Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

fDORTLER [DERSANESİ Us* son 23 ağustos • 1/11 «rlUl Feklemeliler 418 eidra. teü22 24 60 Cağaloğlu Ist Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20852 Karacnsn: Ytmus NADt 20 TL. lise son beklemelî istonbul Edirne Çanokknle 274092 3159 23 59 22 Ağnstos 1982 Pazar Filistin: Yine acı, yine göç.. © \\k geriEla grubu gemiyie Larnaka'ya hareket etti üış Haberler Senısı Batı Bejmjt'ta Israil'ın acımaMZ bcmbardımanlanna karsı ıkl aya yajan süredır clırenen t> ]ıstlnli genüalarm «büvük soçü» dün «zafere kadar devrim» nloganlan, kulakları sa&tr eck'n silah ateşierı ve gor yaslan ıle başladı. Eu arada boşaltma işlemıni denetlevecek çofc ultıslu barış gılcünun ılk bölümünu oluşturan 3S<) Fransız Leiyon nskerı <3e sabah erken saatierde «W"W» "enıls' ile Beyrur lımanına g«!di. 800 Amerikan Denız Pl vadesı, 530 ttalyan askeri ve gen kalan 450 Fransi7 Lejvonpn cîe öniimftrdeîcı lıat'a Birış GÜHi'rıe kntıiarak (Arfeası Sa !» Sii 3 de) Turkmen: tranJrak barışı için umut yok "Ortadoğu'da yeni denge olusumları » beklenmeli,. Sedat ERGİN *\KARA. Dışışlert Bafeanı tlter Tnrkmen. söyleşımızın ıkıncı bolümünde, Lüb vzn bunalımından sonra Orfadogij'da veni dense olusumlarmın bpkleneceftıni beIırtti Türkmen, gelişmelenn Türkıye'run polltıkasında haagı bir degışiklığe yol açma yacağmı vurguladı. Dışişlerl Bakanı, îranIrtJc savaşının sona erdlrihaesl yö» nüncifi «ufukta bir nmut ışıği bulunmadığınj» söyledL TUrltmen'e soruianmız ve vanrtîan şoyle: (Arkası Sa. U, Sü. i'âe) Boşalîma 2 hafta sürecek Dış Haberler Servisl Beyrut'un boşaltılması planı şu aşamaları öngörüyor: 21 Agustos Çokuluslu barışgüeünün 350 askerden oîuşan tlk grubunun Beyrut îlmanına girerek boşaltma işlemlerine hazırlanma sı, FKÖ'nün deniz yoluvia. aynlacak ilk grubunun belirlenrnesi. (ârkası Sa. U, Sfi. I de) <»OZYAŞLARI tÇlMJK IJGIKLAMLAK Filistinli terilljlar belirslz bir geleceğe doğru ilk yolculuklarına haş>larken, çeride kaJan kadınlar çoruklar eözvasjan icınde ngurladılar onlan. tsrail hükümetiylp pombardımanlar altında sürdürtilen cetüı pazarhklar «onunıU anhnma\a \anlması üzerine gerUlalar Arap ulkclerine gitmek üzere yola çıktüar. Batı Bevrot'dan ajrıtaıalanm sivasj bir rater olarak deçerlendiroıı nerillalar i'ol.ı cıkarkcn «zaiere kadar de\rlm» Ai\e bağınyor, yaşanan tüm yenilsilerç ragnıen. topraklarına birgün veniden kavuşacakları umudınla bayrafclarını sallıyorlardı. (Fotoğraf: APa.a.) ÂET pamuk ipliğinden sonra bir kısıtlama daha koydu: Saron: Muazzam zafer kazandık! İsrail Savunma Bakanı: «Kuşatma son gerilla ayrılana dek sürecek» Sovyet TASS ajansı Fitistinli geriOalarm kahramanca bir anlaşma yaptıklannı söyledi Dış Haberler Servisî îsnuTHler Füistırüı \ gertllaların Batı Beyrut'dan ayrılışuu televızvon dan yaptlan canlı yaymdan izlerken, Savunma ! Bakanı Ariel Şaron göçü seyretmek için geldıîı • Beyrut'da İsrail radyosuna verdıih dempçte. «Israll kusatmasi, son frerilla ayrılana dek sürecek» ) dedı. Şaron konuşmasunı, «I'TCÖ'nün Bcyrut'u terk etmes! İsrall İçin muazzam 1)lr baçan, yö ı resel ve uluslararası terörizm icin ise biiyiik bir j j*nilsidir» dıyerek sürdürciıt Kendıs; bir zamanlar İsrail teror orgütü *lı^ eıın»un vıyesı olan ve Lübnan'a düzenledigi saldın j!e eıı az 10 bın kişınm ölümüns, bınlerce kışmın yaralanmasma ve yuzblnlerce insanm da evsız barksız kalmasına yol açan Saron sorlerını soyle surı'ıirciü «Teröristlerin kovulması, bölgede temel bir değişikJlği simgeliyor. Bu olgu ba (Arkası Sa. 9. Sü. S'tit) Konfeksiyon ambargosu 4NKAR.1 (Cnmhuriyet Bürosu) Avrapa Ekooomîa TutS!* ivğtı (AET) pamult ipliğıne gBtirdlğl miktar kısıtlamasmdan BOO« ra, şündi de Türklye'den ithal ettigi konfeksiyon Ürünlerinin alı. mını 15 ekira tarihine dek durdnrdu. AET ile nisan ayından bu y^ na süren görüşmeler üç gün once noktalandı vo TUrklye''* rün AET ülkelerine Ihraç etüği pamuk iphğiııe «miktar kısıt. laması» getirildl. Miktar Kısıtlamasmdan ayrı olarak, Türklya* den gdnderilen pamtık ipliğinin fiyatı da yine AETnin isu tegi Uzerlne arttmldı. . , le, TOrklre çdaşlt pamuk iplîğinln AET ülkelerinde «nğla^ yabileceği avantajlar» ortadan Jtalkmış oldu. Konuyla Ugllt anlaşma lki gttn önce Tttrkiya 3le AET arasmda Brüksel'd» Jinzalandî. Bu anlaşmanın imzalanmasından bir gUn sonra, AET tü* kelerl bu kea Türkiye'den kon çıklama vt vmynuı hürriyeti» feksiyon ürünleri alımmı da başlıkU 36. maddenin görüşül15 ekim 1982 tarihine dek dur« mesine geçildi. Bu madde üze <3urduklanm bildirdiler. Anka» rınde 6 onerg* verildi. önerge < Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) sahiplerinden Evliya Parlak, maddenin komisyonda yeniden tncelenmesini istedi. önergenin YORUM lehinde konuşan Halll Ibrahim Karal, maddenin ba'uida gavet gürel demokratik bir man?ara çizıldiğinı, sonra, şunun, (Arkası Sa. 9. Sü. 4'de) Basın Ahlak Kurulu kurulması önerisi benimsendi Cahit Tutum: Memurlarm dernek kıırmalarının yasaklanmasına Nazi rejimlerinde rastlanır ANKARA (CumhnriyetBürosu) Anayasa tasansının maddelerini görüşmeyi sürdüren Danışma Meclisi'nde dün 8 madde kabul edildi. 5 madde ise dikkate alman önergelerle birlikte Komisyon'a gen verildi. Genel Kurul'da ilk olarak Komisyon'un yeniden düzerüeyerek getirdlğl 12, 16. ve 17. mad deler oylanarak kabul edlldi. Bu maddeler «Temel hak ve hürriyetlerin smiTİanması», «kl şlnin doknnnlmazlığı, maddl ve manevi varlığı» ile «zorla çahştırma yasağis başlıklarını taşıyordu. CSenel Kurul'da dUn görüşülerek aynen kabul edilen öbür 5 madde ise şöyle: «Düşünce ve kanaat hfirrivetl», «Bilim ve saıuvt hiirriyetl», «Süreli ve süreslz yayın hakkı». «Kamtı tüzel kisilerinin ellnde ki basım drjı kitle lıaberlesıne aTaçIaruıdan yararlanma hakkı» «Dirzeltme ve cevap hakkı». Genel Kurul'da «Din ve vicdan hiirriyeti», «Düşünceyi açık lama ve yayma hürriyetls, «Basın hürriyeti», «Basın araçlannm konınması» ve «Dernek kur ma hürriyeti» başlıklı maddeler dikkate alınan önergelerle birHkte Komısyon'a geri verildi. Genel Kurul'da basın bzgürlüfüne getırılpn sınırlamalar eleştirilirken «Basın Ahlak Kurulu» kurulması ve bu Kurul'un haberleri kontrol etmesme ıliskin bir maddenin tasanya eklenmesıne değgin önergeler de komisvona inrelenmek üzere gönderildi. Danışma Meciısı Genel Kurulu dün sabah 30'da Ba?kan vpkilt Vefik Kitapçı^il'ln ba$kanlıgmda toplandı. Kltapçıeil, Turgut Yeğenaca ve arkadaşlarının sadece dtine mahsus olmak tizere gece toplantısı yapılmaması yolundakı önerftesini okuttu. Önergede ?enel kurul üvelerinin gecelı gtındUz lü çalışması sonucu sıhhatle nnin kritik hale geldığı belirtildl. önerse ovlanarak be nimsendı. G«ne! Kunı1 aa rtsha sonra 12. 16. 17. maddelenn oylanara.t kabul ecülmesınaen sonra 24 maddeye geçildi. «JMn ve Vîcdan Hürriyeti» başlıklı 24. mad de, öeğışikîik önergeleriyle bir lıkte Anayasa Komisyonu'nca geri almdı. Prof. Aldıkaçtı. 'bu maddenin yeniden düzenlenerek Genel Kurula sunulacağını söyledi. Daha sonra «Düşünce ve kanaat özgürlügü» başiıklı 2ö. madde görtişülerek benimsendî. Genel Kunıl'da «Düşünceyi a AET kârlı, ya Türkiye?.. DM'DEN NOTLAR Serseriiere 5 0 sopa... tsik KANSU UernuktatıJc parlamenter kuralda dogal ol \nı, one.ge sahıbının ken 'iı onerçpsini savunmasıdır Gelsjplelım, kımi kez de kendı bnergesıni blle reddPdebıltyor ınsarılar Danışma Meclisi üyesi !Vîn7affer Knder. Anayasa eorti'jmplen sırasında 20'ncı maddpnın 21 ve 22'nci ;rnddp|prdpn sonra eoriliçin Başkanlık Dlvanına bir önerge verdi. Tartı^malardan »onra sıra önergenin oylanmasına eeldı Başkanvekiü Fenni Is'.irnyell «kabul edenlor» dfdı Kimsenın eii havaya kalkmadı Kimsenin onereeye katılmaması kabul edılebilirdt ama Muıarfer l'nder. kendi önprgesine sahip çıkmamıştı tsiimyeli «kahııl etmeyenler» dedi. (Arkası 8a. 11. Sü. 3de) DM de kabul edilen maddeler MAUUE 12 TKMEL H\K VE HÜRRÎYETLERtN MN'IRLANMASI: Temel hak ve hürriyetlcr (Tasarıdaki kullanıtması suzcüğu çıkarıldı> devletiT! ülkesi \e mlUetiyie bölünnıez bütünlüğünün, ınilli egomenliğin (venlpn (inerRe üzerine eklenrti), ruıııhurhetin. milli güvenliğin, kamu dÜ7eninin. genri asavisin. kamu yarannm. ıjenel ahlâkin. genel sağhgın ve diğer kişilerin hürriyetlerinin konınması amacıyla (Tasarıdaki haşkalannın bak ve hürriyetlerinln kıırunmasi amacıyla tümcesi ^ıkarıldı) avrıca Anavasa'î.ın ilgtll maddelerinde önKİİrülen özel sebepler ve Anayasa'nın <6zune ve ruhuna uygım olarak (verilen önerge ile eklencli) ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlama hürriyetl temel alan demokrası çereklprine aykın olamar ve «ingörüldiikleri amaç dışmda uygulanamaz (Tasandaki «temel hak ve hürriyetlerle ilcili sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin ^ereklerine aj Inn nlamaz ve öngörüldıikleri amaç riışmda uvtrıılanftmaz» hükmünün yerine kabui edildi) (Arkası Ss. 9. Sü. Tde) Yalcm DOĞAN ANKARA Eski bır btiyülç. rtçı. Brüksel'de uzun süre çalısmış bır buyukelçı. Şîmdı Is» tanbul'da oturuyor. Emekh olmuş. .Ama, cebindeki dıploma. (Arfcasj Sa. 11, Sü. 4 de) Dış ticarette deneiinı başhvor Kcnan MORTAN tZMIR Tıcsret Basanı K*^ mal Canturk'un îzmır Fuan açılısı sırasında ıliracatta yenıtien Tesrıl ve lısansa dnnuirtugünti acıkıamasından sonra dış HcareUe yenı bır donem baş!a» dı Bakan Saym C anturk'un resml gerpkoesı. «ihracatçılar birbirine rakip nldu. Rnnun so nucu ihracatta aksamalar n|. du» seklmde acıklandı. Bcnloce, 24 orak kararlarınui mı(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) YOLIŞ'IN ANAYASA SEMINERI: K Asayıs Sur>csı Hırsı/lık Al.ısjsı dedıktilieıi, Ktanbul'ıın tüm butakhaneleri ile kumarhanelerinı lıallar pamıtirıı süıj atlı l'nli.s durumları şiipheli \e sahıkalı olÛuğu saptanan 50'si kadın 1B7 kişı>ı gözaltına aldı. (Fotoğr^I Erdoğan KÖSEOlSLÜ) Tunc: Aldıkaçtı ve Akyol'a ders veririz SEMİNEFE BAROLAR BİRÜĞİ BAŞKANl SAV DOÇ. SAGLAM. PROF. TALAS VE GAZETEMİZ YAZARl UĞUR MUMCU DA KONUŞMACl OLARAK KATILD1LAR... ANKAR%. (Cumhurivet BUro8u) Yol • tş Federasyonu Başkanı Mıt7arfer Saraç. «tsteSimra azmlıgın değll. bfitüniin çıkarlannı navnnan Wr Anavasadır» diyerek Anavass konusunda, «susmayacaklaruu» ç ladı. TUrkIş eski Genel Baskanlarından Halil Tunç da, «Bize cahil diyen Aldıkaçtı ve Sener Akyol'a çalısma yaşamı<Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Polis, huzur bozanlarm huzurunu kacırdı Hüseyin AVUÇ îatanbul Emnly«t Müdtirlüğü, Asayiş Şubesi ekıplen, kısım ami'lerınin başksnlığında öncekı gece îstanbul'u sıkı bır şekılde aradı. Ani baskınlarda durumlanndan şüphe edilen 5i''sl kadın toplam 167 kışı gözaltma almdı. Sokağa çıkma yasaÇının kaldınlmasmdan sonra halkın vine huzur ıçerisinde eŞlenmesi ve dolaşması amacı ile gerçekleştırilen ve ilk kez bu denlı ge ruş çapta uygulanan operasyontara, Hırsızlik Masası, Oto Masası, Kayıplar Masası, Gasp Masası ve Ahlak Masası desektıfle(Arkası Sa. 11. Sii 1 de) Ekmeğe zam mı var? • TMO, belediyecilere sattığı hububat fiyatını artıracak Levent SANİN A>TUIIA. Batanlar Karulunun 1982 yılı ürünü hubu bat alunlannda uypjlanacak olan kesin fiyatlan ilaa etmesinden sonra Toprak Mabsul leriOtisinîn (TMO) belediyeye '••İtı hububat fiyatlannın da yeniden belirteneceŞl öğrenil di. Bu arada hububat destekleme flyatlannda en ytlksetc arus yUzde 28 ile 1. gurup ekmekllk buğdayda olurken arpa taban tiyatı ancak yüzde 14^ oranında arttı. Böyleee taban fiyatlanndaJd artıs bu yıl da öngörülen enflasyon oranının altında ger çekleştl. 1981 yılı alnn kampanyası sı rasında basad sonunda taban (Arkası Sa, 11. Sö. 7 de) Mert Anayasa.. ; Bilindıgi gibi, anayasalar, «sert» ve «yumn5ak» olmak üzere ikiye ayrıhr. «Sert anayasa» değiştirilmesi güç olan anayasadır. «Ytrmuşak anayasa» çabuk değlşir. Yumuşak anayasa, sağcı iken solcu, solcu İken sağcı olan bazı profesörlere ve gazetedlere benzer. Parti ya da dernek üyeligi için rektörün izni gerekiyor olaylann ardmdaki DM'nin Yeri? Danışma Meclisindeki görüşmelerî kamuovu dıkkatle ızkyor mW> Eqer TRT bu kanuda daha çofe çaba gosterirse yararlı bir iş yaomış olacaktır. Geçenlerde Ispanya'da oynanan Dünya Puthol Kupası ntaçlarında, yalmz Türhiye değil, çoğu ulhe bir kacaman stadyuma dönüşmü$tu. Türkiye'nin geleceğini düzenliyecek olan 'temel yasanın nasu hazırîon dığını da kamuoyunun gözlenyle ve kulaklarıyla ızlemesi gerekır. Gerçekte Anayasa referandumuna doğru giderken bu iletişimin sağhklı biçimde kurulması dagru olur. Doğru olur. çünhü Anayasa oluşturulması sonucunda beklenmedih olaylarla harşıiaşılması da engellennüs (Arkast Sa. 11. Sü. 6 da) Ögretim üyelerinin vermesi yasak ANKARA, (Cumhnriyet BÜTOJ >«u) Ünıversıtelerdeki yönsı ticıler, öğretım uye ve yardımu cüanyla, memurlann, öğretim elemanlarmın «Biümsel tartıv ma ve açıklamalar dışında, yet kili olmadığı halde basına, haher ajanslarına veya radyo ve televlzyon tnmunlarına resml konularda bilçi veya demeç ver melerl» yasaklandı. (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) mektir. «Sert anayasalar» yanında «mert anayasalar» da vardır. «Mert anayasa» açık sözlü anayasa de(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog