erkeğe ve kadın kadma pek opuşmezler Onlara göre aynı cuısten kışılerin yanak yanağa sordum. Şaşırdı. Gazetelerin yazdıklannı hattrlattnca bu kez sinirlendi: Bana rakıyı sevdin mi diye sordular sonra böyle şeyler yazmışlar, dedi. Babasının emekli bir profesor olduğunu ve Connectıcut Unıversıtesı'nın Belediye Başkanlığı'nı yaptıgını, şımdi de Senato seçımlerıne IMAR AFFI (Baştarafı 1. Sayfada) belediye ve devlet zabıtasm ca yıkılacağı hükmü getlrilmiştir. Kaçak inşaata sebep olan ya da yıkmayan ilgililer ve yetküiler hakkında da etkin müeyyideler öngörülmüştür.» Tasanda, lmar mevzuatına aykırı yapı ve tesislerin sahlp veya hlssedarlarmdan birlnin, yasanm yürürlüğe glrmeslnden sonra bir ay ıçınde yapısınm en son fiziki durumunu gösterir fo toğraflannı dllekçesine eklemek suretlyle ilgili makama başvuracağı getiriliyor. KAPSAMA ALINMAYACAKLAR Tasanda uygulama esaslan olarak belirtilen <c?asama kapsamına ahnmayacak yapılar ve tesisler» şöyle sıralanıyor: • lmar mevzuatma aykırılığı tesbit edilen yapı ve tesislerden askeri yasak höl geler ve güvenlik bölgeleri kanunu kapsamına girenler. • Milli Savunma BakanIığmca tahsisli veya tahsisslz olarak kullamlmakta olan arazl ve arsalar üzerine inşa edilenler, • Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde İnşa edilenler, • Afete maruz bölge kabul edilen yerlerde bulunanlar, • Karayolları lstunlak sı nırına tecavüz eden yapı ve tesislerin tecavüz eden kısımları, • Kıyılarda topln kullanıma açık olmayan özel yapı ve tesisler. Yasa hükümlerinden yararlanınalarmda bir engel bulunmayan yapı ve tesislerin korunmasına ilişkin maddede «Belediye ve mücavir alanlan içinde kıyı içermeyen alanlarda, hazine ve 1 özel Idarelerine 1 ait arsa ve arazilerle, devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerlerde inşa edilen ve konut olarak kullanılan yapılar, haklarmda yıkım kararı bulunsa dahi Üzerinde bulunduklan alan lara ait ıslab ve imar planı yapılıncaya ve bu yapılar Için gerekli önlemleri öngö ren ayn bir yasal duzenleme getirilinceye kadar korunmasına karar verilecefc ve belediye hizmetlerinden yararlandırılacaklan» bey lirtiliyor. Tasanda ruhsat verilme koşulları ise şöyle sıralanıyor: • Belediye mücavir a' lanları içinde imar planı bulunan alanlarda ruhsat verilirken imar planı veya yönetmeliklerle getirilen ya pılanma şartlarına göre elde edilmesi gereken inşaat alanmdan en çok yüzde 20 ye kadar fazlahğı olan yapı ve tesislerden 5 kat ruhsat harcı ahnır. • Yüzde 20'nin üzerinde fazlahğı bulunan yapı ve tesislerden ise aynca yüzde 20'nin üstündeki her metrekare için konutlarda 2 bin, ötpki yapılarda 3 bin lira para cezası ahnır. • Sanayi ve depolama bölgelerinde konut bölgelerinde ticaret bölgelerinde yapılanlardan muhafazasına karar verilenler S kat ruhsat harcı ahnır. mi? Damat sünnet olacak K'nın da bar tasansı olabilır îşte. açılan defterdeki üçüncü sütun bu işlevi gorecek. Üçüncü sütunda şu anda bazı maddeler yazılmış olabillr. Bunlar MGK' nin isteklerini ve düşüncelerini yansıtıyor olabilir. Ne var ki, bunların tümü «MGK'deki görüşmelere ha zırlık» niteliğinde. Danışma Meclisindekl görüşmeler ikinci sütuna işlenir ve kabul edilen maddeler itlbariyle tasanya «son biçimi» verilirken. üçüncü sütunla da karşılaştınlıyor, tizerinde sürekll çalışılıyor. Abonman kartı Dolayısıyla 21 eylül günü olmayan araç anayasa tasansı Danışma Meclîsinden geçtiğinde, MG Eminönü ve K'nin önüne götürülecek oKaraköy'de lan tasanya ilişkin tüm ha park edemeyecek zırhklar bitmiş olacak. Ve Îstanbul Haber Servisi Pi sonra da MGK çalışmalan lot bölge seçılen Eminonü ve başlayacak... Karaköy'de, abonmanla otopark MGK'ya bağlı komlsyonsistemine eylül ayı başında ge çümesi ıçin çalışmalar sürdüru da bu faaliyet yoğun biçim lüyor. Bu arada, yme sistemm de sürerken. Danışma Mec yaratabileceği sakmcalan dik llsl Genel Kurulunda nekate alan bazı yetkililer, abon ler oluyor? Yoğun çalışmamanla otopark uygulamasınm dan sinirler iylce gergln. birkaç ay sonra îstanbul'un tü Bu belll. Ama, acaba bu yo münde başlatılmasını öneriyor gun çalışma sonucunda ta lar. îstanbul genelinde 100 bın aracın abonman kartı alacağı sarı ne hale geliyor, bir de nı varsayan yetkililer, buna gö buna bakmak gerek. Bir haf re Îstanbul beledıyesinın yılda talık görüşmelerin özetl şu: 1 milyar 440 milyon lira gelır Danışma Meclisi tasarıyı sağlayabileceğıni belirtiyorlar. demokratlk llkelerden daBelediye yetkılilermden alı ha da uzaklaştınyor. Zanan bügıye göre, Karakoy ve ten demokratlk kurallara Eminönü'nde park edecek araç aykm, otoriter rejlm kular için iki ay geçerli, 2 bin 400 liralık abonman kartı alına rulabilmesine ortam hazır cak ve araçlar belediyenin gbs layacağı herkesce açıklaterdiği cadde ve sokaklarda tra nan tasarı, Danışma MecUği aksatmayacak şekilde park lisi Genel Kurulunda daha edilecek. Günlüğü 40 TL.'ya da geriye götürülüyor. gelen abonman kartlan günlüît örneğin, «Temel hak ve kuponlar halinde satılmayacak ve kartsız olarak aracını park SzgürlUklerin kullanılmasıedenden 500 lira ceza ahnacak. nin durdurulmasına» İlişAracın belediye ekipleri tarafın kin 14. madde, özgürlükledan çekilmesi durumunda da 2 rl, tasanya göre daha çok bin 600 TL. ceza kesılecek. sınırlar hale getlrildl. KaBu durumda, Îstanbul dışm bul edilen maddeye göre dan gelen bir araç, 10 dakikalı «Özgttrlükler stkıyKnetimğına bile olsa park edemejecek ya da 2 bin 400 liraya a de, savaşta ve olaganlhtü hallerde... Kısmen veya tabonman kartı alacak. (Baştarafı 1. Sayfada) ADIM ADİM mamen» sınırlanabilecek. Tasannın 135. maddesl Ise «olağanüstü halin ilan edibne» koşullarını belirtiyor. «Tabii afet veya ağır rkonomik bunalım lı a 1lerin de.. Olağanüstü hal İlan e dilebillr» denlyor. Türkiye ne zaman «ağır ekonomik bunalım halinde» değil ki?.. 135. madde ile olağanüstü halin koşulları hafifletiliyor ve 14. madde iie de «o lağanüstü hallerde Szgurlükler smırlanabllir» denlliyor. Üstelik. «olağanüstü halin ilan» bir hükümet ka rarnamesi ile gerçekleşebilecek. Bir başka deyimle. hükümet bir kararname ile özgürlükleıi suıırlayabilecek. Bir başka clddt örnek, ko nut dokunulmazlığma İlişkin. Kabul edilen 22. maddeye göre «... bakim kararı olmadıkça, geçikmeslnde sa kınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kıünan mer ciin emrl bulunmadıkça, kimsenin konutuna girllemez». tşte asıl sorun bura da. «YetklU kılınan mercil» klm?.. Yargıçların, mahkemelerln dışmda kim olacak bu «yetkili mercll»?.. Polis memuru mu, karakolun komseri ml, klm?.. Anadolu'da «yetkili mercii» uygulamasım düşünebillyor musunuz?.. Nerede kal dı «konut dokunulmazlığı»? Nerede kaldı «insan haklan»?.. tlk haftayı şöyle bir değerlendlrdlğlnlzde, demok ratik llkelerden adım adım uzaklaştılmakta olduğunu daha net görebiliyorsunuz. Bir hafta böyle geçti, gall ba bundan sonra da böyle geçecek... Türk halkı şimdl büyük bir merakla «üçüncü stitunn» bekleyecek, «nihai anayasa tasansı metnini» görebilmek İçin... Ünlü To Vima (Baştarafı 1. Sayfada)' cekler. Böylece iki de muha" lif gazete basm hayatından çekilmiş olacak. Bu durumda, Yunanistan'ın günlük sabah basınında sadece dış ve iç komünist partiler söz sahibi olacak; Çünkü yayınma devam edebilen Rizospatis ve Avgi gazeteleri, bu partilerin doğrultusunda. Özellikle bu son ihtimaî. bir süredir Yunan muhalefetinln iktidara sert eleştiriler yöneltmesine yol açıyor. Mu İıalefet, gazetelerin kapanma sına neden olan bunalımdan iktidar partisi PASOK'u sorumlu tutuyor ve bundan ötürü suçluyor. Çayı tuzla (Baştarafı 1. Sayfada)' larak uyarıyorlar. Mültecilerin her türlü ihtiyaçlan karşılandığı ve para kullanmaya alış'k olmadıklan için kendilerine veri' len ayhklan barcamayıp yastık altında sakladıkları öğrenildi. Mültecilerir sürekli sigara içmeleri dikkati çeken en 'üyük özelliklerl arasında yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog