Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

1883 İİSSIİYS KURSIARI • LİSESON SINIFLAR S3 AĞUSTOS Not: Her okul için ayn »ytı sınıfUr açılır. 59. Yıl: Sayı: 20851 Cumhuriy Kurucusu: Tunus NADt Osman Ulagay Meral Tamer 5.000 TL.'nin Dolar deçeri 106 56 29 25 25 ( $ = 47.00 TL.) ( $ = 89.00 TL.) ($=172.00 TL.) ($=200.00 TL.) ($=200.00 TL.) 680 540 380 400 500 Altın iıyatlan tırmanışım dun de sürdürdü ve Londra'da altının onsu (31 grwnı) bır ata 380 dolara kadar çıkarkeı. Turkıye'de aîtma umut bağlayanlar, Ouın huriyet altımnın ük Kez 15 bin lira .sınırına âayandığım gördüler, Altın fıyaMannda ABD falz oranlannın genlemesıyle başlayan tırmanmanın her geçen gün ye ru boyutlar kazanorak sürmesi üzennt «altın neıeye kadar çidebliir?» sorusu du bır kez daha gündeme geldı, Bankerlere para yatırarak «köşeyl dönme» hayaüerı son avlarda paramparça olan küçük ta «tMVTRStTEYE HAZIRLAMADA GL'VENCF 20 TL. 21 Ağustos 1982 Cumartesî 1982 8J KURS DONEMİ KAYfTLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR Hf 37 79 33 37 35 06 KADtKÖY DERSANESI ALTIN NEREDE DURACAK ? Cumhuriyet altını dün ilk kez 15 bin liraya cıktı Cumhuriyet altını (TL.) Ocak 1980 7,500 Ocak 1981 13,200 Ağustos 1982 15.000 1982 sonu (?) 18,500 ? 23,000 Londra'da 1 ons altm (Dolar) sarruf sahjplerinden tutun da havayı fcofclayan büyük para sahiplerine kadar peK çok kışi altındaki bu yenı panltmın sürekli olup olmayacag: sorusuna cevap a ramaya başladı Bu soruvu cevaplayabılmek için onceüç ana faktbre bakmak gerekiyor. • Vtının rtünva Rvatı • Dolann TL. olarak değeri • Türkiye'de altma talep örneğin. 1981) yılı ocak ayında Londra DOT îTir>dn ortalama altm fiyatı 680 dolar c'olayındayken 5 bin TL. 1 dolar = 47 rL kuru üzerinden yaklaşık 106 dolar ediyor ve Cumhunvet altmı da 7.500 liradan (Arkası 8a. 9. Sü. 1 dr) Destekleme kararnamesi hazırlanıyor Tarımda peşin ödeme % 50'ye çıkarılıyor % Bugdoyo 2, arpaya 1 lira fiyat farkı verildi. Farklar aralıkta ödenecek Levent SANİN ANKARA Tarımsal üretim artışının 1982 yılı 1çin öngönilen tahmlnlert üzerine tarımsal hedellennın ?amanm da Oreticiye odenınesl ve 1933 yılı ekım dönenıine ha zırlnnılması lon hükümet dtiveyinde caliî?malar s'lrdıi rfihlvor Btı araaçla Maliye Bıkanı Adnan Bas^r Ka faoğln'nun talimatı üzerlne IMerkez Bankası tarafmdan Toprak Mahsiillerl Ofisine (TMO) 14 milyar Hralık kre dl açıldı. Tlcarct Bakanlığınca da, destekleme alımları kapsamına giren ürün bedellerlnln yarısınm peşla olarak üreticiye ödenebllmesi için kararname baaas lanıyor. Bu arada. Bakanlar rulu da bugday ve arpa ka sm fiyatlarını açıkladl. Bu< na göre, tkinci grup bug«< dava kilo başına 2, beya* arpa için ise 1 lira flyat fac kı verilmesi kararlaştmldı^ Ancak farklar Eylül ayılM da üreticiye ödenecek, (Arkası Sa, 9, 80. 4 de$ "Kimseye ezîyet yapılamayacagı,, hükmünün eklenmesi önerildi Dün görüşülen 8 maddenin 5'i komisyona iade edildi ANKARA, (Cnmhurlyet BüDM üyesi Devrimsel: Ölüm rosu) Anayasa Taslağı üzenndekı goruşmelerınl sürdüren DM Genel Kurulunda dün de cezalarımn uygulama alanı dikkatle 1b, 17, 18, 19 ve 20 maddeler Konusyone gen göndenlırken, tespit edilip, bugünkü genişliğînden 21, 22. ve 23. maddeler ise ay nen kabul edildi. Danışma Mec lisinin 10'dan 19.00'a kadar sü mutlaka daraltılması gerekir ren btrleşrnıinde Komisyona ge rl gonderılen 18 ve 19 madde lerin ıse bırleştırilmesı kararlaş CR 32. fnsddentn g8rüşülmesibelfrtetınldı. nin tamamlanması gerektiğlm, rek zaman Kazanılması açısınDuıışma Meclısl Genel Ku oysa şimdiye dek 19 maddeniu dan önergeve katıldıklannı berulu dün saat 10.00'da Başkan kabul edÛdiğini» beürîerek, lirtti. Bılgs'nin önergesi ovlana vekili Fenni Isllmyell"ntn baş madde gerekçelennın okunma rak kabn! edildi kanlıgmda toplandı. Blrleşım masını önerdı. Anayasa KomısDaha sonra Anavasa'mn dtlt açüdrîttan sonra Necip BUge' yonu Boskflm Prof. Aldıkaçtı, konusunda bır açıklama yapan nın usul hakkrada önergesi o söz alarak gerekçelerin okun Prof. Alrtıkaıtı siHiiau sovlertr kıındu. Bılge, önergesinde. masını kendilennın teklıf efti «Bazı iiveler, kelimelerin de «Bujpine dek, program uyann ğıni, çünkü gerekçelenn okun ğiştirilmesi yolunda önergeler verlyorlar. Btz bu konuda blr ttedaksıyon Konutesı kurdıık. Arkadaşlanmızın değiştirilmesini Istedikleri kelimeleri Redaksivun Komltesine iletmt'lerinl rica ediyonız. Komite uveun gördüçö değişiklikleri yapacaktır. Bu nedenle öuerseler le zaman kavbedllmesin.» Prof. Aldıkaçtı'nın rtıkkate alınan önergplerlp birlıkte komisyona verilen 12 maddeyı hazırlavamadıklarmı bclirtmesı üzerine. lh. maddenin sorü şu'mesine gpçildı «Kisiniu ılukumıtniiizh£ı maddi ve manetl varlı^ı» başKklı lfi rn.ıdcip u/.rinde İS degıştirme nnersefi vp'ilrti önenrplprin çogunh'*n «Kimsevp işkcjicr yapılııma?j (Arkası Sa. II. Sü. 5'<le) Cantürk, îzmir Fuarı'nı açtı Dissatımda tesçil uygulaması getirildi İZMİR (Cumhuriyet Ege ntıro.su) 51. Izmir Ulusl:ırarit,ı Fuan dun 18.30'da KültUrpark Lozan kapısınthx dü?:enlenen bir torenle Tıcaret Bakanı Kemal Canifırlc rarafından açıldı. Bu .vılki iıura 26 yabancı fllke, 'i uiw«larara.si kuruluş. 733 jabancı firma ve 1000'den fa?la VPDİ firma katılıvor. Cantürk, açılışta yaptı^j konuşmada Pııar kotR'inııiı 50 mılyon dolara vükseltil v digint acıkladı. Belediye Bnskanı Cahit Gttnay'da ko nuşmasında Izmir Fııannın ekstkliklerinin giderile rek bir Ortadoğu fuan hallne getirilmesl için ilgill bakanhklar ile tttm meslekî kuruluşlafa yardım çağrısında buiundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Targut, Danışma Meclisi Isanir üyesi Kemal Karhan, Vali Hüseyin Ögütçen, NATO Ouney Miittefik Kuvvetlerl Komu tanı Orgeneral Sedat Gttne ral YÖK başkaru thsan Dog raraacı ve diğer konuklana katıldığı törenden sonrs Cantürk fuan 51. kez açta Tîcaret Bakanı daha MtH ra beraberindekilerle top JBca f«a«"gezdl. pavyonı lann yetkililerinden bllgî aldı. rtcaret Bakanı Cantflr^ fuarm acılışı dolayısıyla sa«ı bahtan düüenledıği basra (Arkası Sa. 9, Sfi. 3 de) 12. maddenin son fikrasına "açıklilc,, getirilecek DM'de dün kabul edilen maddeler MADDE 21 ÖZEL HAYATIN GlZLtLIĞt: Herkes 5«el hayatına ve aile hayatıııa saygı gösterilmcsini isteme hakkına sahiptir. özel ve aile hayatının gizlillğine dokunulamaz. Adli Kovuşturmanın gerektirdlğl Istisnalar saklıdır. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde usulöne tzöre verilınlş haklm kararı olmaılıkça geçlkmesinde sakınca bıılunan hallerde de kanıınla yetklll kılınan merciin emri hıılıın, madıkça kimsenin üstü, özel kaçıtları ve eşyası aranamaz. Ve bıınlara el konulamaz. »IADDE 32 KONUT DOKUNUIJVIAZLIfa: Kimsenin konntnna doknntılamaz. Kanunun açıkça gösterdlğl hallerde, usulüne ğftre verilmiş hakim kararı olmadıkça geçlkmesinde sakınca bolnnsn hallerrte de kanunla >etkill kılınan merciin emri bulunmadıkça, klmsenin konuttına girilemez. arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. (Arkası Sa, 11, Sü. 3 de) D1SK davasında Güven'in sorçjusu sürüyor: Demokratik hakların sınırlanma öicüsünü Komisyon belirleyecek ANKARA (Cnmhurlyet Btro* sn) Danışma Meclisl Genel Kurulırtıda en çok tartışılan maddelerden biri de kuşkusuz 12"nci maddenin son fıkrasıydı. Kfncl maddenfn son fıkrası tasanda şöyle düzenlenmtşti: (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Fasizmle mücadele demokrasiden kopmaz Istanbui Haber Servisi > DISK davasına Yurütma Kuıulu uyesı Rıza Güven'in sorgusu ile devam edildi Güven. sorgusunun ıkıncl günunde Duruşma Yargscı Hakım Blnbaşı Çetin Güvener'ın sorulanm vanıtlarken, «Faşlzmle miicadelenin demokrasivle. banşla kopmaz ili$kisi vardır dedi AÖS Spor Salonunda yapjlan duruşma saat 10 50'dn (Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) • DALDA FINDÎK YOK Şükran KETENCfnin yazısı 7. sayfada CEZ\ ERTELENMEDt F«sheaılen CHP eskı Genel Baş kanı Btilent Ecevıt, rvukBtlarmın hapîs cezasmı erteleme yoluncakı gınşımlen soııuç vermeymcG cezaevüıe gırdı. FeshedÜen CHP eski Genel Baskanının cezası ertelenmedi Ecevit cezaevine kondu ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) Kapatılan CHP eski Genel Başkanı BUlent Eeevıt'm 2 ay 27 günlük hapıs cezasınm 4 ay ertelenmesir.e ılişkın ıstem Ankara Infaz Savcılıgınca red dedildi. Ecevit dün saat 15'de Ankara kapalı cezaevine konul du. Bülent Ecevit, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (2) numaralı Askeri Mahkemesince Hollanda Televlzyonuna demeç verdiği ve Der Spiegel'e ya/;ı yazdığı gerekce«îiylp Mılli Gılverüik Konseyınin 52 numaralı karanna muhalefet etmekten 2 ay 27 giin hapls cezasına mah kum edilmiştı. Mahkumiyet karanndan sonnı 32 ve 65 numarah kararlar MGK"nin 70 sayıh kararıvla k?l dınlınca Ecevit'in avukatian «tnfazda meydana gelen tered dütlerin glderilmesi» için, nın çektirilmemesi istemiyle ıı» îaz savcüığına başvurmuşlardı, Avukatlann bu Jstemi reddedîîerek Ecevıt'in bu cezayi çekrresi perektiği yolunda karar m hnmıştt (Arkası Sa. 8. SU. 4 de) Istanbui'da beş kitap ioplatıldı Ankara'da 210 kitap toplanıyor ANKARA., (Cumhuriyet Bü rosu) î?rmr Sıkıyonetım Komutanlığı nın aidıgı bır Jîarar uzerme 2J0 doiaymda kıfabın Ankarada da toplatılma^ına baslandıaı osrenıl dı Ioplatma ıştotıılen !/rnır S'kıvonetırn Komutnnlığı1nıtl 713 484 82 sayilı ve 19 Iı'rarauz tarıhlı kararı uyannta bftsla'ıldı So'konusu (\rkasi Sa. lî, Sü. 1 de) Türkmen: Lübnan hn gelecegi hizim iein büyük önem tasıyor Setlat ERGİN ANKARA Dışışleri Bakanı Iltcr Türkmen, Lubnau bunahmı ve sonrasında Ortadogu'da ortava çıkan «elışmelerı Cumhuriyet ıçın degerlendirdi Lubnan da bundan sonra dou,acak ciurumun Turkiye ıçın «çok öncmli» olduğunu soyleven Türkmen, «Filistlnlilerin meşru haklarını koruyacak bir cözünı yolu bulunmadık ça Ortadoğu'da bir barış. is tikrar vo güvenîik ortamj ya ratılanuu Vilistinlilerin davalarını desteklenıeje devam ediyoruz. Bundan en ufak bir kuşku olamaz» dedı Türkmen. Lübnan ın butun dış etki ve baskılardan Dısisleri Bakanı, Ortadoğu'yu degerlendirdi • * MSP davgsı anndırılması gerektiğini vur guladı. Cumhuriyefin yonelttiğl soruiar ve Dışışleri Bakanı Turkmen'in yanıtlan şöyle. Cumnuriyet Önce Türkîye'nin Lübnan krizindek! tutumuyla başlayalım. Israil'in Lübnan'ı işgali başladıfeında. Dışişlerî bir açıklama yaparak bunu onayla(Arkası Sa. 9. Sü. j de} ERBAKAN VE 21. MSPİÎNİN 27 YIL HAPSİ İSTENDİ • Askeri ft'ivrı Battal'ın da 6 ay ile J yıl arasında hapıs cezasma çarptınlma $ım ialep rtH ANKARA. tCumhurîyet Bürosu) MSP davasında Askeri Savcı, Necmettin Erbakan ve 21 MSP yöneticisinin 2 yıldan 7 yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edılmesinl ıstedi. Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada savcı yarbay Atilla Tülay. esas hakkındakl görüşünü açıkladı. Askerl Savcı, samklann cezalandınlmasını lsterken, şu değerlendirmeyi yaptı: «1970 tarihinde knrnlan MHH Nlzam Par(Aıkası Sa. 9, Sfi. 6'dal AVNI GÜNBE ÎKÎ KENTTE De\let BaifhanjEvreıı tlıin İstonbul/yalo\a vf Îzmir/Menteş> denetleme gezüeri yapıp aki>am da başk«nte donılii. Kvren, Orgeneral Nurettln Ersin'le biriikte bir süre Izmir'deld 1. Ana t s Komutanlığı »ınunde ditılcudi. Istanbui'da odunun tonu 7800 lira oldu Istanbui Haber Servisi Odun depolannm Beledıyece kent dışına çıkarılmasının ve bununda odunkömür fiyaüan nın aşun artmasma neden olmasmm yanküan sürerken, Is tanbul Belediyesi tarafmdan ye ni odun fiyaüan dün açıklandı. Istanbui Belediye Encümenln ce uygun görülen tarifeye göre Istanbui Rumell ve Anadolu yakalannda alıcuun 5 km. lik uzaklıktaki evtne teslim edilecek 1 ton odunun fiyaö 7300 lira, bir çeldsl ise 1950 U radan satüacak. (Arkası Sa. 11, 8ü. 8 de) İki İsrailli esir iade edildi Yalova ve Mentes'te denetlemelerde bulundu DDK.. Evren, Izmir Fuan ndaki gazinolara giris ücretlerini yüksek buldu Haber Merkeri Devlet Baş Vanı Orgeneral Kenan Evren, beraberinde MGK üyesi Kara İLUVvetleri Komutanı Orgeneral Nnretün Ersin ve Hava Knvvetleri Komtîtanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya. o)auğn îıalde dün Yalova ve Menteşte incelemelerde bulundu. Orgeneral Evren, Menteş'e hareket etme den önce İzmir Çiğli Havaalanmda Belediye Başkanı Cahit Gfinayla görüşürken fuarda sahneye çıkan sanatçılann aldığı astronomilc rakamlann hal ka nasü yansıtıldıgını sordu. JE^rren, aldığı yanıt üzerlna vurttaşların ödedlği paranın çok yüksek olduğunu söyledi. Orgeneral Evren. dün saat (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) FKÖ'nün Beyrut'tan cekilmesi tcin her sey hazır Dıs Haberler Servigî FiJlstin Kurtulus örgutü ile îs rail arasındaki tek anlasmaâlık konusu da dün giderildS ve FKÖ iki İsrailli askerle 9 lîsıail as kerinin cenazesini dü* iade et ti îsrairin Amerikan planını cmaylamasından sonra Batı Bey (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) 1876 Anayasası «Xefsl hümaymıu mokaddes ve gayn mesuldür» dediğl «Padişah hazretlerinin» seçtiği «Heyeti Ayan» adlı bir kurul oluşturmuştu. Bu kurula, bakanlık, valilik, ordu müşirliği, kazaskerllk. elçilik ve patriklik yapmış kişiler seçilirdi. (Arkası Sa, 9, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog