Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

tfPt:. 1983 İİSSÜYS KURSIARİ •nsEsoıvr SINIFLAR 1.DEVRE 23AĞDSTOS Not: Her okul Için dvn 3yn sınıflar açılır. Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20853 Knrucusu : Yuıms NADİ 20 TL. 23 Ağustos 1982 Pazartesi tylodem Fgitim Fpn m Besiktas.kariaıl 607200(4hat) SBF Anayasa Paneli yapıldı "TürkYunan Düsünce özgürlüğüne sınırlama olağanüstü. ANKARA, fCumhuriyet Bıirosu) örgutsel duzeyde Ajıayasal tartışmalann ikın cısı A, ü. Sıyasal Bılgıler FakuMesmde yapıldı. Panel de konu^rrmcılar tarafından 1°S2 Anayasa Taslağı eleş tırılirken Doç Dr. Fazıl Sağlara Danışma Mechsı'nın Anayasa tasansı üzerindekı çalışmalannj eleştirdl. Doç, Saglam Danışma Meclısının uzun bir uvku döneminden sonra hızlı bir çahsmaya gir dığmı belırterek bunun olumsuz somıçlar dofruracasmı da sozlenne ekledi. Siyasal Bılgıler Fakulte smın salonlarmda yapılan panelde konuşan Prof. Ca Suriyeisraîl gerginliği artıyor Israil, Tıınus'a giden grubu 6 saat engelledi Gerillaiarda ağır silah bulunduğunu söyfeyen İsrail, ABD'nin güvencesi üzerine limanı actı Dıs Haberler Seıvisi Öncekı gun Beyruttan ayrılan 428 icısıiık Fıiistinlı gorılla grubu dun Larnalta uzennden Urdun \e Irak a ulaşırken. ıkıncı kafıle nın Bpyrut'tan aynlm'isı sırasmda puruz çıktı. Israıl Tunus'a gıdecek oJan bm kadar Fihstinii genllanm beraberınde asken araç ve agır sılahlar getirdıklon gerekçesıyle genunm iımandan aj'nhıidbinı b baat .suıeyle engeüedı Bcyrut lırnanını abluka altma alan Israı) anlbşırid saglonması uzerıne ge mının aynlmdbina uın. verdı Jsıaıl, yerıllaiarm gemıye aüven cıp ve roketatarlar yukl°rre'i'nın an'.at.maya eyltırı nıdııgunu one surdu PKO ıle Israıl arasında varılan anlaşma Fılıstmli genllalann sadece tabanca ve tuieklerını yanlanna alabıleceklennı. bunun uısıpda lıer!ıans:ı bır eskon nraç ve da malzemoy, boraberuı de "%'>!u>er ıevre lennı onporuyoruu ABD Savunn" Rpkanı ^.Veinberger. (\rlıa«ı Sa. 9. Sü. 1de) aykırjdır,, îki ülkenin de çıkarlarına Prof. Sagiam: Tasarıyla kisi ancak 'kanun dairesinde serbest, kılınıyor hit Talas tasannın sosyal adaletı reddeden bır ıçerıgı olduğunu ıfade eclerek tasannın Ataturkçu nıtelıkler taşımadığını soyledı Tasannın Turk ulusunıın ozlemlerımn arkasında kaldığını one suren Talas «Ta sarı işverenİPrin görü'Uinden etk'îenerek hazırlanmıştır Üstelilt bu görüşü aşarak daha da ileriye git miştir bıçunınde konuştu. Konuşmacılardau Doç. Dr. Ilbrr Ortaylı ıse Turk top lumunun renklı ve gorkemlı bır anayasal geleneği oldu gunu belırtrrken, Prof Dr. Nermin Abadan «Tasan basın ve kitlo iletişim aratlarınin özsürlüklerini ortadan kaldınlpn bir sistPm getiri yor» dedi Eskı DPT Müsteşarı Bilsay Karuç, soz alarak tasarıya Ataturk millıyetçiliği nin yansıtılmadığuıı bildirdı. Kuruç. «Tasan olağanüstü üstünlükler psikolojisinin agir bastıgı bir tasandır Tasarıyı azınlık parti programı olarak okuyorum* dedı. SFB Dekanı Prof. Cevat Geray ıse Anavasa tasarısı iJe toprak reforrmınun yapılamıvacagını, kıyı vağmacıl'ğının onleneme yeceğıni savtmdu. Doç. Dr Alpaslan Işıklı soz alarak 1961 Anayasası nm girışınde geniş bir bıri kimin olduğunu belırterek •61 Anayasası, 3 4 namus lu subayın eseri degildir. Bu tasannın böyle olması do(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Turkmen: TürkSov}et jiişkîleri son oîay ışığmda ele alınnıaîi Sedat ERGİN *. Dış",lori Bakam lîtfr Turkrnen, Cumiıuriyet'm '••aiT.'.id ına verdığı yamtıann 3. bolunı\uıae TurkSovyet ve TurkYunan ılişkılerının son riurumuna ıtişkın b:'.gı verĞı, Turkmen, «TiırkSovyet iliskile riııi son sırır ola>inın ısıçınddi (îeüerlendîrmek merbnriyrtindoîî7.» dedı r «ikiJi ili'îkilerdeki itimat ortottımın Lornnması îcin ^fmdlve kadar şa\Tet g5u tpritrnhttr. Ifimaf ortanjının fconnmasıi sprekîr. Son olay lann bu şereîderlp hağdaşma tiıiı açıktır» dıye konuştu. Dışisleri Bakam. TürbYunan ;lı?k:!en koinsundaki \orula< r:m"a verdiğı varııtiarda. «Yu lanistan'Ia \inl*n mutabakatın isabetlf oldııçuun» «ov'Pdı. ı'<ı ulke srs^nöa gergınhkln s'irmesmin Yıınanistan k<ıdar T;rkıye'n;n r1? ciKarlaıına sy km olduğtnnı belırttı. Dı^işleri Bakamna soruian» miü ve vercügl yanıtlar şöyle: FMm avmm başmda Ottawa'da Yunan meslekdaşmız Ha Taloınbonuolos ile yapacagıntr, görüşmedpn ne beklIyorsnnaT? Turkmen Bır kere, bu gc* <Arkası Sa. U. Sü. 3 de» Son geiişmeleriıı 3 basovuncusu SBF toplantısından PROF. SAGLAM: Tasarıyla kişi ancak kanun daıresınde serbest' kıhnıvor. devletın dokunamayacağı özel hak alanlan kalmıyor. PROF. UNAT: Çağdaş ıletışım kavramına uygun olarak düşünceyı açıklama ve yayma özgürlüğü olağanüstü sırurlanıalara tabı tutuluyor DOÇ. ORTAYLI: Bugüne kadar yapılan Anayasalar toplumumuzda olgun bir hukuk bilgısırıın varlığını kanıthyor Bugünlerde bu unııtulmamalı. DOÇ. TOKCÎÖZ: Basın yasalar çerçevesınde kendi kendinı denet'emeli. En önemlısı budur BtLSAY KURUÇ: Dfmokrasımn temelinde ekonoınik hak ve çıkartann dengeli oluşu yatar. Tasan bunu bizım ıçın lüks sayıyor. Toprak Reformunu olanaksızlaştınPROF. GERAY: ycr, tayı yağmacılığmı önlemek yenne kıyıda hzel kullammiara yeşil ısık yatajor Lokavtı grevln karşıüğı olarak düşünDOÇ. I Ş I K L I : mek. ancak ışçi ve ışvereni tek bnşlnrına ekonomik ve sosya! bakımdan e$it gUçte gomıckle mümkündür. Anayasa görüsmelerinde... Âdım adım 3. sütuna hemen aynı anda ikınci sü tuna kaydedıliyor. Üzerıne notlar düşülerek iklnci süANKARA Gozünüzün tun dikkatle hazırlanıyorönüne eni boyundan daha Üçüncü sütuna gelince... uzun bır defter getlrin. Ya tşte bu. önpmli. Üçtineü tay bir dikdörtgen... Bu aef sütun Milli Güvenlik Konterin her sayfası flç avn seyi İçin aynlmış Tasan sütuna aynlmış olsıın. Bi Danışma Meclisl Genel Ku rinci sütuna Anayasa Ko rulundan geçtlkten sonra, mlsyonunca hazırlanan llk Eylül sonunda MGK'da ele anayasa tasansı metni ya almmaya başlanacafc. Bunzılmış. Tasarıda madde dan dolayı da, MGK'nin madde birlnci sütunda ay anayasa görüşmeleri İçin nen yer almış. Ikind sütu sözünü ettiğimiz «enl bona anayasa tasansı Danış yundan daha uzun defter» ma Meclisl Genel Kurulun bir anlamda «MGK'nin ana da knbul edümekte olan bl yasa tasansı» niteligine bü çimiyle. her gün ış'entvor. rünecek. Şu anda üçtincü fîpnel Kıırnlda herhangl sütunda yazıh yerler vok bir martde kahul edlld) mi. degil Hatırlanacagı elbi, Kurucu Mecüs Danışma MPCHSİ ve MGK*dan oltısuyor. Nasıl ki. Danışma MPC lisl bir tasan hazırlamışsa VP bir haftadan bu yana görüşmeve baslamışsa, MG (Arkası Sa. 11. Sü 4de) Yalçm DOĞAN Isroilli asker: Seyretmesek o\uv, yeter ki gercekten Philip Habib: Poker meraklısı arabulucu YAZISI 9. S gitsinler.. Dış Haberler Servisf Lübnsr» başkentinl terk eden Filistinliler, Ken dılerlnden kat kat güçlü tsrail kuvvetlerinı toplu ımhayn girişmekren caydırabıimis bıılunmalarıru »'i a.ıaa sp.hıp olp.bıleeeklen tek gurur kaynagı olaralc gorfrorlar Sonuçta kendi onerilerinden bazılannı da dikkate alan bır anlasmayla kpntten aynlmalannı «zafer» dıve njteliyor ve ger çckie cok acı sahnelPrie dolu olan. jjelecea! betırs!" yoiouJuga cıbışlavını kondilerinre bır &enlık haline getıri(\rkası Sa. 9. Sü. Vdr) TRT'nin yorumu: "Yeni Anayasa tam manasıyla mutluluk devri acacak,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TRT, Anayasa tasansı ıle ılgılı olarak sen yorumlarma dun başladı. Radyonun 19, televızyomın da 20.30 haberlerinden sonra verilen ılk yorumda bu programların, yenı Ansyasa'nın bıitun mılletımız ve vatandaşlarımız ıçın tam manasıj'la bır mutluluk devn açacağına ve gHjmışteki acılan kesınhkle unutturacağı inancı ıle tasarının DM'deki oluşmasım bUtün vatandaşlara aksettırmek amacıv la hazırlandığı behrtildi TRT Genel Mudurü Macit Ak man'dan edınilen bılgiye göre tasarının Danışma M«clısi'ndeki gbrüsmeleri süresinde vatandaşı aydınlatmak üzere her gün haberler ve hava dummundan sonra Anavasa tasarısımn kabul edilen maddeleriyle ilgili olarak yorum verilecek. Isroil: Nereye kadar? Yaser Ârafat: Usta bir diplomat Ergun BALCI FKO'nun Beynıt'tsn aynîmasıvla Filıstm dava&ı venı bır aşamaya geiımştır. Ama Filıstm halkmın mücadelrsı. Israıl yetkılilermın sandıklan ya r!,! 'npRnıak ısfodıkİPrı gibı sona ermemıstır. Sorun. Fıhst'n hsllcraın raMan tanınıncaya kedar devarn fdece!tır FKOnun bundan ^onralcı aşamada «i'dder pvlemlerıne ba?!avacağı ve T'ımlı kan^dı temsı! eden Yaser Arafat'a knrsı orgııtte H»bbaş \e Havatmp gı (Arbası Sa. 9. Sö. J'de) Fransa'rsm ünlü siyasal mizah ç«?zetesi "Le Canard Enchoine,,: Ermeni örgütleriyfe Fransız Hükümetinin ÜiskÜerini Basbakan danısmanı yürütüyor Dış Haberleı* Servîs! • Fransız hükumetjylu Ermpni terorıst gntplar arasmdakl ılışki v e pazarlıkîarı Başh<ıkan Pierre Mauroy'nm da^ nışmanlarmdan Lonis Joİnpt nın yurutfuğü bıldırîldı P J ns'te vavmlanaı1 lıafta'ıki •Le Canard Enchsine» gazntpsmır. habenne göre. JoineS* 5 nin liskılerınden tedirgm <x !an tçişlen Bak^nı Gastort •Deffprre, Başbcikana bır •rtektup yszarak danışmanıa bu faahvetierıni durdurması nı fstedı Gazetenin haherini göre, lomet if)Bl pvlıilunde 'Psris'telci Tiirk Bu\ukelçili|Tnî (Arkası S». 11. S9. 6 da) AMEKtK\LI D4MAT ŞASKIN Tiirk kızı daye lle evlenen Amerikau «damadımız» RoRer, «Rakıyı sevdin mi dive sordular, sonra fiaye Beyaz Sarav'a gelin gidiyor diye yazdılar» dedi Herede, ne kadar Filistinli yasıyor? 1948 yılında Israll'm Suruluşu sırasındakı gergınlikler sırasmda kit'psel o'arak tçoç eden Filistinliier, halen bir çok Arap ülkesinde birer azınlık oluştumyor. Halen dünyada 4 milyon 643 bm Filistinli yasıyor. F11ısnn!i!er1n ülkelere dagılımı söyle tsrail: 530.600, Batı Seria: 818 300. Gazze şeridi: 476.700 (bu (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Reagan'ııı hayalî daııışmanının oğlu, hem sasırdı, hem de kızdı leri Sayın Başkanı Mr. Ronald Reagan'tn ekonomik danı^manlarından ve ConHer şey hayal srucü yuk necticut t)niversitesi ProfeMr George sek bır adamın. gazetelere söt lerindcn oğlu ekonogonderdığı mektupSa basla VVhitham'ın mist Roger VVbitham...» dı Zarfın ıçınde avrıca bır Mektupla bırlikte göndeduğun davetiyesı bir de du eun kutlama mesaıı vardı nlen kutlama mesaimın alkı «konu»va nasının ılgısını tında ıse Nancy ve Ronald çeken bu mosaı oldu Ve Reagan ım/alan ver alıvorsonuçta haval guru yııksek du . Boylece «Beyaz Saray»a adamın Amenkalı bır genç gelın gıden Turk kıztnın bu le evlenen kı/ı bat.ının da evlılıgı babasına göre «Ame yardımı ıle Bpya^ Saray»a rika'da Türk lobisinin teşki gehn olarak gondenldı li bakımından bence son derecede önemli...» oluyorBursa nın verhlennden dıs doktoru Fendun Bai du Ülkemız ıçin böylesıne man, 7 Ternmuz tanhlnı taşıvan mektubunda 31 lem «önemli» bu «olay»ı once Ismuzda Ampnka'da evlene tanbul'da ABD Başkonsoloscek ve 21 Agustosta Bursa luğu'ndan, sonra da Ankada dugunü vapılarak kı/ı ra'ds Buvukelçılik'ten arasnın Amerıkah kocas.ını şoy tırdık Fakat. sonuçta ne le tanıtıyordu: Başkanlık danışmanlan lisAmerika Birlesik Devlpt tesınde ne de Connecticut Deniz SO1M Onıversitesı oğretım uyelerı arasında Prof. George Whıtham adı bulunamadı.. •lş»ın aslını öğrenmek böy lece «boynumu/un borcu» olduktan sonra Bursa'ya dü ğune gıttik. Bu arada, daha önce Feridun Balman'ı telefonla arayıp geleceğımızi bıldırdık 40 yıllık dost yakınltğı ile konuşan Balnıan. telefonda ABD Buyukeiçisı'ntn de, kutlama mesajı gonderdığinı soylemış, Reagan"m emri Ile dugünün fıl tne alınacağını anlatmıştı.. Çelıkpalas'm uaruıda, dügunün başlamasına yantn saat kala Balman'la tanışıp, kızı Gaye'nın bu guzel «öyküsünu dınledırn.. 1959 dogumlu tek kızı Gaye'yı Iısevı bıtırdıktfn sonra 7 yı| önce Amerıka'ya öğrenime göndermış Tek kelt (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Ariel Saron: Beyrut trajedisinin mimarı YAZISI 9. SAYFADA Yunan basınında bunalım Ünlü 'To Vima,, gazetesi yayınına son verdi ATINA, (Cumhuriyet) Yunan basm sanayıindeki bunalım, ülkenin en etkin gazetelerinden To Vima'nm gunlük sabah basınından si linmesıne yol açtı. Ünlü To Vima, bundan böyle sadece pazar günleri çıkacak Yunanıstan'm yıne tanmmış günlük gazetelerinden Kathimerini ile Akropolis de yayın«hayatlanna son vere(Arkam Sa. 11. Sü. 8 de) İmar affı son bicimini aldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) îmar mevzuatına ve gecekondu kanununa ay kırı olarak yapılan yapı ve tesislere uygulanacak işler hakkındaki yasa tasansı Danışma Meclisl Bayındırhk. Ulaştırma, tmar ve Iskân. Turizm ve Tanıtma Komlsyonunda son bicimini aldı. Tasarıya göre, beledlye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kendisine veya kendisine ait olmayan. arazl ve arsalar Üzerinde İmar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmek suretiyle iskân edilen veya hangl seviyede olursa olsun İnşa halindeki resml ve özel bütün yapı ve te.>iölere uygulanacak. Ancak inşa halindeki yapılara yeniden kat ilavesine Izin verilmeyecek. Yasa tasarısımn gerekçe sinde yıkımla ilgili hükümlertn günün koşullarına yanıt vermediği beürtUerek özetie şöyle deniliyor«Bu sebeple madde Ile bu kununım yıiriir!Ü|:e digri tarihtpn sonra keshılikle imar planı ıc mevzuat hukiimierine aykırı ve ruhsat ahnmadan Kaçak olarak inşaat yapıimanıası amaclanmış, bu Vp yapılarm bicbir karar ahnmasma çprpk kalmaksızm (Arkası Sa. 11, sü, î'de» GOZLEN UĞUR MUIVOJ ardımbki Basma Ceza mı? otaylann Danışma Meclisi'nde basın ozgurlügune ilişkın mad deler Komisyon'a geri verildi. Tartışmaya gerek yofetur hi. Aldıhaçtı tasarısımn basm ıle ilgili maddeleri basın özgürlüğü ile bağdaşamaz. Hangi ölçüyü kulla~ nırsanız kullanın, demokratih olması istenen bir reHmde yeni tasannın basın honusundaki göruslerini onaylayamazsınız. Bu konuya çeşttü feiçim lerde daha önce değinildiği için tasandakı yanhsları ve yanilgilan yinelemeye gerek yoktur. 2. Dünya Savaşmdan sonra girilen çoh partilt rejimle 30 yılda adım adım sağlanmış bulunan basm öz gürlüklerim bir kalemde silereh «huzurlu» bir toplutna kavuşacağımızı sanıyorsah aldanıyoruz. Ancak ortada soru tşarett BIR EV KADINININ GÖZÜYLE ALMANYADA 1 Rezzan SABUNClfntm Gölcüklü ve Esir Basın... Afgan müliecilerinin alıskanlıkları sorun o§dy Çayı tuzla içiyor, betoncîa ^atıyor, para harcamıyorlar MA1ATYA, CUBA) Malatya'da afet evlerino yerleştirilen Afganlı mültecilerden büyuk bir kısmının çayı şeker yerine tuzla içtıkleri. yatak yerine beton zeminde yattıklan belirlendi. Kızılay yetklIUert, multecilerl hasta olabiîeceklerl gerekçesıyle bu alışkanlıklanndan vazge çırnftye çahşıyor. Yetkililer, mültecilerden yansından fazlasmın karyolada sünger yatak yerine beton zeminde yatmalannm, çayı tuzla içmelerinin körlü ğe yol açabileceğini ve sinirleri gergin tutacağım anîan tarak mültedlerl sürekli o(Ariosı Sa. 11, Sü. 8 de) Sa, II, Sfl.fida) yazı dizisi 8. sayfadS Anayasa Komisyonu Başkan Veklll Sayın Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü, «Haberleşme Hukuku» adlı kltabın yazandır. Bu kitap, basm ve yaym okullannda ders kitabı olarak okutulmaktadır. Sayın Gölcüklü, değerll yapıtında «Kltle ha(Arkaa Ss. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog